Wiesci z gminy-marzec 2016

Komentarze

Transkrypt

Wiesci z gminy-marzec 2016
JAK TO JEST
PRZEŻYĆ 100 LAT? str. 10
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
– CZEŚĆ WASZEJ
PAMIĘCI!!!
str. 12
KARUZELA
SIĘ KRĘCI
str. 24
Nr 1
marzec 2016
NOWE PIEKUTY
ISSN 2450-7474
Nakład: 1100 egz.
Egzemplarz bezpłatny
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy aby ten wyjątkowy czas
w którym świętujemy zwycięstwo życia nad śmiercią
przyniósł wszystkim Pokój, Miłość, Radość
oraz Umocnienie w trudach pracy i życiu codziennym.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
Wszystkim Obficie Błogosławi!
Andrzej Radziszewski
Nowe Piekuty
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Nowe Piekuty
WIEŚCI z gminy
Życzenia Wielkanocne
siostry Faustyny: Żądam (…) uczynków miłosierdzia, które mają wypływać
z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci
– modlitwa. W tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia…”
Zmartwychwstały Jezus wzywa swoich uczniów do odwagi i ufności –
„Jam zwyciężył świat”.
Przeżywamy piękny czas Roku Miłosierdzia. Odkrywamy na nowo miłosierne Oblicze Ojca, które najbardziej
osobiście wyraża się w każdym z nas
przez nasze stworzenie i Chrzest święty.
Obchodzona w tym roku 1050 rocznica Chrztu Polski pozwala nam odkryć
po raz kolejny w naszych dziejach jak
głęboko nasza narodowa historia została złączona przez te ponad 1000 lat
z miłosierną miłością Boga. Ta ścisła
więź naszego narodu z Bogiem została
ukoronowana przez powołanie siostry
Faustyny Kowalskiej do dzieła przypomnienia światu orędzia o Miłosierdziu
Boga i przez powołanie papieża Jana
Pawła II, aby to ukazanie miłosiernego Oblicza Ojca było głoszone aż po
krańce ziemi. Chyba najbardziej Miłosierdzie Boże wyraża się w naszych
dziejach przez ufność. To ona określa
naszą postawę wobec Boga w różnych
dramatycznych wydarzeniach naszej
historii. Ufność obejmuje nie tylko
cnotę nadziei lecz także, cnotę żywej
wiary, pokory, wytrwałości i żalu za
popełnione winy.
2
Chcemy więc patrzeć z ufnością
w przyszłość naszej Ojczyzny i naszych
rodzin – pomimo tylu niepokojących
znaków braku pokoju i jedności, będziemy głosić miłosierdzie Boga nad
światem. Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego odnowi w nas dary
chrztu świętego, a przede wszystkim
nowe życie, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Niech Zmartwychwstały Pan
prowadzi nas do głębokiego pojednaWłaśnie ufność jest istotą nabo- nia z Bogiem i bliźnimi. Byśmy razem
żeństwa do Miłosierdzia Bożego, bez jako wspólnota Kościoła mogli śpiewać:
niej to nabożeństwo nie istnieje – bo
pierwszym i zasadniczym wyrazem
KRÓLOWO NIEBA WESEL SIĘ,
czci Miłosierdzia Bożego jest właśnie
ALLELUJA.
akt ufności. Jezus Miłosierny zwracał
BO TEN KTÓREGOŚ NOSIŁA,
szczególną uwagę świętej siostrze FauALLELUJA.
stynie na postawę ufności: „NiepojęZMARTWYCHWSTAŁ JAK ZAtych łask pragnę udzielić duszom, któ- POWIEDZIAŁ, ALLELUJA. MÓDL
re ufają Mojemu miłosierdziu” (687).
SIĘ ZA NAMI!
„Kto pokładał ufność w miłosierdziu
moim, napełnię duszę jego w godzinę
Ks. Wojciech Juszczuk SAC
śmierci swym Bożym pokojem” (1520).
Kustosz Sanktuariom Matki Bożej
Ufność jest więc nie tylko samą istotą
Pojednania w Hodyszewie
nabożeństwa do miłosierdzia Bożego,
ale też warunkiem czerpania łask od
Niego. Mówi bowiem Pan Jezus: „Łaski
z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Im
dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (1578). Chcemy tę ufność, którą
od wieków pokładamy w Bogu wyrazić dzisiaj w sposób którego oczekuje
od nas Opatrzność Boża. Jak zawsze
będzie to wezwanie do czynnej miłości, która jest warunkiem otrzymania
miłosierdzia i łask. Jezus tak mówi do
WIEŚCI z gminy
Szanowni Państwo!
Święta Wielkanocne ukazując tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa,
niosą radość z nadziei na nowe – wieczne życie. Radosne są także dlatego, iż
wraz z nimi budzi się do życia przyroda.
Miniony okres to czas przygotowań
do nowego roku budżetowego, do realizacji nowych inwestycji a także organizacji wielu wydarzeń patriotycznych,
kulturalnych, społecznych i sportowych.
Rok 2016 pod względem zadań inwestycyjnych to czas przygotowań projektów i wniosków do realizacji w latach 2016–2020. Zdecydowana większość
konkursów z funduszy unijnych zostanie
przez Urząd Marszałkowski ogłoszona
w 2016 roku. Zanim nastąpi ich ocena
(trwa na ogół 3-4 miesiące) i podpisanie umów z Marszałkiem Województwa
mija nawet pół roku. Następnie procedury przetargowe i podpisanie umów
z wykonawcami to następne około 2
miesiące. Przygotowane zostały lub są
w trakcie projekty na przebudowę dróg
na odcinkach Żochy Stare – Markowo
Wólka, w Kostrach Noskach, Skłodach
Przyrusach, Koboskach, Krasowie Siódmakach, Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Spały,
Jabłoń Markowięta, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Jankowce, Krasowo Siódmaki – Jośki, Łopienie Zyski – Brzozowo
Panki (rekultywacja), Lendowo Budy,
Kostry Litwa – Krasowo Wólka, Żochy
Nowe – Markowo – Wólk, na termomodernizację obiektów szkolnych, Urzędu
Gminy, budowę dwóch odcinków wodociągów, oczyszczalni przydomowych,
rozbudowę zapleczy socjalnych, sal
gimnastycznych, przebudowę i remont
pomieszczeń w Nowych Piekutach na
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę
Publiczną, budowę rzutni kulą przy
Orliku w Jabłoni Kościelnej, budowę
otwartych siłowni wraz z placami zabaw w Nowych Piekutach i samej siłowni w Jabłoni Kościelnej, budowę miejsc
rekreacji w Kostrach Litwie, Skłodach
Borowych, Łopieniu Zyskach.
Powiat Wysokomazowiecki przygotowuje projekt na przebudowę odcinków dróg Krasowo Wielkie – Markowo
Wólka, Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna, Jabłoń Spały, który ma zostać
złożony na jesieni 2016 roku do tzw.
„schetynówek”. Problem główny polega
na niewielkiej stosunkowo do potrzeb
ilości środków jakie będą przeznaczone
w ramach funduszy unijnych. I tak na
cały okres programowania 2016-2020
na całe województwo przeznaczone są
104 mln złotych na przebudowę dróg
gminnych i powiatowych, 55 mln zł na
wodociągi, oczyszczalnie i kanalizację,
7 mln zł na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, 5 mln zł na obiekty
pełniące funkcje kulturalne. W ramach
LGD – Brama Na Podlasie możemy pozyskać około 0,4 mln zł na rewitalizację
obiektów i 160 tyś. na ich odnowę. Są to
faktycznie niewielkie środki mając na
uwadze, iż starać się o nie będzie około
130 samorządów gminnych i powiatowych.
Tą drogą dziękuję serdecznie wszystkim Państwu Sołtysom i ofiarodawcom
za udział w zbiórkach na rzecz poszkodowanych w pożarach i innych potrzebach.
Ważnym jest abyśmy zadbali o wygląd naszych posesji, ogródków, chodników oraz poboczy. Proszę o niezwłoczne
zgłaszanie przypadków zaorywania bądź
niszczenia dróg i każdego innego mienia. Wszyscy mamy obowiązek zadbać
o nasze wspólne dobro.
W oczekiwaniu na Radosne Święta
Wielkanocne pozostaję z nadzieją na jak
najlepszą współpracę z wszystkimi naszymi mieszkańcami oraz z wszelkimi
instytucjami.
Z okazji Świąt Wielkanocnych składam serdeczne życzenia wiele radości,
nadziei, zdrowia w nieustającej opiece
Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa.
Z wyrazami szacunku
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty
3
WIEŚCI z gminy
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
w 2016 roku
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
4
W lutym 2016 r. zostało złożonych
440 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku w terminach:
1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku
złożenia wniosku w pierwszym terminie.
1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Wnioski można pobierać w pokoju
Nr 2 Urzędu Gminy Nowe Piekuty lub
na stronie internetowej Urzędu.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 2
lub pod nr telefonu (86) 4761-520 w. 16
źródło: http://www.minrol.gov.pl
Opracowała:
Marta Pruszyńska
Samodzielny Referent
Zestawienie liczby wydanych decyzji
na zwrot podatku akcyzowego oraz kwot przyznanego zwrotu
2013
2014
2015
528
523
532
571 285,23 zł
575 340,09 zł
582 880,96 zł
510 039,40 zł
520 152,74 zł
540 655,58 zł
Ilość osób, które otrzymały zwrot
podatku akcyzowego zawartego
Limit zwrotu podatku w 2016 r.
wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha
użytków rolnych
co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
..
W 2016 roku producent rolny może
składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu
na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej do
wysokości limitu zwrotu określonego
na 2016 r., w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami – po okazaniu pracownikowi oryginałów) dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r.
do 31 stycznia 2016 r.,
• od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent składa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami – po
okazaniu pracownikowi oryginałów)
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
cji rolnej na 1 litr oleju w 2016r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2042) stawka zwrotu na
1 litr wynosi 1,00 zł.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju
napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT
oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej
w rozporządzeniu Rady Ministrów tj.
1,00 zł, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota
stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr
oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby
86 oraz powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym
dzierżawionych) wskazanej w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne
według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie
uwzględnia się gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi,
w cenie oleju napędowego
Łączna kwota rocznego limitu zwrotu
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
Kwota dokonanego zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym
WIEŚCI z gminy
Gospodarka odpadami komunalnymi
Od miesiąca marca bieżącego roku
odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty zajmuje się
firma MPO Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ulicy 42 Pułku Piechoty 48.
Poniżej przedstawiamy harmonogram
odbioru odpadów na rok 2016.
Przeterminowane leki mieszkańcy
mogą wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w Ośrodkach
Zdrowia.
Odpady remontowo-budowlane
z remontów domowych, mieszkańcy
Gminy mogą wrzucać do kontenerów
ustawionych przy budynku szkoły w Nowych Piekutach oraz przy budynku
Remizy OSP w Jabłoni Kościelnej.
Zasady segregacji odpadów
Odpady zbierane selektywnie należy PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
gromadzić w następujących workach:
Od
miesiąca kwietnia na terenie
– worek żółty – na PLASTIK
Gminy
będzie funkcjonował punkt se– worek niebieski – na PAPIER
lektywnej zbiórki odpadów komunal– worek zielony – na SZKŁO
nych. Punkt zlokalizowany jest w miejWzorem lat ubiegłych w roku 2016 scowości Łopienie Jeże obok budynku
zostanie zorganizowana zbiórka od- remizy OSP. Punkt będzie otwarty
padów wielkogabarytowych, zużytego dla mieszkańców w każdą sobotę przez
sprzętu elektrycznego i elektronicz- 8 godzin (oprócz sobót ustawowo wolnego, zużytych opon samochodowych, nych od pracy). W punkcie selektywrowerowych, motocyklowych. Termin nej zbiórki odpadów komunalnych
oraz zasady zbiórki zostaną podane mieszkańcy mogą oddawać odpady
przez firmę MPO za pomocą ulotek komunalne takie jak miedzy innymi:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczinformacyjnych.
ny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, odpady budowlano-remontowe
z remontów domowych (do 1m³ w roku),
popiół, zużyte opony samochodowe,
motocykle, rowerowe, odzież i tekstylia, żarówki i świetlówki, okna oraz
szkło płaskie okienne, przeterminowane farby, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich, opakowania szklane,
opakowania z tworzyw sztucznych,
makulaturę.
INFORMACJA
Na podstawie Uchwały Rady Gminy
Nowe Piekuty Nr XI/83/16 z dnia
25 lutego 2016 r., od miesiąca kwietnia
2016 r., miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
gospodarstw domowych wzrosną o 1 zł.
Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I KWARTAŁ – DO 28 LUTEGO
II KWARTAŁ – DO 31 MAJA
III KWARTAŁ – DO 31 SIERPNIA
IV KWARTAŁ – DO 30 LISTOPADA
Opracował: Karol Kulesza
Samodzielny Referent
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE NOWE PIEKUTY W 2016 R.
UWAGA: Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zbierane przez dwa różne pojazdy. Pojemniki
i worki muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 7:00 rano. Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.
odpady
zmieszane
odpady segregowane
pierwsza środa miesiąca
2 III, 6 IV, 4 V, 1 VI, 6 VII,
3 VIII, 7 IX,
5 X, 2 XI, 7 XII
2 III, 6 IV, 4 V, 1 VI,
6 VII, 3 VIII, 7 IX, 5 X,
2 XI, 7 XII
druga środa miesiąca
9 III, 13 IV, 11 V, 8 VI, 13 VII,
10 VIII, 14 IX, 12 X, 9 XI, 14 XII
9 III, 13 IV, 11 V, 8 VI,
13 VII, 10 VIII, 14 IX,
12 X, 9 XI, 14 XII
trzecia środa miesiąca
16 III, 20 IV, 18 V, 15 VI,
16 III, 20 IV, 18 V, 15 VI, 20 VII,
20 VII, 17 VIII, 21 IX,
17 VIII, 21 IX, 19 X, 16 XI, 21 XII
19 X, 16 XI, 21 XII
czwarta środa miesiąca
23 III, 27 IV, 25 V, 22 VI, 27 VII,
24 VIII, 28 IX, 26 X, 23 XI, 28 XII
23 III, 27 IV, 25 V, 22 VI,
27 VII, 24 VIII, 28 IX,
26 X, 23 XI, 28 XII
miejscowość
Jośki
Hodyszewo
Koboski
Krasowo Siódmaki
Krasowo Wielkie
Jabłoń Piotrowce
Kostry Litwa
Kostry Noski
Krasowo Częstki
Krasowo Wólka
Nowe Rzepki
Lendowo Budy
Markowo Wólka
Nowe Piekuty
Piekuty Urbany
Skłody Przyrusy
Nowe Żochy
Pruszanka Mała
Skłody Borowe
Tłoczewo
Wierzbowizna
Żochy Stare
Jabłoń Kościelna
Jabłoń Zambrowizna
Jabłoń Jankowce
Jabłoń Śliwowo
Jabłoń Dąbki
Jabłoń Dąbrowa
Jabłoń Markowięta
Jabłoń Spały
Jabłoń Zarzeckie
Łopienie-Jeże
Łopienie-Szelągi
Łopienie-Zyski
Stokowisko
5
WIEŚCI z gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej W Nowych Piekutach
Rok bieżący przyniósł wiele zmian
w sferze społecznej. W ramach ustawy
o świadczeniach rodzinnych wprowadzono nową formę pomocy „świadczenie rodzicielskie” oraz możliwość uzyskania świadczeń rodzinnych pomimo
przekraczania progu dochodowego tzw.
„złotówka za złotówkę”.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
„ 500 +”
Od 01.04.2016 r. wchodzi w życie
ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program „Rodzina
500+” wprowadzający świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł. miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko
w rodzinie, a w przypadku rodzin o dochodzie nie wyższym niż 800 zł. na
osobę (lub 1 200 zł. gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne)
również na pierwsze dziecko. Sposób
obliczania dochodu jak przy świadczeniach rodzinnych. Pierwszy okres, na
który przyznawane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się
z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy
30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę
przy ustalaniu prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwszy okres jest
rok 2014. W naszej gminie program
będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach ul. Główna 23A. Druki wniosków
o przyznanie świadczenia wychowawczego można pobierać bezpośrednio ze
strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej lub
w naszym Ośrodku. Wnioski będą przyj-
6
mowane od dnia pierwszego kwietnia
2016 r. Szczegółowe zasady i sposoby
wypełniania, przekazywania wniosków
oraz terminy znajdują się w załączonej
ulotce ministerstwa (wraz z adresem
strony internetowej). Informacje będą
też udzielane przez pracowników naszego Ośrodka bezpośrednio lub telefonicznie; 86 476 15 14.
W naszym Ośrodku pracownikami
prowadzącymi sprawy związane z przyjmowaniem wniosków, rozpatrywaniem
i weryfikacją będą Emilia Kostro i Małgorzata Jabłońska. W pierwszym okresie – od 1 kwietnia – w przyjmowaniu
wniosków pomagać będą wszyscy pracownicy Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że aby otrzymać świadczenie
wychowawcze od dnia 1 kwietnia należy złożyć wniosek nie później niż
do dnia 01 lipca 2016 r. Rozpatrzenie
wniosku (ustalenie i wypłata) następuje
w terminie do trzech miesięcy licząc od
dnia złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami (przepis
szczególny w stosunku do przepisów
Kpa).
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
(NOWE ŚWIADCZENIE W USTAWIE
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH)
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj.
osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do
sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka) w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do ukończenia
10 roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązWAŻNE:
ku szkolnego – do ukończenia 10 roku
– świadczenie wychowawcze z wnio- życia.
sków złożonych w maju, czerwcu lub
1 lipca będą wypłacane z wyrówna- Świadczenie rodzicielskie przysługuje
niem od 1 kwietnia 2016 r.
ojcu dziecka w przypadku:
– pierwsze dziecko w rodzinie to naj- 1) skrócenia okresu pobierania świadstarsze dziecko, które nie ukończyło czenia rodzicielskiego na wniosek mat18 roku życia lub w przypadku bliźniąt ki dziecka po wykorzystaniu przez nią
wskazane przez rodzica,
tego świadczenia za okres co najmniej
– nie trzeba dokumentować docho- 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
dów rodziny jeżeli nie ubiegamy się 2) śmierci matki dziecka;
o świadczenie wychowawcze na pierw- 3) porzucenia dziecka przez matkę.
sze dziecko,
Świadczenie rodzicielskie przysługuje
Niżej przedstawiamy szczegółowe przez okres:
dane dotyczące powyższych zmian oraz 1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia
inne informacje opracowane przez pra- jednego dziecka przy jednym porodzie,
cowników Ośrodka
przysposobienia jednego dziecka lub
objęcia opieką jednego dziecka;
Opracował: Krzysztof Porowski 2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia
Kierownik OPS dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
WIEŚCI z gminy
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia
czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pięciorga
i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom
jak największe wsparcie materialne
w pierwszym okresie życia dziecka,
świadczenie rodzicielskie w wysokości
1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to
kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu,
ani innym obciążeniom).
Kwotę świadczenia rodzicielskiego
przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez
liczbę wszystkich dni kalendarzowych
w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę
mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za
niepełny miesiąc zaokrągla się do 10
groszy w górę.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę
wychowywanych dzieci;
2) jedno świadczenie rodzicielskie
w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego
ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka,
a w przypadku opiekuna faktycznego
dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia rodzicielskiego został
złożony w terminie 3 miesięcy, licząc
od dnia urodzenia lub przysposobienia
dziecka, a w przypadku osób opiekuna
faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej, od dnia objęcia dziecka
opieką.
W przypadku złożenia wniosku po
terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką)
jednego dziecka i odpowiednio dłużej
w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo
do świadczenia rodzicielskiego ustala
się, począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek.
W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka,
termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia
skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej – w przypadku matki lub ojca
lub osoby, która przysposobiła dziecko;
3) jeden z rodziców dziecka lub opiekun
faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie
opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego
o przysposobienie dziecka), lub rodzina
zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej
pracy zarobkowej, które uniemożliwiają
sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego
samego dziecka lub w związku z opieką
nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie rodzicielskie mogą
otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy
nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego
– w takim przypadku, świadczenie
rodzicielskie będzie im przysługiwało
od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia
przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Aby świadczenie rodzicielskie zostało wyrównane za okres
od 01.01.2016 r. należy wniosek o powyższe świadczenie złożyć w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy tj. do 01.04.2016 r. Jeśli wniosek wpłynie po tym terminie świadczenie rodzicielskie zostanie ustalone
od miesiąca w którym wpłynął wniosek bez możliwości wyrównania za
W przypadku zbiegu uprawnień do
okres wcześniejszy.
następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego lub
Świadczenie rodzicielskie nie przy- 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub
sługuje, jeżeli:
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
1) co najmniej jeden z rodziców dziec- 4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tyka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. tułu opieki nad dzieckiem w okresie koosoba faktycznie opiekująca się dziec- rzystania z urlopu wychowawczego, lub
kiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do 5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
sądu rodzinnego o przysposobienie w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usta-
7
WIEŚCI z gminy
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wy o świadczeniach rodzinnych, który
– przysługuje jedno z tych świadczeń wprowadza nowy sposób ustalania
wybrane przez osobę uprawnioną.
wysokości przysługujących zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami w przyUWAGA!!! Osoby które mają ustalone padku przekroczenia kryterium dochoprawo do zasiłku rodzinnego z dodat- dowego uprawniającego do zasiłku rokami na okres zasiłkowy 2015/2016 dzinnego (tzw. mechanizm złotówka za
i nabyły prawo do zasiłku macierzyń- złotówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustaskiego w KRUS po 01.01.2016 r. lub wy w przypadku gdy dochód rodziny
mają ustalone prawo do świadczenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub
rodzicielskiego należy ten fakt zgło- dochód osoby uczącej się przekracza
sić do Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę uprawniającą daną rodzinę lub
w Nowych Piekutach gdyż powyższy osobę uczącą się do zasiłku rodzinnedochód jest dochodem uzyskanym go pomnożoną przez liczbę członków
i ma on wpływ na dalsze prawo do za- danej rodziny o kwotę nie wyższą niż
siłku rodzinnego w obecnym okresie łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz
zasiłkowy.
z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który
Wniosek o świadczenie rodzicielskie jest ustalane prawo do tych świadczeń,
można pobrać ze strony:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyhttp://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla- sługują w wysokości różnicy między
-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-ro- łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz
dzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen- z dodatkami, a kwotą, o którą został
rodzinnych-kr yteria-uzyskania-/ przekroczony dochód rodziny.
swiadczenie-rodzicielskie/.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami, o której mowa
w zdaniu poprzednim, stanowi suma
„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”
przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1) zasiłków rodzinnych podzielonych
w przypadku przekroczenia kryterium przez liczbę miesięcy, na które danej
dochodowego – zastosowanie zasady. rodzinie jest ustalane prawo do tych
zasiłków;
Od spełnienia kryterium dochodo- 2) dodatków do zasiłku rodzinnego
wego uzależnione jest przyznanie pra- z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie
wa do zasiłku rodzinnego oraz dodat- korzystania z urlopu wychowawczeków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny go, samotnego wychowywania dziecka,
przysługuje, jeżeli przeciętny miesięcz- wychowywania dziecka w rodzinie
ny dochód rodziny w przeliczeniu na wielodzietnej, kształcenia i rehabilitaosobę w rodzinie albo dochód osoby cji dziecka – podzielonych przez liczbę
uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. miesięcy, na które danej rodzinie jest
W przypadku gdy członkiem rodziny jest ustalane prawo do tych dodatków;
dziecko legitymujące się orzeczeniem 3) dodatków do zasiłku rodzinnego
o niepełnosprawności lub orzeczeniem z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia
o umiarkowanym albo o znacznym roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
stopniu niepełnosprawności, zasiłek ro- nauki w szkole poza miejscem zamieszdzinny przysługuje, jeżeli przeciętny kania – podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysokość zamiesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby siłków rodzinnych wraz z dodatkami
uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. przysługująca danej rodzinie, ustalona
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowią- zgodnie z powyższym mechanizmem,
zuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 usta- jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te
8
nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).
Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę
dochody członków rodziny osiągnięte
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany
w sytuacji dochodowej stanowiące
utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku uzyskania dochodu
przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie
dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu
z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty.
Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany
w tym roku dochód dzieli się przez
liczbę miesięcy, w których dochód ten
był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód
uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
– zakończeniem urlopu wychowawczego,
– uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,
– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem
jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– uzyskaniem zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
WIEŚCI z gminy
– uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego,
o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
W przypadku utraty dochodu przez
członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy
lub po tym roku ustalając dochód nie
uwzględnia się kwoty dochodu, który
następnie został utracony. Utrata dochodu następuje na wniosek.
1/12 dochodu ogłaszanego corocznie
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2015 r. dochód ten w 2014 r. wyniósł 2506,00 zł,
tj. 208,83 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina
lub osoba ucząca się uzyskuje dochody
z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
Utrata dochodu oznacza utracenie
dochodu spowodowane:
– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– utratą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
– utratą zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem
jej wykonywania w rozumieniu art. 14a
ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią
osoby zobowiązanej do tych świadczeń
lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
– utratą świadczenia rodzicielskiego,
– utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje,
jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona
w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca
się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od jego
rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka
nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał
drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na
dziecko zasiłek rodzinny za granicą,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
W przypadku ustalania dochodu
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się,
że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje
się dochód miesięczny w wysokości
Opracowała: Małgorzata Jabłońska
Inspektor
PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc w rodzinie to jednorazowe
albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste członków rodziny
w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszając ich godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołując
cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Doznając takich zachowań lub będąc ich
świadkiem powinno się jak najszybciej
powiadomić policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112. Osoba doświadczająca
przemocy w rodzinie ma też prawo do
złożenia na policji lub w prokuraturze
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na osobę która krzywdzi ją i jej rodzinę. Przeciwdziałanie przemocy oraz
niesienie pomocy osobom dotkniętym
przemocą i ich rodzinom jest zadaniem
realizowanym przez Lokalny Zespół Interdyscyplinarny mieszczący się w tut.
Ośrodku Pomocy Społecznej. Każda
osoba doznająca przemocy może zadzwonić również pod numer telefonu
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
tel. 801 12 00 02.
Jeśli potrzebujesz rozmowy, wsparcia psychologicznego możesz się zgłosić
w godzinach od 7:30 do 15:30 do tut.
Ośrodka Pomocy Społecznej by uzyskać
pomoc i umówić się na bezpłatną wizytę u psychologa – również telefonicznie
pod numerem telefonu 86 476 15 14.
Opracowała: Agnieszka Franczuk
Pracownik socjalny
9
WIEŚCI z gminy
Jak to jest przeżyć 100 lat?
Pani Janina jest spokojną, pogodną
i otwartą na pomoc innym kobietą, zawsze śmiało dążącą do wyznaczonego
celu. Jak mówią jej najbliżsi jej łagodny charakter, cierpliwość i doświadczenie bardzo pomagały i udzielały się im
w trudnych chwilach życia.
Zadaliśmy Pani Janinie parę pytań:
22 stycznia mieliśmy zaszczyt świętować razem z Panią Janiną Zalewską
i jej najbliższą rodziną jej 100 urodziny. Razem z Panem Markiem Kaczyńskim – Wójtem Gminy Nowe Piekuty,
Panią Ewą Pruszyńską – Z-cą Wójta,
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
i Panem Andrzejem Radziszewskim –
Przewodniczącym Rady Gminy – odwiedziliśmy jubilatkę w jej domu w Kostrach-Noskach. Pani Janina mieszka we
wsi Kostry-Noski wraz z synem.
Urodziła się 23 stycznia 1916 roku
w miejscowości Nowe Żochy. Przyszła
na świat jako pierwsze z siedmiorga
dzieci Państwa Kazimierza i Zofii Sasinowskich. Dziś żyje jeszcze jedna siostra, która jest od niej młodsza o 20 lat.
Pani Janina 12 lutego 1945 r. w wieku
29 lat wyszła za mąż za Pana Józefa Zalewskiego, z którym zamieszkała w jego
rodzinnym domu we wsi Kostry-Noski.
Ma troje dzieci: dwóch synów i jedną
córkę. W chwili obecnej ma siedmioro
wnucząt i troje prawnucząt.
Jubilatka jest znana ze swojej pracowitości, przez lata prowadziła z mężem
gospodarstwo i zajmowała się domem.
10
Czy czasy w których Pani żyła jako
dziecko bardzo różniły się od współczesnych?
Teraz jest wszystko inaczej. Ludziom
jest dobrze, mają wszystko i budynki
i samochody. Kiedyś były konie, jak było
komu to pojechał, jak nie to piechota.
Ludzie nie mieli tylu ubrań. Do kościoła
miało się jedną sukienkę i trzeba było ją
ochraniać, żeby się nie zniszczyła. Teraz
wszystko można kupić gotowe, kiedyś
tego nie było. Jak sobie nie ugotowałam
i nie upiekłam to nie miałam. Wszystko
było na mojej głowie i praca w domu
i na polu i w oborze. Razem z mężem
pracowaliśmy, dzieci też nam pomagały
jak mogły, ale potem dwójka poszła się
uczyć. A ludzie może kiedyś byli i trochę lepsi. Mieli więcej czasu, jedni do
drugich przychodzili, a teraz nikt do
nikogo nie chodzi. Kiedyś we wsiach
robili tłoki, pomagali sobie i na polu
i w stodole. Kiedyś nie było tyle maszyn tylko wszystko robiło się rękoma.
Kobiety spotykały się w domach razem
przędły, robiły na krosnach, przychodziły jedne do drugich z kądzielą. Razem
siadały, rozmawiały, śpiewały. W towarzystwie było dobrze i wesoło. Teraz
każdy siedzi w swoim domu. Ludzie mają
więcej zajęć i nie mają kiedy się odwiedzić. Ale byłoby lepiej jakby mieli czas
się spotkać i porozmawiać.
Jak wspomina pani swoje dzieciństwo?
Bardzo lubiłam swoją babcię Franię
Sasinowską, od strony taty, która mieszkała w Rzepkach. Często chodziliśmy
do niej z rodzeństwem. Babcia poszyła
nam torby i ładowała nam to gotowane
jajka, wafelki, cukier, pieczone ciastka.
Naszykowała nam tego w torbach i my
zanosiliśmy to do domu. Mi zawsze
naładowała w te torby więcej, bo mówiła że starszemu trzeba zawsze więcej,
a młodszemu mniej. Babcia bardzo mnie
lubiła i była niezadowolona, że rodzice
nie posłali mnie do szkoły, bo dobrze
się uczyłam, ale skończyłam tylko sześć
klas szkoły podstawowej w Kostrach
Noskach. Byłam najstarsza i musiałam
bawić sześcioro młodszego rodzeństwa.
Moja babcia była bardzo mądrą kobietą. Uczyła swoich czterech synów,
zatrudniła dla nich nauczycielkę. Nauczyła mnie robić babki drożdżowe,
które przez całe życie wypiekałam.
Jakie specjały robiła Pani w swojej
kuchni?
Na Wielkanoc piekłam cały piec
wypieków: babki drożdżowe w foremkach, 10 pierogów i dzieliłam wszystkich.
Kto przyszedł do domu nie mógł wyjść
głodny. Na niedzielę, na przyjazd dzieci,
piekłam też ciasto drożdżowe w prodiżu. Kiedyś gotowało się dużo klusek
z okrasą, czy z mlekiem. Nie wszystkie
dzieci je lubiły, dlatego je urozmaicałam. Jak był sezon na owoce: śliwki,
wiśnie, to robiłam z nich mus owocowy do polewania. Lubiłam bigos, babki
i kiszki ziemniaczane. I robiłam duże
ilości jedzenia. To były proste potrawy bo kiedyś nie było tylu przypraw
i składników, tak jak teraz. Używałam
pieprzu, soli, listka, ziela i bardzo dużo
warzyw, szczególnie pietruszki. Miałam
ogromny ogródek. Sadziło się po 70 pomidorów i innych warzyw.
Przeżyła Pani II wojnę światową, jak
wyglądały te trudne czasy w Pani rodzinnej wiosce?
Ze wsi w czasie wojny wysiedlono
wszystkich do Markowa. Budynki we
wsi zostały spalone, bydło zabrane, została tylko goła ziemia. Wtedy babcia
Frania zabrała całą naszą rodzinę do
siebie. Od tego momentu zamieszkaliśmy w Nowych Rzepkach. Długi czas
nie wychodziłam za mąż. Na początku
miałam taką możliwość, ale rodzice nie
WIEŚCI z gminy
nigdzie iść. Jestem na „swoich śmieciach” i najlepiej się tutaj czuję.
Przychodzą też do mnie sąsiedzi ze
wsi i kuzyn sąsiedniej wioski Kostry Litwa. Wszystko mnie interesuje, ale nie
mam już siły żeby chodzić. Oglądam
telewizję, mam swój telewizor. Kiedy
chcę włączam swoje ulubione programy – sądy rodzinne itp. Nie mogę już
czytać, nie widzę już liter chyba, że takie
grubsze. Cały czas przynoszą mi gazety
do czytania. Ale już tak musi być.
chcieli mnie wypuścić z domu bo byłam
im potrzebna do pomocy. Potem wybuchła wojna, rodzina stała się biedna
i tak się wszystko przedłużyło. W końcu po wojnie wyszłam za maż za kolegę
Józefa Zalewskiego, którego znałam od
dziecinnych lat. Zamążpójście nie było
takie jak chciałam, ale z powodu wieku
i biedy tak się zdecydowałam. Miałam
wtedy 29 lat. Gdy tu przyszłam to nie
było tu niczego, wszystko było zniszczone. Mój mąż był na wojnie i dopiero
po jego powrocie wszystko tu zaczęliśmy odbudowywać.
Jak teraz wygląda pani życie?
Większość dnia spędzam sama, dzieci w dzień mają swoją robotę. Ale mnie
odwiedzają, wnuki też do mnie przyjeżdżają. Córka jest u mnie codziennie, bardzo mi tu pomaga, sprząta, gotuje, wyręcza mnie, mieszka niedaleko.
Chciała mnie zabrać do siebie, ale ponad 70 lat tu przeżyłam i nie mogę już
Jakich rad na długowieczność mogłaby
Pani nam udzielić?
Zdrowo się odżywiać, dobrze żyć
z ludźmi, nie kłócić się. W czasach mojej młodości był taki zwyczaj w mojej
że trzy razy w tygodniu poszczono w soboty, środy i piątki. Ja też do długości
przestrzegałam tego postu. Ogólnie zawsze jadłam mało mięsa. Całe życie byłam
zdrowa, nigdy nie leżałam w szpitalu.
Życzymy Pani Janinie
wielu lat w szczęściu i zdrowiu.
Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty
Na sesji odbytej w grudniu 2015 roku
Rada Gminy zatwierdziła plan swojej
pracy oraz plany pracy Stałych Komisji
Rady Gminy na rok 2016:
Wg. przyjętych planów pracy w roku
2016 planowane jest odbycie następującej liczby posiedzeń:
1. Rady Gminy – 7 posiedzeń
2. Stałych Komisji Rady Gminy:
– Komisji Rewizyjnej – 10 posiedzeń,
– Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu
i Kultury – 8 posiedzeń,
– Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Spraw Społecznych i Unii Europejskiej – 7 posiedzeń,
– Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 7 posiedzeń.
Rada Gminy w 2016 roku do chwili
obecnej odbyła 1 sesję na której podjęto
12 uchwał, które dotyczą:
• Ustalenia ceny za dostawę energii
cieplnej do budynków komunalnych.
• Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
• Wyrażenia woli udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.
• Zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
• Zatwierdzenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
• Zatwierdzenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
• Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Nowe Piekuty.
• Uchwalenia rocznego programu współ-
pracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
• Wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
• Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Nowe Piekuty w 2016 r.
• Zmian w budżecie gminy na 2016 rok
• Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty.
Wszystkie uchwały dostępne są
na stronie internetowej:
http://www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Opracowała: Wiesława Brzozowska
Insp. ds. samorządu
11
WIEŚCI z gminy
Żołnierze Wyklęci – Cześć Waszej Pamięci!!!
1 marca w Nowych Piekutach miały
miejsce Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
które zostały zorganizowane wspólnie
z Stowarzyszeniem Grupy Rekonstrukcji Historycznych im. Brygady Kawalerii
Plis. Mimo śnieżnej pogody uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców
naszej gminy w tym licznie przybyłe
dzieci i młodzież szkolną z dwóch szkół
z terenu naszej gminy oraz liczne przybyłe Poczty Sztandarowe:
– Poczet Sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
Wysokiem Mazowieckie reprezentowany
przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem–
Poczet Sztandarowy Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej
w Wysokiem Mazowieckiem,
– Poczet Sztandarowy Związku Inwalidów Wojennych RP w Białymstoku niesiony przez GRH im. Brygady Kawalerii
Plis,
– Proporczyk Samodzielnego Wysokomazowieckiego Zastępu Harcerzy „Leśna Gwardia”,
– Poczet Sztandarowy OSP Hodyszewo,
– Poczet Sztandarowy OSP Jabłoń Jankowe,
– Poczet Sztandarowy Gimnazjum im.
12
Sybiraków w Nowych Piekutach
– Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im Ks. Rocha Modzelewskiego
w Nowych Piekutach
– Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
Wszyscy spotkaliśmy się po to aby oddać hołd Żołnierzom Niezłomnym –
bohaterom, którzy za wolność naszej
Ojczyzny oddali życie. Przez wiele lat
pamięć o nich była zakłamywana i zakazywana do przekazywania.
Wieczornica rozpoczęła się pod Pomnikiem Żołnierzy AK w Nowych Piekutach gdzie o godzinie 18:30 wystawiona
została warta honorowa przez GRH im.
Brygady Kawalerii Plis i Samodzielny
Wysokomazowiecki Zastęp Harcerzy
„Leśna Gwardia”. Następnie Przedstawiciele GRH im. Brygady Kawalerii Plis
odczytali Apel Poległych i wykonali
salwę honorową. Następnie wspólnie
z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Gminy i zaproszonymi gośćmi oddaliśmy hołd Żołnierzom Niezłomnym
poprzez modlitwę, której przewodził
ks. kan. Tadeusz Sołtysik. Następnie został odczytany Apel Poległych, złożono
wieńce i zapalano znicze przed pomnikiem. W dalszej części miała miejsce
salwa honorowa. Po tym nastąpił uroczysty przemarsz uczestników Wieczornicy na czele ze Pocztami Sztandarowymi do Izby Tradycji Regionalnej
Rolnictwa. W dalszej części obchodów
członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy podziemia oraz rys historyczny
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
i jego podkomendnych z VI Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej. Po wystąpieniach gości odbyła się projekcja filmu
„Pilecki”.
Podczas uroczystości w Izbie Tradycji można było obejrzeć wystawę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych
z naszych terenów.
Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
Gdy losy wojny przesądzić się miały
I pancerny pierścień był u wrót Berlina
Dla nich ta wojna wcale się nie kończy
Walka o wolność dla nich się zaczyna
Ze zniewoleniem narzuconym siłą
Przez obcy system sąsiada ze wschodu
Który w istocie w swoich założeniach
Miał złamać ducha polskiego narodu
Wolność, niepodległość, to ich święte hasło
Zrodzone by bronić ojczyzny od wroga
Za swoje marzenia oddawali życie
Bo do wolności przez ofiarę droga
Fałszywa wolność i przyjaźń obłudna
Żołnierzom Wyklętym zawsze była obca
Tak ich uczyli, tak ich wychowali
Od lat najmłodszych, od małego chłopca
Ich zbrojny opór choć w nierównej walce
Dawał nadzieję, wciąż o tym mówiono
Że przyjdą czasy, ze przyjdzie ten moment
Gdy polski orzeł znów będzie z koroną
Przykład odwagi, męstwa i ofiary
Którą złożyć chcieli Wyklęci Żołnierze
W katowniach, więzieniach i na szubienicy
Bo wolność ojczyzny krzyżami się mierzy
kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar”
WIEŚCI z gminy
„Żołnierze Wyklęci” działający m.in. na naszych terenach
Pamiętamy o tragicznych wydarzeniach...
cenia Zawodowego im. Armii Krajowej
w Wysokiem Mazowieckiem,
– Sztandar Związku Inwalidów Wojennych RP w Białymstoku niesiony przez
GRH im. Brygady Kawalerii Plis,
– Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hodyszewie,
– Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży w Jabłoni Jankowcach Jabłoń Jankowe,
– Poczet Sztandarowy Gimnazjum im.
Sybiraków w Nowych Piekutach,
– Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej.
Obchody rozpoczęły się Mszą św.
celebrowaną w Kościele Parafialnym
w Jabłoni Kościelnej przez ks. Andrzeja
Łapińskiego, proboszcza parafii. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć piękną
i poruszającą akademię ku czci ofiar
pomordowanych przez hitlerowców, przygotowaną przez nauczycieli i młodzież
z Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II
8 marca obchodziliśmy 72 Rocznicę w Jabłoni Kościelnej. Kolejnym punkMordu Mieszkańców wsi Jabłoń Dobki. tem obchodów było oddanie hołdu
Na uroczystość przybyli zaproszeni ofiarom na miejscu ich kaźni w miejgoście, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy z terenu naszej gminy, władze samorządowe oraz licznie zgromadzone
Poczty Sztandarowe:
– Poczet Sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łapach,
– Poczet Sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
Wysokiem Mazowieckie reprezentowany
przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
– Poczet Sztandarowy Centrum Kształ-
scowości Jabłoń Dobki. Wszyscy zgromadzeni pod przewodnictwem ks. Andrzeja Łapińskiego wspólnie pomodlili
się w intencji pomordowanych. Następnie delegacje zgromadzonych osób złożyły wieńce i zapaliły znicze.
13
WIEŚCI z gminy
zaciskając pierścień wokół zabudowań.
Cześć osób została zastrzelona w swoich domach lub na własnych podwórkach. Ci, którzy próbowali uciekać też
byli rozstrzeliwani. Wszystkich pozostałych: kobiety, dzieci, mężczyzn i starców spędzono do pobliskiego budynku
gospodarczego Stanisława Szepietowskiego, w którym zaryglowano drzwi
i podpalono go. Zabito i spalono żywcem 93 osoby, w tym 33 dzieci, 31 kobiet
i 29 mężczyzn. Po zrabowaniu cenniejszych rzeczy i dobytku, wieś podpalono.
Spłonęło 17 domów mieszkalnych i 48
budynków gospodarczych. Ocalały tylko
trzy gospodarstwa położone na skraju
wsi.
Oto zdjęcia niektórych ofiar:
Władysława Gołaszewska
Na miejscu zbrodni postawiono pomnik i kapliczkę. W 2004 roku poświęcono tablice pamiątkowe z nazwiskami
zamordowanych, ufundowane przez
Gminę Nowe Piekuty.
Jan Szepietowski
Tragiczna historia rozpoczęła się
7 marca 1944 r. Do gospodarstwa Stanisława Szepietowskiego przybyli partyzanci i poprosili o nocleg. Ich obecność zauważyli żołnierze Wermachtu
stacjonującego w sąsiedniej miejscowości Jabłoń Kościelna. Podczas ucieczki
partyzantów wywiązała się ich potyczka
z oddziałem żandarmów niemieckich.
Podczas tego zdarzenia zginął Zygmunt
Klosser – żandarm zwany przez okolicznych mieszkańców „Krwawym Zygmuntem”. Zaraz po tym Niemcy wycofali się zabierając swoich rannych oraz
ciało zabitego. Partyzanci uciekli do
lasu. Niestety, następnego dnia o świcie
wieś otoczyły zaalarmowane oddziały
żandarmerii, które ustawiły się w tyralierę i zaczęły spędzać mieszkańców
14
Helena i Władysław Jabłońscy
WIEŚCI z gminy
Zbieramy stare fotografie
Zapraszamy wszystkie osoby, które posiadają stare fotografie przedstawiające postacie, miejsca, budynki, wydarzenia
z naszej gminy do tego aby zechciały się z nami nimi podzielić. Pragniemy w przyszłości wydać album, który będzie
opowiadał historię naszej gminy, jej mieszkańców pokazaną
na starych fotografiach.
Wszystkie osoby, które chciałyby przekazać lub pożyczyć
do zeskanowania swoje zdjęcia (wraz z krótszym lub dłuższym
opisem) prosimy o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Nowych Piekutach przy ul Głównej 23A, telefoniczny pod nr. 86 4761 523 lub mailowy: [email protected]
Paweł Brzozowski
Stanisław Krasowski (od prawej)
Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
Mapa zagrożen bezpieczeństwa w naszej gminie
ność lokalna. Przedstawiciele Komendy
Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem z komendantem insp. Markiem Przybyszewskim na czele przybliżyli
zebranym jaki jest cel oraz założenia „Map
zagrożeń bezpieczeństwa”. Uczestnikom
konsultacji społecznych przedstawiono
również stan zagrożenia przestępczością
na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz gminy Nowe Piekuty w 2015
roku. Okazuje się, że nasza gmina jest
jedną z bezpieczniejszych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego i Województwa Podlaskiego. W 2015 roku na
terenie Gminy Nowe Piekuty nie było
znaczniejszych wypadków drogowych,
ale zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców. W dalszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja w trakcie, której
zebrane osoby wskazywały problemy
i zagrożenia, które w ich ocenie mają
wpływ na poczucie bezpieczeństwa.
Zebrane w trakcie konsultacji społecz12 lutego 2016 r. w Izbie Tradycji nych informacje posłużą do opracowaRegionalnej Rolnictwa w Nowych Pie- nia mapy istniejących zagrożeń.
kutach odbyły się konsultacje społeczne
poświęcone tworzeniu mapy zagrożeń
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Opracowała: Monika Olędzka
W spotkaniu wzięli udział przedstawi- Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
ciele władzy samorządowej, szkół oraz
instytucji z Gminy Nowe Piekuty, duchowieństwo oraz przybyła licznie społecz-
ILOŚĆ INTERWENCJI W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
LICZBA PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH W 2015 R.
W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH
15
WIEŚCI z gminy
Młodzież zapobiega pożarom
26 lutego w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM” w Nowych
Piekutach. Dzieci i młodzież ze szkół
z terenu naszej Gminy rozwiązywała
testy z zakresu wiedzy pożarniczej.
2. Pan Kazimierz Markowski – Członek
Zarządu ZOSP RP Oddział Białystok.
3. Pan Jan Rzymski – Komendant Gminny OSP Gminy Nowe Piekuty.
4. Agnieszka Zdrodowska – Nauczyciel
Zespołu Szkół w Nowych Piekutach.
5. Karol Markowski – Nauczyciel Zespołu szkół w Jabłoni Kościelnej.
Oto wyniki konkursu:
W podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród uczestniczył Pan Marek
Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty.
Laureaci konkursu, którzy zajęli
pierwsze i drugie miejsce wezmą udział
w powiatowym szczeblu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Wysokiem Mazowieckiem,
który odbędzie się na przełomie marca
i kwietnia b.r.
I Grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa
1. Maja Mantur – Szkoła Podstawowa
w Jabłoni Kościelnej.
2. Rafał Kunicki – Szkoła Podstawowa
w Nowych Piekutach.
3. Anna Sadkowska – Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach.
4. Arkadiusz Markowski – Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach.
5. Filip Moczydłowski – Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej.
6. Mateusz Jabłoński – Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej.
II Grupa wiekowa – Gimnazjum
1. Maciej Kozłowski – Gimnazjum w Nowych Piekutach
2. Gustaw Zakrzewski – Gimnazjum
w Nowych Piekutach
3. Paulina Brzozowska – Gimnazjum
w Nowych Piekutach
4. Marta Buks – Gimnazjum w Jabłoni
Kościelnej
5. Mateusz Rząca – Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej
6. Karolina Adamczuk – Gimnazjum
w Jabłoni Kościelnej
16
Osoby które zajęły pierwsze trzy
miejsca w dwóch grupach wiekowych
otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy,
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. W przerwie konkursu strażacy OSP
KSRG Nowe Piekuty zaprezentowali
uczestnikom nowy samochód strażacki
wraz z wyposażeniem.
W składzie komisji konkursu zasiedli:
1. Pan Zbigniew Zalewski – Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem
Mazowieckiem.
Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
WIEŚCI z gminy
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONI KOŚCIELNEJ
Dobrze wiedzieć…
16 lutego 2016 r. w Zespole Szkół
w Jabłoni Kościelnej miało miejsce spotkanie terapeuty, Pani Elżbiety Powichrowskiej z białostockiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Młodzieży i Dorosłych ETAP z rodzicami uczniów naszej
szkoły. Tematem spotkania było: „Jak
zapobiegać zachowaniom ryzykownym
podejmowanym przez dzieci i młodzież”.
Celem szkolenia było dostarczenie rodzicom wiedzy nt. przyczyn zachowań
ryzykownych podejmowanych przez
dzieci i młodzież, sposobów zapobiegania tym zachowaniom oraz umiejętności pomocy dziecku eksperymentującemu czy uzależnionemu od środków
psychoaktywnych, komputera, Internetu.
Po spotkaniu zainteresowani rodzice
mieli możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Opracowała: Anna Dobrzańsk
Nauczyciel
„Książki naszych marzeń”
W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej została zakwalifikowana do Programu MEN „Książki naszych marzeń”. W ramach dotacji
otrzymaliśmy kwotę 2,713 zł na uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego.
Przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców i dzieci ze szkoły podstawowej,
a po jej analizie powstała pełna lista
książek chętnie czytanych przez dzieci.
W ten sposób biblioteka szkolna
w Jabłoni Kościelnej wzbogaciła księgozbiór dla uczniów ze szkoły podstawowej o piękne baśnie w kolorowej
oprawie oraz inne woluminy obyczajowe
i przygodowe. Mali czytelnicy uczestniczyli w ciekawych lekcjach bibliotecznych motywujących do czytania, podczas
których przewodnikiem po fantastycznym świecie wyobraźni była Franklin –
mały żółwik z cyklu książeczek autorstwa Paulette Bourgeois i Brendy Clark.
Zaś rodzice otrzymali od nas specjalne ulotki na temat potrzeby czytania
i kształtowania nawyków czytelniczych
u dzieci.
Opracowały: Izabela Rząca
W-ce Dyrektor
Iwona Elżbieta Pruszyńska
Nauczyciel
„Dzień Uśmiechu” w Baśniowym Gaju
zującw przedszkolu „Dzień Uśmiechu”.
Staraliśmy się, aby tego dnia wszyscy
byli zadowoleni, uśmiechnięci i świetnie się bawili. Wspólna zabawa, kolorowe baloniki i uśmiechnięte lizaki sprawiły, że atmosfera w Baśniowym Gaju
była „od ucha do ucha”, jak przystało na
„Dzień Uśmiechu”. Zachęcamy wszystkich do częstego uśmiechania się i zarażania innych swoją radością, bo jak
mówi stare przysłowie: ŚMIECH TO
ZDROWIE.
Krótkie, szare, zimowe dni nie nastrajają optymistycznie zarówno dorosłych jak i dzieci. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić radosny nastrój organi-
Opracowała: Bożena Truskolaska
Nauczyciel przedszkolny
17
WIEŚCI z gminy
„Dzień bez słodyczy” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
25 lutego (czwartek) w Zespole Szkół
w Jabłoni Kościelnej, w ramach działalności Zespołu do Spraw Prozdrowotnych, został zorganizowany „Dzień bez
słodyczy”. Akcja miała na celu przedstawić dzieciom i młodzieży różne
możliwości słodkiego, ale zdrowego
„przekąszania”. Dzięki hojności pozyskanych sponsorów (PHU Moczydłowcy – Mirena Moczydłowska oraz „ABC
– Plus” Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Dariusz Piekutowski) oraz pomocy pań Małgorzaty Górskiej, Anny
Dobrzańskiej, Danuty Adamczuk i Ewy
Miszczuk, na drugiej i trzeciej przerwie uczniowie mogli skosztować słodkich przekąsek i przekonać się, iż słodko
może być nie tylko dzięki batonikom
i cukierkom, ale również dzięki sprytnie połączonym owocom w różnych
postaciach (surowe, suszone). Ponadto
uczniowie klasy Ia i Ib Szkoły Podsta-
wowej przygotowali z owoców to, co
kreatywność w głowie im zrodziła. Powstały gąsienice, pająki, samochody,
desery „lodowe”, jeżyki, szaszłyki, koreczki a nawet jeden smok.
Przygotowane „zdrowe słodkości”
znikały w mgnieniu oka, co poniektórzy dłużej przekonywali się do suszonych owoców i ciasteczek bananowych
ale ostatecznie talerze zostały wyczyszczone, a w głowach uczniów być może
zrodził się plan na zastępowanie słodkiego-słodkim ale zdrowszym.
SPONSORZY „Dnia bez słodyczy”:
– PHU Moczydłowcy – Mirena Moczydłowska;
– „ABC – Plus” Sklep Spożywczo –
Przemysłowy Dariusz Piekutowski.
DZIĘKUJEMY BARDZO!!!!
Opracowała: Karolina Załuska
Nauczyciel
Sobotnia dawka kultury w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
taklu brawa nie ustawały przez dłuższy
czas. Wrażenia i emocje towarzyszyły
uczniom w drodze powrotnej do domu.
Polecamy wszystkim tę ogromną porcję
kultury, która niesie za sobą tyle niepowtarzalnych przeżyć i emocji. Wyjazd
ten z pewnością nie był ostatnia wizytą
w operze, z pewnością wrócimy tam w
najbliższym czasie.
Opracował:
Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
Uczniowie Zespołu Szkół w Jabłoni
Kościelnej wraz z opiekunami, w sobotę,
12 marca br. spędzili w niepowtarzalny
sposób. Wybrali się do Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku na musical
Andrewa Lloyda Webbera „Upiór w operze”. Widowisko prezentowane w Operze
i Filharmonii Podlaskiej jest produkcją
18
oryginalną Teatru Muzycznego ROMA.
Spektakl zrobił na uczniach ogromne
wrażenie. Fenomenalna gra aktorska,
a także niepowtarzalna scenografia, efekty
specjalne i kostiumy zachwyciły wszystkich. Dopełnieniem tego magicznego
widowiska była gra orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Grzegorza Berniaka. Po zakończeniu spek-
WIEŚCI z gminy
Choinka w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej
23 stycznia 2016 roku w Zespole
Szkół w Jabłoni Kościelnej odbyła się
choinka szkolna, podczas której cała
społeczność szkolna świętowała zakończenie semestru i rozpoczęcie ferii zimowych.
Jako pierwsi zabawę o godzinie
12.30 rozpoczęli najmłodsi, czyli dzieci
z przedszkola „Baśniowy Gaj”, zerówka
oraz uczniowie klas I-III. Zabawy i konkurencje proponowane przez didżeja
prowadzącego zabawę bardzo przypadły
wszystkim do gustu. Najmłodsi mogli
też pobawić się i zrobić zdjęcie z umilającym im czas Kubusiem Puchatkiem,
który był wprost rozchwytywany.
Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której przedszkolaki,
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali publiczności swoje
umiejętności wokalno-artystyczne. Tuż
po tym nadszedł czas na przybycie najbardziej wyczekiwanego gościa, czyli
Świętego Mikołaja, który wraz ze swoimi pomocnikami rozdawał upominki
najmłodszym.
Kolejnym punktem choinki szkolnej
była dyskoteka, która rozpoczęła się około 16.00. Przy muzyce zaproponowanej
przez didżeja młodzież i także młodsi
uczniowie bawili się świetnie do samego końca, czyli do godziny 20.00, kiedy
to ostatni roztańczeni uczestnicy zeszli
z parkietu.
Podsumowując, choinka szkolna była
bardzo udana. Wszyscy bawili się świetnie. Tym przyjemnym spotkaniem rozpoczęli zasłużony czas odpoczynku,
jakim są ferie zimowe.
Opracował:
Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
Dzień Babci i Dziadka
21.01.2016 roku w Zespole Szkół
w Jabłoni Kościelnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Licznie zebrani goście (ok. 140 osób)
wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez dzieci. Najmłodsi obdarowali Babcie i Dziadków
prezentami, złożyli Im życzenia, zaprosili na słodki poczęstunek przy kawie
i herbacie. Istotnym punktem uroczy-
stości były zabawy i konkursy przygotowane dla gości. Dziadkowie chętnie
brali w nich udział zdobywając słodkie nagrody. Wspólna zabawa, śmiech
i zdrowa rywalizacja wytworzyły atmosferę pełną radości i serdeczności.
Opracowała: Karolina Łapińska
Nauczyciel
Kiermasz bożonarodzeniowy w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej
W dniu 15.12.2016 r. w Zespole Szkół
w Jabłoni Kościelnej odbył się kiermasz
bożonarodzeniowy. Wszyscy zainteresowaniu mogli poczuć magię zbliżających się świąt, ale też zaopatrzyć się
w oryginalne podarunki dla najbliższych, czy też w przepiękne świąteczne
dekoracje do swoich domów. Oferta
artykułów była bardzo bogata. Ozdoby
o tematyce bożonarodzeniowej wykonano między innymi z papieru, cekinów,
nici, orzechów czy szyszek. To niezwykłe, unikatowe i niepowtarzalne deko-
racje, bo wykonane własnoręcznie przez
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
w Jabłoni Kościelnej.
Zainteresowanie szkolnym kiermaszem bożonarodzeniowym było ogromne.
Zarówno pośród uczniów jak i rodziców,
którzy przybyli zaopatrzyć się w piękne,
świąteczne dekoracje. Dochód ze sprzedaży artykułów został przeznaczony na
potrzeby uczniów z Zespołu Szkół w jabłoni Kościelnej.
Opracował:
Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
19
WIEŚCI z gminy
Robert Lewandowski dla Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej
Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej
może pochwalić się niezwykle cenną
zdobyczą, szczególnie dla fanów piłki
nożnej. Dyrektorowi Andrzejowi Olędzkiemu udało się spotkać ze słynnym Robertem Lewandowskim i uzyskać jego
autograf dla Zespołu Szkół w Jabłoni
Kościelnej. Piłkarz znalazł się tuż za
pierwszą trójką w walce o Złotą Piłkę
2015, a tym samym jest czwartym piłkarzem na świecie. Pozdrowienia od tak
wielkiego sportowca są dużym wyróżnieniem i niezwykłym wydarzeniem dla
całej społeczności szkolnej.
SPORT
III miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w badmintonie dziewcząt.
V miejsce w finale Grupy Zachodniej
w badmintonie chłopców.
I miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w piłce ręcznej chłopców.
I miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w piłce ręcznej dziewcząt.
I miejsce w finale Grupy Zachodniej
w piłce ręcznej chłopców – awans do
półfinału wojewódzkiego.
I miejsce w finale Grupy Zachodniej
w piłce ręcznej dziewcząt – awans do
półfinału wojewódzkiego.
Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 – Szkoła Podstawowa:
II miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w piłce ręcznej chłopców.
II miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w piłce ręcznej chłopców.
Opracował: Tomasz Gosk
Nauczyciel wychowania fizycznego
Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 – Gimnazjum:
II miejsce w finale powiatu wysokomazowieckiego w badmintonie chłopców.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH
Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach
w I półroczu roku szk. 2015/16
Sukces szkolny – marzenie chyba
każdego ucznia, jest początkiem drogi do prawdziwej kariery zawodowej
w przyszłości. Osiąganie sukcesu pozwala na lepsze funkcjonowanie dziecka w roli ucznia, poprawę samooceny,
zwiększenie motywacji do pracy oraz
twórcze rozwijanie zainteresowań.
20
Nasza szkoła stwarza wiele możliwości uczniom, którzy chcą osiągać sukcesy w różnych dziedzinach. Nauczyciele
podejmują działania stwarzające optymalne warunki odnoszenia sukcesu
przez możliwie jak najliczniejszą grupę
uczniów. Organizowane są różnorodne
zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów,
którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.
W I półroczu w Zespole Szkół w Nowych Piekutach organizowane były różne konkursy, dzięki którym uczniowie
mieli możliwość zaprezentować swoje
wiadomości, umiejętności i uzdolnienia. Nasi wychowankowie brali rów-
WIEŚCI z gminy
nież udział w konkursach i zawodach
sportowych organizowanych na wyższych szczeblach, niejednokrotnie osiągając sukcesy.
Niewątpliwie do najważniejszych należą osiągnięcia uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, które
są następujące:
W Szkole Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego:
– Kacper Przeździecki uczeń kl. VIb
został podwójnym finalistą: Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, przygotowany przez panią mgr Marzenę Olędzką oraz Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego, przygotowany przez panią mgr Alinę Kostro.
– Gabriela Krasowska z kl.V i Julia
Sasinowska z kl. VIb również uzyskały
tytuły finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, przygotowane
przez panią mgr Marzenę Olędzką.
W Gimnazjum im. Sybiraków:
– Jakub Olędzki uczeń kl. IIIb został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego, przygotowany przez
panią mgr Dorotę Niemyjską.
Poza tym uczniowie z klas II gimnazjum zajęli IV miejsce w Powiatowym
Konkursie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, przygotowani przez panią
mgr Jadwigę Radulską-Kostro.
– Andżelika Wyszyńska i Ewelina Kozłowska – uczennice kl. VI, śpiewając
w duecie zajęły II miejsce, a zespół wokalny „Wiolinki” III miejsce w XV Powiatowym Konkursie Piosenki w Szepietowie pod opieką pani mgr Pauliny
Kołtyś.
Możemy też poszczycić się wieloma
osiągnięciami sportowymi uzyskanymi
przez naszych uczniów przygotowujących się do zawodów pod opieką pani
mgr Iwony Ciborowskiej i pana mgr
Grzegorza Grabowskiego. Do najważniejszych sukcesów należą:
W szkole podstawowej – na szczeblu
wojewódzkim:
– II m. drużyny chłopców w biegach
sztafetowych o Puchar Marszałka Województwa,
– I m. drużyny dziewcząt w Finale Grupy Zachodniej w piłce nożnej,
– I m. drużyny chłopców w Finale Grupy Zachodniej w piłce ręcznej (awans
do finału wojewódzkiego),
– II m. drużyny dziewcząt w Finale
Grupy Zachodniej w piłce ręcznej
(awans do finału wojewódzkiego).
– V m. drużyny dziewcząt w Finale Grupy Zachodniej w koszykówce,
– II m. drużyny dziewcząt w Finale
Grupy Zachodniej w koszykówce.
– III m. drużyny chłopców w Finale
Grupy Zachodniej w koszykówce.
Na szczeblu powiatowym:
W Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych:
– I m. – Aleksandra Gołębiewska kl. V,
Arkadiusz Markowski kl. VI;
– II m. – Julia Dworakowska kl. VI;
– III m. – Julita Saniewska kl. V, Sebastian Okonowicz kl. IV, Mateusz Gierałtowski kl. V.
– I m. drużyna dziewcząt, I m. drużyna
chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w piłce koszykowej,
– I m. drużyna dziewcząt, I m. – drużyna chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej,
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej szkół
podstawowych dziewcząt i chłopców – I miejsce.
– II m. drużyna dziewcząt, II m. drużyna chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w piłce nożnej.
W gimnazjum – na szczeblu wojewódzkim:
– I m. Damian Poletyło kl. I w Finale
Wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych,
Damian Poletyło Mistrzem Województwa
– II m. drużyna chłopców w Finale Grupy Zachodniej w piłce ręcznej
(awans do finału wojewódzkiego),
– IV m. drużyna dziewcząt w Finale
Grupy Zachodniej w piłce ręcznej.
Na szczeblu powiatowym:
– I m. Damian Poletyło kl. I, I m. Sylwia Zarzecka kl. III w Mistrzostwach
Powiatu w indywidualnych biegach
przełajowych,
– IV m. drużyna chłopców w Mistrzostwach Powiatu w futsalu,
– II m. drużyna dziewcząt, II m. drużyna
chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w piłce ręcznej.
Uczniowie, którzy osiągają sukcesy
w nauce i sporcie otrzymują stypendia
motywacyjne. W bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej stypendia za
wyniki w nauce otrzymało 5 uczniów, za
osiągnięcia sportowe również 5 uczniów.
W gimnazjum stypendia za wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów, za osiągnięcia
sportowe 1 uczeń.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom, dziękujemy za włożoną pracę i życzymy dalszych sukcesów.
Opracowała: Maria Łapińska
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Nowych Piekutach
21
WIEŚCI z gminy
Zginęli za wolną polskę – Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych został ustanowiony w 2011 r.
przez Sejm w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu państwa
polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny
sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu. Po II wojnie światowej ówczesny aparat władzy tłamsił każdy akt oporu, pozbawiał głosu,
tłumił krzyk, usuwał resztki człowieczeństwa, likwidując w brutalny i bezwzględny sposób wszystkich sprzeciwiających się systemowi. Posunięto się
też do działań, które miały unicestwić
w narodowej pamięci bohaterstwo i dokonania Niezłomnych Bojowników.
W Zespole Szkół w Nowych Piekutach kształtujemy wśród uczniów
przekonanie, że Żołnierze Wyklęci zasługują na pamięć, cześć i szacunek,
ponieważ po wypędzeniu hitlerowców
postanowili dalej walczyć o niepodległość Polski przeciw sowietom i wszystkim ich poplecznikom. Płacili za to
najwyższą cenę, daninę własnej krwi,
daninę własnego życia.
W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danuty Wyszyńskiej
zorganizowaliśmy dla młodzieży naszego gimnazjum konkurs historyczny
pod hasłem „Niezłomni Bohaterowie
naszej Małej Ojczyzny”. Został on objęty
honorowym patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Z IPN otrzymaliśmy też nagrody
dla uczestników i laureatów konkursu.
Główne cele imprezy to: inspirowanie
gimnazjalistów do poznawania historii
Polskiego Państwa Podziemnego i losów
Żołnierzy Wyklętych w naszym regionie, czerpanie przez uczniów wzorców
postaw patriotycznych i obywatelskich
w oparciu o doświadczenia Żołnierzy
Niezłomnych, oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – bojownikom o wolną
Polskę. Bohaterami tegorocznej edycji
konkursu byli: kapitan Kazimierz Kamieński „Huzar”, kapitan Władysław
Łukasiuk „Młot”, podporucznik Tadeusz Westfal „Karaś”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw wszyscy uczniowie Gimnazjum w Nowych Piekutach wspierani
przez wychowawców poszerzali wiedzę
o kolejach życia i działalności konspiracyjnej wskazanych wyżej Żołnierzy
Niezłomnych. Czytali publikacje poświęcone „Huzarowi”, „Młotowi” i „Karasiowi” oraz oglądali filmy o nich z serii
„Z archiwum IPN”. W ramach klasowych eliminacji wyłonili swoich repre-
zentantów na etap szkolny. Finałowe
zadania ułożył nauczyciel historii Jan
Pogorzelski, a nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: przewodniczący – Jan Pogorzelski, wiceprzewodniczący – Anna
Żochowska, sekretarz – Dorota Niemyjska.
Końcowe wyniki testu wiedzy „Niezłomni Bohaterowie naszej Małej Ojczyzny” są następujące:
– I miejsce – Weronika Brzozowska
z klasy IIA,
– II miejsce – Anita Dąbrowska z klasy
IA,
– III miejsce – Natalia Łopieńska z klasy
IA, Sylwia Zarzecka z klasy IIIA, Mateusz Konopko z klasy IB.
Komisja wyróżniła też najciekawsze wypowiedzi w zadaniu otwartym
„Huzar, Karaś, Młot... Z którym z Bohaterów najbardziej się utożsamiasz
i dlaczego?”. Wyróżnienia otrzymały:
Weronika Brzozowska, Sylwia Zarzecka.
Nagrody laureatom i uczestnikom
etapu finałowego konkursu wręczono
podczas szkolnej uroczystości ku czci
Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca
2016 r. W jej trakcie został odczytany
Apel Pamięci, podczas którego zebrani
po wysłuchaniu informacji o kolejnych
Niezłomnych Bohaterach wypowiadali
zdanie: Zginęli za wolną Polskę! Delegacja uczniów zapaliła również znicze
pod Pomnikiem Żołnierzy AK i Dębami
Pamięci.
Opracował: Jan Pogorzelski
Nauczyciel
„Wesoły Promyk” naprawdę jest wesoły
czyli słów kilka o aktywnych przedszkolakach!
składa się z 4 oddziałów i liczy w sumie 71 podopiecznych. Nasze przedszkolaki są ciekawe świata i interesują się wszystkim co je otacza. Dzieci
bardzo lubią wspólne zabawy w kącikach zainteresowań, uczą się zgodPunkt Przedszkolny „Wesoły Pronie bawić, dbać o zabawki, czystość
myk” w Nowych Piekutach obecnie
„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”
/J. Korczak/
22
WIEŚCI z gminy
i porządek, a także ładnie zjadać posiłki. Chętnie też wykonują różnego
rodzaju prace plastyczne, śpiewają,
tańczą i recytują wierszyki. W trakcie
spacerów poznają otaczające je środowisko, nie zapominają też o czynnościach samoobsługowych.
Nasze Promyczki chętnie biorą
udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i konkursach. Jednym z nich był konkurs
plastyczny pt. „Pij mleko! Będziesz
wielki!”. Maluchy wykonały prace na
temat korzyści, jakie daje nam picie
mleka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w szkole, w obecności przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego,
który wyświetlił dzieciom prezentację na temat zdrowego odżywiania.
Maluchy z wielkim zaangażowaniem
uczestniczyły w pogadance i pięknie
odpowiadały na pytania zadawane
przez przybyłego gościa. Dzieci, których prace zostały wyróżnione, otrzymały nagrody przygotowane przez
organizatora konkursu, a reszta dzieci
została obdarowana symbolicznymi
upominkami. Inne konkursy w których wzięły udział przedszkolaki to:
„Zapobiegajmy pożarom” oraz „Pejzaże wysokomazowieckie”. Laureatom, zakwalifikowanym do etapu
powiatowego, Pani Dyrektor Maria
Łapińska wręczyła nagrody.
Wesołe przedszkolaki oprócz talentów plastycznych, pięknie prezentują również talenty aktorskie czego dowodem mogą być na przykład
„Jasełka”, które zostały zaprezentowane rodzicom, innym dzieciom,
jak również Pani Dyrektor Danucie Wyszyńskiej w dniu 18 grudnia
2015. Następnie odbyło się wspólne
dzielenie opłatkiem, składanie życzeń oraz śpiewanie kolęd. Młodsze
grupy przedszkolaków również zorganizowały spotkanie opłatkowe na
które zaproszeni zostali rodzice z Rady Rodziców, a także Pani Dyrektor.
Takie wydarzenie było wspaniałą okazją do zapoznania rodziców z umiejętnościami swoich dzieci oraz zacieśnianiu więzi grupowej.
stępy artystyczne. Dla niektórych był to
pierwszy wysęp przed tak dużą publicznością, ale nawet najmłodsze maluszki były dzielne i poradziły sobie
wyśmienicie. Nie obyło się bez łez wzruszenia i pięknych, czułych uśmiechów
kochanych Babć i Dziadków. Do zorganizowania tej uroczystości w dużej
mierze przyczynili się również rodzice,
za co bardzo im dziękujemy.
„Ma dobre serce,
jest uśmiechnięty,
rozdaje grzecznym dzieciom prezenty”.
Tak śpiewały dzieci w oczekiwaniu
na św. Mikołaja. Dzień 7 grudnia 2015
roku był jednym z tych dni, który dzieci
z pewnością zapamiętają na długo. Już
od rana odczuć się dało podekscytowanie i ogromne emocje wiążące się
z wizytą niezwykle wyczekiwanego gościa. Wszystkie dzieci z niecierpliwością
spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” sań. Na przyjęcie św. Mikołaja dzieci strannie przygotowywały
się już od dłuższego czasu. Uczyły się
wierszy i piosenek, odpowiednio wcześniej udekorowały również swoje sale
w piękne portrety Mikołaja. Kilkoro
dzieci założyło nawet czerwone, „mikołajowe” czapki. Niektóre najmłodsze
przedszkolaki były troszkę przestraszone bowiem jeszcze nigdy nie spotkały Mikołaja, ale nasz gość z siwą
brodą był tak sympatyczny i wesoły,
że strach szybko minął i każde dziecko
samodzielnie odebrało swój prezent,
a zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą
wspaniałą pamiątką tego spotkania.
W dniu 21.01.2016 roku w Zespole
Szkół w Nowych Piekutach miało miejsce piękne i wzruszające wydarzenie,
a mianowicie obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Było to nie lada przedsięwzięcie, gdyż przyjęliśmy blisko 200 zaproszonych gości! Przedszkolaki, jak
również dzieci w młodszym wieku szkolnym z ogromnym przejęciem i mocno
bijącymi serduszkami prezentowały wy-
Tegoroczny karnawał zakończyliśmy Balem Przebierańców, który
odbył się tuż po feriach zimowych.
Wszystkie dzieci czekały na niego
niecierpliwie i już od dłuższego
czasu szykowały swoje przebrania.
Podczas balu najmłodsi mieli możliwość wspólnego potańczenia i pośpiewania. Przepięknie przebrane
przedszkolaki z dumą prezentowały
wymyślne stroje. Na parkiecie gościły głównie księżniczki, wróżki,
policjanci, strażacy, kowboje, itd.
W trakcie karnawałowych szaleństw
można było posilić się słodką przekąską i napić soku. W czasie balu
odbyła się sesja zdjęciowa, podczas
której zostały uwieńczone na pamiątkę wspaniałe stroje naszych wychowanków oraz znakomita zabawa.
Wszyscy mamy nadzieję, że kolejny semestr w tym roku szkolnym
przyniesie nam jeszcze wiele ciekawych i fascynujących wydarzeń.
Przedszkolaki już nie mogą się na
nie doczekać, ale póki co, szaaaa!
Nie będziemy zdradzać wszystkich
tajemnic.
Opracowała: Anna Jarząbek
Nauczyciel przedszkolny
23
WIEŚCI z gminy
Książki naszych marzeń
W dzisiejszych czasach jesteśmy
świadkami kryzysu czytelnictwa. Dzieci i młodzież zbyt dużo wolnego czasu
spędzają przed telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa ważną
rolę w edukacji i wychowaniu, traktowane jest marginalnie. Wychowanie do
czytania to praca żmudna i wieloletnia.
Powinna rozpocząć się jak najwcześniej.
Wychowanie dzieci na czytelników jest
dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Nieumiejętność, czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem,
a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby.
Biblioteka Zespołu Szkół w Nowych
Piekutach dzięki Rządowemu Progra-
mowi i finansowemu wsparciu Urzędu
Gminy w Nowych Piekutach przystąpiła do programu „Książki naszych
marzeń”. Celem projektu jest rozwijanie
zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa. Nauczyciel biblioteki po
konsultacji z dziećmi i młodzieżą zakupił 181 pozycji książkowych na łączną kwotę 2 712,50 zł.
Na zakupione książki w bibliotece
przeznaczony został oddzielny regał
z bezpośrednim dostępem, co daje możliwość osobistego wyboru nowości.
Książki te cieszą się ogromną popularnością, przyciągają młodego czytelnika,
zachęcają do częstych odwiedzin biblioteki szkolnej.
W ramach projektu „Książki naszych
marzeń” przygotowano także szereg
imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo pod hasłem „Nie jestem sam, ja
książkę mam”. Obecnie trwa akcja pod
hasłem „Poczytaj mi starszy kolego”,
w ramach której starsi uczniowie czytają maluchom. Organizowane są również konkursy głośnego czytania, które
wyłonią Szkolnego Mistrza Czytania.
Akcja czytelnicza potrwa do maja 2016r.
Wówczas nastąpi podsumowanie projektu, zaprezentowanie laureatów konkursów czytelniczych, wręczenie dyplomów i nagród przez dyrektora szkoły.
Opracowała: Alicja Piekutowska
Nauczyciel bibliotekarz
Karuzela się kręci
Coraz większym zainteresowaniem
wśród mieszkańców gminy Nowe Piekuty (i nie tylko) cieszy się zespół SPR-u
Nowe Piekuty. Drużyna, która dopiero
raczkuje w świecie sportu wcale nie odstaje poziomem sportowym i organizacyjnym od teoretycznie lepszych ekip.
Poświadczeniem tych słów są ostatnie
poczynania podopiecznych Michała
Warmijka i Piotra Tymińskiego.
Podczas rozgrywek pierwszej rundy III Ligi Mężczyzn nad piekucką drużyną wisiało fatum porażek różnicą
czterech punktów. Przełamaniem złej
passy był wygrany mecz z UKS-em Prus
Siedlce (28:26). Od tego momentu nasi
szczypiorniści nabrali wiatru w żagle
dzięki czemu lepiej spisują się na tur-
24
niejach towarzyskich i sparingach.
Stowarzyszanie Piłkarzy Ręcznych
Nowe Piekuty jest w trakcie okresu
przygotowawczego do drugiej rundy
ligowych zmagań. Wróćmy jednak do
przeszłości i przypomnijmy sobie ostatnie miesiące działalności klubu.
20 grudnia 2015 piekuccy szczypiorniści wzięli udział w świątecznym
turnieju organizowanym w Łosicach.
Prócz naszej drużyny grały także następujące zespoły: Łosice, Leliwa Mińsk
Mazowiecki oraz UKS Prus Siedlce.
SPR wygrał wszystkie spotkania, kolejno 18:15, 24:20 i 23:21. Tym samym
nasza drużyna triumfowała w turnieju,
a dodatkowo wyróżniony został nasz
dotychczasowy najlepszy strzelec –
Marcin Piekutowski, który otrzymał
nagrodę dla MVP turnieju.
Kolejnym sprawdzianem SPR-u był
organizowany przez nasz klub I Ogólnopolski Turniej Piłkarzy Ręcznych
o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty.
Zawody odbyły się 13 lutego w hali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce. Udział w nich wzięli: SPR
Nowe Piekuty, Leliwa Mińsk Mazowiecki, Łosice, UKS Prus Siedlce. Podobnie
jak w Łosicach, tak również tym razem
drużyna z Nowych Piekut okazała się
być najlepszą. Organizatorzy przyznali
także nagrodę indywidualną Michałowi Łapińskiemu, który był najlepszym
bramkarzem turnieju.
25 lutego nasi szczypiorniści udali
się do Ostrołęki, gdzie z miejscowym
UMKS-em rozegrali sparing. Gra z drugoligową „Trójką” była dobrą lekcją dla
zespołu Warmijaka i Tymińskiego. Ten
mecz pokazał mankamenty SPR-u, które muszą być wyeliminowane. Ponadto
spotkanie było dobrym porównaniem
poziomu naszej drużyny na tle drugoligowca z Ostrołęki. Piekucki zespół
przegrał różnicą zaledwie trzech bramek.
Dzięki temu z optymizmem można patrzeć w przyszłość.
WIEŚCI z gminy
Tuż przed wznowieniem ligowych
zmagań (5 marca), SPR Nowe Piekuty pojedzie do Stoczka Węgrowskiego, gdzie
odbędzie się kolejny turniej, z udziałem sześciu drużyn. Ponadto rozegra
kilka dodatkowych sparingów.
Druga runda III Ligi Mężczyzn zapowiada się emocjonująco. Nasz zespół
rozpoczął bowiem rywalizację od meczu
z niepokonanym dotąd liderem tabeli
– SPR ROKiS Radzymin. 13 marca okazał się być jednak szczęśliwym dniem
dla piekuckich szczypiornistów, ponieważ nasza drużyna pokonała przyjezd-
nych 23:20. Kolejne spotkanie odbędzie się 20 marca, kiedy SPR podejmie
u siebie UKS Nike Ciechanów. Pozostałe
mecze rozegrane zostaną na wyjeździe,
kolejno w Ciechanowie (CKS Jurand Ciechanów) i Siedlcach (UKS Prus Siedlce).
SPR Nowe Piekuty nie zamierza ograniczać się jedynie do sekcji seniorów.
Z początkiem roku została utworzona
również sekcja juniora młodszego, a niebawem dołączą również do nich młodziczki. Zespół juniora młodszego pracuje pod okiem Jacka Drągowskiego,
natomiast drużyną młodziczek dowodzi Tomasz Gosk. Zespół chłopców, jak
i dziewcząt bierze udział w Mistrzostwach
PWZPR. Podczas pierwszego turnieju
grupowego, który odbył się w Dąbrowie Białostockiej, nasi juniorzy wygrali
wszystkie spotkania. Drugie zawody odbyły się w Rudce, gdzie SPR Nowe Piekuty przegrał z TS-em Siemiatycze (14:23)
i wygrał z Bacieczki Białystok (18:17).
Na ostatniej prostej SPR zmierzył się
z MOKS-em Stołeczny Stok Białystok
(12.03.2015).
Każdy dzień działalności SPR Nowe
Piekuty dostarcza jego członkom kolejnych doświadczeń. Póki co jego pracę
można ocenić pozytywnie, czego dowodem jest wzrastające zainteresowanie.
Działalność piekuckiego klubu nie
byłaby możliwa, gdyby nie sponsorzy.
SPR Nowe Piekuty wspierają: Urząd Gminy Nowe Piekuty, Firma BEEF-MAREK
z Brzeźnicy k. Brańska, Firma MAG-BUD
oraz MPower Energy Drink i Tadeusz
Wojtkowski.
Wszystkie informacje na temat SPR-u
Nowe Piekuty są aktualizowane na
facebook’owym fan page’u drużyny –
www.facebook.com/sprnowepiekuty.
Opracowała: Aneta Dorotkiewicz
Sekretarz SPR Nowe Piekuty
Sport
Sport amatorski jest ważną dziedziną życia nie tylko dla dzieci i młodzieży,
ale także osób dorosłych. Regularna
aktywność fizyczna wpływa bardzo
pozytywnie na zachowanie zdrowia
fizycznego i psychicznego człowieka,
znacznie zmniejsza ryzyko zachorowań
na wiele chorób cywilizacyjnych oraz
pomaga zachować szczupłą i zgrabną
sylwetkę. W celu promocji aktywnego
i zdrowego stylu życia Gmina Nowe
Piekuty w każdym roku organizuje turnieje oraz zajęcia sportowe.
– Gminny Turniej Badmintona
W dniu 28 lutego 2016 r., w hali
sportowej Zespołu Szkół w Jabłoni
Kościelnej został rozegrany IV Gminny
Turniej Badmintona o Puchar Wójta
Gminy Nowe Piekuty. W turnieju Piekuty. Zapraszamy wszystkie drużyny
wzięło udział łącznie 13 uczestników do udziału w rozgrywkach. Dla wszystkich drużyn biorących udział w turniektórzy zajęli następujące miejsca.
ju przewidziane są nagrody rzeczowe.
W miesiącach kwiecień – grudzień
1 miejsce – Maciej Mikołajczyk – zdoprowadzone będą zajęcia sportowe na
bywca Pucharu Wójta Nowe Piekuty
obiektach sportowym „ORLIK 2012”
2 miejsce – Rafał Broniek
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.
3 miejsce – Karol Jabłoński
Obiekty
są ogólnodostępne dla wszyst4 miejsce – Przemysław Zaręba
5 miejsce – Karol Kulesza (kategoria kich mieszkańców w wyznaczonych godzinach, a zajęcia sportowe prowadzone
wiekowa 30+)
6. miejsce – Jacek Drągowski (kategoria są pod nadzorem trenerów środowiskowych posiadających odpowiednie kwawiekowa 30+)
lifikacje.
7. miejsce – Emil Gierałtowski
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
7. miejsce – Jakub Mikołajczyk
9. miejsce – Adam Rząca (kategoria gminy do czynnego uprawiania sportu i korzystania z tych nowoczesnych
wiekowa 30+)
obiektów.
10. miejsce – Maciej Buks
Opracował: Karol Kulesza
11. miejsce – Patryk Pasko
Samodzielny Referent
12. miejsce – Radosław Szoda
13. miejsce – Paweł Danilewicz
– w kategorii wiekowej powyżej 30 lat
uczestnicy rywalizowali o Puchar Zarządu OSP w Jabłoni Kościelnej.
W miesiącu czerwcu tradycyjnie
rozpoczną się letnie rozgrywki w piłkę
nożną o Puchar Wójta Gminy Nowe
25
WIEŚCI z gminy
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych
Piekutach z początkiem stycznia bieżącego roku rozpoczął swoją działalność. Dyrektorem, w wyniku otwartego
konkursu, została Monika Olędzka.
W skład GOK-u wchodzi także Gminna Biblioteka Publiczna, którą kieruje
Renata Kruszewska. Jest to nowa instytucja kultury w naszej gminie, która
łączy w sobie działalność kulturalną.
Gminna Biblioteka Publiczna, będąca częścią GOK-u jest w trakcie reaktywacji. Przejęliśmy część książek, które
do połowy lat 90-tych należały do funkcjonujących na naszym terenie Bibliotek Publicznych, znajdujących się w Zespole Szkół w Nowych Piekutach oraz
budynkach po Szkołach Stokowisku
i Kostrach Noskach. W ramach współpracy międzybibliotecznej na „dobry
początek” otrzymaliśmy też książki
z Biblioteki Publicznej w Łapach oraz
księgozbiór lektur szkolnych, który pozostał po Szkole w Hodyszewie. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie
dziękujemy!!!
Księgozbiór będzie sukcesywnie ubogacany o nowe pozycje. Już w najbliższym czasie będzie udostępniony dla
mieszkańców naszej gminy. Od miesiąca
kwietnia planowane jest udostępnienie
czytelni czasopism i gazet.
W chwili obecnej książki są segregowane i katalogowane. Wymaga to dużego nakładu pracy i przede wszystkim
czasu. Jesteśmy bardzo wdzięczni młodym wolontariuszom, którzy chcą pomóc w segregacji i katalogowaniu czy
też obkładaniu książek. Zapraszamy
chętne osoby do tego typu współpracy.
26
Dzięki niej nasza biblioteka będzie mogła szybciej zacząć normalną pracę.
Jeśli chodzi o zadania w sferze kulturalnej to należą do nich współorganizacja uroczystości i imprez o charakterze
historycznym, patriotycznym i kulturalnym, współtworzenie gminnej strony
internetowej jak również wydawanie
i redakcja gazetki gminnej. Poza tym
organizacja zajęć i spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym rozwijającym pasje i zainteresowania osób
naszej gminy poczynając od najmłodszych, a kończąc na dorosłych mieszkańcach.
W świetlicy można również skorzystać z kawiarenki internetowej, czy też
spędzić czas grając w bilard, piłkarzyki,
Xbox-a lub gry planszowe. Wszystko po
to by dać mieszkańcom naszej gminy
możliwość do miłego spędzenia czasu
i oderwania się od codziennych obowiązków.
W chwili obecnej w GOK-u odbywają się indywidualne lekcje gry na
gitarze, pianinie i skrzypcach, które prowadzą Paulina i Dariusz Kołtyś. W zajęciach biorą udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
naszej gminy. Zachęcamy do zgłaszania
się na zajęcia, także osoby dorosłe. Nauczyciele mają jeszcze wolne miejsca.
W niedalekiej przyszłości planowane
jest utworzenie grupy wokalno-muzycznej, w której uczniowie będą mogli podzielić się z nami swoją pasją.
W ostatnim miesiącu udało się nam
zorganizować zajęcia z ZUMBY czyli
ćwiczeń areobowych w rytmach latynoskiej lub innej skocznej muzyki. Ku
naszemu zadowoleniu cieszą się one
dużym zainteresowaniem pań z naszego regionu, chociaż panowie również
będą bardzo mile widziani. Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy
z Zespołem Szkół w Jabłoni Kościelnej
i odbywają się tam w hali sportowej
w każdą środę o godz. 20.00.
WIEŚCI z gminy
regionu oraz chętnych do współpracy
wolontariuszy. Grupa ta jest również
odpowiedzialna za opiekę nad grupą
młodzieży przyjeżdzającą na Podlasie
z Włoch.
Więcej informacji nt. wyjazdu można uzyskać na stronie http://www.krakow2016.com/ program bądź kontaktując się bezpośrednio z ks. Mariuszem
Jabłońskim w parafii lub pod nr. tel.
519562402. Formularz zgłoszeniowy na
wyjazd można także pobrać ze strony
www.nowepiekuty.pl (udostępniony
w informacji ze spotkania informacyjnego).
10 marca w GOK-u odbyła się u nas
lekcja o temacie „Skąd się wzięły małChcielibyśmy aby świetlica GOK-u py w Internecie?”. Wzięli w niej udział
była również miejscem spotkań, dysku- uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej
sji na nurtujące nas problemy i zagadnienia. W przyszłości planujemy utworzenie Klubu Seniora.
7 marca odbyło się spotkanie w sprawie organizacji i wyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży do Krakowa. Poprowadziła je grupa osób z parafii św. Jana
Chrzciciela z Wysokiego Mazowieckiego, która organizuje wyjazd do Krakowa na ŚDM dla mieszkańców z naszego
w Nowych Piekutach. Więcej na ten
temat można przeczytać w kolejnym
artykule.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej Gminy, aby wypowiedzieli się nt.
swoich pomysłów związanych z działalnością GOK-u. Jesteśmy otwarci na
współpracę, bo tak naprawdę jesteśmy
dla Was. Zapraszamy do naszej placówki.
Istnieje również możliwość wypełnienia
ankiety, w której można określić swoje
oczekiwania i pomysły. Ankietę można
wypełnić u nas jak również pobrać ze
strony internetowej www.nowepiekuty.pl,
która jest dostępna w artykule „Ankieta
na temat działalności GOK-u”. Wypełnione ankiety prosimy przynosić do
GOK-u w Nowych Piekutach lub wysyłać drogą mailową na adres:
[email protected] – do 8 kwietnia b.r.
Godziny otwarcia Gminnego
Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach:
poniedziałek i piątek:
od 8:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek:
od 8:00 do 18:00
Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
Konkurs na LOGO GOK-u rozstrzygnięty
W ostatnim wydaniu „Wieści Gminnych” został ogłoszony konkurs na logo
GOK-u. Do konkursu swoje prace zgłosiły Izabela Stawierej z Jabłoni Jankowiec
oraz Joanna Dorotkiewicz z Nowych
Piekut.
GOK
Osoby biorące udział w konkursie zostały nagrodzone.
NOWE PIEKUTY
NOWE PIE KUTY
praca Izabeli Stawierej
praca Joanny Dorotkiewicz
NOWE PIE KUTY
NOWE PIE KUTY
NOWE PIE KUTY
Komisja konkursowa na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach wybrała pracę Joanny Dorotkiewicz.
27
WIEŚCI z gminy
Skąd się wzięły małpy w internecie???
Każda z wyżej wymienionych części
wymagała od uczniów zaangażowania
i słuchania fragmentów książki ze zrozumieniem, aby móc potem wykonać
polecenie – oczywiście w formie zabawy.
Tak na przykład w części 1 uczniowie
musieli odnaleźć na sali ukryte literki,
a potem z nich ułożyć wyraz INTERNET, zadanie to wykonali błyskawicznie – zgrana klasa.
Dnia 11 marca 2016 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nowych Piekutach odbyły się warsztaty inspirowane
książką Artura Janickiego „Skąd się wzięły
małpy w Internecie?”. Udział w zajęciach wzięły dzieci z klasy 3 z Zespołu
Szkół w Nowych Piekutach im. Ks. Rocha Modzelewskiego.
Ale zacznijmy od początku!
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych
Piekutach zgłosił Naszą Bibliotekę do
udziału w konkursie organizowanym
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo
Widnokrąg pod nazwą „Skąd się wzięły
małpy w Internecie?”. W ramach tego
konkursu biblioteki muszą przeprowadzić zajęcia dla dzieci na podstawie
książki Artura Janickiego i przygotowanego wcześniej scenariusza. W zamian
za przeprowadzone warsztaty i przesłanie relacji dla Fundacji organizatorzy
wyłonią pięć bibliotek, które otrzymają
zestaw książek od wydawnictwa Widnokrąg. Mamy nadzieję że będziemy
w tej piątce.
Zatem tematem naszych zajęć był
Internet, a w szczególności tak zwane
„małpy” @. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję pracować w grupach
jak również samodzielnie. Zajęcia były
podzielone na pięć części:
1. Co to jest Internet?
2. Co to jest adres strony internetowej
i co nam mówi?
3. W jaki sposób przesyła się dane w Internecie?
4. Skąd się wzięły małpy w Internecie?
5. Jak wiadomości wędrują w Internecie?
28
W części 2 uczniowie dowiedzieli się
z czego składa się adres strony internetowej i musieli sami wymyśleć przykładowe adresy z otrzymanych podpowiedzi.
Część 3 dotyczyła przesyłania danych
za pomocą Internetu, tu dzieci po wysłuchaniu tekstu z książki wiedziały już
jak mogą wysłać koledze książkę i jaką
drogę ona przebywa.
I przechodzimy do sedna zajęć „Skąd
wzięły się małpy w Internecie” czyli
część 4 w której, uczniowie dowiedzieli
się co oznacza znak @ i do czego możemy go użyć. Uczestnicy zajęć posłuchali
fragmentu książki, a następnie spróbowali narysować z czym kojarzy im się
znak @. Uwierzcie mi, że skojarzenia
były bardzo ciekawe, różne i trafne,
a potem stworzyli własne adresy e-mail.
Część 5 według mnie chyba najbardziej zaciekawiła uczniów ponieważ,
dowiedzieli się w jakiej formie wędrują
nasze informacje w Internecie czyli za
pomocą kodu ASCII i za zadanie mieli
zakodować własne imiona.
Na zakończenie zajęć uczniowie dowiedzieli się co to są emotikony i narysowali swoje własne określające przeprowadzone zajęcia. Wszystkie były bardzo
pozytywne z czego się cieszę.
Po zakończeniu zajęć na uczniów czekała słodka niespodzianka ukryta w tajemniczej skrzyneczce między książkami.
To były nasze pierwsze tego typu
zajęcia dla uczniów z racji iż, powstaliśmy z dniem 1 stycznia 2016 r.,i mam
nadzieję że nie ostatnie.
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka
Kultury w Nowych Piekutach gdzie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.
Konkurs dla bibliotek „Skąd się
wzięły małpy w Internecie?” współorganizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg. Konkurs wspierają
Fundacja Katalyst Engineering i White
Star Foundation.
Opracowała: Renata Kruszewska
Pracownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nowych Piekutach
WIEŚCI z gminy
Harmonogram wydarzeń i imprez w gminie Nowe Piekuty w roku 2016
L.p.
1
2
18
19
20
Nazwa wydarzenia
Dzień Żołnierzy Wyklętych
72 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki
Gminny Zjazd Związku OSP Nowe Piekuty RP Gminy Nowe Piekuty
(koniec kadencji Zarządu Gminnego – nowe wybory)
Dzień Pamięci o Sybirakach
Dzień Flagi
Festyn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej,
225 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
XIII Dni Gimnazjalistów
60 rocznica powstania OSP Łopienie Jeże, Gminne Obchody Dnia Strażaka,
Gminne Zawody Pożarnicze w Łopieniach Jeżach
73 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki
72 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
72 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe
86 Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego
XVI Dożynki Gminne
36 Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej,
II Gminne Obchody Dnia Solidarności,
77 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
Światowy Dzień Sybiraka – delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej
i Nowych Piekutach biorą udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
w Białymstoku; 77 Rocznica napaści Sowietów na Polskę
60 Rocznica Powstania OSP Kostry Noski, Gminne Manewry Pożarnicze
w Kostrach Noskach
63 Rocznica zamordowania kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „ Huzara”
98 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Wigilia Gminna
21
Organizacja Honorowej Akcji Krwiodawstwa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Data i miejsce
1 marca 2016
8 marca 2016
16 kwietnia 2016
24 kwietnia 2016
2 maja 2016
3 maja 2016
19-20 maja 2016
19 czerwca 2016
17 lipca 2016
1 sierpnia 2016
11 sierpnia 2016
15 sierpnia 2016
21 sierpnia 2016
27-28 sierpnia 2016
1 września 2016
17 września 2016
18 września 2016
11 października 2016
11 listopada 2016
Grudzień 2016
7 luty (Nowe Piekuty) 8 maja (Jabłoń
Kościelna), 17 lipca ( Nowe Piekuty),
18 września (Nowe Piekuty)
i 20 listopada (Nowe Piekuty)
W dniu 11 listopada jak co roku Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej organizuje akcję „Wywieś Flagę Narodową Polski”
podczas którejuczniowie będą liczyć flagi wywieszone w poszczególnych domach.
Serdecznie zapraszamy !
WIELKANOCNE PRZEPISY
BABKA DROŻDŻOWA PANI JANINY
– 4 szklanki mąki
– ¾ szklanki cukru
– ½ szklanki słodkiej śmietanki
– ½ kostki masła
– 5 żółtek
– 7 dag drożdży
– wanilia
– 5 dkg rodzynek
Zrobić rozczyn z drożdży, mleka i mąki( po jednej łyżce). Żółtka utrzeć
z cukrem, masło roztopić. Do przesianej mąki dodać rozczyn, utarte żółtko, ciepłą śmietankę, zrobić ciasto. Przy końcu zarabiania dodać tłuszcz,
zapach, bakalie. Oprószyć mąką, przykryć ściereczką i pozostawić do
wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto wyłożyć do (wysmarowanych masłem)
foremek do połowy, ponieważ wyrośnie. Piec w ok. 180 ˚C ok 60 min.
29
WIEŚCI z gminy
XVI Dożynki Gminne w 2016 roku zbliżają się!!!
Wiosna już tuż tuż, zanim się obejrzymy nadejdzie lato i kolejne święto plonów. W tym roku XVI Dożynki Gminne
będziemy świętować 21 sierpnia. Dla nas
jako mieszkańców Gminy Nowe Piekuty
jest to wyjątkowe święto podczas którego możemy podziękować za zebrane
plony, spotkać się ze znajomymi i podczas wiejskiej biesiady wspólnie miło
spędzić czas.
W 2015 roku Starostami Dożynek
Gminnych byli Pani Agata Przeździecka
ze wsi Lendowo Budy oraz Pan Jan Kulesza ze wsi Jabłoń Dąbrowa.
Już od kilku lat na Dożynkach Gminnych w Nowych Piekutach odbywają się
tradycyjne konkursy: na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, na najlepszy stół
regionalny oraz turniej sołtysów. Rozstrzygane są także konkursy na najpiękniejszy ogród i posesję oraz finał Rozgrywek Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Nowe Piekuty, rozgrywany jak
co roku od czerwca.
W konkursie na najlepszy stół regionalny wzięły udział wioski: Jabłoń
Dąbrowa, Jabłoń Kościelna, Kostry Litwa, Krasowo Wielkie, Łopienie Zyski,
Nowe Piekuty, Stare Żochy, Tłoczewo
i wyróżnione zostały wsie Krasowo Wielkie, Nowe Piekuty i Jabłoń Dąbrowa.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy udział wzięły aż 23
wsie: Krasowo Siódmaki, Krasowo Wiel-
30
kie, Stare Żochy, Kostry Litwa, Tłoczewo
Podczas Dożynek odbyła się rówi Pruszanka Mała, Jabłoń Jankowce, Ko- nież Parada Motocyklistów z naszego
boski, Hodyszewo, Łopienie Jeże, Mar- regionu, w której wzięło udział około
kowo Wólka, Jośki, Jabłoń Piotrowce, 60 pięknych motocykli.
Stokowisko, Nowe Piekuty, Kostry Noski,
Łopienie Zyski, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń
Markowięta, Krasowo Częstki, Nowe
Rzepki, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Dąbrowa, Skłody Borowe
Wyróżnione zostały wieńce ze wsi:
Koboski, Krasowo Siódmaki, Łopienie Zyski, Markowo Wólka Tłoczewo
i Pruszanka Mała.
W tym roku po raz kolejny zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej
gminy do czynnego udziału w Dożynkach gminnych poprzez udział konkursach. Szczególnie zapraszamy do przygotowywania swoich ogródków i posesji
na konkurs na najpiękniejszy ogród
i posesję oraz na najlepszy stół regionalny. Sołtysi z naszych wsi będą mogli
zgłaszać uczestników już od miesiąca
czerwca b.r. Informacje o terminach
W konkursie na najpiękniejszy ukażą się na stronie internetowej www.
ogród i posesję wzięły udział 93 zgło- nowepiekuty.pl, będą również rozsyłane
szone przez sołtysów ogrody i posesje do sołtysów.
z terenu naszej gminy, z czego komisja
Na najbliższych Dożynkach pragniekonkursowa wyróżniła 24 „ogródki” my też zorganizować jarmark rękodzieła
i 17 „posesji”. Wiele emocji wzbudził naszych gminnych Twórców. Wiemy,
turniej sołtysów w którym udział wzię- że wiele osób z naszej gminy pasjonuło 10 sołtysów z naszej gminy. Miano je się wykonywaniem różnego rodzaju
Najlepszego Sołtysa Gminy Nowe Pie- rękodzieła. Chcemy, aby nasi regionalkuty otrzymał Waldemar Żochowski – ni artyści zaprezentowali i mieli okazję
sołtys wsi Stare Żochy. Na drugim miej- sprzedać swoją twórczość (np. obrazy,
scu uplasował się Robert Mitrusiak rzeźby, twórczość wyszywaną, robioną
sołtys wsi Markowo Wólka, na trzecim na szydełku, drutach, szytą itp., decoMonika Gołębiewska – sołtys wsi Ko- upage, biżuterię i wiele innych).
stry Litwa.
Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć
Podczas Dożynek miały również udział w jarmarku prosimy o kontakt
miejsce XX Rozgrywki Piłki nożnej osobisty z Gminnym Ośrodkiem Kulo Puchar Wójta Gminy Nowe Pie- tury w Nowych Piekutach przy ul. Główkuty w sezonie 2015. W Rozgrywkach nej 23A, telefoniczny pod nr. 86 4761
wzięło udział 6 drużyn, które uplaso- 523 lub mailowy: [email protected]
wały się na następujących miejscach:
Za udział w Dożynkach Wszystkim
1. Nowe Piekuty
serdecznie dziękujemy i zapraszamy
2. Nowe Żochy
w 2016 roku.
3. Jabłoń Kościelna
4. Mazury
Opracowała: Monika Olędzka
5. Nowe Piekuty II
Dyrektor GOK w Nowych Piekutach
6. Hodyszewo
WIEŚCI z gminy
„ORŁY” Z ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH
Żaneta Domańska,
kl. IV, śr. 4,75
Kamil Łapiński,
kl. IV, śr. 5,0
Weronika Skłodowska
kl. IV, śr. 4,92
Piotr Brzozowski,
kl. VIB, śr. 4,92
Julia Gołębiewska,
kl. VIB, śr. 5,0
Ewelina Kozłowska,
kl. VIB, śr. 5,00
Łukasz Wnorowski,
kl. IB Gim. śr. 5,0
Weronika Brzozowska,
kl. IIA Gim. śr. 4,54
Martyna Gierałtowska,
kl. IIA Gim. śr. 4,77
Małgorzata Kostro,
kl. IIIB Gim. śr. 4,597
Miłosz Wyszyński,
kl. IV, śr. 4,75
Kacper Przeździecki,
kl. VIB, śr. 5,42
Izabela Majewska,
kl. IIB Gim. śr. 5,46
Agnieszka Mioduszewska,
kl. IIIA Gim. śr. 4,94
Gabriela Krasowska,
kl. V, śr. 4,92
Anita Niemyjska,
kl. V, śr. 5,08
Julia Sasinowska,
kl. VIB, śr. 4,75
Natalia Łopieńska,
kl. IA Gim. śr. 4,69
Natalia Przeździecka,
kl. IIB Gim. śr. 5,23
Martyna Godlewska,
kl. IIIA Gim. śr. 4,71
Sylwia Agnieszka Zarzecka.
kl. IIIA Gim. śr. 5,00
31
„ORŁY” Z ZESPOŁU SZKÓŁ W JABŁONI KOŚCIELNEJ
Gabriela Brzozowska,
kl. IV, śr. 5,09
Kamila Dąbrowska,
kl IV, śr. 4,9
Magdalena Grodzka,
kl. IV, śr. 4,82
Maja Mantur,
kl. IV, śr. 5,27
Martyna Stawierej,
kl. IV, śr. 4,81
Aleksandra Staszewska,
kl. IV, śr. 5,36
Klaudia Brzozowska,
kl. V, śr. 4,9
Paweł Grodzki,
kl. V, śr. 5,0
Milena Kalinowska,
kl. V, śr. 5,09
Małgorzata Werpachowska,
kl. V, śr. 4,9
Igor Staszewski,
kl. VI, śr. 5,18
Magdalena Kalinowska,
kl. IA Gim., śr. 5,0
Julia Buks,
kl. IB Gim., śr 5,23
Szymon Jabłoński,
kl. IB Gim., śr. 4,77
Dominika Jankowska,
kl. IB Gim., śr. 4,85
Mateusz Rząca,
kl. IB Gim., śr. 4,85
Dominika Kamińska,
kl. II Gim., śr. 4,78
Patrycja Dąbrowska,
kl. IA Gim., śr. 4,85
Anna Płońska,
kl. II Gim., śr. 4,85
Karolina Adamczuk,
kl. III Gim., śr. 5,09
Marta Buks,
kl. III Gim., śr. 4,94
Wydawca:
Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 , 18-212 Nowe Piekuty
Weronika Moczydłowska,
kl. III Gim, śr. 4,9
Paulina Olędzka,
kl. III Gim., śr. 4,82
Redaktor naczelny:
Wójt Gminy Nowe Piekuty
Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Dyrektorzy i nauczyciele szkół, Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A, 18-212 Nowe Piekuty,
tel./fax 86 4761 523, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty