Marzec`2012 - ZOZ Sucha Beskidzka

Transkrypt

Marzec`2012 - ZOZ Sucha Beskidzka
Miesięcznik Zakładowy
Sucha Beskidzka
Nakład 400 sztuk.
NR3/152 marzec 2012
B I U L E T Y N
I N F O R M A C Y J N Y
B E Z P Ł A T N Y
Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła sroka Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.
-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj wiosno.
Jan Brzechwa
fot. http://static3.blip.pl/user_generated/update_pictures/1781045.jpg
RM
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
MIKOŁAJ W NASZYM SZPITALU
ĆWICZENIA DLA CIAŁA I UMYSŁU
Pilates, to system ćwiczeń służący kształtowaniu idealnej sylwetki.
Poprawia kondycję i pozwala przywrócić sprawność ruchową nie tylko po odbytych kontuzjach. Metoda może być praktykowana przez
osoby w każdym wieku. To odpowiedź na potrzebę ruchu przyjaznego kręgosłupowi. Wzmocnisz ciało, dodasz mu energii witalnej. Poczujesz odprężenie dzięki stretchingowi, ćwiczeniom oddechowym
i relaksacji.
Elżbieta Krzeszowiak
zaprasza od 2 marca w każdy
wtorek o godz. 19:00 i piątek o godz. 19:30
na salę gimnastyczną przy basenie
w Suchej Beskidzkiej
Pierwsze zajęcia
GRATIS!
Więcej informacji tel.: 502 720 643
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy,
policjanci, służby ochrony środowiska. Że ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia,
i że nie jest to żaden sposób odnawiania łąki - wielokrotnie wypowiadali się naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy. Mimo wielu akcji uświadamiających, rolnicy
nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów.
Giną ptaki. Dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna.
W pożarach giną chronione cenne gatunki roślin: Już przy 50 st. C następuje
śmierć tkanek roślinnych, a temperatura na powierzchni gleby dochodzi do
700 st. C. U szkodzeniu ulegają rośliny dwuliścienne, ich korzenie i rozety liściowe. Następuje selekcja negatywna, giną trawy, najcenniejsze gatunki ziół,
pozostają rośliny głęboko korzeniące się. Zniszczona zostaje flora bakteryjna
przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych i asymilację azotu atmosferycznego. Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są miejscami życia
ogromnej liczby gatunków owadów, są ostoją ptaków i zwierząt. Giną wraz
z płonącą roślinnością. Przy wypalaniu giną także mrówki uważane za sanitariuszy pól. Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na regenerację,
by dawać takie plony jak przed pożarem. Pasza pochodząca ze zniszczonej łąki
nie jest tak wartościowa, a wypasające się na niej zwierzęta rosną wolniej, krowy dają mało mleka.
Tony toksyn w powietrzu. Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są węglowodory z benzo-a-pirenem, dla ludzi kancerogenne, dla przyrody śmiercionośne. Pióropusze dymów uniemożliwiają pszczołom oblatywanie łąk. Wpływa to na zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów i w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Ekolodzy
radzą: zamiast spalać, powinno się resztki kompostować i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać na pole.
Czarne, wypalone rośliny i brak żyjących owadów, ptaków i innych zwierząt na łąkach budzą przerażenie.
Opracowano na podstawie: http://www.czystaokolica.wolsztyn.pl/wypalanie.htm,
fot. http://www.psp.wlkp.pl/files/image/bonder/Porady/trawy/wypalanie_traw.jpg
RM
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
nr 3 marzec 2012
=$6$'<3267ĉ32:$1,$=0,(5=$-Ą&('2832:6=(&+1,$1,$,:63,(5$1,$
.$50,(1,$3,(56,Ą2%2:,Ą=8-Ą&(:6=3,7$/8:68&+(-%(6.,'=.,(1. 6]SLWDO]DSHZQLDPDWNRPLG]LHFLRPIDFKRZąRSLHNĊSHUVRQHOXPHG\F]QHJRSU]HV]NRORQHJRZUHDOL]RZDQLX]DVDGVSU]\MDMąF\FKNDUPLHQLXSLHUVLą
2. 3U]\V]OLURG]LFHPDMąPRĪOLZRĞüSU]\JRWRZDQLDVLĊGRUROLPDWNLLRMFDSRSU]H]XF]HVWQLF]HQLHZ]DMĊFLDFKSURZDG]RQ\FKZ6]NROH5RG]HQLDNWyUDPLHĞFLVLĊ
Z%ORNX&6]SLWDODWHOZHZOXEZHZ
.RELHW\FLĊĪDUQHLSRáRĪQLFHVąLQIRUPRZDQH
DRNRU]\ĞFLDFKZ\QLNDMąF\FK]NDUPLHQLDSLHUVLąGODG]LHFNDPDWNLLURG]LQ\
ERSUDZLGáRZ\PSRVWĊSRZDQLXSRGF]DVNDUPLHQLDSLHUVLą
3U]HGVWDZLDVLĊLX]DVDGQLDSUDNW\NLV]SLWDOQH
D%ORNX3RURGRZ\P
EZ2GG]LDOH3RáRĪQLF]\PV\VWHP5RRPLQJLQV\VWHPPDWND]G]LHFNLHP
5. 3RVWĊSRZDQLHZ%ORNX3RURGRZ\P
D Z]DOHĪQRĞFLRGID]\SRURGXMHĞOLWRPRĪOLZHZVSyOQLH]SHUVRQHOHPSRáRĪQLF]\PRPDZLDQ\MHVWSODQSRURGX
E SHUVRQHOSURSRQXMHURG]ąFHMSRUyGZGRZROQLHZ\EUDQHMSR]\FML
F XPRĪOLZLDP\NRU]\VWDQLH]HZVSDUFLD¿]\F]QHJRLSV\FKLF]QHJRZ\EUDQHMSU]H]VLHELHRVRE\WRZDU]\V]ąFHM
G SRUyGSURZDG]RQ\MHVWZVSRVyEVSRNRMQ\]DFKRZXMąFLQW\PQRĞüFLV]ĊLWURVNĊREH]SLHF]HĔVWZRPDWNLLG]LHFND]DSHZQLDP\URG]ąFHMSHáQąLQIRUPDFMĊ
RSU]HELHJXSRURGX
H ]DFKĊFDP\GRNRU]\VWDQLD]QLHIDUPDNRORJLF]Q\FKPHWRGáDJRG]HQLDEyOXSRURGRZHJR
I EH]SRĞUHGQLRSRSRURG]LH]DSHZQLDP\EOLVNLNRQWDNWG]LHFND]PDWNąÄVNyUDGRVNyU\´RSW\PDOQLHDĪGR]DNRĔF]HQLDSLHUZV]HJRNDUPLHQLD
J SHUVRQHOSRPDJDPDWFHZUR]SRF]ĊFLXZF]HVQHJRNDUPLHQLDSLHUVLą
K PDWNDZUD]]G]LHFNLHP]RVWDMHSU]HND]DQDGRRGG]LDáXSRáRĪQLF]HJR
6. =DFKĊFDP\PDWNL]Z\QLNLHP+,9SR]\W\ZQ\PGRSLHUZV]HJRNRQWDNWX]G]LHFNLHPÄVNyUDGRVNyU\´1RVLFLHOVWZRZLUXVD+,9QLHMHVWSZVND]DQLHPGRSLHUZV]H
JRNRQWDNWX¿]\F]QHJR]G]LHFNLHPOHF]ZVND]DQHLEDUG]RZDĪQHZDVSHNFLHEXGRZDQLDZLĊ]LPLáRĞFLPDFLHU]\ĔVNLHM
3RVWĊSRZDQLHZ2GG]LDOH3RáRĪQLF]\PV\VWHPURRPLQJLQG]LHFNRSU]\PDWFH
DQRZRURGHNSU]HE\ZDZHZVSyOQ\PSRNRMX]PDWNąSU]H]FDáąGREĊRGXURG]HQLDGRGQLDZ\SLVX
EZWUDNFLHFLĊFLDFHVDUVNLHJRZ]QLHF]XOHQLX]HZQąWU]RSRQRZ\PG]LHFNRSRND]DQHMHVWPDWFH]DUD]SRXURG]HQLX
FSRFLĊFLXFHVDUVNLPEOLVNLNRQWDNW]G]LHFNLHPÄVNyUDGRVNyU\´RGE\ZDVLĊZVDOLSRRSHUDF\MQHMJG\PDWNDPRĪHZW\PĞZLDGRPLHXF]HVWQLF]\ü
GZ\áąF]QLHU]HF]\ZLVWHPHG\F]QHSRZRG\VWDQRZLąSU]\F]\QĊRGG]LHOHQLDPDWNLRGG]LHFND
3HUVRQHOPHG\F]Q\SRPDJDZNDUPLHQLXEH]SRĞUHGQLRSRSRURG]LHLZ2GG]LDOH3RáRĪQLF]\P
DXF]\SUDZLGáRZ\FKSR]\FMLSU]\VWDZLDQLDGRSLHUVLRUD]RFHQ\VNXWHF]QRĞFLVVDQLD
EXF]\SUDZLGáRZHMWHFKQLNLUĊF]QHJRRGFLąJDQLDSRNDUPX
9. 1LHVWRVXMHVLĊĪDGQ\FKRJUDQLF]HĔFRGRF]ĊVWRĞFLLF]DVXWUZDQLDNDUPLHQLD=DOHFDVLĊPDWFHNDUPLü]DZV]HJG\G]LHFNRFKFHMHĞüZHGQLHLZQRF\RUD]JG\
SLHUVLVWDMąVLĊSU]HSHáQLRQHEXG]HQLHG]LHFNDJG\ĞSL]E\WGáXJR
:RGG]LDOH3RáRĪQLF]R1HRQDWRORJLF]Q\PG]LHFLNDUPLRQHVąW\ONRSLHUVLąLQLHRWU]\PXMąQLF]HJRSR]DPOHNLHPPDWNL:UD]LHNRQLHF]QRĞFLMHĞOLZ\QLND
WRĪHZVND]DĔPHG\F]Q\FKZ\NRU]\VWXMHVLĊPHWRG\GRNDUPLDQLDRNWyU\FKLQIRUPRZDQDMHVWPDWND
11. 3HUVRQHOELHU]HSRGXZDJĊZSá\ZOHNyZQDNDUPLHQLHSLHUVLą
12. 3RZ\SLVDQLXSDFMHQWNLGRGRPXRSLHNĊQDGPDWNąLQRZRURGNLHPSU]HMPXMHSRáRĪQDĞURGRZLVNRZD]NWyUąRGG]LDáMHVWQDELHĪąFRZNRQWDNFLH:UD]LHSR MDZLHQLDVLĊSUREOHPyZLZąWSOLZRĞFLGRW\F]ąF\FKNDUPLHQLDSLHUVLąRIHUXMHP\URG]LFRPáDWZRGRVWĊSQąSRPRF
DSRUDG\WHOHIRQLF]QHGRVWĊSQHSU]H]FDáąGREĊ
EZL]\W\Z3RUDGQL/DNWDF\MQHMQDWHUHQLHV]SLWDOD
0DWNL G]LHFL NDUPLRQ\FK SLHUVLą KRVSLWDOL]RZDQ\FK Z 2GG]LDOH ']LHFLĊF\P L LQQ\FK RGG]LDáDFK V]SLWDOD ]DFKĊFD VLĊ GR SR]RVWDQLD ZUD] ] G]LHFNLHP
ZRGG]LDOHLRIHUXMHSRPRF]HVWURQ\SHUVRQHOXZ]DNUHVLHNDUPLHQLDSLHUVLą
&KRUDPDWNDNDUPLąFDSLHUVLąSU]\MĊWDGRV]SLWDODPDPRĪOLZRĞüSU]HE\ZDQLDZQDV]\PV]SLWDOXZUD]]G]LHFNLHP
15. :V]SLWDOXRERZLą]XMH]DND]UHNODP\V]WXF]QHMĪ\ZQRĞFLGODQLHPRZOąW1LHXĪ\ZDVLĊSU]HGPLRWyZ]DEXU]DMąF\FKVNXWHF]QHVVDQLHSLHUVLZW\PEXWHOHN]HVPRF]NLHPVPRF
]NyZ±XVSDNDMDF]\NDSWXUNyZ
16. =DFKĊFDP\PDWNLGRWZRU]HQLDJUXSZVSDUFLDLVDPRSRPRF\ZNDUPLHQLXSLHUVLą
Pielęgniarka koordynująca
oddziału ginekologiczno - położniczego
PO odzziałowa
oddziału neonatologicznego
Koordynator oddziału
ginekologiczno - położniczego
Koordynator oddziału neonatologicznego
Koordynator oddziału pediatrycznego
Koordynator zespołu pielęgniarskiego
Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka
Anna Łoś
Małgożata Kałużna
lek. med Marek Boryczko
lek. med Marta Knapczyk
lek. med Elżbieta Krupa
Elżbieta Łaciak
Janusz Baczewski
B i u l e t y n
nr 3 marzec 2012
i n f o r m a c y j n y
Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Diagnostyka w ramach Poradni
Choroby kobiece, prowadzenie ciąży prawidłowej i patologicznej, leczenie dolegliwości menopauzy.
W ramach Poradni Ginekologiczno - Położniczej zapewniamy naszym pacjentkom dostęp do badań:
• bakteriologicznych,
• biocenozy pochwy,
• cytologicznych – w ramach Programu Profi laktycznego Raka Szyjki Macicy
(badania wykonywane raz na 3 lata, w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia),
• badań USG, obejmujących zarówno diagnostykę narządów rodnych jak i weryfikujących ciążę,
• posiew w kierunku GBS u ciężarnych od 35 tygodnia ciąży.
Specjaliści prowadzący Poradnię
Nasza poradnia zapewnia konsultację lekarzy ginekologów - położników:
lek. med. Leszek Gawron:
poniedziałek 9.00 – 13.00
lek. med. Marek Boryczko:
wtorek 13.00 –15.00
lek. med. Souleymene M.Dembele: środa
13.00 – 19.00
lek. med. Sławomir Kasperczyk:
czwartek
7.30 – 11.30
Położne
poł. Renata Misiewicz
Profilaktyka
Każda kobieta powinna w celach profi laktycznych skonsultować się z lekarzem ginekologiem przynajmniej dwa
razy w roku. Raz w roku zaleca się wykonanie badania cytologicznego. Personel poradni służy radą i pomocą na
każdym etapie przebiegu ciąży. Zapoznaje przyszłe matki z korzyściami wynikającymi z karmienia naturalnego.
Udogodnienia
Ze względu na potrzebę intymności badania ginekologicznego, odbywa się ono w niekrępujących
dla pacjentki warunkach.
Jak do nas trafić
Przychodnia Konsultacyjna Ginekologiczno – Położnicza w Suchej Beskidzkiej
Szpital Rejonowy im dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej
Blok C, III piętro, pokój 305
Rejestracja osobista, rejestracja przez osoby trzecie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00
Rejestracja prowadzona jest telefonicznie poprzez kontakt z położną tel. 33 872 33 64, która
udziela również wszystkich informacji związanych z wizytą.
ZAPRASZAMY !
(MWP)
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Badania cytologiczne poprawiają wynik
leczenia raka szyjki macicy
Kobiety, u których raka szyjki macicy rozpoznano na podstawie badania cytologicznego mają znacznie
większe szanse na wyleczenie niż kobiety, które nie chodzą na takie badania – informuje „British Medical
Journal”.
Jak wykazali szwedzcy naukowcy z Karolinska Institutet w Sztokholmie, udaje się wyleczyć aż 92 proc.
kobiet, u których wykryto raka szyjki macicy podczas badania cytologicznego. W przypadku diagnozy postawionej dopiero na podstawie mało charakterystycznych objawów w rodzaju nietypowego krwawienia pomyślny wynik udawało się osiągnąć tylko w przypadku 66 proc. Badaniami objęto wszystkie szwedzkie kobiety, u których w latach 1999 – 2001 rozpoznano raka szyjki macicy – w sumie 1230. Ich losy naukowcy śledzili
przez osiem lat.
W przypadku kobiet, u których objawy raka pojawiły się w okresie pomiędzy kolejnymi badaniami cytologicznymi (zaleca się ich wykonywanie co trzy do pięciu lat), leczenie udawało się w 74 proc. przypadków.
Aż trzy czwarte kobiet, które zmarły w okresie objętym obserwacją stanowiły te, które nigdy nie miały badania cytologicznego.
Jak wyjaśniają naukowcy, badania przesiewowe z reguły pozwalają wykrywać raka szyjki macicy dużo
wcześniej, niż pojawią się objawy, co ułatwia leczenie i czyni je skuteczniejszym. W Szwecji kobiety w wieku
od 23 do 50 lat zaprasza się na badania cytologiczne co trzy lata, zaś wieku od 51 do 60 lat – co pięć lat.
Dla polskich kobiet rak szyjki macicy jest wciąż większym zagrożeniem niż dla mieszkanek Europy
Zachodniej. Pięć lat przeżywa 50,1 proc. chorych, podczas gdy średnia dla krajów OECD sięga 65,7 proc.
W dużej mierze wynika to z późnego wykrywania choroby.
Na podstawie informacji z PAP – Nauka w Polsce
Program Profilaktyki raka szyjki macicy
Zapraszamy serdecznie wszystkie Panie w wieku 25 - 59 lat na bezpłatne badania cytologiczne ubezpieczone w NFZ, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonywanej cytologii.
Badania wykonywane są w Poradni Konsultacyjnej Ginekologiczno – Położniczej Szpitala Rejonowego
w Suchej Beskidzkiej - Blok „C”, III Piętro - tel. (033) 872 33 64
Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym (nr PESEL)
n nie wcześniej niż 4 dni po ostatniej miesiączce
n nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki
n co najmniej 4 dni po użyciu gałek dopochwowych
n co najmniej 1 dzień po badaniu ginekologicznym
Godziny pobrań cytologii: od poniedziałku do piątku 8.30 - 12.30
Odbiór wyników w Poradni: od poniedziałku do piątku od 8.30 - 14.00
(MWP)
nr 3 marzec 2012
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Postępowania przetargowe Działu Zamówień
Publicznych
W miesiącu lutym 2012 roku ogłoszono postępowania przetargowe dotyczące między innymi:
n Usługi sprzątania i utrzymania terenu,
n Dostawy leków w ramach programów lekowych II postępowanie,
n Dostawy endoprotez,
n Ubezpieczenia z karty praw pacjenta,
Wszelkie informacje o wszczętych postępowaniach oraz wynikach już zakończonych procedur przetargowych można
znaleźć na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w zakładce Ogłoszenia, Dział Zamówień Publicznych.
(MWP)
Postępowania konkursowe Działu Zamówień
i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych
W miesiącu lutym 2012 roku ogłoszono postępowania konkursowe dotyczące między innymi:
n Konkurs ofert na świadczenia lekarskie realizowane w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
n Konkurs ofert na Świadczenia pielęgniarskie w Dziennym Oddziale Chemioterapii Onkologicznej i Poradni Chemioterapii Onkologicznej
n Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń psychologicznych kierowców, operatorów sprzętu
budowlanego i wózków widłowych oraz wykonywanie badań wysokościowych
Wszelkie informacje o wszczętych postępowaniach oraz wynikach już zakończonych procedur można znaleźć na
stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w zakładce Ogłoszenia, Dział Zamówień i Sprzedaży Świadczeń
Zdrowotnych.
Projekty realizowane na terenie ZOZ
w Suchej Beskidzkiej
(MWP)
W miesiącu styczniu 2012 roku w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej
Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług”, w wyniku rozstrzygniętego
postępowania przetargowego, została podpisana umowa z Konsorcjum CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. na
dostarczenie kompleksowego systemu informatycznego w części medycznej, administracyjnej oraz e-usług. Realizację w.w. etapu projektu zapoczątkowało wykonanie analizy wdrożeniowej zakupionego oprogramowania, której
zakończenie planujemy na koniec kwietnia bieżącego roku.
Posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Sucha
Beskidzka
(MWP)
W dniu 8 lutego stycznia 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący oraz Członkowie Rady, Dyrekcja Szpitala,
Przedstawiciele Związków Zawodowych oraz pracownicy szpitala.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej.
2. Omówienie kontraktów podpisanych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2012 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2012 rok.
4. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania planu inwestycyjnego na 2012 rok.
5. Podjecie uchwały w sprawie zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego do kwoty 3 500zł.
6. Sprawy bieżące.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedstawione zagadnienia podejmując stosowne uchwały.
(MWP)
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Dział Remontowo – Budowlany informuje
Wykaz prac wykonanych przez Dział Remontowo- Budowlany Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w roku 2011.
I. W obiektach Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej:
1. Malowanie sali konferencyjnej.
2. Malowanie i wymiana oświetlenia w hollu II p. obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
3. Malowanie klatki schodowej w Bloku C.
4. Przeniesienie pomieszczeń fizykoterapii z III p. Blok B na poziom
S2 Blok A, na S2 - wykonanie nowych boksów.
5. Wykonanie nowej Sali ćwiczeń dla dzieci na S2, remont pomieszczeń po hydroterapii.
6. Kotłownia – malowanie części pomieszczeń.
7. Wykonanie pomieszczeń dla Dyspozytora Działu Pomocy Doraź-
fot. Wojciech Matusik
nej.
8. Malowanie klatki schodowej w Blok A i ewakuacyjnej C.
9. Poradnia Zdrowia Psychicznego – dodatkowy gabinet lekarski.
10. Modernizacja pomieszczenia na odpady.
11. Chirurgia - Gabinet Ordynatora (nowy).
12. Wykonanie pomieszczeń dla Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych i Działu Informatycznego.
13. Modernizacja (powiększenie) Dziennego Oddziału Chemioterapii.
14. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w tym:
- Wykonanie pomieszczenia socjalnego,
- Wykonanie obszaru obserwacyjnego,
- Wykonanie obszaru wstępnej intensywnej terapii,
15. Oddział Chirurgiczny - sala 1 osobowa z węzłem sanitarnym.
16. Oddział Wewnętrzny - sala 1 osobowa z węzłem sanitarnym.
17. Oddział Urologiczny - sala 1 osobowa z węzłem sanitarnym.
18. Oddział Neonatologiczny – śluza do Sali „R”.
19. Remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego.
Prace wykonane przez firmy zewnętrzne
1. Wymiana linii energetycznej kablowej zasilającej Blok B i C oraz wymiana rozdzielni SZR 800A w Bloku B.
2. Zakup i montaż nowego zespołu prądotwórczego.
3. Wykonanie nowego rurociągu łączącego zbiorniki wody rezerwowej z hydrofornią główną szpitala.
4. Stacja Dializ - wykonanie Sali 2 stanowiskowej dla pacjentów wirusowych.
5. Zakład Diagnostyki Obrazowej - remont Pracowni Tomografii Komputerowej.
II. W obiektach Szpitala w Makowie Podhalańskim:
1. Wykonanie Poradni Hepatologicznej.
Nasz ZOZ ciągle jest modernizowany przez co staje się przyjazny pacjentom i personelowi.
Materiał uzyskano od Kierownika Działu Remontowo-Budowlanego mgr inż. Tadeusza Spyrki.
RM
nr 3 marzec 2012
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Informacje z życia szpitala
Kaplica Szpitalna p.w. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Rejonowym im. dr Jana
Gawlika w Suchej Beskidzkiej
Porządek mszy św.
Dni powszednie
18.30
Środa
6.30
Niedziele i święta 6.30 i 17.00
Dodatkowa msza o 14.00 od Niedzieli Adwentowej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi przed każdą mszą św.
Kaplica znajduje się w Bloku A na poziomie S1 obok Działu Rehabilitacji.
Kapelan Szpitala ksiądz Józef Szlaga.
Kontakt z Kapelanem Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej – informacja na Centrali Telefonicznej – tel. 33 / 872 31 00.
Kaplica Szpitalna w Szpitalu im. ks. dr Stanisława Czartoryskiego w Makowie
Podhalańskim
Porządek mszy św.
Dni powszednie
7.00
Niedziele i święta 7.00
Spowiedź przed mszą świętą oraz na prośbę pacjenta.
Kaplica znajduje się w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Kapelan szpitala ksiądz Kazimierz Krzywda.
Kontakt z kapelanem Szpitala ZOZ w Makowie Podhalańskim - 695 955 044, lub tel. do Parafii w Makowie Podhalańskim – 33/ 877 11 20.
Szatnia – bezpłatna
Informujemy, że w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej znajduje się bezpłatna
szatnia, która mieści się w pasażu handlowym na parterze w bloku B.
Prosimy aby wszyscy odwiedzający nasz szpital
pozostawiali w szatni odzież wierzchnią.
fot. http://www.in.all.biz/pl/g201540/
RM
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Dział Prawny ZOZ Sucha Beskidzka
Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
(styczeń 2012 r.)
Dane identyfikujące
wymaganie
Zakres wymagania
Data wejścia w życie
wymagania
Kod kompetentnej
osoby otrzymującej
wymaganie
Dz.U.2012.15
Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu
uiszczenia opłaty od wniosku.
05.01.2012
4.2
Dz.U.2012.26
Określenie
wzoru
kwestionariusza
samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do
przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykaz dokumentów
niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia.
25.01.2012
Dz.U.2012.40
Wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych
szczepień ochronnych wymaganych u pracowników,
funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących
pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania
tych czynności.
13.01.2012
Dz.U.2012.52
Zadania służby medycyny pracy.
24.01.2012
Dz.U.2012.53
Służba medycyny pracy.
24.01.2012
9.1, 9.030
Dz.U.2012.78
Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu
wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia
lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w
wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
21.04.2012
2.1, 4.3
Dz.U.2012.95
Zmiana ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych oraz niektórych innych ustaw.
09.02.2012
1.11, 1.12
2.1, 8.0
Dz.U.2012.118
Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
01.03.2012
4.3
1.11, 1.12
3.7, 9.042
9.1, 9.029
Na życzenie osoby zainteresowanej, Dział Prawny udostępni teksty aktów prawnych w wersji elektronicznej na wskazany
adres poczty e-mail.
(RM)
Kondolencje
„ Nie umiera ten, kto pozostaje w naszej pamięci”
Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy naszą Koleżankę.
Śp.
Zofię Kołodziejczyk - Kot
Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego
współczucia składają:
Koleżanki i koledzy z oddziału Ginekologiczno – Położniczego
oraz Bloku Porodowego
nr 3 marzec 2012
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Nowości w Bibliotece Szpitalnej
Pilipiuk A.: Książnika
To powieść przygodowa, której akcja
toczy się we współczesnej Polsce, a dokładniej w Krakowie. Kraków, jak wiadomo, to miasto stare i z tradycjami, tętniące wspomnieniami wielu ciekawych ludzi,
miejsc i wydarzeń. Pilipiuk wykorzystuje
ten obraz miasta do własnych celów...
Krzysztof Majcher, ZałogaG
Powieści nie brakuje opisów ciekawych
zdarzeń z historii świata, technicznych
szczegółów działania urządzeń i uzbrojenia czy w końcu chemiczno? spożywczych
receptur. Pilipiukowi udało się podać informacje w ten sposób, że chyba każdy czytelnik
połknie je z zainteresowaniem.
Artur Machlowski, Valkiria
Zawadzka M.: Gustaw i ja
Wzruszające wspomnienia Magdaleny Zawadzkiej o wspólnym życiu z Gustawem Holoubkiem.
Opowieść o pięknej historii miłości, małżeństwa, wspólnego życia
i pracy pary aktorów.
Nieznane fakty, wspaniałe anegdoty, poruszające opowieści opisane
w ujmującym, bardzo osobistym stylu tuż po śmierci Gustawa Holoubka.
Książka ilustrowana nigdzie nie publikowanymi zdjęciami z archiwum rodzinnego oraz unikatowymi materiałami archiwalnymi.
Steel D.: Życie na ulicy
Życie na ulicy to opowieść zaskakująca, niezwykła, wzruszająca. Osobista, bo oparta
na prawdziwych wydarzeniach, relacja Danielle Steel z jej jedenastoletniej działalności
na rzecz bezdomnych w San Francisco.
Pisarka angażuje się w pomoc pozbawionym dachu nad głową mieszkańcom metropolii, kiedy przepełniona smutkiem po śmierci syna, próbuje odzyskać sens życia. Zakłada stowarzyszenie Yo! Angel! Wspierana przez ludzi dobrej woli, raz w miesiącu przez
lata przemierza ulice miasta, nie tylko po to, by dostarczyć najbardziej potrzebującym
podstawowe artykuły, które pomogą im przetrwać, jak ciepłe ubrania, jedzenie, środki
czystości, ale także by dodać im otuchy i nadziei.
BIBLIOTEKA SUSKA
RM
10
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Podziękowania Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dziękuje
Doktorowi Zbigniewowi Banasiowi
za wieloletnie zarządzanie i kierowanie Oddziałem Ginekologii i Położnictwa.
Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz dalszego,
owocnego realizowania powołania lekarza ginekologa – położnika.
Doktor Zbigniew Banaś pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa
od 01 sierpnia 1995 r. do 31.01.2012 r.
Następcy Doktora Banasia, Doktorowi Markowi Boryczko, życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Dyrekcja ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Podziękowania dla Zespołu Szkół im. Św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim
Personel Oddziału Neonatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej serdecznie dziękuje Pani Dyrektor mgr Magdalenie
Stanaszek, Pani mgr Jadwidze Sałapatek – nauczycielowi przedmiotu
zawodowego, uczniom klasy o profilu krawieckim, za bezpłatne przeszycie 20 dużych kocy na 80 mniejszych.
Wdzięczny Personel Oddziału Neonatologicznego ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Dziękujemy
Jesteśmy ogromnie wzruszeni faktem, że tak wielu
z Was troszczy się o naszego synka w tych trudnych dla
nas chwilach. Dziękujemy za wszystkie telefony, zapytania z życzeniami powrotu do zdrowia, jak też osobiste zapewnienia Waszych myśli o nim oraz za Wasze modlitwy.
Dziękujemy za to, że mogliśmy się utwierdzić w przekonaniu, jak wspaniali są ludzie. Obecnie wszystko jest na
dobrej drodze. Liczymy jednak na pełne wyzdrowienie i wierzymy w moc wszystkich
pozytywnych myśli przesyłanych w jego kierunku, wierzymy w skutek wszystkich modlitw w jego intencji. Bardzo wierzymy.
I nie jesteśmy sami, a to bardzo wiele znaczy. Mamy rodzinę, mamy przyjaciół, znajomych, mamy życzliwy personel szpitalny i mamy ogromną wolę życia naszego syna.
Serdecznie dziękujemy Każdemu z osobna, a w szczególności: Dyrekcji Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, personelowi: Oddziału Kardiologicznego,
Oddziału Pediatrycznego, Administracji, Działu Żywienia, Działu Remontowo-Budowlanego, Kotłowni, Elektrykom, Tlenowni, „Impel-a”.
Wdzięczni rodzice Grażyna i Jacek Pająk.
Fot. M. Świstek,
RM
11
nr 3 marzec 2012
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Rady dietetyczki
Kupując keczup lub inne dodatki koniecznie sprawdź skład;
Typowa kolacja po polsku parówka z keczupem, kiełbasa na gorąco
z musztardą lub kanapki z szynką z serem i keczupem. Tylko czy ten dodatek nie szkodzi? Czy warto kupować? Najzdrowsze i najmniej tuczące
są sosy i dodatki na bazie warzyw lub owoców np. chrzan tak nie doceniany nie dość,że ma wiele walorów smakowych to jeszcze dostarcza dwa
razy więcej witaminy C niż cytryna. Działa grzybobójczo, bakteriobójczo
oraz przyspiesza metabolizm, pobudzając wydzielanie soków trawiennych.
O ile nie wymieszamy go z majonezem, czy śmietaną zawiera niewiele kalorii. Powinny jeść go osoby cierpiące na kamicę nerkową jest również pomocny przy niestrawności i nadkwaśności. Dobra wiadomość! Keczup to
samo zdrowie im dłużej był gotowany, tym więcej zawiera łatwo przyswajalnego likopenu chroniącego przed np. zawałem serca, starzeniem się, wylewem, chorobami neurologicznymi. Likopen z pomidorowych przetworów wchłania się dużo lepiej niż ten z surowych ze względu na łatwiejszą
rozpuszczalność w tłuszczach. Bardzo zdrowe i smaczne są sosy z ziołami
do spaghetti. Żurawina to niestety rzadki na naszym stole dodatek do mięs
i pasztetów a tymczasem znajduje się w czołówce roślin o znaczeniu prozdrowotnym. Pomaga w chorobach nerek i pęcherza moczowego, a zawarte
w niej cytryniany rozpuszczają złogi szczawiowo-wapniowe. Działają też
bakteriobójczo na drobnoustroje powodujące wrzody żołądka oraz próchnicę zębów.
Na zakupach:
Najlepiej kupować chrzan najświeższy. Zanim wrzucisz do koszyka
sprawdź skład i kaloryczność –bo czy produkt składający się z chrzanu oleju, octu,cukru mleka w
proszku,proszku jajecznego, soli, regulatora kwasowości, środków zagęszczających i konserwantów
można nazwać chrzanem?
Uwaga! w sosach chrzanowych znajduje się mnóstwo niepotrzebnych kcal i są dużo droższe, Kupując keczup koniecznie sprawdź skład- niektóre z nich mają dużo rzadszy sos pomidorowy albo
nie zawierają żadnego dodatku pomidorów/ te najtańsze/. Za to mnóstwo barwników zagęstników
i ulepszaczy smaku.
Keczup można kupić od 2 zł do 15 zł za litr,niekoniecznie ten najdroższy jest wartościowy. Choć
żaden nie powinien zawierać konserwantów, wiele z nich je ma.
Czy sos tatarski z zagęstnikiem – acetylowanym adypinianem di skrobiowym sztucznym aromatem
grzybowym,gumą ksantanową białkiem sojowym, regulatorem kwasowości w postaci kwasku cytrynowego jest jadalny?
Polacy chętniej sięgają po keczup niż po musztardę, majonez, czy i inne przyprawy. Ponad 80%
rodaków ma go zawsze w swej lodówce,a 35% nie wyobraża kolacji bez tego smakowitego dodatku.
Fińscy naukowcy odkryli, że osoby które regularnie jedzą keczup, soki przeciery sosy i koncentraty
pomidorowe,maja nisz poziom,,złego” cholesterolu we krwi.
Niedawno na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemicznego w Nowym Orleanie ogłoszono,że sok z żurawiny warto stosować w profilaktyce chorób układu krążenia. Picie trzech szklanek soku dziennie przez 3miesiące podnosi poziom,,dobrego” cholesterolu we krwi o 10%. Opracowała: Diet dypl. H Wągiel na podstawie,,Zdrowe odżywianie na co zwrócić uwagę robiąc zakupy” dr
hab. n. med. M –Kozłowska
Fot. http://pl.123rf.com/photo_9212868_butelka-keczup-i-pomidorow-na-bialym-tle.html
RM
12
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
nr 3 marzec 2012
Sport i zabawa łączy pokolenia ...
Zapraszamy pracowników i ich rodziny na akcję
”ZDROWIE i URODA DLA RODZINY –
RODZINO TRZYMAJ FORMĘ„
26 maja (sobota) 2012 r.
- boiska sportowe „ORLIK” i „HALNIAK” w Makowie Podhalańskim
Zaczynamy o godzinie 12.00, w programie między innymi:
ELIMINACJE GRUP ZAKŁADOWYCH w PIŁKĘ NOŻNĄ - (12.00 – 15.00)
MECZ FINAŁOWY W PIŁKĘ NOŻNĄ – (15.00 – 15.45)
KONKURENCJE SPORTOWE - (16.00. – 17.00)
nprzeciąganie liny
n zawody z balonikami
n występ cheerleaderek
MIASTECZKO ZDROWIA - (16.00 – 18.00)
n występ kabaretu „MOJRA”
n degustacja zdrowej żywności
n pomiar ciśnienia tętniczego
n pokaz reanimacji i resuscytacji
n higiena stóp, edukacja, pokaz kosmetyków
n porady kosmetyczki
n pokaz akcji ratowniczej
n terapia hipiczna
n dogoterapia
ZABAWY i ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI - (16.00 – 17.00)
n konkursy plastyczne
n malowanie twarzy
n bezpłatna loteria – każdy los wygrywa
A WIECZOREM - (od 18.00 - do...)
n grill, muzykoterapia
Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu
33 872 33 18, Szpital Rejonowy Sucha Beskidzka,
Sekcja Socjalna w godzinach: 7.00 – 14.35, od poniedziałku do piątku.
13
Miło nam będzie spotkać się z Państwem podczas tego wydarzenia
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
Fundacja
Ä'OD&LHELH'OD0QLH'OD1DV´
3U]HNDĪGUREQąNZRWĊ
QDU]HF]6]SLWDOD
SRG]LHOVLĊF]ąVWNąWHJRFRSRVLDGDV]
QDQXPHUUDFKXQNXEDQNRZHJR
W\WXáHPQSÄ'$52:,=1$´OXEÄ'$52:,=1$'/$2''=,$à8´
6ZRMHFHOH)XQGDFMDZV]F]HJyOQRĞFLUHDOL]XMH
QDU]HF]LGODGREUDSDFMHQWyZ
=HVSRáX2SLHNL=GURZRWQHMZ6XFKHM%HVNLG]NLHM
3U]HND]XMąFQDPSRGDWNXOXEGDURZL]QĊ
E\üPRĪHSRPDJDV]VRELH
www.dlaciebiedlamniedlanas.pl
[email protected]
3RVLDGDP\VWDWXV2UJDQL]DFML3RĪ\WNX3XEOLF]QHJR
XO6SyáG]LHOFyZ
6XFKD%HVNLG]ND
:]H]QDQLXSRGDWNRZ\PZSLV].56
1,3
5(*21
14
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
nr 3 marzec 2012
Dobra�wiadomoœæ!
Od�miesi¹ca�lutego�2012
nasz Salon�Fryzjeski�KLEO
pracuje�wy³¹cznie�na�produktach:
Salon�Urody�KLEO
Sucha�Beskidzka,
ul.�Mickiewicza�88
tel.:�33.874.19.14
!
!
�
c
e
z
r
a
m
�
a
n
�
a
j
c
o
m
Pro
!
!
�
c
e
z
r
a
m
�
a
n
Promocja�
a�twarz.
si¹ca�n
abieg�mie
Z
“PER£OWY BLASK”
ekskluzywny�zabieg
wyg³adzaj¹co-rozœwietlaj¹cy
ia³o.
ca�na�c
Zabieg�miesi¹
Morska�kuracja�BIELENDA
z�u¿yciem�kapsu³y�Derma�Life
Efektem�zabiegu�jest�promienna,
Jêdrna�i�elastyczna�skóra.�Rysy�twarzy�zostaj¹
widocznie�wyg³adzone,�a�cera�po�zimie�jest
o¿ywiona�i�zregenerowana.
Zabieg�wspomaga�aktywnoœæ�systemu�obronnego
oraz�wyraŸnie�rozœwietla�i�odm³adza�twarz.
To�zabieg�dla�cery�dojrza³ej,�zmêczonej�i
pozbawionej�blasku.
Zabieg�wyszczuplaj¹cy�i�redukuj¹cy
nadmiar�tkanki�t³uszczowej,�poprawia
elastycznoœæ�i�jêdrnoœæ�skóry,
d³ugotrwale�nawil¿a
Cena�promocyjna:�65�zl
Cena�promocyjna:�50�zl
Cena:�95�z³
Cena:�60�z³
Biuro�Podró¿y�“W�ŒWIAT”
STUDNIE
Sucha�Beskidzka,�ul.�Mickiewicza�88
GLEBINOWE
HURGADA
KOMPLEKSOWO
INSTALACJE
PRZYLACZA
POMPY
tel.:�668.368.368
studnieg³êbinowe.eu
15
EGIPT
SUPER�LAST�MINUTE
SHARM�EL�SHEIKH
MARSA�EL�ALAM
w�marcu�s³onecznie�i�k¹pielowo
Hotele�4*
All�inclusive
ju¿�od 999�z³
Hotele�5*
All�inclusive
ju¿�od 1299�z³
Wyloty�z�Katowic
Zadzwoñ�do�nas
nr 3 marzec 2012
B i u l e t y n
i n f o r m a c y j n y
NR3/153 marzec 2012
Nasza Redakcja: Dział Marketingu
mgr Monika Wróblewska-Polak
mgr Renata Matusik
B I U L E T Y N
I N F O R M A C Y J N Y
Adres: ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
Blok C, III piętro, Dział Marketingu, tel. 33/ 872-32-13
e-mail: [email protected]