fuzje i przejęcia

Transkrypt

fuzje i przejęcia
FUZJE I PRZEJÊCIA
JAKO ELEMENT STRATEGII
Case Study:
Proces przejêcia
FagorMastercook
przez BSH Hausgeräte
GmbH
Rozwój technologii, globalizacja oraz stale zmieniaj¹ca siê sytuacja rynkowa,
wymagaj¹ ci¹g³ej dyskusji na temat strategii. Jednym z kluczowych elementów
strategicznych s¹ niew¹tpliwie procesy fuzji i przejêæ, które mog¹ prowadziæ do
rozwoju przedsiêbiorstw, ale tak¿e mog¹ stanowiæ rozwi¹zanie dla podmiotów
bêd¹cych w trudnej kondycji finansowej.
Termin
i miejsce
Fuzje i przejêcia s¹ procesem z³o¿onym, który wymaga odpowiedniego przygotowania
oraz skutecznego przeprowadzenia (zarz¹dzania) z uwzglêdnieniem wszystkich
jego elementów.
31 sierpnia 2015 r.
Sheraton Poznan Hotel
Podczas naszego seminarium bêd¹ Pañstwo mieli mo¿liwośæ poznania
praktycznych aspektów zwi¹zanych z planowaniem oraz realizacj¹ takiego procesu.
ul. Bukowska 3/9
60-809 Poznañ
Fuzje i przejêcia jako
element zarz¹dzania
strategicznego
Zarz¹dzanie
procesem fuzji
i przejêæ
Aspekty
Due Diligence
Umowy wystêpuj¹ce
w procesie fuzji i przejêæ
Agenda
09:30–10:00
10:00–10:30
Rejestracja gości
Fuzje i przejęcia jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw
na każdym etapie prowadzonej działalności
Warunki zawieszaj¹ce
i finalizacja transakcji
Dodatkowe
informacje
| Grzegorz Piechowiak, Managing Partner JP Weber
10:30–11:10
Proces transakcyjny – kamienie milowe
oraz kluczowe aspekty
| Tomasz Sadurski, Radca Prawny, Senior Associate JP Weber
11:10–11:25
11:25–12:15
Przerwa na kawę
Praktyczne aspekty Due Diligence
12:15–13:00
Case Study: Proces przejęcia FagorMastercook
przez BSH Hausgeräte GmbH
| Tomasz Gawron, Doradca Podatkowy, Associate Partner JP Weber
| Maciej Łys, Radca Prawny, BSH Wrocław
Po zakoñczeniu serdecznie zapraszamy na lunch.
Uprzejmie prosimy o przes³anie
potwierdzenia do dnia 22 sierpnia
2015 na adres mailowy:
[email protected]
Jednocześnie informujemy, ¿e udzia³
w Seminarium wraz z poczêstunkiem
jest dla Pañstwa bezp³atny.
W razie pytañ jesteśmy do Pañstwa
dyspozycji.
| +48
71 99
36 656
99 656| www.jpweber.com
| www.jpweber.com
Renata Lenert-Sikora
Lenert-Sikora || Marketing
Marketing&&Communication
CommunicationManager
Manager | | [email protected]
[email protected]+48
71 36