Opłacalne balansowanie na linie

Transkrypt

Opłacalne balansowanie na linie
t
· .J;~
·
'
~
.
Dariusz M.
'
l
'
•
Budzeń,
prezes Augeo Ventures, spółki spe·
cjalizującej się w doradztwie przy
transakcjach fuzji i przejęć
l
Opłacalne
~
balansowanie
na linie - jak zyskać
na fuzjach i przejęciach
firmami. przyzwyczajenia biznesowe menedżerów i wreszcie konflikty ambitnych liderów łączących się firm powodują. że transakcje
bardzo często n1e osiągatą stawianych 1m celów. NaJwiększym
problemem jest ignorowanie lub znaczące pomniejszanie roli
.. czynnika ludzkiego" i zakładanie. że menedżerowie 1pracownicy
łączących się firm dostosutą się do nowej sytuacji. z chęcią lub
z obawy przed utratą pracy
Dodatkowym aspektem fuzji i przejęć jest przepłacanie za przejmowane firmy. Nierzadko do transakcji dochodzi w rywalizaqi
o cele przetęć lub pod presją czasu i ambicji menedżerów. Górę
Transakcje fuzti i przetęć mogą stać się motorem rozwotu przedsiębiorstwa. Kluczowym słowem jest tutaj .. mogą". ponieważ
nad ekonomicznymi aspektami transakcji bierze wówczas rywali-
rzeczywistość
zacja i chęć zwycięstwa. często - bez względu na koszty. Zdarzają
dostarcza zarówno przykładów wielkich sukcesów.
jak i spektakularnych porażek. Teoretycznie fuzje i przejęcia umożli­
się
wiają ZWiększanie wartości firm. Pozwalatą osiągnąć efekty synergii.
w1elu analityków na przykład zastanawia się tak można uzasadnić
redukować
koszty. zwiększać efektywność operacytną Dlaczego
wówczas transakcje. w których zwyczajnie się przepłaca.
zakup przez internetowy oddział Microsoft firmy Skype za 8.5
więc często się nie udają?
mld dolarów. przy znikomych przychodach 1 zyskach Skype'a
Grupa Emperia. jedna z największych polskich firm handlowych,
FuzJe i przetęcia są jak balansowanie na linie. Pozwalatą przetść
jest przykładem sukcesu strategii opartej o fuzje i przejęcia. Powsta-
z punktu w którym znajduje się f1rma do określonego celu. Jednak
ła wskutek
pokonanie tej drog1 wymaga dużet zręczności w utrzymamu się
so
wielu tego typu transakqi. Ich powodzenia zawdz1ęcza
strateg1cznemu podejściu do transakcji i umietętności doskonalej
na linie. Ryzyka związane z właściwą wyceną. założonymi celami
integracji przetmowanych podmiotów. Równocześnie praktyka
negoqacytnymi. 1przede wszystkim - z mtegracją podmiotów po
dostarcza wielu przykładów. kiedy fuzje i przejęcia prowadzą do
transakcji powodują. ze wiele firm nie utrzymuje się na linie i z niet
niszczema wartości Pokazuje to choc1azby meudana fuzja koncer-
spada. CI. którym sztuka balansowania się udate. z pewnością
nów Daimler i Chrysler. Różnice kulturowe i w sposobie zarządzania
mogą być
zadowoleni z wyników transakcji
Horne~t arkc t rc7ze
C.R
'-WMt~E~
C0
2~o,~,----------------------------------------------------------------------