Pobierz DTR - METALPOL Węgierska Górka

Transkrypt

Pobierz DTR - METALPOL Węgierska Górka
HYDRANTY NADZIEMNE
DN 80 SKZ/GO PN16
z systemem kontrolowanego złamania
z głowicą obrotową
Fig. 855-SKZ/GO
Zatwierdził do stosowania:
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny
-
mgr inż. Jan Jurasz
HYDRANTY NADZIEMNE DN 80 855-SKZ/GO. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
Opracował
T. Włoch,
Sprawdził
M. Dyrlaga
14.11.2016
14.11.2016
PRODUCENT / WŁAŚCICIEL WYROBU
Zatwierdził
J. Karpiński
14.11.2016
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 1
Stron: 9
SPIS TREŚCI
1. OPIS TECHNICZNY
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Przeznaczenie
Budowa
Materiały
Działanie
Odmiany katalogowe
Normalizacja
Aprobata techniczna
2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Transport i składowanie.
Montaż
Eksploatacja i konserwacja
Wykaz części zamiennych
3. PRZEPISY BHP
4. POSTĘPOWANIE PODCZAS LIKWIDACJI HYDRANTU.
5. WARUNKI GWARANCJI
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 2
Stron: 9
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przeznaczenie
Hydranty nadziemne DN 80 PN 16, nr katalogowy 855-SKZ/GO, przeznaczone są do pobierania wody
czystej, wolnej od zanieczyszczeń piaskiem, żwirem, cząsteczkami metalu i innymi podobnymi ciałami
obcymi, chemicznie obojętnej, pod ciśnieniem 16 bar, o temperaturze do 3230 K (500 C), w celu ochrony
p. pożarowej.
Hydranty z systemem kontrolowanego złamania mają zastosowanie w miejscach szczególnie
narażonych na uszkodzenia mechaniczne. "Złamanie" hydrantu następuje na wysokości gruntu po
uderzeniu przez pojazd mechaniczny nie powodując uszkodzenia hydrantu poza zerwaniem śrub
łączących.
DN
80
Ciśnienie
nominalne
PN
(bar)
16
Tab. 1. Zakres ciśnienia.
Ciśnienie
próby szczelności
zewnętrznej
(bar)
24
Ciśnienie
próby szczelności
zamknięcia głównego
(bar)
17,6
1.2. Budowa
Budowa hydrantu 855-SKZ/GO DN 80 przedstawiona jest na Rys.1.
W budowie hydrantu 855-SKZ/GO wykorzystane zostały części hydrantów 855 DN80.
Hydrant składa się dwóch części: dolnej i górnej hydrantu.
Górną część hydrantu stanowią: głowica, dławnica oraz kształtka jednokołnierzowa F (alternatywnie
rura stalowa z kołnierzem).
Zespół wewnętrzny górny składa się z wrzeciona górnego, profilu kwadratowego a także sprzęgła.
Głowica żeliwna posiada otwór główny montażowy w osi przelotu głównego hydrantu oraz boczne
wyloty wody. W boczne wyloty wkręcone są nasady aluminiowe T75z-G21/2 (do przyłączenia węży
strażackich). Połączenia nasad z głowicą uszczelnione są gumowymi pierścieniami uszczelniającymi
typu „O”. Nasady zamknięte są pokrywami nasad T75. W otwór główny wkręcona jest dławnica a
połączenie uszczelnione jest pierścieniem uszczelniającym typu „O”
W dławnicy osadzone jest obrotowo wrzeciono, przy pomocy tulei, która równocześnie ustala pozycję
wrzeciona w osi hydrantu. Pierścienie ślizgowe zmniejszają tarcie między kołnierzem oporowym
wrzeciona, a dławnicą i tuleją, i dodatkowo stanowią uszczelnienie zwrotne. Pary części
wrzeciono/tuleja i tuleja/dławnica są uszczelnione przy pomocy pierścieni uszczelniających „O”.
Ponadto, w dławnicę wkręcony jest zawór napowietrzający, który ułatwia samoczynne opróżnienie
hydrantu z wody szczątkowej.
Na kwadratową końcówkę wrzeciona nasadzony jest ozdobny kołpak, który osłania dławnicę i zawór
napowietrzający, i równocześnie spełnia rolę pokrętła. Z drugiej strony wrzeciona nałożony jest profil
kwadratowy (zimnogięty) który z kolei wchodzi do sprzęgła. Łączenie zarówno sprzęgła i wrzeciona
górnego z profilem kw. odbywa się za pomocą kołków walcowych.
Cześć dolną hydrantu stanowią: podstawka, rura stalowa oraz kształtka F (skręcone za pomocą
gwintów, elementem uszczelniającym są pierścienie typu „O”).
Zespół wewnętrzny dolny składa się z podzespołu z kooperacji (grzyb ogumowany, rura ocynkowana,
oprawka nakrętki wrzeciona), trzpienia i porzeczek dolna/górna.
Podstawka hydrantu o średnicy nominalnej DN 80 mm posiada przyłącze kołnierzowe DN 80 PN16 do
połączenia z rurociągiem. W ściance podstawki wykonany jest otwór odwadniający, trwale osłonięty od
strony gruntu. Ponadto wewnątrz podstawki znajdują się prowadnice, dostabilizacji ruchu grzybka.
Mocowanie wrzeciona dolnego następuje poprzez skręcenie śrubami w porzeczkach dolnej i górnej.
Na części wrzeciona dolnego znajduje się gwint trapezowy symetryczny. Część gwintowana wrzeciona
współpracuje z oprawką nakrętki z prowadnikami (wewnątrz oprawki zamocowana jest nakrętka z
gwintem trapezowym), które przesuwają się w prowadnicach w kształtki F. Prowadnice uniemożliwiają
obrót nakrętki i wymuszają jej ruch wzdłuż wrzeciona, a tym samym zapewniają suwliwe prowadzenie
zespołu wewnętrznego (w górę/dół).
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 3
Stron: 9
Dzięki temu ruch obrotowy wrzeciona zamienia się na ruch postępowy zespołu wewnętrznego w
górę/dół, umożliwiając odpowiednio otwarcie/zamknięcie przelotu głównego w podstawce hydrantu,
zależnie od kierunku obrotów wrzeciona.
Elementem bezpośrednio zamykającym przelot główny hydrantu jest grzybek hydrantu. Grzybek
hydrantu to odlew żeliwny w kształcie krótkiego walca z dwoma nóżkami o różnej grubości, trwale
pokryty gumą. Część walcowa grzybka wraz z nóżkami odpowiednio zamyka /otwiera przelot główny
oraz otwiera/ zamyka otwór odwadniający.
Montaż części górnej i dolnej hydrantu odbywa się poprzez włożenie pierścienia uszczelniającego typu
„O” i skręceniu całości pocienionymi śrubami. Połączenie to pozwala na złamanie hydrantu bez jego
uszkodzenia i wypływu wody. Specjalne półpierścienie umożliwiają obracanie części nadziemnej
hydrantu o dowolny kąt.
Współczynnik przepływu dla hyd.nadz.DN80 855-SKZ/GO – KvSr dla 1 x 65 = 132,3
Rys. 1. Hydrant nadziemny z systemem kontrolowanego złamania z głowicą obrotową DN80.
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 4
Stron: 9
1.3. Materiały
Tab. 2. Hydrant nadziemny z systemem kontrolowanego złamania z głowicą obrotową DN80.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Określenie części
Głowica
Podstawka
Kształtka jednokołnierzowa F
Kształtka F
Dławnica
Kołpak
Oprawka nakrętki wrzeciona
Grzyb ogumowany
Poprzeczka dolna/górna
Sprzęgło
11
Rura zewnętrzna
12
13
14
15
16
17
18
19
Rura wewnętrzna
Nakrętka wrzeciona
Wrzeciono dolne z gwintem trapezowym
Profil zimnogięty kw.
Wrzeciono górne
Tulejka z gwintem
Uszczelnienie wrzeciona
Uszczelnienie pomiędzy częściami
hydrantu
Osłona odwodnienia
Pokrywy hydrantowe
Nasady hydrantowe
Śruby z karbem
Zawór napowietrzający
Półpierścień dociskowy
Przeciwnakrętka
20
21
22
23
24
25
26
Użyte materiały
Żeliwo sferoidalne
Żeliwo sferoidalne + NBR lub EPDM
Żeliwo sferoidalne
Stal węglowa, stal nierdzewna,
żeliwo sferoidalne
Stal węglowa, ocynk
Mosiądz
Stal nierdzewna
Stal węglowa
Stal nierdzewna
Mosiądz
NBR lub EPDM
Aluminium
Stal ocynkowana lub nierdzewna
Mosiądz
Żeliwo sferoidalne
1.4. Działanie
Zamykanie hydrantu odbywa się przez obracanie wrzeciona przy pomocy klucza hydrantowego w
prawo, tj. w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Klucz hydrantowy przykłada się
bezpośrednio do pokrętła. Otwieranie hydrantu odbywa się poprzez obracanie wrzeciona w lewo, tj. w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ruch obrotowy wrzeciona poprzez oprawkę nakrętki
wrzeciona zostaje zamieniony na ruch postępowy zespołu wewnętrznego, co powoduje
podnoszenie/opuszczanie zespołu wewnętrznego , a tym samym zamykanie/otwieranie przelotu
głównego i otworu odwodnienia, zależnie od kierunku obrotów wrzeciona.
W celu pełnego zamknięcia hydrantu DN80 855 SKZ/GO i otwarcia otworu odwodnienia, należy
wykonać 15±1 obrotów kluczem w kierunku jw. Zamykanie zachodzi płynnie z małym oporem który
stawia grzyb, przesuwając się w przelocie głównym. Zamykanie jest zakończone, gdy prowadniki
oprawy nakrętki opierają się o występy w kształtce F. Moment ten należy starannie wyczuć. Dalsze
obracanie wrzeciona nie wpływa na skuteczność zamknięcia, a może doprowadzić do wyłamania
prowadników nakrętki i uszkodzenia hydrantu.
UWAGA:
Zamykanie należy przeprowadzać z wyczuciem, aby nie wyłamać
oprawki nakrętki wrzeciona.
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 5
prowadników
Stron: 9
Tab. 3. Momenty obrotowe
Maksymalny moment
DN
zamykania / otwierania
(Nm)
80
125
1.5. Odmiany katalogowe
Hydrant nadziemny nr kat. 855 SKZ/GO produkowany jest w czterech wielkościach, zależnie od
głębokości budowy HB
Tab. 4. Odmiany katalogowe.
Głębokość
zabudowy (wkop)
HB [mm]
1000
1250
1500
1800
Typ
DN80
Wysokość
hydrantu
H [mm]
1636
1886
2136
2436
Masa [kg]
Stal węglowa
Stal
nierdzewna
Żeliwo
sferoidalne
51,8
54,7
57,5
60,9
50,9
53,3
55,6
58,5
52,1
55,3
58,2
61,8
Tab. 5. Wymiary przyłączeniowe.
Średnica
zewn.
kołnierza
(mm)
200
DN
80
Wymiary przyłączeniowe kołnierza
Średnica
Śruby
Średnica
otworów
podziałowa
Średnica
na śruby Liczba
(mm)
nominalna
(mm)
160
19
8
M16
1.6. Normalizacja.
1.
PN-EN 1074-6
2.
3.
4.
5.
PN-EN 12570
PN-EN 14384
PN-89/M-74088
PN-EN 1092-2
6.
7.
8.
9.
PN-EN 1563
PN-71/H-86020
PN-79/H-87026
PN-90/M-73092
10.
11.
PN-ISO 2902
PN-ISO 724
12.
13.
14.
15.
PN-73/H-74219
PN-EN 10217
PN EN 10088-1
PN EN 12420
- Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 6 – Hydranty.
- Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
- Hydranty nadziemne
- Armatura przemysłowa. Klucz do hydrantów nadziemnych.
- Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur , armatury,
łączników. Kołnierze żeliwne.
- Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.
- Stal odporna na korozję. Gatunki.
- Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki.
- Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym.
Wymagania i badania.
- Gwinty trapezowe metryczne ISO.
- Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia.
Wymiary nominalne.
- Rury stalowe bez szwu przewodowe.
- Rury stalowe ze szwem.
- Stal odporna na korozję. Gatunki.
- Miedź i stopy miedzi. Odkuwki
1.7. Aprobaty techniczne, atesty
Atest PZH,
CNBOP,
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 6
Stron: 9
2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
2.1. Transport i składowanie
Hydrant dostarczany jest do odbiorcy w stanie zamkniętym, pokrywy nasad są zakręcone, a przelot
główny jest zaślepiony. W ten sposób wnętrze hydrantu jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
stałymi.
Transport i składowanie powinny być tak przeprowadzone, aby nie nastąpiło trwałe uszkodzenie
hydrantu (w wyniku działania sił zewnętrznych lub czynników mechanicznych), uszkodzenie powłoki
ochronnej zewnętrznej, lub wewnętrznej, uszkodzenie części wewnętrznych (wrzeciono, nakrętka,
grzyb ogumowany) i zanieczyszczenie wnętrza hydrantu, zwłaszcza twardymi ciałami stałymi o ostrych
krawędziach. Wszelkie takie uszkodzenia mogą spowodować pogorszenie właściwości użytkowych
hydrantu i utratę szczelności.
UWAGA:
Podczas transportu i składowania, zwłaszcza na placu budowy, należy przestrzegać
następujących zasad:
a) podczas transportu kołowego hydrant powinien być zabezpieczony przed
przemieszczaniem się.
b) przy przenoszeniu hydrantem nie należy rzucać.
c) nie należy składować hydrantu na piasku, żwirze, drobnych kamykach i in.
podobnych materiałach sypkich.
d) zwracać należytą uwagę, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie wnętrza hydrantu
ciałami obcymi, o ostrych krawędziach.
2.2. Montaż
Hydrant powinien być ustawiony na kolanie stopką (aby po napełnieniu wodą nie obciążał rurociągu),
lub na trójniku; w tym przypadku trójnik powinien być podparty fundamentem betonowym.
Przed montażem w rurociągu hydrant należy oczyścić, a wnętrze przepłukać wodą, w celu usunięcia
ewentualnych zanieczyszczeń wewnętrznych.
UWAGA:
Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciała znajdujące się we wnętrzu hydrantu, mogą
uszkodzić powierzchnię przelotu i powierzchnię grzyba gumowanego, i przez to
doprowadzić do utraty szczelności.
Płukanie hydrantu należy przeprowadzić w następujący sposób:
a) otworzyć przelot główny hydrantu
b) odsłonić wylot wody – zdjąć jedną pokrywę nasady
c) obfity strumień wody wprowadzić do otworu wylotowego, tak aby woda i
zanieczyszczenia wypływały przez przelot główny
d) podczas płukania hydrant ustawić w pozycji skośnej
e) po płukaniu sprawdzić wnętrze
f) po upewnieniu się, że hydrant jest czysty, zamknąć przelot główny, zakręcić
pokrywę nasady
Skuteczność opróżniania hydrantu z wody szczątkowej przez otwór odwodnienia zależy od
przepuszczalności gruntu. Zaleca się utworzenie warstwy przepuszczalnej wokół podstawki hydrantu.
W tym celu podstawkę hydrantu (w której znajduje się otwór odwadniający) należy obsypać grubym
żwirem.
Przed zasypaniem rurociągu, zaleca się owinięcie podziemnej części kadłuba hydrantu szeroką taśmą
izolacyjną, w celu lepszego zabezpieczenia przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska gruntu.
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 7
Stron: 9
2.3. Eksploatacja i konserwacja
Hydrant sprawnie działający i zmontowany z zachowaniem wskazówek podanych w niniejszej DTR, nie
wymaga zbiegów konserwacyjnych i naprawczych.
Użytkownik sieci, na podstawie odrębnych zaleceń branżowych nie zawartych w niniejszej DTR,
powinien okresowo sprawdzić poprawność działania hydrantu.
Podczas kontroli działania, należy zwrócić uwagę szczelność zamknięcia głównego i na ewentualne
wycieki z dławnicy.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zamknięcia głównego należy:
1. Zamknąć dopływ wody.
2. Dokonać oględzin grzyba.
3. W razie stwierdzenia uszkodzeń na powierzchni grzyba, wymienić zespół
wewnętrzny i ponownie sprawdzić skuteczność zamknięcia.
4. Brak poprawy szczelności po wymianie grzyba, świadczy o trwałym uszkodzeniu
powierzchni przelotu głównego w podstawce; hydrant należy wymienić.
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zamknięcia głównego, w żadnym wypadku
nie należy dokręcać hydrantu „do oporu” (!) Nie poprawi to skuteczności zamknięcia, a
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nakrętki hydrantu.
W przypadku wystąpienia przecieków z dławnicy należy:
a) zamknąć dopływ wody
b) wykręcić tulejkę z gwintem
c) wymienić uszczelniające pierścienie gumowe
d) wkręcić tulejkę, pamiętając o zabezpieczeniu przed odkręceniem przez nałożenie
specjalnej emulsji zabezpieczającej do gwintów
f) sprawdzić skuteczność naprawy
2.4. Wykaz części zamiennych
Częściami hydrantu, które w toku eksploatacji mogą ulec zużyciu, są :
a) pierścienie uszczelniające „O”
pierśc. uszcz. NBR 70 – N – 38,2x3 PN-90/M-73092 – 1 szt.
pierśc. uszcz. NBR 70 – N – 24,2x3 PN-90/M-73092 – 2 szt.
pierśc. uszcz. NBR 70 – N – 155x5 PN-90/M-73092 – 1 szt.
b) zespół wewnętrzny (grzyb hydrantu) – 1 szt.
c) śruby z karbem M12x65 – 4 szt.
3. PRZEPISY B.H.P.
Hydranty mają wytyczne i zalecenia ujęte w przepisach B.H.P. dotyczące instalacji rurociągów i
urządzeń w:
- stacjach wodociągowych,
- stacjach uzdatniania wody
Wyroby o ciężarze powyżej 25 kg należy transportować za pomocą mechanicznych środków
transportowych.
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 8
Stron: 9
4. POSTĘPOWANIE PODCZAS LIKWIDACJI HYDRANTU
Nigdy nie stwierdzono, aby jakakolwiek część wchodząca w skład hydrantu produkowanego w
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z z o.o. miała negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz
ludzi i zwierzęta. Fakt ten potwierdza atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie.
Żadna z części w swoim składzie chemicznym nie posiada substancji z listy substancji niebezpiecznych
SVHC.
W przypadku likwidacji hydrantu, każda z części podlega procesowi przetwórczemu i jako surowiec
wtórny może być wykorzystana w innych procesach wytwórczych.
5. WARUNKI GWARANCJI
Na wyrób zamontowany i użytkowany zgodnie z DTR producent udziela gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w „ Warunkach gwarancji” stanowiących załącznik do
cennika
Manipulowanie przy wyrobach (zmiany, wymiana części, luzowanie fabrycznych połączeń itp.)
jest niedopuszczalne i powoduje wygaśnięcie zobowiązań gwarancyjnych i odpowiedzialności
za wyrób.
DTR 85/TT/2016/2
Strona: 9
Stron: 9