drypoint® m - BEKO TECHNOLOGIES Sp. z oo

Transkrypt

drypoint® m - BEKO TECHNOLOGIES Sp. z oo
Installations- und Betriebsanleitung
Návod k instalaci a provozu
Instrukcja instalowania i obsługi
Инструкция по установке и эксплуатации
deutsch
česky
polski
pусский
DRYPOINT® M
Gehäuseversion
Plášťová verze
Wersja kadłubowa
Вариант исполнения в корпусе
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
10
10
10
20
20
20
20
-
34
41
47
48
53
60
67
C
C
C
C
C
C
C
(A,
(A,
(A,
(A,
(A,
(A,
(A,
B,
B,
B,
B,
B,
B,
B,
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, daß Sie sich für DRYPOINT® M - Druckluft-Membrantrockner entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage
und Inbetriebnahme diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei
Beachtung der Vorschriften und Hinweise ist eine einwandfreie Funktion des DRYPOINT® M - Druckluft-Membrantrockners für
eine hohe Druckluftqualität sichergestellt.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro membránový sušič stlačeného vzduchu DRYPOINT® M. Před montáží a uvedením
do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod k instalaci a používání a řiďte se našimi pokyny. Pouze při dodržování
uvedených instrukcí a pokynů je zajištěna bezchybná funkce membránového sušiče stlačeného vzduchu DRYPOINT® M M a
vysoká kvalita stlačeného vzduchu.
07-016
Szanowni Klienci,
bardzo dziękujemy, że zdecydowaliście się na osuszacz membranowy sprężonego powietrza. Przed montażem i uruchomieniem
prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi oraz przestrzegać naszych wskazówek.
Уважаемый клиент!
Мы благодарим вас за то, что вы выбрали наш мембранный осушитель сжатого воздуха DRYPOINT® M. Пожалуйста,
перед осуществлением монтажа и вводом в эксплуатацию внимательно прочтите данную инструкцию по установке
и эксплуатации и соблюдайте все приведенные в ней указания. Безупречная работа мембранного осушителя DRYPOINT® M для получения высокого качества сжатого воздуха обеспечивается только при соблюдении всех инструкций
и указаний.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
1
Wichtige Hinweise • Důležité pokyny
6
5
6
4
6
5
7
7
3
1
2
9
deutsch
3. Filter
1. Sachmängelhaftung
Beachten Sie die Anforderung an Filter (siehe Seite 8 - 9):
Partikel, Ölanteile und flüssiges Kondensat müssen sicher
zurückgehalten werden.
Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise.
Nur bei Beachtung dieser Hinweise und Einhaltung der Installationsanleitung kann eine Sachmängelhaftung übernommen
werden.
Beim Einsatz der vorgesehenen Filter und einem jährlichen
Tausch der Filterelemente besteht auf den Druckluft-Membrantrockner ein Anspruch auf Beseitigung von Sachmängeln
innerhalb von 2 Jahren ab Rechnungsdatum.
BEKO haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße
Behandlung, Abnutzung, Lagerung oder sonstige Handlungen
des Bestellers oder Dritter auftreten.
Dies gilt insbesondere für Verschleißteile.
2. Temperatur
Der Aufstellungsort muß frostfrei sein, die Temperaturen am
Aufstellungsort sowie der Druckluft müssen zwischen +2 und
+60 °C liegen.
Hierzu ist ein Feinstfilter (0,01 µm) erforderlich. Bei hoher
Schmutzbelastung oder starkem Kondensatanfall sind zusätzlich Feinfilter (1 µm) und ggf. Wasserabscheider einzusetzen.
Achtung: Die Filterelemente jährlich wechseln.
Achtung: Wartungsarbeiten nur am drucklosen Gerät durchführen !
4. Rohrleitung zwischen Filter und Membrantrockner
Druckluft-Membrantrockner immer direkt hinter dem letzten
Filter anbringen, damit erneute Kondensation vermieden wird.
Wenn eine Verbindung zwischen Filter und DRYPOINT M
erforderlich sein sollte, so muß diese aus nicht korrodierendem Material sein! Achtung: Keine verzinkten Rohre bzw.
Fittings zwischen Filter und Membrantrockner einsetzen
(Korrosion)!
5. Absperreinheiten
Absperrelemente nicht schlagartig öffnen.
Eine Bypassleitung um die Einheit wird empfohlen.
2
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C
Wichtige Hinweise • Důležité pokyny
6. Montage/Inbetriebnahme
3. Filtry
Vor Einbau des Membrantrockners Leitungen gründlich reinigen (z.B. durch Ausblasen).
Věnujte pozornost požadavkům na filtry (viz strany 8 – 9):
pevné částice, obsažený olej a kapalný kondenzát musí být
bezpečně zachycovány.
Einbaurichtung von Filtern und Membrantrockner beachten
(vgl. Kennzeichnung der Durchflussrichtung auf dem Typenschild und den Filterköpfen).
7. Befestigung DRYPOINT M
Im Liferumfang des Membrantrockners sind Wandhalter enthalten. Die Befestigung so anbringen, dass beim Wechsel der
Filterelemente keine Beschädigungen am Membrantrockner
auftreten können.
K tomuto účelu je zapotřebí velmi jemný filtr (0,01 ěm). Při
vysokém zatížení nečistotami nebo při silné tvorbě kondenzátu je nutné použít navíc jemný filtr (1 ěm) a popř. odlučovač
vody .
Pozor: Filtrační vložky vyměňujte jednou ročně.
Pozor: Údržbářské práce provádějte pouze na beztlakovém
přístroji !
4. Potrubí mezi filtry a membránovým sušičem
8. Dichtmittel
Achtung: Alle Gewinde vor und am DRYPOINT M- DruckluftMembrantrockner mit Teflonband eindichten. Keine flüssigen
Dichtmittel benutzen.
Membránový sušič stlačeného vzduchu musí být umístěn vždy
přímo za posledním filtrem, aby se předešlo další kondenzaci.
V případě, že by bylo zapotřebí spojení mezi filtry a sušičem
DRYPOINT M, musí být toto spojení zhotoveno z nekorodujícího materiálu!
9. Spülluft
Pozor: Mezi filtrem a membránovým sušičem nepoužívejte
pozinkované trubky resp. fitinky (koroze)!
Die Spülluft muss ungehindert aus dem mit Sieb abgedeckten
Bereich austreten können.
5. Uzavírací jednotky
10. Installationsort
Uzavírací prvky neotevírejte prudce. Doporučuje se použití
obtokového potrubí kolem jednotky.
Aufstellungsraum bzw. darin enthalten Anlagen und Ausrüstungen oder gelagerte Materialien dürfen nicht chemisch
aktive Stoffe freisetzen.
6. Montáž / uvedení do provozu
Před montáží membránového sušiče důkladně vyčistěte
potrubí (např. profouknutím).
česky
1. Ručení za věcné vady
Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.
Pouze při respektování těchto pokynů a dodržování návodu k
instalaci je možné převzít odpovědnost za věcné vady.
Při používání předpokládaných filtrů a každoroční výměně
filtračních vložek trvá u membránového sušiče stlačeného
vzduchu nárok na odstranění věcných vad po dobu 2 roků od
data fakturace.
Firma BEKO neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného
zacházení, opotřebení, skladování nebo jiného jednání objednatele či třetích osob.
Dodržujte směr vmontování filtrů a membránového sušiče
(viz označení směru průtoku na typovém štítku a na hlavách
filtrů).
7. Připevnění sušiče DRYPOINT M
Součástí dodávky membránového sušiče jsou nástěnné držáky. Uchycení umístěte tak, aby při výměně filtračních vložek
nemohlo dojít k poškození membránového sušiče.
8. Těsnicí materiál
Pozor: Všechny závity před membránovým sušičem stlačeného vzduchu DRYPOINT M a na něm utěsněte teflonovou
páskou. Nepoužívejte tekuté těsnicí materiály.
9. Vyplachovací vzduch
To platí zejména pro součásti podléhající rychlému opotřebení.
Vyplachovací vzduch musí z oblasti zakryté sítkem vystupovat nehatěný.
2. Teplota
10. Místo instalace
Místo instalace musí být zajištěno proti mrazu, teploty na místě
instalace a teploty stlačeného vzduchu musí být v rozmezí +2
až +60 °C.
Prostor k postavení resp. v něm obsáhnuté zařízení a vybavení nebo uložené materiály nesmějí uvolňovat chemicky
aktivní látky.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
3
Ważne wskazówki • Важные указания
5
6
6
4
6
5
7
7
3
1
2
9
3. Filtry
polski
Uwzględnić wymagania dotyczące filtrów (zob. strona 8 - 9):
1. Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy
Prosimy uważnie przeczytać poniższe wskazówki.
Warunkiem przejęcia odpowiedzialności za wady fizyczne
rzeczy jest przestrzeganie niniejszych wskazówek i stosowanie
się do instrukcji instalacji.
W przypadku stosowania przewidzianych filtrów i corocznej
wymiany elementów filtracyjnych przysługuje na osuszacz
membranowy sprężonego powietrza gwarancja usuwania wad
rzeczowych w ciągu 2 lat od daty wystawienia rachunku.
BEKO nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niefachowego postępowania z osuszaczem, zużycia lub innych działań
nabywcy lub osób trzecich.
Dotyczy to w szczególności części ulegających szybkiemu
zużyciu.
Muszą niezawodnie zatrzymywać cząstki, olej i płynny kondensat.
Potrzebny jest do tego filtr bardzo dokładny (0,01 µm). Przy
dużym obciążeniu zanieczyszczeniami lub kondensatem
należy dodatkowo stosować filtry dokładne (1 µm) i w razie
potrzeby wodood-dzielacze.
Uwaga: Wymieniać raz w roku elementy filtracyjne.
Uwaga: Prace konserwacyjne wykonywać wyłącznie po pozbawieniu urządzenia ciśnienia.
4. Przewód rurowy między filtrem i osuszaczem membranowym
2. Temperatura
Zawsze umieszczać osuszacz membranowy sprężonego
powietrza bezpośrednio za filtrem, aby uniknąć ponownej
kondensacji. Jeśli wymagane jest połączenie między filtrem i
DRYPOINT M, musi być ono z niekorodującego materiału!
Miejsce zamontowania musi być wolne od mrozu, temperatury
w miejscu zamontowania oraz sprężonego powietrza powinny
wynosić +2 do +60 °C.
Uwaga: Nie stosować między filtrem i osuszaczem membranowym ocynkowanych rur wzgl. złączek rurowych
(korozja)!
5. Jednostki odcinające
Nie otwierać gwałtownie elementów odcinających. Zaleca się
przewód obejściowy wokół jednostki.
4
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C
Ważne wskazówki • Важные указания
6. Montaż/uruchomienie
Przed zamontowaniem osuszacza membranowego gruntownie
oczyścić przewody (np. za pomocą przedmuchiwania).
Zwrócić uwagę na kierunek zamontowania filtrów i osuszacza
membranowego (por. oznaczenie kierunku przepływu na tabliczce znamionowej i głowicach filtrów).
7. Mocowanie DRYPOINT M
Zakres dostawy osuszacza membranowego obejmuje uchwyty
ścienne. Mocowanie tak zlokalizować, by przy wymianie elementów filtracyjnych nie doszło do uszkodzenia osuszacza
membranowego.
8. Środek uszczelniający
Uwaga: Wszystkie gwinty przed i w osuszaczu membranowym sprężonego powietrza uszczelnić taśmą teflonową. Nie
stosować płynnych środków uszczelniających.
9. Powietrze przepłukujące
Powietrze przepłukujące musi mieć możliwość swobodnego
wypływu z obszaru przykrytego sitem.
10. Miejsce instalacji
Pomieszczenie, w którym urządzenie ma być ustawione, oraz
znajdujące się w nim instalacje i wyposażenie wzgl. składowane materiały nie powinny uwalniać substancji aktywnych
chemicznie.
Для этого необходимо использовать фильтр сверхтонкой
очистки CLEARPOINT S (0,01 мкм). В случае наличия большого количества загрязнений или при сильном образовании конденсата необходимо дополнительно использовать
фильтр сверхтонкой очистки CLEARPOINT F (1 мкм), а при
необходимости водоотделитель CLEARPOINT W.
Внимание: Замена фильтрующих элементов должна осуществляться ежегодно.
Внимание: Производить работы по техническому обслуживанию только на ненаходящемся под давлением
устройстве!
4. Трубопровод между фильтром и мембранным осушителем
С целью предотвращения возникновения нового конденсата мембранный осушитель сжатого воздуха всегда
устанавливается непосредственно за конечным фильтром CLEARPOINT. Если между фильтром и DRYPOINT
M должно иметься соединение, то оно выполняется из
некорродирующего материала!
Внимание: Между фильтром и мембранным осушителем не должны располагаться оцинкованные трубы
или фитинги (коррозия)!
5. Запорные устройства
Запрещается резко открывать запорные элементы.
Рекомендуется установка обводного трубопровода вокруг
устройства.
6. Монтаж / ввод в эксплуатацию
pусский
1. Ответственность за дефекты, обнаруженные в
изделии
Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные ниже
указания.
Ответственность за обнаруженные в изделии дефекты
принимается только, если были соблюдены данные указания и инструкция по установке.
При использовании предусмотренных фильтров
CLEARPOINT и ежегодной замене фильтрующих элементов претензии по устранению обнаруженных в изделии
дефектов принимаются в течение 2-х лет , начиная со дня
выставления счета-фактуры.
Фирма BEKO не несет ответственность за дефекты, возникшие вследствие неправильного обращения, износа,
хранения или прочих действий заказчика или третьих лиц.
Это в особенности относится к изнашивающимся деталям.
2. Температура
Место проведения монтажа не должно быть подвержено
замерзанию. Температуры в месте проведения монтажа,
а также самого сжатого воздуха, должны находится в
пределах +2 - +60 °C.
Тщательно прочистите трубопроводы перед осуществлением монтажа мембранного осушителя (напр. путем
продувки).
Обратите внимание на направление монтажа фильтров
и мембранного осушителя (сравн. обозначение пропускного направления, указанного на табличке и головках
фильтра).
7. Закрепление DRYPOINT M
Кронштейны входят в комплект поставки мембранного
осушителя.
Закрепление должно быть осуществлено таким образом,
чтобы исключить возможность повреждения мембранного
осушителя при замене фильтрующих элементов.
8. Уплотнители
Внимание: Все расположенные до и непосредственно на
самом мембранном осушителе сжатого воздуха DRYPOINT
M резьбовые соединения должны быть уплотнены тефлоновой лентой. Запрещается использование жидких
уплотнителей.
9. Продувочный воздух
Продувочный воздух должен беспрепятственно выходить
из зоны, покрытой сеткой.
3. Фильтры
10. Место установки
Обратите внимание на требования, предъ-являемые
к фильтрам (см. стр. 8 – 9): надежное удержание частиц,
масла и жидкого конденсата.
В помещении установки или в находящихся там установках
и оборудовании или складируемых материалах не должны
выделяться химически активные материалы.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
5
Funktion • Funkce • Funkcjonowanie • Принцип действия
deutsch
Aufbau des Membrantrockners
A : Kopf (Eingang / Ausgang)
B : Gehäuse
C : Boden mit Blindstopfen
D : Membranelement mit Kernrohr
E : Düse mit Adapter
A
5
1
Funktion
2
(1) Feuchte Druckluft tritt durch den Kopf
(A) ein und strömt durch das Kernrohr
des Membranelements (D) nach unten.
Im Bodenbereich wird die Strömungsrichtung gedreht und die feuchte Druckluft durchströmt die Membranen des
Membranelements (D) innen.
E
B
3
D
4
(2) Nach dem Membranelement wird
kontinuierlich ein Teilstrom der Druckluft abgezweigt und an einer Düse (E)
atmosphärisch entspannt.
Durch die Entspannung wird diese Spülluft wesentlich trockener, da sich die in
der Druckluft enthaltene Feuchte auf ein
Vielfaches des ehemaligen Volumens
verteilt.
(3) Diese sehr trockene Spülluft wird im
Membranelement (D) über die Aussenseite der Membranen geführt und durch
die geordnete Lage der Membranen sehr
gleichmäßig verteilt.
6
(4) Dadurch bewegen sich – nur getrennt durch die Membranwandung
– zwei Luftströme mit unterschiedlichem
Feuchtegehalt im Gegenstrom durch das
Membranelement :
Innen die feuchte Druckluft, aussen die
trockene Spülluft. Aufgrund des Feuchteunterschiedes diffundiert Feuchtigkeit
aus der Druckluft in die Spülluft.
(5) Die Druckluft tritt getrocknet aus dem
DRYPOINT M Druckluft-Membrantrockner aus.
C
6
(6) Die feuchte Spülluft gelangt in die
Umgebung.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C
Funktion • Funkce • Funkcjonowanie • Принцип действия
česky
Polski
pусский
Konstrukce membránového sušiče
Budowa osuszacza membranowego
Структура мембранного осушителя
A : Hlava (vstup / výstup)
B : Plášť
C : Dno se záslepkou
D : Membránový prvek s jádrovou trubkou
E : Tryska s adaptérem
A: Głowica (wejście/wyjście)
B: Kadłub
C: Dno z zaślepką
D: Element membranowy
E: Dysza z łącznikiem
A : головка (вход / выход)
B : корпус
C : днище с пробкой-заглушкой
D : мембранный элемент с внутренней трубой
E : сопло с адаптером
Funkce
(1) Vlhký stlačený vzduch vstupuje
dovnitř hlavou (A) a proudí jádrovou
trubkou membránového prvku (D) směrem dolů.
U dna se směr proudění obrací a vlhký
stlačený vzduch proudí membránami
membránového prvku (D) uvnitř.
(2) Za membránovým prvkem se kontinuálně odděluje dílčí proud stlačeného
vzduchu a na trysce (E) se atmosféricky
rozepne.Tímto rozepnutím se vyplachovací vzduch stane podstatně sušším,
protože vlhkost obsažená ve stlačeném
vzduchu se rozdělí na násobek předchozího objemu.
(3) Tento velmi suchý vyplachovací
vzduch je v membránovém prvku (D)
veden přes vnější stranu membrán a díky
uspořádané poloze membrán je velmi
rovnoměrně rozdělen.
(4) Membránovým prvkem se tedy
protisměrným prouděním – pouze odděleny stěnami membrán – pohybují dva
vzduchové proudy s odlišným obsahem
vlhkosti:Uvnitř vlhký stlačený vzduch, vně
suchý vyplachovací vzduch. Na základě
této rozdílné vlhkosti difunduje vlhkost ze
stlačeného vzduchu do vyplachovacího
vzduchu.
(5) Stlačený vzduch vystupuje vysušen
z membránového sušiče stlačeného
vzduchu DRYPOINT M.
(6) Vlhký vyplachovací vzduch se dostává do okolního prostředí.
Funkcjonowanie
(1) Wilgotne sprężone powietrze wchodzi
przez głowicę (A) i przepływa w dół rurą
rdzeniową osuszacza membranowego
(D).
W obszarze dna kierunek przepływu
zostaje zmieniony i wilgotne sprężone
powietrze przepływa przez membrany
wewnątrz elementu membranowego
(D).
(2) Za elementem membranowym część
strumienia sprężonego powietrza jest
stale odgałęziana i przez dyszę (E)
odprowadzana do atmosfery. Wskutek
odprowadzania (rozprężenia) powietrze
przepłukujące staje się znacznie bardziej
suche, ponieważ zawarta w nim wilgoć
rozkłada się na wielokrotność dawnej
objętości.
(3) To bardzo suche powietrze przepłukujące prowadzone jest w elemencie
membranowym (D) po zewnętrznej
stronie membran i bardzo równomiernie
rozdzielane dzięki uporządkowanemu
ułożeniu membran.
(4) Wskutek tego przez element membranowy poruszają się przeciwbieżnie
– rozdzielone tylko ściankami membran
– dwa strumienie powietrza:Wewnątrz
wilgotne sprężone powietrze, na zewnątrz suche powietrze przepłukujące.
Wskutek różnicy wilgotności wilgoć
dyfunduje ze sprężonego powietrza do
powietrza przepłukującego.
(5) Sprężone powietrze wychodzi osuszone z membranowego osuszacza
sprężonego powietrza DRYPOINT M.
(6) Wilgotne powietrze przepłukujące
dostaje się do otoczenia. Принцип действия
(1) Влажный сжатый воздух поступает через головку (А) и проходит вниз
через внутреннюю трубу мембранного
элемента (D).
В области дна направление потока
меняется и влажный сжатый воздух
проходит внутри мембран мембранного элемента (D).
(2) По прошествии мембранного
элемента частичный поток сжатого
воздуха непрерывно отводится и через
сопло (Е) сбрасывает давление.
Благодаря сбросу давления, этот продувочный воздух становится существенно суше, так как содержащаяся в
сжатом воздухе влага теперь распределяется на кратное от объема.
(3) Этот очень сухой продувочный
воздух направляется в мембранном
элементе (D) через наружную сторону
мембран и равномерно распределяется, благодаря упорядоченному расположению мембран.
(4) Благодаря этому, исключительно
раздельно сквозь стенку мембраны,
два воздушных потока с различным
влагосодержанием движутся в противотоке сквозь мембранный элемент.
Внутри влажный сжатый воздух, а
снаружи сухой продувочный воздух.
Вследствие различного влагосодержания влага диффун-дирует из сжатого
воздуха в продувочный воздух.
(5) Сжатый воздух уже осушенным
выходит из мембранного осуши-теля
сжатого воздуха DRYPOINT M.
(6) Влажный продувочный воздух выводится в окружающую среду.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
7
Filtration / Filtrace / Filtracja / Фильтрация
direkt hinter Kompressor
přímo za kompresorem
bezpośrednio za sprężarką
непосредственно после компрессора
WS
Filter Filter
S
F
ölgeschmiert / mazání olejem
smarowane olejem / смазываемый маслом
ölfrei
bez oleje
wolne od oleju
не содержащий масла
hinter Kessel
za zásobníkem
za kotłem
после котла
DRYPOINT M PLUS
ölgeschmiert
mazání olejem
smarowane olejem
смазываемый маслом
ölfrei
bez oleje
wolne od oleju
не содержащий масла
ölgeschmiert / mazání olejem
smarowane olejem /
смазываемый маслом
hinter Kältetrockner
za chladicím zásobníkem
za osuszaczem chłodzącym
после осушителя холодильного типа
8
ölfrei
bez oleje
wolne od oleju
не содержащий масла
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C
Filtration / Filtrace / Filtracja / Фильтрация
deutsch
Polski
Eine effektive Partikel- und Kondensatabscheidung sowie
eine bestmögliche Ölabscheidung vor dem Membrantrockner
sind Grundvoraussetzung für eine sichere Funktion und eine
lange Standzeit.
Efektywne oddzielanie cząstek i kondensatu oraz możliwie
najlepsze oddzielanie oleju przed osuszaczem membranowym
jest są podstawowym warunkiem niezawodnego działania i
długiego okresu eksploatacji.
Für die Ölabscheidung ist immer ein Feinstfilter 0,01 µm
erforderlich.
Do oddzielania oleju zawsze wymagany jest filtr bardzo dokładny 0,01 µm.
Grundanforderungen an die Druckluft für Eintritt in den
Membrantrockner :
Podstawowe wymagania dot. sprężonego powietrza wchodzącego do osuszacza membranowego :
- kein Kondensat
- brak kondensatu
- keine Partikel größer 1 µm
- brak cząstek powyżej 1 µm
- Ölgehalt max. 0,01 mg/m³
- zawartość oleju maks. 0,01 mg/m³
Beachten Sie bitte die schematisch dargestellten Empfehlungen
und Vorgaben für Hauptanwendungen zu den Filtrationsstufen
vor dem Membrantrockner.
Należy przestrzegać schematycznie przedstawionych zaleceń
i wymagań w zakresie głównych zastosowań do stopni filtracyjnych przed osuszaczem membranowym.
česky
pусский
Účinné odlučování částic a kondenzátu a také co možná
nejlepší odlučování oleje před membránovým sušičem je
základním předpokladem jeho spolehlivé funkce a dlouhé
životnosti.
Эффективная сепарация частиц и конденсата, а также
отделение наилучшим образом масла перед мембранным
осушителем, являются основными условиями надежной
работы и продолжительного срока службы.
K odlučování oleje je vždy zapotřebí velmi jemný filtr 0,01
µm.
Для отделения масла всегда необходимо использовать
фильтр сверхтонкой очистки 0,01 мкм.
Základní požadavky na stlačený vzduch vstupující do
membránového sušiče:
Основные требования к сжатому воздуху, подающемуся в мембранный осушитель:
– bez kondenzátu
- отсутствие конденсата
– bez obsahu částic větších než 1 µm
- отсутствие частиц размером более 1 мкм
– obsah oleje max. 0,01 mg/mł
- содержание масла не более 0,01 мг/м3
Dodržujte prosím schematicky znázorněná doporučení a
ustanovení k hlavním aplikacím týkající se filtračních stupňů
před membránovým sušičem.
Обратите внимание на представленные в виде схемы рекомендации и предписанные величины основных применений, относящихся к ступеням фильтрации, установленным
перед мембранным осушителем.
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
9
Technische Daten • Technické údaje • Dane techniczne • Технические данные
Werkstoffe / Materiály
Materiały / Материалы
Druckbereich / Temperatur Druckluft 1)
Rozmezí tlaku / Teplota stlačeného vzduchu
Zakres ciśnienia / Temperatura sprężonego powietrza
Membran
Membrána
Membrana
Мембрана
Polyethersulfon
Polyétersulfon
Sulfon polieterowy
Полиэфирсульфон
+2 ... +60 °C
Vergussmaterial
Zalévací materiál
Materiał zalewowy
Компаунд Polyurethan
Polyuretan
Poliuretan
Полиуретан
0,1 ... 0,3 bar
Gehäuse
Plášť
Kadłub
Корпус
Aluminium, eloxiert
Hliník, eloxovaný
Aluminium anodowane
Алюминий, анодированный
Kernrohr
Jádrová trubka
Rura rdzeniowa
Внутренняя труба
Aluminium, seewasserbeständig
Hliník, odolný proti mořské vodě
Aluminium odporne na wodę morską
Алюминий, стойкий в морской воде
Düse
Tryska
Dysza
Сопло
Messing
Mosaz
Mosiądz
Латунь
O-Ringe
O-kroužky
O-ringi
О-Кольцо
NBR
4...12,5 bar / +50 °C
4...7 bar / +60 °C
Диапазон давления / Температура
сжатого воздуха
)
Umgebungstemperatur
Teplota okolního prostředí
Temperatura otoczenia
Температура окружающей среды
2
Druckverlust
Ztráta tlaku
Spadek ciśnienia
Потеря давления 3
Feinfilter Jemný filtr
Filtr dokładny
Фильтр тонкой очистки
4
)
)
1 µm
)
Feinstfilter Velmi jemný filtr
Filtr bardzo dokładny
Фильтр сверхтонкой очистки
4
Geräuschpegel
Hlučnost
Poziom hałasu
Уровень шума
0,01 µm
< 45 dB (A)
Einbaulage
Montážní poloha
Położenie montażowe
Положение монтажа
1
senkrecht
svislá
pionowe
отвесный
) Version mit Montageverguss (-AP) bis 16 bar / 70 °C
Verze s montážním nářadím (-AP) do 16 bar / 70 °C
Wersja z zalewą montażową (-AP) do 16 bar / 70 °C
Spülluftausgang
Výstup vyplachovacího
vzduchu
Wylot powietrza
przepłukującego
Выход продувочного
воздуха
Версия с монтажной заливкой (-АР), до 16 бар/70°C
2
) bei anderen Bedingungen bitte anfragen
v případě jiných podmínek se prosím obraťte na výrobce
w przypadku innych warunków proszę zwrócić się z
zapytaniem
произвести дополнительный запрос в случае других
условий
3
) abhängig von der Druckluftdurchflussmenge
v závislosti na průtočném množství stlačeného vzduchu
zależnie od natężenia przepływu sprężonego powietrza
в зависимости от расхода сжатого воздуха
4
) die Luft darf nach den Filtern kein flüssiges Kondensat enthalten, keine Partikel größer 1 µm
vzduch nesmí za filtry obsahovat žádný kapalný kondenzát, bez obsahu částic větších než 1 µm
powietrze za filtrami nie może zawierać płynnego kondensatu, brak cząstek powyżej 1 µm
после прохождения фильтров воздух не должен
содержать жидкий конденсат, отсутствие частиц
размером более 1 мкм
10
Abmessungen / Rozměry
Wymiary / Размеры
Baugröße
Konstrukční velikost
Wielkość konstrukcyjna
Конструктивный
размер
A
mm
DM 10 - 34 C
339
DM 10 - 41 C
409
DM 10 - 47 C
469
1,90
DM 20 - 48 C
482
3,00
DM 20 - 53 C
532
DM 20 - 60 C
602
DM 20 - 67 C
672
D
mm
SW
mm
G
Zoll
Gewicht
Hmotnost
Ciężar
Вес
1,40
75
100
28
34
3/8"
¾"
1,65
3,25
3,60
3,95
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C
Leistungsangaben • Provozní údaje • Dane dot. wydajności • Заданные производительности
) Toleranz Spülluftmenge :
+3 % bezogen auf max. Eingangs - Volumenstrom
5
tolerance množství vyplachovacího vzduchu:
+ 3 % vztaženo k max. vstupnímu objemovému průtoku
Tolerancja ilości powietrza przepłukującego:
+3 % w odniesieniu do wejściowego objętościowego
strumienia przepływu
Допуск к количеству продувочного воздуха:
+3 % относительно макс. входного объемного потока
DM 20 - 53 C
+3 K
tolerance tlakové kondenzační teploty: +3 K
Tolerancja punktu rosy:
+3 K
Допуск к точке росы сжатого воздуха: +3 K
7
) Volumenstrom bei Betriebsüberdruck 7 bar, bezogen auf
20 °C und 1bar absolut
Výkonnost při provozním přetlaku 7 bar, vztahující se na
20 °C a 1 bar abs.
Natężenie przepływu przy maks. ciśnieniu roboczym
7 bar, w odniesieniu do 20 °C i 1 bar bezwzgl.
Объемный поток при избыточном рабочем давлении
7 бар при 20 °C и 1 бар абс.
DM 20 - 60 C
) Toleranz Drucktaupunkt : DM 20 - 67 C
6
7 bar, Drucktaupunktabsenkung von 35 °C auf
7 bar, pokles tlakové kondenzační teploty ze 35 °C na
7 bar, obniżenie punktu rosy pod ciśnieniem z 35 °C do
7 бар, уменьшение точки росы сжатого воздуха
температурой 35 °C на 7)
15 °C 6)
3 °C 6)
-10 °C 6)
-20 °C 6)
)
Ein
In
Aus
Out
Ein
In
Aus
Out
Ein
In
Aus
Out
Ein
In
Aus
Out
A
30
270
240
181
151
139
109
120
90
B
23
210
187
144
121
115
92
103
80
C
15
150
135
99
84
75
60
67
52
A
30
300
270
199
169
149
119
127
97
B
23
232
209
155
132
124
101
109
86
C
15
153
138
105
90
83
68
75
60
A
40
400
360
266
226
198
158
169
129
B
30
303
273
205
175
163
133
144
114
C
23
235
212
161
138
128
105
115
92
A
60
600
540
399
339
297
237
253
193
B
45
455
410
300
255
239
194
211
166
C
32
327
295
224
192
178
146
160
120
A
80
800
720
532
452
396
316
338
258
B
65
657
592
430
365
346
281
305
240
C
45
459
414
315
270
250
205
225
180
A
120
1050
930
770
650
660
540
505
385
B
100
1010
910
660
560
529
429
469
369
C
65
663
598
456
391
361
296
325
260
A
150
1350
1200
910
760
700
550
605
455
B
120
1050
930
800
680
645
525
560
440
C
80
710
630
545
465
440
360
400
320
5
DM 10 - 34 C
Рабочие характеристики и уменьшения точки росы сжатого
воздуха относятся к точке росы входного давления
сжатого воздуха, имеющего температуру +35 °C и
давление 7 bar.
Typ
Тип
DM 10 - 41 C
Dane dot. wydajności i obniżeń punktu rosy pod ciśnieniem
odnoszą się do wlotowego punktu rosy sprężonego powietrza
+35 °C i ciśnienia 7 bar.
Typ
DM 10 - 47 C
Výkonové parametry a hodnoty poklesu tlakové kondenzační
teploty se vztahují k vstupní tlakové kondenzační teplotě
stlačeného vzduchu + 35 °C a tlaku 7 bar.
Spülluft
Vyplacho-vací
vzduch
Powietrze
przepłukujące
Продувочный
воздух
l/m
Typ
DM 20 - 48 C
Die Leistungsdaten und Drucktaupunktabsenkungen beziehen
sich auf einen Eintrittsdrucktaupunkt der Druckluft von +35
°C und einen Druck von 7 bar.
Bei abweichenden Betriebsdrücken von 7 bar sind nachfolgende Korrekturfaktoren für den Volumenstrom einzusetzen:
V případě hodnot provozního tlaku jiných než 7 bar je nutné použít pro objemový průtok následující korekční činitele:
W przypadku ciśnień roboczych odbiegających od 7 bar należy stosować następujące współczynniki korekcyjne objętościowego
strumienia przepływu:
При рабочих давлениях отличных от 7 бар для объемного потока необходимо использовать следующие коэффициенты
коррекции:
Druck/Tak/Ciśnienie/Давление
(bar)
Faktor/činitel/Współczynnik/Коэффициент
4
5
6
0,39 0,56 0,77
7
1
8
9
10 11 12
1,19 1,4 1,61 1,84 2,07
Beispiel für eine Drucktaupunktabsenkung von 35 °C auf 3 °C, DM 10 - 47 C, Typ B :
Eingangsvolumenstrom:
205 l/min (bei 7 bar)
Leistung bei 5 bar:
205 l/min x 0,56 = 114,8 l/min
Příklad pro pokles tlakové kondenzační teploty ze 35 °C na 3 °C, DM 10 - 47 C, typ B:
Vstupní objemový průtok: 205 l/min (při tlaku 7 bar)
Výkon při tlaku 5 bar:
205 l/min x 0,56 = 114,8 l/min
Przykład obniżenia temperatury rosy pod ciśnieniem z 35 °C do 3 °C, DM 10 - 47 C, Typ B: Wejściowy objętościowy strumień przepływu: 205 l/min (przy 7 bar)
Wydajność przy 5 bar:205 l/min x 0,56 = 114,8 l/min
Пример для уменьшения точки росы сжатого воздуха температурой 35 °C на 3 °C, DM 10 - 47 C, тип B:
Входной объемный поток: 205 л/мин (при 7 бар)
Производительность при 5 бар:205 л/мин x 0,56 = 114,8 л/мин
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C-, 20-60 C, 20-67 C
11
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů a opravy chyb
Zmiany techniczne oraz błędy zastrzeżone
Мы оставляем за собой право на технические изменения и разрешение недоразумений.
DM 10-20 C_de,cs,pl,ru
Stand/Stav/w druko/Издание: 2009-03
12
DRYPOINT DM 10-34 C, DM 10-41 C, 10-47 C, 20-48 C, 20-53 C, 20-60 C-N, 20-67 C

Podobne dokumenty