W esci - Wieści Polickie

Transkrypt

W esci - Wieści Polickie
Powiat Policki
Sesja powiatowa
Zwyczajna
nadzwyczajna
Wlesci
POLICKIE
Policjanci
Komendy Powiatowej
W
numerze:
Policji w Policach
przeprowadzili
Sprawozdanie
z
pracy
burmistrza
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Andrzej Marek Ruchu Drogowym.
Dyrektorzy u burmistrza
25 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja rady
powiatu.
Choć wakacje się nie skończyły, przy
Tanowskiej zebrali się radni powiatowi.
To na wniosek Gryfa XXI zwołano poniedziałkowe obrady. Na salę przybyło
więcej osób niż zwykle. Wśród członków Platformy Obywatelskiej wystąpiła silna mobilizacja. Nigdy wcześniej
w tej kadencji czegoś takiego nie dało
się zaobserwować. Do tej pory w posiedzeniach dotyczących sprawy Białej
udział brali, oprócz radnych, tylko nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół
oraz rodzice. Mimo upływu roku od
rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
dyrektora i powołania Agaty MarkowiczNarękiewicz na szefa Zespołu Szkół,
poprzednia dyrektor Beata Golisowicz
nie odeszła w niepamięć. Przeciwnie,
napięcie wokół szkoły stale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
Radni Gryfa po raz kolejny nie zostawili suchej nitki na zarządzie za nadzór
nad szkołą. Mimo wakacji lawina skarg
na nową dyrektor jest przerażająca.
Płyną one ze wszystkich stron: pracowników, nauczycieli, byłej nauczycielki, byłego dyrektora, głównej księgowej, rady rodziców i innych. Cezary
Arciszewski i Andrzej Bednarek (Gryf
XXI) domagali się wyjaśnień w sprawie
skarg i zarzutów. W tym momencie należy przypomnieć, że na poprzednią
dyrektor szkoły Beatę Golisowicz w ciągu 10 lat nie wpłynęła ani jedna skarga.
Niestety,
kwestie
proceduralne
zdominowały dyskusję. Nie udało się
uzyskać żadnych wyjaśnień co do zarzutów postawionych w pismach. Dla postronnego widza, za jakiego bynajmniej
się nie uważamy, zapamiętania godne są
tylko smaczki, jakich nie brakowało dyskusji, chyba że interesują nas pytania bez
odpowiedzi. Radny Andrzej Bednarek
(Gryf XXI) domagał się wyjaśnień dotyczących wątpliwości np. ws. gali MMA
zorganizowanej na terenie placówki oświatowej i Niemiecko-Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że stosunki są prawidłowe.
Arciszewski, Bednarek, Dobosz, Echaust
i Wesołowska – Kośmider (Gryf XXI) zarzucali zarządowi powiatu lekceważenie
spiętrzonych do granic wytrzymałości
problemów szkoły. Leszek Guździoł
(PO), skazany pod nieobecność Anny
Rybakiewicz (PO) na konieczność udzielania odpowiedzi, twierdził, że wszystko
są to polityczne ataki na zarząd powiatu
w ramach właśnie rozpoczętej kampanii
wyborczej. Znany wcześniej z poparcia
dla Beaty Golisowicz starosta, bronił decyzji zarządu oraz samej nowej dyrektor.
Wielokrotnie sugerował, że istnieje pogląd przeciwny do lansowanego przez
Gryfa. Według opozycji, w szkole jest
dużo gorzej, żeby nie powiedzieć tragicznie, niż przed wyborem nowego dyrektora. Dowodem na to ma być aktywność
osób wyrażających podobne poglądy - nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz przedstawicieli rodziców.
Spotkanie w cieniu wojny
W Karpaczu zgodnie z planem
Zatrzymany z marihuaną
Dokończenie na str. 4
Wlesci
POLICKIE
3
Powiat Policki
Dokończenie ze str. 3
W duże zakłopotanie obecną dyrektorkę wprawił radny Andreas
Kardziejonek (PO), zadając konkretne
pytanie o liczbę godzin pozalekcyjnych
realizowanych przez szkołę. Likwidacja
zajęć dodatkowych w minionym roku
szkolnym była bowiem przedmiotem
jednej ze skarg. Agata MarkowiczNarękiewicz nie była w stanie udzielić
wiążącej odpowiedzi, zdawała się nic na
ten temat nie wiedzieć. Dopiero po naradzie ze swoimi zastępczyniami podała
niejasną informację, że zajęć pozalekcyjnych jest 70 godzin. Na pytanie jakie są
to zajęcie, radny odpowiedzi nie uzyskał.
Do głosu dobijało się kilka osób.
Części publiczności przewodniczący
Kropidłowski (PO) go nie udzielił.Nie
dopuścił do mikrofonu jednego z aktywistów, występującego przeciwko zarządowi powiatu od początku konfliktu.
Dalej w odpowiedziach było już tylko nużąco i niemerytorycznie.Na zarzuty o upolitycznienie sprawy Cezary
Arciszewski odpowiedział, że staroście wszystko się kojarzy z Gryfem.
Guździoł natomiast ripostował, że
skoro Gryf od dwudziestu lat rządzi w
Policach, to trudno żeby było inaczej.
Ten dość osobliwy przytyk, dotyczący
skuteczności wyborczej Gryfa obrazuje styl, w jakim odbywały się obrady.
Na koniec, po - około 2 godzinach bezowocnej dyskusji - Andrzej Bednarek
w imieniu swojego klubu złożył wniosek o odwołanie Agaty Markowicz Narękiewicz ze stanowiska dyrektora.
Radni Gryfa XXI złożyli także skargę
na przewodniczącego Kropidłowskiego,
za uchybienie zapisom statutowym
podczas próby złożenia wniosku o zmianę porządku obrad. To dowód na to, że
żelazny opór zarządu powiatu w tym
przypadku jest normą. Nawet tłumaczenie, że zwołanie teraz nadzwyczajnej
sesji (dzięki temu skargi mają szansę
być rozstrzygnięte w trwającej kadencji) powinno być na rękę staroście, nie
wywołało jego entuzjazmu. Widać za
to było duże napięcie i zmęczenie. W
tej sytuacji tylko wynik wyborczy może
przywrócić stabilizację i dać szansę na
powrót tej sztandarowej polickiej placówki oświatowej na należne jej miejsce.
Gabriela Zalewska- autorka opracowania dot.
analizy oceny dyrektora
4
Wlesci
POLICKIE
Gmina Police
Sprawozdanie z pracy
burmistrza Polic
24 czerwca do 26 sierpnia 2014
Z dniem 18
lipca
odwołałem z zajmowanego
stanowiska
mojego
drugiego zastępcę, pana Pawła
M irowsk iego.
Było to dla mnie
bardzo przykre,
ponieważ darzyłem pana Mirowskiego
dużym zaufaniem, a o jego kandydowaniu na stanowisko burmistrza Polic,
w pierwszej kolejności, dowiedziałem
się z mediów. W związku z tym, aby
uniknąć niepotrzebnych napięć, zaproponowałem panu Mirowskiemu
urlop do czasu wyborów, ale odmówił.
Podjąłem więc decyzję o jego odwołaniu, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Do końca obecnej kadencji
nie zamierzam powoływać nowego,
drugiego zastępcy. Urząd funkcjonuje
bez zakłóceń. Wydziały, które podlegały panu Mirowskiemu, zostały przypisane po części: mojemu pierwszemu
zastępcy, panu Jakubowi Pisańskiemu,
Sekretarzowi Gminy panu Andrzejowi
Bednarkowi i mi bezpośrednio.
W tym roku w szkołach podstawowych
gminy Police naukę rozpocznie rekordowa liczba pierwszoklasistów: będzie ich
aż 580. To o 182 uczniów więcej, niż przed
rokiem. Wynika to m.in. z objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.
W czasie wakacji przeprowadziliśmy
szereg remontów i inwestycji w placówkach oświatowych. Najważniejsze to:
•
budowa świetlicy w Szkole
Podstawowej nr 3, na której otwarcie zapraszam wszystkich radnych
•
docieplenie
budynku SP 3 i dachu w Gimnazjum nr 2
•
remont
sali
gimnastycznej w Szkoły Podstawowej nr 8
•
przebudowa placu szkolnego
w Szkole Podstawowej Pilchowo i remont placu przed Żłobkiem Miejskim
•
remonty
dachów
w
Przedszkolu Publicznym nr 10 i
Przedszkolu
Publicznym
nr
11
Na wszystkie remonty i inwestycje
w placówkach oświatowych
wydamy w tym roku ok. 3 mln zł.
Jak co roku – Gmina Police wspiera
rodziny o najniższych dochodach w zakupie wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży. Jest też możliwość skorzystania
ze stypendium szkolnego. Szczegółowe
informacje – w Wydziale Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Policach,
ul. Stefana Batorego 3, pokoje 6 i 7.
Na koniec sierpnia 2014 roku planowane jest zakończeniem budowy budynku
przy ul. Bankowej 5, 5A, 5B w Policach.
Do zasiedlenia będzie 30 mieszkań, z
przeznaczeniem na zamianę dla najemców lokali komunalnych, którzy będą w
stanie ponieść pełne koszty utrzymania
nowych mieszkań. Celem zamian będzie odzyskanie przez gminę mieszkań
tańszych i przydzielenie ich rodzinom
o niskich dochodach. Planujemy w połowie września umożliwienie zainteresowanym obejrzenia nowych mieszkań.
30 lipca gminę Police nawiedziły gwałtowne burze z wiatrem, intensywnymi
opadami deszczu i gradem. W wyniku
nawałnicy został uszkodzony dach budynku w miejscowości Niekłończyca 55.
Została powołana Grupa Operacyjna
Gminnego
Zespołu
Zarządzania
Kryzysowego, która wspólnie ze strażą pożarną podjęła działania w celu
zabezpieczenia uszkodzonego dachu.
Intensywne opady deszczu, które miały
miejsce także 03 sierpnia spowodowały
podtopienie zabudowań i dróg dojazdowych do posesji w miejscowościach
Tanowo, Leśno Górne i Pilchowo. Służby
gminne wraz z Powiatową Państwową
Strażą Pożarną w Policach i jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z Polic,
Tanowa, Tatyni i Trzebieży natychmiast
przystąpiły do usuwania skutków podtopienia. Poszkodowane rodziny otrzymały świadczenia pieniężne z funduszu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
12 sierpnia w symboliczny sposób zainaugurowałem procedurę przekazywania uprawnionym mieszkańcom Gminy
Police rządowej Karty Dużej Rodziny.
Do Urzędu Miejskiego zostali zaproszeni państwo Oleszkiewicz, którzy mają
sześcioro dzieci w wieku od 3 do 19 lat.
Rządowa Karta Dużej Rodziny to katalog
różnego rodzaju zniżek cenowych w wybranych instytucjach na terenie całego
kraju. Wnioski o jej wydanie przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w
Policach. Ponadto przygotowujemy się
do wprowadzenia w najbliższych tygodniach uprawnień gminnych w ramach
programu Rodzinne Police. Planujemy
m.in. zastosowanie ulg w tak zwanych
Dokończenie na str. 6
Wlesci
POLICKIE
5
Gmina Police
Dokończenie ze str. 5
opłatach śmieciowych. Obecnie sprawdzamy to pod kątem prawnym i formalnym. Kolejnym krokiem będzie
karta metropolitalna. W tej sprawie
rozmawiamy z Miastem Szczecin.
Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Police przygotował projekt
zarządzenia w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych, dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Zgodnie z harmonogramem prac zespołu – 1 września projekt ten zostanie przesłany do Pań i Panów Radnych. Proszę o
wnikliwe zapoznanie się z dokumentem
i przesyłanie uwag i ewentualnych wątpliwości. Po zakończonych konsultacjach z Radą Miejską przewiduję, iż w
październiku rozpoczną się konsultacje
społeczne w sprawie tego zarządzenia.
25 lipca upłynął termin składania
wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Do Wydziału Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęły 33 wnioski. Zadanie ma być zrealizowane do końca września. Już
teraz przyjmowane są zgłoszenia na
przyszły rok. Refinansowanie kosztów usuwania azbestu Gmina otrzyma ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5 sierpnia w dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego
zostały opublikowane zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego pn.
"DUN".
Wprowadzone zmiany wejdą w życie z dniem 05 września
2014r.
W dniach od 18 do 30 lipca na terenie Gminy Police przebywały dzieci z Nowego Rozdołu na Ukrainie
– Partnerskiego Miasta Polic, oraz z
miejscowości Raduń na Białorusi. Grupy
zostały zaproszone przez Gminę Police i
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” koło
w Policach. Przebywały na terenie OSiR
w Trzebieży. Organizacją ich pobytu
zajęło się Gimnazjum nr 3 w Policach,
które podpisało deklarację współpracy
z Kompleksem Edukacyjnym „Lider” z
Nowego Rozdołu. Burmistrz Nowego
Rozdołu Volodymyr Tuz w przesłanym
liście podziękował Gminie Police za
zorganizowanie tak bardzo potrzebnego ukraińskim dzieciom wypoczynku. Za wzorowe przygotowanie
ukraińsko–białorusko–polskiego spotkania dzieci i młodzieży dziękuję panu
Arturowi Zagórskiemu, Dyrektorowi
Gimnazjum nr 3 w Policach, i pani
6
Annie Kotarskiej, nauczycielce z tej
szkoły, która opiekowała się naszymi gośćmi przez cały czas ich pobytu.
W związku z licznymi sukcesami na
skalę światową – w tym dwukrotne
przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego
w samotnych wyprawach kajakowych
– postanowiłem uhonorować pana
Aleksandra Dobę, mieszkańca Polic, tytułem Honorowego Obywatela Gminy
Police. Obecnie analizujemy tę koncepcję pod względem prawnym. Jeśli
nie będzie przeszkód – zwrócę się do
pana Doby z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie tego tytułu, a gdy uzyskam odpowiedź pozytywną – wystąpię w tej sprawie do Wysokiej Rady.
W dniach od 19 do 26 lipca odbyły się jubileuszowe, 50 Etapowe
Regaty Turystyczne. Gmina Police jest
jednym ze współorganizatorów imprezy. Start i meta miały miejsce w
Trzebieży. Zakończenie regat zostało
połączone z Trzebieskimi Naptunaliami.
W związku z tym, że mecze siatkarek
Klubu Siatkowego „Chemik” Police zostały przeniesione do Szczecina – opracowujemy koncepcję darmowych przejazdów autobusowych na rozgrywki dla
polickich kibiców. Analizujemy to teraz
pod względem prawnym i finansowym.
Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr działki: 87/17
o powierzchni 794 m2 z obrębu
2-Trzebież, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
usługi nieuciążliwe. Nieruchomość
została sprzedana za 70.700,00 zł.
Wlesci
POLICKIE
11 lipca
Szczecińsko-Polickie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.
o. i firma MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.
podpisały umowę na dostawę trzech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Będą to: 1 autobus pojedynczy i 2 autobusy przegubowe. Autobusy
mają trafić do Polic najpóźniej w grudniu
bieżącego roku. Całkowita wartość umowy wyniesie 3.950.760,00 zł brutto. SPPK
finansuje zakup ze środków własnych.
30 sierpnia w Policach – Jasienicy odbędzie się kolejny Jarmark Augustiański.
Serdecznie zapraszam Panie i Panów
Radnych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Police do udziału w tej
malowniczej imprezie. Ma ona charakter historyczny, odbywa się u podnóża ruin klasztoru po-augustiańskiego.
6 września br. w godz. 14-17 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Policach przy ul. Piaskowej 97 odbędzie
się VIII Piknik organizacji pozarządowych - Jesteśmy, Działamy. Impreza ma
na celu prezentację oraz promocję organizacji pozarządowych działających
na terenie oraz na rzecz mieszkańców
Gminy Police. W trakcie festynu przewidziane są atrakcje dla mieszkańców,
konkursy z nagrodami, występy zespołów wokalnych oraz tanecznych.
Do końca sierpnia można głosować
na Gminę Police w konkursie internetowym na najpiękniej ukwiecone miasto
w Polsce. Głosować można za pośrednictwem faceboocka. Więcej informacji
na ten temat – na stronie internetowej
Gminy Police. Zachęcam wszystkich
mieszkańców naszej pięknej Gminy
do wzięcia udziału w tym plebiscycie.
Gmina Police
Głosuj na najpiękniej SPPK
ukwiecone miasto
informuje
Do końca sierpnia można głosować na najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. Internetowy konkurs „Terra Flower Power –
Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce” już po raz trzeci organizują założyciele bloga „Inspirowani Naturą”. Jest on adresowany do
miłośników zieleni miejskiej, architektury krajobrazu oraz małej architektury. Głosować można za pośrednictwem faceboocka. Zdjęcia
z Polic dostępne są pod adresem: http://inspirowaninatura.pl/
plebiscyt-2014/police/. Tu też można oddać głos na nasze miasto.
Repertuar
04 ROMEO I JULIA 1939
Czwartekspektakl przedpremierowy...
'XĪD
Scena
05 ROMEO I JULIA 1939
3LąWHN spektakl przedpremierowy...
'XĪD
Scena
19.00
06 ROMEO I JULIA 1939
Sobota spektakl przedpremierowy...
'XĪD
Scena
19:00
07 ROMEO I JULIA 1939
Niedzielaspektakl przedpremierowy...
'XĪD
Scena
19.00
09 MAYDAY Ray Cooney
Wtorek ...
0DáD
Scena
19:00
10 MAYDAY Ray Cooney
ĝURGD ...
0DáD
Scena
19:00
11 MAYDAY Ray Cooney
Czwartek...
0DáD
Scena
19:00
'XĪD
Scena
19.00
12 ROMEO I JULIA 1939
3LąWHN spektakl przedpremierowy...
JESIENNIK SALONOWY ALBO
12 ,17<01(ĩ<&,(0,.2à$-$
3LąWHN KOPERNIKA
...
13 ROMEO I JULIA 1939
Sobota premiera...
14 MAYDAY Ray Cooney
Niedziela...
JESIENNIK SALONOWY ALBO
14 ,17<01(ĩ<&,(0,.2à$-$
NiedzielaKOPERNIKA
...
17 MAYDAY Ray Cooney
ĝURGD ...
Czarny
22:00
Kot Rudy
'XĪD
Scena
0DáD
Scena
19:00
brak
biletów
16:00
brak
biletów
Czarny
19.00
Kot Rudy
0DáD
Scena
Teatru Polskiego
19.00
19:00
18 KOGUT W ROSOLE Samuel Jokic
Czwartek...
'XĪD
Scena
19:00
19 KOGUT W ROSOLE Samuel Jokic
3LąWHN ...
'XĪD
Scena
19:00
20 KOGUT W ROSOLE Samuel Jokic
Sobota ...
'XĪD
Scena
19:00
PRYWATNA KLINIKA John Chapman
21
i Dave Freeman
0DáD6FHQD16:00
Niedziela
...
21 KOGUT W ROSOLE Samuel Jokic
Niedziela...
'XĪD6FHQD19:00
PRYWATNA KLINIKA John Chapman
23
i Dave Freeman
0DáD6FHQD19:00
Wtorek
...
PRYWATNA KLINIKA John Chapman
24
i Dave Freeman
0DáD6FHQD19:00
ĝURGD
...
25 HOTEL SNÓW
Czwartek...
'XĪD6FHQD19:00
26 HOTEL SNÓW
3LąWHN ...
'XĪD6FHQa 19:00
26 PORNOGRAF
3LąWHN ...
Czarny Kot
22:00
Rudy
27 HOTEL SNÓW
Sobota ...
'XĪD6FHQD19:00
27 PORNOGRAF
Sobota ...
Czarny Kot
22:00
Rudy
28 HOTEL SNÓW
Niedziela...
'XĪD6FHQD16:00
PRYWATNA KLINIKA John Chapman
28
i Dave Freeman
0DáD6FHQD19:00
Niedziela
...
&=<7$1,(6=78.,0,&+$à$
30
WALCZAKA PT. AMAZONIA
Wtorek
...
'XĪD6FHQD19:00
Wlesci
POLICKIE
Informujemy, iż od 1 września
2014 r.nastapią zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji
miejskiej
pomiedzy Policami i Szczecinem
1. Likwidacja linii F - od 1 wrześnie nie będzie kursowała linia pośpieszna F. Zadania przewozowe
tej linii przejmie linia pośpieszna A
2. Linia pospieszna A kursować będzie
w dni robocze w godzinach szczytu na
trasie: Osiedle Bukowe - Plac Rodła
- Police Osiedle Chemik co 24 minuty.
Linia
obsługiwana
będzie
przez
SPPK
oraz
SPAD.
Organizowane będą kursy skrócone
jako A bis na trasie Osiedle Bukowe Plac Rodła.
UWAGA: zmieniona zostaje trasa
przejazdu linii A w stosunku do starej linii F. Autobus w kierunku Osiedla
Bukowego do Placu Rodła będzie jechał ulicami: Matejki, Malczewskiego,
Wyzwolenia - przystanek Pl. Rodła
(na starym przystanku dla linii G) i dalej ul. Matrejki, Pl. Żołnierza do Bramy
Portowej. W kierunku Polic autobus
będzie jechał od Bramy Portowej
przez Pl. Żołnierza, Pl. Hołdu Pruskiego
na przystanek wspólny z linią 107.
3. Przywrócone zostają zimowe rozkłady linii 103, 102 i 106.
4.
Przywrócone
zostaje kursowanie linii 109 i 110
5. Zmienione zostają rozklady jazdy linii 107(z powodu przeniesienia
przerw socjalnych na przystanek Police
Osiedle Chemik). Zmiany wprowadzane od 1 września 2014 zostały opracowane przez Zarząd Dróg i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. http://www.
zditm.szczecin.pl/komunikaty_tr.php
Apelujemy o szczegółowe zapoznanie się z rozkładami jazdy od 1 września
dla zmienionych linii autobusowych.
7
Wieści z województwa
Komunikaty
Województwo
Zachodniopomorskie
bip.wzp.pl
www.bip.wzp.pl
bip.rbip.wzp.pl
www.bip.rbip.wzp.pl
Recykling opakowań
Porozumienie zawarte
Porozumienie w sprawie recyklingu opakowań
wielomateriałowych
zawarł dziś, w środę, 27 sierpnia br.
marszałek
województwa
Olgierd
Geblewicz i przedstawiciele Północnej
Izby Gospodarczej: wiceprezes Andrzej
Martuś i sekretarz Jan Zasadziński. PIG
podjął się tym samym stworzenia systemu zbierania zużytych opakowań i ich
odzysku. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców i szansa na oszczędności.
Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach
wielomateriałowych są zobowiązani zorganizować system zbierania oraz zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych. Nałożony
ustawą obowiązek mogą realizować
samodzielnie bądź w ramach zawartego do porozumienia. Porozumienie
z Marszałkiem Województwa może
podpisać jedynie organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach
wielomateriałowych, dlatego to właśnie PIG stał się stroną porozumienia.
Treść zawartego porozumienia w
szczególności zawiera cele i termin realizacji zadania, w tym przewidziane
do osiągniecia poziomy odzysku oraz
recyklingu, a także sposób ich kontroli.
Opakowania wielomateriałowe to
opakowania wykonane z co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych
8
metod mechanicznych. To między
innymi kartony po sokach czy mleku.
Więcej informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie
odzysku a w szczególności recyklingu
Wlesci
POLICKIE
odpadów opakowaniowych na stronie
BIP:
http://bip.rbip.wzp.pl/art ykul/opakowania-i- odpady- opakowaniowe -zasady- od-2014-roku.
Kultura i sztuka
Nowy sezon
Teatr Polski w Szczecinie
ROMEO I JULIA 1939
spektakl przedpremierowy
Reżyseria, choreografia i układy walk, projekcje wideo: Grzegorz Suski
Scenografia: Gabriela Mierzejewska, Jan
Witek Terlikowski
Kostiumy: Dina Bienfait, Misia Łukasik
Kierownictwo muzyczne: Jacek Skowroński
Przygotowanie wokalne: Anna Reńska
Efekty pirotechniczne: Andrzej Banach
Asystent reżysera: Filip Cembala
Reżyser Grzegorz Suski o spektaklu:
Spektakl „Romeo i Julia 1939” Williama
Shakespeare’a
przygotowywany
w
szczecińskim Teatrze Polskim jest
przedstawieniem o miłości i nienawiści.
O ile miłość, abyśmy w nią uwierzyli, nie
potrzebuje żadnego kontekstu i obroni
się swoją szczerością, oddaniem i zaangażowaniem, o tyle nienawiść, zdaniem
twórców spektaklu winna być skanalizowana i skonkretyzowana. Nienawiść
w naszym spektaklu to nienawiść do
„innego”. Innych poglądów politycznych i religijnych, innej narodowości,
koloru skóry i orientacji seksualnej.
Akcję sztuki przenieśliśmy do wielokulturowej i wielowyznaniowej Polski roku
1939, na dwa tygodnie przed wybuchem
II wojny światowej. Julia to Polka pochodzenia niemieckiego, a Romeo to rdzenny Polak. Gdy indoktrynowany nazizmem
Wlesci
POLICKIE
Tybalt wraca właśnie z Berlina, na drodze
staje mu gej Merkucjo. Parys to oficer WP,
niania Marta to prawosławna Polka z kresów wschodnich, natomiast aptekarz to
Żyd. Ingerencja w tekst wybitnego dramatopisarza to zamiana mieczy i szpad
na noże oraz Księcia na Burmistrza. Poza
tym pozostajemy wierni tłumaczeniu
Stanisława Barańczaka i z dbałością o wiersz
pracujemy nad rzeczą, od której zaczyna się wszystko, także konflikty - słowem.
Nie rezygnujemy ze sceny balu. U nas,
dzięki wszechstronnym talentom aktorów
Teatru Polskiego będzie to prawdziwy popis taneczno-wokalny. Nie zabraknie przebojów polskiego kina przedwojennego:
”Miłość ci wszystko wybaczy”, „Zimny drań”,
„Umówiłem się z nią nadziewiątą”, „Bal na
Gnojnej”, „Baby, ach te baby”, „Sex appeal”,
„Już nigdy”, „Na cześć młodości”. Dzięki
Jackowi Skowrońskiemu i jego grupie muzyków usłyszymy je w nowoczesnych, przebojowych aranżach. Dzięki projekcjom
multimedialnym wzbogacona zostanie
scenografia. Kostiumy nawiązywać będą
do mody przedwojennej, a w scenie balu
do światowego kina z lat 30-tych XX wieku.
Do roli Julii dała się namówić Karolina
Chapko, popularna aktorka krakowskiego teatru Bagatela, znana z filmów
„Oszukane” i „Yuma” oraz serialu „Wojna
i miłość 1920”, z racji jej zajętości występować będzie na zmianę z utalentowaną
etatową aktorką Teatru Polskiego - Martą
Uszko. Rolą Romea zadebiutuje przystojny absolwent PWST w Krakowie - Jakub
Sokołowski. Poza nimi plejada znakomitych i lubianych szczecińskich aktorów
na czele z Jackiem Polaczkiem, Michałem
Janickim i Adamem Dzieciniakiem.
W roku 2014 przypadają rocznice: 75.
wybuchu II Wojny Światowej i 100. wybuchu I Wojny Światowej. Mamy nadzieję, że
rok aktualny nie przejdzie do historii jako
data rozpoczęcia kolejnego globalnego
konfliktu. W naszej inscenizacji zakochani Romeo i Julia symbolizują wszystkich
ludzi, którzy niezależnie od narodowości,
koloru skóry i wyznania umierają młodo, bo tak chciała Historia. Za wszystkimi
anonimowymi milionami poległych ludzi
kryją się konkretne osoby, które są czyimś synem, córką, żoną, mężem, bratem
i siostrą. To co zrobią stojący nad trupami
Julii, Romea, Tybalta, Parysa i Merkucja,
żywi - Capuletti, Montecchi, Burmistrz,
ojciec Laurenty - zadecyduje o znaczeniu
bezsensownej śmierci młodych ludzi. Ci
żywi, to również my… współcześni widzowie genialnej tragedii Shakespeare’a.
9
Gmina Police
Doroczne spotkanie
Dyrektorzy u burmistrza
W środę, 27 sierpnia burmistrz Polic
Władysław Diakun zorganizował doroczne spotkanie z dyrektorami i nauczycielami polickich placówek oświatowych.
Każdego roku, tuż przed końcem
wakacji, odbywa się spotkanie, połączone z wręczeniem nominacji dla
nowych lub przedłużających kadencję dyrektorów szkół i przedszkoli. Tak
było i tym razem. Cztery dyrektorki
rozpoczną pracę w kolejnej dla siebie, 5-letniej kadencji. Są to Renata
Maruszewska- Szkoła Podstawowa
nr 3, Magdalena Ziętek-ŚwiderskaLeśne Przedszkole Publiczne nr 6, Ewa
Rudnik- Szkoła Podstawowa nr 8 oraz
Lidia Wojnicz- Bajkowe Przedszkole
Publiczne nr 2.
Natomiast Szkoła
Podstawowa w Tanowie im. Jerzego
Noskiewicza będzie zarządzana od nowego roku szkolnego przez Agnieszkę
10
Freitag, która została wyłoniona na tę
funkcję w konkursie. Wszystkie panie
odebrały swoje nominacje z rąk burmistrza. Odbyła się również uroczystość
ślubowania nowych nauczycieli polickich placówek. Burmistrz Diakun wręczył dyplomy szkołom podstawowym
w Tanowie i Pilchowie za najlepsze
wyniki egzaminu końcowego klas VI.
W spotkaniu z dyrektorami brał udział
naczelnik wydziału oświaty Witold
Stefański, który dokonał podsumowania
i przedstawił zasadnicze kierunki działania na nowy rok szkolny. – W tym roku
mamy w szkołach dużą liczbę dzieci 6-letnich. Musimy zadbać, żeby czuły się one
w szkole bezpiecznie. To są inne dzieci
niż pierwszaki 7-letnie, mamy tego świadomość. W obecnych klasach czwartych
spora liczba to dzieci o rok młodsze
niż jeszcze kilka lat temu. Też trzeba o
Wlesci
POLICKIE
tym pamiętać- przypominał Stefański.
W dalszej części wypowiedzi naczelnik wskazywał na olbrzymi problem
z nadwagą wśród dzieci. - będziemy
propagować hasło „Jem, ale nie tyję”.
Szkoła nie zrobi wszystkiego, ale mamy
obowiązek uświadamiać zarówno dzieci jak i rodziców, rozmawiać o problemie- kontynuował. – Problemem są
sklepiki szkolne i to co się w nich sprzedaje. Trzeba zwracać uwagę, co dzieci
jedzą na II śniadanie, czy nie są to słodycze. Kolejna sprawa to w-f, zachęcajmy dzieci do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach- mówił Witold Stefański.
Na
zakończenie
burmistrz
Władysław
Diakun
pogratulował wszystkich nominacji, zarówno dyrektorskich jak i nauczycielskich
oraz ogłosił nowy rok
szkolny 2014/2015 za rozpoczęty.
ͳ͹ȋͺͷȌ
ͳ͸‰”—†‹ƒʹͲͳ͵
– ” ͳ
Ǥ '
$
7
(
.
7
(
5
$
.
.
5
2
'
&
'
2
2
&
&
+
1
6661
'2
2'
'$
$7
7(
(.
.///,,,7
7(
(5
5$
$&
&.
.,,, '
'2
2:
:,,,(((ģģģ&&&,,,332
2///,,,&
&.
.,,,&
&+
+1
15
5
,,6
1
3(*$=32/, &.,
1
2
&
(
1555332
2///,,,&
&(
(
666,,,(((555333111,,,$$$555
ǷȏǥȐ –›Ž‘ ’”ƒ…ƒ ƒ† ”‘œ™‘Œ‡ ™Ïƒ•‡‰‘ –ƒŽ‡–—ǡ …‹‡”’Ž‹™‘ä© ‹ ™›–”™ƒÏ‘ä© ™ †‘…Š‘†œ‡‹— †‘ …‡Ž— ‘Ç œ …œƒ•‡ ’”œ›‹‡ä©
‘†’‘™‹‡†‹‡”‡œ—Ž–ƒ–›Ǥ‘†”‡äŽƒ–‘’”œ›”×Л…Š‘ƒœŒƒ…Šǡ’‘‹‡™ƒĂ™‹‡Ž—’‘…œ¦–—Œ¦…›…Š–™×”…×™’‹×”ƒǡ™›‘„”ƒĂƒ•‘„‹‡ǡdž‘„”ƒ
Ž‹–‡”ƒ–—”ƒ’‘™•–ƒŒ‡„‡œ•’‡…ŒƒŽ‡‰‘™›•‹Ï—‹–‡Ž‡–—ƒŽ‡‰‘ǤdzȂƒ”‹ƒ‘’ŠǦƒ„‹Ñ•‹ȋǷ‹‡ä…‹‘Ž‹…‹‡dzȂʹͲͲ͹”ǤȌǤ
’”ƒ…›™‘Ž‘–ƒ”‹ƒ…‹‡Œǥ
ƒĂ†ƒ‰”—’ƒŽ‹–‡”ƒ…ƒƒ”œ›‘™Ïƒ•›…œƒ•‘’‹ä‹‡Ǥ‹•–Ǥ
ƒĂ†›Œ—„‹Ž‡—•œǡƒÏ›…œ›†—Ă›ǡŒ‡•–’‘™‘†‡•ƒ–›•ˆƒ…Œ‹ǡ„‘䙋ƒ†…œ›‘†‘‘ƒ‹ƒ…Š—–”™ƒŽ‘›…Š™…œƒ•‹‡Ǥ‡•––‘–ƒĂ‡‘‡–ƒ
”‡ˆŽ‡•Œ¸Ǥ ƒ ’”œ›’‘‹‡‹‡ •—…‡•×™ …œ› ’‘”ƒĂ‡ǡ ‘•‹¦‰‹¸© …œ›œƒ‹‡…ŠƒÑǤ‘–›…œ›–‘œƒ”×™‘Œ—„‹Žƒ–×™‘•‘„‘™›…ŠŒƒ‹’”œ‡†‹‘Ǧ
–‘™›…ŠǤ‘…œ‡‰‘œ‹‡”œƒǤǤǤǫ
† ™‹‡Ž— Žƒ– ’‹•ƒ”œ‡œ‡•œ…œ‡…‹Ñ•‹‡‰‘‘††œ‹ƒÏ—™‹¦œ—‹–‡”ƒ–×™‘Ž•‹…Š™•’×ϒ”ƒ…—Œ¦œ’‘Ž‹…‹‡‰‹‘ƒŽ›–‘™ƒ”œ›•œ‡‹‡
‹–‡”ƒ…‘Ǧ”–›•–›…œ›Ǥ›Ï›–‘”×Ї†œ‹ƒÏƒ‹ƒǡ™•’׎‡Œ—”‘”‘™ƒ‹‡™‘—”•ƒ…Šǡ•’‘–ƒ‹ƒŽ‹–‡”ƒ…‹‡™œ…œ‡…‹‹‡‹‘Ž‹…ƒ…Šǡ™›‹ƒƒ
†‘䙋ƒ†…œ‡Ñǡ™•’׎‡™›†ƒ‹ƒƒ–‘Ž‘‰‹‹…œ›ƒŽƒƒ…Š×™ǡ™•’׎‡„‹‡•‹ƒ†›ǡŒ—„‹Ž‡—•œ‡’‹•ƒ”œ›…œ›™‹‰‹Ž‹‡ǤŒ‡•œ…œ‡Œ‡†ƒ‹™ƒÏ¦…œ›–‡†™ƒ
䔑†‘™‹•ƒ—Ž–—”‘–™×”…œ‡ƒ•œ›…Š‹ƒ•–ǡ‘’”×…œŽ—†œ‹ǤǤǤ‡•––‘…œƒ•‘’‹•‘ǣǷ‡‰ƒœ‘Ž‹…‹dzǡ†‘†ƒ–‡—Ž–—”ƒŽ›†‘Ƿ‹‡ä…‹‘Ž‹…‹…ŠdzǤ
ƒĂ†ƒ‰”—’ƒŽ‹–‡”ƒ…ƒƒ”œ›‘™Ïƒ•›…œƒ•‘’‹ä‹‡ǡ‰†œ‹‡‘‰Ïƒ„›’—„Ž‹‘™ƒ©•™‘‹…Šƒ—–‘”×™ǡ™›’‘™‹ƒ†ƒ©•‹¸‘‹…Š–™×”…œ‘ä…‹ǡ‹Ǧ
ˆ‘”‘™ƒ©‘™›†ƒ”œ‡‹ƒ…ŠŽ‹–‡”ƒ…‘Ǧ—Ž–—”ƒŽ›…Šä”‘†‘™‹•ƒǡƒŽ‡‘„‡…‹‡Œ‡•––‘‹‡Ïƒ–™‡’”œ‡†•‹¸™œ‹¸…‹‡ǡ‘…œ›™‹‡†œ¦‹×™‹¦œ‰‘”›…œ¦
•œ…œ‡…‹Ñ•…›’‹•ƒ”œ‡ǤƒœƒÏ‘•‹¸ǡǒ‘Ž‹……›ƒŒ¦™‹¸…‡Œ•œ…œ¸ä…‹ƒǡ„‘‘†‹Ž—Žƒ–‘‰¦™•’×ϒ”ƒ…‘™ƒ©œŽ‘ƒŽ¦‰ƒœ‡–¦ǡ™Ïƒä‹‡œǷ‹‡ä…‹ƒǦ
‹‘Ž‹…‹‹dz‹†‘Ϧ…œƒ©•™‘Œ¦™Ïƒ†¸Ž‹–‡”ƒ…¦Ǥ†”ƒœ—ƒ™•–¸’‹‡’”œ›œƒŒ¸•‹¸ǡ‹Ă’‘…œ¦–‹Ƿ‡‰ƒœƒdz•¦‹‹‡œƒ‡ǡ‹‡™‹‡–‘‹‹‡†›ǡ
œ Œƒ‹‡‰‘ ’‘™‘†— ‹ œ…œ›Œ¦’‘‘…¦ǡ’‘™‘σφ‘†ƒ–‡—Ž–—”ƒŽ›†‘‹•–‹‡‹ƒǤ‘Ǚσ䐋‡”‘œ‘™›Œ—„‹Ž‡—•œ‘™‡™›’‡Ï‹¦Ž—¸‘Œ‡Œ
‹‡™‹‡†œ›Ǥ
‹‡ǡ Ç ’”œ‡œ ‹Žƒ Žƒ– ”‡†ƒ‰‘™ƒÏ Ƿ‡‰ƒœƒ ‘Ž‹…‹‡‰‘dz –ƒ‹•Ïƒ™ ƒ’‹‘” ™”ƒœ œ‡ •™‘‹‘Ž‡‰‹—ǡƒ‘†’‘ƒ†”‘—’”œ‡Œ¦ÏŒ‡‰‘
‘„‘™‹¦œ‹ †ƒ Ǥ ‹‡†Ž‡…‹ ‹ ƒ†ƒÏ •™×Œ‘•‘„‹•–›–‘™›†ƒ™ƒ‡Œ‰ƒœ‡…‹‡ǡ—–”œ›—Œ¦…Œ‡Œƒ”–›•–›…œ›…Šƒ”ƒ–‡”Ǥ—Ă–ƒ‹•Ïƒ™ƒ’‹‘”
œƒ’”ƒ•œƒÏƒÏƒ›’‹•ƒ•œ…œ‡…‹Ñ•‹…Š’‹•ƒ”œ›ǡƒŒ…œ¸ä…‹‡Œ’‘‡–×™ǡ–×”œ›‘‰Ž‹’”‡œ‡–‘™ƒ©•™‘Œ‡™‹‡”•œ‡ǡ‘†’‘™‹ƒ†ƒŒ¦…‡•‡œ‘‘™›
–‡ƒ–‘Ǥ‹‡–×”œ›™Ï¦…œƒŽ‹•‹¸‹ƒÏƒƒ…ŠǷ‡‰ƒœƒdz’—„Ž‹‘™ƒŽ‹•™‘Œ‡–‡•–›Ǥ›Ïƒ–‘Œ‡†ƒ™•’×ϒ”ƒ…ƒ‘ƒœŒ‘ƒŽƒǡƒ†…œ›—„‘Ž‡™ƒÏ
”‡†ƒ–‘”ƒ…œ‡Ž›Ǥ
‘™›”‡†ƒ–‘”ǡ†ƒǤ‹‡†Ž‡…‹’‘•œ‡†Ï‹‡…‘†ƒŽ‡Œœ‹‹…Œƒ–›™¦ǡ‰†›•–ƒ”ƒÏ•‹¸’‘œ›•ƒ©ƒ—–‘”×™–‡•–×™†Žƒ‘Ž‡Œ›…Š™›†ƒÑ’‹•ƒǤ
ƒ’”‘’‘‘™ƒÏ’ƒ–”‘ƒ–•œ…œ‡…‹Ñ•‹‡‰‘‘††œ‹ƒÏ—ǡ‘„‹Ž‹œ—Œ¦…™–‡•’‘•×„‘„ƒä”‘†‘™‹•ƒ–™×”…œ‡‹œƒ…‹‡ä‹ƒŒ¦…‹…Š™•’×ϒ”ƒ…¸ǡ‹‡
–›Ž‘ƒÏƒƒ…Š‰ƒœ‡–›ǤƒŒƒ–‘†ƒ’‘–”ƒˆ‹ǡ’‘†•œ‡†Ï†‘•™‘Œ‡Œ’”ƒ…›”‡†ƒ–‘”ƒ’”ƒ‰ƒ–›…œ‹‡‹•›•–‡ƒ–›…œ‹‡ǡƒŽ‡’”œ‡†‡™•œ›•–‹
ƒ”…Š‹™‹•–›…œ‹‡Ǥ ‘œ›•ƒÏ †Žƒ Ƿ‡‰ƒœƒ ‘Ž‹…‹‡‰‘dz —‡” ǡ •ƒ…Œ‘—Œ¦… ‰‘’”ƒ™‹‡™‰”—’‹‡™›†ƒ™‹…–™ǡ‘†–™‘”œ›Ïȋ™Ïƒ•›
•—’–‡Ȍ ‘Ž‡Œ‡ ‹‡œƒ”…Š‹™‹œ‘™ƒ‡ —‡”›ǡ —•›•–‡ƒ–›œ‘™ƒÏ†œ‹ƒÏ›‹–‡ƒ–›Ǥœ›’”œ‡œ–‘œƒ…Š¸…‹Ïƒ—–‘”×™†‘™•’×ϔ‡†ƒ‰‘™ƒ‹ƒ
’‹•ƒǫ‹‡ǤǤǤ†—‹‡™ƒ‹‡•›–—ƒ…Œƒǡ„‘ƒ•’‘–ƒ‹ƒ…Šœ™‹¦œ‘™›…Š…œ›–‘…œ›–‡ĂǦ™…‹¦Ă•‹¸×™‹‘‹‡†‘•–ƒ–—‹ˆ‘”ƒ…Œ‹ǡ‘‹‡Ǧ
‘Б䅋 ™›’‘™‹ƒ†ƒ‹— •‹¸ ƒ 󏃅Š ‰ƒœ‡–ǡ ‘ ƒ”œ‡‹ƒ…Š ‘ ™Ïƒ•› …œƒ•‘’‹ä‹‡ǡ ƒŽ‡ Œƒ ’”œ›…Š‘†œ‹ …‘ †‘ …œ‡‰‘ǡ Œ‡•– ‘ĂŽ‹™‘ä©
œƒ‹•–‹‡‹ƒǡ…œ›–‘™‹‡”•œ‡ǡ…œ›–‘’”‘œ¦ǡ”‡…‡œŒ¦…œ›‡•‡Œ‡ǡ™›™‹ƒ†‡…œ›‰”ƒˆ‹¦ǤǤǤƒœ‰Ï‘•œ‘›’”œ‡œ”‡†ƒ…Œ¸–‡ƒ–ǤǤǤ‹™–‡†›ǤǤǤ…‹•œƒǤ
‹‡Ž‹…œ‹ǡœ”‡•œ–¦™…‹¦Ă…‹•ƒ‹ƒ—–‘”œ›ǡ’”œ›•›ÏƒŒ¦–‡•–›Ǥ‡•œ–ƒǤǤǤ•’—䩏›™•–›†Ž‹™‹‡œƒ•Ï‘¸‹Ž…œ‡‹ƒǤǤǤ
¦ ”×™‹‡ ™•–›†Ž‹™¦ •’”ƒ™¦Œ‡•–†›•–”›„—…Œƒ‰ƒœ‡–›œ†‘†ƒ–‹‡Ž‹–‡”ƒ…‹ǤǤǤƒ™‡–•ƒ‹ƒ—–‘”œ›‹‡•¦œƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹ǤǤǤ–‘–ƒ
ƒ’”ƒ™†¸™‹‡”‹‡…œ›–ƒŽ‹–‡”ƒ…‹†‘†ƒ–‡†‘Ƿ‹‡ä…‹‘Ž‹…‹…Šdzǫƒ•–ƒƒ™‹ƒÏ•‹¸ƒ†–›œƒĂ‡‘™ƒ›–ƒäƒ’‹‘”ǡ„›Ï›”‡†ƒ–‘”ƒ…œ‡Ž›
Ƿ‡‰ƒœƒ‘Ž‹…‹‡‰‘dzǡ–‡”ƒœœ‰‘”›…œ¦‘–›ƒ†‹‡‹ƒ†ƒǤ‹‡†Ž‡…‹Ǥ
‹‡…‘‹‘”‘™‡–‡‘Œ‡”‡ˆŽ‡•Œ‡Œ—„‹Ž‡—•œ‘™‡ǤǤǤ‹ƒÏ‘„›©œŽƒ—†ƒ…Œ¦ƒ•‡–‡™›†ƒ‹‡—‡”—Ƿ‡‰ƒœƒdzǡƒ–›…œƒ•‡Œ‡•–”›–›…œ‹‡ǤǤǤ
‡†ƒƒŽ‡Ă›–‡Ă’‘™‹‡†œ‹‡©…‘ä’‘œ›–›™‡‰‘ǤǤǤ…Š‘…‹ƒĂ„›‘œƒƒ‰ƒĂ‘™ƒ‹—‹’”‘ˆ‡•Œ‘ƒŽ‹œ‹‡‘„—”‡†ƒ–‘”×™ǡ†œ‹¸‹–×”›‘Ç–‡
Œ—„‹Ž‡—•œ•‡–‡‰‘—‡”—•‹¸‘†„›©ǤǤǤ—Ă…Š‘©„›ˆƒ–Ž‹…œ„‘™›Ȃ•‡–›‡‰œ‡’Žƒ”œǤǤǤ䙋ƒ†…œ›‘™‹‡Ž‘Ž‡–‹‡Œ’”ƒ…›œ‡•’‘Ï—”‡†ƒ…›Œ‡‰‘ǤǤǤ
‘’”ƒ…›™‘Ž‘–ƒ”‹ƒ…‹‡Œǡ™–×”‡ŒŽ‹…œ¦•‹¸†Žƒ™›†ƒŒ¦…›…Š’”œ‡†‡™•œ›•–‹…Š¸…‹—–”™ƒŽ‡‹ƒ‹’”œ‡‹‡•‹‡‹ƒ™…œƒ•‹‡œ–‡”ƒĀ‹‡Œ•œ‘ä…‹†‘
’”œ›•œÏ‘ä…‹–›…Š™•œ›•–‹…Š™›†ƒ”œ‡Ñ‹ƒ–×™–™×”…œ›…Šœƒœ™‹•ƒ‹‹…Šƒ—–‘”×™ǡ„›œƒ…Š‘™ƒ©–‘™•œ›•–‘‘†œƒ’‘‹‡‹ƒǤ
œ‡‰×Ă ‘Ѓ ۅœ›© ”‡†ƒ–‘”‘ ‹ ™•’×ϔ‡†ƒ–‘”‘ Ƿ‡‰ƒœƒ ‘Ž‹…‹‡‰‘dz ™ Œ‡‰‘ •‡–› —‡”œ‡ǫ–×Ăǡ’‘’‹‡”™•œ‡ǡƒ„›•‹¸‹‡
œ‹‡…Š¸…ƒŽ‹Ǣ ’‘ †”—‰‹‡ǡ ƒ„› ‹‡Ž‹ ™…‹¦Ă ‘”›‰‹ƒŽ‡ ’‘›•Ï› ƒ –‡ƒ–› ‹ ‹…Š ƒ”–›•–›…œ‡ ”‡ƒ…Œ‡Ǣ ’‘ –”œ‡…‹‡ǡ ƒ„› œƒŒ†‘™ƒŽ‹ •‡”†‡…œ‡
œƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹‡ –ƒ ™ä”׆ –™‘”œ¦…›…Šǣ ƒŽ—Œ¦…›…Šǡ ”œ‡Ā„‹¦…›…Šǡ ‘’‘—Œ¦…›…Šǡ ’‹•œ¦…›…Š Œƒ ‹ …œ›–ƒŒ¦…›…Šǡ –ƒ ƒ„› Ƿ‡‰ƒœdz „›Ï
’”ƒ™†œ‹™‹‡ ‰ƒœ‡–¦ ƒ”ƒ•—Ǣ ’‘ …œ™ƒ”–‡ǡ ƒ„› ‘•–”—–›™‹‡ —Ïƒ†ƒÏƒ ‹ •‹¸ ™•’×ϒ”ƒ…ƒœ•ƒ¦‰ƒœ‡–¦ȂǷ‹‡ä…‹ƒ‹‘Ž‹…‹‹dzǡƒ„›
”‡†ƒ…Œƒ ‹‡†‘䙋ƒ†…œƒÏƒ–”—†‘ä…‹ˆ‘”ƒŽ›…Šǡ’”‘…‡†—”ƒŽ›…Š…œ›ˆ‹ƒ•‘™›…ŠǢ’‘’‹¦–‡ǡDŽ›…‹‡•œ›Ž‹•‹¸†‘„”›œ†”‘™‹‡‹•ƒ‘Ǧ
’‘…œ—…‹‡ǡœƒ…Š¸…ƒŒ¦…›†‘–‡Œ…Šƒ”›–ƒ–›™‡Œ’”ƒ…›Ǣ’‘•œ×•–‡ǡƒ„›…œ‡”’ƒŽ‹œ–‡ŒĂ‡’”ƒ…›•ƒ–›•ˆƒ…Œ¸ǡœ‡ˆ‡–×™•™‘Œ‡‰‘†œ‹ƒÏƒ‹ƒǡ–×”‡
Œ‡•– †‘•–”œ‡‰ƒ‡ ’”œ‡†‡ ™•œ›•–‹ ’”œ‡œ ƒ†”‡•ƒ–×™ Ƿ‡‰ƒœƒ ‘Ž‹…‹‡‰‘dzǡ †Žƒ –×”›…Š –‘™•œ›•–‘Œ‡•–…œ›‹‘‡Ǥ‹‡…Šœƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹‡
„¸†œ‹‡’”œ›ƒŒ‹‡Œ’”‘’‘”…Œ‘ƒŽ‡–›Ž‡Ă†‘•–ƒ”ƒ‹ƒ™›†ƒŒ¦…›…Šǡ…‘’‹•œ¦…›…Š‹…œ›–ƒŒ¦…›…Š‰ƒœ‡–¸Ǥ
›…œ‡Ñ‘Ѓ™›”ƒĂƒ©™‹‡Ž‡ǡœ‡•™‘Œ‡Œ•–”‘›’”ƒ‰¸Œ‡†ƒ’”œ‡†‡™•œ›•–‹’‘†œ‹¸‘™ƒ©ƒŒ•‡”†‡…œ‹‡Œ‹œ…ƒÏ‡‰‘•‡”…ƒ™‹‹‡‹—
‘††œ‹ƒÏ— •œ…œ‡…‹Ñ•‹…Š ’‹•ƒ”œ› ǡ ™•œ›•–‹ –›ǡ–×”œ›œ–ƒ™‹‡Ž‹’”œ‡‘ƒ‹‡™‹‡”œ¦™•Ï—•œ‘ä©—–”œ››™ƒ‹ƒ’‹•ƒǡ‹œƒ’‡Ǧ
™‹ƒ‹ƒ—’—„Ž‹…›•–›…œ‡‰‘„›–—ƒ’”‘ˆ‡•Œ‘ƒŽ›’‘œ‹‘‹‡ǡ†œ‹¸—Œ¸™‹¸…ǡ–ƒ•œ‘™‹ƒ’‹‘”‘™‹ǡœƒ•–™‘”œ‡‹‡–ƒ‘…‡Œ‘•–”—…Œ‹
’‘†–‡„›–ǡ†ƒ‘™‹‹‡†Ž‡…‹‡—ǡǏ‹ƒÏ‘†™ƒ‰¸ǡ•‹Ï¸‹…Š¸©’‘†Œ¦©•‹¸–‡Œƒ”…›–”—†‡Œ”‘Ž‹”‡†ƒ–‘”ƒ™‹‘†¦…‡‰‘ǡ–×”›†‘•‹ƒ†Ï’‘Ž‹…‘Ǧ
•œ…œ‡…‹Ñ•‹‡‰‘‡‰ƒœƒǡ™”‡•œ…‹‡†œ‹¸—Œ¸‰”—’‹‡™•’×ϒ”ƒ…—Œ¦…‡Œǡ™•’‹‡”ƒŒ¦…‡Œ–‡™›•‹Ï‹ǡ„‘†œ‹¸‹‹ǡ‘Ç™…‹¦Ă‹•–‹‡©Ƿ‡‰ƒœ‘Ž‹…‹dzǣ
‡Ž‡‹‡ ‹Žƒ”•‹‡Œǡ ѐ‹‡ ”‡†Ǥ ƒ…œǤ ‹‡ ‹‡†Ž‡…‹‡Œǡ ’”‘ˆǤ ‹‡Ž‹ •‹¦Ă‡Ǧœ…œ‡’ƒ‹‘™‡Œǡ ‡…›Ž‹‹ —†‡ǡ ‘Žƒ…‹‡ ‘„‘Ž‡ǡ „‹‰‹‡™‘™‹
ƒŠœ‘™‹ǡƒ”„ƒ”œ‡Ǥ‘‹‹…œƒǡ‡•œ‘™‹‡„‘™‹ǡ”›•–›‹‡‘Ā‹ƒǡσ†›•Ïƒ™‘™‹Oƒœ—…‡ǡŽĂ„‹‡…‹‡Šƒ†œ‹‹‘Žƒ—ǡƒ†‡—•œ‘™‹
—”ƒ…œ‡™•‹‡—ǡ„‹‰‹‡™‘™‹œ›”™‹‡Ž‘™‹ǡƒ”œ‡‹‡ƒˆƒ…œǡ—…›‹‡™‘•œ…œǡ‹‡Ï‘™‹Ñ•‹‡Œǡƒ‘™‹ƒ–—”œ‡ǡ‹‡•Ïƒ™‘™‹
ƒ™Ï‘™‹ǡ
†”œ‡Œ‘™‹ƒ”‘™‹‹™•œ›•–‹ǡ–×”œ›ƒ†•›ÏƒŽ‹•™‘Œ¦–™×”…œ‘ä©Ǥ
œ…œ‡…‹ǡͳʹǤͲͺǤʹͲͳͶ ”Ǥ
×܇”‹ƒ™•ƒǦƒ”…œ
”‡œ‡•††œ‹ƒÏ™œ…œ‡…‹‹‡
ȋ” ͵ͶͻȌ
Wlesci
POLICKIE
–”Ǥ ͳ
11
ʹͺ •‹‡”’‹ƒʹͲͳͶ
”ͳ͸ ȋͳͲͳȌ
– ” ʹ
Ǥ ƒ‰ƒ‹ƒÏ‘†›…Š’”‘œƒ‹×™ǥ
œ›Ž‹ˆ”ƒ‰‡–›‘’‘™‹ƒ†ƒÑŽƒ—”‡ƒ–×™’‘™‹ƒ–‘™‡‰‘‘—”•—Ž‹–‡”ƒ…‹‡‰‘†Žƒ†œ‹‡…‹‹Ï‘†œ‹‡Ă›
Ƿ”ƒ™‘ƒœ†›ƒ‡‰ƒœ‹‡dzǤ
ƒ‰†ƒŽ‡ƒ œ›ƒ‘™•ƒ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›ͳǡƒ–‘Ž‹…‹‡‰‘
‹ƒœŒ—‹Ǥä™Ǥ–ƒ‹•Ïƒ™ƒ‘•–‹ ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥ›”×Ћ‡‹‡Ǥ
c™‹ƒ–Ï‘
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
”œ‡œ‘•–ƒ–‹‡–”œ›Žƒ–ƒ‘Œ‡Ă›…‹‡„ƒ”†œ‘•‹¸œ‹‡‹Ï‘Ǥ
†›‹ƒÏ‡…œ–‡”ƒä…‹‡Žƒ–ǡ•–”ƒ…‹Ï‡ƒ–¸ǡŒ‡†›¦„Ž‹•¦‹
‘•‘„¸Ǥ‹‡ƒ•œ‘•ƒǡ’‹Œƒ›‹‡”‘™…ƒ‹ä‹‡”©‹‡™‹‡Œ‘„‹‡–›Ǥ
†›•Ï›•œƒÏ‡‘–‡‰‘–›’—™›’ƒ†ƒ…Š•ƒ‘…Š‘†‘™›…Šǡ
œƒœ™›…œƒŒ‹‡”‘„‹Ï‘–‘ƒ‹‡™‹¸•œ‡‰‘™”ƒĂ‡‹ƒǡŽ‡…œ‹‡–›”ƒœ‡Ǥ
›Ž‘”ƒœ”‘œƒ™‹ƒÏ‡œ‘Œ…‡‘–›œ†ƒ”œ‡‹—ǡ™†‹—™›’ƒ†—Ǥ‘–‡Œ—Ћ‰†›‹‡’‘™”×…‹Ï†‘–‡‰‘–‡ƒ–—ǡ…Š‘©
†Ï—‰‘ƒ–‘…œ‡ƒÏ‡Ǥ‹‡†›’”ׄ‘™ƒÏ‡™•’‘‹ƒ©ƒ¸ǡ‘‘†”ƒœ—‹‡—…‹•œƒÏ‹œ‹‡‹ƒÏ–‡ƒ–Ǥ–‡†›–‡‰‘‹‡
”‘œ—‹ƒÏ‡Ǥ•œ›•–‘•–ƒÏ‘•‹¸Œƒ•‡ǡ‰†›’×ϔ‘—’‘œ†ƒ”œ‡‹—‘Œ…‹‡…’”œ›’”‘™ƒ†œ‹Ï†‘†‘—Ï‘†¦Ƿ‘Ž‡Ăƒ¸œ’”ƒǦ
…›dzǤŠ…‹ƒÏ™›ƒœƒ©‘Œ¦ƒ¸ǡƒŒ‡‰‘Ă‘¸ǡœ’ƒ‹¸…‹Ǥ‘Ç’‘–‘ǡƒ„›”‘œ’‘…œ¦©‘™‡Ă›…‹‡ǫ
‘䏋‡”…‹ƒ–‹œƒ¦Ï‡•‹¸™•‘„‹‡Ǥ›•–ƒ”…œƒÏ‹×Œ’‘×Œœ‘’—•œ…œ‘›‹”‘Ž‡–ƒ‹‹Œ‡Œœ†Œ¸…‹‡Ǥ䏋‡…ŠƒÏƒ
•‹¸ƒ‹‹’”œ›–—ŽƒÏƒ†‘•‡”…ƒ‹‡‘™Ž¸ǡ–×”›™–‡†›„›Ï‡Ǥ—Ă™…œ‡ä‹‡Œœ†Œ¸…‹‡–‘•–ƒÏ‘—‹‡™’‘‘Œ—ǡŽ‡…œ‹‡ƒ
Š‘‘”‘™›‹‡Œ•…—Ǥƒ‘Œ‡Œ•œƒˆ…‡Ïƒ†Ï‡–›Ž‘ƒŒ™ƒĂ‹‡Œ•œ‡”œ‡…œ›ǡ–ƒ‹‡Œƒ’Ï›–›…œ›’—…Šƒ”›‘–”œ›ƒ‡œƒ”×Ї
‘•‹¦‰‹¸…‹ƒ•’‘”–‘™‡Ǥ†Œ¸…‹‡ƒ›•–ƒÏ‘’‘䔑†—Ǥ‘†œ‹‡‹‡ǡ‰†›•‹¸„—†œ‹Ï‡ǡ™‹–ƒÏƒ‹‡•™‘‹—䏋‡…Š‡Ǥ‹‡
™‹‡ǡ…œ›’‘’”ƒ™‹ƒÏ‘–‘‘Œ‡•ƒ‘’‘…œ—…‹‡ǡƒŽ‡‹‡…Š…‹ƒÏ‡‘‹‡Œœƒ’‘‹‡©ǤŽƒȋ†œ‹‡™…œ›ƒ–ƒ–›Ȍœƒ‹‡•œƒÏƒœƒ‹
”×–‘’‘–›ǡ‰†›•‘Ñ…œ›Ï‡’‹¸–ƒä…‹‡Žƒ–Ǥ‹‡’”œ›’ƒ†Ž‹ä›•‘„‹‡†‘‰—•–—Ǥ›Ï‡ƒ‹¦œÏ›‹„›Ï‘–‘’‘‹‡™‹†ƒ©Ǥ
Œ…‹‡…†‡‡”™‘™ƒÏ•‹¸œ–‡‰‘’‘™‘†—ǡƒŽ‡‹‡’”œ‡Œ‘™ƒÏ‡•‹¸–›Ǥ„›Œƒ‘䆑–”™ƒ©†‘‘•‹‡ƒ•–‹Ǥ‘•–ƒÏŒ‡•œ…œ‡
Œ‡†›‹‡”‘Ǥ‹‡•–‡–›ǡ–‡…œƒ••‹¸•–”ƒ•œ‹‡†Ï—Ă›Ǥ
†›‘•–ƒ–‹‘™•œ‡†Ï‡†‘†‘—ǡ—•Ï›•œƒÏ‡”œ›‹†‘„‹‡‰ƒŒ¦…‡œ•ƒŽ‘—Ǥ
Ȃ‹‡”‘œ—‹‡•œǫƒ†Ï—ÇŒ„›©‹‡‘ÇǨ”œ‡…‹‡Ă‘Œ—ĂŒ‡•–•ƒ‘†œ‹‡Ž›ǨȏǥȐ
Ž‹…Œƒ—†ƒ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›ͳǡƒ–‘Ž‹…‹‡‰‘
‹ƒœŒ—‹Ǥä™Ǥ–ƒ‹•Ïƒ™ƒ‘•–‹ ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥ›”×Ћ‡‹‡Ǥ
†”‘„‹ƒ‘”†‘™›…Š×Ă
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
”œ›…Š‘†œ‹Ǥƒ„‹‡”ƒœ‡•‘„¦—䏋‡…Š›ǡ•’‘Œ”œ‡‹ƒǡ…‹‡’Ï‘Ǥ‹…œ‡‰‘‹‡ä™‹ƒ†‘ƒ™›™‘Ï—Œ‡–‘ǡ‘…‘–›•–ƒ”ƒ•œ•‹¸‘†’‘Ǧ
…œ¦–—•™‘Œ‡‰‘Ă›…‹ƒǤ•—„—Œ‡…‹¸†‘…ƒǡ‹‡™‹‹‡•‹¸’”œ›–›—䏋‡…ŠƒŒ¦…Ǥ‘•–ƒ™‹ƒ…‹¸œ”‘œƒœƒ›ä™‹ƒ–‡‹’”œ‡Ǧ
”ƒĂƒŒ¦…¦’—•–¦™‰Ï‘™‹‡‹™•‡”…—ǡ–×”ƒ™‰‹‡‹—‘ƒœƒ…œ›ƒ…‹¸’‘Ç”ƒ©ǤŒƒ†ƒƒ™ƒÏ‡’‘ƒ™ƒÏ—ǡƒ–›ƒ™‡–‹‡
’”ׄ—Œ‡•œ•‹¸„”‘‹©Ǥ‹‡†œ‹ƒÏ‡ä’”œ‡…‹‡ĂǡǍ‹‡†›ä–‘‹–ƒƒ•–¦’‹Ǥœ‡ƒ•œǤƒ™‹‡•œƒ•œ™œ”‘‰†œ‹‡ä™‘††ƒŽ‹ǡ’ƒ–”œ¦…ƒ
Œ‡†‡‹‡”—…Š‘›’—–Ǥ”ׄ—Œ‡•œ’”œ‡•–ƒ©‹•–‹‡©ǡœƒ›ƒ•œ•‹¸ǡ–™‘”œ›•œ‹‡™‹†œ‹ƒŽ¦„ƒ”‹‡”¸ǡ–×”ƒœœƒÏ‘ǐ‹ƒƒ…‹¸
…Š”‘‹©’”œ‡†™•œ‡Ž‹„”—†‡’ƒ—Œ¦…›™œ‡™¸–”œ›ä™‹‡…‹‡Ǥ‡†ƒ•Ï‘™‘Œ‡•–•‹Ž‹‡Œ•œ‡Ǥ”œ‡„‹Œƒ•‹¸’”œ‡œ–™‘Œ¦
–ƒ”…œ¸‹™‰‹‡‹—‘ƒ„ƒ”‹‡”ƒ’¸ƒŒƒ„ƒÑƒ›†ŽƒƒǤ”—–‡•Ï‘™ƒ„”œ¸…œ¦…‹™—•œƒ…ŠǤ›–ƒ‹‡ǡƒ–×”‡‹‡œƒ•œ
‘†’‘™‹‡†œ‹ǡŒƒœ‹ƒ‘”•ƒˆƒŽƒœƒŽ‡™ƒ…‹¸œ‹Ž—•–”‘Ǥ‹‡†ƒŒ‡œƒ™›‰”ƒ¦ǡ—‘•‹•‹¸™’‘™‹‡–”œ—ǡƒ–›†‘Ïƒ†‹‡
™›…œ—™ƒ•œ™‹‘†”ƒĂƒŒ¦…¦‘„‘Œ¸–‘ä©ǤŒ‡†‡Œ•‡—†œ‹‡Ƿ™”ƒ…ƒ•œ†‘䙋ƒ–ƒĂ›™›…Šdz‹—•‹Ž‹‡’”ׄ—Œ‡•œœ‡„”ƒ©
›äŽ‹ǡ„›‘†’‘™‹‡†œ‹‡©ƒƒ–”¸–›‰Ï‘•’‘™–ƒ”œƒŒ¦…›ǣǷ‘•‹¸•–ƒÏ‘ǫdz‹‡•œǡ…‘—•‹•œ’‘™‹‡†œ‹‡©ǡ„›Œ¦œƒ†‘™‘Ž‹©ǤǷ‹…
•‹¸‹‡•–ƒÏ‘dzȂ”œ—…ƒ•œœ—†ƒ™ƒ¦”ƒ†‘ä…‹¦™‰Ï‘•‹‡Ǥ’‘‰Ž¦†ƒ•œ™äŽ‡’‹ƒ•™‘Œ‡Œ’”œ‡äŽƒ†‘™…œ›‹ǡ–×”ƒ‘†Œƒ‹‡‰‘ä…œƒ•—
™’ƒ–”—Œ‡•‹¸™…‹‡„‹‡•™‘‹‹†—Ă›‹ǡ…‹‡›‹‘…œƒ‹ǡ—•‹Ž‹‡’”ׄ—Œ¦…’‘†–”œ›ƒ©‹…‹‡™ƒ”–¦”‘œ‘™¸ǤȏǥȐ
‹Ž‹ƒ”œ›’‹‡…
…œ‡‹…ƒŽƒ•›ͳǡ
‹ƒœŒ—”͵ʹ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥ›”×Ћ‡‹‡Ǥ
‡†‡†œ‹‡Ñ™’ƒ”—
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
›Ï œ™›Ï›ǡ •Ï‘‡…œ›ǡ ’‘‹‡†œ‹ƒÏ‘™› ’‘”ƒ‡ǡ ƒ ŒƒȂ󙍃ȂŒƒœƒ™•œ‡ǡ‘†ͳͲŽƒ–ǡ•–ƒÏƒ•‘„‹‡™’ƒ”—’‘†
‘‰”‘¦™‹‡”œ„¦‹‘„•‡”™‘™ƒÏƒä™‹ƒ–Ǥ
•œ›•…››äŽ¦ǡnj‡•–‡–›Ž‘ƒ™ƒÏ‹‡†”‡™ƒǡƒ–×”›‘Ѓ—•‹¦ä©ǡƒŒƒ™‹‡™‹¸…‡Œ‹Ă‘‹Ǥ‹‡”™•œƒ–‡‰‘
†‹ƒ—•‹ƒ†Ïƒƒ‹‡œƒŒ‘ƒ•–ƒ”•œƒ’ƒ‹Ǥ”œ›…Š‘†œ‹†‘’ƒ”—‘•–ƒÏ‡Œ’‘”œ‡‹œƒ™•œ‡ƒœ‡•‘„¦œ‹ƒ”ƒǡ–×”›‹ƒ”‹
‰‘ϸ„‹‡Ǥ ƒ™‹‡Œ™‹†›™ƒÏƒŒ¦™–‘™ƒ”œ›•–™‹‡•–ƒ”•œ‡‰‘ǡ•›’ƒ–›…œ‡‰‘’ƒƒǥ›‰Ž¦†ƒŽ‹ƒ•œ…œ¸äŽ‹™›…Š‹œƒ‘Ǧ
…Šƒ›…Š™•‘„‹‡Ǥƒ™•œ‡ƒ’‘‰‘†›™›”ƒœ–™ƒ”œ›ǡŒ‡†ƒ™Œ‡Œ‘…œƒ…Š†‘•–”œ‡‰ƒ‘‰”‘›•—–‡Ǥœ‘†ƒǡǐ‹‡
—‹‡×™‹©ǡ„‘…Š¸–‹‡’‘•Ï—…ŠƒÏƒ„›ǡ…‘Œ‡ŒŽ‡Ă›ƒ•‡”…—Ǥ‡•œ…œ‡…Š™‹Ž¸’‘•‹‡†œ‹ƒÏƒ‹’‘•œÏƒ™•–”‘¸ƒŒ„Ž‹Ă•œ‡Œ
…—‹‡”‹ǤȏǥȐ
12–”Ǥʹ
W
esci
lPOLICKIE
ȋ”͵ͶͻȌ
”ͳ͸ȋͳͲͳȌ
ʹͺ•‹‡”’‹ƒ ʹͲͳͶ
– ” ͵
Ǥ ‘ƒƒÏ‘™‹Ñ•ƒ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›ͳǡ
‹ƒœŒ—”͸™‘Ž‹…ƒ…ŠǤ›”×Ћ‡‹‡Ǥ
ƒ™‡ä‹‡
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
Š‘…‹ƒĂ ‘…œ› ƒœƒ‹¸–‡ǡ…œ¸ä…‹‘™‘‘䎇’‹ƒ‹‡ä™‹ƒ–Ï‘Ǥ‹‡™‹‡Œƒ‹‡Œ‡•–Œ‡‰‘Ā”׆ϑǤƒ•‘ä©ǡŒƒƒ‹‡
‘–ƒ…œƒǡ•—‰‡”—Œ‡ǡnj‡•–Œ—Ă’‘Ï—†‹‡Ǥ–™‹‡”ƒ‘…œ›ǤŠ™‹Ž¸œƒŒ—Œ‡‹œ‘”‹‡–‘™ƒ‹‡•‹¸ǡ‰†œ‹‡Œ‡•–‡Ǥ‹‡‘Œƒ”œ¸–‡‰‘
‹‡Œ•…ƒǡ‹‡™‹‡Œƒ•‹¸™‹œƒŽƒœÏƒǤ‡Ă¸ƒ‡–ƒŽ‘™›Ï×͗Ǥ‘×Ϗ‹‡”‘‹•‹¸‘†”×Ї‰‘”‘†œƒŒ—•’”œ¸–×™ǡ
–×”›…Šœƒ•–‘•‘™ƒ‹ƒ‹‡’‘–”ƒˆ‹¸‘”‡äŽ‹©Ǥƒ‰Ž‡†‘’‘‘Œ—™…Š‘†œ‹‘„‹‡–ƒǤŠ™‹Ž¸‘„•‡”™—Œ‡…‹¦‰Ž‡œ‹‡‹ƒŒ¦…‡•‹¸
™›”‡•›’‘†”—‰‹‡Œ•–”‘‹‡’‘‹‡•œ…œ‡‹ƒǤƒ…Š‘™—Œ‡•‹¸…‹…Š‘ǤƒŒ™›”ƒĀ‹‡Œ‹‡…Š…‡‹‡‘„—†œ‹©ǡƒŽ‡œƒ—™ƒĂƒǡnj—Ă
‹‡ä’‹¸ǡ™‹¸…œ×™™›…Š‘†œ‹ƒ‘”›–ƒ”œ‹™‘σǣǷƒ‹†‘–‘”ǡ‘„—†œ‹Ïƒ•‹¸ǨdzȂ‹ƒ’‘™”×–œ‘•–ƒŒ¸•ƒƒǤ‘…Š™‹Ž‹Œ‡†ƒ
œŒƒ™‹ƒ•‹¸Ž‡ƒ”ƒ‹…‹…Š‘œƒ›ƒœƒ•‘„¦†”œ™‹Ǥ‹ƒ†ƒ™‘‰ƒ…Š‘Œ‡‰‘Ï×̓Ǥ›‰Ž¦†ƒƒœ†‡‡”™‘™ƒ¦Ǥ‘‹Ž—
‹—–ƒ…Š‘…œ‡‹™ƒ‹ƒ–”ƒ…¸ƒ†œ‹‡Œ¸ǡǕ‹¸‘†‡œ™‹‡Ǥ
Ȃ
†œ‹‡ŒƒŒ‡•–‡ǫȂ’›–ƒǡ‹‡‘‰¦…™›–”œ›ƒ©‹Ž…œ‡‹ƒǡ…Š‘©™›†ƒŒ‡‹•‹¸ǡǖ‘’›–ƒ‹‡‘Çœƒ„”œ‹‡©‰Ï—’‹‘Ǥ
‘„‹‡–ƒ •–ƒŒ‡ •‹¸ Œ‡•œ…œ‡ „ƒ”†œ‹‡Œ œ†‡‡”™‘™ƒƒǡ …Š‘© œ Œ‡Œ –™ƒ”œ› ‘Ѓ ‘†…œ›–ƒ©ǡ Ç ™ Œƒ‹ä •–‘’‹— •‹¸–‡‰‘
•’‘†œ‹‡™ƒÏƒǤ‹‡‘†’‘™‹ƒ†ƒ‘†”ƒœ—ǤƒŒ™›”ƒĀ‹‡Œœƒ•–ƒƒ™‹ƒ•‹¸ƒ†‘†’‘™‹‡†œ‹¦‹•–ƒ”ƒ‹‡†‘„‹‡”ƒ•Ï‘™ƒǤ
Ȃ‡•–‡ä›™•œ’‹–ƒŽ—ǤȏǥȐ
ƒ–ƒ”œ›ƒ ƒœ—”ƒ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›ͳǡ
‹ƒœŒ—” ͵ʹ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥƒ‰”‘†ƒǤ
ƒ†‡Ž‹‡
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
‡•–‡ƒ†‡Ž‹‡ǡƒ…œ–‡”ƒä…‹‡Žƒ–‹‹‡†ƒ™‘—ƒ”Ϗ׌„”ƒ–„Ž‹Ā‹ƒǤ”œ›ƒŒ‹‡Œ–ƒ•¦†œ¦™•œ›•…›†‘‘‘σǤ‘
Œƒ™‹‡ǡÇی‡Ǥœ—Œ¸‰‘Ǥ™ƒ”‹‘™ƒÏƒǫƒƒ×™‹ǡǏƒ•…Š‹œ‘ˆ”‡‹¸Ǥ‘œƒ…œ›ǡ‹‡×™‹‹–‡‰‘™’”‘•–ǡƒŽ‡
•Ï›•œƒÏƒ Œƒ ‹Žƒ ”ƒœ› ™•’‘‹ƒÏƒ ‘ –› ™ ”‘œ‘™‹‡ œ ’•›…Š‹ƒ–”¦Ǥ † 䏋‡”…‹ ‘ƒ•ƒ ™•œ›•…› –”ƒ–—Œ¦ ‹‡
’”‘–‡…Œ‘ƒŽ‹‡ǡƒŽ„‘Œƒ„›‹ƒÏƒ’‹¸©Žƒ–Ǥ‘„›™ƒ‹”›–—Œ¦…‡ǡœ™Ïƒ•œ…œƒǡnjƒ™…ƒŽ‡‹‡…œ—Œ¸•‹¸ĀŽ‡ǡ‹‡’‘–”œ‡„—Œ¸
™•’ƒ”…‹ƒƒ‹Ăƒ†›…Š‘†‘Ž‡…Œ‹Ǥ‘Ă›Œ‡Ǥœ¸•–‘•Ï›•œ¸Œ‡‰‘‰Ï‘•ǡŒ‡‰‘‹†‹‘–›…œ‡—™ƒ‰‹‹†‘…‹‹ǡœ—’‡Ï‹‡ǡŒƒ„›•–ƒÏ
‘„‘ƒŽ„‘”ƒ…œ‡ŒŒƒ„›•‹‡†œ‹ƒÏ™‘Œ‡Œ‰Ï‘™‹‡ǡ’ƒ–”œ¦…‘‹‹‘…œ›ƒ‹’”œ‡Ă›™ƒŒ¦…–‘ǡ…‘ŒƒǤœƒ•‡›äŽ¸ǡǏ‘Ç
ƒ’”ƒ™†¸ Œ‡•–‡ …Š‘”ƒ ‹ –›Ž‘ ™›†ƒŒ‡ ‹ •‹¸ǡ Ç ×Œ „”ƒ– ™…‹¦Ă Œ‡•– œ‡¦ǤŽ‡™–‡†›‘‘†œ›™ƒ•‹¸–›•™‘‹
‹”›–—Œ¦…›‰Ï‘•‡ǡ×™‹¦…ǣǷƒ‹ƒÏ„›„›©œ›äŽ‘›ǫ‹‘•–”ƒǡ™‹‡•œǡ„‡œ‘„”ƒœ›ǡƒŽ‡–›‹‡‘‰Ïƒ„›ä™››äŽ‹©–ƒ‹‡‰‘
’”œ›•–‘Œ‹ƒƒŒƒŒƒdzǡƒŽ„‘…‘ä”×™‹‡‰Ï—’‹‡‰‘Ǥƒ‘…Š‘–¸‰‘™–‡†›™ƒŽ¦©ǡƒŽ‡’”œ›’‘‹ƒ•‘„‹‡ǡǐ‹‡ƒ‰‘–—ǡ
ƒ’”œ›ƒŒ‹‡Œ…‹ƒÏ‡Ǥ
׌„”ƒ–œ‰‹¦Ï™’‘Ăƒ”œ‡Œƒ‹‡Œä‘’—•œ…œ‘‡ŒƒŒ’‹ƒ†”œ‡¦ǡ™ƒŒ‰‘”•œ‡Œ…œ¸ä…‹‹ƒ•–ƒǡ‰†œ‹‡œ‘•–ƒ‹‡•œ’‘„‹–›
–›Ž‘œƒ–‘ǡǏƒ•œ…œ›•–‡„—–›Ǥ‹–‹‡™‹‡ǡ…‘‘–ƒ”‘„‹ÏǡƒŽ‡‹Žƒ‘•×„™‹†œ‹ƒÏ‘ǡŒƒ™…Š‘†œ‹†‘„—†›—Ǥ‹‡—†ƒÏ‘
•‹¸—•–ƒŽ‹©ǡ…‘„›Ï‘’”œ›…œ›¦’‘Ăƒ”—ǡƒŽ‡œƒŽ‡œ‹‘‘–ƒ…‹ƒÏ‘ǡƒ”ƒ…œ‡Œ”‡•œ–‹…‹ƒÏƒƒ•–‘Ž‡–‹‡‰‘…ŠÏ‘’…ƒǤƒ•œ…œ¸ä…‹‡‹‡
—•‹ƒÏƒƒ‹‡’ƒ–”œ‡©Ǥ
ƒƒ…ƒÏ‹‡†‘„”œ‡•‹¸–”œ›ƒǡ…Š‘…‹ƒĂ™‹‡ǡnj‡•–Œ‡Œ–”—†‘Ǥ”œ‡Ă›ÏƒŒ—Ă䏋‡”©ƒ•œ‡‰‘–ƒ–›ǡĂ‘Ï‹‡”œƒǡƒŽ‡–‘
’”œ‡…‹‡Ă ”›œ›‘ œƒ™‘†‘™‡Ǥ ‹‡†› ‘ —ƒ”Ïǡ ‹‡ „›Ïƒƒ–‘’”œ›‰‘–‘™ƒƒǤƒŽ‹Œ‡ŒǡƒŽ‡…œ¸ä…‹‡ŒŒ‡•œ…œ‡„ƒ”†œ‹‡Œ
†‡‡”™—Œ‡‹‡–‡™•œ‡…Š‘„‡…›•—–‡ǡ„‘–›Ž‘Œƒ™‹‡ǡnj‡•–„‡œ’‘†•–ƒ™›Ǥ
‡‰‘†‹ƒ•œÏ›ä›†‘ˆ”›œŒ‡”ƒǤƒƒ—™ƒĂƒÏƒǡǜ‹ƒƒ‘–‘…œ‡‹ƒ’‘œ™‘Ž‹ƒǷ—™‘Ž‹©•‹¸‘†’”œ‡•œÏ‘ä…‹‹‹ä©
ƒ’”œ×†dzǡ™‹¸…™†‘—–”™ƒÏ”‡‘–ǡƒœ‹ƒƒˆ”›œ—”›–ƒĂ‡‹ƒÏƒƒ’‘×…Ǥ‹‡œ„›–’‘†‘„ƒÏ‹•‹¸–‡’‘›•ÏǡƒŽ‡
ƒ—…œ›Ïƒ •‹¸ǡ Ç ™ –›…Š •’”ƒ™ƒ…Š Ž‡’‹‡Œ ’‘ ’”‘•–— •‹¸ œ‰ƒ†œƒ© ‹ —†ƒ™ƒ©ǡ Ç …Š…¸ ™›Œä©œ…Š‘”‘„›Ǥ‹‡…Š…‹ƒÏƒǤ
Š…‹ƒÏƒ œƒŽ‡Ā© „”ƒ–ƒ ‹ œ”‘„‹© — ‹‡œÏ¦ ƒ™ƒ–—”¸ œƒ–‘…ƒÏ‡œƒ‹‡•œƒ‹‡ǡƒŒ‡‰‘‰Ï‘•™‘Œ‡Œ‰Ï‘™‹‡„›Ïƒ•œ›
Œ‡†››‘–ƒ–‡ǤȏǥȐ
ͶǦ͸ O
ƒ‹Žƒ…‹ƒÏƒ
…œ‡ÑŽƒ•›Ͷƒǡœ‘Ï›‘†•–ƒ™‘™‡Œ ”ͳ™‘Ž‹…ƒ…ŠǤ›”×Ћ‡‹‡Ǥ
‘Œƒ’Žƒ‡–ƒ
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
‘œ†œ‹ƒÏͳ
ƒ„ƒ™ƒƒ’‘†™×”—
ƒ ƒ ‹‹¸ ƒ‹Ž ‹ ƒ ͳͳ Žƒ–Ǥ ‹‡•œƒ ™”ƒœœ‘Œ¦ƒ¦‹”‘†œ‡Ñ•–™‡™†‘ä©•’‘‘Œ‡Œ‘‘Ž‹…›Ǥ‹‡†›
™›‰Ž¦†ƒ ’”œ‡œ „ƒŽ‘ǡ ™‹†œ¸ ƒ ™œ‹‡•‹‡‹— ”œ¦† †‘×™ Œ‡†‘”‘†œ‹›…Šǡ ‘†‰”‘†œ‘›…Š ’Ï‘–‡ ‘”ƒœƒ•œ¦
’‘†™×”‘™¦„ƒœ¸Ǥƒ™‹‘•¸ǡ‰†›…œƒ•‡„—†œ¸•‹¸™‘…›ǡ•Ï›•œ¸œƒ‘‡ä’‹‡™’–ƒ×™‘”ƒœ‰Ï‘䐛”‡…Š‘–Ăƒ„™•–ƒǦ
™‹‡—•¦•‹ƒ†ƒǤ„‡…‹‡Œ‡•–™…œ‡•ƒ™‹‘•ƒǡ™‹¸…ƒ†”ƒ‡„—†œ¦‹‡•™‘‹‹”‘œ‘™ƒ‹’–ƒ‹Ǥƒ•œ…œ¸ä…‹‡‹‡
•Ï›…Šƒ©Œ‡•œ…œ‡Ăƒ„ǡ–×”‡…œƒ•‡–ƒ•‹¸”‘œ™›†”œƒŒ¦ǡǐ‹‡‘Ѓ•’ƒ©•’‘‘Œ‹‡Ǥ
”×…‹Ï‡™Ïƒä‹‡œ‡•œ‘Ï›‹…Š¸–‹‡’‘‰”ƒÏ„›ƒ‘’—–‡”œ‡ǡƒŽ‡ƒƒ‰‘‹‹‡†‘‘†”ƒ„‹ƒ‹ƒŽ‡…Œ‹Ǥϛ…Šƒ©
†œ™‘‡†‘†”œ™‹ǤȏǥȐ
ȋ” ͵ͶͻȌ
W
esci
lPOLICKIE
–”Ǥ ͵
13
ʹͺ•‹‡”’‹ƒʹͲͳͶ
”ͳ͸ ȋͳͲͳȌ
– ” Ͷ
Ǥ ‘‹ƒƒ•—σ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›͸ƒǡœ‘Ï›‘†•–ƒ™‘™‡Œ ”ͳ ™‘Ž‹…ƒ…ŠǤƒ‰”‘†ƒǤ
”œ‡œƒ…œ‡‹‡
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
‡•–‹›Ǥƒƒ‹‹¸‡•–‹›Ȃ’”œ‡œƒ…œ‡‹‡Ǥ‘Œƒƒƒ™››äŽ‹Ïƒ–‘‹‹¸Ǥי‹Ïƒǡǖƒ™›Œ¦–‘™‡‹‹¸’ƒ•—Œ‡†‘
™›Œ¦–‘™‡Œ†œ‹‡™…œ›‹Ǥ›©‘Ǐ‹ƒÏƒ”ƒ…Œ¸Ǥƒƒœƒ”σǡ‰†›‹ƒÏƒͻŽƒ–Ǥ‡…ŠƒÏƒƒ”‘™‡”œ‡†‘•™‘Œ‡Œ•‹‘•–”›‹‘–
™›•‘…œ›ÏŒ‡Œƒ†”‘‰¸Ǥ”œ‡™”×…‹Ïƒ•‹¸‹’”œ‡Œ‡…ŠƒÏŒ¦•ƒ‘…Š×†Ǥ›Ï–‘†Žƒ‹‡™‹‡Ž‹‡™›†ƒ”œ‡‹‡ǡ™•œ›•–‘‘†–ƒ–‡Œ
’‘”›•‹¸œ‹‡‹Ï‘Ǥƒ”†œ‘‹Œ‡Œ„”ƒ—Œ‡ǡƒ…‘†œ‹‡‹‡œ†ƒ”œƒ•‹¸…‘äǡ‘…œ›…Š…‹ƒÏƒ„›Œ‡Œ’‘™‹‡†œ‹‡©Ǥ
ƒ•œ…œ¸ä…‹‡ƒŒ‡•œ…œ‡–ƒ–¸‹•‹‘•–”¸Ǥ‹‘•–”ƒȂƒ”‰ƒ”‡–Œ‡•–‘†‡‹‡†™ƒŽƒ–ƒ•–ƒ”•œƒǡƒ‘•‹‡ƒä…‹‡Žƒ–Ǥ‹‡—…œ›•‹¸ǡ
’‘‹‡™ƒĂ—•‹’”ƒ…‘™ƒ©ǡ„›—–”œ›ƒ©†‘Ǥ”ƒœœ–ƒ–¦’”‘™ƒ†œ‹’‹‡ƒ”‹¸Ǥƒ–ƒŒ‡•–†‘„”›…œÏ‘™‹‡‹‡Ǥ”ƒ…—Œ‡‘†”ƒƒ
†‘‘…›™’‘…‹‡…œ‘σǤ‘䏋‡”…‹ƒ›•–ƒÏ•‹¸‹›Ǥ…œ‡ä‹‡Œǡ–”›•ƒÏ‡‡”‰‹¦ƒ’”ƒ™‘‹Ž‡™‘ǡ†œ‹‡Ž‹Ï•‹¸•œ…œ¸ä…‹‡œ‡
™•œ›•–‹‹ǡƒ–‡”ƒœǥ‡”ƒœ–‘…ƒÏ‹‡‹ƒ‘•‘„ƒǤ‘œ†ƒ”œ‡‹‡™›••ƒÏ‘œ‹‡‰‘…ƒÏ‡•œ…œ¸ä…‹‡ǡ…ƒÏ¦”ƒ†‘ä©‹…Š¸©†‘Ă›…‹ƒǤ
‘†œ‹‡‹‡’‘†…œƒ•ä‹ƒ†ƒ‹ƒ‹‘Žƒ…Œ‹‘†Ž‹›•‹¸œƒƒ¸Ǥƒ”†œ‘–”—†‘Œ‡•–ƒ•‹¸’‘™•–”œ›ƒ©‘†Ï‡œǤƒ…‹‡
—†ƒŒ‡•‹¸–‘Ž‡’‹‡Œ‹Ăƒǡ…Š‘©ƒ’‘…œ¦–—’σƒÏŒƒ†œ‹‡…‘Ǥ‹‡ƒ…‘•‹¸†œ‹™‹©ǤȏǥȐ
ƒ”–ƒœ‹ƒ”‘™•ƒ
…œ‡‹…ƒŽƒ•›͸ǡœ‘Ï›‘†•–ƒ™‘™‡Œ ”ͳͲ ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥƒ‰”‘†ƒǤ
‡”‘šƒ
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
ϑ†›‹…Šƒ”†ƒ›‡ǡ’”œ›•–‘Œ›„”—‡–œŒ‡†‘†‹‘™›œƒ”‘•–‡ƒ–™ƒ”œ›ǡ™›•‹ƒ†Ïœ–ƒ•×™‹‹•’‘Œ”œƒÏƒ„—†›‡ǡ
™–×”›‹ƒÏ–‡”ƒœ‹‡•œƒ©Ǥ™—’‹¸–”‘™›ǡ‘…‹‡›…Šä…‹ƒƒ…Šœ‡™¸–”œ›…Šǡ–›Ž‘œ’ƒ”‘ƒ‘ƒ‹„‡œ•œ›„‹œŒ‡†›
†”œ‡™‡™‘‰”׆—ǡ™›”×ЋƒÏ•‹¸’‘ä”׆‹›…Šǡ™‡•‘Ï›…Š…Šƒ–‡…œ‡ƒ—Ž‹…›‹¦œ×™ǤȂי‹¦ǡǖ—•–”ƒ•œ›ǥȂ™‡Ǧ
•–…Š¦Ï–ƒ•×™ƒ”œǡ–×”›‰‘–—’”œ›™‹×œÏǤ›Ï•‹™‹‡Œ¦…›’ƒ‡™ä”‡†‹™‹‡—ǡœŽ‡¦ƒ†™ƒ‰¦‹œ™‹‡Ž‹™¦•‡’‘†
Œ‡•œ…œ‡™‹¸•œ›‘•‡Ǥ‹‡™‹ƒ†‘›…Š’‘™‘†×™„ƒ”†œ‘’‹Ž‘™ƒÏǡƒ„›†ƒ•œ‡Œ‡‰‘•–ƒ”‡Œ…œƒ’‹œƒ•Ïƒ‹ƒÏ—Ž‡™‡‘‘Ǥ
Ȃ‘†Žƒ–‡‰‘ǡǔ‡††›”—‡‰‡”…Š¸–‹‡„›–—œƒ‹‡•œƒÏǫȂ—䏋‡…Š¦Ï•‹¸’‹¦…‘‹…Šƒ”†Ǥƒ•×™ƒ”œ„‡œ•Ï‘™ƒ”—•œ›Ï
œ’‹•‹‡‘’‘‹’‘…Š™‹Ž‹‹‡„›Ï‘‰‘Œ—Ă™‹†ƒ©ǤŠÏ‘’ƒ’‘”¸…‹Ï‰Ï‘™¦œ†‡œƒ’”‘„ƒ–¦Ǥ‹‡™‹‡”œ›Ïƒ‹™†—…Š›ǡƒ‹™‹‡
’‘–™‘”›Ǥ‹…Šƒ”†’‘…‹¦‰¦Ï’‘‹‡”×™›’‘†Œ‡Ā†œ‹‡•™‘Œ¦ƒÏ¦™ƒŽ‹œ¸ƒ×ύƒ…Šǡ™›Œ¦ÏŽ—…œ‡œ‹‡•œ‡‹ǡœ–”—†‡
‘–™‘”œ›Ï‹‹œƒ”†œ‡™‹ƒÏ›œƒ‡‹’‘™‘Ž‹—…Š›Ž‹Ï•”œ›’‹¦…‡†”œ™‹ǤȏǥȐ
ƒ–‡—•œ ϑ…Šƒ
…œ‡ÑŽƒ•›ͷ„ǡœ‘Ï› ‘†•–ƒ™‘™‡Œ” ͳ™‘Ž‹…ƒ…ŠǤƒ‰”‘†ƒǤ
†œ‹‡‹ƒ •–ƒ”•œ‡‰‘ƒ’‹–ƒƒ –‘‹‡‰‘”Ï‘™•‹‡‰‘
ȋˆ”ƒ‰‡–Ȍ
ͳ͵ǤͲͷǤʹͲͳͺ”Ǥǡ‰‘†œ‹ƒͳ͵ǣ͵Ͳǡ‹‡–ƒǤ
œ‹•‹‡Œ•œ‡‰‘’‘”ƒƒ‘‰‘†œ‹‹‡͸ǣͶͷ‘–”œ›ƒÏ‡‡ƒ‹Ž‘††‘™×†…›Ǥ‹‡„›Ïƒ–‘”ƒ†‘•ƒ™‹ƒ†‘‘ä©Ǥ‘‘•–ƒ–‹…Š
™ƒŽƒ…Š‹‡Ž‹ä›ƒ†œ‹‡Œ¸ƒ–”‘…Š¸•’‘‘Œ—ǥƒŽ‡Œƒœ™›Ž‡„›Ï›–‘–›Ž‘ƒ†œ‹‡Œ‡Ǥ‘•–ƒŽ‹ä›”‘œƒœ™›‘ƒ‹ƒ‹•Œ‹
Ƿ”Ï›™•œ’‹–ƒŽ—dzǤ‡Ž‡œƒ†ƒ‹ƒ„›Ï‘—‹‡•œ‘†Ž‹™‹‡‹‡ȋƒŽ‡‹‡œƒ„‹…‹‡Ȍ†‘™×†…›™‹‡–ƒ•‹…Š–‡””‘”›•–×™ǡ–×”œ›ƒ’ƒǦ
†ƒŽ‹ƒ•œ’‹–ƒŽ‡‹’‘”›™ƒŽ‹ǡƒ…œƒ•‡ƒ™‡–œƒ„‹ŒƒŽ‹Ž‡ƒ”œ›Ǥ„‡…‹‡œƒƒ…Š‘™…›’”œ‡Œ¸Ž‹•œ’‹–ƒŽœ‡”™‘‡‰‘‘ƒ™›Ă—Ǥ
ƒ•œƒ‹•Œƒœ‘•–ƒÏƒ’‘†œ‹‡Ž‘ƒƒ’‹¸©œƒ†ƒÑǤ
ͳǤ ‹‡•œ‘†Ž‹™‹©‰”—’¸–‡””‘”›•–›…œ¦Ǥ
ʹǤ †„‹©œƒÏƒ†‹×™Ǥ
͵Ǥ Ž‘ƒŽ‹œ‘™ƒ©‹”‘œ„”‘‹©„‘„¸Ǥ
ͶǤ ƒ„‡œ’‹‡…œ›©•œ’‹–ƒŽœ‡”™‘‡‰‘‘ƒ™›Ă—Ǥ
ͷǤ ‘Œƒ©’”œ›™×†…¸–‡””‘”›•–×™—ƒ—‘Ǥ
Žƒ„›Ï–”—†›‹”›œ›‘™›Ǥƒ”–™‹Ï‡•‹¸‹‡‘•‹‡„‹‡ǡƒŽ‡‘‘Œ¦†”—Ă›¸ǡ„‘‹‡œ†¦Ă›Ž‹Œ‡•œ…œ‡™›’‘…œ¦©’‘‘•–ƒ–‹…Š
œƒ†ƒ‹ƒ…ŠǤœ…œ‡‰×Ž‹‡Ž‡•ƒ†‡”ȋ’•‡—†‘‹—”œƒȌǡ„‘–‘‘ƒ†ƒŽ™ƒŽ…œ›ÏœœƒƒĂ‡‹‡”™‹’‘‘•–ƒ–‹‡Œƒ…Œ‹ǤȏǥȐ
›„×”ˆ”ƒ‰‡–×™‘’‘™‹ƒ†ƒÑǣƒÏ‘™‹Ñ•ƒǤ’”ƒ…‘™ƒ‹‡ǣ†ƒǤ‹‡†Ž‡…‹Ǥ
‹„Ž‹‘‰”ƒˆ‹ƒǣ
×܇”‹ƒ™•ƒǦƒ”…œȏŽ‹•–Ȑ†‘ͳͲͲ—‡”— ‡‰ƒœƒ‘Ž‹…‹‡‰‘ǡ’”œ‡•Ïƒ›†”‘‰¦ ‡Ž‡–”‘‹…œ¦ǣ™†‹— ͳͶ •‹‡”’‹ƒ ʹͲͳͶ ”Ǥ
’‘™‹ƒ†ƒ‹ƒ —…œ‹×™ œ ƒŽƒƒ…Š— ǣ Ƿ ”ƒ™‘ ƒœ†› ƒ ‡‰ƒœ‹‡dzǤ ’‘™‹ƒ–‘™› ‘—”• Ž‹–‡”ƒ…‹ǡ ‘Ž‹…‡͸ͶͷͺǤ Ȁ ”‡†Ǥ Ž‰ƒ cŽ‹™‘™•ƒ Ȃ ‘Ž‹…‡ǡ ™›†Ǥ
™‘Ž‹…ƒ…Šǡ†”—™›†ƒ™‹…–™‘ Š‘‰„‡ǡ ʹͲͳͶǡ •–”ǤʹͺǦͺͺ ȋ™›„×”Ȍǡͻ͹ͺǦͺ͵Ǧ͸ͳͷͶͶǦͳ͸Ǧ͸Ǥ
‡ ‰ ƒ œ ‘Ž ‹…‹ ”ͳ͸ȋ ͳͲͳȌ ǣ† ‘ † ƒ– ‡ Ž‹ – ‡” ƒ… ‹† ‘ ‹‡ 䅋 ‘Ž‹ …‹…Š”͵ͶͻǤ ‡†ƒ–‘”ƒ…œ‡Ž›ǣ†ƒ‹–‘”‹‡†Ž‡…‹ǡ‘–ƒ–ǣƒ†ƒǤ™Ǥ•‹‡†Ž‡…‹̷™’Ǥ’Ž
›†ƒ™…ƒǣ†”œ‡Œƒ”‡ǡ—ŽǤO—…œ‹…œƒͳʹƒȀ͵ǡ͹ͳǦͶ͹ʹœ…œ‡…‹Ǣ™™™Ǥ™‹‡•…‹’‘Ž‹…‹‡Ǥ’Ž
•’×ϒ”ƒ…ƒǣ×܇”‹ƒ™•ƒǦƒ”…œǡ ƒÏ‘™‹Ñ•ƒǡ ƒ‰†ƒŽ‡ƒ ƒ‘ŽƒǦƒ•‹‡Ž‡™•ƒǤ
‘”‡–ƒǣǤ‹‡†Ž‡…ƒǤÏƒ†‘’—–‡”‘™›ǡ󏃐‹‡ǣǤǤ‹‡†Ž‡…‹Ǥ
‡‰‹ ‘  ƒŽ‡– ‘™ ƒ”œ›• œ‡ ‹‡ ‹–‡”ƒ… ‘Ǧ ”–›• –›… œ ‡™ ‘Ž‹… ƒ… Š‹ ™ ‹¦œ ‡ ‹–‡”ƒ– י‘ Ž•‹… Š † †œ ‹ƒÏ™ œ …œ ‡…‹ ‹‡Ǥ
14–”ǤͶ W
esci
lPOLICKIE
ȋ”͵ͶͻȌ
Współpraca międzynarodowa
Spotkanie w cieniu wojny
Przerwany krąg
„Przerwany krąg” – taki tytuł nosił
plenerowy spektakl zaprezentowany
przez uczestników polsko – ukraińskiej
wymiany młodzieży. Z inicjatywy polickiej organizacji Akademia Młodzieży
w Bieszczadach przebywały grupy z
Polic, Trzebieży i Odessy na Ukrainie.
Temat wojny zdominował zarówno rozmowy prowadzone w czasie
wolnym jak i treść zajęć artystycznych realizowanych podczas wymiany
młodzieży. Dla polskich uczestników
spotkanie z młodzieżą z Ukrainy to
szczególne doświadczenie. Na długo w
pamięci pozostaną nam emocje związane z dyskusjami o osobistych przeżyciach naszych przyjaciół z Ukrainy – opowiada Dominika, uczestniczka wymiany.
Skład grupy która przyjechała na
warsztaty zmienił się – tłumaczy ks.
Michał Wocial, salezjanin pracujący w
Odessie, opiekun grupy z Ukrainy. Wielu
chłopaków boi się wyjazdu do Polski,
by na granicy nie zostać zatrzymanym
i wcielonym do armii. Jeden z uczestników ukraińskiej grupy podczas wymiany
w Bieszczadach dowiedział się telefonicznie, iż do domu dotarło wezwanie
do stawienia się w jednostce wojskowej.
Policka młodzież uczestnicząca w wymianie mogła doświadczyć jak wojna
wplata się w biografie ich przyjaciół.
Jak opowiadali - takie doświadczenie przewartościowuje także ich życie.
W tej trudnej atmosferze uczestnicy pracowali nad spektaklem, którego
Wlesci
POLICKIE
tematem były oblicza wojny. To nasze
wołanie o pokój – tłumaczyli uczestnicy z Odessy. Spektakl obejrzała ponad dwustuosobowa publiczność.
Współpraca z grupą z Odessy trwa od
kilku lat, w minione wakacje odbył się
już siódmy wspólny projekt. W tegorocznych polsko – ukraińskich warsztatach
udział brała młodzież z Salezjańskiego
Centrum
Młodzieżowego
w
Odessie,
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Trzebieży oraz wolontariusze Akademii Młodzieży – głównego organizatora projektu. Wymiana
była możliwa dzięki wsparciu projektu
ze środków nowego programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus+”.
/red./
15
Miejski Ośrodek Kultury
MOK zaprasza 30 sierpnia
Jarmark Augustiański
Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do udziału w kolejnej edycji Jarmarku Augustiańskiego w Jasienicy.
Impreza odbędzie się 30 sierpnia 2014r. w ruinach klasztoru
w Jasienicy. Jarmark Augustiański od kilku lat przybliża
jego
uczestnikom
tradycje,
obyczaje,
kuchnię,
kulturę czasów dawnych…
Podczas imprezy tradycyjnie odbędzie się konkurs na
najciekawszy strój historyczny oraz parada ulicami miasta
przebranych osadników i rozpocznie całodzienną zabawę. Prezentowane będą stoiska rękodzielnictwa, na
których będzie można podziwiać m.in. wyroby bursztyniarskie i srebro, rzeźby w drewnie, malarstwo na
16
szkle, frywolitki, witraże, decoupage i wiele innych.
Klimat epoki średniowiecza przybliżać będą koncerty muzyki dawnej w wykonaniu zespołów celtyckich i dawnych. W
Jasienicy stanie wioska rycerska, gdzie będzie można przyjrzeć
się strojom, zwyczajom dawnym. Przez cały dzień odbywać
się będą także pokazy walk w wykonaniu bractw rycerskich.
Organizatorzy:
Ośrodek
Kultury
ne atrakcje dla
Wlesci
POLICKIE
Gmina
Police,
Miejski
w
Policach
zapewnią
liczpubliczności w każdym wieku.
Miejski Ośrodek Kultury
Terminarz imprez
Wrzesień 2014
Aleksandra Słowińska
6 września
Piknik Organizacji Pozarządowych.
Plac przy OSiR ul. Piaskowa 97 w Policach.
Organizator: Urząd Miejski w Policach
Współorganizator: MOK Police.
13 września
26. Ogólnopolski Zlot Stowarzyszenia FSO AUTOKLUB.
Parking Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, godz. 16.00
Organizator: Prodriving Team
Partner: MOK Police
28 września
Zespół Harmonijek Ustnych „Animato”
Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 17.00
Bilety w cenie: normalny 15 zł, ulgowy – 10 zł.
Więcej na www.mok.police.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Policach serdecznie zaprasza na
koncert zespołu harmonijek ustnych pt. „MAGIC SOUND
OF HARMONICA”. W rolach głównych zespół ANIMATO.
Zespół został założony w 1978 r. w Szczecinie i od początku
działalności zespołu jego członkowie postawili sobie za cel popularyzację harmonijki ustnej. Podczas licznych występów artyści
prezentują możliwości techniczne i walory orkiestrowego brzmienia tego interesującego, finezyjnego instrumentu. Wszędzie tam,
gdzie są zapraszani starają się pokazać, że w ich rękach harmonijka ustna ma prawie nieograniczone możliwości pozwalające
na zagranie z powodzeniem każdego rodzaju muzyki.Zespół
„Animato” działa, na co dzień przy Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie, prezentując na jego gościnnych scenach podczas cyklicznych koncertów swój bogaty dorobek artystyczny.
28 września 2014
godz. 17.00
MOK Police
bilety już wkrótce w sprzedaży, cena: 15 zł, ulgowy 10 zł
Wlesci
POLICKIE
17
Sport
Zgodnie z planem
W Karpaczu
Uczennice
Szkoły
Mistrzostwa
Sportowego Police zgodnie z planem realizują okres przygotowawczy do sezonu 2014/15. Zajęcia w hali
sportowej i siłowni oraz treningi w
górach to elementy, które sprawią,
że SMSki będą prezentować swoje
najwyższe umiejętności siatkarskie.
Zgrupowanie w Karpaczu rozpoczęło się 18 sierpnia. Niezliczone treningi,
kształtowanie umiejętności siatkarskich, praca nad kondycją fizyczną, ale
także zapobieganie urazom to praca,
którą zawodniczki polickiej szkoły wykonują w karpackiej hali sportowej.
Treningi w górach to przede wszystkim
intensywne wejścia po najbardziej znanych szlakach. Jest także siła biegowa.
SMSki po pokonaniu bardzo trudnego
18
2-kilometrowego górskiego odcinka,
pracują nad swoją wytrzymałością, która jest przecież bardzo ważna podczas
rozgrywania siatkarskich meczów. Przy
realizacji górskich treningów, uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Police niejednokrotnie pokonują swoje
słabości i udowadniają, że warto podjąć
wyzwanie i realizować postawione cele.
Zgrupowanie w Karpaczu zakończy się 30 sierpnia.
W nowym sezonie siatkarskim Szkoła
Mistrzostwa Sportowego Police ponownie zagra na parkietach II i III ligi oraz
w Szczecińskiej Amatorskiej Lidze Piłki
Siatkowej. Skład zespołu, który będzie
rywalizował na poziomie rozgrywek
II ligi zostanie ogłoszony 11 września.
Wlesci
POLICKIE
Imprezy
Piknik NGO
Jesteśmy, Działamy
6 września br. w godz. od 14 do 17 na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 już po raz ósmy
odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych - Jesteśmy,
Działamy. Impreza ma na celu prezentację oraz promocję
organizacji pozarządowych działających na terenie oraz na
rzecz mieszkańców Gminy Police. W trakcie trwania festynu
przewidziane są atrakcje dla mieszkańców, konkursy z nagrodami, występy zespołów wokalnych oraz tanecznych.
Tak było w latach ubiegłych
Wlesci
POLICKIE
19
Wieści 997
Ruch Drogowy
Zmiany w przepisach
Już z dniem 30 sierpnia wejdą w
życie zmiany w Ustawie Prawo o
Ruchu Drogowym. Zmianie ulegną
przepisy dotyczące ruchu pieszych.
Z końcem wakacji, 30 sierpnia
br. zaczną obowiązywać zmiany w
Ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Zmiany te dotyczą przede wszystkim ruchu pieszych, jednak obowiązek
ich respektowania posiadają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.
Zmiany
będą
polegały
na:
1. Pieszy poruszający się po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie miał obowiązek używania
elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu,
poza sytuacją, kiedy będzie poruszał się
po drodze przeznaczonej WYŁĄCZNIE
dla pieszych lub po chodniku.
2. Powyższy obowiązek nie dotyczy pieszego poruszającego się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
W starych Policach
Zatrzymany z marihuaną
Kryminalni z Polic zatrzymali 39 – latka, który posiadał marihuanę. Za posiadanie środków odurzających grozi mu
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
W piątek około godz. 16.30 w Policach
na ul. Targowej policcy kryminalni
podczas legitymowania 39 – letniego
mieszkańca Polic, ujawnili przy nim
woreczek z zawartością marihuany.
39 – latek został zatrzymany.
Usłyszał zarzut posiadania środków
odurzających za co grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
20
Wlesci
POLICKIE
Wieści 997
Na podwójnym gazie
Pomimo ostrzeżeń
Działania polickiej Policji na drogach
naszego powiatu wydają się już oczywiste i spodziewane. Jak każdego dnia
mundurowi zwracają szczególną uwagę
na najbardziej niebezpiecznych użytkowników dróg. Kontrolowany kierowca
powinien liczyć się z tym, że policjanci oprócz stanu technicznego pojazdu, sprawdzą również jego trzeźwość.
Mimo iż przebieg kontroli mundurowych można przewidzieć, to jednak
efekty nadal są zaskakujące. Nienaganni
Informacja pochodzi ze strony
www.police.policja.gov.pl
kierowcy pomimo konieczności zatrzymania się i poddania badaniu na
zwartość alkoholu wykazują duże
zrozumienie mając świadomość, że
prowadzenie tego typu działań, ma
bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
Tylko w ciągu ostatniego weekendu
policjanci zatrzymali czterech nietrzeźwych
użytkowników
dróg.
Pogoda sprzyja wędrówkom więc
dominowali
rowerzyści,
rekordzistą okazał się 32 - latek który podróżował mając 2,3 promila alkoholu.
Trudno
jednak
wykazać
zrozumienie dla tych którzy, mimo
medialnego nagłośnienia i świadomości konsekwencji prawnych, poruszali się po drodze na„podwójnym gazie”.
Kara jaka grozi za tego rodzaju
czyny to zatrzymanie prawa jazdy,
grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet pozbawienie wolności.
Polskie drogi
Cwaniak, spryciarz, cham
Cwaniak, spryciarz, cham – to określenia, którymi polscy kierowcy obrzucają się nadzwyczaj często. Ze
zjawiskiem musiał się spotkać każdy, kto prowadził samochód po naszych drogach. Jak z nim walczyć?
Jeśli porówna się liczbę odnotowanych w statystykach naruszeń, które
można zakwalifikować jako "chamskie"
lub "cwaniackie" zachowania na drodze, to okaże się, że jest ich znacznie
mniej niż zachowań, z którymi walczymy od lat. Przykład pierwszy z brzegu:
zbyt szybka jazda. Dane za 2013 r.: 1,1
mln przypadków, w których kierowca
przekroczył prędkość o 21-30 km/godz.
460 tys. takich, gdzie jechał o 31-40
km/godz. więcej, niż wynosiła dozwolona prędkość. I prawie 200 tys. takich,
w których zakaz został złamany o więcej niż 41 km/godz. Litanię grzechów
można ciągnąć dalej. 382 tys. przypadków niezapięcia pasów, 60 tys. przypadków jazdy w stanie nietrzeźwości.
Liczby sugerowałyby więc coś innego niż intuicja polskiego kierowcy - że
przypadków cwaniactwa na drogach
jest niewiele. Należy jednak pamiętać,
że do statystyki trafiają tylko te, które
zostały odnotowane przez policję. Siłą
rzeczy więc nie oddaje ona prawdziwego obrazu rzeczywistości, bowiem
wiele z tych zachowań trwa tylko chwilę, w związku z czym trudno jest je wyłapywać, a jeszcze trudniej karać. Mimo
znaczącego zwiększenia liczby policjantów ruchu drogowego nie możemy być wszędzie - mówi insp. Mariusz
Sokołowski, rzecznik Komendy Głównej
Policji. I dodaje, że idealny stan miałby
miejsce wtedy, gdyby użytkownikom
dróg w krew weszła samodyscyplina.
Więcej o akcji na stronie dziennik.pl
Od 31 sierpnia
każdy pieszy, który
będzie się poruszał
po zmierzchu
po drodze poza
obszarem zabudowanym,
musi mieć odblask
umieszczony
w sposób widoczny
dla kierujących.
Za brak elementu
odblaskowego będzie
groził mandat –
od 20 do 500 zł.
Wlesci
POLICKIE
21
Wlesci
POLICKIE
Dwutygodnik lokalny
wydawany od 1999 r.
ISSN 2353-2963
Redaktor naczelny:
Andrzej Marek
Adres do korespondencji:
71-472 Szczecin,
ul. Łucznicza 12a/3
Współpracownicy:
Janusz Chmielewski
sport
Jan Matura
historia, edukacja, kultura
Adam Siedlecki
literatura
Aleksandra Słowińska
kultura, sztuka
Szybka pożyczka
Jolanta Szalińska
bezpieczeństwo
Marcin Głuszyk
edukacja, integracja
Również dla osób
- z zajęciami komorniczymi
- dochodami z MOPS
- zasiłkami i alimentami
tel. 600840600 lub 600302162
22
Wlesci
POLICKIE
e-mail: [email protected]
www.wiescipolickie.pl

Podobne dokumenty

W esci - Wieści Polickie

W esci - Wieści Polickie Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie wprowadzony dodatkowy kurs Linii Samorządowej z Trzebieży o godz. 8.30 w dni powszednie. Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 roku zostanie zmieniona trasa LS na tere...

Bardziej szczegółowo

Wieści Polickie nr 329_ z 29 pażdziernika 2013

Wieści Polickie nr 329_ z 29 pażdziernika 2013 – istniało zagrożenie, że w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia – samorząd zostanie sam z problemem, w dodatku cuchnącym…- Dziwi mnie to – mówi inspektor Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, kierown...

Bardziej szczegółowo