Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Komentarze

Transkrypt

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Załącznik do Zarządzenia Starosty Bełchatowskiego Nr 45/2016
z dnia 11 maja 2016 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
Lp
/działki/
Powierzchnia
nieruchomości nieruchomości
1 Udział wynoszący ¼ część
w działkach nr:
931
0,22 ha
1001
0,09 ha
KW nr PT1B/00073524/3
Opis
Nieruchomość
gruntowa,
położona w
obrębie
Parchliny, gm.
Szczerców
Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania
Zgodnie ze zmianą fragmentów
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Szczerców wynikającą z założeń
techniczno ekonomicznych
budowy ,,Odkrywki Szczerców”
zatwierdzoną Uchwałą Nr
X/66/03 Rady Gminy Szczerców
z dnia 04 sierpnia 2003r.
(Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z dnia
15 września 2003r. Nr 254, poz.
2267) działki położone
w obrębie Parchliny , gmina
Szczerców, oznaczone nr 931,
1001 znajdują się w jednostce
oznaczonej na mapie symbolem
WOS1b. Tereny oznaczone w
planie symbolem WOS1b
przeznacza się pod wyrobisko
odkrywki „Pola Szczerców” dla
odkrywkowej eksploatacji
górniczej złoża węgla
brunatnego.
Cena
nieruchomości
Termin do złożenia wniosku
Informacja o
przez osoby, którym
przeznaczeniu
nieruchomości do przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu na podstawie art.34
sprzedaży
ust.1 pkt 1 i 2 ugn
Przeznaczona do
w drodze
4 029,48 zł sprzedaży
bezprzetargowej na
realizację celu
słownie:/ cztery publicznego jakim
tysiące
jest poszukiwanie,
dwadzieścia
rozpoznawanie,
dziewięć zł
wydobywanie złóż
czterdzieści
kopalin objętych
osiem gr/
własnością
górniczą.
(w cenie zawiera
się podatek VAT
w wysokości 23%
oraz koszty
przygotowania
nieruchomości do
sprzedaży).
27 czerwca 2016 r.