6/12 Zarządzenie Nr 3/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im

Transkrypt

6/12 Zarządzenie Nr 3/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
DOP –6/12
Zarządzenie Nr 3/12
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu w związku z § 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania oraza umarzania
kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U Nr 87 poz. 560) zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się Regulamin wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/12
Rektora Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2012 roku
Regulamin
wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ustalany
dla potrzeb realizacji postanowień ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i
kredytach studenckich (Dz.U.98.108.685)
§1
Lista 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi sumę
5% najlepszych absolwentów wszystkich wydziałów uczelni, kończących studia w danym
roku akademickim.
§2
1. Dziekani wydziałów sporządzają listę 5% najlepszych absolwentów wydziału spośród
studentów, którzy ukończyli studia z najwyższą średnią ocen wyliczoną z całego
przebiegu studiów, na zasadach określonych w Regulaminie studiów, przy czym w
przypadku studiów II stopnia uwzględnia się do wyliczenia średniej ocen tylko okres tych
studiów.
2. Podstawą do ustalenia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów na danym wydziale
jest liczba absolwentów wg sprawozdania GUS S-10 z dnia 30 listopada danego roku.
3. Grupę 5% najlepszych absolwentów wyłania się łącznie dla studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, osobno dla absolwentów studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich.
§3
1. Listy 5% najlepszych absolwentów sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu i przekazuje do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego
Prorektorowi ds. Studenckich.
2. Na podstawie przygotowanych przez Dziekanów list, o których mowa w ust. 1 Prorektor
ds. studenckich sporządza listę 5% najlepszych absolwentów Uczelni z danego roku
akademickiego.
3. Zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich imienne listy 5% najlepszych
absolwentów Uczelni, przekazywane są na Wydziały.
§4
1. Listy, o których mowa w § 3 ust. 3 służą do celów weryfikacji i wydania zaświadczenia do
banku w celu umorzenia 20% kredytu lub pożyczki studenckiej studentom, którzy
pobierali kredyt lub pożyczkę studencką i znaleźli się w grupie 5% najlepszych
absolwentów uczelni.
2. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu absolwenta do liczby 5% najlepszych absolwentów
wydaje Dziekan Wydziału na pisemny wniosek zainteresowanego.
3. Zaświadczenia dla banków wydawane są studentom wszystkich rodzajów, stopni i
systemów studiów, pobierającym pożyczki lub kredyty studenckie, wg załącznika nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich z
dnia 18 maja 2010 roku (Dz.U. Nr 87, poz. 560, z późn.zm.).
§5
Regulamin został ustalony w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
Zał. nr 1 do regulaminu
.....................................................
(pieczątka adresowa uczelni)
1)
(kod uczelni)
ZAŚWIADCZENIE O STUDIACH
Zaświadcza się, że pan(i) .............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
(PESEL)
(data urodzenia dd/mm/rrrr)
(data rozpoczęcia pierwszych studiów)
jest studentem(ką) .................... roku .................... semestru
studiów jednolitych magisterskich / pierwszego stopnia / drugiego stopnia*
w roku akademickim ....................................
w trybie stacjonarnym / niestacjonarnym*
1)
(kod trybu studiów)
1)
na kierunku ...................................................
(kod kierunku studiów)
(data rozpoczęcia studiów mm/rrrr)
(planowana data ukończenia studiów mm/rrrr)
.................................................
.....................................
(podpis osoby upoważnionej
(miejscowość, data)
Numer rejestru: ....................
pieczęć
urzędowa
do potwierdzania danych w zaświadczeniu)
* Niepotrzebne skreślić.
1)
Wpisać kod ustalony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Lista 5% najlepszych absolwentów studiów
Na Wydziale*…………………………….w roku akademickim………………………..
L.p.
Nazwisko
Imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Powyższa lista stanowi sumę list sporządzonych osobno
dla każdego kierunku i rodzaju studiów na danym Wydziale
Numer albumu
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
( I stopnia, II
stopnia, jednolite
magisterskie)
Średnia ocen ze
studiów