5_KIK_48_prezentacja_cz_2

Transkrypt

5_KIK_48_prezentacja_cz_2
W ramach całego zakresu projektu:
• zainstalowanych zostanie
- 1 807 m2 kolektorów słonecznych,
- 22 pompy ciepła,
- 3 mikroturbiny (w 2 obiektach),
- 2 195 m2 paneli fotowoltaicznych, łącznej mocy 336,8 kW
• zmodernizowane zostaną
- 54 systemy grzewcze
- 3 komunalne sieci cieplne o łącznej długości 2,03 km.
www.parseta.org.pl
21
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów
ekologicznych:
• Całkowita oszczędność energii w MWh w 2017 roku – 18 526,23
• Redukcja ilości emitowanych zanieczyszczeń w kg/rok w 2017 roku:
- CO2 (dwutlenek węgla) – 3 763 635,8
- CO (tlenek węgla) – 15 970,6
- SO2 (dwutlenek siarki) – 10 287,3
- No x (tlenek azotu) – 4 820,5
- PM10 – 7 667,7
www.parseta.org.pl
22
Tabela zrealizowanych wskaźników produktu:
Produkt Nr
Output No
Wskaźniki produktu
Output indicators
Wartość bieżąca
Current value
Wartość
docelowa
Target value
Liczba spotkań w szkołach
52
50
1722
1500
32
37
1564,29
1'806,74
21
54
Number of meetings in target schools
1
Liczba uczniów i nauczycieli uczestniczących w spotkaniach
Number of pupils and teachers participating in the meetings
Liczba instalacji solarnych
Number of systems
2
Powierzchnia kolektorów słonecznych w m2
Surface of solar collectors in m2
Liczba modernizowanych instalacji centralnego ogrzewania
3
Number of systems
www.parseta.org.pl
23
Produkt Nr
Output No
Wskaźniki produktu
Output indicators
Liczba sieci cieplnych
4
Number of networks
Długość sieci w km
Length of networks in km
5
Liczba pomp ciepła
Number of heat pumps
Liczba mikroturbin
6
Number of turbines
Produkt w KWp/a
Output in KWp/a
Liczba instalacji fotowoltaicznych
Number of photovoltaic systems
7
Produkt w KWp/a
Output in KWp/a
Powierzchnia paneli fotowoltanicznych w m2
Surface of solar panels in m2
www.parseta.org.pl
Wartość bieżąca
Current value
Wartość
docelowa
Target value
2
3
1,097
2,03
15
22
2
2
18
18
0
19
0
336,81
0
2194,9
24
Istotnym elementem projektu jest część edukacyjna projektu.
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w szkołach prowadzone są
zajęcia w zakresie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.
Do chwili obecnej w zajęciach uczestniczyło ponad 1 700 uczniów.
www.parseta.org.pl
25
Wizyta studyjna w Szwajcarii
W
ramach
działań
promocyjnych
dla
wszystkich
Partnerów
Projektu
zorganizowana została wizyta studyjna w Szwajcarii.
Podstawowym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i promowanie
wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nawiązanie kontaktów
branżowych, zapoznanie uczestników z doświadczeniami i osiągnięciami na
terenie Szwajcarii w tej dziedzinie.
Głównym punktem wizyty było uczestnictwo w konferencji poświęconej
zmianom w energetyce i szukaniu najlepszych rozwiązań dla Europy
i Szwajcarii w tym zakresie. Podczas konferencji odbyło się spotkanie
z przedstawicielami partnera szwajcarskiego - Związku AEE- Agentur für
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
www.parseta.org.pl
26
www.parseta.org.pl
27
Uczestnicy wyjazdu
- zapoznali się z procesem produkcji paneli fotowoltaicznych w fabryce firmy
„Meyer Burger” - światowego lidera w tym zakresie,
www.parseta.org.pl
28
- zwiedzali stadion piłkarski klubu Young Boys Berno z jedną z największych na
świecie instalacji fotowoltaicznych,
www.parseta.org.pl
29
- obejrzeli obiekt „Umwelt Arena AG” prezentujący nowoczesne rozwiązania
w OZE,
www.parseta.org.pl
30
- odwiedzili elektrownię wodną „Wasserkraftwerk Lütschental” w Gminie
Lütschental.
www.parseta.org.pl
31
Dziękujemy za uwagę.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Instytucja Realizująca:
Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty
Ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
www.parseta.org.pl
32

Podobne dokumenty