ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 22.09.2016

Komentarze

Transkrypt

ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 22.09.2016
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana
Pawła II w Górnie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Rzeszowska 5
Miejscowość: Górno
Kod pocztowy: 36-051
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 177715300
Osoba do kontaktów: Tomasz Dobosz
E-mail: zamow[email protected]
Faks: +48 177728968
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.gorno.eu
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://przetargi.gorno.eu
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/4
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa sprzętu medycznego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania sprzętu
medycznego. Wszystkie oferowane produkty muszą stanowić wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015 poz. 876) a także posiadać oznakowanie CE oraz instrukcje
obsługi w języku polskim.
Niniejsze zamówienie składa się z 21 części wymienionych poniżej:
Część 1 - Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy (szt. 4)
Część 2 - Poręcze do nauki chodu (szt. 1)
Część 3 - Wózek do przewożenia leków (szt. 2)
Część 4 - Wózek wielofunkcyjny (szt. 2)
Część 5 - Wózek zabiegowy (szt. 2)
Część 6 - Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem (szt. 2)
Część 7 - Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny (szt. 2)
Część 8 - Aparat EKG + zestaw (szt. 1)
Część 9 - Spirometr + zestaw (szt. 1)
Część 10 - Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem (kpl. 1)
Część 11 - Zestaw Holter EKG (szt. 2)
Część 12 - Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu (szt. 4)
Część 13 - Laryngoskop (szt. 2)
Część 14 - Otoskop (szt. 2)
Część 15 - Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji (szt. 6)
Część 16 - Wanna ze zintegrowanym systemem (kpl. 1)
Część 17 - Meble medyczne
Część 18 - Defibrylator (szt. 1)
Część 19 - Inhalator (szt. 4)
Część 20 - Urządzenie - system ogrzewania pacjenta (szt. 2)
Część 21 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej (szt. 1)
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
33100000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/4
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ST/DZP/18/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_spzzozgorno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-097836 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 146-264441 z dnia: 30/07/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
27/07/2016 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/4
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
30/09/2016 Godzina: 12:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
30/09/2016 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
Powinno być:
18/10/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
18/10/2016 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-121729
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/4