Drodzy Parafianie i Przyjaciele

Komentarze

Transkrypt

Drodzy Parafianie i Przyjaciele
WIELKI POST - WIELKANOC 2014
Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
Dear Parishoners and Friends!
Obchody Wielkiego Postu – czas nawrócenia i pojednania.
Chcemy odnowić naszą wierność wobec Chrystusa i głosić
Jego misterium zbawienia ze wzmożoną gorliwością
w nowym tysiącleciu. Nie można właściwie przeżyć
Wielkiego Postu bez osobistego wysiłku, koniecznego
do zmiany naszego życia na lepsze, prowadzącego do głębszej
wiary i wynagrodzenia za grzechy przez praktykę wyrzeczeń wielkopostnych. Powinniśmy także pamiętać,
że nie jesteśmy sami, że Wielki Post nie dotyczy tylko nas. Podczas tego okresu jesteśmy wezwani w
szczególny sposób do uobecniania miłości Chrystusa przez wielkoduszne dzieła miłości wobec naszych
braci i sióstr nieposiadających nawet tego, co niezbędne do przebycia, cierpiących głód, przemoc czy
niesprawiedliwość.
Matce Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski powierzamy nasze intencje i postanowienia. Niech
Ona będzie gwiazdą oświecającą naszą drogę w nowym tysiącleciu. Niech zmartwychwstały Chrystus,
Źródło życia i naszego uświęcenia, uczyni nas zwycięzcami grzechu, słabości i smutku. Niech Jego dobroć
będzie dla nas podtrzymaniem i mocą, a Jego światło napełni nas nadzieją i głębokim pokojem, abyśmy byli
wiernymi świadkami Miłości oraz radosnymi głosicielami Ewangelii, szczególnie w roku kanonizacji Bł.
Jana Pawła II. Serdecznie dziękuję za wspieranie Polskiej Misji modlitwą, pracą i ofiarami.
The celebration of Lent is a time of conversion and reconciliation. We need to renew our fidelity to
Christ and proclaim His mystery of salvation with renewed fervor in the new millennium.
We cannot truly experience Lent without a personal commitment to improve our lives, to lead them
with greater faith, and to make reparations for past sins through Lenten sacrifices. We should also
remember that Lent is not for us alone, that Lent challenges us to manifest Christ’s love to our brothers and
sisters who lack the necessities of life, who are the victims of hunger, violence or injustice.
We entrust our intentions and our resolutions to the Mother of Divine Mercy and Our Lady Queen of
Poland. May She be the bright star guiding us on our journey in the New Millennium. May the Risen Christ,
the source of life and our sanctification, make us victorious over sin, weakness and sadness, may we gain
strength from His goodness, and may His light fill us with hope and a profound peace, so that we may be
faithful witnesses of Love and joyful proclaimers of the Gospel.
I take this opportunity to thank you for supporting the Polish Mission with your prayers, work and
donations.
Życzę Wam, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom głębokiego przeżycia okresu
Wielkiego Postu i prawdziwie radosnego Alleluja!
I wish you, your families and friends a deeply meaningful experience of Lent and a
truly joyous Alleluja!
Wielkanoc / Easter 2014
Rev. Klemens Dąbrowski, SChr.
Pastor

Podobne dokumenty