zoom-sp-3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIĄZOWNICY

Transkrypt

zoom-sp-3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIĄZOWNICY
ZOOM
Gazetka Szkoły Podstawowej w Wiązownicy
Gazetka Szkoły Podstawowej w Wiązownicy
na szkołę
Nr 3
2012/2013
KONKURS
W
WIIEELLKKAANNO
OCCNNEE
O
OZZDDO
OBBYY
ANKIETA
M
MÓ
ÓJJ PPRRZZYYJJAACCIIEELL…
…
S
SP
PO
OT
TK
KA
AN
NIIE
E
ZZEE SSTTRRAAŻŻAAKKIIEEM
M II
PPO
OLLIICCJJAANNTTEEM
M
P
PR
RO
OJ
JE
EK
KT
T
UUNNIIJJNNYY
SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTÓW.
2
zoom junior 3
od redakcji
Drodzy
Czytelnicy!
T
o już trzeci numer gazetki szkolnej
zoom na szkołę – junior. Głównym
tematem
tego
wydania
jest
oczywiście
sprawdzian,
do
którego
przystąpili nasi starsi koledzy z klas
szóstych. Jakie emocje im towarzyszyły i
jakiego wyniku się spodziewają, dowiecie
się, zaglądając na kolejne strony.
Mamy również dla Was wiele prac
naszych zdolnych uczniów – są to m.in.
piękne rysunki i wiersze. Czekamy na
kolejne. Chcemy promować każdego, kto ma
pasję i chętnie się jej poświęca.
Redakcja
Konrad Gawroński 4b
SPIS TREŚCI
Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna ......................... 3
Spotkanie ze strażakiem ................................... 4
Czas Wielkiej Nocy ........................................ 5
Projekt ................................................... 6
Przed komputerem .......................................... 7
Sprawdzian ................................................ 8
Jak im poszło? ............................................ 9
Ankieta ............................................... 10-11
Baśń .................................................. 12-13
Humor .................................................... 13
Wiersze .................................................. 14
Konkurs .................................................. 15
Warto przeczytać ...................................... 16-17
Spotkanie z policją ...................................... 17
Najładniejsze gazetki ................................. 18-19
W teatrze ................................................ 20
Okładka: uczniowie klas szóstych przed sprawdzianem...
konkurs
zoom junior 3
3
Pisanki i ozdoby
wielkanocne
21 marca w Gminnym
Centrum Kultury w
Wiązownicy odbyło się
uroczyste wręczenie
nagród zwycięzcom III
Gminnego konkursu
„Najpiękniejsza pisanka
i ozdoba wielkanocna”
P
atronem konkursu organizowanego
przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Wiązownica był Wójt
Gminy Pan Marian Jerzy Ryznar, który
ufundował nagrody dla autorów najciekawszych prac. A wpłynęło ich aż 115.
Komisja wybrała 25 najciekawszych.
Wśród nich były prace naszych uczniów:
kategoria „pisanka”
klasy 0-III
II miejsce Kornelia Bujar
klasy IV-VI
I miejsce Alicja Wysocka
kategoria „ozdoba wielkanocna”
klasy 0-III
III miejsce Dawid Zając
klasy IV-VI
III miejsce - Wiktoria i Damian Sokół
Pragniemy również donieść, że przed
konkursem gminnym, podobny odbył się w
naszej szkole. Oto jego wyniki:
klasy I-III
I miejsce Kinga Haśko i Patrycja Pawełek
II miejsce Dawid Zając i Kornel Sosnowy
III miejsce Aleksandra Wysocka
Wyróżnienie Mateusz Babiarz i Katarzyna
Włoch
klasy IV-VI
I miejsce Wiktoria Sokół kl. IV b i Damian
Sokół kl. V oraz Kamila Kowalik kl. IV b
II miejsce Amelia Haśko kl. IV b oraz Eryk
Skrzypek kl. V
III miejsce Izabela Gilarska kl. IV b oraz
Paulina Naspińska kl. V
Wyróżnienie: Alicja Wysocka kl. V i Ewa
Dmitruś kl. VI b.
Red.
4
zoom junior 3
spotkania
Strażakiem
być
22 marca 2013 roku
odbyło się w naszej
szkole spotkanie z panem
Jerzym Feldmanen, który
jest nauczycielem naszej
szkoły, ale tego dnia
wystąpił jako strażak.
W
spotkaniu pod hasłem „Nie
wypalaj! – Nie zabijaj!” wzięli
udział uczniowie klas IV i V.
Pan Jerzy opowiedział o negatywnych
skutkach wypalania traw dla gleby, dla
organizmów żyjących na łące i dla samego
człowieka. Podał procedury postępowania
w razie pożaru spowodowanego wypalaniem traw, numery telefonów wszelkich
służb, które trzeba zawiadomić w razie
niebezpieczeństwa.
Uczniowie poznali akty prawne,
dowiedzieli się również, jakie przewi-
dziano sankcje za wypalanie traw. Dużą
atrakcją spotkania był pokaz strażackiego
ubrania ochronnego UPS, hełmów, obuwia,
kominiarki i rękawic.
Pan
Feldman
bardzo
chętnie
odpowiadał na pytania uczniów żywo
zainteresowanych tematem pożarów i
pracy strażaków. Należy sądzić, że
niektórzy chłopcy pójdą w ślady naszego
gościa.
Red.
uroczyście
zoom junior 3
5
Czas
Wielkiej Nocy
27 marca 2013 roku
zebraliśmy się w sali
gimnastyczej na
uroczystej akademii z
okazji zbliżającej się
Wielkanocy.
W
ielkanoc,
najważniejsze
i
najstarsze
święto
chrześcijańskie, obchodzone na
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa –
początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a
od soboru w Nicei (325) w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tj. między 21 marca a 25
kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy
rozpoczyna odbywająca się wczesnym
rankiem procesja i msza, w Kościele
katolickim
zwana
rezurekcją,
w
prawosławnym – jutrznią. W tym dniu
spożywa się uroczyste śniadanie w gronie
rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie
życzeń.
Wielkanoc
wieńczy
okres
Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki
Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje
ją biały kolor szat liturgicznych). Z
Wielkanocą wiążą się liczne religijne i
ludowe obrzędy (święcenie pokarmów,
pisanki, śmigus-dyngus).
Święta Wielkanocne mają bogatą
tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy
im wiele obrzędów. Po wielkim poście –
kiedyś bardzo ściśle przestrzegany – ludzie
z niecierpliwością czekali na odmianę. O
wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne
dni są bardziej radosne.
Z okazji nadchodzących świąt uczniowie
klas trzecich naszej szkoły przygotowali
wspaniałą akademię.
Red.
6
zoom junior 3
nauka
Ze środków
Unii
Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania
uczniów klas I – III
W
tym
roku
szkolnym
przystąpiliśmy
do
projektu
Indywidualizacja
procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I –
III współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Dzięki temu uczniowie
naszej szkoły mogą korzystać m.in. z
programu komputerowego Eduterapeutica,
który jest przeznaczony do prowadzenia
zajęć logopedycznych, a także Edusensus
dysleksja. Wszyscy możemy również
cieszyć się z tablicy interaktywnej, którą
widać na zdjęciu umieszczonym obok (tuż
przy tradycyjnej tablicy, po której można
pisać tylko kredą).
Część uczniów bierze udział w
zajęciach plastycznych. Jak widać na
zdjęciu, praca przy sztalugach bardzo się
wszystkim podoba.
Red.
nauka
zoom junior 3
7
Przed
komputerem
Przesiadujemy przed
nim każdego dnia,
ale jak się
okazuje, nie tylko
rozrywka nas
pochłania.
S
ą programy i strony internetowe,
dzięki którym możemy pogłębiać
swoją wiedzę i doskonalić różne
umiejętności.
Jedną
z
nich
jest
www.ortofrajda.pl, na której znajdują się
gry online pozwalające sprawdzić swoje
umiejętności ortograficzne. Na stronie
www.wumpasworld.com można doskonalić
znajomość
języków obcych,
język
angielski zaś na stronie www.starfall.com.
Aby poćwiczyć rozwiązywanie zadań
matematycznych, warto wejść na takie
strony internetowe, jak: http://matmag.pl;
www.matzoo.pl;
http://dladzieci.pl;
www.matematykadladzieci.pl;. Strony te
oferują gry matematyczne dla dzieci,
bezpłatne programy wspomagające naukę z
zakresu
podstawowych
zagadnień
matematycznych, takich jak liczenie,
dodawanie, odejmowanie, porównywanie
liczb oraz tabliczka mnożenia.
Nasze prace
Rysunki wykonała Karolina Barszczak.
Red.
8
zoom junior 3
ważne
Ich
pierwszy
sprawdzian
4 kwietnia
uczniowie klas
szóstych
przystąpili do
sprawdzianu,
który kończy ich
naukę w szkole
podstawowej.
W
czwartek, o godzinie 9 rozpoczął się sprawdzian szóstoklasisty 2013. U nas przystąpiło
do niego 30 uczniów. Na rozwiązanie
sprawdzianu zdający mieli 60 minut. Dla
szóstoklasistów był to pierwszy poważny
egzamin, który wprawdzie jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na
ukończenie szkoły.
Osoby, które do sprawdzianu nie
przystąpią w danym roku, będą musiały
powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do
sprawdzianu w roku następnym. Z kolei ci,
którzy nie mogli napisać sprawdzianu z
przyczyn losowych, mają prawo przystąpić
do niego w terminie ustalonym przez CKE.
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty
składał się z 26 zadań - 20 zamkniętych i 6
otwartych. Dwa ostatnie zadania polegały
na napisaniu dłuższych wypowiedzi. Oto
ich treść:
25. Napisz w 2–3 zdaniach, dlaczego
należy poprawnie mówić i pisać.
26. Napisz list zachęcający koleżankę lub
kolegę do przeczytania książki,
którą uważasz za ciekawą.
Były też zadania matematyczne:
23. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki przyrodnicze i historyczne. Przyrodniczych było 48, z
czego jedna trzecia to książki o
roślinach, a pozostałe to książki o
zwierzętach. Książek historycznych było o 5 więcej niż książek o
zwierzętach. Ile książek historycznych zakupiono do biblioteki?
Oficjalne
wyniki
zostaną
podane 22 czerwca bieżącego
roku.
Red.
ważne
zoom junior 3
9
Nasi starsi koledzy są już po sprawdzianie.
Chcieliśmy się więc dowiedzieć..
JAK
IM
POSZŁO?
P.G.: Podobało mi się, że był list, a
z matematyki było trochę trudno i
zabrakło mi czasu. Spodziewam
się średniego wyniku.
P.S.: Najgorsza w tym
sprawdzianie była matematyka, a
język polski był łatwy. Wydaje mi
się, że chyba dostanę ok. 15
punktów.
K.K.: Myślę, że na sprawdzianie
poszło mi całkiem nieźle.
Najbardziej podobało mi się
rozwiązywanie zadań z języka
polskiego, ale nie podobały mi się
zadania z matematyki.
Najłatwiejsze były zadania
zamknięte. Myślę, że dostanę ok.
15 punktów.
K.S.: Sprawdzian szóstoklasisty
był nawet łatwy, ale kiedy
sprawdzaliśmy, okazało się, że
matematyka nie poszła tak dobrze.
Nie wystarczyło mi czasu na jedno
zadanie z matematyki. List poszedł
mi nawet dobrze, podobnie jak
zadania zamknięte. Spodziewam
się ok. 18 punktów.
G.W.: Na sprawdzianie poszło mi
średnio. Najbardziej podobały mi
się zadania otwarte z języka
polskiego. Niektóre zadania z
matematyki były trudne.
Spodziewam się dobrego wyniku,
ponieważ ogólnie sprawdzian nie
był trudny.
K.K.: Na sprawdzianie poszło mi
dobrze, ponieważ część zadań była
łatwa. Z języka polskiego i
matematyki zrobiłam wszystkie
zadania, ale nie wiem, czy dobrze.
Spodziewam się ok. 25 punktów.
W.Ż.: Zdążyłam zrobić wszystkie
zadania, choć czasami nie
rozumiałam pytań. Trudne były
zadania z matematyki, ale dałam
sobie radę. Nie wiem, ile będę
miała punktów.
P.W.: Poszło mi średnio, ponieważ
zadania zamknięte były trudne.
Może zdobędę 15 punktów.
J.K.: Na sprawdzianie było
całkiem fajnie. Najbardziej
podobały mi się zadania z j.
polskiego – były najłatwiejsze.
Spodziewam się średniego
wyniku.
D.B.: Spodziewam się dobrego
wyniku. Szczególnie podobała mi
się dobra atmosfera.
A.D.: Podobał mi się krótki tekst.
Dla mnie trochę trudna była
matematyka. Łatwy był list.
Spodziewam się 13-17 punktów.
G.P.: Sprawdzian okazał się łatwy,
spodziewam się bardzo dobrego
wyniku.
P.B.: Sprawdzian był nawet łatwy.
Szybko musiałam robić zadania z
matematyki i pomyliłam się w
mnożeniu. Zadani z języka
polskiego były łatwe. Spodziewam
się ok. 30 punktów. Uważam, że
na taki sprawdzian powinno być
przeznaczone 90 minut.
J.T.: Na sprawdzianie
najłatwiejsze było czytanie ze
zrozumieniem, list też nie był
trudny. Na matematykę zabrakło
mi czasu. Spodziewam się
pozytywnego wyniku.
M.K.: Przypuszczam, że nawet
dobrze mi poszło. Spodziewam się
więcej niż 20 punktów.
M.G.: Sprawdzian poszedł mi
średnio, ponieważ było mało
czasu. Trudne okazały się zadania
z matematyki.
E.D.: Poszło mi nawet dobrze.
Miałam mało czasu na wykonanie
zadań z matematyki, ale nie
zostawiłam tam pustego miejsca.
W niektórych zadaniach
przeoczyłam ważne informacje,
ale tylko w dwóch. Zadania
otwarte z języka polskiego były
bardzo łatwe.
L.B.: Na sprawdzianie podobały
mi się zadania z polskiego i
matematyki, ale zadanie z
książkami było trudne. Myślę, że
zdobędę 27 lub 28 punktów.
10
zoom junior 3
ankieta
Mój przyjaciel pies…
Tym razem zadaliśmy uczniom naszej szkoły pytania
dotyczące zwierząt domowych. Chcieliśmy się
dowiedzieć, jakie mają zwierzaki i czy się nimi
opiekują. A może obowiązek ten spada na rodziców?
Oto wyniki naszej ankiety.
Czy masz w domu jakieś zwierzę?
10%
TAK
NIE
90%
Jeżeli tak, to:
24%
JEDNO
J
44%
DWA
TRZY
32%
Wyniki opracowały: Agnieszka Cienka, Patrycja Kolasa, Monika Purcha 3a gim.
ankieta
zoom junior 3
Jest to:
5% 1%2%
2%
PIES
KOT
CHOMIK
32%
RYBY
58%
KRÓLIK
INNE
Najczęściej opiekuję się nim:
17%
JA
RODZICE
22%
61%
RODZEŃSTWO
Nie masz zwierzaka, ale chciałbyś mieć:
11%
PSA
1%
8%
6%
1%
KOTA
CHOMIKA
RYBY
KRÓLIKA
67%
6%
INNE
NIE CHCĘ ŻADNEGO
11
12
zoom junior 3
Aleksandra Socha 4b
Smok
Huragan
D
awno, dawno temu, tak dawno, że
już nikt nie pamięta kiedy, żył
sobie smok. Był jedyny w swoim
rodzaju. Ne był ostatnim smokiem, w
tamtych czasach żyło ich wiele. Ale żaden
nie był nawet odrobinę podobny do niego.
Był tak potężny, że jednym swoim
dmuchnięciem mógł zniszczyć cały las.
Mało kto przeżył spotkanie z bestią, choć
wielu chciało go złapać. A należy dodać,
że ludzie w tych czasach polowali na
smoki. Nazwano go… No właśnie, wcale
go nie nazwano. Żaden człowiek nie mógł
wymyśleć, jak ten smok mógłby się
nazywać. Nie dlatego, że nikt go nie
widział, ale dlatego, że smok ten był tak
zwinny, tak szybki i tak inny od
najróżniejszych smoków, że nikt nie
wiedział jak go nazwać. Strzała, Piorun,
Szybki – to nie to samo, co imię dla
takiego smoka.
W wiosce, obok której rozciągała się
wielgachna góra mieszkał chłopiec. Miał
na imię John. Jego tata kazał mu zabić
smoka, ale on nie chciał.
Pewnego razu, gdy John nie miał co
robić, wspiął się na tę wysoką górę, która
była obok jego wioski. Tak długo szedł,
szedł, że wspiął się na nią dopiero późnym
popołudniem. Na tej górze rósł gęsty las.
John usiadł sobie na zwalonym pniu
drzewa, by coś narysować w swoim
zeszycie. Nie wiedział jednak co. Spojrzał
przed siebie. Z tego miejsca rozciągał się
piękny widok. Góra z tej strony była
bardzo stroma, a na samym dole był staw.
baśń
Nagle zaczęło mocno wiać. John
przeraził się, pomyślał, że to trąba
powietrzna. Ale nie, to był ten… smok.
- Huragan! – John był zdumiony. – Co ja
powiedziałem? Huragan? Przyzwoite imię
dla tego smoka – mówił do siebie. –
Powiem tacie, że możemy go tak nazwać.
Jest piękny. Może go narysuję?
Po tych słowach John zaczął rysować.
Ale nie udawało mu się, bo smok schował
się za skały. Chłopiec szedł więc niżej,
ukrył się w niewielkiej szczelinie i zabrał
się do pracy. Smok właśnie pił wodę ze
stawu. Nagle noga Johna osunęła się i w tej
chwili duży kamień z hukiem spadł do
wody. Huragan odwrócił się i zobaczył
chłopca. John przełknął ślinę i zaczął
uciekać. Ale smok był szybszy, dopadł go i
wziął w swoje ostre zęby. Po chwili jednak
położył na trawie i przytrzymał.
- Błagam, nie zjadaj mnie!
Huragan ani drgnął, wpatrywał się w Johna
swoimi dużymi oczami. Zbliżył się do
niego i… polizał. Chłopiec nie mógł
uwierzyć. Natychmiast postanowił, że
zabierze smoka do swojego taty. Gdy
zbliżał się z Huraganem do wioski,
usłyszał trzepot skrzydeł. Spojrzał w górę i
zobaczył wielkie stado smoków, które
leciały, by zniszczyć jego wioskę. Chłopiec
bardzo się przeraził, gdy z oddali usłyszał
krzyki ludzi. Huragan ruszył na pomoc,
odpędzał smoki, ale nie mógł sobie
poradzić. Zmęczony, padł na ziemię. Jego
ciało leżało bezwładnie, a piękna, złota
skóra połyskiwała w świetle zachodzącego
słońca. W tym czasie pozostałe smoki
terroryzowały wioskę.
John był smutny, nie wiedział, co ma teraz
zrobić, jak pomóc smokowi. Wtedy
zobaczył biegnącego ojca, który krzyczał
do niego:
- Odsuń się od tego smoka! Zrobi ci
krzywdę!
- Ale to jest mój smok. Mój Huragan –
szepnął do siebie John.
baśń
- Słyszałeś, odsuń się! – głos ojca był pełen
przerażenia – Przecież to najgroźniejszy
smok!
- To mój Huragan – krzyknął John.
- To nie jest twój smok! Uciekaj! – tato
chłopca zbliżał się do niego.
Ale chłopiec nie słuchał. Chciał tylko
uratować swojego smoka. Huragan
otworzył paszczę.
- On ci odgryzie rękę! – wołał ojciec.
- Nawet mnie nie tknął – mruknął chłopiec,
gdy ojciec był już przy nim.
- Ale… to niemożliwe – odparł tato Johna.
Tak stali i wpatrywali się w biednego
smoka. Nagle usłyszeli krzyk mamy Johna.
- Mama – przeraził się John.
- Idę ją ratować, a ty zostań ze smokiem.
Rysunek: Konrad Gawroński
Karolina Kłak 4b
Nauczyciel na lekcji chemii do ucznia:
- Jasiu jakie znasz najlepsze środki piorące?
- Pasek mojego taty.
Tata do Jasia:
- Masz tutaj łopatę i kompas!
- Ale po co mi to?
- Żebyś posprzątał w końcu w swoim pokoju.
- Kelner, to jest ta duża porcja kotleta? Śmiać
mi się chce!
-To dobrze, bo zazwyczaj klienci są wściekli.
Przychodzi na lekcje spóźniony Jaś, a pani się
pyta:
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
- Bandyci mnie napadli!
- O Boże! Nic ci się nie stało?
- Owszem. Zabrali mi zeszyt z wypracowaniem.
zoom junior 3
13
I już miał biec, gdy John odparł:
- Przynieś owcę. Żywą lub martwą. Jak
wolisz!
- Ale po co? – spytał tato – Czy to żart?
- Wcale. Muszę nakarmić Huragana, żeby
nabrał sił i pomógł nam wypędzić smoki.
- Nie ufam mu – odparł tato, ale spełnił
prośbę syna.
Gdy smok zjadł, natychmiast odzyskał
siły i wystrzelił w górę, by przepędzić
napastników. Smoki odleciały, a wszyscy
byli bardzo szczęśliwi. Urządzili huczne
przyjęcie, a John i Huragan byli
honorowymi gośćmi. Od tej pory
mieszkańcy wioski już nigdy nie mieli
kłopotu ze złymi smokami, a John i jego
przyjaciel żyli długo i szczęśliwie.
14
zoom junior 3
młodzi-zdolni
Niektórzy lubią poezję
Naszym koleżankom i kolegom tak się spodobało
tworzenie wierszy, że postanowili doskonalić się
w tej sztuce. Oto rezultaty ich starań.
Kamila Kowalik Wiosna
Amelia Haśko Figiel
Wiosna ma wpływ na człowieka,
Zima już daleko uciekła,
Mieszka na biegunach,
Byle daleko od nas.
Śnieg przestał padać
I kwiaty zakwitły,
Nawet dzieci gorąco ją witały:
Wiosno, Wiosno zostań z nami!
Mój pies Figiel psoty robi,
Często skacze mi pod nogi.
Babcia Hela za nim lata,
A on nadal figle płata.
A ja mówię: Stój! Stój!
A on nadal nic.
A gdy krzyczę: Dosyć tego!
To on - myk - pod stół.
Marcin Wysocki Wiosna
Przyszła wiosna pomalutku,
Na piechotę pewnie szła.
Taka skromna i nieśmiała,
Zapomniała zielony płaszcz.
Ale powietrze już pachnie,
Już świergocą ptaszki.
I drzewa budzą się do życia,
Gdy poczują słońca blaski.
Cały świat się budzi
I pięknieć zaczyna na nowo.
Nabiera zieleni i barw,
Powietrze pachnie zdrowo.
Cieszy się słońcem świat!
Cieszą się wszystkie rośliny,
Każde zwierzątko i ptak.
Cieszą się chłopcy i dziewczyny.
Rysunek: Karolina Kowalik 4b
konkurs
zoom junior 3
15
ZŁOTY
KLUCZ
DO SŁAWY
19 kwietnia 2013 roku w
Miejskim Ośrodku Kultury
w Jarosławiu odbył się
XXIII Konkurs Piosenki
„O Złoty Klucz do Sławy"
J
est
to
impreza o zasięgu
powiatowym
adresowana
do
uzdolnionych wokalnie dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
W przeglądzie wzięło udział ogółem 40
solistów w trzech kategoriach wiekowych
oraz 3 zespoły.
Pragniemy donieść, że drugie miejsce
zajęła Izabela Gilarska, uczennica klasy
4b z Zespołu Szkół w Wiązownicy.
Red.
Rysunek:
Konrad Gawroński 4b
16
zoom junior 3
Joanna Onichimowska
Daleki rejs
Paweł nie może znaleźć wspólnego języka
z bratem. Tęskni też okropnie za tatą. Na
szczęście dostaje list od tajemniczego
Dżejmsa,
który
wywraca
jego
dotychczasowe życie do góry nogami.
Powieść o problemach dzieci z niepełnej
rodziny, o poszukiwaniu przyjaźni,
zrozumienia, szczęścia i radości z
posiadanego rodzeństwa.
Dorota Terakowska
Władca Lewawu
Krótka baśń, wprowadzająca młodego
czytelnika w przygodowy sposób w ideę
totalitarnej władzy. Tytułowy Lewaw to
odwrócony Wawel, gdyż akcja opowieści
toczy się w Krakowie zniewolonym przez
warto przeczytać
absolutnego, choć niewidocznego tyrana,
którego pokona dopiero trzynastoletni
Bartek z Krakowa.
Bartek jest zwykłym chłopcem. Urodził się
w Krakowie. Minęło już dziewięć lat,
odkąd jego rodzice zniknęli bez śladu. Czy
na pewno? A jeśli wszystko jest na
odwrót? W poszukiwaniu zaginionej mamy
Bartek wielokrotnie przemierza stare
miasto. Kolejna wyprawa na Wawel
przynosi zaskakujące odkrycie. Jeden z
korytarzy Smoczej Jamy wiedzie na brzeg
Wisły niby ten sam, lecz jakiś inny. Przed
Bartkiem otwiera się Kraków, ale jakby po
drugiej stronie lustra. Wowark, Lewaw tak
nazywają się teraz miejsca, które dotąd nie
miały dla Bartka tajemnic. Poznanie ich
zagadek będzie wymagało wiele odwagi.
Czy warto narażać się na gniew mrocznego
władcy Lewawu? Czy chłopiec dowie się
prawdy o sobie i swojej rodzinie?
Lektura uzupełniająca dla klasy VI.
spotkania
zoom junior 3
17
John Ronald Reuel Tolkien
Hobbit, czyli...
Hobbit to istota większa od liliputa, mniejsza
jednak od krasnala. Fantastyczny świat z powieści
Tolkiena jest również jego osobistym tworem.
Opowiada o wyprawie podjętej przez hobbita
Bilba Bagginsa, trzynastu krasnoludów i
czarodzieja Gandalfa do siedziby smoka Smauga
w celu zabicia go i odzyskania zagarniętego przez
niego skarbu. Grupa wędrowców w czasie swej
podróży doznaje wielu niebezpiecznych przygód.
Zawsze jednak wychodzi z nich cało dzięki
znalezionemu w jaskini Golluma magicznemu
pierścieniowi, który czyni Bilba niewidzialnym.
Powieść uznawana jest za prolog Władcy
Pierścieni.
Red.
Stróże prawa
Prawie
każdy
chłopiec
chce
zostać
strażakiem
lub
policjantem. Co wiąże się z pracą policji, nasi uczniowie
mogli się dowiedzieć 19 kwietnia.
T
ego dnia gościliśmy w naszej
szkole funkcjonariuszy policji.
Pani
policjantka
opowiadała o swoich obowiązkach, zaprezentowała
też
wyposażenie,
jakie
posiada każdy stróż prawa.
Co
zaś
najważniejsze,
dokładnie pouczyła naszych
uczniów, jak bezpiecznie
zachowywać się w różnych
miejscach, szczególnie w
drodze do szkoły, na ulicy,
po której jeżdżą samochody,
a także podczas zabaw. Na
zakończenie można było
zadać pytanie, no i uzyskać
odpowiedź, jak to mówią, z
pierwszej ręki. Teraz pozostaje tylko
zastosować tę wiedzę w praktyce.
Red.
18
zoom junior 3
Najładniejsze gazetki
Gazetki ścienne w każdej klasie
są niewątpliwie jej ozdobą.
Które z nich są najładniejsze?
Oceńcie sami.
wokół nas
wokół nas
zoom junior 3
19
Nasze prace
Prace plastyczne uczniów
naszej szkoły warte są
pokazania.
Już drugi raz przedstawiamy Wam prace
uczniów klasy IIIa. Poprzednio były to
zabawne baranki i króliczki z plasteliny. Tym
razem również są to małe dzieła sztuki i
znowu misternie wykonane z plasteliny. No
cóż, pozostaje nam czekać na kolejne
cudeńka. Na pewno je pokażemy.
Red.
20
zoom junior 3
od redakcji
W teatrze
17 kwietnia 2013
roku uczniowie
naszej szkoły
udali się do
Miejskiego
Ośrodka Kultury
w Jarosławiu,
by obejrzeć
przedstawienie
teatralne.
Jako pierwsi do teatru udali się
uczniowie klas I-III, by
obejrzeć spektakl Śpiąca
Królewna. Wprawdzie
opowieść tę znają wszyscy, ale
z przyjemnością
przeżywaliśmy ją jeszcze raz.
Stopka redakcyjna:
Gazetka Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół
w Wiązownicy; 37-522 Wiązownica 241,
woj. Podkarpackie;
Zespół redakcyjny: uczniowie klasy 4b
Opiekun: Marta Krowiak
Drugie przedstawienie pt.
Historia żółtej ciżemki mogli
zobaczyć uczniowie klas IVVI. W czasie prac
konserwatorskich przy ołtarzu
mariackim, zostaje znaleziona
mała, żółta ciżemka. Aby się
dowiedzieć, skąd się wzięła,
widzowie musieli się przenieść
do dawnej stolicy Polski –
Krakowa, do czasów króla
Kazimierza Jagiellończyka.
Spektakl opowiada historię
utalentowanego artystycznie
chłopca – Wawrzka, który
opuszcza dom rodzinny, by
spełnić swoje marzenie i zostać
uczniem słynnego na cały świat
mistrza rzeźbiarstwa – Wita
Stwosza.
Red.

Podobne dokumenty