Osobiście - Starostwo Powiatowe w Strzelinie

Transkrypt

Osobiście - Starostwo Powiatowe w Strzelinie
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE ART. 93 W ZWIĄZKU Z ART. 98B USTAWY O
GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Wymagane wnioski
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o połączenie i ponowny podział
nieruchomości –
2. Wymagane załączniki do wniosku
•
dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o
którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• złożone w formie aktu notarialnego zobowiązanie do dokonania zamiany, wzajemnego
przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielanych
działek gruntu,
• wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość
podlegającą podziałowi,
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku gdy nieruchomość
znajduje się na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, bądź oświadczenie o jej braku,
• pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości w przypadku
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
• wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości,
• opinia biegłego potwierdzająca, że granica podziału budynku przebiega wzdłuż pionowej
płaszczyzny, która tworzona jest przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego usytuowaną na
całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, w przypadku podziału
nieruchomości zabudowanej, gdy jej podział powoduje także podział budynku wraz z rzutami
poziomymi poszczególnych kondygnacji budynku,
• określenie sposobu zapewnienia dostępu wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej,
3. Wymagane wnioski
•
Uzupełnienie wniosku o dokumenty niezbędne do wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości, po uzyskaniu niezbędnej opinii – pobierz druk
4. Wymagane załączniki do wniosku
•
•
•
•
•
protokół przyjęcia granic nieruchomości,
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w operacie ewidencyjnym jest inne
niż w księdze wieczystej,
wykaz zmian gruntowych,
mapę z projektem podziału nieruchomości,
ww. dokumenty wykonuje wykonawca prac geodezyjnych o którym mowa w art. 11 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Sposób i miejsce składania dokumentów
Osobiście:
Starostwo Powiatowe Strzelin
Ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
pokój nr 205 lub 206 , II piętro
Wykaz telefonów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Strzelinie
Tel. 71 39 230 16
Lp.
Pokó
j
Nazwa
205
Naczelnik Wydziału
Geodeta
Powiatowy
2
203
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
3
206
Referat Ewidencji
Gruntów
4
202
1
5
205
Zespół Narad
Koordynacyjnych
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
Imię i nazwisko
Wew.
Bezpośredni
71
71 39 248 51
[email protected]
linski.pl
54
71 39 248 54
[email protected]
49
71 39 248 49
[email protected]
Robert Koczut
52
71 39 248 52
[email protected]
Elżbieta Mossoń,
Katarzyna
Konopka
53
71 39 248 53
[email protected]
Natalia
Wolniewicz –
Chłopaś
Józef Zakałek,
Ireneusz
Chmielewski,
Marta Gorczyca
Krystyna
Bocheńska,
Jadwiga
Dutkiewicz
e-mail
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa , czwartek od godz. 7:30 do 15:30
Wtorek od godziny 7:30 do 18:00
Piątek od godziny 7:30 do 13:00
Pocztą:
Starostwo Powiatowe Strzelin
ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
6. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki – zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych opinii oraz przygotowania dokumentacji podlegającej
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szacunkowy termin załatwienia
sprawy, od momentu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego do wydania
decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, wynosi około 4 miesięcy.
8. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl.
Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław za pośrednictwem Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
9. Informacje dodatkowe
W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku strona zostanie wezwana, zgodnie z
art. 64 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku w terminie
siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku w wymaganym terminie
spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania,
• W przypadku, gdy nieruchomość znajduje się na obszarze objętym uchwałą gminy o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę
ww. uchwały lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu,
postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu
miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
• Jeżeli w okresie zawieszenia plan zostanie uchwalony lub minie termin zawieszenia,
postępowanie zostanie podjęte.
• Opieczętowanie decyzji odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi ostateczność odbywa się
nie wcześniej, niż po 14 dniach licząc od dnia otrzymania decyzji, w pok. 432 IV piętro.
10. Podstawa prawna
•
•
•
•
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz.
518 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).