Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze

Transkrypt

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: PPRO162.GN.14
ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
w drodze decyzji administracyjnej
1. Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zawierający następujące
informacje określające:
 nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz
z katastru nieruchomości,
 cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
 powierzchnię nieruchomości określoną w m² oraz powierzchnię nieruchomości
przeznaczoną do zajęcia,
 dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
 właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych
umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem
w ewidencji gruntów i budynków.
Do wniosku należy dołączyć:
 dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem
nieruchomości,
 wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem z wrysowanym planowanym
przebiegiem infrastruktury,
 pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem
o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zaświadczenie właściwego sądu
stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej
prowadzony zbiór dokumentów.
 wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub
występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem
patentowym lub doradcą podatkowym.
2. Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.25 przy:
- ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530,
2. W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 i 36 KPA.
5. Podstawa prawna:
1. Art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23).
6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
(art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy
o gospodarce nieruchomościami).
7. Informacje dodatkowe:
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji,
sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie
na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania
lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej
i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem
miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego
lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela,
w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji, o której
mowa w ust. 1.
Data sporządzenia:
18.03.2016 r.
Sporządził:
Barbara Turek - Sięka
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Krzysztof Sanek

Podobne dokumenty