Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Transkrypt

Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamość, dnia 17 czerwca 2016r.
AG.ZP 3320.30. .16
Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego na
dostawę zestawów do zamykania wad serca wybrano w poszczególnych
zadaniach jako najkorzystniejszą ofertę:
Zadanie 1 - zestawy do zamykania wad wrodzonych serca typ ADS i PFO o
budowie dwóch dysków nitinolowych
Oferta Polimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 12, 02 – 822
Warszawa – cena brutto oferty – 601.754,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium: termin dostawy. Wykonawca uzyskał
największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.
SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
łącznie.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
Polimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 12, 02 – 822
Warszawa – kryterium: cena 98% – 98,00 pkt, termin dostawy 2% – 2,00 pkt;
łączna punktacja – 100,00 pkt
Zadanie 2 – zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka
Oferta St. Jude Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Broniewskiego 3, 01 – 785 Warszawa – cena brutto oferty – 866.700,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium: termin dostawy. Wykonawca uzyskał
największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.
SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
łącznie.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
St. Jude Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Broniewskiego 3,
01 – 785 Warszawa – kryterium: cena 98% – 98,00 pkt, termin dostawy 2% – 2,00
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Postępowanie AG.ZP 3320.30.16
Strona 1 z 3
pkt; łączna punktacja 100,00 pkt
Zadanie 3 – zatyczka do zamykania przecieków około zastawkowych
Oferta Polimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 12, 02 – 822
Warszawa – cena brutto oferty – 75.600,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium: termin dostawy. Wykonawca uzyskał
największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.
SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
łącznie.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
Polimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 12, 02 – 822
Warszawa – kryterium: cena 98% – 98,00 pkt, termin dostawy 2% – 2,00 pkt;
łączna punktacja – 100,00 pkt
Zadanie 4 – koszulki naczyniowe długie z zastawką hemostatyczną i portem
bocznym
Oferta Hammermed Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90 – 032 Łódź – cena brutto oferty –
14.688,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium: termin dostawy. Wykonawca uzyskał
największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.
SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
łącznie.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
Hammermed Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90 – 032 Łódź – kryterium: cena 98% –
98,00 pkt, termin dostawy 2% – 0,00 pkt; łączna punktacja – 98,00 pkt
Zadanie 5 – zestaw do zamykania ubytków VSD
Oferta Hammermed Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90 – 032 Łódź – cena brutto oferty –
89.100,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium: termin dostawy. Wykonawca uzyskał
największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.
SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny
łącznie.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
Hammermed Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90 – 032 Łódź – kryterium: cena 98% –
98,00 pkt, termin dostawy 2% – 0,00 pkt; łączna punktacja – 98,00 pkt
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Postępowanie AG.ZP 3320.30.16
Strona 2 z 3
Informujemy, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie
zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a/ ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Postępowanie AG.ZP 3320.30.16
Strona 3 z 3