Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby

Komentarze

Transkrypt

Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby
Adaptacja Standardu Danych GIS
w ochronie przyrody na potrzeby
gromadzenia danych przestrzennych
dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09
pn. „Opracowanie planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000
na obszarze Polski" w roku 2011
WERSJA 2011.3
2
Zawartość
1.
Wstęp .............................................................................................................................................. 5
2.
Analiza kompatybilności modelu SDGIS z szablonem dokumentacji PZO ....................................... 6
3.
Propozycje zmian przystosowujących SDGIS do wymagao szablonu dokumentacji PZO ............... 8
4.
3.1.
Granica terenu objętego PZO Natura 2000 ............................................................................. 8
3.2.
Informacja o występowaniu siedlisk i gatunków..................................................................... 9
3.3.
Informacja o zagrożeniach .................................................................................................. 101
3.4.
Działania ochronne przedmiotów ochrony ......................................................................... 107
Instrukcja tworzenia danych zgodnie z zaadoptowanym SDGIS na przykładzie ......................... 111
4.1.
Ustalenie terenu objętego planem (punkt 1.2 szablonu dokumentacji PZO) ..................... 111
4.2.
Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych 113
4.2.1.
Stanowiska wybranej grupy przyrodniczej ...................................................................... 114
4.2.2.
Szczegóły dotyczące obserwacji stanowisk występowania gatunków lub siedlisk ......... 116
4.2.3.
Tabela gromadzaca wartości wskaźników oceny stanu przedmiotu ochrony
przewidzianych w PMŚ .................................................................................................................... 118
5.
4.2.4.
Tabela gromadzaca informacje o ustalonych działaniach ochonnych ............................ 119
4.2.5.
Tabela gromadzaca informację o zagrożeniach .............................................................. 120
Lista zmian w poszczególnych wersjach dokumentu .................................................................. 120
3
4
1. Wstęp
Standard danych GIS w ochronie przyrody (SDGIS) to próba stworzenia architektury
kompleksowego systemu gromadzenia i zarządzania danymi przestrzennymi o zasobach środowiska
przyrodniczego Polski. Stworzony w 2009 roku przez Macieja Łochyoskiego i Piotra Guzika jako
autorska próba wyjścia naprzeciw potrzebie opracowania podręcznika opisującego standardowe
metody przetwarzania tych informacji był wielokrotnie weryfikowany (m.in. przez Instytut Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Środowiska) i poprawiany zarówno pod
względem ideowym, modelowym jak i technicznym. Obecnie najnowszą wersję stanowi dokument
znakowany numerem 3.03.01 z 20 września 2009 roku.
Model danych zawarty w standardzie uwzględnia gromadzenie i zarządzanie danymi
o charakterze administracyjnym (np. granice form ochrony przyrody) jak też czysto przyrodniczym.
W przypadku tych ostatnich zakres zbieranej wiedzy jest minimalny, tj. zakłada gromadzenie jedynie
podstawowych danych przyrodniczych. Najczęściej jest to informacja przestrzenna o występowaniu
siedliska lub gatunku powiązana z datą obserwacji oraz liczebnością. Rozwiązanie takie sprawia, iż
z jednej strony SDGIS jest nieprzydatny w swej pierwotnej formie dla wielu wyspecjalizowanych
zadao poszczególnych służb ochrony przyrody, z drugiej zaś pozostawia możliwośd elastycznego
rozbudowania do indywidualnych potrzeb poszczególnych jednostek administracji publicznej czy
instytucji naukowych, zapewniając przy tym kompatybilnośd podstawowych zbieranych w ramach
SDGIS informacji (lokalizacja, identyfikacja, data, liczebnośd).
Obowiązek sporządzenia planów zadao ochronnych (PZO) lub planów ochrony (PO) dla obszarów
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 to niewątpliwie zadanie specjalistyczne, a jego realizacja
spoczywa na stosunkowo młodych instytucjach jakimi są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
(RDOŚ) oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ). Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn.
„Opracowanie planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" jest
narzędziem, którego celem jest stworzenie 406 PZO dla polskiej części sieci. Podczas prac zebrane
zostaną znaczne ilości danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym, a na obecną chwilę
(2011-02-07) nie został opublikowany model danych przestrzennych GDOŚ. Istnieje zatem potrzeba
wypracowania rozwiązania tymczasowego, pozwalającego na gromadzenie w jednolitej strukturze
danych zbieranych w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09. Jest to ważne zagadnienie, gdyż
duża ilośd danych zebranych w niezharmonizowanej strukturze poskutkuje istotnym problemem
w przyszłości podczas przenoszenia danych do tworzonego banku danych przyrodniczych GDOŚ czy
dostosowaniem do udostępniania danych poprzez usługi teleinformatyczne zgodnie z wymaganiami
Dyrektywy INSPIRE. Niniejsze opracowanie jest zatem próbą zaadoptowania SDGIS na potrzeby
projektu POIS.05.03.00-00-186/09 w roku 2011 zawierającym jednocześnie instrukcje techniczne
niezbędne do poprawnego budowania i przekazywania danych przestrzennych od wykonawców PZO
do RDOŚ, a ostatecznie do GDOŚ, w sposób zharmonizowany na terenie całego kraju.
Przed przystąpieniem do dalszej lektury zaleca się zapoznanie z dokumentacją, strukturą
i funkcjonalnością Standardu GIS w ochronie przyrody 3.03.01 oraz szablonem dokumentacji PZO.
5
2. Analiza kompatybilności modelu
z szablonem dokumentacji PZO
SDGIS
W Tabela 1 zawarto syntetyczną informację na temat wystarczalności rozwiązao przyjętych
w SDGIS w stosunku do wymagao dotyczących danych przestrzennych zbieranych podczas
sporządzania PZO i zawartych w szablonie dokumentacji PZO. Pozycje z szablonu dokumentacji
PZO wymagające rozszerzenia (adaptacji) funkcjonalności SDGIS wyróżniono pogrubioną
czcionką. Ostatnia kolumna ma charakter aktywny – po kliknięciu w odpowiednim wierszu
zostaniemy przeniesieni do propozycji adaptacji SDGIS do konkretnego zapisu szablonu
dokumentacji PZO.
6
Tabela 1: Wymagania szablonu dokumentacji PZO wobec SDGIS
ID
Informacja przestrzenna
wymagana w dokumentacji PZO
1
Pole „opis granic obszaru” z tabeli
„1.1 Informacje ogólne”
2
Granica terenu objętego planem
z tabeli „1.2 Ustalenie terenu
objętego planem”
3
Mapa z punktu „1.3 Mapa obszaru
Natura 2000”
4
Dane przestrzenne z tabeli „2.3
Struktura własności i użytkowania
gruntów”
5
Fotokopie map z tabeli „2.5 Istniejące
i projektowane
plany/programy/projekty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego”
6
7
8
9
Dane niezbędne do wypełnienia
tabeli „2.6 Informacja o
przedmiotach ochrony objętych
Planem wraz z zakresem prac
terenowych” oraz tabeli 3 „Stan
ochrony przedmiotów ochrony
objętych Planem”
Dane niezbędne do wypełnienia
tabeli „4. Analiza zagrożeo”
Dane niezbędne do wypełnienia
tabeli „6. Ustalenie działao
ochronnych”
Dane wektorowe z punktu „10.
Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego
granic”
Komentarz
Dane te RDOŚ otrzymuje z GDOŚ
i przekazuje wykonawcy do
zamieszczenia w szablonie. Nie ma
potrzeby przekazywania tych danych
z powrotem do GDOŚ
Brak struktur w SDGIS do
zamieszczenia tej informacji. Należy
przekazad wektor granic
To produkt pochodzący z dwóch
poprzednich składowych. Nie ma
potrzeby przekazywania go dalej.
Sporządzid jedynie raster do
zamieszczenia w szablonie
dokumentacji PZO
Dane te należy przekazad na zasadzie
załącznika, w formie wyjściowej,
otrzymanej od instytucji referencyjnej
Prawdopodobnie w większości
dostępne będą jedynie materiały
rastrowe, takie też będą wymagane.
Skalibrowane należy przekazad na
zasadzie załącznika w formie
wyjściowej, otrzymanej od instytucji
referencyjnej
Czy jest
wymagana
modyfikacja
SDGIS w celu
gromadzenia
informacji?
Nie
Tak (str. 8)
Nie
Nie
Nie
W SDGIS nie przewidziano miejsca na
informacje o źródle danych,
rozdzielczości przestrzennej, cechach
jakościowych siedliska lub gatunku
Tak (str. 9)
W SDGIS nie przewidziano miejsca na
informacje o zagrożeniach
Tak (str. 101)
W SDGIS nie przewidziano miejsca na
informacje o działaniach ochronnych
Tak (str. 107)
Ewentualną propozycję granic przekazad
w wektorze typu liniowego
przewidzianym w SDGIS pod nazwą
„soon2k_lft”.
Nie
7
3. Propozycje zmian przystosowujących SDGIS do
wymagań szablonu dokumentacji PZO
3.1. Granica terenu objętego PZO Natura 2000
PZO lub PO sporządzane są obligatoryjnie dla każdego obszaru Natura 2000. W myśl art. 30
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody mogą jednak wystąpid przypadki,
kiedy PZO lub PO będą opracowywane tylko dla części istniejącego obszaru Natura 2000.
Niezbędnym zatem jest wskazanie powierzchni, dla której PZO lub PO jest opracowywane. SDGIS
nie przewiduje gromadzenia tego typu informacji. Proponuje się zatem by informacja ta była
przechowywana analogicznie do granic form ochrony przyrody w nowostworzonej warstwie
„planzarz_aft”. W przypadku identyfikatora unikatowego globalnie GUID plan zarządzania musi
mied jednakową wartośd w stosunku do obiektu, w ramach którego został opracowany (GUID
obszaru Natura 2000, GUID rezerwatu przyrody). Dzięki temu w warstwie „planzarz_aft” będzie
można gromadzid granice planów zarządzania wszystkich form ochrony przyrody. W tabeli
atrybutów warstwy „plan_zarz” utworzono pole „typ” ułatwiające rozróżnienie czy rekord
dotyczy planu zarządzania dla obszaru Natura 2000, czy innej formy ochrony przyrody. Wartości
słownikujące dla tego pola zawarto w nowoutworzonej domenie „plnzrz” (patrz Tabela 2).
Dodatkowo w celu uzupełnienia możliwości zawarcia w polu „źródło opisu granic” warstw
liniowych opisujących granice from ochrony przyrody (np. rezeprzy_lft) informacji, iż granica była
rysowana po istniejących formach przyrody, do domeny „zrdopsgrn” wprowadzono pozycję
o kodzie „7” oznaczającą „istniejąca forma ochrony przyrody” (patrz Tabela 9).
Tabela 2: Domena słownikująca plany zarzadzania dla form ochrony przyrody - plnzrz
Kod
1
2
3
4
Opis
Park narodowy
Rezerwat przyrody
Obszar Natura 2000
Park krajobrazowy
PODSUMOWANIE ZMIAN W SDGIS:
1. Utworzenie nowej warstwy planzarz_aft umożliwiających gromadzenie granic PZO i PO;
2. Utworzenie nowej domeny plnzrz słownikującej plany zarządzania;
3. Dodanie pozycji „7” do domeny „zrdopsgrn” umożliwiającej zapisanie dodatkowego
źródła opisu granic: „istniejąca forma ochrony przyrody”.
8
3.2. Informacja o występowaniu siedlisk i gatunków
W ramach prac przygotowujących do sporządzenia zadao ochronnych dla siedlisk i/lub
gatunków wymagane będzie zebranie dużej ilości różnorodnej informacji przyrodniczej zarówno
z opracowanych już materiałów jak i bezpośrednich prac terenowych. Zakres gromadzenia ww.
informacji przewidziany w PZO jest dużo szerszy, niż przyjęto w SDGIS. Jak wynika z Tabela 1
punkty 2.6 oraz 3 wymagają rozbudowy struktur SDGIS, ponieważ przewiduje on jedynie
gromadzenie danych o lokalizacji siedliska lub gatunku, liczebności wraz z jednostką, daty
obserwacji oraz funkcji siedliska dla gatunku. Rozbudowa SDGIS pozwoli na gromadzenie
dodatkowych wymaganych w ramach sporządzania PZO informacji o występowaniu
poszczególnych płatów siedlisk i stanowisk gatunków:
„Stan zachowania” wymagany w SDF (zastosowanie do siedlisk i gatunków);
„Reprezentatywnośd” wymagany w SDF (zastosowanie do siedlisk);
„Ocena ogólna” wg metodyki GIOŚ/IOP;
Parametr „stan populacji/powierzchnia siedliska” wg metodyki GIOŚ/IOP;
Parametr „stan siedliska/specyficzna struktura i funkcje” wg metodyki GIOŚ/IOP;
Parametr „perspektywy ochrony/perspektywa zachowania” wg metodyki GIOŚ/IOP;
„Wskaźniki” wg metodyki GIOŚ/IOP wymagane do wyznaczenia parametrów „stan
populacji/powierzchnia siedliska”, „stan siedliska/specyficzna struktura i funkcje”,
„perspektywy ochrony/perspektywa zachowania” i „oceny ogólnej”;
Dokładnośd przestrzenna danych;
Źródło pozyskanych danych.
9
Aby umożliwid gromadzenie ww. informacji proponuje się utworzenie dodatkowych pól
(kolumn) w tabelach obserwacji poszczególnych gatunków (grzyobse, poroobse, brunoobse,
krasobse, ramiobse, watrobse, mchyobse, roslnaczobse, pijaobse, skorobse, pajeobse, slimobse,
malzobse, minorybyobse, plazobse, gadyobse, ssakobse), a także stworzenie takich tabel
atrybutów dla warstw obserwacji siedlisk (siedn2k_pft, siedn2k_aft). Właściwości nowych pól
zestawiono poniżej:
Tabela 3: Kolumny dodane do tabel obserwacji w SDGIS
Nazwa
pola
Typ
Dozw.
danych PUSTE
Domena/
Format
Precyzja
Skala
Długośd
stnzch
Text
Tak
1
reprez
Text
Tak
1
oceogo
Text
Tak
2
stnpop
Text
Tak
2
stnsie
Text
Tak
2
10
Opis
Stan zachowania
siedliska lub gatunku wg
instrukcji wypełniania
SDF (wpisywad wyłącznie
wielkimi literami:
A,B,C,D)
Reprezentatywnośd
siedliska wg instrukcji
wypełniania SDF
(wpisywad wyłącznie
wielkimi literami:
A,B,C,D)
Ocena ogólna wg
metodyki monitoringu
GIOŚ/IOP (wpisywad
wyłącznie wielkimi
literami: FV, U1, U2, XX)
Parametr stan populacji
dla gatunków
LUB
powierzchnia siedliska
na stan. dla siedlisk
wg metodyki
monitoringu GIOŚ/IOP
(wpisywad wyłącznie
wielkimi literami: FV, U1,
U2, XX)
Parametr stan siedliska
dla gatunków
LUB
specyficzna struktura
i funkcje dla siedlisk
wg metodyki
monitoringu GIOŚ/IOP
(wpisywad wyłącznie
wielkimi literami: FV, U1,
U2, XX)
peroch
Text
Tak
2
zrdopsgrn
Short
Nie
zrddan
Text
Nie
254
guid2
Text
Nie
38
zrdopsgrn
1
Parametr perspektywy
ochrony
LUB
perspektywy
zachowania
wg metodyki
monitoringu GIOŚ/IOP
(wpisywad wyłącznie
wielkimi literami: FV, U1,
U2,XX)
Dokładnośd przestrzenna
danych opisująca
precyzję pozyskania
danych
Źródło danych
wskazujące sposób
pozyskania danych
(bezpośrednie pomiary
terenowe, materiały
publikowane, materiały
niepublikowane itp.).
Pole ma charakter
„wolnego tekstu”
Guid drugiego rzędu
umożliwia stworzenie
relacji tabeli „xxxobse”
z tabelami „xxxwska”,
„xxxzagr”
Informacje dotyczące jakości obserwowanego siedliska/gatunku ze względów
merytorycznych nie będą gromadzone w przypadku tabel owadsiedobse, minorybysiedobse,
plazsiedobse, gadysiedobse, ptakobse, ptaksiedobse, ssaksiedobse. W tabelach tych dodano więc
jedynie pola „zrdopsgrn” i „zrddan”. Do domeny „zrdopsgrn” dodano kolejną pozycję: „Kod 8 odbiornik GPS-NAVSTAR klasy turystycznej” (patrz Tabela 9) dla możliwości opisania dokładności
danych terenowych pochodzących z urządzenia tego typu. Stworzono również tabele
„siedn2kobse” i „zbioroslobse” do odpowiednich warstw w celu umożliwienia przechowywania
daty obserwacji dla tych klas (brak takiej możliwości w oryginalnym SDGIS).
Potrzeba przechowywania wartości wskaźników, które składają się na ocenę 3 parametrów
metodyki GIOŚ/IOP (stan populacji/powierzchnia, stan siedliska siedliska/specyficzna struktura
i funkcje dla siedlisk, perspektywy ochrony/perspektywy zachowania), a ostatecznie na ocenę
ogólną stanu ochrony wymusza stworzenie dodatkowych tabel w SDGIS, które będą umożliwiały
gromadzenie tych danych w stosunku do każdej obserwacji płatu siedliska lub stanowiska
gatunku. Ich struktura jest następująca:
11
Tabela 4: Struktura nowych tabel w SDGIS przechowujących wartości wskaźników wg PMŚ
Nazwa
pola
Typ
Dozw. Domena/
Precyzja Skala
danych PUSTE Format
guid2
Text
Nie
wsk
Text
Tak
warwsk
Text
Tak
Długośd
38
wsk
4
2
Opis
Identyfikator unikalny
globalnie GUID (np.
{530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B})
wskaźnika. Identyfikator
każdego wskaźnika musi
mied jednakową wartośd
co identyfikator
obserwacji (guid2 z
„xxxobse”)
gatunku/siedliska, do
którego się odnosi
Wskaźnik zgodnie z
metodyką GIOŚ/IOP
Wartośd wskaźnika
zgodnie z metodyką
GIOŚ/IOP (wpisywad
wyłącznie wielkimi
literami: FV, U1, U2, XX)
Do zestawów danych SDGIS przewidzianych do zbierania informacji przyrodniczych (gady,
płazy, ptaki, ssaki itd.) dodano odpowiednie tabele umożliwiające gromadzenie wartości
wskaźników PMŚ. Struktura nazwy tabel to „xxxxwska” np. dla gadów będzie to „gadywska”.
Poszczególne wskaźniki przewidziane w PMŚ zostały zasłownikowane w dodatkowo utworzonej
domenie „wsk” (Tabela 5). Indeks literowy na początku kodu oznacza grupę dla której
opracowano poszczególne wskaźniki (s – siedliska, r – rośliny, z – zwierzęta):
Tabela 5: Nowa domena w SDGIS słownikująca wskaźniki wg PMŚ – stan na 4 kwietnia 2011
ID
r1
r2
r3
r4
Nazwa łacioska
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
Nazwa polska
Wskaźnik
tojad morawski
Fragmentacja siedliska
tojad morawski
Gatunki ekspansywne
tojad morawski
Gatunki obce inwazyjne
tojad morawski
Liczba osobników
12
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16
r17
r18
r19
r20
r21
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Aconitum
firmum ssp.
moravicum
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
tojad morawski
Liczba osobników
generatywnych
tojad morawski
Liczba osobników
wegetatywnych
tojad morawski
Miejsca do kiełkowania
tojad morawski
Ocienienie
tojad morawski
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
tojad morawski
Powierzchnia zajętego siedliska
tojad morawski
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
tojad morawski
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
tojad morawski
Wysokośd krzewów
tojad morawski
Wysokośd runi/runa
tojad morawski
Zwarcie drzew i krzewów
tojad morawski
Zwarcie runi/runa
dzwonecznik wonny Fragmentacja siedliska
dzwonecznik wonny
Gatunki
charakterystyczne/towarzyszące
dzwonecznik wonny Gatunki ekspansywne
dzwonecznik wonny Gatunki obce inwazyjne
dzwonecznik wonny Liczba osobników
13
r35
r36
r37
r38
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Adenophora
lilifolia
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
r39
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r40
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r41
r42
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
r43
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r44
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r45
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r46
Agrimonia pilosa
rzepik szczeciniasty
r47
r48
r49
r50
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Aldrovanda
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
aldrowanda
r22
r23
r24
r25
r26
r27
r28
r29
r30
r31
r32
r33
r34
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
dzwonecznik wonny
wegetatywnych
dzwonecznik wonny
dzwonecznik wonny Miejsca do kiełkowania
dzwonecznik wonny Obecnośd siewek
dzwonecznik wonny Ocienienie
dzwonecznik wonny
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
dzwonecznik wonny Powierzchnia zajętego siedliska
dzwonecznik wonny
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
dzwonecznik wonny Stopieo zarośnięcia siedliska
dzwonecznik wonny
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
dzwonecznik wonny Wysokośd runi/runa
dzwonecznik wonny Zwarcie drzew i krzewów
dzwonecznik wonny Zwarcie runi/runa
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
rzepik szczeciniasty
14
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie runi/runa
Fragmentacja siedliska
r51
r52
r53
r54
r55
r56
r57
r58
r59
r60
r61
r62
r63
r64
r65
r66
r67
r68
r69
r70
r71
r72
r73
r74
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Aldrovanda
vesiculosa
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
aldrowanda
pęcherzykowata
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Obecnośd gatunków roślin o
pozytywnym oddziaływaniu
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Procesy/zmiany siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
Struktura wiekowa
Typ rozmieszczenia
starodub łąkowy
Fragmentacja siedliska
starodub łąkowy
Gatunki ekspansywne
starodub łąkowy
Gatunki obce inwazyjne
starodub łąkowy
Liczba osobników
starodub łąkowy
starodub łąkowy
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
starodub łąkowy
Miejsca do kiełkowania
starodub łąkowy
Ocienienie
starodub łąkowy
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
starodub łąkowy
Powierzchnia zajętego siedliska
starodub łąkowy
starodub łąkowy
starodub łąkowy
15
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
r78
r79
r80
r81
r82
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Angelica
palustris
Apium repens
Apium repens
Apium repens
Apium repens
Apium repens
r83
Apium repens
selery błotne
r84
Apium repens
selery błotne
r85
Apium repens
selery błotne
r86
Apium repens
selery błotne
r87
r88
r89
r90
r91
r92
Apium repens
Apium repens
Arnica montana
Arnica montana
Arnica montana
Arnica montana
selery błotne
selery błotne
arnika górska
arnika górska
arnika górska
arnika górska
r93
Arnica montana
arnika górska
r94
Arnica montana
arnika górska
r95
r96
Arnica montana
Arnica montana
arnika górska
arnika górska
r97
Arnica montana
arnika górska
r98
Arnica montana
arnika górska
r99
Arnica montana
arnika górska
r100
Arnica montana
arnika górska
r101
r102
Arnica montana
Arnica montana
Artemisia
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
arnika górska
arnika górska
r75
r76
r77
r103
r104
r105
r106
organicznej
starodub łąkowy
Wysokośd runi/runa
starodub łąkowy
Zwarcie drzew i krzewów
starodub łąkowy
Zwarcie runi/runa
selery błotne
selery błotne
selery błotne
selery błotne
selery błotne
bylica skalna
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Wysokośd runi/runa
Zwarcie runi/runa
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Gatunki
charakterystyczne/towarzyszące
bylica skalna
Gatunki obce inwazyjne
bylica skalna
Liczba osobników
bylica skalna
Liczba osobników
16
r107
r108
r109
r110
r111
r112
r113
r114
r115
r116
r117
r118
r119
r120
r121
r122
r123
r124
r125
r126
r127
r128
r129
r130
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
eriantha
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Artemisia
pontica
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
bylica skalna
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
bylica skalna
Miejsca do kiełkowania
bylica skalna
Powierzchnia zajętego siedliska
bylica skalna
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
bylica pontyjska
Gatunki ekspansywne
bylica pontyjska
Gatunki obce inwazyjne
bylica pontyjska
Liczba osobników
bylica pontyjska
Liczba osobników
generatywnych
bylica pontyjska
Liczba skupisk
bylica pontyjska
Miejsca do kiełkowania
bylica pontyjska
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
bylica pontyjska
Powierzchnia zajętego siedliska
bylica pontyjska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
bylica pontyjska
Typ rozmieszczenia
bylica pontyjska
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
bylica pontyjska
Wysokośd runi/runa
bylica pontyjska
Zagęszczenie
bylica pontyjska
Zwarcie drzew i krzewów
bylica pontyjska
Zwarcie runi/runa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
17
Fragmentacja siedliska
Gatunki konkurencyjne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników juwienilnych
r131
r132
r133
r134
r135
r136
r137
r138
r139
r140
r141
r142
r143
r144
r145
r146
r147
r148
r149
r150
r151
r152
r153
r154
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Asplenium
adulterinum
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Buxbaumia
viridis
Caldesia
parnassifolia
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
zanokcica
serpentynowa
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Średnia długośd pięciu
najdłuższych liści
Średnia liczba liści w kępie
bezlist okrywowy
Gatunki ekspansywne
bezlist okrywowy
Gatunki konkurencyjne
bezlist okrywowy
Gatunki obce inwazyjne
bezlist okrywowy
Konkurencyjne gatunki
mszaków
bezlist okrywowy
Liczba sporogonów
bezlist okrywowy
Liczba zasiedlonych pni
bezlist okrywowy
Ocienienie
bezlist okrywowy
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
bezlist okrywowy
Powierzchnia zajętego siedliska
bezlist okrywowy
Zwarcie drzew i krzewów
bezlist okrywowy
Zwarcie i charakterystyka
warstwy mszystej
bezlist okrywowy
Zwarcie runi/runa
kaldesia
Gatunki obce inwazyjne
dziewięciornikowata
dzwonek karkonoski Fragmentacja siedliska
dzwonek karkonoski Gatunki ekspansywne
dzwonek karkonoski Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
generatywnych
dzwonek karkonoski Liczba osobników
dzwonek karkonoski
18
r155
r156
r157
r158
r159
r160
r161
r162
r163
r164
r165
r166
r167
r168
r169
r170
r171
r172
r173
r174
r175
r176
r177
r178
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
bohemica
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Campanula
serrata
Carlina
wegetatywnych
dzwonek karkonoski Miejsca do kiełkowania
dzwonek karkonoski Ocienienie
dzwonek karkonoski
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
dzwonek karkonoski Powierzchnia zajętego siedliska
dzwonek karkonoski
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
dzwonek karkonoski Stopieo zarośnięcia siedliska
dzwonek karkonoski Typ rozmieszczenia
dzwonek karkonoski
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
dzwonek karkonoski Wysokośd runi/runa
dzwonek piłkowany
Fragmentacja siedliska
dzwonek piłkowany
Gatunki ekspansywne
dzwonek piłkowany
Gatunki obce inwazyjne
dzwonek piłkowany
dzwonek piłkowany
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
dzwonek piłkowany
Miejsca do kiełkowania
dzwonek piłkowany
Ocienienie
dzwonek piłkowany
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
dzwonek piłkowany
Powierzchnia zajętego siedliska
dzwonek piłkowany
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
dzwonek piłkowany
Stopieo zarośnięcia siedliska
dzwonek piłkowany
Typ rozmieszczenia
dzwonek piłkowany
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
dzwonek piłkowany
Wysokośd runi/runa
dziewiędsił
19
Fragmentacja siedliska
r179
r180
r181
r182
r183
r184
r185
r186
r187
r188
r189
r190
r191
r192
r193
r194
r195
r196
r197
r198
r199
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Carlina
onopordifolia
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
dziewiędsił
popłocholistny
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Obecnośd siewek
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
Typ rozmieszczenia
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
chrobotki
Fragmentacja siedliska
chrobotki
Gatunki ekspansywne
chrobotki
Gatunki obce inwazyjne
chrobotki
Naturalne odnowienie
drzewostanu
chrobotki
Obecnośd drewna martwego w
dnie lasu
chrobotki
Obecnośd nasadzeo drzew
20
r200
r201
r202
r203
r204
r205
r206
r207
r208
r209
r210
r211
r212
r213
r214
r215
r216
r217
r218
r219
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cladonia spp.
(subgenus
Cladina)
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
chrobotki
Obecnośd naziemnych
gatunków chrobotków
chrobotki
Ocienienie
chrobotki
Powierzchnia zajętego siedliska
chrobotki
Stopieo zarośnięcia siedliska
chrobotki
Stosunek pokrycia porostów i
mchów do pokrycia roślin
naczyniowych
chrobotki
Wiek drzewostanu
chrobotki
Zwarcie krzewów
warzucha polska
Fragmentacja siedliska
warzucha polska
Gatunki konkurencyjne
warzucha polska
Gatunki obce inwazyjne
warzucha polska
Głębokośd wody
warzucha polska
Liczba osobników
warzucha polska
warzucha polska
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
warzucha polska
Obecnośd siewek
warzucha polska
Ocienienie
warzucha polska
warzucha polska
Powierzchnia odkrytego
podłoża
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
warzucha polska
Powierzchnia zajętego siedliska
warzucha polska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
21
r220
r221
r222
r223
r224
r225
r226
r227
r228
r229
r230
r231
r232
r233
r234
r235
r236
r237
r238
r239
r240
r241
r242
r243
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
polonica
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Cochlearia
tatrae
Coleanthus
subtilis
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
warzucha polska
Stopieo zarośnięcia siedliska
warzucha polska
Typ rozmieszczenia
warzucha polska
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
warzucha polska
Wysokośd runi/runa
warzucha polska
Zagęszczenie
warzucha tatrzaoska Fragmentacja siedliska
warzucha tatrzaoska
Gatunki
charakterystyczne/towarzyszące
warzucha tatrzaoska Gatunki ekspansywne
warzucha tatrzaoska Gatunki obce inwazyjne
warzucha tatrzaoska Liczba osobników
warzucha tatrzaoska
Liczba osobników
generatywnych
warzucha tatrzaoska Liczba osobników juwienilnych
warzucha tatrzaoska
Liczba osobników
wegetatywnych
warzucha tatrzaoska Obecnośd siewek
warzucha tatrzaoska
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
warzucha tatrzaoska Powierzchnia zajętego siedliska
warzucha tatrzaoska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
warzucha tatrzaoska Typ rozmieszczenia
warzucha tatrzaoska
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
koleantus delikatny
Gatunki obce inwazyjne
obuwik pospolity
Fragmentacja siedliska
obuwik pospolity
Gatunki ekspansywne
obuwik pospolity
Gatunki obce inwazyjne
obuwik pospolity
Liczba kęp
22
r259
r260
r261
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Cypripedium
calceolus
Dichelyma
capillaceum
Dicranum viride
Dicranum viride
Dicranum viride
r262
Dicranum viride
widłoząb zielony
r263
Dicranum viride
widłoząb zielony
r264
Dicranum viride
widłoząb zielony
r265
r266
Dicranum viride
Dicranum viride
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
widłoząb zielony
widłoząb zielony
r244
r245
r246
r247
r248
r249
r250
r251
r252
r253
r254
r255
r256
r257
r258
r267
r268
r269
r270
obuwik pospolity
obuwik pospolity
obuwik pospolity
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
obuwik pospolity
Liczba pędów
obuwik pospolity
Liczba zawiązanych owoców
obuwik pospolity
Miejsca do kiełkowania
obuwik pospolity
Obecnośd siewek
obuwik pospolity
Ocienienie
obuwik pospolity
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
obuwik pospolity
Powierzchnia zajętego siedliska
obuwik pospolity
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
obuwik pospolity
Stopieo zarośnięcia siedliska
obuwik pospolity
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
obuwik pospolity
Wysokośd runi/runa
żaglik włoskowaty
Gatunki obce inwazyjne
widłoząb zielony
widłoząb zielony
widłoząb zielony
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
generatywnych
Negatywne wpływy z otoczenia
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Powierzchnie darni
widlicz alpejski
Gatunki ekspansywne
widlicz alpejski
Gatunki obce inwazyjne
widlicz alpejski
Liczba kęp
widlicz alpejski
Liczba kęp wegetatywnych
23
r287
r288
r289
r290
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
alpinum
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Diphasiastrum
issleri
Echium russicum
Echium russicum
Echium russicum
Echium russicum
r291
Echium russicum żmijowiec czerwony
r292
Echium russicum żmijowiec czerwony
r293
r294
Echium russicum żmijowiec czerwony
Echium russicum żmijowiec czerwony
r295
Echium russicum żmijowiec czerwony
r296
Echium russicum żmijowiec czerwony
r297
Echium russicum żmijowiec czerwony
r298
Echium russicum żmijowiec czerwony
r271
r272
r273
r274
r275
r276
r277
r278
r279
r280
r281
r282
r283
r284
r285
r286
widlicz alpejski
widlicz alpejski
Liczba kęp z kłosami
zarodnikowymi
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
widlicz alpejski
Powierzchnia zajętego siedliska
widlicz alpejski
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
widlicz alpejski
Wysokośd runi/runa
widlicz alpejski
Zwarcie krzewów
widlicz Isslera
Gatunki ekspansywne
widlicz Isslera
Gatunki obce inwazyjne
widlicz Isslera
Liczba kęp
widlicz Isslera
Liczba kęp wegetatywnych
widlicz Isslera
widlicz Isslera
Liczba kęp z kłosami
zarodnikowymi
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
widlicz Isslera
Powierzchnia zajętego siedliska
widlicz Isslera
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
widlicz Isslera
Wysokośd runi/runa
widlicz Isslera
Zwarcie krzewów
żmijowiec czerwony
żmijowiec czerwony
żmijowiec czerwony
żmijowiec czerwony
24
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Warstwa nierozłożonej materii
r299
r300
r301
r302
r303
r304
r305
r306
r307
r308
r309
r310
r311
r312
r313
r314
r315
r316
r317
r318
r319
r320
r321
r322
r323
organicznej
Echium russicum żmijowiec czerwony Wysokośd runi/runa
Echium russicum żmijowiec czerwony Zwarcie drzew i krzewów
Echium russicum żmijowiec czerwony Zwarcie runi/runa
Eleocharis
ponikło kraioskie
Fragmentacja siedliska
carniolica
Eleocharis
ponikło kraioskie
Gatunki ekspansywne
carniolica
Eleocharis
ponikło kraioskie
Gatunki obce inwazyjne
carniolica
Eleocharis
ponikło kraioskie
Liczba osobników
carniolica
Eleocharis
Liczba osobników
ponikło kraioskie
carniolica
generatywnych
Eleocharis
Liczba osobników
ponikło kraioskie
carniolica
wegetatywnych
Eleocharis
ponikło kraioskie
Miejsca do kiełkowania
carniolica
Eleocharis
ponikło kraioskie
Ocienienie
carniolica
Eleocharis
Powierzchnia potencjalnego
ponikło kraioskie
carniolica
siedliska
Eleocharis
ponikło kraioskie
Powierzchnia zajętego siedliska
carniolica
Eleocharis
Stan zdrowotny (chlorozy,
ponikło kraioskie
carniolica
nekrozy, pokrój)
Eleocharis
Stopieo zarośnięcia przez
ponikło kraioskie
carniolica
wysokie byliny
Eleocharis
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
ponikło kraioskie
carniolica
podłoża
Eleocharis
ponikło kraioskie
Wysokośd runi/runa
carniolica
Eleocharis
ponikło kraioskie
Zwarcie runi/runa
carniolica
Erysimum
pszonak pienioski Fragmentacja siedliska
pieninicum
Erysimum
pszonak pienioski Gatunki ekspansywne
pieninicum
Erysimum
pszonak pienioski Gatunki obce inwazyjne
pieninicum
Erysimum
pszonak pienioski Liczba osobników
pieninicum
Erysimum
Liczba osobników
pszonak pienioski
pieninicum
generatywnych
Erysimum
pszonak pienioski Liczba osobników juwienilnych
pieninicum
Erysimum
Liczba osobników
pszonak pienioski
pieninicum
wegetatywnych
25
r324
r325
r326
r327
r328
r329
r330
r331
r332
r333
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
Erysimum
pieninicum
r334
Galanthus nivalis
r335
Galanthus nivalis
r336
Galanthus nivalis
r337
Galanthus nivalis
r338
Galanthus nivalis
r339
Galanthus nivalis
r340
Galanthus nivalis
r341
Galanthus nivalis
r342
Galanthus nivalis
r343
Galanthus nivalis
r344
Galanthus nivalis
r345
Galanthus nivalis
r346
Galanthus nivalis
r347
Galium
cracoviense
pszonak pienioski
Miejsca do kiełkowania
pszonak pienioski
Obecnośd siewek
pszonak pienioski
Ocienienie
pszonak pienioski
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
pszonak pienioski
Powierzchnia zajętego siedliska
pszonak pienioski
Produkcja nasion
pszonak pienioski
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
pszonak pienioski
Stopieo zarośnięcia siedliska
pszonak pienioski
Typ rozmieszczenia
pszonak pienioski
Wysokośd runi/runa
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
śnieżyczka
przebiśnieg
przytulia krakowska
26
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Typ rozmieszczenia
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Zagęszczenie
Zwarcie drzew i krzewów
Fragmentacja siedliska
r348
r349
r350
r351
r352
r353
r354
r355
r356
r357
r358
r359
r360
r361
r362
r363
r364
r365
r366
r367
r368
r369
r370
r371
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
cracoviense
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
przytulia krakowska
Gatunki
charakterystyczne/towarzyszące
przytulia krakowska
Gatunki ekspansywne
przytulia krakowska
Gatunki obce inwazyjne
przytulia krakowska
Liczba osobników
generatywnych
przytulia krakowska
Miejsca do kiełkowania
przytulia krakowska
Ocienienie
przytulia krakowska
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
przytulia krakowska
Powierzchnia zajętego siedliska
przytulia krakowska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
przytulia krakowska
Stopieo zarośnięcia siedliska
przytulia krakowska
Wielkośd populacji
przytulia sudecka
Fragmentacja siedliska
przytulia sudecka
Gatunki ekspansywne
przytulia sudecka
Gatunki obce inwazyjne
przytulia sudecka
Liczba osobników
przytulia sudecka
przytulia sudecka
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
przytulia sudecka
Miejsca do kiełkowania
przytulia sudecka
Ocienienie
przytulia sudecka
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
przytulia sudecka
Powierzchnia zajętego siedliska
przytulia sudecka
przytulia sudecka
przytulia sudecka
27
Procesy geomorfologiczne natężenie
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
r372
r373
r374
r375
r376
r377
r378
r379
r380
r381
r382
r383
r384
r385
r386
r387
r388
r389
r390
r391
r392
r393
r394
r395
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Galium
sudeticum
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gentianella
bohemica
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
przytulia sudecka
Typ rozmieszczenia
przytulia sudecka
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
przytulia sudecka
Wysokośd runi/runa
goryczuszka czeska
Fragmentacja siedliska
goryczuszka czeska
Gatunki konkurencyjne
goryczuszka czeska
Gatunki obce inwazyjne
goryczuszka czeska
Liczba kwiatów lub torebek
goryczuszka czeska
Liczba osobników
goryczuszka czeska
goryczuszka czeska
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
goryczuszka czeska
Miejsca do kiełkowania
goryczuszka czeska
Ocienienie
goryczuszka czeska
pH
goryczuszka czeska
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
goryczuszka czeska
Powierzchnia zajętego siedliska
goryczuszka czeska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
goryczuszka czeska
Stopieo zarośnięcia siedliska
goryczuszka czeska
goryczuszka czeska
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
goryczuszka czeska
Wysokośd roślin
goryczuszka czeska
Wysokośd runi/runa
mieczyk błotny
Gatunki ekspansywne
mieczyk błotny
Gatunki obce inwazyjne
mieczyk błotny
Liczba osobników
28
r417
r418
r419
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Gladiolus
paluster
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Hamatocaulis
vernicosus
Leucobryum
glaucum
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
r420
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r421
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r396
r397
r398
r399
r400
r401
r402
r403
r404
r405
r406
r407
r408
r409
r410
r411
r412
r413
r414
r415
r416
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
mieczyk błotny
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
sierpowiec błyszczący Fragmentacja siedliska
sierpowiec błyszczący Gatunki ekspansywne
sierpowiec błyszczący Gatunki obce inwazyjne
sierpowiec błyszczący
Liczba osobników
generatywnych
sierpowiec błyszczący Negatywne wpływy z otoczenia
sierpowiec błyszczący
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
sierpowiec błyszczący Powierzchnia zajętego siedliska
sierpowiec błyszczący Powierzchnie darni
sierpowiec błyszczący Stopieo zarośnięcia siedliska
sierpowiec błyszczący Sukcesja
sierpowiec błyszczący
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
sierpowiec błyszczący Zwarcie runi/runa
bielistka blada
Gatunki obce inwazyjne
języczka syberyjska
języczka syberyjska
języczka syberyjska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
29
r422
r423
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
języczka syberyjska
r424
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r425
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r426
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r427
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r428
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r429
Ligularia sibirica
języczka syberyjska
r430
r431
r432
r433
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
Ligularia sibirica
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Linaria loeselii
(Linaria odora)
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
języczka syberyjska
języczka syberyjska
języczka syberyjska
języczka syberyjska
r434
r435
r436
r437
r438
r439
r440
r441
r442
r443
r444
r445
r446
r447
r448
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd krzewów
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie runi/runa
lnica wonna
Gatunki ekspansywne
lnica wonna
Gatunki konkurencyjne
lnica wonna
Gatunki obce inwazyjne
lnica wonna
Liczba osobników
lnica wonna
lnica wonna
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
lnica wonna
Negatywne wpływy z otoczenia
lnica wonna
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
lnica wonna
Powierzchnia zajętego siedliska
lnica wonna
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
lnica wonna
Zwarcie drzew i krzewów
lindernia mułowa
Fragmentacja siedliska
lindernia mułowa
Gatunki ekspansywne
lindernia mułowa
Gatunki obce inwazyjne
lindernia mułowa
Liczba osobników
generatywnych
30
r457
r458
r459
r460
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Lindernia
procumbens
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Liparis loeselii
r461
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r462
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r463
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r464
r465
Liparis loeselii
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
r466
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r467
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r468
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r469
r470
Liparis loeselii
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
r471
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r472
Liparis loeselii
lipiennik Loesela
r473
r474
r475
r476
r477
r478
r479
r480
r481
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
elisma wodna
elisma wodna
elisma wodna
elisma wodna
elisma wodna
elisma wodna
elisma wodna
r449
r450
r451
r452
r453
r454
r455
r456
lindernia mułowa
Miejsca do kiełkowania
lindernia mułowa
Ocienienie
lindernia mułowa
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
lindernia mułowa
Powierzchnia zajętego siedliska
lindernia mułowa
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
lindernia mułowa
Typ rozmieszczenia
lindernia mułowa
Wysokośd runi/runa
lindernia mułowa
Zagęszczenie
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
lipiennik Loesela
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników juwienilnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
Typ rozmieszczenia
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie runi/runa
Barwa wody
Fragmentacja siedliska
Gatunki konkurencyjne
Gatunki obce inwazyjne
Głębokośd wody
Liczba pędów
Liczba skupisk
31
r482
Luronium natans
r483
r484
Luronium natans
Luronium natans
r485
Luronium natans
r486
r487
Luronium natans
Luronium natans
r488
Luronium natans
r489
r490
r491
r492
r493
r494
r495
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Luronium natans
Lycopodium spp.
r496
Marsilea
quadrifolia
r497
r498
r499
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Obecnośd gatunków roślin o
pozytywnym oddziaływaniu
elisma wodna
PAR (%)
elisma wodna
pH
Powierzchnia potencjalnego
elisma wodna
siedliska
elisma wodna
Powierzchnia zajętego siedliska
elisma wodna
Przewodnictwo
Stan zdrowotny (chlorozy,
elisma wodna
nekrozy, pokrój)
elisma wodna
Struktura wiekowa
elisma wodna
TDS
elisma wodna
TN
elisma wodna
TP
elisma wodna
Widzialnośd (m)
elisma wodna
Zagęszczenie
widłaki
Gatunki obce inwazyjne
% udział powierzchni ze
sporokarpami w stosunku do
marsylia czterolistna
łącznej powierzchni brzegowych
skupisk lądowych
elisma wodna
marsylia czterolistna Fragmentacja siedliska
marsylia czterolistna Gatunki obce inwazyjne
marsylia czterolistna
r500
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna
r501
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna
r502
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna
r503
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna
r504
r505
r506
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Gatunki towarzyszące, nie
wypierające gatunku
Liczba i łączna powierzchnia
(m2) skupisk roślin lądowych
(emersyjnych)
Liczba liści na 0,25 lub 1 m2 dla
roślin podwodnych
(submersyjnych, rosnących na
głęb. 10-50 cm
Liczba liści na 0,25 lub 1 m2 dla
roślin podwodnych rosnących
na głębokości ponad 50 cm.
Liczba liści na 0,25 lub 1 m2 dla
roślin wynurzonych
(emersyjnych) rosnących na
głębokości 0-10 cm
marsylia czterolistna Liczba skupisk
Liczba sporokarpów na
powierzchni 0,25 lub 1 m2
Łączna powierzchnia (m2)
marsylia czterolistna skupisk roślin lądowych
emersyjnych) i podwodnych
marsylia czterolistna
32
(submersyjnych)
r507
r508
r509
r510
r511
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna Ocienienie
marsylia czterolistna pH
marsylia czterolistna
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
marsylia czterolistna Powierzchnia zajętego siedliska
marsylia czterolistna Przewodnictwo
r512
Marsilea
quadrifolia
Stopieo zarośnięcia siedliska
marsylia czterolistna przez roślinnośd szuwarową i
wodną wypierającą gatunek
r513
Marsilea
quadrifolia
marsylia czterolistna Wielkośd skupisk
r514
Meesia longiseta
r515
Meesia longiseta
r516
Meesia longiseta
r517
Meesia longiseta
r518
Meesia longiseta
r519
Meesia longiseta
r520
Meesia longiseta
r521
Meesia longiseta
r522
Meesia longiseta
r523
Meesia longiseta
r524
Meesia longiseta
r525
Meesia longiseta
r526
r527
r528
r529
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
parzęchlin
długoszczecinowy
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
generatywnych
Negatywne wpływy z otoczenia
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Powierzchnie darni
Stopieo zarośnięcia siedliska
Sukcesja
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Zwarcie runi/runa
gnidosz sudecki
Fragmentacja siedliska
gnidosz sudecki
Gatunki ekspansywne
gnidosz sudecki
Gatunki obce inwazyjne
gnidosz sudecki
Liczba osobników
33
r530
r531
r532
r533
r534
r535
r536
r537
r538
r539
r540
r541
r542
r543
r544
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
Pedicularis
sudetica
r545
Primula farinosa
r546
Primula farinosa
r547
Primula farinosa
r548
Primula farinosa
r549
Primula farinosa
r550
Primula farinosa
r551
Primula farinosa
r552
Primula farinosa
r553
Primula farinosa
gnidosz sudecki
gnidosz sudecki
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
gnidosz sudecki
Obecnośd siewek
gnidosz sudecki
Ocienienie
gnidosz sudecki
pH
gnidosz sudecki
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
gnidosz sudecki
Powierzchnia zajętego siedliska
gnidosz sudecki
Procesy geomorfologiczne natężenie
gnidosz sudecki
Rośliny żywicielskie
gnidosz sudecki
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
gnidosz sudecki
Stopieo zarośnięcia siedliska
gnidosz sudecki
Typ rozmieszczenia
gnidosz sudecki
gnidosz sudecki
gnidosz sudecki
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
34
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba kwiatów w głąbiku
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Obecnośd pasożytów, larw,
grzybów itp.
r554
Primula farinosa
r555
Primula farinosa
r556
Primula farinosa
r557
Primula farinosa
r558
Primula farinosa
r559
Primula farinosa
r560
Primula farinosa
r561
Primula farinosa
r562
Primula farinosa
r563
r564
r565
r566
r567
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
pierwiosnek
omączony
sasanka otwarta
sasanka otwarta
sasanka otwarta
sasanka otwarta
sasanka otwarta
r568
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r569
r570
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
sasanka otwarta
r571
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r572
r573
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
sasanka otwarta
r574
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r575
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r576
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r577
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r578
Pulsatilla patens
sasanka otwarta
r579
r580
r581
r582
r583
r584
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
sasanka otwarta
sasanka otwarta
sasanka otwarta
sasanka słowacka
sasanka słowacka
sasanka słowacka
35
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Typ rozmieszczenia
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd pędu kwiatowego
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie i charakterystyka
warstwy mszystej
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki konkurencyjne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba kęp
Liczba osobników
generatywnych
Miejsca do kiełkowania
Obecnośd siewek
Obecnośd świerka ew. innych
ekspansywnych gatunków
drzewiastych
Ocienienie
Oświetlenie stanowiska
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
średnia liczba kwiatów w kępie
generatywnej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie runi/runa
Fragmentacja siedliska
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
r585
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r586
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r587
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r588
r589
r590
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
sasanka słowacka
sasanka słowacka
r591
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r592
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r593
Pulsatilla slavica
sasanka słowacka
r594
r595
r596
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
Pulsatilla slavica
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Rhododendron
luteum
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
sasanka słowacka
sasanka słowacka
sasanka słowacka
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Miejsca do kiełkowania
Obecnośd siewek
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
Wysokośd runi/runa
Zwarcie runi/runa
różanecznik żółty
Fragmentacja siedliska
różanecznik żółty
Gatunki ekspansywne
różanecznik żółty
Gatunki obce inwazyjne
różanecznik żółty
Liczba osobników
różanecznik żółty
Ocienienie
r597
r598
r599
r600
r601
r602
r603
r604
r605
r606
r607
r608
r609
r610
r611
r612
różanecznik żółty
różanecznik żółty
Powierzchnia odkrytego
podłoża
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
różanecznik żółty
Powierzchnia zajętego siedliska
różanecznik żółty
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
różanecznik żółty
Stopieo zarośnięcia siedliska
różanecznik żółty
Wysokośd krzewów
różanecznik żółty
Zwarcie warstwy B (bez
Rhododendron)
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
36
Fragmentacja siedliska
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
r613
r614
r615
r616
r617
r618
r619
r620
r621
r622
r623
r624
r625
r626
r627
r628
r629
r630
r631
r632
r633
r634
r635
r636
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
Saxifraga
hirculus
skalnica
torfowiskowa
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Saxifraga
hirculus
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
skalnica
torfowiskowa
Liczba osobników
wegetatywnych
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
Stopieo zarośnięcia siedliska
Typ rozmieszczenia
Udział wskaźników eutrofizacji i
acydyfikacji w warstwie
mszystej
Uwodnienie terenu/wilgotnośd
podłoża
Zwarcie i charakterystyka
warstwy mszystej
Zwarcie runi/runa
sierpik różnolistny
Fragmentacja siedliska
sierpik różnolistny
Gatunki ekspansywne
sierpik różnolistny
Gatunki obce inwazyjne
sierpik różnolistny
Liczba osobników
sierpik różnolistny
sierpik różnolistny
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
sierpik różnolistny
Miejsca do kiełkowania
sierpik różnolistny
Obecnośd siewek
sierpik różnolistny
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
sierpik różnolistny
Powierzchnia zajętego siedliska
sierpik różnolistny
sierpik różnolistny
37
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia siedliska
r637
r638
r639
r640
r641
r642
r643
r644
r645
r646
r647
r648
r649
r650
r651
r652
r653
r654
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Serratula
lycopifolia
Sphagnum spp.
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
Thesium
ebracteatum
sierpik różnolistny
Typ rozmieszczenia
sierpik różnolistny
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
sierpik różnolistny
Wysokośd runi/runa
torfowce
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
leniec
bezpodkwiatkowy
Gatunki obce inwazyjne
r655
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r656
r657
r658
Tozzia carpatica
Tozzia carpatica
Tozzia carpatica
tocja karpacka
tocja karpacka
tocja karpacka
r659
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r660
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r661
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r662
Tozzia carpatica
tocja karpacka
38
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
Powierzchnia zajętego siedliska
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie runi/runa
Gatunki
charakterystyczne/towarzyszące
Gatunki ekspansywne
Gatunki obce inwazyjne
Liczba osobników
Liczba osobników
generatywnych
Liczba osobników
wegetatywnych
Ocienienie
Powierzchnia potencjalnego
siedliska
r663
r664
Tozzia carpatica
Tozzia carpatica
tocja karpacka
tocja karpacka
r665
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r666
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r667
Tozzia carpatica
tocja karpacka
r668
r669
r670
Tozzia carpatica
Tozzia carpatica
Tozzia carpatica
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
Trichomanes
speciosum
tocja karpacka
tocja karpacka
tocja karpacka
r671
r672
r673
r674
r675
r676
r677
włosocieo cienisty
włosocieo cienisty
włosocieo cienisty
Powierzchnia zajętego siedliska
Rośliny żywicielskie
Stan zdrowotny (chlorozy,
nekrozy, pokrój)
Stopieo zarośnięcia przez
wysokie byliny
Warstwa nierozłożonej materii
organicznej
Wysokośd runi/runa
Zwarcie drzew i krzewów
Zwarcie runi/runa
Gatunki obce inwazyjne
Inne przypadki dewastacji
siedliska
Konkurencyjne gatunki
mszaków
włosocieo cienisty
Liczba gametofitów
włosocieo cienisty
Łączna powierzchnia
gametofitów
włosocieo cienisty
Ocienienie
włosocieo cienisty
z1
Alosa fallax
parposz
z2
z3
z4
z5
z6
Alosa fallax
Alosa fallax
Alosa fallax
Alosa fallax
Alosa fallax
parposz
parposz
parposz
parposz
parposz
z7
Alosa fallax
parposz
z8
z9
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
Alosa fallax
Alosa fallax
Alosa fallax
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
Anisus vorticulus
parposz
parposz
parposz
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
zatoczek łamliwy
z19
Aspius aspius
boleo
39
Ślady ognisk w pobliżu
stanowiska
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
fragmentacja siedliska
izolacja przestrzenna
liczebnośd
malakocenoza
powierzchnia siedliska
roślinnośd
stałośd zbiornika
struktura wiekowa
charakter i modyfikacja
brzegów
z20
z21
z22
z23
z24
Aspius aspius
Aspius aspius
Aspius aspius
Aspius aspius
Aspius aspius
boleo
boleo
boleo
boleo
boleo
z25
Aspius aspius
boleo
z26
z27
z28
Aspius aspius
Aspius aspius
Aspius aspius
boleo
boleo
boleo
z29
Barbus barbus
brzana
z30
z31
z32
z33
z34
Barbus barbus
Barbus barbus
Barbus barbus
Barbus barbus
Barbus barbus
brzana
brzana
brzana
brzana
brzana
z35
Barbus barbus
brzana
z36
z37
z38
Barbus barbus
Barbus barbus
Barbus barbus
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
cyclolepis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
brzana
brzana
brzana
z39
z40
z41
z42
z43
z44
z45
z46
z47
z48
z49
z50
z51
brzana karpacka
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
charakter i modyfikacja
brzegów
brzana karpacka
charakterystyka przepływu
brzana karpacka
ciągłośd cieku
brzana karpacka
geometria koryta
brzana karpacka
index EFI+
brzana karpacka
mobilnośd koryta
brzana karpacka
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
brzana karpacka
rodzaj substratu dennego
brzana karpacka
struktura wiekowa
brzana karpacka
względna liczebnośd
brzanka
charakter i modyfikacja
brzegów
brzanka
charakterystyka przepływu
brzanka
ciągłośd cieku
40
z59
z60
z61
z62
z63
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Barbus
meridionalis
Bison bonasus
Bison bonasus
Bison bonasus
Bison bonasus
Bison bonasus
z64
Bison bonasus
żubr
z65
Bison bonasus
żubr
z52
z53
z54
z55
z56
z57
z58
brzanka
geometria koryta
brzanka
index EFI+
brzanka
mobilnośd koryta
brzanka
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
brzanka
rodzaj substratu dennego
brzanka
struktura wiekowa
brzanka
względna liczebnośd
żubr
żubr
żubr
żubr
żubr
z68
z69
z70
z71
z72
z73
z74
Callimorpha
(Euplagia)
quadripunctaria
Callimorpha
(Euplagia)
quadripunctaria
Canis lupus
Canis lupus
Canis lupus
Canis lupus
Canis lupus
Canis lupus
Canis lupus
z75
Cerambyx cerdo
kozioróg dębosz
z76
z77
z78
Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo
kozioróg dębosz
kozioróg dębosz
kozioróg dębosz
z79
Cerambyx cerdo
kozioróg dębosz
z80
z81
Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo
kozioróg dębosz
kozioróg dębosz
z66
z67
fragmentacja siedliska
liczebnośd
poziom rozrodu
struktura wiekowo-płciowa
śmiertelnośd naturalna
udział drzewostanów liściastych
i mieszanych w powierzchni
stanowiska
udział terenów otwartych w
powierzchni stanowiska
krasopani hera
jakośd siedliska
krasopani hera
względna liczebnośd
wilk
wilk
wilk
wilk
wilk
wilk
wilk
41
baza pokarmowa
fragmentacja siedliska
gęstośd sieci drogowej
lesistośd
liczba watach
stopieo izolacji siedlisk
zagęszczenie populacji
liczba czynnych
żerowisk/drzewo
liczba zasiedlonych drzew/10ha
mozaikowatośd
powierzchnia siedliska
struktura drzewostanu na
stanowisku
zacienienie drzew
żywotnośd zasiedlonych drzew
z82
Cobitis taenia
koza
z83
z84
z85
z86
z87
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Cobitis taenia
koza
koza
koza
koza
koza
z88
Cobitis taenia
koza
z89
z90
z91
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Coronella
austriaca
Coronella
austriaca
Coronella
austriaca
Coronella
austriaca
Coronella
austriaca
Coronella
austriaca
koza
koza
koza
z92
z93
z94
z95
z96
z97
gniewosz plamisty
baza pokarmowa
gniewosz plamisty
dostępnośd schronieo
gniewosz plamisty
izolacja przestrzenna
gniewosz plamisty
liczebnośd
gniewosz plamisty
struktura wiekowa
gniewosz plamisty
zacienienie
z98
Cottus gobio
głowacz białopłetwy
z99
z100
z101
z102
z103
Cottus gobio
Cottus gobio
Cottus gobio
Cottus gobio
Cottus gobio
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
z104
Cottus gobio
głowacz białopłetwy
z105
z106
z107
Cottus gobio
Cottus gobio
Cottus gobio
Cucujus
cinnaberinus
Cucujus
cinnaberinus
Cucujus
cinnaberinus
Cucujus
cinnaberinus
Cucujus
cinnaberinus
Cucujus
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
głowacz białopłetwy
z108
z109
z110
z111
z112
z113
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
zgniotek cynobrowy ilośd martwego drewna
zgniotek cynobrowy jakośd martwego drewna
zgniotek cynobrowy obecnośd gatunku
stopieo naturalności
ekosystemu leśnego
stopieo naturalności składu
zgniotek cynobrowy
gatunkowego drzewostanu
zgniotek cynobrowy struktura przestrzenna i
zgniotek cynobrowy
42
cinnaberinus
wiekowa drzewostanu na
stanowisku
zasobnośd drzewostanu na
zgniotek cynobrowy
stanowisku
z128
z129
z130
z131
Cucujus
cinnaberinus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Dytiscus
latissimus
Elaphe
longissima
Elaphe
longissima
Elaphe
longissima
Elaphe
longissima
Elaphe
longissima
Elaphe
longissima
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Emys orbicularis
z132
Emys orbicularis
żółw błotny
z133
z134
z135
z136
z137
z138
z139
z140
z141
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Emys orbicularis
Eriogaster catax
Eriogaster catax
Eriogaster catax
Eriogaster catax
Eudontomyzon
mariae
żółw błotny
żółw błotny
żółw błotny
żółw błotny
żółw błotny
barczatka kataks
barczatka kataks
barczatka kataks
barczatka kataks
z114
z115
z116
z117
z118
z119
z120
z121
z122
z123
z124
z125
z126
z127
z142
pływak szerokobrzegi obecnośd larw
pływak szerokobrzegi odczyn pH
pływak szerokobrzegi
powierzchnia i morfologia
zbiornika
pływak szerokobrzegi rodzaj substratu dennego
pływak szerokobrzegi roślinnośd wodna
pływak szerokobrzegi stopieo eutrofizacji wody
pływak szerokobrzegi względna liczebnośd
wąż Eskulapa
dostępnośd miejsc rozrodu
wąż Eskulapa
dostępnośd schronieo
wąż Eskulapa
izolacja przestrzenna
wąż Eskulapa
liczebnośd
wąż Eskulapa
struktura wiekowa
wąż Eskulapa
zacienienie
żółw błotny
żółw błotny
żółw błotny
żółw błotny
minóg ukraioski
43
baza pokarmowa
dostępnośd schronieo
izolacja przestrzenna
liczebnośd
odległośd lęgowisk od siedlisk
wodnych
powierzchnia lęgowisk
powierzchnia siedliska wodnego
struktura wiekowa
typ wód
zacienienie lęgowisk
ekspozycja stanowiska
izolacja przestrzenna
udział zarośli tarninowych
względna liczebnośd
charakter i modyfikacja
brzegów
z143
z144
z145
z146
z147
z148
z149
z150
z151
z152
z153
z154
z155
z156
z157
z158
z159
z160
z161
z162
z163
z164
z165
z166
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Eudontomyzon
mariae
Euphydryas
aurinia
Euphydryas
aurinia
Euphydryas
aurinia
Euphydryas
aurinia
Euphydryas
aurinia
Euphydryas
aurinia
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
Gobio
albipinnatus
minóg ukraioski
charakterystyka przepływu
minóg ukraioski
ciągłośd cieku
minóg ukraioski
geometria koryta
minóg ukraioski
index EFI+
minóg ukraioski
mobilnośd koryta
minóg ukraioski
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
minóg ukraioski
rodzaj substratu dennego
minóg ukraioski
struktura wiekowa
minóg ukraioski
względna liczebnośd
przeplatka aurinia
baza pokarmowa
przeplatka aurinia
dostępnośd miejsc rozrodu
przeplatka aurinia
izolacja przestrzenna
przeplatka aurinia
powierzchnia siedliska
przeplatka aurinia
względna liczebnośd
przeplatka aurinia
kiełb białopłetwy
zarastanie przez drzewa i
krzewy
charakter i modyfikacja
brzegów
kiełb białopłetwy
charakterystyka przepływu
kiełb białopłetwy
ciągłośd cieku
kiełb białopłetwy
geometria koryta
kiełb białopłetwy
index EFI+
kiełb białopłetwy
mobilnośd koryta
kiełb białopłetwy
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
kiełb białopłetwy
rodzaj substratu dennego
kiełb białopłetwy
struktura wiekowa
44
z167
Gobio
albipinnatus
kiełb białopłetwy
z168
Gobio kessleri
kiełb Kesslera
z169
z170
z171
z172
z173
Gobio kessleri
Gobio kessleri
Gobio kessleri
Gobio kessleri
Gobio kessleri
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
z174
Gobio kessleri
kiełb Kesslera
z175
z176
z177
Gobio kessleri
Gobio kessleri
Gobio kessleri
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Graphoderus
bilineatus
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
Lampetra
fluviatilis
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
kiełb Kesslera
z178
z179
z180
z181
z182
z183
z184
z185
z186
z187
z188
z189
z190
z191
z192
z193
z194
względna liczebnośd
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
kreślinek
obecnośd larw
kreślinek
odczyn pH
kreślinek
powierzchnia i morfologia
zbiornika
kreślinek
rodzaj substratu dennego
kreślinek
roślinnośd wodna
kreślinek
stopieo eutrofizacji wody
kreślinek
względna liczebnośd
minóg rzeczny
charakter i modyfikacja
brzegów
minóg rzeczny
charakterystyka przepływu
minóg rzeczny
ciągłośd cieku
minóg rzeczny
geometria koryta
minóg rzeczny
index EFI+
minóg rzeczny
mobilnośd koryta
minóg rzeczny
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
minóg rzeczny
rodzaj substratu dennego
minóg rzeczny
struktura wiekowa
minóg rzeczny
względna liczebnośd
45
z205
z206
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lampetra
planeri
Lucanus cervus
Lucanus cervus
z207
Lucanus cervus
jelonek rogacz
z208
Lucanus cervus
jelonek rogacz
z209
z210
z211
z212
z213
z214
z215
z216
z217
Lucanus cervus
Lucanus cervus
Lucanus cervus
Lynx lynx
Lynx lynx
Lynx lynx
Lynx lynx
Lynx lynx
Lynx lynx
jelonek rogacz
jelonek rogacz
jelonek rogacz
ryś
ryś
ryś
ryś
ryś
ryś
z218
Lynx lynx
ryś
z219
Lynx lynx
Marmota
marmota
latirostris
Marmota
marmota
latirostris
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
ryś
z195
z196
z197
z198
z199
z200
z201
z202
z203
z204
z220
z221
z222
z223
minóg strumieniowy
charakter i modyfikacja
brzegów
minóg strumieniowy charakterystyka przepływu
minóg strumieniowy ciągłośd cieku
minóg strumieniowy geometria koryta
minóg strumieniowy index EFI+
minóg strumieniowy mobilnośd koryta
minóg strumieniowy
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
minóg strumieniowy rodzaj substratu dennego
minóg strumieniowy struktura wiekowa
minóg strumieniowy względna liczebnośd
jelonek rogacz
jelonek rogacz
dostępnośd miejsc rozrodu
obecnośd gatunku
struktura drzewostanów
otaczających
struktura drzewostanu na
stanowisku
termika i warunki świetlne
wielkośd rójki
zinbredowanie populacji
baza pokarmowa
fragmentacja siedliska
gęstośd sieci drogowej
lesistośd
liczba samic z młodymi
stopieo izolacji siedlisk
średnia liczba młodych na
samicę
zagęszczenie populacji
świstak
liczba kolonii
świstak
powierzchnia piętra alpejskiego
piskorz
piskorz
46
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
z224
z225
z226
z227
z228
z229
z230
z231
z232
z233
z234
z235
z236
z237
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Misgurnus
fossilis
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
piskorz
ciągłośd cieku
piskorz
geometria koryta
piskorz
index EFI+
piskorz
mobilnośd koryta
piskorz
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
piskorz
rodzaj substratu dennego
piskorz
struktura wiekowa
piskorz
względna liczebnośd
nocek orzęsiony
nocek orzęsiony
nocek orzęsiony
liczebnośd
nocek orzęsiony
powierzchnia siedliska
nocek orzęsiony
nocek orzęsiony
z238
Myotis myotis
nocek duży
z239
Myotis myotis
nocek duży
z240
Myotis myotis
nocek duży
z241
z242
z243
Myotis myotis
Myotis myotis
Myotis myotis
nocek duży
nocek duży
nocek duży
z244
Myotis myotis
nocek duży
z245
z246
z247
z248
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
długośd elementów liniowych w
otoczeniu schronienia
dostępnośd wylotów dla
nietoperzy
udział terenów zalesionych w
otoczeniu schronienia
zabezpieczenie przed
niepokojeniem
dostępnośd wylotów dla
nietoperzy
liczebnośd
powierzchnia schronienia
letniego (dostępna dla
nietoperzy)
powierzchnia zimowiska
struktura wiekowa
warunki mikroklimatyczne
zabezpieczenie przed
niepokojeniem
trzepla zielona
charakter strefy przybrzeżnej
trzepla zielona
frakcje osadów dennych
trzepla zielona
głębokośd wody
trzepla zielona
klasa czystości wody
47
z249
z250
z251
z252
z253
z254
z255
z256
z257
z258
z259
z260
z261
z262
z263
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Ophiogomphus
cecilia
Osmoderma
eremita
Osmoderma
eremita
Osmoderma
eremita
Osmoderma
eremita
trzepla zielona
liczebnośd
trzepla zielona
naturalnośd koryta cieku
trzepla zielona
prędkośd przepływu wody
trzepla zielona
rodzaj brzegu
trzepla zielona
rozkład
trzepla zielona
siedlisko potencjalne
trzepla zielona
siedlisko zajmowane
trzepla zielona
stopieo porośnięcia brzegów
trzepla zielona
szerokośd koryta
trzepla zielona
zacienienie strefy przybrzeżnej
trzepla zielona
zagęszczenie populacji
pachnica dębowa
pachnica dębowa
pachnica dębowa
pachnica dębowa
z264
Osmoderma
eremita
pachnica dębowa
z265
Osmoderma
eremita
pachnica dębowa
z266
Osmoderma
eremita
pachnica dębowa
z267
Osmoderma
eremita
pachnica dębowa
z268
z269
z270
z271
Osmoderma
eremita
Pelecus cultratus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
pachnica dębowa
ciosa
izolacja
liczba drzew dziuplastych w
przeliczeniu na 1 ha
liczba drzew dziuplastych w
przeliczeniu na 100 drzew
liczba drzew zasiedlonych w
przeliczeniu na 1 ha
liczba grubych drzew
dziuplastych w przeliczeniu na 1
ha
liczba grubych dziuplastych
drzew w przeliczeniu na 100
drzew
liczba zasiedlonych drzew w
przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych
liczba zasiedlonych drzew w
przeliczeniu na 100 drzew
dziuplastych dostępnych
zacienienie drzew
index EFI+
strzebla błotna
głębokośd wody
strzebla błotna
liczebnośd
48
z272
z273
z274
z275
z276
z277
z278
z279
z280
z281
z282
z283
z284
z285
z286
z287
z288
z289
z290
z291
z292
z293
z294
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phoxinus
percnurus
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Phryganophilus
ruficollis
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
strzebla błotna
odczyn pH
strzebla błotna
powierzchnia lustra wody
strzebla błotna
przewodnictwo elektryczne
wody
strzebla błotna
struktura wiekowa
strzebla błotna
udział samic w populacji
strzebla błotna
zarastanie lustra wody przez
roślinnośd
strzebla błotna
zawartośd jonów amonowych
strzebla błotna
zawartośd jonów azotanowych
strzebla błotna
zawartośd jonów azotynowych
strzebla błotna
zawartośd jonów fosforanowych
konarek tajgowy
ilośd martwego drewna
konarek tajgowy
jakośd martwego drewna
konarek tajgowy
obecnośd imagines
konarek tajgowy
obecnośd owocników grzybów
powodujacych białą zgniliznę
drewna
konarek tajgowy
obecnośd śladów pożaru
konarek tajgowy
konarek tajgowy
konarek tajgowy
konarek tajgowy
konarek tajgowy
paleta gatunków martwego
drewna
skład gatunkowy drzew na
stanowisku
struktura drzewostanów
otaczających
struktura drzewostanu na
stanowisku
wiek drzew w drzewostanie
sichrawa karpacka
baza pokarmowa
sichrawa karpacka
dostępnośd miejsc rozrodu
sichrawa karpacka
konkurencja
49
z295
z296
z297
z298
z299
z300
z301
z302
z303
z304
z305
z306
z307
z308
z309
z310
z311
z312
z313
z314
z315
z316
z317
z318
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
Pseudogaurotina
excellens
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhodeus
sericeus amarus
Rhysodes
sulcatus
Rhysodes
sulcatus
Rhysodes
sulcatus
sichrawa karpacka
liczebnośd
sichrawa karpacka
spójnośd siedliska
sichrawa karpacka
warunki świetlne
sichrawa karpacka
zasiedlone krzewy
sichrawa karpacka
żerowiska czynne
podkowiec mały
podkowiec mały
długośd elementów liniowych w
otoczeniu schronienia
dostępnośd wylotów dla
nietoperzy
podkowiec mały
liczebnośd
podkowiec mały
powierzchnia siedliska
podkowiec mały
podkowiec mały
różanka
udział terenów zalesionych w
otoczeniu schronienia
zabezpieczenie przed
niepokojeniem
charakter i modyfikacja
brzegów
różanka
charakterystyka przepływu
różanka
ciągłośd cieku
różanka
geometria koryta
różanka
index EFI+
różanka
mobilnośd koryta
różanka
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
różanka
rodzaj substratu dennego
różanka
struktura wiekowa
różanka
względna liczebnośd
zagłębek
bruzdkowany
zagłębek
bruzdkowany
zagłębek
bruzdkowany
50
historyczna ciągłośd lasu
ilośd martwego drewna
jakośd martwego drewna
z319
Rhysodes
sulcatus
zagłębek
bruzdkowany
z320
Rhysodes
sulcatus
zagłębek
bruzdkowany
Rhysodes
sulcatus
Rhysodes
sulcatus
Rhysodes
sulcatus
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Rosalia alpina
Rupicapra
rupicapra tatrica
Rupicapra
rupicapra tatrica
Rupicapra
rupicapra tatrica
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
Sabanejewia
aurata
zagłębek
bruzdkowany
zagłębek
bruzdkowany
zagłębek
bruzdkowany
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
nadobnica alpejska
z343
Salmo salar
łosoś atlantycki
z344
z345
z346
Salmo salar
Salmo salar
Salmo salar
łosoś atlantycki
łosoś atlantycki
łosoś atlantycki
z321
z322
z323
z324
z325
z326
z327
z328
z329
z330
z331
z332
z333
z334
z335
z336
z337
z338
z339
z340
z341
z342
obecnośd imagines
skład gatunkowy drzewostanu
na stanowisku i w jego
otoczeniu
struktura drzewostanów
otaczających
struktura drzewostanu na
stanowisku
wiek drzew w drzewostanie
ilośd materiału lęgowego
izolacja przestrzenna
liczebnośd
powtarzalnośd obserwacji
siedlisko potencjalne
trwałośd mikrosiedliska
kozica
liczebnośd
kozica
powierzchnia piętra alpejskiego
kozica
przyrost naturalny
koza złotawa
charakter i modyfikacja
brzegów
koza złotawa
charakterystyka przepływu
koza złotawa
ciągłośd cieku
koza złotawa
geometria koryta
koza złotawa
index EFI+
koza złotawa
mobilnośd koryta
koza złotawa
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
koza złotawa
rodzaj substratu dennego
koza złotawa
struktura wiekowa
koza złotawa
względna liczebnośd
51
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
z347
z348
Salmo salar
Salmo salar
łosoś atlantycki
łosoś atlantycki
z349
Salmo salar
łosoś atlantycki
z350
z351
z352
z368
z369
Salmo salar
łosoś atlantycki
Salmo salar
łosoś atlantycki
Salmo salar
łosoś atlantycki
Spermophilus
suseł perełkowany
suslicus
Spermophilus
suseł perełkowany
suslicus
Spermophilus
suseł perełkowany
suslicus
Spermophilus
suseł perełkowany
suslicus
Spermophilus
suseł perełkowany
suslicus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Thymallus
lipieo
thymallus
Triturus cristatus traszka grzebieniasta
Triturus cristatus traszka grzebieniasta
z370
Triturus cristatus traszka grzebieniasta
z371
z372
z373
z374
z375
z376
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Triturus cristatus
z353
z354
z355
z356
z357
z358
z359
z360
z361
z362
z363
z364
z365
z366
z367
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
traszka grzebieniasta
52
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
baza pokarmowa
liczebnośd
wysokośd murawy
zarastanie przez drzewa i
krzewy
zasiedlona powierzchnia
charakter i modyfikacja
brzegów
charakterystyka przepływu
ciągłośd cieku
geometria koryta
index EFI+
mobilnośd koryta
ogólna ocena
hydromorfologiczna wg RDW
rodzaj substratu dennego
struktura wiekowa
względna liczebnośd
jakośd środowiska lądowego
jakośd wody
liczba zbiorników w odległości <
500 m
obecnośd gatunku
powierzchnia siedliska wodnego
region geograficzny
stałośd zbiornika
udział zasiedlonych stanowisk
wpływ ptaków wodnych
z377
z378
z379
z380
z381
z382
z383
z384
z385
z386
z387
z388
z389
z390
z391
z392
z393
z394
z395
z396
z397
z398
z399
z400
z401
z402
z403
z404
z405
Triturus cristatus traszka grzebieniasta wpływ ryb
Triturus cristatus traszka grzebieniasta zacienienie
zarastanie lustra wody przez
Triturus cristatus traszka grzebieniasta
roślinnośd
skójka
antropogeniczne zmiany koryta
Unio crassus
gruboskorupowa
rzeki
skójka
Unio crassus
głębokośd wody
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
klasa czystości wody
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
liczebnośd
gruboskorupowa
skójka
obecnośd punktowych źródeł
Unio crassus
gruboskorupowa
zanieczyszczeo
skójka
obecnośd ryb - żywicieli
Unio crassus
gruboskorupowa
glochidiow U. crassus
skójka
Unio crassus
prędkośd przepływu wody
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
profil koryta rzeki
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
rodzaj substratu dennego
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
struktura wiekowa
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
struktura wielkości ciała
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
szerokośd koryta
gruboskorupowa
skójka
udział U.crassus w strukturze
Unio crassus
gruboskorupowa
zgrupowao Unionidae
skójka
Unio crassus
wskaźnik optymalnego siedliska
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
zacienienie
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
zasiedlenie odcinka rzeki
gruboskorupowa
skójka
Unio crassus
zawartośd jonów azotanowych
gruboskorupowa
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny fragmentacja siedliska
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny gęstośd sieci drogowej
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny gęstośd zaludnienia
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny lesistośd
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny liczebnośd
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny płodnośd
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny poziom rozrodu
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny presja turystyczna
Ursus arctos
niedźwiedź brunatny przypadki agresji
53
z406
z407
z408
z409
z410
z411
z412
z413
z414
z415
z416
z417
z418
z419
z420
z421
z422
z423
z424
z425
z426
z427
z428
z429
z430
z431
Ursus arctos
Ursus arctos
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo
angustior
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo geyeri
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
Vertigo
moulinsiana
s1
1150
s2
1150
s3
1150
niedźwiedź brunatny
niedźwiedź brunatny
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka
zwężona
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka Geyera
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
poczwarówka
jajowata
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
54
przypadki synantropizacji
szkody
fragmentacja siedliska
izolacja przestrzenna
liczebnośd
malakocenoza
powierzchnia siedliska
stopieo wilgotności
stopieo zarośnięcia
struktura wiekowa
fragmentacja siedliska
izolacja przestrzenna
liczebnośd
malakocenoza
powierzchnia siedliska
stopieo wilgotności
stopieo zarośnięcia
struktura wiekowa
fragmentacja siedliska
izolacja przestrzenna
liczebnośd
malakocenoza
powierzchnia siedliska
stopieo wilgotności
stopieo zarośnięcia
struktura wiekowa
Azot nieorganiczny
Chlorki
Fosfor ogólny
s4
1150
s5
1150
s6
1150
s7
1150
s8
1150
s9
1150
s10
1310
s11
1310
s12
1310
s13
1310
s14
1310
s15
1310
s16
1330
s17
1330
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Zalewy i jeziora
przymorskie (laguny)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Śródlądowe błotniste
solniska z
solirodkiem
(Salicornion
ramosissimae)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
55
Liczba zbiorowisk
Obecnośd hydrofitów
Obecnośd ramienic
Odczyn wody
Przezroczystośd wody
Zasilanie wodami słonymi
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Zasilanie wodami słonymi
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
s18
1330
s19
1330
s20
1330
s21
1330
s22
1330
s23
1340
s24
1340
s25
1340
s26
1340
s27
1340
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinietalia
częśd - zbiorowiska
nadmorskie)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
56
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Zasilanie wodami słonymi
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
s28
1340
s29
1340
s30
1340
s31
2130
s32
2130
s33
2130
s34
2130
s35
2130
s36
2130
s37
2130
s38
2130
s39
2140
s40
2140
s41
2140
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Śródlądowe słone
łąki, pastwiska i
szuwary (GlaucoPuccinietalia częśd zbiorowiska
śródlądowe)
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie wydmy
szare
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
57
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zasilanie wodami słonymi
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd gatunków nitrofilnych
Obecnośd krzewów i krzewinek
Obecnośd nalotu drzew i
krzewów
Występowanie abrazji
Zniszczenia mechaniczne
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
s42
2140
s43
2140
s44
2140
s45
2140
s46
2140
s47
2160
s48
2160
s49
2160
s50
2160
s51
2160
s52
2160
s53
2160
s54
2170
s55
2170
s56
2170
s57
2170
s58
2170
s59
2170
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie
wrzosowiska
bażynowe
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby
piaskowej
58
Obecnośd gatunków nitrofilnych
Obecnośd nalotu drzew (sosny
lub brzozy)
Stan populacji wskaźnikowych
gatunki roślin naczyniowych:
wrzos zwyczajny i bażyna
czarna, z uwzględ
Występowanie abrazji
Zniszczenia mechaniczne
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
drzewiastych
Odnowienie naturalne rokitnika
Powierzchnia kępy
Stan zdrowotny krzewów
rokitnika
Wysokośd krzewów (średnia)
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
drzewiastych
Negatywne wpływy z otoczenia
Odnowienie naturalne wierzby
piaskowej
Powierzchnia kępy
Stan zdrowotny krzewów
wierzby piaskowej
s60
2170
s61
2170
s62
3110
s63
3110
s64
3110
s65
3110
s66
s67
s68
3110
3110
3110
s69
3150
s70
3150
s71
3150
s72
3150
s73
3150
s74
3150
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby Wysokośd krzewów (średnia)
piaskowej
Nadmorskie wydmy z
zaroślami wierzby Występowanie abrazji
piaskowej
Jeziora lobeliowe
Barwa wody
Charakterystyczna kombinacja
Jeziora lobeliowe
zbiorowisk w obrebie transektu
Jeziora lobeliowe
Fito- i zooplankton
Gatunki inwazyjne i/ lub obce
Jeziora lobeliowe
dla zbiorowisk makrofitów
Jeziora lobeliowe
Odczyn wody
Jeziora lobeliowe
Przewodnictwo wody
Jeziora lobeliowe
Przezroczystośd wody
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
Barwa wody
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze Charakterystyczna kombinacja
zbiorowiskami z
zbiorowisk w obrebie transektu
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
Fito- i zooplankton
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze Gatunki inwazyjne i/ lub obce
zbiorowiskami z
dla zbiorowisk makrofitów
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
Odczyn wody
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne Przewodnictwo wody
zbiorniki wodne ze
59
s75
3150
s76
3220
s77
3220
s78
3220
s79
3220
s80
3220
s81
3220
s82
3220
s83
3220
s84
3220
s85
3220
s86
3230
s87
3230
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z
Nympheion,
Potamion
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Pionierska roślinnośd
na kamieocach
górskich potoków
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
60
Przezroczystośd wody
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki krzewów
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd kompleksu siedlisk
nadrzecznych 3220, 3230, 3240,
91E0
Pokrycie kamieoców przez
roślinnośd zielną
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Szerokośd kamieoców
Udział gatunków drzewiastych
(powyżej 1,5 m wys)
Wysokośd warstwy zielnej
Zwarcie krzewów w płacie
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki krzewów
s88
3230
s89
3230
s90
3230
s91
3230
s92
3230
s93
3230
s94
3230
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
61
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd budowli
hydrotechnicznych
Odległośd od ściany lasu
Odnowienie krzewów wrześni
Pozyskiwanie żwiru z koryta
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna zarośli
s95
3230
s96
3230
s97
3230
s98
3230
s99
3240
s100
3240
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wrześni na
kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wrześni)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
62
Szerokośd kamieoców
Udział gatunków drzewiastych
(powyżej 1,5 m wys)
Wysokośd krzewów (średnia)
Zwarcie krzewów w płacie
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki krzewów
s101
3240
s102
3240
s103
3240
s104
3240
s105
3240
s106
3240
s107
3240
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
63
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd kompleksu siedlisk
nadrzecznych 3220, 3230, 3240,
91E0
Odnowienie wierzby
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Stan zdrowotny krzewów
wierzbowych
Struktura przestrzenna zarośli
Udział gatunków drzewiastych
(powyżej 1,5 m wys)
s108
3240
s109
3240
s110
4060
s111
4060
s112
4060
s113
4060
s114
4060
s115
4060
s116
4060
s117
4060
s118
4060
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Zarośla wierzby siwej
na kamieocach i
żwirowiskach
górskich potoków
(Salici-Myricarietum
częśd - z przewagą
wierzby)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
64
Wysokośd krzewów (średnia)
Zwarcie krzewów w płacie
Ekspansja borówki czarnej
Ekspansja kosodrzewiny
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez mszaki
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Występowanie borówki halnej i
s119
4060
s120
4070
s121
4070
s122
4070
s123
4070
s124
4070
s125
4070
s126
4070
s127
4080
s128
4080
s129
4080
s130
4080
s131
4080
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Wysokogórskie
borówczyska
bażynowe (EmpetroVaccinietum)
Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
bażyny obupłciowej
Zniszczenia mechaniczne
Bogactwo porostów
epifitycznych
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Obumieranie igieł kosodrzewiny
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Występowanie naturalnego
Zarośla kosodrzewiny
kompleksu zbiorowisk
(Pinetum mugo)
subalpejskich
Zarośla kosodrzewiny
Zniszczenia mechaniczne
(Pinetum mugo)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
Ekspansja borówki czarnej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
Ekspansja kosodrzewiny
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej Ekspansja krzewów i podrostu
(Salicetum
drzew
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
Gatunki charakterystyczne
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
Gatunki ekspansywne
wierzbowe wierzby
65
s132
4080
s133
4080
s134
4080
s135
4080
s136
4080
s137
4080
s138
4080
s139
5130
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Subalpejskie zarośla
wierzbowe wierzby
lapooskiej lub śląskiej
(Salicetum
lapponum, Salicetum
silesiacae)
Zarosla jalowca
pospolitego na
66
Naturalne odnowienie wierzby
śląskiej
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie przez mszaki
Występowanie śmiałka
pogiętego
Występowanie wierzby śląskiej
Zniszczenia mechaniczne
Zwarcie krzewów w płacie
Gatunki charakterystyczne
murawy
s140
5130
s141
5130
s142
5130
s143
5130
s144
5130
s145
5130
s146
5130
s147
5130
s148
5130
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
Zarosla jalowca
pospolitego na
wrzosowiskach lub
murawach
nawapiennych
67
kserotermicznej/wrzosowiska
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki krzewów
Obce gatunki inwazyjne
Odnowienie krzewów jałowca
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna zarośli
Udział gatunków drzewiastych
(powyżej 1,5 m wys)
Wysokośd krzewów (średnia)
Zwarcie krzewów w płacie
s149
6110
s150
6110
s151
6110
s152
6110
s153
6110
s154
6110
s155
6110
s156
6110
s157
6110
s158
6120
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Skały wapienne i
neutrofilne z
roślinnością
pionierską (AlyssoSedion)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
68
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Ocienienie muraw
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zniszczenia mechaniczne
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
s159
6120
s160
6120
s161
6120
s162
6120
s163
6120
s164
6150
s165
6150
s166
6150
s167
6150
s168
6150
(Koelerion glaucae)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
69
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zachowanie strefy ekotonalnej
Ekspansja borówki czarnej
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne
Obce gatunki inwazyjne
s169
6150
s170
6150
s171
6150
s172
6170
s173
6170
s174
6170
s175
6170
s176
6170
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Wysokogórskie
murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i
bezwapienne
wyleżyska śnieżne
(Salicion herbaceae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
70
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Występowanie śmiałka
pogiętego
Zniszczenia mechaniczne
Bogactwo gatunkowe
Cenne składniki flory
Erozja
Gatunki ekspansywne
Gatunki nawapienne
s177
6170
s178
6170
s179
6170
s180
6170
s181
6170
s182
6170
s183
6170
s184
6170
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
71
Gatunki synantropijne
Gatunki typowe dla podłoża
bezwapiennego
Pokrycie drzew i krzewów (w
tym kosodrzewiny) w transekcie
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Stan populacji gatunków
nawapiennych
Stan populacji gatunków
typowych dla podłoża
bezwapiennego
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
s185
6170
s186
6210
s187
6210
s188
6210
s189
6210
s190
6210
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Nawapienne murawy
wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i
wyleżyska śnieżne
(Arabidion
coeruleae)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
pallescentis)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
pallescentis)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
pallescentis)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
pallescentis)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
72
Średnie pokrycie roślin zielnych
w transekcie
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Liczba gatunków
storczykowatych
Obce gatunki inwazyjne
s191
6210
s192
6230
s193
6230
s194
6230
s195
6230
s196
6230
s197
6230
s198
6230
s199
6230
pallescentis)
Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea i
ciepłolubne murawy
z Asplenion
septentrionalisFestucion
pallescentis)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
bogate florystycznie)
Bogate florystycznie
górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty
73
Zachowanie strefy ekotonalnej
Bogactwo gatunkowe
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Eutrofizacja
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
s200
6410
s201
6410
s202
6410
s203
6410
s204
6410
s205
6410
s206
6410
s207
6410
s208
6410
s209
6440
s210
6440
s211
6440
s212
6440
s213
6440
s214
6440
s215
6440
s216
6440
s217
6440
s218
6440
bogate florystycznie)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe
(Molinion)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
Łąki selemicowe
(Cnidion dubii)
74
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zachowanie płatów lokalnie
typowych
Cenne składniki flory
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zachowanie płatów lokalnie
typowych
s219
6510
s220
6510
s221
6510
s222
6510
s223
6510
s224
6510
s225
6510
s226
6510
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
75
Cenne składniki flory
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
s227
6510
s228
6510
s229
6520
s230
6520
s231
6520
s232
6520
s233
6520
s234
6520
s235
6520
s236
6520
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
76
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Zachowanie płatów lokalnie
typowych
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Struktura przestrzenna płatów
s237
6520
s238
7110
s239
7110
s240
7110
s241
7110
s242
7110
s243
7110
s244
7110
s245
7110
s246
7110
s247
7140
s248
7140
s249
7140
s250
7140
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Górskie łąki
konietlicowe
użytkowane
ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie z
roślinnością
torfotwórczą (żywe)
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
77
siedliska
Zachowanie strefy ekotonalnej
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Melioracje odwadniające
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd krzewów i drzew
Odpowiednie uwodnienie
Pokrycie i struktura gatunków
torfowców
Pozyskanie torfu
Struktura powierzchni
torfowiska (obecnośd dolinek i
kęp)
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Melioracje odwadniające
s251
7140
s252
7140
s253
7140
s254
7140
s255
7140
s256
7140
s257
7150
s258
7150
s259
7150
s260
7150
s261
7150
s262
7150
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
78
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd krzewów i drzew
Pokrycie i struktura gatunkowa
mchów
Pozyskanie torfu
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Stopieo uwodnienia
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Geneza siedliska
Melioracje odwadniające
Obce gatunki inwazyjne
s263
7150
s264
7150
s265
7150
s266
7150
s267
7150
s268
7150
s269
7150
s270
7210
s271
7210
s272
7210
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Obniżenia na podłożu
torfowym z
roślinnością ze
związku
Rhynchosporion
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
79
Obecnośd krzewów i drzew
Odsłonięty torf
Pokrycie i struktura gatunkowa
mchów
Pozyskanie torfu
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Stopieo uwodnienia
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
s273
7210
s274
7210
s275
7210
s276
7210
s277
7210
s278
7210
s279
7210
s280
7220
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Torfowiska
nakredowe
(Cladietum marisci,
Caricetum buxbaumi,
Schoenetum
nigricantis)
Źródliska wapienne
80
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki synantropijne
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Stopieo uwodnienia
Zniszczenia mechaniczne
Zwarcie szuwarów kłociowych
Erozja chemiczna
s281
7220
s282
7220
s283
7220
s284
7220
s285
7220
s286
7220
s287
7220
s288
7220
s289
7220
s290
7220
s291
7220
s292
7220
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Źródliska wapienne
81
Erozja denna koryta cieków
Erozja wsteczna
Erozja zboczowa
Eutrofizacja
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd i pokrycie
wątrobowców
Proces wytrącania się martwicy
wapiennej
Stopieo uwodnienia
Występowanie trawertynów
s293
7230
s294
7230
s295
7230
s296
7230
s297
7230
s298
7230
s299
7230
s300
7230
s301
7230
ze zbiorowiskami
Cratoneurion
commutati
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
82
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Melioracje odwadniające
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie i struktura gatunkowa
mchów
Pozyskanie torfu
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
s302
7230
s303
7230
s304
7230
s305
8150
s306
8150
s307
8150
s308
8150
s309
8150
s310
8150
s311
8150
s312
8150
s313
8150
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i
mechowisk
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
83
Stopieo uwodnienia
Występowanie trawertynów
Zakres pH
Dominująca frakcja rumoszu
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Inne przypadki dewastacji
siedliska
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd wywróconych drzew
Ocienienie muraw
Ogólny stosunek pokrycia
s314
8150
s315
8150
s316
8150
s317
8160
s318
8160
s319
8160
s320
8160
s321
8160
s322
8160
s323
8160
s324
8160
s325
8210
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Środkowoeuropejskie
wyżynne piargi i
gołoborza
krzemianowe
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne
rumowiska wapienne
ze zbiorowiskami ze
Stipion calamagrostis
Wapienne ściany
84
porostów i mchów do pokrycia
roślin
Pokrycie przez gatunki traw
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Obce gatunki inwazyjne
Pokrycie piargu przez zespół
zachyłki Roberta
Gymnocarpietum robertiani
Pokrycie przez gatunki traw
Roślinnośd napiargowa
Ekspansja krzewów i podrostu
s326
8210
s327
8210
s328
8210
s329
8210
s330
8210
s331
8210
s332
8210
s333
8210
s334
8210
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
85
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Inne przypadki dewastacji
siedliska
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Ocienienie muraw
Pokrycie przez gatunki traw
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Ślady ognisk w pobliżu ścian
skalnych
s335
8210
s336
8220
s337
8220
s338
8220
s339
8220
s340
8220
s341
8220
s342
8220
s343
8220
s344
8220
caulescentis
Wapienne ściany
skalne ze
zbiorowiskami
Potentilletalia
caulescentis
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
86
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Inne przypadki dewastacji
siedliska
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
Ocienienie muraw
Pokrycie przez gatunki traw
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
s345
8220
s346
8220
s347
8220
s348
8230
s349
8230
s350
8230
s351
8230
s352
8230
s353
8230
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Ściany skalne i
urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacion vandelii
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
87
Ślady ognisk w pobliżu ścian
skalnych
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Występowanie jeżyn, malin,
dzikiego bzu czarnego i bzu
koralowego
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Inne przypadki dewastacji
siedliska
Martwa materia organiczna
Obce gatunki inwazyjne
s354
8230
s355
8230
s356
8230
s357
8230
s358
8230
s359
9160
s360
9160
s361
9160
s362
9160
s363
9160
s364
9160
s365
9160
s366
9160
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Pionierskie murawy
na skałach
krzemianowych
(Arabidopsidion
thalianae)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(Stellario-
88
Ocienienie muraw
Pokrycie przez gatunki traw
Struktura przestrzenna płatów
siedliska
Ślady wspinaczki lub
wydeptywania
Występowanie jeżyn, malin,
dzikiego bzu czarnego i bzu
koralowego
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie
Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie
Gatunki dominujące
Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Martwe drewno
s367
9160
s368
9160
s369
9160
s370
9160
s371
9160
s372
9160
s373
9160
s374
9160
s375
9160
s376
9180
s377
9180
s378
9180
s379
9180
Carpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Grąd subatlantycki
(StellarioCarpinetum)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
89
Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30 cm
grubości
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Różnorodnośd występujących
mchów, grzybów, ptaków lub
owadów (jeżeli są takie dane lub
obserwacje)
Struktura pionowa i
przestrzenna drzewostanu
Udział gatunków
„wczesnosukcesyjnych” w
drzewostanie
Udział graba w drzewostanie
Udział w drzewostanie
gatunków liściastych (bez
wczesnosukcesyjnych)
Wiek drzewostanu
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
s380
9180
s381
9180
s382
9180
s383
9180
s384
9180
s385
9180
s386
9190
s387
9190
s388
9190
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na
stromych stokach i
zboczach (Tilio
platyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
90
Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Obce gatunki inwazyjne
Pionowa struktura roślinności
Pozyskanie drewna i inne
przekształcenia związane z
użytkowaniem
Struktura drzewostanu na
stanowisku
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie
Ekspansywne gatunki rodzime
s389
9190
s390
9190
s391
9190
s392
9190
s393
9190
s394
9190
s395
9190
s396
9190
s397
9190
s398
9190
s399
9190
s400
9190
s401
9190
s402
s403
91D0
91D0
s404
91D0
s405
91D0
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy
(Betulo-Quercetum)
(apofity) w runie
Gatunki dominujące
Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Martwe drewno
Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30 cm
grubości
Naturalne odnowienie dębu
Różnorodnośd występujących
Pomorski kwaśny las
mchów, grzybów, ptaków lub
brzozowo-dębowy
owadów (jeżeli są takie dane lub
(Betulo-Quercetum)
obserwacje)
Pomorski kwaśny las
Struktura pionowa i
brzozowo-dębowy
przestrzenna drzewostanu
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy Udział dębu w drzewostanie
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy Udział sosny w drzewostanie
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
brzozowo-dębowy Wiek drzewostanu
(Betulo-Quercetum)
Pomorski kwaśny las
Zniszczenia runa i gleby
brzozowo-dębowy
związane z pozyskaniem drewna
(Betulo-Quercetum)
Bory i lasy bagienne Gatunki charakterystyczne
Bory i lasy bagienne Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
Bory i lasy bagienne
zielnych
Gatunki obce ekologicznie w
Bory i lasy bagienne
drzewostanie
91
s406
91D0
Bory i lasy bagienne
s407
91D0
Bory i lasy bagienne
s408
91D0
Bory i lasy bagienne
s409
91D0
Bory i lasy bagienne
s410
s411
s412
91D0
91D0
91D0
Bory i lasy bagienne
Bory i lasy bagienne
Bory i lasy bagienne
s413
91D0
Bory i lasy bagienne
s414
91D0
Bory i lasy bagienne
s415
91D0
Bory i lasy bagienne
s416
91D0
Bory i lasy bagienne
s417
91D0
Bory i lasy bagienne
s418
91E0
s419
91E0
s420
91E0
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
92
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30 cm
grubości
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Obce gatunki inwazyjne
Odpowiednie uwodnienie
Pionowa struktura roślinności
Stan kluczowych dla
różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla
siedliska
Wiek drzewostanu
Występowanie i stan populacji
charakterystycznych krzewinek
Występowanie mchów
torfowców
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
Gatunki charakterystyczne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
s421
91E0
s422
91E0
s423
91E0
s424
91E0
s425
91E0
s426
91E0
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
93
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Martwe drewno
Martwe drewno
wielkowymiarowe
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Naturalnośd koryta rzecznego
(brak regulacji)
s427
91E0
s428
91E0
s429
91E0
s430
91E0
s431
91E0
s432
91E0
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
Łęgi wierzbowe,
topolowe olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinosoincanae, olsy
źródliskowe)
94
Obce gatunki inwazyjne
Pionowa struktura roślinności
Rytm zalewów
Stan kluczowych dla
różnorodności biologicznej
gatunków lokalnie typowych dla
siedliska
Wiek drzewostanu
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
s433
91F0
s434
91F0
s435
91F0
s436
91F0
s437
91F0
s438
91F0
s439
91F0
s440
91F0
s441
91F0
s442
91F0
s443
91F0
s444
91F0
s445
91F0
s446
91F0
s447
91F0
s448
91F0
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie
Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie
Gatunki dominujące
Gatunki obce ekologicznie w
drzewostanie
Gatunki obce geograficznie w
drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Liczba gatunków z grupy ‘wiązy,
dąb, jesion” występujących w
drzewostanie
Martwe drewno
Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30 cm
grubości
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Przejawy procesu grądowienia
Różnorodnośd gatunkowa
warstwy krzewów
Różnorodnośd występujących
Łęgowe lasy dębowomchów, grzybów, ptaków lub
wiązowo-jesionowe
owadów (jeżeli są takie dane lub
(Ficario-Ulmetum)
obserwacje)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe Stosunki wodno-wilgotnościowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowo- Struktura pionowa i
wiązowo-jesionowe przestrzenna drzewostanu
95
s449
91F0
s450
91F0
s451
91I0
s452
91I0
s453
91I0
s454
91I0
s455
91I0
s456
91I0
s457
91I0
s458
91I0
s459
91I0
s460
91I0
s461
91I0
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Łęgowe lasy dębowowiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
96
Wiek drzewostanu
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ciepłolubne
Gatunki dominujące
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
Martwe drewno
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd nasadzeo drzew
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Wiek drzewostanu
s462
91I0
s463
91I0
s464
91I0
s465
91I0
s466
91P0
s467
91P0
s468
91P0
s469
91P0
s470
91P0
s471
91P0
s472
91P0
s473
91P0
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia
pubescentispetraeae)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
97
Zniszczenia drzewostanów wiatrołomy, gradacje owadów
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
Zwarcie korony drzew (dostęp
światła)
Zwarcie podszytu
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
Martwe drewno
Naturalne odnowienie buka
Naturalne odnowienie jodły
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd nasadzeo drzew
s474
91P0
s475
91P0
s476
91P0
s477
91Q0
s478
91Q0
s479
91Q0
s480
91Q0
s481
91Q0
s482
91Q0
s483
91Q0
s484
91Q0
s485
91Q0
s486
91T0
s487
91T0
s488
91T0
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Jodłowy bór
świętokrzyski
(Abietetum
polonicum)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Górskie reliktowe
laski sosnowe (EricoPinion)
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
98
Wiek drzewostanu
Zniszczenia drzewostanów wiatrołomy, gradacje owadów
Zniszczenia runa i gleby
związane z pozyskaniem drewna
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ciepłolubne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
Naturalne odnowienie
Obce gatunki inwazyjne
Pozyskanie drewna i inne
przekształcenia związane z
użytkowaniem
Struktura drzewostanu na
stanowisku
Zniszczenia mechaniczne
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Gatunki ekspansywne roślin
zielnych
Gatunki obce w drzewostanie
s489
91T0
s490
91T0
s491
91T0
s492
91T0
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
s493
91T0
Śródlądowy bór
chrobotkowy
s494
91T0
Śródlądowy bór
chrobotkowy
s495
91T0
s496
91T0
s497
91T0
s498
91T0
s499
9410
s500
9410
s501
9410
s502
9410
s503
9410
s504
9410
s505
9410
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Śródlądowy bór
chrobotkowy
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
99
Martwe drewno
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Obce gatunki inwazyjne
Obecnośd nasadzeo drzew
Ogólny stosunek pokrycia
porostów i mchów do pokrycia
roślin
Pozyskanie drewna i inne
przekształcenia związane z
użytkowaniem
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Wiek drzewostanu
Występowanie i stan populacji
chrobotków
Zniszczenia drzewostanów wiatrołomy, gradacje owadów
Charakterystyczne kombinacje
florystyczne
Ekspansja krzewów i podrostu
drzew
Ekspansywne gatunki obce w
podszycie i runie
Ekspansywne gatunki rodzime
(apofity) w runie
Gatunki obce w drzewostanie
Inne zniekształcenia
(rozjeżdżenie, wydeptanie,
zaśmiecenie)
Martwe drewno
s506
9410
s507
9410
s508
9410
s509
9420
s510
9420
s511
9420
s512
9420
s513
9420
s514
9420
s515
9420
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis częśd zbiorowiska górskie)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Górski bór limbowoświerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
Martwe drewno leżace lub
stojące >3 m długości i >30 cm
grubości
Naturalne odnowienie
drzewostanu
Obecnośd kornika - posusz
czynny
Gatunki charakterystyczne
Gatunki ekspansywne
Naturalne odnowienie limby
Obce gatunki inwazyjne
Procent powierzchni zajęty
przez siedlisko na transekcie
Udział limby w drzewostanie
Zniszczenia mechaniczne
PODSUMOWANIE ZMIAN W SDGIS:
1. Dodanie kolumn stnzch, reprez, oceogo, stnpop, stnsie, peroch, zrdopsgrn, zrddan,
guid2 do tabel grzyobse, poroobse, brunoobse, krasobse, ramiobse, watrobse,
mchyobse, roslnaczobse, pijaobse, skorobse, pajeobse, slimobse, malzobse,
minorybyobse, plazobse, gadyobse, ssakobse), a także do tabel atrybutów warstw
siedn2k_pft, siedn2k_aft;
2. Dodanie kolumn zrdopsgrn i zrddan do tabel owadsieobse, minorybysieobse,
plazsieobse, gadysieobse, ptakobse, ptaksieobse, ssaksieobse;
100
3. Dodanie do domeny zrdopsgrn kolejnej pozycji: „Kod 8 - odbiornik GPS-NAVSTAR
klasy turystycznej”;
4. Dodanie tabel (struktura patrz Tabela 4) przechowujących wartości wskaźników wg
PMŚ do poszczególnych grup gatunków i siedlisk;
5. Utworzono domenę słownikującą wskaźniki wg PMŚ (Tabela 5).
3.3.Informacja o zagrożeniach
Punkt 4 szablonu dokumentacji PZO to tabela, która zawiera informacje o zagrożeniach
istniejących i potencjalnych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ochrony. Aby informacja
ta była użyteczna zasadnym jest zapisanie zagrożeo do konkretnych obserwacji siedlisk lub gatunków,
a nie zbiorczo dla danego typu siedliska lub gatunku tak jak ma to miejsce np. w SDF. Identyfikacja
stanowisk siedlisk lub gatunków jest możliwa dzięki identyfikatorowi unikalnemu globalnie GUID.
SDGIS w ogóle nie przewiduje gromadzenia informacji o zagrożeniach, w związku z czym proponuje
się utworzenie dodatkowych tabel zagrożeo „xxxxzagr” do grup przyrodnicznych SDGIS (gady, płazy,
ptaki, ssaki itd.) gromadzących informacje przyrodnicze oraz domeny słownikującej zagrożenia.
Tabela 6: Struktura nowych tabel w SDGIS przechowujących informacje o zagrożeniach w stosunku do poszczególnych
stanowisk siedlisk lub gatunków
Nazwa
pola
Typ
Dozw. Domena/
Precyzja Skala Długośd
danych PUSTE Format
guid2
Text
Nie
zagist
Short
Tak
zagistops
Text
Tak
zagpot
Short
Tak
zagpotops
Text
Tak
38
zagr
3
254
zagr
3
254
101
Opis
Identyfikator unikalny
globalnie GUID (np.
{530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B})
zagrożenia.
Identyfikator każdego
zarożenia musi mied
jednakową wartośd co
identyfikator obserwacji
(guid2 z „xxxobse”)
gatunku/siedliska, do
którego się odnosi
Zagrożenie istniejące
zgodnie z SDF
Opis zag. istniejącego
Pole ma charakter
„wolnego tekstu”
Zagrożenie potencjalne
zgodnie z SDF
Opis zag. potencjalnego
Pole ma charakter
„wolnego tekstu”
Tabela 7: Nowa domena w SDGIS słownikująca zagrożenia wg SDF
Kod
100
101
102
110
120
130
140
141
150
151
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
180
190
200
210
211
212
213
220
221
230
240
241
242
243
244
250
251
290
300
Opis
Uprawa
Zmiana sposobu uprawy
Koszenie / ścinanie
Stosowanie pestycydów
Nawożenie /nawozy sztuczne/
Nawadnianie
Wypas
Zarzucenie pasterstwa
Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
Usuwanie żywopłotów i zagajników
Gospodarka leśna - ogólnie
Zalesianie
Sztuczne plantacje
Odnawianie lasu po wycince (nasadzenia)
Wycinka lasu
Usuwanie podszytu
Usuwanie martwych i umierających drzew
Eksploatacja lasu bez odnawiania
Hodowla zwierząt
Karmienie inwentarza
Wypalanie
Inne rodzaje praktyk rolniczych lub leśnych,
nie wymienione powyżej
Hodowla ryb, skorupiaków i mięczaków
Rybołówstwo
Łowienie w stałych miejscach
Trałowanie
Łowienie pławnicami (dryfujące sieci
pelagiczne)
Wędkarstwo
Wykopywanie przynęty
Polowanie
Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie
Kolekcjonowanie (owadów, gadów,
płazów.....)
Wyjmowanie z gniazd (sokoły)
Chwytanie, trucie, kłusownictwo
Inne formy pozyskiwania zwierząt
Pozyskiwanie / usuwanie roślin - ogólnie
Plądrowanie stanowisk roślin
Inne formy polowania, łowienia ryb i
kolekcjonowania, nie wymienione powyżej
Wydobywanie piasku i żwiru
102
301
302
310
311
312
320
330
331
340
390
400
401
402
403
409
410
411
412
419
420
421
422
423
424
430
440
490
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
520
530
Kamieniołomy
Usuwanie materiału z plaż
Wydobywanie torfu
Ręczne wycinanie torfu
Mechaniczne usuwanie torfu
Poszukiwanie i wydobycie ropy lub gazu
Kopalnie
Kopalnie odkrywkowe
Warzelnie soli
Inna działalność górnicza lub wydobywcza,
nie wspomniana powyżej
Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
Ciągła miejska zabudowa
Nieciągła miejska zabudowa
Zabudowa rozproszona
Inne typy zabudowy
Tereny przemysłowe i handlowe
Fabryka
Składowisko przemysłowe
Inne tereny przemysłowe lub handlowe
Odpady, ścieki
Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych
Pozbywanie się odpadów przemysłowych
Pozbywanie się obojetnych chemicznie
materiałów
Inne odpady
Budowle związane z rolnictwem
Składowanie materiałów
Inne rodzaje aktywoności człowieka
związane z urbanizacją, przemysłem etc.
Sieć transportowa
Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
Drogi, autostrady
Linie kolejowe, w tym TGV
Porty
Duże porty lotnicze
Mniejsze lotniska, lądowiska
Mosty, wiadukty
Tunele
Inne typy sieci komunikacyjnej
Przesyłanie energii
Linie elektryczne
Rurociągi
Inne formy przesyłania energii
Transport okrętowy
Usprawniony dostęp do obszaru
103
590
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
620
621
622
623
624
625
626
629
690
700
701
702
703
709
710
720
730
740
790
800
801
802
803
810
811
Inne formy transportu i komunikacji
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Pole golfowe
Kompleksy narciarskie
Stadion
Bieżnia, tor wyścigowy
Hipodrom
Park rozrywki
Boiska sportowe
Kempingi i karawaningi
Inne kompleksy sportowe i rekreacyjne
Ośrodki edukacyjne
Sporty i różne formy czynnego wypoczynku,
uprawiane w plenerze
Żeglarstwo
Turystyka piesza, jazda konna i jazda na
pojazdach niezmotoryzowanych
Pojazdy zmotoryzowane
Turystyka górska, wspinaczka, speleologia
Lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo,
baloniarstwo
Narciarstwo, w tym poza trasami
Inne rodzaje sportu i aktywnego
wypoczynku
Inne możliwe oddziaływania aktywności
rekreacyjnej i sportowej, nie wspomniane
powyżej
Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia wód
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie gleby
Inne lub mieszane formy zanieczyszczeń
Uciążliwy hałas
Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie
Poligony
Wandalizm
Inne rodzaje zanieczyszczeń lub
oddziaływań człowieka
Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
- ogólnie
Budowa polderów
Osuszanie terenów morskich, ujściowych,
bagiennych
Wypełnianie rowów, tam, stawów,
sadzawek, bagien lub torfianek
Odwadnianie
Kształtowanie wodnej lub nadwodnej
roślinności dla celów związanych z
odwadnianiem
104
820
830
840
850
851
852
853
860
870
871
890
900
910
920
930
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
960
961
962
963
964
965
966
967
969
970
971
Usuwanie osadów (mułu...)
Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych
Zalewanie
Modyfikowanie funkcjonowania wód ogólnie
Modyfikowanie prądów morskich
Modyfikowanie prądów rzecznych
Kształtowanie poziomu wód
Składowanie śmieci, odkładanie
wybagrowanego materiału
Tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie
Prace związane z obroną przed
aktywnością morza i ochroną wybrzeży
Inne spowodowane przez człowieka zmiany
stosunków wodnych
Erozja
Zamulenie
Wyschnięcie
Zatopienie
Katastrofy naturalne
Powódź
Lawina
Zapadnięcie się terenu, osuwisko
Sztorm, cyklon
Działalność wulkanu
Trzęsienie ziemi
Fala pływowa
Pożar (naturalny)
Inne naturalne katastrofy
Ewolucja biocenotyczna
Wyschnięcie / nagromadzenie materii
organicznej
Eutrofizacja
Zakwaszenie
Inwazja gatunku
Międzygatunkowe interakcje wśród zwierząt
Konkurencja (przykład: mewa/rybitwa)
Pasożytnictwo
Zawleczenie choroby
Skażenie genetyczne
Drapieżnictwo
Antagonizm ze zwierzętami
introdukowanymi
Antagonizm ze zwierzętami domowymi
Inne lub mieszane formy międzygatunkowej
konkurencji wśród zwierząt
Międzygatunkowe interakcje wśród roślin
Konkurencja
105
972
973
974
975
976
979
990
Pasożytnictwo
Zawleczenie choroby
Genetyczne skażenie
Brak czynników zapylających
Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną
Inne lub mieszane formy międzygatunkowej
konkurencji wśród roślin
Inne naturalne procesy
PODSUMOWANIE ZMIAN W SDGIS:
1. Dodanie tabel (patrz Tabela 6) przechowujących informacje o zagrożeniach do
poszczególnych obserwacji gatunków lub siedlisk;
2. Utworzono domenę słownikującą zagrożenia wg SDF.
106
3.4.Działania ochronne przedmiotów ochrony
Punkt 6 szablonu dokumentacji PZO to tabela gromadząca informacje o działaniach ochronnych
dla konkretnych stanowisk siedlisk lub gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru. Sytuacja
jest podobna jak w przypadku zagrożeo, tj. SDGIS nie przewiduje gromadzenia i przechowywania
takich informacji w związku z czym należy utworzyd dodatkowe tabele w SDGIS o nazwie
„xxxxdziaochr”.
Tabela 8: Struktura nowych tabel w SDGIS przechowujących informacje o działaniach ochronnych w stosunku do
poszczególnych stanowisk siedlisk lub gatunków
Nazwa
pola
Typ
Dozw. Domena/
Precyzja Skala
danych PUSTE Format
Długośd
guid_
GUID
Nie
rdznum
Tekst
Nie
5
naz
Text
Nie
254
107
Opis
Identyfikator unikalny
globalnie GUID (np.
{530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B})
działania. Identyfikator
każdego działania musi
mied jednakową wartośd
co identyfikator
stanowiska
gatunku/siedliska, do
którego się odnosi)
Numer i rodzaj działania
zapisywany w formacie
„wielka litera + kolejny
numer działania”. Litery
oznaczają: A –ochrona
czynna, B- utrzymanie
lub modyfikacja metod
gospodarowania, Cmonitoring realizacji
działao ochronnych, D –
uzupełnienie stanu
wiedzy o przedmiocie
ochronnym, E –
zwiększenie powierzchni
siedlisk/siedlisk gat.
PRZYKŁAD: trzecie
zadanie uzupełniające
stan wiedzy będzie nosiło
znak „D3”.
Nazwa działania
wpisywane jako tzw.
ter
Text
Nie
254
zak
Text
Nie
254
msc
Text
Nie
254
ksz
Text
Nie
254
pod
Text
Nie
254
PODSUMOWANIE ZMIAN W SDGIS:
1. Dodanie nowych tabel „xxxxdziaochr”
108
„wolny tekst”
Termin wykonania.
Podad rok rozpoczęcia
realizacji działania oraz
określid co ile lat
powinno byd
wykonywane.
Wpisywane jako tzw.
„wolny tekst”
Zakres prac
Zamiescid szczegółowy
opis działania (m.in.
techniczne
uwarunkowania
realizacji, terminy i
częstotliwośd
wykonywania w skali
roku, z uwzględnieniem
aspektów fenologicznych
zw. z ekologią
przedmiotów ochrony).
wpisywane jako tzw.
„wolny tekst”
Miejsce realizacji
działania
wpisywane jako tzw.
„wolny tekst”
Szacunkowe koszty (w
tyś. zł)
wpisywane jako tzw.
„wolny tekst”
Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie
wpisywane jako tzw.
„wolny tekst”
Tabela 9: Uzupełnione wartości domeny "zrdopsgrn"
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
Opis
Mapa ewidencyjna gruntów i budynków
Leśna mapa numeryczna
Ortofotomapa
Mapa topograficzna 1:10 000/TBD
Mapa topograficzna 1:25 000
Mapa topograficzna 1:50 000
/VmapL2/VMapL2+
Istniejąca forma ochrony przyrody
Odbiornik GPS-NAVSTAR klasy
turystycznej
109
Stanowiska siedlisk lub
gatunków
[warstwy przestrzenne]
Informacja jakościowa o
stanowisku (oceny zachowania,
dokładnośd przestrzenna, źródło
danych...)
[tabele "xxxxobse"]
Słownik jakości danych
przestrzennych
Wskaźniki stanu wg
PMŚ (GIOŚ/IOP)
[domena "zrdopsgrn"]
[tabele "xxxwska"]
Słownik wskaźników
PMS
[domena "wsk]"
Działania ochronne dla
stanowisk siedlisk lub
gatunków
[tabele "xxxdziaochr"
Zagrożenia
[tabele "xxxxzagr"]
Słownik zagrożeo
[domena "zag"]
Rysunek 1: Uproszczony schemat struktury SDGIS dostosowanej do potrzeb gromadzenia informacji wg wymagao
szablonu dokumentacji PZO
110
4. Instrukcja
tworzenia
danych
zgodnie
z zaadoptowanym SDGIS na przykładzie
W rozdziale tym zawarto ścieżkę „krok po kroku” jak należy wypełniad predefiniowane tabele,
które wykonawca powinien otrzymad od zamawiającego (katalog „Shape_i_Tabele”). Całośd
poniższego opracowania opiera się na danych nierzeczywistych, uwzględnia wypełnienie tylko części
istniejących tabel i ma na celu jedynie wyjaśnienie na konkretnym przykładzie ewentualnych
wątpliwości mogących pojawid się po lekturze szablonu dokumentacji PZO, dokumentacji SDGIS
i niniejszej dokumentacji zaadoptowanego SDGIS. Do tego celu autor wybrał przekazanie danych
przestrzennych dot. gatunków motyli występujących w obszarze Natura 2000, który po części
pokrywa się powierzchniowo z istniejącym rezerwatem przyrody. Do przedstawienia poniższych
przykładów wybrano oprogramowanie typu opensource (Quantum GIS oraz pakiet OpenOffice),
a więc bezpłatne. Autor wierzy, iż pozwoli to obniżyd koszty sporządzania PZO, gdyż nie wymaga
zakupu licencji na wykorzystanie oprogramowania. Należy jednak mied na uwadze fakt, iż nie ma
obowiązku wykonywania prac na dokładnie tym samym oprogramowaniu. Istotnym natomiast jest by
posłużyd predefiniowanymi warstwami przestrzennymi i tabelami gromadzącymi dane. Zapewni to
harmonizację danych przestrzennych spływających z prac PZO na poziomie wojewódzkim i krajowym.
4.1.Ustalenie terenu objętego planem (punkt 1.2 szablonu dokumentacji
PZO)
Pierwszym krokiem, z punktu widzenia informacji przestrzennej, jest upewnienie się o posiadaniu
właściwych granic obszaru Natura 2000. Dane te w formie wektorowej są dostępne zarówno w RDOŚ
jak i GDOŚ. Rastrowe mapy granic obszarów Natura 2000 są dostępne pod adresem
http://natura2000.gdos.gov.pl/ a także za pośrednictwem teleinformatycznej usługi WMS pod
adresem http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
Do zaznaczenia zasięgu opracowywanego PZO, który ze względu na pokrywanie się z rezerwatem
przyrody może byd różny od granicy obszaru Natura 2000, służy predefiniowana warstwa
„planzarz_aft” (patrz rozdział 3.1 niniejszego opracowania) znajdująca się w folderze:
„Shape_i_Tabele\Inne_granice”.
Załóżmy, iż obszar Natura 2000 dla którego sporządzany jest PZO to kwadrat. Połowa z tego
kwadratu to obszar rezerwatu, dla którego PZO nie będzie opracowywane. Warstwa przestrzenna
„planzarz_aft” wraz z tabelą atrybutów powinna wyglądad tak jak przedstawiono na Rysunek 2:
111
Rysunek 2: Wygląd przykładowej warstwy granic PZO wraz z tabelą atrybutów
112
Na warstwę składają się dwa identyczne obszary (trójkąty) tworzące granice przykładowego
obszaru Natura 2000 (kwadrat). Rezerwat przyrody zajmuje połowę powierzchni obszaru Natura
2000 (trójkąt szary). Dla tej części nie jest planowane opracowanie PZO, gdyż posiada już osobny plan
zarządzania (rezerwatu). Obszar brązowy, czyli pozostała częśd obszaru Natura 2000 nie objęta
planem rezerwatu przyrody, to teren dla którego PZO zostanie opracowane. Typ formy ochrony
przyrody różnicuje pole „typ” tabeli atrybutów.
UWAGA: Przy wypełnaniu pola „datautwplan” należy zachowad szczególną ostrożnośd. QGIS w wersji
1.6 wydaje się nie obsługiwad informacji typu „data”. Wysoce zalecane jest wypełnianie tego pola
poprzez program „Calc” pakietu OpenOffice. Format wpisywania danych typu „data” w tym
programie to DD.MM.RRRR zaś w ESRI ArcMap RRRR-MM-DD
W kolumnie GUID wpisywany jest identyfikator unikalny globalnie. Jest to wartośd tekstowa
składająca się z 38 znaków w formacie {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} generowana losowo
m.in. na podstawie czasu systemu. Zapewnia ona bardzo nikłe prawdopodobieostwo powtórzenia,
niezależnie od czasu i miejsca generowania. W całym SDGIS GUID stanowi podstawę łączenia
relacjami „tabel córek” z „tabelami matkami”. Warstwa planzarz_aft wraz i jej tabela atrybutów
stanowi „tabelę córkę” w stosunku do warstw macierzystych, jakimi są warstwy klasy rezeprzy (patrz
str. 18 i 19 SDGIS) dla rezerwatów przyrody, oraz oson2k i soon2k (patrz str. 28, 29, 30 i 31 SDGIS) dla
obszarów Natura 2000. Innymi słowy wartośd GUID w tabeli atrybutów „planzarz_aft” dla
powierzchni tworzących powierzchnię planu zarządzania biegnącą po powierzchni rezerwatu
przyrody powinna byd identyczna z GUID danego rezerwatu przyrody (klasa obiektów „rezeprzy_pft”,
„rezeprzy_lft”, „rezeprzy_aft”). Jeżeli GUID formy ochrony przyrody jeszcze nie istnieje, należy go
utworzyd. GUID można generowad na wiele sposobów, najprostszym jest posłużenie się stroną
http://www.guidgenerator.com/ gdzie można stworzyd do 2000 numerów GUID w jednej próbie.
Istnieją także generatory dostępne jako samodzielne programy, czy skrypty arkuszy kalkulacyjnych
(np. MS Excel). Należy jednak zwrócid uwagę, aby GUID miał odpowiedni format tj.:
{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
4.2.Informacja o przedmiotach
z zakresem prac terenowych
ochrony
objętych
Planem
wraz
Wszelkie dane o występowaniu siedlisk lub gatunków, na podstawie których sporządzane będą
zapisy i postanowienia PZO, należy kartowad w wektorowych warstwach systemów informacji
przestrzennej GIS. Jest to istotne, ponieważ pozwoli lepiej (bo przestrzennie) zarządzad informacją
przyrodniczą na poziomie zarówno lokalnym jak i krajowym. Należy przy tym pamiętad, iż kartowaniu
do systemów GIS podlegają nie tylko nowo pozyskane (np. w wyniku prac terenowych podczas
tworzenia PZO) dane, lecz wszelkie informacje brane pod uwagę (pozytywnie zweryfikowane)
podczas tworzenia PZO. Innymi słowy, jeżeli do aktualizacji SDF i tworzenia PZO użyto opracowania,
113
któro wskazuje lokalizacje występowania siedlisk lub gatunków, a nie posiada danych GIS – należy je
stworzyd. Dane z opracowao publikowanych, niepublikowanych, opracowao własnych czy nawet
informacji od ludności lokalnej zazwyczaj mogą byd zlokalizowane w przestrzeni. Skoro mogą byd
zlokalizowane w przestrzeni. Wraz z informacją o źródle danych i dokładności przestrzennej
z pewnością będą stanowid cenne uzupełnienie, powstających przecież dopiero, krajowych
przestrzennych bazach danych przyrodniczych.
W następnych podrozdziałach do predefiniowanych warstw zostaną załadowane dane
o występowaniu gatunków motyli w przykładowym obszarze Natura 2000. Prócz informacji
o stanowisku występowania zamieszczona zostanie również informacja o jakości populacji,
dokładności przestrzennej danych, źródle danych, zagrożeniach i działaniach ochronnych – a więc
zbiór informacji niezbędnych do opracowania dokumentacji PZO.
4.2.1. Stanowiska wybranej grupy przyrodniczej
Do wprowadzenia informacji o stanowiskach występowania siedlisk lub gatunków służą
predefiniowane warstwy przestrzenne znajdujące się w katalogu „Shape_i_Tabele\
Grupy_przyrodcznicze”. Pierwszym etapem jest wprowadzenie stanowisk występowania motyli.
Każde stanowisko powinno mied osobny GUID, do którego potem będą „dowiązywane”
relacjami:
bezpośrednimi tabela zawierająca działania ochronnych („xxxxdziaochr”);
pośrednimi poprzez GUID2 (drugiego rzędu) informacje z tabel o zagrożeniach
(„xxxxzagr”), wskaźnikach wg PMŚ (xxxxwska).
Każde stanowisko prócz identyfikatora GUID posiada również informacje, który gatunek został
skartowany. Wyraża to kod pochodzący z domeny „gatowd” (patrz str. 133 SDGIS). W tym
przykładzie będzie to wyłącznie gatunek Maculinea teleius o kodzie 1324. Poprawnie
wprowadzone dane o stanowiskach motyli w przykładowym obszarze Natura 2000 przedstawia
Rysunek 3. Po zakooczeniu tego etapu uzyskujemy informacje o rozmieszczeniu poszczególnych
stanowisk gatunków w obszarze.
114
Rysunek 3: Dane w predefiniowanej warstwie stanowisk motyli
115
4.2.2. Szczegóły dotyczące obserwacji stanowisk występowania gatunków
lub siedlisk
Tabele z koocówką „obse” przechowują szczegółowe informacje opisowe odnoszące się
do danych przestrzennych, powiązanych relacją polem GUID. Do każdego stanowiska
przypisany jest jeden rekord charakteryzujący liczebnośd gatunku, jednostkę liczebności, datę
obserwacji, stan zachowania wg SDF, reprezentatywnośd wg SDF, ocenę ogólną wg PMŚ, stan
populacji wg PMŚ, stan siedliska wg PMŚ, dokładnośd kartowania/danych przestrzennych
oraz źródło danych (patrz Tabela 3). Innymi słowy, mimo takiej możliwości, do momentu
wydania zarządzenia PZO nie należy przypisywad więcej niż jednej obserwacji do jednego
stanowiska. Ponadto GUID musi byd identyczny jak w tabeli atrybutów warstwy ze
stanowiskami (w tym wypadku owad_pft) i nie powtarzad się. Jeżeli oprogramowanie GIS nie
pozwala na wpisywanie bezpośrednio do tabeli zaleca się program „Calc” z pakietu
OpenOffice, ponieważ pozwala on na wybór kodowania znaków. Aby zapobiec utracie
znaków dialektycznych należy wybrad kodowanie „Europa środkowa – windows1250/winlatin
2”:
Rysunek 4: Wybór odpowiedniego kodowania w programie Calc pakietu OpenOffice
Przykładowo wypełnioną tabelę „owadyobse” przedstawiono na Rysunek 5. Podobnie
jak warstwa przestrzenna „owady_pft” zawiera ona 5 wierszy, z których każdy odwołuje się
do konkretnej obserwacji w przestrzeni polem GUID. Po zakooczeniu tego etapu mamy
dostęp do znacznie szerszej informacji przyrodniczej – wiemy, iż w czerwcu roku 2011
w północnozachodniej części obszaru Natura 2000 zaobserwowano 3 stanowiska modraszka
telejusa, którego liczebnośd wynosiła niemal 45 osobników. Są to stanowiska skartowane
przy pomocy odbiornika GPS klasy turystycznej, a oceny jakościowe są stosunkowo złe.
W środkowej części obszaru od 2002 roku znane jest stanowisko szacowane na 11 do 50
osobników o wysokich ocenach jakościowych udokumentowane w opracowaniu „iksioski
o motylach” na mapie o dokładności odpowiadającej skali 1:50 000.
116
Rysunek 5: Przykładowo wypełniona tabela obserwacji stanowisk motyli
117
4.2.3. Tabela gromadzaca wartości wskaźników oceny stanu przedmiotu
ochrony przewidzianych w PMŚ
Instytut Ochrony Przyrody PAN wykonujący na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska przyrodniczą częśd Paostwowego Monitoringu Środowiska opracował szereg wskaźników
dla poszczególnych gatunków i siedlisk umożliwiając metodyczną ocenę ich stanu zachowania.
Zestaw
wskaźników
opublikowano
w
poradnikach
metodycznych
„Monitoring
gatunków/zwierząt/siedlisk” wydanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Listę zesłownikowano
tworząc domenę „wsk”. (patrz Tabela 5).
Wychodząc z założenia, iż do okreslenia stanu ochrony niezbędna jest znajomośd wartości
poszczególnych wskaźników stworzono tabele „xxxxwska” (patrz Tabela 4) gromadzące te informacje.
Ze względu na znaczną ilośd wskaźników, która z czasem prawdopodobnie będzie rosnąc, przyjęto
rozwiązanie 3 kolumnowej tabeli z możliwością redundacji pola GUID2. Będzie ono powtórzone tyle
razy, ile wskaźników jest zdefiniowanych dla poszczególnego gatunku/siedliska. Rozwiązanie
zakładające stworzenie tabeli z ilością pól odpowiadającej ilości wskaźników jest niemożliwe ze
względu na ograniczenia techniczne formatu pliku ESRI Shapefile. Przykładowo wypełnioną tabelę
przechowującą wartości wskaźników przedstawiono poniżej:
Tabela 10: Przykładowo wypełniona tabela przechowująca wartości wskaźników wg PMŚ
GUID2
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
118
WSK
S52
S13
S32
S6
S60
S56
S52
S13
S32
S6
S60
S56
S52
S13
S32
S6
S60
S56
S52
S13
S32
S6
S60
S56
WARWSK
U1
U1
FV
U2
FV
FV
U1
U1
FV
U2
FV
FV
U1
U1
FV
U2
FV
FV
U1
U1
FV
U2
FV
FV
4.2.4. Tabela gromadzaca informacje o ustalonych działaniach ochonnych
Głównym celem i sensem tworzenia dokumentacji PZO jest ustalenie działao ochronnych dla
poszczególnych stanowisk przedmiotów ochrony. Do tego zadania utworzono nowe tabele
w SDGIS „xxxxdziaochr” (patrz Tabela 8). Mają one charakter tabel tekstowych przechowujących
go w tzw. „wolnej”, nie zesłownikowanej formie. Dozwolona jest redundancja pola GUID.
Przykładową tabelę niosącą tego typu informacje przedstawiono poniżej:
Tabela 11: Przykładowo wypełniona tabela gromadzaca informacje o ustalonych działaniach ochrony dla stanowisk
przedmiotów ochrony
GUID
RDZNU
M
OPSDZ
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
A1
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
A2
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
B1
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
C1
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
D1
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
D2
Działanie do
wykonania...
{696c85bc-1665-4b05-9077474588b7ea0b}
D3
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
A1
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
A2
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
B1
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
C1
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
D1
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
D2
Działanie do
wykonania...
{dbe22860-8ad9-4c06-922ab597d0d6d0b3}
D3
Działanie do
wykonania...
TER
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
Maj
każdego
roku
119
TEC
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
Techniczne
uwarunkowania...
INN
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
Wysoka
intensyw
nośd
MSC
KSZ
POD
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
Działki
X,Y,Z
25
RDOŚ
4.2.5. Tabela gromadzaca informację o zagrożeniach
Do każdej obserwacji przedmiotu ochrony powinny zostad określone zagrożenia istniejące
i potencjalne. Do klasyfikacji zagrożeo należy użyd tych wykorzystanych zarówno w SDF jak i w PMŚ.
Opisy kodów zagrożeo i oddziaływao zostały zasłownikowane w domenie „zag” (patrz Tabela 7).
Analogicznie jak w podrozdziałach 4.2.3 i 4.2.4 możliwa jest redundancja wartości GUID2.
Przykładową tabelę gromadzącą informacje o zagrożeniach dla poszczególnych stanowisk gatunku
przedstawiono poniżej:
GUID2
ZAGIST
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
100
{696c85bc-1665-4b05-9077-474588b7ea0b}
180
ZAGISTOPS
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
{dbe22860-8ad9-4c06-922a-b597d0d6d0b3}
180
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
420
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
100
{fc34cba5-0888-49be-9bff-7b706bde88a9}
507
w
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
ZAGPOTOPS
420
507
{9472678f-a448-4fe1-931c-97810278498b}
5. Lista zmian
dokumentu
ZAGPOT
100
507
poszczególnych
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
Opis zagrożenia, waga i
charakter (zewn., wewn., oba)
wersjach
2011-04-20 wersja 2011.3
1.
2.
3.
4.
Zmiana relacji zachodzących pomiędzy tabelami „xxxxobse”, a „xxxxzagr” i „xxxxwska”;
Dodanie pól opisu w tabeli zagrożenia;
Korekty stylistyczne tekstu
Dodanie pola i domeny słownikującej formy ochrony przyrody dla warswy planyzarz_aft
2011-04-04 wersja 2011.2
Głównym powodem dokonania aktualizacji dokumentacji adaptacji SDGIS z wersji 2011.1 do
2011.2 było ukazanie się zaktualizowanej listy wskaźników PMŚ opracowanych przez IOP. Dane te
stanowią fundamentalną tabelę słownikującą w standardzie i musiały byd zaktualizowane
niezwłocznie po przekazaniu nowej listy wskaźników z IOP do GDOŚ. Przy okazji autor zdecydował się
120
na poprawę kilku mniej istotnych błędów wykrytych samodzielnie lub/i wskazanych przez RDOŚ.
Pełna lista dokonanych edycji znajduje się poniżej:
1. Aktualizacja Tabela 5 nowymi danymi dot. wskaźników PMŚ opracowanych przez IOP;
2. Zmiana na str. 9, w punkcie 2 wypunktowania: „Reprezentatywnośd wymagany w SDF
(zastosowanie do gatunków)” zmieniono na „Reprezentatywnośd wymagany w SDF
(zastosowanie do siedlisk)”;
3. Aktualizacja opisów parametrów stnpop i stnsie w Tabela 3;
4. Dodanie tabel „xxxobse” do warstw zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych
o znaczeniu europejskim w celu umożliwienia przechowywania daty obserwacji;
5. Zaktualizowanie struktury i opisów Tabela 8 w celu lepszego dopasowania do szablonu PZO;
6. Zmiana sposobu zapisu granicy obszaru objętego planem zarządzania z liniowej na
poligonową (patrz rozdział 3.1).
Opracowano na podstawie:
1.
Standard danych GIS w ochronie przyrody 3.03.01 –
M. Łochyoski i M. Guzik; Poznao, Zakopane, Kraków 2009
2.
Szablon projektu dokumentacji Planu Zadao Ochronnych –
GDOŚ; Warszawa 2011
3.
Podręczniki monitoringu gatunków zwierząt i siedlisk PMŚ –
Inspekcja Ochrony Środowiska; Warszawa 2010
przez
mgr inż. Jarosław Sadowski
[email protected] tel.: (22)-57-92-138
Wydział Wyznaczania i Zarzadzania Obszarami Natura 2000
Departament Obszarów Natura 2000
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Warszawa 2011
121

Podobne dokumenty