Pozostałe samochody

Transkrypt

Pozostałe samochody
PRZYK ADOWE ROZWI!ZANIA
CLASSIC
UNISAT
Modu"owy, jedno lub trójfazowy system pomiarowy
do lokalizacji uszkodze# kabli energetycznych niskiego
i $redniego napi%cia
Ma"y, jednofazowy, uniwersalny system do lokalizacji uszkodze# kabli energetycznych niskiego i $redniego
napi%cia
• testowanie napi ciem sta!ym
0 ... 70 kV z In = 10 mA / Isc = 100 mA
• testowanie napi ciem sta!ym 0 ..32 kV z In = 2 mA
• pasywny stabilizator !uku "wietlnego 0...8 / 16 / 32 kV
• pomiary izolacji
• metoda Decay a% do 32 kV
• pomiary reßektometryczne bezpo"rednie,
3-fazowy TDR Teleßex MX
• metoda impulsu udarowego a% do 32 kV
• pasywny lub aktywny stabilizator !uku "wietlnego
LSG 0 ... 8 / 16 / 32 kV
• generator udaru 0…8 / 16 / 32 kV (a% do 1750 J)
• metoda Decay a% do 70 kV
• metoda impulsu udarowego a% do 32 kV
• dopalanie w zakresie
0...10kV DC lub 0....14 kV DC, pr&d dopalania do 110 A
• generator udaru 0 ... 8 / 16 / 32 kV (a% do 3500 J)
• lokalizacja uszkodze' i próby pow!ok kabli 0 ... 5 kV
• metody cz stotliwo"ci akustycznych,
wbudowany gerator akustyczny 500 W
• opcjonalnie diagnostyka kabli OWTS
• opcjonalnie system OWTS – diagnostyka i lokalizacja
wy!adowa' niezupe!nych
26
• pomiary reßektometryczne bezpo"rednie,
1-fazowy T3050-S lub KAB 31-E
• 0.1 Hz cos2 VLF test 0 ...54 kVeff,
pojemno"# badanych kabli do 5 $F
• dopalanie 0…32 kV DC
• lokalizacja uszkodze' i próby pow!ok kabli 0…5 kV
• metody cz stotliwo"ci akustycznych
CITY SYSTEM
R 30
System pomiarowy Surge Flex 40-32P mo%e by# dodatkowo
wyposa%ony w dodatkowy panel steruj&cy zmieniaj&cy jego
wersj na 40-32M. Wersja ta oferowana jest do zabudowy
sta!ej lub paletowej na samochodach transportuj&cych typu
VW Caddy lub Citroen Berlingo. Mozliwo"c zabudowy ka%dego pojazdu typu Cargo, Van lub Furgon po uzgodniemiu
z dzia!em Aparatury Pomiarowej. Na dzie' skierowania do
druku niniejszego katalogu polecamy Pa'stwu sprawdzone
wersje na VW Caddy i Citroen Berlingo tj. City System. Ten
pozornie ma!y, jezdny system pomiarowy pozwala na szybkie
dotarcie do uszkodzonych kabli w centrach du%ych aglomeracji czy parkingów podziemnych. Dodatkowo szybkie rozwini cie robocze oraz przygotowanie systemu do pracy pozwala na szybk& i skuteczn& lokalizacj uszkodze' we wszystkich
typach kabli.
O ofert wyposa%eniow& prosimy pyta# indywidualnie.
Modu!owy, trójfazowy system pomiarowy do lokalizacji
uszkodze' i prób kabli energetycznych w sieciach energetycznych
niskiego i "redniego napi cia
• testowanie napi ciem sta!ym
0...110 kV z In = 2,8 mA / Isc = 290 mA
• 0,1 Hz cos2 VLF test 0...54 kVeff,
pojemno"# badanych kabli do 5 $F
• pomiary izolacji
• pomiary reßektometryczne bezpo"rednie, 3-fazowy TDR
Teleßex M
• ARM® z 0...12 / 50 kV (a% do 2500 J)
• metoda Decay a% do 110V
• metoda impulsu udarowego a% do 50kV
• Dopalanie 0…110kV DC
• generator udaru 0...3 / 6 / 12 / 25 / 50 kV (a% do 2500 J)
• lokalizacja uszkodze' i próby pow!ok kabli 0...5 kV
• metody cz stotliwo"ci akustycznych, wbudowany generator
akustyczny 200 W
27