Zawór kontrolno-alarmowy po wie trzny model DPV

Komentarze

Transkrypt

Zawór kontrolno-alarmowy po wie trzny model DPV
Technical Services:
Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
http://www.tyco-fireproducts.com
Model
Dry Pipe Valve,
DN100
& DN150
Zawór DPV-1
kontrolno-alarmowy
po­wie­
trzny model
DPV-1, DN100
Model
ACC-1
Dry Pipeza­Valve
Accelerator
i DN150,
przyspieszacz
wo­ru po­
wie­trz­ne­go ACC-1
European
16 Bar
osprzęt za­Conformity
wo­ru zgodnyValve
z nor­mTrim,
a­mi europejskimi,
16 bar
CZĘŚCI
Charakterystyka ogólna
SECTIONS
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­
General
Description
trzny.....................................................................
1
Pipe Valve.............................................4
. . . . . . . . .1
Dry
Przyspieszacz.
Dane
techniczne.
Accelerator
. .............................................5
. . . . . . . . .1
Zasada
działania
Technical Data . . . . . . . . . . 5
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­
Operating
Principles
trzny.....................................................................9
Dry
Przyspieszacz.
Pipe Valve.............................................9
. . . . . . . . .9
Montaż.............................................................
Accelerator . . . . . . . . . . . 910
Procedura nastawiania za­wo­ru............... 10
Installation . . . . . . . . . . . 10
Obsługa i konserwacja............................... 11
Valve
Settinggwarancja.............................
Procedure . . . . 1012
Ograniczona
Care
and Maintenance
. . . . 1121
Składanie
zamówień...................................
Streszczenie
instrukcji........
Załączniki
A-G
Limited Warranty . . . . . . . . 12
Ordering Procedure . . . . . . 21
Summary Instructions . . . . . .
TABELE
. . . . . . . . . Appendices A-G
A - Wymagania odnośnie ciś­nie­nia
powietrza...........................................................4
TABLES
B - Odnośnik do osprzętu.............................5
napełniania
przyspieszacza...
AC - Czasy
- Air Pressure
Requirements
. 411
B - Trim Cross Reference . . . . 6
C - Accelerator Fill Times . . . 11
RYSUNKI
1A - Zestaw DN100........................................ 2
FIGURES
1B - Zestaw DN150......................................... 3
2 - Utrata
ciś­nAssembly
ie­nia.........................................
1A
- DN100
. . . . . .2 4
3 - Długość
zabudowy
za­
w
1B - DN150 Assembly . o­
. ru..................
. . . .3 5
4 – Zestaw przyspieszacza.......................... 6
2 - Pressure Loss . . . . . . . . 4
5 - Działanie za­wo­ru...................................... 7
36- –Valve
Take-Out
Dimensions
.5
Przyspieszacz
w pozycji
“nastawiony”
(“Set”)
.
...............................................................
4 - Accelerator Assembly . . . . 6 8
7 – Przyspieszacz w pozycji
5“uruchomiony”
- Valve Operation
. . ........................
. . . . .7 8
(“Tripped”)
6 - Accelerator “Set” . . . . . . . 8
7Osprzęt
- Accelerator
. . . . 8 na
za­wo­ru“Tripped”
jest przedstawiony
Rysunkach od 8 do 15. Rodzaje osprzętu
oraz odpowiadające im rysunki należy
Valve
Trim
is illustrated
in 5.
Figures
znaleźć
w Tabeli
B na stronie
8 thru 15. Refer the Table B on
Page 5 for types of trim and corresponding figure and page number.
Charakterystyka
General
ogólna
Description
ZAWÓR
KONTROLNO-ALARMOWY
PO­
DRY
PIPE
VALVE
WIE­DN100
TRZNY and DN150, Model DPV-1
The
Zawory
kontrolno-alarmowe
powietrzne
Dry
Pipe Valves
are differential
valves
modeltoDPV-1,
DN100 i DN150
są the
to zawory
used
automatically
control
flow
auto­ma­
ofróżnicowe
water intowykorzystywane
a dry pipe fire do
protection
tycz­ne­go systems
sterowania
przepływem
sprinkler
upon
operationwody
of
w suchych
instalacjachsprinklers.
tryskaczowych
one
or more automatic
The
po uruchomieniu jednego lub więcej
DPV-1
also provides
for DPV-1
actuation
of
automatycznych
tryskaczy.
zapewnia
fire
alarms
upon system
również
aktywację
alarmów operation.
pożarowych
The
Model DPV-1
features
are asModel
folw momencie
zadziałania
systemu.
lows:
DPV-1 posiada następujące cechy:
•
•
•
•External
Nastawianie
reset.zewnętrzne.
•16Ciśnienie
znamionowe
bar pressure
rating.16 bar.
offset
single clapper
design
•Unique
Specjalną
konstrukcję
z asymetryczną
pojedynczą
klapą,
która valve
sprawia,
enabling
a simple
compact
to
że zawór
jest prosty
i zwarty, co
minimize
installation
labor.
minimalizuje nakład pracy przy jego
• Ductile
iron construction to ensure a
montażu.
lightweight valve to minimize ship•ping
Konstrukcję
z żeliwa sferoidalnego
cost.
zapewniającą małą masę za­wo­ru w celu
• A variety
of
inlet
and
outlettransportu.
conneczminimalizowania
kosztów
tions.
Różnereset
rodzaje
złącz wlotowych
i wy­the
lo­to­
• •Simple
procedure
through
wych.
elimination of priming water.
• Prostą procedurę nastawiania poprzez
eliminację
zalewania
wodą.
Dry pipe
sprinkler
systems
are used in
unheated warehouses, parking gaSuche
systemy
tryskaczowe
są
rages,
store windows,w nieogrzewanych
attic spaces,
wykorzystywane
loading
docks,garażach
and other
exmagazynach,
do areas
parkowania
posed
to freezing
where
pojazdów,
oknach temperatures,
wystawowych, na
przes­
water
filled
pipe cannotnabepod­
utilized.
trze­niach
zlokalizowanych
da­szach,
When
set for
service, the
dryw innych
pipe
na rampach
załadowczych
oraz
sprinkler
is pressurized
air
miejscachsystem
wystawionych
na with
działanie
ujemnych
temperatur,
w których
nie można
(or
nitrogen).
The loss
of pressure
zastosować
rur wypełnionych
wodą.
through
an operated
automatic
sprin-Po
uruchomieniu
suchatoinstalacja
tryskaczowa
kler
in response
heat from
a fire
zostaje the
napełniona
permits
DPV-1 Drypowietrzem
Pipe Valve (lub
to
azotem)
ciśnieniem.
Utrata into
ciś­nthe
ie­nia
open
andpod
allow
a flow of water
spowodowana
ma­
sprinkler
systemuruchomieniem
piping. Table auto­
A estycz­ne­go tryskacza w reakcji na ciepło
tablishes
the przez
minimum
required
sys-na
wytwarzane
ogień
pozwala
tem
air pressure
that includes
safetydo
otwarcie
za­wo­ru DPV-1
i dopływawody
factor
to tryskaczowego.
help prevent false
operations
systemu
W Tabeli
A podano
that
occur due
supply powietrza
fluctuaminimalne
wy­mtoa­gwater
a­ne ciśnienie
tions.
w sys­te­mie uwzględniające współczynnik
bez­pie­czeńst­wa, co pomaga w za­po­
ACCELERATOR
The optional Model ACC-1 Accelerator
Strona 1 z 30 Page 1 of 22
TFP1090_PL
DRAFT 10/13/05
TFP1090
TFP1090
TFP1090_PL
Strona
Page 22z 30
of 22
Nr Opis
Szt. Patrz
1 NO.
Korpus
za­wo­ru.........................
1
NW
DESCRIPTION
QTY. REF.
2 1Powietrzno-wodne
1
NW
Valve Body . .gniazdo
. . . . . 1 NR
3 2Pokrywa
otworu
Air and
Water
wyczystkowego......................
1
NW
Seat pokrywy
. . . . . . .otworu
. . . . . 1 NR
4 Uszczelka
Handhole Cover . . . 1 See
3wyczystkowego......................
1 (a)(b)
5 4Śruba
z łbem walcowym
Handhole
Cover
z gniazdem sześciokątnym1/2Gasket
. . . . . . . . . . 1 See
(d)ZN
13 UNC x 1” ..............................
6
1/2-13 UNC x 1"
6 5Klapa...........................................
1
(a)
Hex Head
Cap
7 Powierzchnia
czo­
ło­wa klapy
1 (a) lub (b)
Screw
. . . . . . . . . . . 6 CH
8 Nakładka
ustalająca
Clapperczołowej
6powierzchni
. . . . . . .klapy
. . . 1 See
1 (c)(a)
9 7Śruba
z łbem gniazdowym
Clapper
Facing . . . . 1 See (c) or (d)
1/4-20 UNC x 1/2” ..................
7
(a)
Clapper Facing
8
10 Sworzeń zawiasu klapy........
1
(a)
Retaining
Plate . . . . 1 See (c)
11 Pokrętło
ponownego
9nastawiania.
1/4-20 UNC
x 1/2"
..............................
1
(c)
12 Sprężyna
ponownego
Socket
Head Cap
nastawiania.
1 (c)(c)
Screw ...............................
. . . . . . . . . . 7 See
13 Tuleja ponownego
10
Clapper
Hinge
nastawiania...............................
1
(c)
14 Pierścień
Pin .uszczelniający
. . . . . . . . . . O-ring
. . 1 See (b)
tulei
ponownego
nastawiania
1
(b)
lub
11 Reset Knob . . . . . . 1 See (e) (c)
15 Pierścień uszczelniający
12
Reset
Spring
. . . . . 1 See (e)
O-ring
trzpienia
ponownego
13
Reset Bushing
. . . . 1 See
(e)lub (c)
nastawiania.
..............................
1 (b)
1614
Trzpień
ponownego
Reset
Bushing
nastawiania.
1 (d)(c)
O-Ring...............................
. . . . . . . . . . 1 See
or (e)
17 Podzespół zatrzasku
Reset
Plunger
15
ponownego nastawiania‑...
1
(c)
18 SmarO-Ring
fluorosilikonowy
. . . . . . . Dow
. . . 1 See (d) or (e)
Corning
FS3452,
1,5 g.
1 (b)
16
Reset
Plunger
. ...........
. . . 1 See
(e)lub (c)
NW: Niewymienne.
17 Reset Latch
Subassembly . . . . . ZN:
1 Zwykłe
See (e)narzędzia
11
12
6
13
7
CLAPPER
ZESPÓŁ
KLAPY
ASSEMBLY
8
14
CZĘŚCI RESET
TRZPIENIA
PLUNGER
PONOWNEGO
PARTS
NASTAWIANIA
15, 18
9
16
17
2
1
4
3
10
5
FIGURE 1A
DN100 MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVE
— ASSEMBLY —
18 Dow Corning FS3452
Flourosilicone
Grease,CZĘŚCI ZAMIENNE
1.5 g . . . . . 1 See (d) or (e)
Nr Opis
p/n
NR: Not Replaceable
(a) Zespół klapy obejmuje
CH: Common Hardware
pozycje:
od 6 do 9................................
92-309-1-403
REPLACEMENT PARTS
(b) Zestaw części
naprawczych
zawiera
NO. DESCRIPTION
P/N
pozycje:
(a)4, 7,Handhole
. . . . . .92-309-1-404
92-309-1-401
14, 15, 18..Cover
.....................
częściHinge Pin . . . . 92-309-1-402
(b)Zestaw
Clapper
(c)
trzpienia
(c)naprawczych
Clapper Assembly
ponownego
Includes nastawiania
Items:
zawiera pozycje:
9 . . . . . . . . . .92-309-1-405
92-309-1-403
od 6
11through
do 18...........................
(d) Repair Parts Kit
Includes Items:
4, 7, 14, 15, 18 . . . . . . . 92-309-1-404
(e) Reset Plunger Parts Kit
Includes Items:
11 through 18 . . . . . . . . 92-309-1-405
RYSUNEK 1A
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY Po­wie­trzny DN100 MODEL DPV-1
— MONTAŻ —
TFP1090 TFP1090_PL
Strona
3 z 30
Page
3 of
22
Nr Opis
NO.
DESCRIPTION
QTY.
1 Korpus za­wo­ru...........................
1
Valve Body . . . . . . . 1
2 Gniazdo powietrzno-wodne
2
Air and Water
3 Pierścień uszczelniający OSeat
. . . ..................................
........ 1
ring
wodny.
34 Pierścień
Water Seal
uszczelniający Oring
po­wie­.trzny.
O-Ring
. . . ........................
..... 1
4
Air Seal O-Ring . . . . 1
Szt. Patrz
REF.
1
NW
NR
1
NW
NR1
NW
NR1
NR
NW
Nr Opis
NO.
DESCRIPTION
QTY.
5 Śruba z łbem gniazdowym
5
3/8-16 UNC x 1"
3/6-16 UNC x 1” .......................
Socket otworu
Head Cap
6 Pokrywa
Screw . . . . . . . . . . . 8
wyczystkowego.......................
pokrywy
67 Uszczelka
... 1
Handhole
Cover otworu
7 wyczystkowego.......................
Handhole Cover
Gasket . . . . . . . . . . 1
Szt. Patrz
REF.
8
NW
NR
1
(a)
See (a)
1
(d)
See (d)
14
9
15
10
CLAPPER
ZESPÓŁ
KLAPY
ASSEMBLY
11
16
17
12
18, 21
19
20
2
4
CZĘŚCI RESET
TRZPIENIA
PLUNGER
PONOWNEGO
PARTS
NASTAWIANIA
Nr Opis
Szt. Patrz
NO.
DESCRIPTION
QTY. REF.
8 Śruba z łbem
8 walcowym
5/8-11 UNC
x 1"
z gniazdem
Hex Head Cap
sześciokątnym1/8-11
UNC x
5”Screw
. ..................................................
6
ZN
. . . . . . . . . . . 6 CH
1 (c) (a)
Clapper . . . . . . . . . . 1 See
99 Klapa.............................................
10 Powierzchnia
czo­ło­.w.a. klapy
1 (c)
(a) or
lub(b)
. 1 See
Clapper Facing
10
(d)
11 Nakładka
Clapperustalająca
Facing
11
powierzchni czołowej klapy. 1
(a)
Retaining
. . . . 1 See (c)
12 Śruba
z łbemPlate
gniazdowym
1/4-20
UNC
x
1/2"
12 1/4-20
UNC x 1/2” .................... 9
(a)
Socket zawiasu
Head Cap
13 Sworzeń
klapy.......... 1
(a)
14 Pokrętło
Screw ponownego
. . . . . . . . . . . 9 See (c)
................................ 1
(c)
Clapper Hinge
13 nastawiania.
15 Sprężyna ponownego
Pin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
See
(b)
nastawiania................................. 1
(c)
16 Tuleja
ponownego
Reset
Knob . . . . . . 1 See (e)
14
nastawiania.
.
...............................
1
15 Reset Spring . . . . . 1 See (e) (c)
17 Pierścień uszczelniający
16 O-ring
Resettulei
Bushing
. . . . 1 See (e)
ponownego
17 nastawiania.
Reset Bushing
................................ 1 (b) lub (c)
18 Pierścień
O-Ring.uszczelniający
. . . . . . . . . . 1 See (d) or (e)
Resettrzpienia
Plungerponownego
18 O-ring
nastawiania................................. 1 (b) lub (c)
O-Ringponownego
. . . . . . . . . . . 1 See (d) or (e)
19 Trzpień
19 nastawiania.
Reset Plunger
. . . . . 1 See
................................
1 (e) (c)
20 Podzespół
zatrzasku
20
Reset Latch
ponownego
nastawiania‑.....
1 (e) (c)
Subassembly
. . . . Dow
. 1 See
21 Smar
fluorosilikonowy
21 Corning
Dow Corning
FS3452
FS3452, 1,5 g............. 1 (b) lub (c)
Flourosilicone
NW: Niewymienne.
Grease, 1.5 g . . . . . ZN:
1 Zwykłe
See (d)
or (e)
narzędzia
NR: Not Replaceable
CH: Common Hardware
CZĘŚCI ZAMIENNE
Nr Opis REPLACEMENT PARTSp/n
(a) Zespół klapy obejmuje
NO. pozycje:
DESCRIPTION
P/N
9 do 13..............................
(a) od
Handhole
Cover . . . . . . 92-309-1-603
92-309-1-601
(b) Zestaw
części
(b)
Clapper
Hinge Pin . . . . 92-309-1-602
naprawczych zawiera
(c) pozycje:
Clapper Assembly
Includes
Items:
7,
10, 17, 18,
21..................... 92-309-1-604
(c) Zestaw
części
9 through
12 . . . . . . . . . 92-309-1-603
naprawczych
(d) Repair Partstrzpienia
Kit
ponownego nastawiania
Includes
Items:
zawiera
pozycje:
7, 14
10,do
17,
21 . . . . . . 92-309-1-405
92-309-1-604
od
21.18,
...........................
(e) Reset Plunger Parts Kit
Includes Items:
14 through 21 . . . . . . . . 92-309-1-405
1
7
6
3
5
13
8
RYSUNEK
1B
FIGURE 1B
DN150 MODEL DPV-1
DRY PIPE VALVE
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY
Po­wie­trzny
DN150 MODEL DPV-1
——
ASSEMBLY
MONTAŻ ——
TFP1090
TFP1090_PL
Strona
Page 44z 30
of 22
0,60
Maksymalne
Zakres
nie­
Maximum
Systemciś­
Air
Water
Supply nia
Pressure
ciśnienie
powietrza
Pressure,
Range,
zasilania
wodą w ins­
ta­la­cji
bar
bar
(bar)
(bar)
1,4- -1,9
1,9
1,4
6,9
6,9
1,7- -2,3
2,3
1,7
8,3
8,3
2,1 - 2,6
2,1
- 2,6
10,0
10,0
2,4- -3,0
3,0
2,4
11,4
11,4
2,8- -3,3
3,3
2,8
12,8
12,8
3,1- -3,7
3,7
3,1
14,1
14,1
3,4- -4,0
4,0
3,4
15,5
15,5
3,8- -4,3
4,3
3,8
16,0
16,0
4,1 - 4,6
4,1
- 4,6
TABLE A
SYSTEMTABELA
AIR PRESSURE
A
CIŚNIENIEREQUIREMENTS
POWIETRZA W SYSTEMIE
WYMAGANIA
is a quick opening device that is inbie­ga­niu błędom w działaniu systemu
tended to reduce
time for
valve
wynikającym
z wahańthe
w zasilaniu
w wodę.
operation following the operation of
one or more automatic sprinklers. The
PRZYSPIESZACZ
Model ACC-1
Accelerator
automatOpcjonalny
przyspieszacz
model
ACC-1
icallyto adjusts
to both
small andszybkie
slow
jest
urządzenie
zapewniające
changes inza­system
trips
otwarcie
wo­ru, pressure,
stosowanebutw celu
when thereczasu
is a rapid
and steadyza­drop
skrócenia
uruchomienia
wo­ru
in pressure (aszadziałania
in the casejednego
of a sprinw następstwie
lub
więcej
tryskaczy.Upon
Przyspieszacz
kler operation).
tripping, themodel
AcACC-1
automatycznie
dopasowuje
się do
celerator
transmits system
air presnieznacznych
i powolnych zmian
ciś­nof
ie­
sure to the intermediate
chamber
nia
ta­lDPV-1
a­cji, jednak
przy Valve.
wystąpieniu
the w ins­
Model
Dry Pipe
This
szybkiego
i stałego
spadku ciś­npressure
ie­nia, (jak
neutralizes
the differential
ma
to miejsce
w przypadku
zadziałania
holding
the Model
DPV-1 Dry
Pipe
tryskacza),
następuje
jego uruchomienie.
Valve closed
and permits
it to open.
Po uruchomieniu przyspieszacz przenosi
The Model
ACC-1 panujące
Accelerator
has
ciśnienie
powietrza
w ins­
ta­la­a
cji
unique,
positive
action,
antido
komory
pośredniej
za­winternal
o­ru kontrolnoalar­
mo­w
e­go po­
wie­trz­
e­go float
modelwhich
DPVflood
device
and
a nball
1. Powoduje
to neutralizację
nie­nia
combine
to prevent
water andciś­
water
różnicowego
utrzymującego
zawór
borne debris from
entering the more
kontrolno-alarmowy
po­wie­of
trzny
model
sensitive operating areas
the accelDPV-1
zamkniętej
umożliwia
erator.w pozycji
The anti-flood
devicei seals
and
jego
otwarcie.
latches
immediately upon operation of
the Model ACC-1
Accelerator
Przyspieszacz
model ACC-1
posiadawithout
unikalne
waiting for aurządzenie
pressure przeciwzalaniowe
build-up in the
wewnętrzne
chamber of the
dry pipe
ointermediate
działaniu jednoznacznie
wymuszonym
valve.pływak
The latching
keeps the
oraz
kulowy, feature
które zapobiegają
anti-flood device
sealed, even
while
przenikaniu
wody i niesionych
z nią osadów
do
wrażliwych
thebardziej
system
is being obszarów
drained. roboczych
The ball
akceleratora.
Urządzenie
przeciwzalaniowe
float seals the
pilot chamber
inlet port
ulega
natychmiastowemu
uszczelnieniu
if there
is an inadvertent trip
of the dry i
zatrzaśnięciu
po włączeniu
przyspieszacza
pipe valve, due
for example,
to an air
modelu
ACC-1 failure
bez oczekiwania
wzrost
compressor
combinednawith
a
ciś­
nie­nloss
ia w komorze
za­wtoo­
slow
in system airpośredniej
pressure due
ru
kontrolno-alar­mo­we­go po­wie­trz­ne­
a leak.
go. Funkcja zatrzaskiwania utrzymuje
0,20
0,10
0
5,5
5,5
0,30
DN
15
1,0 - 1,6
1,0
- 1,6
0
4,1
4,1
0,40
DN
10
0,7
0,7
NOMINAL PRESSURE
DROP IN BAR
ZNAMIONOWY
SPADEK CIŚNIENIA
W  bar
1,4
1,4
0,50
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
1000
2000
3000
5000
7000
10000
FLOWPRZEPŁYWU
RATE IN LITRES
PER MINUTE
(LPM) (l/min)
PRĘDKOŚĆ
W LITRACH
NA MINUTĘ
RYSUNEK 2
FIGURE 2
ZAWÓR
KONTROLNO-ALARMOWY
Po­wie­trzny
DN100 and DN150 MODEL DPV-1 DRY
PIPE VALVE
DNPRESSURE
100 I DN150LOSS
MODEL
DPV-1 FLOW —
— NOMINAL
VERSUS
— ZNAMIONOWA UTRATA CIŚNIENIA WZGLĘDEM PRZEPŁYWU—
urządzenie przeciwzalaniowe
w stanie
WARNING
zamknięcia
nawet Dry
podczas
opróżniania
The Model DPV-1
Pipe Valves
and
ins­ta­la­cji. Pływak kulowy uszczelnia
Model
ACC-1
Dry
Pipe
Valve
Accelport wlotowy komory pilotowej, jeżeli
erator described
hereinzadziałanie
must be inwystąpi
niezamierzone
za­
stalled
and
maintained
ine­gcompliance
wo­
ru
kontrolno-alar­
mo­w
o
po­wie­
with
document
the
trz­
ne­gthis
o, na
przykład innaaddition
skutek toawarii
standards recognized
Approval
sprężarki
powietrza by the
w połączeniu
agency, inspadkiem
addition
other
z powolnym
ciś­nto
ie­niaany
w sys­
te­mie
authorities having
jurisdiction. Failure
spowodowanym
nieszczelnością.
to do so may impair the performOstrzeżenie
ance of these
devices.
Opisane tu zawory kontrolno-alarmowe
The
owner
is
responsible
maintainpowietrzne model DPV-1 orazfor
przyśpieszacz
ing
deza­
wo­their
ru fire
po­wprotection
ie­trz­ne­go system
model andACC-1
vices instalować
in proper ioperating
condition.
należy
konserwować
zgodnie
The installing
contractora or
manufacz niniejszym
dokumentem,
także
zgodnie
turerma­should
be contacted
any
z nor­
mi uznawanymi
przez with
instytucje
atestujące
oraz regulacjami wszelkich innych
questions.
kom­pe­tent­nych organów. Niezastosowanie
się do powyższego może spowodować
nieprawidłowe działanie przedstawionych
tu urządzeń.
Za utrzymywanie swojego systemu i urządzeń
prze­ciw­po­ża­ro­wych w stanie umożliwiającym
ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiada
właściciel. Wszelkie pytania należy kierować
do wykonawcy systemu lub producenta
urządzenia.
TFP1090 TFP1090_PL
Dane
techniczne
Technical
Data
Atesty:
Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne
Approvals:
model
DPV-1 DN100 i DN150 wraz
z przyśpieszaczem
za­wo­ruModel
po­wDPV-1
ie­trz­ne­
The DN100 and DN150
go
ACC-1, with
lub bez
niego, Model
zostały
Drymodel
Pipe Valves
or without
zatwierdzone
przezValve
FM, LPCB,
VDS orazare
CE
ACC-1 Dry Pipe
Accelerator
wraz
za­wand
o­ru zgodnym
z nor­
FM, z osprzętem
LPCB, VDS,
CE Approved
ma­
mi European
europejskimi
(patrz Rysunki
odTrim
8 do
with
Conformity
Valve
15).
(Ref. Figures 8 thru 15).
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­trzny:
Dry Pipe Valve:
Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne
The DN100
and DN150,
Model
DPV-1
model
DPV-1 DN100
i DN150
przeznaczone
Drydo
Pipe
Valves
for vertical
instalsą
ins­
ta­la­cji are
pionowych,
(przepływ
lations (flow
and
they are
skierowany
dogoing
góry),up),
a ich
maksymalne
rated for use
at a maximum
ciśnienie
robocze
wynosi service
16 bar.
pressure of 16
bar. The
nominal
presZnamionowa
utrata
ciś­nie­
nia względem
sure loss versus
flowjest
is shown
in Fig-2,
przepływu
pokazana
na Rysunku
ure 2, and długość
the valvezabudowy
take-out dimennatomiast
za­wo­ru
sions arena
shown
in Figure
3.
pokazano
Rysunku
3.
Flanged
connections
are drilled
per
Złącza
kołnierzowe
wykonane
są według
ISO2084
2084
(PN10/16)
or ANSI
ISO
(PN10/16)
lub ANSI B16.1B16.1
(Klasa
(Class Rowkowane
125). The grooved
con125).
złącza outlet
wylotowe,
tam
gdzie asmają
one zastosowanie,
są
nections,
applicable,
are cut in acwykonywane
standardową
cordance withzgodnie
standardzegroove
specispecyfikacją
rowkowania
rur They
stalowych.
fications for
steel pipe.
are
Są
one odpowiednie
do wykorzystania
suitable
for use with grooved
end pipe
z rowkowanymi
końcówek
rur
couplings thatpołączeniami
are listed or
approved
umiesz­
ny­mi na liście
i zatwierdzonymi
for fireczo­
protection
system
service.
do pracy w sys­te­mie przeciwpożarowym.
Threaded port connections are per
Gwintowane
złącza zaworów
wykonane
są
ISO 7/1 to readily
accept the
trim arwedług ISO
w celu łatwego
podłączenia
rangement7/1
detailed
in Figures
8 -15.
armatury wyszczególnionej na Rysunkach
Components
of the DN100 DPV-1
od
8 do 15.
Valve are shown in Figure 1A, and
Elementy
za­
w
o­
r
u
DPV-1 przed­
sta­
components of DN100
the DN150
DPV-1
wione są na Rysunku 1A, natomiast ele­men­
Valve
shown DPV-1
in Figure
1B. The
ty
za­wo­are
ru DN150
przedstawione
Body
and Handhole
Coveroraz
are pokrywa
ductile
są
na Rysunku
1B. Korpus
iron. Thewyczystkowego
Handhole Cover
Gasket is
otworu
wykonane
są
neoprene,
and the Clapper
Facing
is
z żeliwa
sferoidalnego.
Uszczelka
pokrywy
EPDM. wyczystkowego
The Air/Water wykonana
Seat Ring jest
is
otworu
brass, the Clapper
is copper,
and both
z neoprenu,
natomiast
powierzchnia
czo­
the
Latch
ło­
waClapper
klapy Retaining
wykonana Plate
jest and
z kauczuku
are bronze. The Hinge Pin is aluminum
etylenowo-propynelowego.
Pierścień
bronze,
and the fasteners wykonany
for the
gniaz­
da powietrzno-wodnego
jest
z mosiądzu,
klapacarbon
jest steel.
miedziana,
Handhole
Cover are
natomiast zarówno nakładka ustalająca
klapy,
też zatrzask, wykonane są z brązu.
Valvejak
Trim:
Sworzeń
zawiasu
z brązu
The Valve
Trim iswykonany
illustrated jest
in Figures
aluminiowego,
natomiast
8 and 15 (Ref.
Table łączniki
B). Thepokrywy
Valve
otworu
wyczystkowego
są ze
Trim forms
a part of wykonane
the laboratory
stali
węglowej.
approval
of the DPV-1 Valve and is
necessary
Osprzęt
za­wfor
o­ru:the proper operation of
the DPV-1
Valve.
Each package jest
of trim
Osprzęt
za­w
o­ru przedstawiony
na
includes the
items: B). Osprzęt
Rysunkach
8 i following
15 (patrz Tabela
za­wo­ru został ujęty jako część atestu
• Water Supplydla
Pressure
Gauge
laboratoryjnego
za­wo­ru DPV-1
i jest on
niebędny
do
prawidłowego
funkcjonowania
• System Air Pressure Gauge
za­wo­ru DPV-1. Każdy pakiet osprzętu
• Mainnastępujące
Drain Valvepozycje:
zawiera
• Low Body Drain Valve
• Wskaźnik ciś­nie­nia zasilania wodą
• Alarm Test Valve
Wskaźnik ciś­
nie­niaValve
powietrza
•• Automatic
Drain
Zawór spustu
•• Provision
For głównego
An Optional
• Accelerator
Zawór spustowy z dolnej części
korpusu
• Zawór testowy alarmu
Strona
5 z 30
Page
5 of
22
Wymiary
wo­ru
Valveza­
Size
DN100
DN100
DN150
DN150
Zawór
Alarm testowy
Test Valve
alarmu
Three-Way Standard
Trójdrogowy Standardowy
�
×
×
×
�
×
Przyspieszacz
Accelerator
Yes
Tak
�
�
�
×
�
×
�
×
×
�
×
�
×
�
�
×
�
×
13
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
9
14
10
15
11
16
17
13
×
�
8
8
12
×
�
×
�
×
�
�
×
�
×
×
×
×
�
�
Nie
×
�
�
No
Numer
Numer
Figure
Page
rysunku
strony
Number Number
�
18
14
×
�
19
15
×
20
TABLE B
TABELA
B
REFERENCE FOR
CORRESPONDING
ODSYŁACZ DO
ODPOWIEDNIEGO
NUMERU
RYSUNKU I STRONY
FIGURE
NUMBER AND
PAGE NUMBER
— OSPRZĘT
ZAWORU ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
—
— EUROPEAN
CONFORMITY
VALVE
TRIM —
406
mm
406 mm
FxF,
(KxK,FxG,
KxR
or
lubGxG
RxR)
346 mm
346 mm
(KxK,FxG,
KxR
FxF,
lub
RxR)
or GxG
DN100
DN150
RYSUNEK 3
FIGURE 3
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY
Po­wie­trzny
DN100 andDN100
DN150IMODEL
DPV-1 DRY
PIPE VALVE
DN150 MODEL
DPV-1
— TAKE-OUT DIMENSIONS —
— DŁUGOŚĆ ZABUDOWY —
• Samoczynny zawór odwadniający
Air Supply:
• Zaopatrzenie
dla podłączenia
opcjonal­
Table
A shows the
system air pressure
nego przyspieszacza
requirements
as a function of the water
supply pressure. The air (or nitrogen)
Zasilanie
pressurepowietrzem:
in the sprinkler system is recTabela
A przedstawia
wymagania ins­
ta­la­cji
ommended
to be automatically
mainw zakresie
nie­niaone
powietrza
funkcję
tained byciś­
using
of thejako
following
ciś­
nie­nia maintenance
zasilania wodą.
W zależności
pressure
devices,
as apod potrzeb zaleca się automatyczne
propriate:
utrzymywanie
ciś­nie­nia
powietrza
(lub azotu) w ins­ta­la­cji tryskaczowej
• Model wykorzystanie
AMD-1 Air Maintenance
Depoprzez
jednego z niżej
vice (pressure
reducing
type).
wymienionych
urządzeń
do utrzymywania
ciś­
ie­nia: AMD-2 Air Maintenance De• nModel
(compressor
control type).ciś­nie­
• vice
Urządzenie
do utrzymywania
nia powietrza
AMD-1
(typ
• Model
AMD-3 model
Nitrogen
Mainteredukujący
ciśnienie).
nance
Device
(high pressure reducing type).
• Urządzenie do utrzymywania ciś­nie­nia
powietrza model AMD-2 (typ sterujący
sprężarką).
• Urządzenie do utrzymywania ciś­nie­nia
Quick
Device:
azotuOpening
model AMD-3
(typ redukujący
Aswysokie
an option,
the Model DPV-1 Dry
ciśnienie).
Pipe Valve may be acquired with the
Urządzenie
zapewniające
szybkie
Model ACC-1
Mechanical
Dry Pipe
otwarcie
za­wo­ru: (Ref. Figure 4) The
Valve Accelerator
Opcjonalnie
zawór to
kontrolno-alarmowy
ACC-1 is used
reduce the time po­
to
wie­
trzny
model DPV-1
możethe
byćoperation
zakupiony
valve
actuation
following
wraz
mechanicznym
przyśpieszaczem
of one
or more automatic
sprinklers.za­
wo­ru po­wie­trz­ne­go model ACC-1 (patrz
Patents:4). ACC-1 jest wykorzystywany
Rysunek
do
skrócenia
czasu
o­ru
U.S.A.
Patent
No. aktywacji
6,557,645za­w
and
w następstwie
zadziałania jednego lub
4,570,719.
więcej automatycznych tryskaczy.
Patenty:
Patent USA nr 6,557,645
Strona 6 z 30
Page 6 of 22
Nr OPIS
NO. DESCRIPTION
11
2
33
4
4
a
ab
5b
5
aa
b
b
c
6
c
dd
aa
b
b
c
dc
ed
fe
g
7f
78
g
9
810
911
12
10
11
13
12
13
14
15
14
16
15
17
18
16
19
17
20
18
21
19
22
23
20
24
21
22
25
23
26
24
27
28
29
25
26
27 a
b
28 c
29 d
e
f
TFP1090_PL
TFP1090
QTY.Szt. P/N P/N
Podstawa
1
Base
1
Pokrywa
1
Cover
1
Upper
Diaphragm
Górna płyta
membrany
1
Plate
Zestaw płyty obrotowej 1
1
Pivot Plate
Przetyczka typu Spirol 1
1
Assembly
Płyta obrotowa
1
Spirol
Pin
1
Pivot
Plate
1
Trzpień
ruchomy
1
Plunger
1
Wkręt z łbem stożkowym
1
Pan
Hd.
Machine
ściętym
Screw
1
Pierścień ustalający górnej
Upper
Diaphragm
płyty membrany
2
Retaining
Ring
2
Górna membrana
1
Upper Diaphragm
1
Przeciwnakrętka
1
Jam
Nut
1
Zawór wylotowy
1
Exhaust
Valve
1
Upper
Plug
1
Korek górny
1
Washer
1
Podkładka
1
Lower Diaphragm
1
Dolna membrana
1
Lower
Plug
1
O-Ring*
1
Korek dolny
1
O-Ring
Retainer
Uszczelniacz
O‑ring* 1
1
Exhaust
Valve Screw 1
Element ustalający
1
Rd.
Head
Machine
uszczelniacza O‑ring
Screw,
Śruba za­wo­ru wylotowego 1
1/4"-20 UNC x 5/8"
6
Śruba z łbem
Cover
Gasketkulistym, 1/4”’1
20
UNC
x
5/8”
6
Vent Plug
1
Uszczelka pokrywy
1
O-Ring*
1
Korek odpowietrzający 1
1
Restriction
Restriction
UszczelniaczAccess
O‑ring*
1
Plug
1
Ograniczenie
1
Pan Hd. Machine
Korek dostępu do
Screw,
1
ograniczenia
No.
10-32 UNF x 5/8" 4
Wkręt Śruba nr 10-32 UNF
Cotter Pin
1
X 5/8”
4
Lever
1
Zawleczka
1
Retaining Ring
1
Dźwignia Valve
1
Anti-Flood
1
Relief
Valve
1
Pierścień
ustalający
1
Spring
Zawór przeciwzalaniowy1
1
Relief Valve Seat
1
Zawór
nadmiarowy
1
O-Ring*
1
Sprężyna
1
Seal
Washer
1
Latch
1
Gniazdo za­wo­ru
1
Fillerster
Hd.
nadmiarowego
Machine
Screw,
Uszczelniacz
O‑ring*
1
1/4"-20
UNC
x 1-1/2" 8
Podkładka
uszczelki
1
Plug Seat
1
Zatrzask
1
O-Ring*
1
Śruba z łbem typu Fillerster
O-Ring*
1
Wkręt Knob
z rowkiem 1/4”-201
Reset
UNC x 1-1/2”
8
Anti-Flood
Seat
Gniazdo korka
1
Assembly
w/Ball
Float O‑ring*
1
Uszczelniacz
1
Insert
Uszczelniacz O‑ring* 1
1
Seal
1
Pokrętło ponownego 1
Guide
nastawiania
1
Ball
1
Zespół gniaz­da
Clip
1
przeciwzalaniowego
O-Ring*
1
z pływakiem kulowym
1
a Wkładka
1
* Requires
thin film of
b FS3452
Uszczelka
1
Fluorosilicone Grease
c Prowadnica
(a)d Repair
Kulka Parts Kit (a)
Includes Items 5, 6, 8,
e 10,
Uchwyt
11, 23, 27 &
f 1.5
Uszczelniacz
grams of O‑ring*
FS3452
* Wymaga cienkiej powłoki smaru
(b) Replacement Parts
fluorosilikonowego
FS3452
NW NR
NW NR
(c)
(b)See (c)
See (b)
(a)
See (a)
(a)See (a)
See (c)
See (a)
(c) See (c)
(a)See (a)
(c)See (a)
(a)
See (c)
(a)
(c)
See (b)
See (b)
(b)
See (b)
(b)See (b)
(b)See (b)
(b)See (b)
(b)See (b)
See (b)
(b)See (b)
(b)See (b)
See (a)
(b)
(KOREK
ODPOWIETRZAJĄCY)
(KOREK DOSTĘPU DO
OGRANICZENIA)
(b)
(b)See (c)
See (c)
(a)See (c)
See (a)
See (c)
(c)
(c)
(c)See (b)
(a)
(c)
(b)
1
1
1
1 92-311-1-116
(POKRĘTŁO
PONOWNEGO
NASTAWIANIA)
Kit (b) Includes Items
(a) 4,
Zestaw
części naprawczych (a)
13-22, 29 &
zawiera
pozycje
5, 6, 8, 10, 11, 92-311-1-117
1.5
grams
of FS3452
23, 27 i 1,5 g smaru FS3452
92-311-1-116
(b) Zestaw części naprawczych (b)
(c) Replacement Parts
zawiera pozycje 4, 13-22, 29 i
Kit (c) Includes Items
1,57,g 9,
smaru
FS345228,
92-311-1-117
3,
12,
24-26,
(c) Zestaw
części
naprawczych (c)
&
1.5
grams
of
FS3452
92-311-1-118
zawiera pozycje 3, 7, 9, 12, 2426, 28 i 1,5 g smaru FS3452
92-311-1-118
NR: Not Replaceable
NW: Niewymienne.
RYSUNEK 4
FIGURE 4 MODEL ACC-1
ZESPÓŁ PRZYSPIESZACZA
MODEL ACC-1 ACCELERATOR ASSEMBLY
TFP1090_PL TFP1090
Strona 7 z 30
Page 7 of 22
WATERFLOW
TO
SYSTEM
NAPŁYW
WODY
DO SYSTEMU
AIR PRESSURE
CIŚNIENIE
POWIETRZA
DO INSTALACJI
TO
SYSTEM
CLAPPER
ASSEMBLY
ZESPÓŁ
KLAPY
IN SET
W POŁOŻENIU
POSITION
NASTAWIENIA
PORT
DN25
ZASILANIA
AIR
SUPPLY
POWIETRZEM
DN25
PORT
ZESPÓŁ
KLAPY
CLAPPER
W POŁOŻENIU
ASSEMBLY
PEŁNEGO
FULLY
OPEN
OTWARCIA
01
PORT
DN15
TESTOWY
WATER
CIŚNIENIA
SUPPLY
ZASILANIA
PRESSURE
WODNEGO
&
ALARM
I ALARMU
TEST
PORT
DN15
PORT ALARMOWY
OTWARTY
DN20
ALARM
NA CIŚNIENIE
PORT OPEN TO
ATMOSFERYCZNE
ATMOSPHERE
DN20
02
03
CLAPPER
ZESPÓŁ
KLAPY
ASSEMBLY
FROM
NAPŁYW
WODY
WATER
SUPPLY
Z ZASILANIA
AIR
GNIAZDO
POWIETRZNE
SEAT
RYSUNEK 5A
FIGURE
5A
POŁOŻENIE
SET POSITION
NASTAWIONEGO
ZAWORU
DRAIN
SPUSTFROM
WODY
SYSTEM
Z SYSTEMU
CLAPPER
ZESPÓŁ
KLAPY
ASSEMBLY
W POŁOŻENIU
LATCHED
OTWARCIA
OPEN
WATER
GNIAZDO
WODNE
SEAT
ZESPÓŁ
RESET
PONOWNEGO
ASSEMBLY
NASTAWIANIA
04
03
ALARM
PORT
ALARMOWY
PORT
VALVE
KOMORA
DROGA
INTERMEDIATE
POŚREDNIA
PRZEPŁYWU
WATERWAY
CHAMBER
WODY
W ZAWORZE FIGURE
RYSUNEK 5B
5B
KOMORA
SET
POSITION
POŚREDNIA
INTERMEDIATE
W POŁOŻENIU
CHAMBER
NASTAWIENIA
CLAPPER
ZATRZASK
KLAPY
LATCH
DN20
PORT
SPUSTOWY
LOW
BODY
W DOLNEJ
DRAIN
CZĘŚCI PORT
KORPUSU
DN20
OSIE ZATRZASKU KLAPY
UMOŻLIWIAJĄCE
PEŁNE
CLAPPER LATCH
OTWARCIE
KLAPY
PIVOTS
TO ALLOW
CLAPPER ASSEMBLY
TO FULLY OPEN
FROMWODY
NAPŁYW
WATER
SUPPLY
Z ZASILANIA
PRZEPŁYW
ALARM PORT
WODY
WATERFLOW
PRZEZ PORT
ALARMOWY
DO
TO ALARM
URZĄDZENIA
ALARMOWEGO
FIGURE
RYSUNEK5C
5C
POŁOŻENIA
PO
OPERATED
POSITION
ZADZIAŁANIU
DRAIN FROM
SYSTEM
ODWADNIANIE
SYSTEMU
COMPLETE
ZAKOŃCZONE
NACISNĄĆ
TUTAJ W CELU
PUSH
HERE
PONOWNEGO
TO RESET
NASTAWIENIA
VALVE
ZAWORU
PO­
RESET
KRĘT­
ŁO
PO­
NOW­
KNOB
NE­GO
NAS­TA­
WIA­NIA
OSIE ZATRZASKU
CLAPPER
KLAPY DO
LATCH
OTWIERANIA
PIVOTS TO
KLAPY
UNLATCH
CLAPPER
ASSEMBLY
DN50PORT
GŁÓWNY
05 SPUSTOWY
MAIN DRAIN
DN50
PORT
WATER SUPPLY
ODCIĘTE ZASILANIE
SHUT
OFF
WODNE
RYSUNEK
FIGURE5D
5D
POŁOŻENIE PRZY
DRAIN
POSITION
ODWADNIANIU
SYSTEMU
ZESPÓŁ
KLAPY
CLAPPER
PONOWNIE
ASSEMBLY
UMIESZCZONY
RESEATED
W GNIEŹDZIE
WATER SUPPLY
ODCIĘTE ZASILANIE
SHUT
OFF
WODNE
RYSUNEK 5E
5E
FIGURE
POŁOŻENIE PRZY
RESET POSITION
PONOWNYM
NASTAWIANIU
RYSUNEK5 5
FIGURE
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY
MODEL
DPV-1(POKAZANY
ZAWÓR DN100)
MODEL DPV-1 Po­wie­trzny
DRY PIPE VALVE
(DN100
SHOWN)
- POŁOŻENIA
NASTAWIENIA
I OTWARCIA
— SET AND
OPEN POSITIONS
—
Strona 8 z 30
Page 8 of 22
TFP1090_PL
TFP1090
POŁĄCZENIE ZE
WSKAŹNIKIEM 1/4” NPT
KOMORA
RÓŻNICOWA
OGRANICZENIE
KOMORA PILOTOWA
SPRĘŻYNA
ZAWÓR PRZECIWZALANIOWY
PŁYWAK KULOWY
ZAWÓR NADMIAROWY
WLOT 1/2” NPT
ZAWÓR WYLOTOWY
PORT WLOTOWY KOMORY PILOTOWEJ
KOMORA WLOTOWA
KOMORA WYLOTOWA
WYLOT 1/2” NPT
FIGURE 6
RYSUNEK 6
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN SET POSITION
PRZYSPIESZACZ MODEL ACC‑1 W POŁOŻENIU NASTAWIENIA
TRZPIEŃ
RUCHOMY
ZATRZASK
POKRĘTŁO
PONOWNEGO
NASTAWIANIA
DŹWIGNIA
Z PRZEWODÓW
RUROWYCH
SYSTEMU
PORT NADMIAROWY
DO KOMORY
POŚREDNIEJ ZAWORU
KONTROLNOALARMOWEGO
POWIETRZNEGO
FIGURE77
RYSUNEK
MODEL ACC-1
ACCELERATOR
IN TRIPPED
POSITION
PRZYSPIESZACZ
MODEL
ACC‑1 W POŁOŻENIU
URUCHOMIENIA
TFP1090_PL Zasada działania
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY Po­
wie­trzny
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­trzny
model DPV-1 to zawór różnicowy, który
wykorzystuje
ciśnienie
w sys­te­mie
(powietrza lub azotu), które jest znacznie
niższe od ciś­nie­nia zasilania wodą, do
utrzymywania położenia nastawienia
pokazanego na Rysunku 5A. Różnicowy
charakter za­wo­ru DPV-1 oparty jest na
miejscowej różnicy występującej pomiędzy
gniazdem po­wie­trznym, a gniazdem
wodnym w połączeniu ze stosunkiem
różnicy promienia od sworznia zawiasu do
środka gniaz­da wodnego i promienia od
sworznia zawiasu do środka gniaz­da po­wie­
trz­ne­go. Różnica ta jest taka, że nominalny
współczynnik wyzwalający za­wo­ru DPV-1
wynosi 5,5:1 (woda do powietrza).
W Tabeli A podano minimalne wy­ma­
ga­ne ciśnienie powietrza w sys­te­mie
uwzględniające współczynnik bez­pie­
czeństwa, co pomaga w za­po­bie­ga­niu
błędom w działaniu systemu wynikającym
z wahań w zasilaniu w wodę.
Komorę pośrednią za­wo­ru DPV-1 tworzy
obszar pomiędzy gniazdem po­wie­trznym
a gniazdem wodnym pokazany na Rysunku
5B. W sytuacji normalnej w komorze
pośredniej panuje ciśnienie atmosferyczne
z powodu połączenia portu alar­mo­we­
go i osprzętu z otwartym samoczynnym
zaworem odwadniającym (patrz Rysunki
8 do 15). Swobodny dostęp ciś­nie­nia
atmosferycznego do komory pośredniej,
Rysunek 5B, ma kluczowe znaczenie dla
pozostawania za­wo­ru DPV-1 w położeniu
nastawienia, ponieważ w przeciwnym
razie pełne oddziaływanie wywierane
przez ciśnienie powietrza w ins­ta­la­cji na
górną część zespołu klapy nie może być
realizowane. Na przykład, jeżeli ciśnienie
powietrza w ins­ta­la­cji wynosi 1,7 bar,
natomiast w komorze pośredniej panuje
ciśnienie 1,0 bar, wynikające z tego ciśnienie
wywierane na górną część klapy wyniesie
tylko 0,7 bar. Takie ciśnienie może okazać
się niewystarczające do utrzymania zespołu
klapy w pozycji zamkniętej wobec ciś­nie­nia
zasilania wodą wynoszącego 6,9 bar.
Jeżeli w reakcji na pożar uruchomiony
zostanie jeden lub więcej automatycznych
tryskaczy, ciśnienie w sys­te­mie zostanie
uwolnione przez otwarte tryskacze. Przy
odpowiednim spadku ciś­nie­nia powietrza
ciśnienie wody pokona różnicę ciśnień
utrzymującą klapę w położeniu zamknięcia i
zespół klapy ulegnie otwarciu odblokowując
gniazdo wodne, co pokazano na Rysunku
5C. To działanie umożliwi napływ wody
do przewodów rurowych systemu, co
w konsekwencji doprowadzi do wyrzutu
wody przez tryskacze. Również, przy
otwartym zespole klapy wzrośnie ciśnienie
w komorze pośredniej i woda przepływać
będzie przez port alarmowy (patrz Rysunek
5B) w tylnej części za­wo­ru DPV-1. Ponieważ
przepływ przez port alarmowy przekraczać
będzie możliwość odprowadzania wody
przez samoczynny zawór odwadniający,
Strona 9 z 30
wzrośnie ciśnienie w linii alarmowej, co
uaktywni czujniki alarmowe przepływu
wody w ins­ta­la­cji.
Po aktywacji za­wo­ru oraz po późniejszym
zamknięciu głównego za­wo­ru kon­trol­ne­
go ins­ta­la­cji w celu zatrzymania przepływu
wody zespół klapy ulegnie zatrzaśnięciu
w pozycji otwartej, jak pokazano na Rysunku
5D. Zatrzaśnięcie za­wo­ru DPV-1 w pozycji
otwartej umożliwi pełne opróżnienie ins­ta­
la­cji (włącznie z wszelkimi luźnymi osadami)
poprzez główny port spustowy.
W czasie
procedury
ponownego
nastawiania i po całkowitym odwodnieniu
systemu zewnętrzne pokrętło ponownego
nastawiania
może
być
z łatwością
wciśnięte zwalniając zatrzask zespołu
klapy, jak pokazano na Rysunku 5E.
Zespół klapy powraca wtedy do swojej
normalnej pozycji nastawienia, co ułatwia
nastawienie suchej ins­ta­la­cji tryskaczowej
bez konieczności zdejmowania pokrywy
otworu wyczystkowego.
PRZYSPIESZACZ
Ciśnienie
w komorze
wlotowej
przyspieszacza
(patrz
Rysunek
6)
rośnie na skutek połączenia komory
z systemem. Z kolei ciśnienie w komorze
pilotowej uzyskiwane jest przez jej port
wlotowy, którym jest pierścieniowaty
otwór wokół dolnej końcówki za­wo­ru
przeciwzalaniowego. W miarę wzrostu ciś­
nie­nia w komorze pilotowej do komory
różnicowej dostarczane jest ciśnienie
poprzez ograniczenie.
Podczas wzrostu ciś­nie­nia, jak również
po wyrównaniu ciśnień panujących
w komorach
wlotowej,
pilotowej
i
różnicowej, przyspieszacz znajduje się
w położeniu nastawienia. Będąc w pozycji
nastawienia komora wylotowa jest szczelnie
zamknięta przez zawór wylotowy, który jest
utrzymywany w swoim gnieździe poprzez
połączenie
oddziaływania
sprężyny
naciskającej na dźwig­nię oraz skierowanej
w dół siły wywieranej przez ciśnienie
w komorze pilotowej.
Niewielkie i powoli zachodzące zmiany
ciś­nie­nia panującego w sys­te­mie są
kompensowane
przepływem
przez
ograniczenie. Jednakże, gdy nastąpi
nagły i stały spadek ciś­nie­nia panującego
w sys­te­mie (tzn. w komorach wlotowej i
pilotowej), ciśnienie w komorze różnicowej
ulegnie obniżeniu w znacznie mniejszym
stopniu.
Spowoduje
to
powstanie
skierowanej w dół siły oddziaływującej na
ruchomy trzpień, który obraca dźwig­nią.
W miarę obrotu dźwig­ni (patrz Rysunek
7) zawór nadmiarowy zostaje uniesiony
z portu nadmiarowego, natomiast zawór
przeciwzalaniowy ulega wciśnięciu w dół
do portu wlotowego komory pilotowej
wentylując komorę pilotową.
Ciśnienie systemu panujące w komorze
wlotowej wymusi wtedy otwarcie za­wo­ru
wylotowego (uniesienie go z jego gniaz­
da). Spowoduje to dalsze obrócenie dźwig­
ni do położenia zwalniającego (pozycja
zatrzaśnięcia) (patrz Rysunek 7). W miarę
unoszenia za­wo­ru wylotowego z jego
gniaz­da ciśnienie w sys­te­mie będzie
przekazywane do komory pośredniej za­wo­
ru kontrolno-alar­mo­we­go po­wie­trz­ne­go, co
będzie neutralizować ciśnienie różnicowe
utrzymujące zawór w pozycji zamkniętej.
Przenikanie wody i wszelkich zanieczyszczeń
przez nią niesionych, takich jak osady, do
komory pilotowej jest uniemożliwione
poprzez szczelne zamknięcie portu
wlotowego za­wo­ru przeciwzalaniowego.
Po uruchomieniu przyspieszacza/za­wo­ru
kontrolno-alar­mo­we­go po­wie­trz­ne­go i
po odwodnieniu ins­ta­la­cji tryskaczowej
przewody rurowe na odcinku od ins­ta­la­cji
do przyspieszacza również muszą zostać
odwodnione, natomiast przyspieszacz
musi zostać ponownie nastawiony/
skontrolowany zgodnie z instrukcją podaną
w części “Procedura nastawiania za­wo­ru”.
Natężenie przepływu przez ograniczenie
zostało nastawione w taki sposób, że
przyspieszacz model ACC-1 zapewnia
maksymalną praktyczną czułość na utratę
ciś­nie­nia w sys­te­mie na skutek zadziałania
tryskacza, a jednocześnie jest w stanie
automatycznie kompensować normalne
zmiany ciś­nie­nia w sys­te­mie, takie jak
zmiany spowodowane przez wahania
temperatury otoczenia. W części “Procedura
nastawiania za­wo­ru” podano opis próby
sprawdzającej, czy natężenie przepływu
przez ograniczenie mieści się w zakresie
optymalnego działania przyspieszacza.
Montaż
UWAGI
Właściwe działanie za­wo­ru kontrolno-alar­
mo­we­go po­wie­trz­ne­go model DPV-1 jest
uzależnione od jego osprzętu instalowanego
zgodnie z Rysunkami, odpowiednio, od 8
do 15. Zmiana osprzętu może uniemożliwić
prawidłowe funkcjonowanie za­wo­ru DPV1, a także unieważnić wykazy, atesty oraz
gwarancje producenta.
Niezwolnienie zatrzasku zespołu klapy do
pozycji otwartej przed próbą wodną systemu
może spowodować uszkodzenie zespołu
klapy.
Zawór DPV-1 należy instalować w widocznym
i łatwo dostępnym miejscu.
Zawór DPV-1 wraz z osprzętem musi być
utrzymywany w temperaturze wynoszącej
minimum 4°C.
Podgrzewanie za­wo­ru DPV-1 lub jego
osprzętu nie jest dopuszczalne. Podgrzewanie
może doprowadzić do utworzenia się
twardego osadu mineralnego i potencjalnie
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie
systemu.
Zawór
kontrolno-alarmowy
po­wie­
trzny DPV-1 należy instalować zgodnie
z następującymi kryteriami:
Krok 1. W przypadku montowania
osprzętu do zaworów w warunkach
polowych, (tzn.osprzętu innego niż
będącego wyposażeniem fabrycznym),
przed montażem wszystkie złączki, łączniki
Strona 10 z 30
oraz urządzenia muszą być czyste i wolne
od osadów oraz zadziorów. Szczeliwo
do gwintów rurowych należy stosować
oszczędnie i tylko na rurach z gwintem
zewnętrznym.
Krok 2. Zawór DPV-1 należy wyposażyć
w osprzęt zgodnie z Rysunkami od 8 do 15.
Krok 3. Na­le­ży uważać, żeby zawory
kontrolne, filtry, zawory kulowe, itd., zostały
zainstalowane ze strzałkami wskazującymi
kierunek przepływu skierowanymi we
właściwą stronę.
Krok 4. Na­le­ży zapewnić odpowiednie
odprowadzenie wody spuszczanej z ins­
ta­la­cji. Woda spuszczana z ins­ta­la­cji musi
być odprowadzana w taki sposób, aby nie
powodować przypadkowego uszkodzenia
mienia lub zagrożenia dla ludzi.
Krok 5. Zaleca się zainstalowanie urządzenia
do utrzymywania ciś­nie­nia powietrza, jak
opisano w części “Dane Techniczne”
Krok 6. Instalacja rurowa systemu musi
być wyposażona w przyłącze testowe
umieszczone
w miejscu
najbardziej
oddalonym od za­wo­ru model DPV-1.
Krok 7. Kanały kablowe oraz połączenia
elektryczne należy wykonać zgodnie
z wymaganiami odnośnych kom­pe­tent­
nych organów.
Krok 8. Przed prze­pro­wad­ze­niem próby
wodnej zgodnie z nor­ma­mi uznawanymi
przez instytucję atestującą, oprócz
wszystkich
innych
kom­pe­tent­nych
organów, należy ręcznie ustawić zespół
klapy w położeniu zatrzaśniętym otwartym
(patrz Rysunek 4D); należy tymczasowo
zatkać samoczynny zawór odwadniający
(patrz Rysunki od 8 do 15) i dokręcić
śruby otworu wyczystkowego dociągając
kolejno śruby umieszczone wobec siebie
po przekątnej.
Procedura nas­ta­
wiania za­wo­ru
Kroki od 1 do 12 należy wykonać podczas
pierwszego nastawienia za­wo­ru kontrolnoalar­mo­we­go po­wie­trz­ne­go model DPV1; po przeprowadzeniu próby działania
systemu przeciwpożarowego lub po
zadziałaniu systemu w wyniku pożaru.
Na­le­ży określić, które z Rysunków od
8 do 15 mają zastosowanie do danego
układu pionowego ins­ta­la­cji, a następnie
postępować w następujący sposób:
Krok 1. Zamknąć główny zawór kontrolny
oraz zawór kontrolny zasilania powietrzem.
Jeżeli DPV-1 jest wyposażony w przyspieszacz
za­wo­ru po­wie­trz­ne­go, należy zamknąć zawór
kontrolny przyspieszacza.
Krok 2. Na­le­ży otworzyć główny
zawór spustowy oraz wszystkie spusty
pomocnicze w ins­ta­la­cji. Po zaprzestaniu
odwadniania należy zamknąć pomocnicze
zawory spustowe. Na­le­ży pozostawić
otwarty główny zawór spustowy.
TFP1090_PL
Krok 3. Jeżeli ma to zastosowanie,
trójdrogowy zawór kontrolno-alarmowy
należy ustawić w pozycji otwartej.
Krok 4. Na­le­ży sprawdzić, czy automatyczny
zawór spustowy przestał spuszczać wodę
w celu ustalenia, czy zawór DPV-1 jest
całkowicie opróżniony.
Krok 5. W miarę potrzeby należy wymienić
tryskacze, które zostały uruchomione.
Tryskacze przeznaczone na wymianę
muszą być tego samego typu i mieć tę samą
temperaturę znamionową co tryskacze,
które zostały uruchomione.
UWAGA
W celu uniknięcia możliwości późniejszego
zadziałania przegrzanego tryskacza to­pi­ko­
wego, wszystkie tryskacze topikowe, które
mogły być narażone na oddziaływanie
temperatury wyższej od ich znamionowej
temperatury otoczenia, muszą zostać
wymienione.
Krok 6. Na­le­ży wcisnąć pokrętło
ponownego nastawiania (Rysunek 5E),
aby umożliwić zespołowi klapy ponowne
osadzenie się w gnieździe.
Krok 7. Na­le­ży napełnić system
powietrzem (lub azotem) do wartości ciś­
nie­nia 0,7 bar, a następnie indywidualnie
otworzyć pomocnicze zawory spustowe
w przewodach rurowych systemu w celu
spuszczenia całej wody pozostającej
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Po
zaprzestaniu spuszczania wody należy
zamknąć każdy z zaworów spustowych.
Na­le­ży również częściowo otworzyć
zawór spustowy w dolnej części korpusu
w osprzęcie za­wo­ru celem upewnienia się,
że pion został całkowicie odwodniony. Po
zaprzestaniu odwadniania należy zamknąć
zawór spustowy w dolnej części korpusu.
Krok 8. Na­le­ży zajrzeć do Tabeli A po czym
przywrócić normalne ciśnienie powietrza
w sys­te­mie wy­ma­ga­ne do utrzymania za­
wo­ru DPV-1 w pozycji zamkniętej.
Krok 9. Na­le­ży sprawdzić, czy powietrze
nie uchodzi przez samoczynny zawór
odwadniający.
Brak
uchodzącego
powietrza
z samoczynnego za­wo­ru odwadniającego
wskazuje na to, że gniazdo powietrzne
w zaworze DPV-1 zostało prawidłowo
nastawione. Jeżeli powietrze uchodzi,
w celu ustalenia/skorygowania przyczyny
nieszczelności należy zapoznać się z częścią
“Obsługa i konserwacja” w rozdziale
“Kontrola
samoczynnego
za­wo­ru
odwadniającego”. Krok 10. Jeżeli zawór DPV-1 jest wyposażony
w przyspieszacz za­wo­ru po­wie­trz­ne­go,
należy ponownie nastawić przyspieszacz
za­wo­ru po­wie­trz­ne­go zgodnie z procedurą
przedstawioną w Krokach od 10A do 10H.
W przeciwnym przypadku należy przejść
do Kroku 11.
Krok 10A. Przytrzymując trzpień
ruchomy
samoczynnego
za­wo­ru
odwadniającego w pozycji wciśniętej,
należy otworzyć zawór kontrolny
przyspieszacza o jedną czwartą obrotu
i pozwolić na wydmuchanie wody
z przewodów rurowych przyspieszacza.
Po zaprzestaniu wydostawania się
sprayu wodnego należy zamknąć zawór
kontrolny przyspieszacza, a następnie
zwolnić trzpień ruchomy.
Krok 10B. Na­le­ży powoli wyjąć korek
odpowietrzający umieszczony z przodu
pokrywy przyspieszacza i spuścić
powietrze pozostające pod ciśnieniem
w komorze różnicowej.
Krok 10C. Na­le­ży odkręcić do oporu
(w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek
zegara)
radełkowane
pokrętło ponownego nastawiania.
Może dać się usłyszeć kliknięcie
będące odgłosem wskoczenia dźwi­
gni w położenie nastawienia. Na­
le­ży z powrotem wkręcić pokrętło
ponownego nastawiania palcami do
wyczuwalnego oporu.
UWAGA
Nie należy wkręcać pokrętła ponownego
nastawiania kluczem ponieważ może
to spowodować uszkodzenie pokrętła.
Pokrętło ponownego nastawiania będzie
się obracać tylko pod wpływem momentu
obrotowego wytwarzanego przez palce.
Krok 10D. Na­le­ży wymienić korek
odpowietrzający.
Krok 10E. Na­le­ży sprawdzić, czy
ciśnienie
powietrza
w sys­te­mie
powróciło do normalnej wartości.
Krok 10F. Korzystając z zegarka należy
zanotować czas, w jakim ciśnienie
w komorze różnicowej przyspieszacza
wzrośnie do 0,7 bar po otwarciu za­wo­
ru kon­trol­ne­go przyspieszacza. Dla
optymalnego działania przyspieszacza
czas ten powinien mieścić się w zakresie
wartości podanych w Tabeli C. UWAGA
Jeżeli czas wzrostu ciś­nie­nia w komorze
różnicowej nie mieści się w zakresie
wartości podanych w Tabeli C, należy
wtedy zamknąć zawór kontrolny
przyspieszacza i zastosować procedurę
naprawczą opisaną w części “Obsługa i
konserwacja”.
Krok 10G. Kiedy ciśnienie powietrza
w komorze różnicowej przyspieszacza
jest równe ciśnieniu w sys­te­mie, wtedy
przyspieszacz jest nastawiony i gotowy
do działania.
Krok 10H. Na­le­ży zamknąć zawór
kontrolny przyspieszacza, a następnie
powoli otworzyć zawór spustowy
w dolnej części korpusu w osprzęcie
w celu spuszczenia całego nadmiaru
wody uwięzionej ponad klapą za­
wo­ru
kontrolno-alar­mo­we­go
po­
wie­trz­ne­go. Na­le­ży zamknąć zawór
spustowy w dolnej części korpusu,
przywrócić ciśnienie w sys­te­mie do
jej normalnej wartości, a następnie
‑ponownie otworzyć zawór kontrolny
przyspieszacza.
Krok 11. Na­le­ży częściowo otworzyć
główny zawór kontrolny. Po spuszczeniu
TFP1090_PL Strona 11 z 30
Ciśnienie
( bar)
1,4
1,7
2,1
2,8
3,5
4,1
Minimum
(sekundy)
24
18
15
10
8
6
Maksimum
(sekundy)
160
116
92
60
48
36
TABELA C
CZAS NAPEŁNIENIA KOMORY RÓŻNICOWEJ DO 0,7 bar
wody ze złącza spustowego należy powoli
zamknąć główny zawór spustowy.
Na­le­ży sprawdzić, czy przez samoczynny
zawór odwadniający nie wydostaje się
woda.
Brak wody wydostającej się z samoczynnego
za­wo­ru odwadniającego wskazuje na
to, że gniazdo wodne w zaworze DPV-1
zostało prawidłowo nastawione. Jeżeli
woda wydostaje się, w celu ustalenia/
skorygowania przyczyny nieszczelności
należy zapoznać się z częścią “Obsługa
i konserwacja” w rozdziale “Kontrola
samoczynnego za­wo­ru odwadniającego”. Jeżeli nie ma żadnych nieszczelności
zawór DPV-1 jest gotowy do pracy i należy
wtedy całkowicie otworzyć główny zawór
kontrolny.
UWAGA
Po nastawieniu systemu przeciwpożarowego
o fakcie tym należy powiadomić stosowne
władze oraz poinformować wszystkie osoby
odpowiedzialne za monitorowanie własnych
i/lub centralnych stacji alarmowych.
Krok 12. Po nastawieniu za­wo­ru
w następstwie
próby
systemu
lub
zadziałania systemu, raz w tygodniu
należy częściowo otwierać (a później
zamykać) zawór spustowy w dolnej części
korpusu, (wraz ze wszystkimi zaworami
spustowymi umiesz­czo­ny­mi w najniższych
punktach ins­ta­la­cji), celem usunięcia
wody zalegającej w ins­ta­la­cji. Procedurę tę
należy kontynuować do czasu stwierdzenia
niezalegania wody w ins­ta­la­cji.
Zaleca się, by inspekcje, testy i kon­ser­wa­cje
automatycznych ins­ta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­
wych były przeprowadzane przez wy­kwa­li­
fi­ko­wa­ne służby kontrolne.
UWAGI
Procedura próby działania oraz procedura
testowania alarmu ciś­nie­nia przepływu
spowodują
zadziałanie
przyłączonych
urządzeń alarmowych. W rezultacie, należy
najpierw powiadomić właściciela oraz straż
pożarną, stację centralną oraz inne stacje
sygnałowe, do których urządzenia alarmowe
są podłączone.
W celu przeprowadzenia konserwacji systemu,
przed wyłączeniem głównego za­wo­ru kon­
trol­ne­go ins­ta­la­cji przeciwpożarowej należy
najpierw uzyskać zgodę stosownych władz
na wyłączenie ins­ta­la­cji oraz zawiadomić
wszystkie osoby, których to może dotyczyć.
Procedura przeprowadzania corocznej
próby działania.
Prawidłowe działanie za­wo­ru DPV-1 (tzn.
otwarcie za­wo­ru DPV-1 w sytuacji pożaru)
należy kontrolować przynajmniej raz
w roku w następujący sposób:
Krok 1. Jeśli woda musi być zatrzymana
przed wypływem poza dany pion, należy
podjąć następujące kroki.
• Zamknąć główny zawór kontrolny.
• Otworzyć główny zawór spustowy.
• Otworzyć główny zawór kontrolny
ustawiając go w pozycji o jeden
obrót poza moment w którym woda
zaczyna wypływać z głównego za­wo­
ru spustowego.
Obsługa
i konserwacja
Krok 2. Otworzyć przyłącze testowe
systemu.
Niezależnie od szczególnych wymogów
kom­pe­tent­nych
organów
konieczne
jest
stosowanie
podanych
poniżej
procedur i kontroli. Uchybienia muszą być
niezwłocznie usuwane.
Krok 3. Sprawdzić, czy zawór DV-1
uruchomił się, na co wskazuje wpłynięcie
wody do ins­ta­la­cji oraz czy wszystkie
czujniki alarmowe przepływu funkcjonują
prawidłowo.
Właściciel odpowiada za inspekcję,
testowanie oraz konserwowanie ins­
ta­la­cji i urządzeń prze­ciw­po­ża­ro­wych
zgodnie z niniejszym dokumentem oraz
obowiązującymi nor­ma­mi wszystkich kom­
pe­tent­nych organów. Wszelkie za­py­ta­nia
należy kierować do wykonawcy ins­ta­la­cji
lub producenta urządzenia.
• Zamknąć główny zawór spustowy.
zapoznać się z częścią instrukcji “Kontrola
samozamykającego się za­wo­ru spustowego”
Kroki od 2 do 5.
Procedura okresowego alar­mo­we­go
testu przepływu wody
Testy czujników alarmowych przepływu
w sys­te­mie powinny być przeprowadzane
okresowo w oparciu o wymagania kom­pe­
tent­nych organów. Aby prze­pro­wad­zić test
uruchomienia alarmu przepływem wody
należy, odpowiednio, ustawić trójdrogowy
zawór testowy alarmu w pozycji “Test”,
lub otworzyć standardowy zawór testowy
alarmu co umożliwi napływ wody do
czujnika alar­mo­we­go ciś­nie­nia przepływu
wody i/lub turbinowego urządzenia alar­
mo­we­go. Po udanym za­kończe­niu testu
należy, odpowiednio, ustawić trójdrogowy
zawór testowy alarmu w pozycji “Open”,
lub zamknąć standardowy zawór testowy
alarmu.
Kontrola ciś­nie­nia wody
Okresowo, w oparciu o wymagania kom­
pe­tent­nych organów, należy poddawać
kontroli wskaźnik ciś­nie­nia wody w celu
zapewnienia utrzymania normalnego ciś­
nie­nia wody w sys­te­mie.
Kontrola ciś­nie­nia powietrza
Okresowo, w oparciu o wymagania kom­
pe­tent­nych organów, należy poddawać
kontroli wskaźnik ciś­nie­nia powietrza w celu
zapewnienia utrzymania normalnego ciś­
nie­nia powietrza w sys­te­mie.
Kontrola samoczynnego za­wo­ru
odwadniającego
Okresowo, w oparciu o wymagania kom­
pe­tent­nych organów, należy poddawać
kontroli samoczynny zawór odwadniający
poprzez naciśnięcie trzpienia ruchomego
oraz sprawdzenie, czy z samoczynnego
za­wo­ru odwadniającego nie wydostaje
się woda i/lub powietrze. Wydostawanie
się wody i/lub powietrza wskazuje na to,
że gniaz­da powietrzne i/lub wodne nie są
szczelne, czego następstwem może być
wadliwe funkcjonowanie, jeżeli w komorze
pośredniej
w sposób
niezamierzony
wzrośnie ciśnienie.
Jeżeli występuje nieszczelność, należy
wyłączyć zawór DPV-1 z pracy, (czyli
zamknąć główny zawór kontrolny,
otworzyć główny zawór spustowy, zamknąć
zawór kontrolny po­wie­trzny i otworzyć
przyłącze testowe, aby zmniejszyć ciśnienie
powietrza do zera (wskaźnik ciś­nie­nia)
według wskazań wskaźnika ciś­nie­nia
powietrza w sys­te­mie), a następnie zdjąć
pokrywę otworu wyczystkowego i wykonać
następujące czynności:
Krok 4. Zamknąć główny zawór kontrolny
systemu.
Krok 1. Na­le­ży sprawdzić, czy pierścień
gniaz­da jest czysty i wolny od nacięć oraz
większych zadrapań.
Krok 5. Nastawić ponownie zawór DPV-1
zgodnie z procedurą nastawiania za­wo­ru.
Krok 2. Na­le­ży wyjąć zespół klapy z za­wo­ru,
najpierw wyciągając sworzeń zawiasu.
UWAGA
W tym momencie, przed ponownym nas­ta­
wie­niem za­wo­ru DPV-1, zaleca się prze­pro­
wad­ze­nie kontroli wnętrza za­wo­ru. Odnośnie
kontroli powierzchni czołowej klapy należy
Krok 3. Na­le­ży wymontować element
ustalający powierzchni czołowej z klapy,
w taki sposób, żeby można było wyjąć
i skontrolować powierzchnię czołową
klapy. Na­le­ży sprawdzić, czy powierzchnia
Strona 12 z 30
czo­ło­wa klapy nie nosi śladów trwałego
odkształcenia po ściśnięciu, uszkodzenia,
itd. Jeżeli na powierzchni czołowej klapy
widoczne są jakiekolwiek ślady zużycia
należy ją wymienić.
Krok 4. Na­le­ży oczyścić powierzchnię
czołową klapy, klapę oraz element ustalający
powierzchni czołowej klapy, a następnie
ponownie zmontować zespół klapy.
Krok 5. Na­le­ży ponownie zainstalować
zespół klapy ze sworzniem zawiasu, a
następnie zamontować pokrywę otworu
wyczystkowego.
Procedura kontroli przyspieszacza
Zaleca się przeprowadzanie okresowej
kontroli przyspieszacza w oparciu o
wymagania kom­pe­tent­nych organów
w celu ustalenia, czy przyspieszacz
prawidłowo funkcjonuje bez konieczności
uruchamiania za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
go po­wie­trz­ne­go. Ta procedura musi być
również wykorzystywana zawsze wtedy,
gdy zalanie systemu wodą oznaczałoby
wystawienie wody na oddziaływanie
ujemnych temperatur.
UWAGA
Odnośnie wskazówek dotyczących wy­kry­
wa­nia i usuwania usterek przyspieszacza
po­wie­trz­ne­go za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
go ACC-1 należy skorzystać z dokumentacji
technicznej TFP1112.
Krok 1. Na­le­ży się upewnić, że pokrętło
ponownego nastawiania zostało wkręcone.
Krok 2. Na­le­ży zamknąć główny zawór
kontrolny systemu i otworzyć główny
zawór spustowy w celu dostarczenia ciś­nie­
nia do za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­go po­
wie­trz­ne­go.
Krok 3. Na­le­ży sprawdzić, czy zawór
kontrolny przyśpieszacza jest otwarty.
Krok 4. Na­le­ży otworzyć przyłącze
testowe systemu. Na­le­ży sprawdzić, czy
czas uruchomienia przyspieszacza jest
zasadniczo taki sam, jak w poprzednich
próbach. Chwilowy gwałtowny wydmuch
powietrza
z samoczynnego
za­wo­ru
odwadniającego oznacza, że przyspieszacz
został uruchomiony.
UWAGA
W miarę spadku ciś­nie­nia w sys­te­mie należy
sprawdzić, czy nie pojawiły się ślady wypływu
wody z portu nadmiarowego przyspieszacza.
Krok 5. Na­le­ży wcisnąć trzpień ruchomy
auto­ma­tycz­ne­go za­wo­ru spustowego. Stały
strumień uciekającego powietrza wskazuje
na to, że przyspieszacz został prawidłowo
zatrzaśnięty w pozycji “Uruchomiony”
(“Tripped”). Krok 6. Na­le­ży zamknąć zawór kontrolny
przyśpieszacza i przyłącze testowe.
Krok 7. Po automatycznym przywróceniu
przez system normalnego ciś­nie­nia
powietrza należy ponownie nastawić
przyspieszacz i po­wie­trzny zawór kontrolnoalarmowy zgodnie z procedurą nastawiania
za­wo­ru, Kroki 10 i 11.
TFP1090_PL
Ograniczona
gwarancja
Tyco Fire & Building Products (TFBP) udziela wyłącznie pierwotnemu nabywcy,
na okres dziesięciu (10) lat, gwarancji na
wyprodukowane przez siebie produkty.
Gwarancji podlegają wady materiałowe oraz
wady wykonania, jeśli produkty te zostały
opłacone, odpowiednio zainstalowane i
konserwowane podczas ich normalnego
użytkowania i funkcjonowania. Gwarancja
traci ważność dziesięć (10) lat od daty
dostarczenia produktu przez TFBP. Nie
udziela się żadnej gwarancji na produkty
lub komponenty wyprodukowane przez
firmy nie powiązane własnościowo z  TFBP
lub na produkty i komponenty, które były
niewłaściwie użytkowane, zainstalowane,
narażone na korozję lub, które nie były
zainstalowane,
konserwowane
lub
naprawiane zgodnie z  obowiązującymi
nor­ma­mi instytucji atestującej oraz
wszelkich innych kom­pe­tent­nych organów.
Materiały uznane przez TFBP za wadliwe
będą naprawione lub wymienione według
uznania TFBP. TFBP nie zobowiązuje siebie
ani nie upoważnia innych osób do wzięcia
na siebie zobowiązań wynikających ze
sprzedaży produktów lub części produktów.
TFBP nie odpowiada za błędy projektowe
systemów tryskaczowych lub niedokładne
bądź niepełne informacje udzielone przez
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy.
W żadnym wypadku TFBP nie ponosi
odpowie­dzialności
wynikającej
z postanowień umowy, odpowie­dzialności
deliktowej, absolutnej lub odpowie­
dzialności wynikającej z innej podstawy
prawnej, za przypadkowe, pośrednie,
specjalne lub następcze szkody, w tym
m.in. za koszty robocizny, bez względu na
fakt, czy firma tyco fire products została
poinformowana o możliwości wys­tą­pie­
nia takich szkód i w żadnym wypadku
odpowiedzialność tyco fire products nie
przekroczy równowartości ceny sprzedaży
produktu.
Powyższa gwarancja zastępuje wszelkie
inne gwarancje, wyraźnie określone lub
dorozumiane, w tym gwarancje wartości
handlowej i przydatności produktu do
okreś­lo­ne­go celu.
Niniejsza ograniczona gwarancja określa
wyłączne
środki
odszkodowawcze
dla roszczeń wynikających z braków
lub wad produktów, materiałów lub
komponentów, bez względu na to, czy
roszczenie wynika z postanowień umowy,
odpowiedzialności deliktowej, absolutnej,
czy odpowiedzialności wynikającej z innej
podstawy prawnej.
Niniejsza
gwarancja
będzie
mieć
zastosowanie
w
pełnym
zakresie
dopuszczalnym przez prawo. Częściowa
lub całkowita nieważność któregokolwiek
z postanowień gwarancji nie będzie mieć
wpływu na pozostałe postanowienia
gwarancji.
TFP1090_PL TFP1090
Strona 13 z 30
Page 13 of 22
Nr OPIS
1
2
3
NO.
41
2
5
63
7
84
95
10
6
117
8
12
9
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
18
19
Szt.
Nr OPIS
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . .
1
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2”
BSP; PN30; kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1610000270; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 3/4”
DESCRIPTION
BSP; PN30; kv=29,5; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1QTY.
1610000600; Zawór
kulowy;1/4"
mosiądz;
o pełnym
025500013;
Water gauge;
npt; 300
psi . .otwarciu;
. . . . . . . 2”
........1
BSP; PN25; kv=265; ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30;
2162156; Automatyczny zawór spustowy; DN15; oper.: k=25 i
kv=16.3;
pr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nieoper: k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 1
1610000270;
Ballprzełącznik
valve; brass;
full bore; 3/4" BSP; PN30;
260; Ciśnieniowy
alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
kv=29.5; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
262; Przełącznik niskociśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1610000600; Ball valve; brass; full bore; 2" BSP; PN25;
305105; Zawór jednokierunkowy mosiądz gwint; DN15 zewn. x
kv=265;
ur . .niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 1
DN15 wewn.;
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2";
406012; Kolanko
3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
oper:
& non oper: k=5po­.w.ie­
. t.rzny;
. . . .DPV-1;
. . . . . .żeliwo
...............1
Zawórk=25
kontrolno-alarmowy
260;
Alarm pressure
switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 1
sferoidalne:
DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262;
Low pressure
switchDN15;
...o
. .pełnym
. . . . . . otwarciu;
. . . . . . . .PN40;
............1
59304FO; Zawór
kulowy;
305105;
Check valve brass
thread;
otwór odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DN15
male Wskaźnik
x DN15 fem.;
nickel
plated . . . . . . (300
. . . .psi)1/4”
...........1
923431012;
ciś­nie­
nia powietrza;21 bar
406012;
NPT. . . . . Elbow
. . . . . . . 3. . mm
. . . . .x. .m5
. . . . . .. ... . . ... .. . .. ... . .. ... .. . .. ... . .. ... .. . .. ... . .. . . .1. 3
Dry
pipe valve;
DPV-1;
ductile
iron; 4" trójnik
. . . . .zwężkowy;
................1
A130RIID2;
Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
gwint BSP DN50
x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
59304FO;
Ball valve;
size 1/2"; full bore; PN40;
A28012; Łącznik
z żeliwa
. . . . ciągliwego;
. . . . . . . . . złączka
. . . . . . wkrętna
..................3
venthole
threaded
z gwintem
zewnętrznym;
gwint
BSP
DN50;
galwanizowany.. . . .
1
923431012; Air pressure gauge;
A291E2;
300
psi; Łącznik
1/4" nptz żeliwa
. . . . . ciągliwego;
. . . . . . . . . korek
. . . . .z gwintem
...................1
zewnętrznym;
gwint BSP
DN20;
galwanizowany
. . . . . . . . . . . . . . .
A130RIID2;
malleable
fitt.;
reducing
tee; BSP thread
2" x 2" . . .1. 1
AP100E4; Złączka
stal nierdzewna
DN20; długość
A280I2;
malleablewkrętna;
fitting; nipple
male; BSP316;
thread;
100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
size
2"; galvanized
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 1
AP120I2; Złączka
wkrętna;
120 mm;
A291E2;
malleable
fitting; stal;
plugDN50;
male;długość
BSP thread;
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
size 3/4"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN15; długość
AP100E4;
pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4";
180 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
length
100 mm wkrętna;
. . . . . . . stal
. . . nierdzewna
. . . . . . . . . .316;
. . . DN15;
. . . . . długość
...........1
AP80D4; Złączka
AP120I2;
pipe nipple; steel; size 2"; length 120 mm;
80 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
length 180 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP80D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20
Szt.
ATDDMN; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 x DN15
zewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ATDFCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
QTY.
DESCRIPTION
ETDDMN; Kolanko redukcyjne; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15 zewn.; niklowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN; Adapter fitting; brass;
ETDMCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thread
DN15
x
DN15
male;
nickel
pl.
drobny 15 mm; niklowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 4
ATDFCON;
Adapterredukcyjne;
fitting; brass;
ETDMDFN; Kolanko
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
.1
thread
DN15 fem.
x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DN15 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETDDMN;
Adapter redukcyjne;
elbow; brass;
ETEMEFN; Kolanko
mosiądz; gwint DN20 zewn. x
.1
thread
DN15 male
x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DN20 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETDMCON;
Adapter
elbow; brass; PN40; DN15; BSP;
K00128; Zawór
testowy/odcinający;
.1
thread
DN15 male
x compr.15 mm; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . 1
trój‑drogowy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETDMDFN;
elbow; brass;
MANIF3WAY;Adapter
Rura rozgałęźna;
gwintowana; mosiądz niklowany;
DN25 xDN15
DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
thread
male x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PTDN; Korek;Adapter
mosiądz;
gwintbrass;
DN15 zewnętrzny; niklowany. . . . . 2
ETEMEFN;
elbow;
RTDMBFN; Złączka
mosiądz;
. . . . .zewn.
. . . . x. . . . . . . 2
thread
DN20 male zwężkowa;
x DN20 fem.;
nickel gwint
pl. . .DN15
DN8 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
K00128;
Alarm
test/shut off valve; PN40; 1/2"; BSP; 3 way . . . . 2
RTDMEFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn. x
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded;
nickel
plated
brass;
DN20
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN25 x DN15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RTEMDFN; Złączka
mosiądz;
zewn.
. . . x. . . . . . . 2
PTDN;
Plug; brass;zwężkowa;
thread DN15
male;gwint
nickelDN20
plated
DN15 wewn.;Adapter
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
RTDMBFN;
reduce; brass;
TTDDDFN;
Trójnik
mosiądz;
gwint
. . .DN15
. . . . wewn.
. . . . . .x. . . . . . 2
thread
DN15
maleredukcyjny;
x DN8 fem.;
nickel pl.
DN15 wewn. x DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RTDMEFN; Adapter reduce; brass;
TTDDMDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
thread DN15 male x DN20 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN15 zewn. x DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RTEMDFN; Adapter reduce; brass;
UTFFMN; Dwuzłączka zwężkowa; mosiądz; gwint DN25 x DN25
.1
thread
DN20 male. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x DN15 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
zewn.; niklowana
TTDDDFN;
adapter
tee; brass;
WS00000004;
Nadmiarowy
ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6
.2
thread
x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . . . . . . 3
długośćDN15
1,2 m;fem
przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTDDMDFN;
tee;
brass;
WS00000082; adapter
Miedziana
rura
niklowana 15 x 1 mm typ B do
.2
thread
DN15 male x DN15 male x DN15 fem; n. . . . . . . . . . . . . 1
DPV-1 DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UTFFMN; Adapter union; brass;
thread DN25 x DN25 male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
WS00000004; Pressure relief hose;
3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WS00000082; Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
type B for DPV-1 DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
21
NO.
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
28
25
29
26
30
27
31
28
29
32
30
33
31
34
32
35
33
36
34
35
36
7
24
28
24
1
32
9
31
36
20
19
9
35
11
35
12
21
2
24
22
20
29
9
35
17
24
6
28
27
16
25
20
33
4
34
32
30
13
10
25
15
11
14
11
33
8
29
20
3
5
18
23
26
RYSUNEK 8
ZGODNY Z NORMAMI
FIGURE 8EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORUEUROPEAN
KONTROLNO-ALARMOWEGO
POWIETRZNEGO
CONFORMITY
DPV-1 DRY PIPEZAWOREM
VALVE TRIM
with THREE-WAY
ALARM
TEST VALVEACC-1
Z TRÓJDROGOWYM
TESTOWYM
ALARMU BEZ
PRZYSPIESZACZA
without ACC-1
ACCELERATOR
— DN100
—
— DN100 —
Strona 14 z 30
Page 14 of 22
TFP1090_PL
TFP1090
Nr OPIS
1
NO.
2
1
32
43
54
6
5
7
8
6
7
9
8
10
119
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Nr OPIS
Szt.
21
NO.
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . QTY.
1
DESCRIPTION
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2”
BSP;
PN30;
kv=16,3;
pr.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1610000270; Zawór
kulowy;
mosiądz;
o pełnym
otwarciu;
3/4”
1610000210;
Ball valve;
brass;
full bore;
1/2" BSP;
PN30;
BSP; PN30;prkv=29,5;
. . . . . pr.
. . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... . . . 11
kv=16.3;
1610000600; Zawór
kulowy;
mosiądz;
o pełnym
otwarciu;
2” BSP;
1610000270;
Ball valve;
brass;
full bore;
3/4" BSP;
PN30;
PN25; kv=265;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kv=29.5;
pr . ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2162156; Automatyczny
oper.:
k=25 i
1610000600;
Ball valve;zawór
brass;spustowy;
full bore; DN15;
2" BSP;
PN25;
nieoper: k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
kv=265; ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
260; Ciśnieniowy przełącznik alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2162156; Automatic drain valve; 1/2";
262; Przełącznik niskociśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
oper: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
305105; Zawór jednokierunkowy mosiądz gwint; DN15 zewn. x
260; Alarm pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
262; Low pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
406012; Kolanko 3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
305105; Check valve brass thread;
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­trzny; DPV-1; żeliwo
DN15
male DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x DN15 fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
sferoidalne:
..o
. .pełnym
. . . . . . otwarciu;
. . . . . . . .PN40;
. . . . .otwór
.......3
406012;
Elbow 3kulowy;
mm x m5
59304FO; Zawór
DN15;
Dry
pipe valve; DPV-1;
ductile iron; 6" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59304FO;
valve; ciś­
size
full bore; PN40;(300 psi)1/4”
923431012;Ball
Wskaźnik
nie­1/2";
nia powietrza;21 bar
venthole
NPT. . . . . .threaded
. . . . . . . . . . . ... .. . .. ... .. . ... .. . .. ... .. . ... .. . .. ... .. . ... .. . .. ... .. . ... .. . .. ... . . . 13
923431012;
Air pressure
gauge;
A130RIID2; Łącznik
z żeliwa
ciągliwego; trójnik zwężkowy; gwint
300
psi; 1/4"
npt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BSP DN50
x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A130RIID2;
malleable
reducing złączka
tee; BSP
threadz gwintem
2" x 2" . . . . 1
A28012; Łącznik
z żeliwafitt.;
ciągliwego;
wkrętna
zewnętrznym;
gwintfitting;
BSP DN50;
1
A280I2;
malleable
nipplegalwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . .
male; BSP thread;
A291E2;
Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
korek
z gwintem
size 2"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
zewnętrznym;
gwintfitting;
BSP DN20;
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1
A291E2;
malleable
plug galwanizowany
male; BSP thread;
AP100D4; Złączka
wkrętna;
. . . . stal
. . . nierdzewna
. . . . . . . . . .316;
. . . DN15;
. . . . . długość
..........1
size
3/4"; galvanized
100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
AP100D4;
pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
AP100I2; Złączka
. . . . . . . stal;
. . . .DN50;
. . . . .długość
. . . . . . 100 mm;
.................1
length
100 mm wkrętna;
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
AP100I2;
pipe nipple; steel; size 2"; length 100 mm;
AP120E4; Złączka
galvanized
. . . . .wkrętna;
. . . . . . .stal
. . .nierdzewna
. . . . . . . . . 316;
. . . .DN20;
. . . . . długość
..........1
120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
AP120E4; pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4";
AP180D4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN15; długość
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
length
120
mm
180 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
AP180D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;316;
size
1/2"; długość
AP60D4; Złączka
wkrętna;
stal nierdzewna
DN15;
length
180 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
60 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
31
29
30
32
31
33
32
34
33
35
34
36
35
37
36
37
Szt.
ATDDMN; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 x DN15
DESCRIPTION
QTY.
zewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
ATDFCON;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
wewn.
x
ATDDMN; Adapter fitting; brass;
drobnyDN15
15 mm;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2
ETDDMN; Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
ATDFCON;
Adapter
fitting; brass;
DN15 zewn.; niklowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
thread DN15 fem. x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETDMCON;Adapter
Króciec redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
ETDDMN;
elbow; brass;
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
thread DN15 male x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
ETDMCON;
elbow; brass;
DN15 wewn.;Adapter
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
thread
DN15
maleredukcyjne;
x compr.15mosiądz;
mm; nickel
pl. DN20
. . . . zewn.
. . . . .x. . . . . . . 1
ETEEMN;
Kolanko
gwint
ETDMDFN;
elbow;
brass;
DN20 zewn.;Adapter
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
thread
DN15
male redukcyjne;
x DN15fem.;mosiądz;
nickel pl.
. . . DN20
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . . . 4
ETEMEFN;
Kolanko
gwint
ETEEMN;
Adapter
elbow; brass;
DN20 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
thread
DN20 Rura
malerozgałęźna;
x DN20 male;
nickel pl. mosiądz
..................1
MANIF3WAY;
gwintowana;
ETEMEFN;
Adapter
elbow; brass;
niklowany; DN25
x DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
thread
DN20 mosiądz;
male x DN20
pl.niklowany.
. . . . . . . ... .. . .. ... . . . . . 2. 1
PTDN; Korek;
gwintfem.;
DN15nickel
zewn.;
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded;
nickelgwint
plated
brass;
RTDMBFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz;
DN15
zewn. x
DN8 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DN25
x DN15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1
RTDMEFN; Złączka
mosiądz;
zewn.
PTDN;
Plug; brass;zwężkowa;
thread DN15
male;gwint
nickelDN15
plated
. . . x. . . . . . . 2
DN20 wewn.;Adapter
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
RTDMBFN;
reduce; brass;
TTDDDFN;
Trójnik
redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
wewn.
thread DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . .x. . . . . . 2
DN15 wewn.Adapter
x DN15 wewn.;
2
RTDMEFN;
reduce;niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brass;
TTDDMDFN;
thread
DN15Trójnik
male xredukcyjny;
DN20 fem.;mosiądz;
n. . . . . gwint
. . . . . DN15
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . . 2
DN15 zewn.adaptertee;
x DN15 wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
TTDDDFN;
brass;
UTFFMN;
Dwuzłączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwint
DN25
thread
DN15
fem x DN15
fem x DN15
fem;
nickel
pl. .x.DN25
........2
zewn.; niklowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
TTDDMDFN; adaptertee; brass;
WS00000004; Nadmiarowy ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6
thread
x DN15 male x DN15 fem; n. . . . . . . . . . . . . 3. 2
długośćDN15
1,2 m;male
przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTFFMN; Adapter union; brass;
WS00000088; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ D do
thread
DN25 x DN25 male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DPV-1 DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
WS00000004; Pressure relief hose;
WS00000095; Zawór testowy alarmu/odcinający; PN40; 1/2”
3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BSP; trójdrogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
WS00000088; Nickel pl. copp. tube 15 x 1 mm
type D for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
WS00000095; Alarm test/shut off valve; PN40; 1/2";
BSP; 3 way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
15
32
31
36
21
16
32
7
25
11
5
22
29
31
9
18
10
12
35
30
2
33
23
19
9
33
8
24
26
11
37
21
35
29
25
28
27
17
34
9
1
3
25
30
13
14
20
11
35
25
4
RYSUNEK 9
FIGURE 9EUROPEJSKIMI
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEAN CONFORMITY
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
POWIETRZNEGO
DPV-1 DRY PIPE VALVE TRIM with THREE-WAY ALARM TEST VALVE
Z TRÓJDROGOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU
BEZ
without ACC-1 ACCELERATOR PRZYSPIESZACZA ACC-1
— DN150
DN150 —
—
—
TFP1090_PL TFP1090
Strona 15 z 30
Page 15 of 22
Nr OPIS
Szt.
NO.
DESCRIPTION
QTY.
1
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . . . 1
1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP;
2
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30;
PN30; kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3
1610000270; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 3/4” BSP;
3
1610000270;
valve; brass; full bore; 3/4" BSP; PN30;
PN30; kv=29,5;Ball
pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
kv=29.5;
pr . . . . . .kulowy;
. . . . . . mosiądz;
. . . . . . . o. .pełnym
. . . . . . otwarciu;
. . . . . . . .2”. .BSP;
.....1
4
1610000600; Zawór
4
1610000600;
Ball
valve;
brass;
full
bore;
2"
BSP;
PN25;
PN25; kv=265; ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
kv=265;
. . . . . . . . . . zawór
. . . . . spustowy;
. . . . . . . . DN15;
. . . . . .oper.:
. . . . k=25
. . . . .i . . . . . 1
5
2162156;urAutomatyczny
5
2162156;
Automatic drain valve; 1/2";
nieoper: k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
.............................11
oper:
k=25 & nonprzełącznik
oper: k=5 alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
260; Ciśnieniowy
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
260;
Alarm
pressure
switch
1
7
262; Przełącznik niskociśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . .gwint;
. . . . .DN15
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . 1
Low pressure
switch . . . . .mosiądz
87 262;
305105; Zawór
jednokierunkowy
8
305105;
Check
valve brass thread;
DN15 wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
DN15
male
x DN15
fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
9
406012;
Kolanko
3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elbow 3 mm x m5 po­
. .w. ie­
. t. rzny;
. . . . DPV-1;
. . . . . .żeliwo
. . . . . sferoidalne;
..........3
109 406012;
Zawór kontrolno-alarmowy
Dry
pipe valve; DPV-1; ductile iron; 4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
10
DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59304FO;
Ball valve;
sizeDN15;
1/2"; ofull
bore; PN40;
11
11
59304FO; Zawór
kulowy;
pełnym
otwarciu; PN40; otwór
odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
venthole
threaded
.....................................33
12
920321002; Łącznik
przeciwzalaniowy;
920321002;
Fitting anti
flood; 3/32" . . 2,5 mm
. . . . . . (3/32”). . . . . . . . . . . . .
................1
12
13
923431012;
Air pressure
gauge;
13
923431012; Wskaźnik
ciś­nie­
nia powietrza;21 bar (300 psi)1/4” NPT. . 1
300
psi; 1/4"
npt .z żeliwa
. . . . . . ciągliwego;
. . . . . . . . . .trójnik
. . . . . zwężkowy;
. . . . . . . . . gwint
.......1
14
A130RIID2;
Łącznik
BSP DN50 x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
A130RIID2;
malleable fitt.; reducing tee; BSP thread 2" x 2" . . . . 1 1
15
A28012; malleable
Łącznik z żeliwa
złączka
wkrętna z gwintem
A280I2;
fitting;ciągliwego;
nipple male;
BSP thread;
15
zewnętrznym;
gwint BSP
size
2"; galvanized
. . . DN50;
. . . . . .galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................11
16
A291E2; Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
A291E2;
malleable
fitting;
plug male;korek
BSP z gwintem
thread;
16
zewnętrznym;
gwint BSP
size
3/4"; galvanized
. . DN20;
. . . . . .galwanizowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............11
17
AP100D4; Złączka
wkrętna;
stal
nierdzewna
17
AP100D4; pipe nipple; stainless steel 316; 316;
size DN15;
1/2"; długość
100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
length
100
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
18
AP100E4; Złączka
wkrętna;
stal nierdzewna
18
AP100E4;
pipe nipple;
stainless
steel 316; 316;
size DN20;
3/4"; długość
100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
19
AP120I2; Złączka
wkrętna;
stal;
DN50;
długość
100 mm;
AP120I2;
pipe nipple;
steel;
size
2"; length
120
mm;
19
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20
ATDDMN; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 x DN15 zewn.;
20
ATDDMN;
Adapter fitting; brass;
niklowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
thread
DN15
x DN15
male; nickel
pl. . gwint
. . . . .DN15
. . . . .wewn.
. . . . . x. . . . . . 3
21
ATDFCON;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz;
21
ATDFCON;
Adapter
fitting; brass;
drobny 15 mm;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread DN15 fem. x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Nr OPIS
Szt.
QTY.
NO.
DESCRIPTION
22
ATDMCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
22
ATDMCON;
Adapter
fitting;
brass;
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN15 male x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
23 thread
ETDDMN;
Kolanko redukcyjne; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
23
ETDDMN;
Adapter
elbow;
brass;
DN15 zewn.;
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . .DN15
. . . . zewn.
. . . . . x. . . . . 1
thread
DN15
male xredukcyjne;
DN15 male;mosiądz;
nickel pl.gwint
24
ETDMDFN; Kolanko
24
ETDMDFN;
Adapter
elbow;
brass;
DN15 wewn.; niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . .DN15
. . . . zewn.
. . . . . x. . . . . 1
DN15Kolanko
male xredukcyjne;
DN15fem.; mosiądz;
nickel pl. gwint
25 thread
ETDMDFN;
25
ETDMDFN;
Adapter
elbow; brass;
DN15 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . .DN20
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . . 3
DN15
male xredukcyjne;
DN15fem.;mosiądz;
nickel pl.gwint
26 thread
ETEMEFN;
Kolanko
ETEMEFN;
Adapter
elbow; brass;
26
DN20 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
..................2
DN20 male
x DN20 fem.;
nickel pl. mosiądz
27 thread
MANIF3WAY;
Rura rozgałęźna;
gwintowana;
niklowany; DN25
x DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded; nickel plated brass;
27
28 DN25
PTDN;xKorek;
. . . . . . gwint
. . . . .DN15
. . . . .zewn.;
. . . . . niklowany.
. . . . . . . . .. . . ... .. . .. . . 2. . 1
DN15mosiądz;
. . . . x. . . . . . 2
28
Plug; brass;zwężkowa;
thread DN15
male; nickel
platedzewn.
29 PTDN;
RTDMBFN; Złączka
mosiądz;
gwint DN15
29
RTDMBFN;
reduce; brass;
DN8 wewn.;Adapter
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . DN15
. . . . . zewn.
. . . . .x. . . . . . 4
DN15 male xzwężkowa;
DN8 fem.;mosiądz;
nickel pl.gwint
30 thread
RTDMEFN; Złączka
DN20 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30
RTDMEFN;
Adapter
reduce; brass;
31 thread
RTEMDFN; Złączka
mosiądz;
. . . . . DN20
. . . . . zewn.
. . . . .x. . . . . . 1
DN15 male xzwężkowa;
DN20 fem.;
n. . . . gwint
DN15 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
31
RTEMDFN;
Adapter
reduce; brass;
32 thread
TTDDDFN;
Trójnik
mosiądz;
. . . . . DN15
. . . . .wewn.
. . . . . x. . . . . . 1
DN20
male redukcyjny;
x DN15 fem.;
n. . . . gwint
DN15 wewn.adapter
x DN15tee;
wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
32
TTDDDFN;
brass;
33 thread
TTDDMDFN;
redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
. . . . . x. . . . . 1
DN15 Trójnik
fem x DN15
fem x DN15
fem;
nickel
pl. zewn.
DN15
zewn.
x
DN15
wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
33
TTDDMDFN; adapter tee; brass;
34 thread
TTDMDDFN;
Trójnik
redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn.
DN15 male x DN15 male x DN15 fem; n. . . . . . . . . x. . . . . 2
DN15 wewn. x DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
34
TTDMDDFN; adapter tee; brass;
35 thread
UTFFMN;
Dwuzłączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwint
DN25
DN15
male x DN15
fem x DN15
fem;
nickel
pl. x. . . . . . . . . 3
DN25 zewn.; niklowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
35
UTFFMN; Adapter union; brass;
36
V923221002; Zawór jednokierunkowy mosiądz; NPT 1/2”
thread
DN25 x DN25 male;
nickelbuna-n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plated . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . 1
zewnętrzny/zewnętrzny;
gniazdo
36
V923221002; Check valve brass;
37
WS00000004; Nadmiarowy ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6
NPT
1/2"1,2 m;
male/male;
seat buna-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . 1
długość
przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressure
relief hose;
37
38 WS00000004;
WS00000008; Rurka
miedziana
6 mm; długość 1m. . . . . . . . . . . 1
3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
39
WS00000082;
WS00000082;
Miedziana
rura1 niklowana
. .x. . . . . . . 1
WS00000008; Copper pipe 6 mm; length
meter . . .15
38
1 mm typ B do DPV-1 DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
39
WS00000082; Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
type B for DPV-1 DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
25
29
29
12
38
7
28
25
34
1
32
9
31
39
20
37
11
36
9
37
13
21
2
22
23
9
37
19
25
28
14
4
10
26
35
27
18
26
30
11
15
11
33
8
20
29
29
20
3
24
34
17
16
2
34
5
33
6
RYSUNEK
FIGURE
1010
ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
EUROPEAN
CONFORMITY
DPV-1 DRY
PIPE VALVE
TRIM with STANDARD ALARM
TEST VALVE
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
POWIETRZNEGO
DPV-1
without ACC-1
ACCELERATOR
ZE STANDARDOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU BEZ PRZYSPIESZACZA ACC-1
—
—DN100
DN100——
Strona 16 z 30
Page 16 of 22
TFP1090_PL
TFP1090
Nr OPIS
1
2
NO.
3
1
42
53
64
7
85
96
107
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
15
17
16
18
17
19
18
20
21
19
20
21
Szt.
Nr OPIS
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . . . . 1
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP;
PN30;
kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESCRIPTION
QTY.2
1610000270; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 3/4” BSP;
025500013;
Water
gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
PN30;
kv=29,5;
pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610000210; Ball valve;
brass;
full bore;
1/2" BSP;
PN30;
1610000600; Zawór
kulowy;
mosiądz;
o pełnym
otwarciu;
2” BSP;
kv=16.3;
pr . ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................2 1
PN25;
kv=265;
1610000270;
Ball valve;zawór
brass;spustowy;
full bore; DN15;
3/4" BSP;
PN30;
2162156;
Automatyczny
oper.:
k=25 i
nieoper:
kv=29.5;k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
260;
Ciśnieniowy
alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1610000600;
Ballprzełącznik
valve; brass;
full bore; 2" BSP; PN25;
262;
Przełącznik
kv=265;
ur . . . niskociśnieniowy
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................1 1
305105; Zawór
jednokierunkowy
gwint; DN15 zewn. x
2162156; Automatic
drain valve; mosiądz
1/2";
DN15
wewn.;
oper: k=25
& niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
406012;
Kolanko
3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260; Alarm pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Zawór
kontrolno-alarmowy
262; Low
pressure switch po­
..w
. .ie­
. t.rzny;
. . . .DPV-1;
. . . . . żeliwo
. . . . . .sferoidalne:
..........1
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
305105; Check valve brass thread;
59304FO; Zawór
kulowy;
DN15;
o
pełnym
otwarciu;
PN40;
DN15 male x DN15 fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . otwór
........1
odpowietrzający
406012; Elbow 3gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm x m5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
920321002;
Łącznik
przeciwzalaniowy;
Dry pipe valve;
DPV-1;
ductile iron; 6" 2,5 mm
. . . . .(3/32”). . . . . . . . . . . . . . ................1
923431012;
Wskaźnik
nie­1/2";
nia powietrza;
21 bar (300 psi), 1/4” NPT. 1
59304FO; Ball
valve; ciś­
size
full bore; PN40;
A130RIID2;
Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
trójnik
zwężkowy;
venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gwint
. . . . .BSP
..3
DN50
x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920321002;
Fitting anti flood; 3/32" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
A28012;
Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
złączka
wkrętna
z gwintem
923431012; Air pressure gauge;
zewnętrznym; gwint BSP DN50; galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
300 psi; 1/4" npt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A291E2; Łącznik z żeliwa ciągliwego; korek z gwintem zewnętrznym;
A130RIID2;
malleable
fitt.; reducing tee; BSP thread 2" x 2" . . . . 1 1
gwint BSP DN20;
galwanizowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A280I2; malleable
fitting; nipple
male;długość
BSP thread;
AP100I2; Złączka
wkrętna;
stal; DN50;
100 mm;
size 2"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A291E2; malleable
fitting; plug
male; BSP 316;
thread;
AP120D4; Złączka
wkrętna;
stal nierdzewna
DN15; długość
size 3/4";. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
120 mm
AP100I2; pipe nipple;
steel;
size
2"; length316;
100DN20;
mm; długość
AP120E4; Złączka
wkrętna;
stal
nierdzewna
...........................................1 1
galvanized
120 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AP120D4; pipe nipple;
stainless
steel 316;
size
1/2";długość
AP60D4; Złączka
wkrętna;
stal nierdzewna
316;
DN15;
60 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
ATDDMN;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
x DN15 zewn.;
AP120E4; pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4";
niklowany
length 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN; Adapter fitting; brass;
thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Szt.
22
ATDFCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
23
ATDMCON;
Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DESCRIPTION
QTY.
NO.
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDFCON;
Adapter
fitting; brass;
22 ETDDMN;
24
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
threadzewn.;
DN15niklowane
fem. x compr.15
mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DN15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATDMCON;
Adapter
fitting; brass;
23 ETDMDFN;
25
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15
threadwewn.;
DN15niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
26
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN20 zewn. x
ETDDMN;
Adapter
elbow; brass;
24 ETEEMN;
DN20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . threadzewn.;
DN15niklowane
male x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
27
ETEMEFN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN20 zewn. x
ETDMDFN; Adapter elbow; brass;
25
DN20
threadwewn.;
DN15niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
28
Rura rozgałęźna;
gwintowana; mosiądz niklowany;
ETEEMN; Adapter
elbow; brass;
26 MANIF3WAY;
DN25
threadx DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN20 male x DN20 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
29
Korek;Adapter
mosiądz;elbow;
gwint brass;
DN15 zewn.; niklowany. . . . . . . . . . . .
3
ETEMEFN;
27 PTDN;
30
RTDMBFN; Złączka
mosiądz;
thread DN20 malezwężkowa;
x DN20 fem.;
nickelgwint
pl. . DN15
. . . . .zewn.
. . . . .x.DN8
......1
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MANIF3WAY;
Manifold; threaded; nickel plated brass;
28 wewn.;
31
RTDMEFN; Złączka
DN25 x DN15 . . zwężkowa;
. . . . . . . . .mosiądz;
. . . . . . . gwint
. . . . .DN15
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . . . . 1
DN20 wewn.; niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PTDN; Plug; brass; thread DN15 male; nickel plated . . . . . . . . . . 3
29
32
TTDDDFN;
Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
RTDMBFN; Adapter reduce; brass;
30
DN15 wewn. x DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
thread DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
33
TTDDMDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
RTDMEFN;
reduce;
brass;
31 DN15
zewn. xAdapter
DN15 wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
thread DN15Trójnik
male xredukcyjny;
DN20 fem.;
n. . . . .gwint
. . . . DN15
. . . . . zewn.
. . . . . x. . . . . . 2
34
TTDMDDFN;
mosiądz;
TTDDDFN;
brass;
32 DN15
wewn. adaptertee;
x DN15 wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
thread DN15
fem x DN15
fem x mosiądz;
DN15 fem;
nickel
pl. x. DN25
.........1
35
UTFFMN;
Dwuzłączka
zwężkowa;
gwint
DN25
TTDDMDFN;
adaptertee;
brass;
33 zewn.;
niklowana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
thread DN15 male xjednokierunkowy
DN15 male x DN15
fem; NPT
n. .1/2”
............2
36
V923221002; Zawór
mosiądz;
TTDMDDFN; adaptertee;
brass; buna-n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 zewnętrzny/zewnętrzny;
gniazdo
1
thread DN15 Nadmiarowy
male x DN15ciśnieniowy
fem x DN15przewód
fem; nickel
pl.3 x. .6. . . . . . . 4
37
WS00000004;
giętki
długość
1,2 m;
przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UTFFMN; Adapter union; brass;
35
38
WS00000008;
miedziana
6 mm;
długość
thread DN25 Rurka
x DN25
male; nickel
plated
. . 1m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
V923221002;Niklowana
Check valve
36 WS00000088;
39
rurabrass;
miedziana 15 x 1 mm typ D do
NPT 1/2"
male/male; seat buna-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DPV-1
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000004; Pressure relief hose;
37
3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WS00000008; Copper pipe 6 mm; length 1 meter . . . . . . . . . . . . 1
38
WS00000088; Nickel pl. copp. tube 15 x 1 mm
39
type D for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
39
23
36
7
25
11
22
34
19
30
13
29
26
11
8
34
33
2
18
21
37
25
6
16
34
9
33
10
34
12
38
30
24
31
31
9
37
2
29
32
5
29
28
27
17
35
9
1
3
25
30
14
15
20
11
37
25
4
RYSUNEK 11
FIGURE 11EUROPEJSKIMI
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEAN CONFORMITY POWIETRZNEGO DPV-1
OSPRZĘT ZAWORU KONTROLNO-ALARMOWEGO
DPV-1
DRY
PIPE
VALVE
TRIM
with STANDARD
TEST VALVE ACC-1
ZE STANDARDOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU ALARM
BEZ PRZYSPIESZACZA
without ACC-1 ACCELERATOR
—
DN150
—
— DN150 —
TFP1090_PL TFP1090
Strona 17 z 30
Page 17 of 22
Nr OPIS
Szt.
DESCRIPTION
QTY.
NO.
23
ATDFCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
ATDFCON;
Adapter
fitting;
brass;
23
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
thread DN15 fem. x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
24
ATDMCON; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
ATDMCON;
Adapter
fitting; brass;
24
drobny 15 mm;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
thread
DN15
male redukcyjne;
x compr.15 mosiądz;
mm; n. gwint
. . . . . DN15
. . . . . zewn.
. . . . .x. . . . . . 3
25
ETDDMN;
Kolanko
ETDDMN;
Adapter
elbow;
brass;
25
DN15 zewn.; niklowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
thread
DN15
male xredukcyjny;
DN15 male;
nickel pl.
. . .DN15
. . . . .zewn.
. . . . x. . . . . . 1
26
ETDMCON;
Króciec
mosiądz;
gwint
ETDMCON;
Adapter
elbow; brass;
26
drobny 15 mm;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
thread
DN15
male xredukcyjne;
compr.15 mm;
nickelgwint
pl. . DN15
. . . . .zewn.
. . . . .x. . . . . 2
27
ETDMDFN;
Kolanko
mosiądz;
ETDMDFN;
elbow; brass;
27
DN15 wewn.;Adapter
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
thread
DN15
male redukcyjne;
x DN15fem.;mosiądz;
nickel pl.gwint
. . . .DN20
. . . . zewn.
. . . . . x. . . . . . 5
28
ETEMEFN;
Kolanko
DN20 wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ETEMEFN;
Adapter
elbow; brass;
28
29
K00128; Zawór
testowy
alarmu/odcinający;
thread
DN20 male
x DN20
fem.; nickel pl. PN40;
. . . . .DN15;
. . . . .BSP;
........2
trójdrogowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K00128;
Alarm test/shut off valve; PN40; 1/2"; BSP; 3 way . . . . .11
29
30
MANIF3WAY; Rura
rozgałęźna;
gwintowana;
mosiądz
niklowany;
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded;
nickel plated
brass;
DN25 xx DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN25
DN15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
31
RTDMBFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
RTDMBFN;
Adapter
reduce; brass;
31
DN8 wewn.;
thread
DN15niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
32
RTDMEFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwint DN15 zewn. x
RTDMEFN; Adapter reduce; brass;
32
DN20 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x DN20 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
33
RTEMDFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz; gwint DN20 zewn. x
RTEMDFN;
Adapter
reduce; brass;
33
DN15 wewn.; niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
thread DN20 male x DN15 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
34
TTDDDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
TTDDDFN;
brass;
34
DN15 wewn.adapter
x DN15tee;
wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
thread DN15 fem x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . . . . . . . 2
35
TTDDMDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
TTDDMDFN;
adapter
tee;
brass;
35
DN15 zewn. x DN15 wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
thread
DN15
male x DN15
male xmosiądz;
DN15 fem;
n. DN25
. . . .x. DN25
........2
36
UTFFMN;
Dwuzłączka
zwężkowa;
gwint
UTFFMN;
Adapter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . union; brass;
36
zewn.; niklowana
1
thread
DN25 xNadmiarowy
DN25 male;ciśnieniowy
nickel plated
. . . . . giętki
. . . . .3. x. .6. . . . . . 1
37
WS00000004;
przewód
WS00000004;
Pressure relief hose;
37
długość 1,2 m; przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3WS00000082;
x 6 length 1.2
m; transparent
. . . . . . 15
. . .x.1 mm
. . . . .typ
. . .B. do
........3
38
Miedziana
rura niklowana
WS00000082;
Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
38
DPV-1 DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
type
B for DPV-1
DN100 rura
. . .niklowana
. . . . . . . . 15
. . .x.1 mm
. . . . .typ
. . .C. do
........1
39
WS00000083;
Miedziana
WS00000083;
Nickel pl. copp. tube 15 x 1 mm
39
DPV-1 DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
type
C for DPV-1
DN100rura
. . .niklowana
. . . . . . . . 15
. . .x.1 mm
. . . . .typ
. . .B. do
........1
40
WS00000086;
Miedziana
DPV-1 DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000086;
Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
40
1
type B for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nr
Szt.
NO. OPIS
DESCRIPTION
QTY.
1 1 025500013;
Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . . 1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 2 1610000210; Zawór
kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2”
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30;
BSP; PN30; kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3
1610000270; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 3/4”
1610000270;
Ball valve;
3 BSP;
PN30; kv=29,5;
pr. . . . brass;
. . . . . . . full
. . . .bore;
. . . . . .3/4"
. . . . BSP;
. . . . . . PN30;
............. 1
kv=29.5; pr . . . . .kulowy;
. . . . . . mosiądz;
. . . . . . . .o. pełnym
. . . . . . otwarciu;
. . . . . . . . 2”
. .BSP;
......1
4
1610000600; Zawór
4 PN25;
1610000600;
Ball
valve;
brass;
full
bore;
2"
BSP;
PN25;
kv=265; ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
kv=265; ur
. . . . . . . . . zawór
. . . . . .spustowy;
. . . . . . . .DN15;
. . . . .oper.:
. . . . .k=25
. . . . i. . . . . . 1
5
2162156;
Automatyczny
2162156;
Automatic drain valve; 1/2";
5 nieoper:
k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
oper:
k=25 & nonprzełącznik
oper: k=5 alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6
260;
Ciśnieniowy
6
260;
Alarm
pressure
switch
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
7
262; Przełącznik niskociśnieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
262; Low pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8 7 305105; Zawór
jednokierunkowy mosiądz gwint; DN15 zewn. x
8 DN15
305105;
Check
valve brass thread;
wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN15
male
x
DN15
fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9
406012; Kolanko 3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
406012;
Elbow
3
mm
x
m5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
10
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­trzny; DPV-1; żeliwo sferoidalne:
10 DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry pipe valve; DPV-1; ductile iron; 4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11
523111001;Przyspieszacz;
Accelerator; ACC-1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11
523111001;
ACC-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 59304FO; Zawór
59304FO; Ball valve;
size
1/2";ofull
bore;otwarciu;
PN40; PN40; otwór
12
kulowy;
DN15;
pełnym
venthole threaded
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 923431012;
923431012;Wskaźnik
Air pressure
gauge;
13
ciś­nie­
nia powietrza;21 bar (300 psi)1/4” NPT. 2
300 psi; 1/4"
npt z żeliwa
. . . . . . .ciągliwego;
. . . . . . . . . trójnik
. . . . . .zwężkowy;
. . . . . . . . .gwint
.......2
14
A130RIID2;
Łącznik
14 BSP
A130RIID2;
malleable fitt.; reducing tee; BSP thread 2" x 2" . . . . 11
DN50 x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A28012;
A280I2;Łącznik
malleable
fitting;ciągliwego;
nipple male;
BSP wkrętna
thread; z gwintem
15
z żeliwa
złączka
size 2"; galvanized
. . .DN50;
. . . . . galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
zewnętrznym;
gwint BSP
16 A291E2;
A291E2;Łącznik
malleable
fitting;
plug male;
BSPz gwintem
thread;
16
z żeliwa
ciągliwego;
korek
zewnętrznym;
gwint BSP
size 3/4"; galvanized
. .DN20;
. . . . . galwanizowany
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
17
wkrętna;
stal nierdzewna
17 AP100E4; Złączka
AP100E4; pipe nipple;
stainless
steel 316;316;
sizeDN20;
3/4"; długość
100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . length 100
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
18
wkrętna;
stal;size
DN50;
120 mm;
18 AP120I2; Złączka
AP120I2; pipe nipple;
steel;
2"; długość
length 120
mm;
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19
AP180D4; Złączka
wkrętna;
stal
nierdzewna
316;
DN15;
AP180D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; długość
19
180 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . length 180
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
20
wkrętna;
stal nierdzewna
20 AP60D4; Złączka
AP60D4; pipe nipple;
stainless
steel 316;316;
sizeDN15;
1/2"; długość
60 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
21
wkrętna;
stal nierdzewna
AP80D4; pipe nipple;
stainless
steel 316;316;
sizeDN15;
1/2"; długość
21 AP80D4; Złączka
80 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
22
ATDDMN; Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 x DN15 zewn.;
ATDDMN;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adapter fitting; brass;
22 niklowany
4
thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
13
39
24
11
7
27
27
27
1
34
9
33
38
22
21
26
40
37
12
37
24
13
23
22
2
2
27
25
31
9
8
37
18
27
20
35
4
30
17
28
22
14
36
34
32
12
10
28
16
31
15
12
35
6
9
24
22
3
5
19
26
29
RYSUNEK1212
FIGURE
ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
EUROPEAN
CONFORMITY
DPV-1
DRY
PIPE VALVE
TRIM with THREE-WAY POWIETRZNEGO
ALARM TEST VALVE
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
DPV-1
with ACC-1
ACCELERATOR
Z TRÓJDROGOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU Z PRZYSPIESZACZEM ACC-1
—
—DN100
DN100—
—
Strona 18 z 30
Page 18 of 22
Nr OPIS
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TFP1090_PL
TFP1090
QTY. Szt.
DESCRIPTION
025500013;
Wskaźnik
wody;
1/4”1/4"
NPT;
21 bar
(300 psi). . . . . . . . . . . . . . . . . .................1
1
025500013;
Water
gauge;
npt;
300 psi
1610000210; Zawór
kulowy;
o bore;
pełnym
otwarciu;
1/2” BSP;
2
1610000210; Ball
valve;mosiądz;
brass; full
1/2"
BSP; PN30;
PN30; kv=16.3;
kv=16,3;pr
pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................2
1610000270; Zawór
kulowy;
mosiądz;
o
pełnym
otwarciu;
3/4” BSP;
3
1610000270; Ball valve; brass; full bore; 3/4" BSP; PN30;
PN30; kv=29.5;
kv=29,5;pr
pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................1
1610000600; Zawór
kulowy;
o bore;
pełnym
otwarciu;
2” BSP; PN25;
4
1610000600; Ball
valve;mosiądz;
brass; full
2" BSP;
PN25;
kv=265;
ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kv=265;
ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2162156;
Automatyczny
5
2162156;
Automaticzawór
drain spustowy;
valve; 1/2";DN15; oper.: k=25 i nieoper:
k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oper: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
260;
przełącznik
alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................1
6 Ciśnieniowy
260; Alarm pressure
switch
262;
niskociśnieniowy
.............................1
7 Przełącznik
262; Low pressure
switch . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305105; Zawór
jednokierunkowy
mosiądz gwint; DN15 zewn. x DN15
8
305105; Check
valve brass thread;
wewn.;DN15
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male x DN15 fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
406012;
Elbow
3
mm
x
m5
.
.............................3
9
406012; Kolanko 3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . żeliwo
. . . . . .sferoidalne:
............1
10
Dry
pipe valve; DPV-1; po­
ductile
iron; 6"
Zawór
kontrolno-alarmowy
wie­trzny;
DPV-1;
11
523111001; Accelerator; ACC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
59304FO;
Ball valve; ACC-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . size 1/2"; full bore; PN40;
523111001;
Przyspieszacz;
venthole threaded
. . . . .o
. .pełnym
. . . . . . .otwarciu;
. . . . . . . .PN40;
. . . . .otwór
.........3
59304FO; Zawór
kulowy; .DN15;
13
923431012;gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Air pressure gauge;
odpowietrzający
300 psi;
1/4" npt ciś­
. n. ie­
. .n.ia. .powietrza;
. . . . . . . . .21 bar
. . . . . (300 psi),
. . . . . . . . 1/4”
. . . .NPT. . . .....2
923431012;
Wskaźnik
....1
14
A130RIID2;
reducingtrójnik
tee; BSP
thread 2"gwint
x 2" BSP
A130RIID2;
Łącznikmalleable
z żeliwa fitt.;
ciągliwego;
zwężkowy;
15
A280I2;
malleable
fitting;
nipple
male;
BSP
thread;
DN50 x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . size
2"; galvanized
. . . . . . . . . złączka
. . . . . . .wkrętna
. . . . . . .z gwintem
.............1
A28012;
Łącznik
z żeliwa ciągliwego;
16
A291E2; gwint
malleable
male; BSP thread;
zewnętrznym;
BSP fitting;
DN50;plug
galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . size 3/4"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A291E2;
Łącznik z żeliwa ciągliwego; korek z gwintem zewnętrznym;
17
AP100D4;
nipple; stainless steel 316; size 1/2";
gwint
BSP DN20;pipe
galwanizowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . length 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP100D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna 316; DN15; długość
18
AP100I2;
pipe
nipple;
steel; size 2"; length 100 mm;
100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP100I2; Złączka wkrętna; stal; DN50; długość 100 mm; galwanizowana
19
AP120E4; pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4";
AP120E4; Złączka
wkrętna;
length 120 mm
. . . . stal
. . . .nierdzewna
. . . . . . . . . .316;
. . . .DN20;
. . . . . długość
............1
120 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
AP180D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
AP180D4; Złączka
wkrętna;
stal
nierdzewna
316;
DN15;
length 180 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .długość
...........1
180 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
AP60D4; Złączka
wkrętna;
length 60 mm
. . . . .stal
. . .nierdzewna
. . . . . . . . . . 316;
. . . .DN15;
. . . . . długość
. . . . . . . .60 mm. .....2
ATDDMN;
Króciec
redukcyjny;
22
ATDDMN;
Adapter
fitting;mosiądz;
brass; gwint DN15 x DN15 zewn.;
niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nr DESCRIPTION
OPIS
NO.
1
QTY. Szt.
ATDFCON;
Króciecfitting;
redukcyjny;
2323 ATDFCON;
Adapter
brass; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
drobny
15 mm;
thread
DN15
fem. xniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDMCON;
Króciec
redukcyjny;
2424 ATDMCON;
Adapter
fitting;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
drobny
15 mm;
thread
DN15
male xniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
25
ETDDMN;
Kolanko
redukcyjne;
25
ETDDMN; Adapter elbow; brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15
zewn.;
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN15
male
x DN15 male;
nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETDMCON;
Króciec
redukcyjny;
2626 ETDMCON;
Adapter
elbow;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
drobny
15 mm;
thread
DN15
male xniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
compr.15 mm; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ETDMDFN;
Kolanko
redukcyjne;
2727 ETDMDFN;
Adapter
elbow;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15
wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN15
male
x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ETEEMN;
Kolanko
redukcyjne;
2828 ETEEMN;
Adapter
elbow;
brass; mosiądz; gwint DN20 zewn. x
DN20
zewn.;
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN20
male
x DN20 male;
nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29
ETEMEFN;
Kolanko
redukcyjne;
29
ETEMEFN; Adapter elbow; brass; mosiądz; gwint DN20 zewn. x
DN20
wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN20
male
x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MANIF3WAY;
Rura rozgałęźna;
mosiądz niklowany;
3030 MANIF3WAY;
Manifold;
threaded; gwintowana;
nickel plated brass;
DN25
x DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................1
DN25
x DN15
RTDMBFN; Złączka
zwężkowa;
3131 RTDMBFN;
Adapter reduce;
brass;mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN8DN15
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
male
x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RTDMEFN; Złączka
zwężkowa;
3232 RTDMEFN;
Adapter reduce;
brass;mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN20
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN15
male
x DN20 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3333 TTDDDFN;
adaptertee;
brass;
TTDDDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
DN15
wewn.
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thread
DN15
femx xDN15
DN15wewn.;
fem x DN15
fem; nickel pl. . . . . . . . . . . 2
3434 TTDDMDFN;
adaptertee;
brass;
TTDDMDFN;
Trójnik redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15
zewn.
x DN15
wewn.;
thread
DN15
male
x DN15
maleniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x DN15 fem; n. . . . . . . . . . . . . . 2
3535 UTFFMN;
Adapter
union; zwężkowa;
brass;
UTFFMN;
Dwuzłączka
mosiądz; gwint DN25 x DN25
thread
DN25
x DN25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
zewn.;
niklowana
3636 WS00000004;
Pressure
relief hose;
WS00000004;
Nadmiarowy
ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6
3 xdługość
6 length1,2 m;
1.2 m;przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3737 WS00000086;
Nickel
pl.c
opp.
tube
15 x 1 mm
WS00000086; Miedziana rura niklowana
15 x 1 mm typ B do
type
B forDN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DPV-1
3838 WS00000087;
Nickel
pl. copp.
tube
15 x 1 mm
WS00000087;
Miedziana
rura
niklowana
15 x 1 mm typ C do
type
C forDN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DPV-1
3939 WS00000088;
Nickel
pl. copp.
tube
15 x 1 mm
WS00000088;
Miedziana
rura
niklowana
15 x 1 mm typ D do
type
D forDN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DPV-1
WS00000095; Alarm test/shut off valve; PN40; 1/2";
40
40
WS00000095; Zawór testowy alarmu/odcinający; PN40; DN15;
...................................1
BSP;
3 trójdrogowy
way . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BSP;
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
13
27
38
11
6
16
26
2
12
34
5
23
24
32
9
19
10
13
36
31
2
22
17
33
21
27
32
39
24
7
33
37
24
20
9
34
8
26
28
12
25
22
36
27
40
30
29
18
35
9
1
3
27
31
14
15
21
12
36
27
4
RYSUNEK1313
FIGURE
EUROPEAN
CONFORMITY
ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
DPV-1
DRY
PIPE VALVE
TRIM with THREE-WAY POWIETRZNEGO
ALARM TEST VALVE
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
DPV-1
with ACC-1
ACCELERATOR
Z TRÓJDROGOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU Z PRZYSPIESZACZEM ACC-1
—
—DN150
DN150—
—
1
3
1
2
5
1
1
1
2
2
2
2
1
3
1
1
1
1
TFP1090_PL TFP1090
Strona 19 z 30
Page 19 of 22
Nr NO.
OPIS DESCRIPTION
Szt.
QTY.
1
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . . 1
1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
1610000210; Zawór
kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP;
2
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30;
PN30; kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
1610000270; Zawór
kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 3/4” BSP;
3
1610000270; Ball valve; brass; full bore; 3/4" BSP; PN30;
PN30; kv=29,5; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
kv=29.5; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4
1610000600; Zawór
kulowy;
mosiądz;
pełnym
otwarciu;
4
1610000600; Ball
valve; brass;
full obore;
2" BSP;
PN25;2” BSP;
PN25;kv=265;
kv=265;
ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5
2162156;
Automatyczny
zawórvalve;
spustowy;
5
2162156;
Automatic drain
1/2"; DN15; oper.: k=25 i
nieoper:
oper:k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
6
260;
Ciśnieniowy
przełącznik
alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6
260;
Alarm pressure
switch
7
262;
Przełącznik
niskociśnieniowy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7
262;
Low pressure
switch . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
305105; Zawór
jednokierunkowy
mosiądz gwint; DN15 zewn. x
8
305105; Check
valve brass thread;
DN15DN15
wewn.;
niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male
x DN15 fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
9
406012;
Kolanko
3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406012;
Elbow
3 mm x m5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
9
10 10
Zawór
kontrolno-alarmowy
po­wie­iron;
trzny;4"DPV-1;
. . . . żeliwo
. . . . . .sferoidalne:
...........1
Dry
pipe valve; DPV-1; ductile
DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
523111001; Accelerator; ACC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
59304FO;
Ball valve; size
1/2"; full bore; PN40;
11 12
523111001;
Przyspieszacz;
ACC-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
venthole threaded
. . . . .o
. .pełnym
. . . . . . .otwarciu;
. . . . . . . .PN40;
. . . . .otwór
........3
12
59304FO; Zawór
kulowy;. .DN15;
920321002; Fitting
anti flood; 3/32" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
13
odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923431012;
Air pressure
gauge;
13 14
920321002;
Łącznik
przeciwzalaniowy;
2,5 mm (3/32”). . . . . . . . . . . . 1
300
psi;
1/4"
npt
.
. n. ie­
. .n.ia. .powietrza;
. . . . . . . . .21 bar
. . . . . (300 psi),
. . . . . . . . 1/4”
. . . .NPT
. . . . 22
14
923431012; Wskaźnik ciś­
.
.
.
.
1
15
A130RIID2;
malleable
fitt.;
reducing
tee;
BSP
thread
2"
x
2"
15
A130RIID2; Łącznik z żeliwa ciągliwego; trójnik zwężkowy; gwint
16
A280I2;
malleable fitting; nipple male; BSP thread;
BSP DN50
x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
size Łącznik
2"; galvanized
. . . . . . . . . złączka
. . . . . . .wkrętna
. . . . . . .z gwintem
............1
16
A28012;
z żeliwa .ciągliwego;
17
A291E2; malleable
plug
male; BSP thread;
zewnętrznym;
gwint BSPfitting;
DN50;
galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
sizeŁącznik
3/4"; galvanized
. . . . . . . . . korek
. . . . . z gwintem
.....................1
17
A291E2;
z żeliwa ciągliwego;
18
AP100D4;
pipe
nipple;
stainless
steel
316;
size
1/2";
zewnętrznym; gwint BSP DN20; galwanizowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 100 mmwkrętna;
. . . . . .stal
. . .nierdzewna
. . . . . . . . . . 316;
. . . .DN15;
. . . . . .długość
..........1
18
AP100D4; Złączka
19
AP100E4;
pipe
nipple;
stainless
steel
316;
size
3/4";
100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
19
AP100E4; Złączka
wkrętna; stal nierdzewna 316; DN20; długość
20
AP120I2;
pipe nipple; steel; size 2"; length 120 mm;
100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20
AP120I2; Złączka wkrętna;
stal; DN50; długość 120 mm;
21
AP60D4;
pipe
nipple;
stainless
steel
316;
size
1/2";
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
21
AP60D4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN15; długość
22
ATDDMN; Adapter fitting; brass;
60 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 23
ATDDMN;
Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 x DN15 zewn.;
ATDFCON; Adapter fitting; brass;
niklowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
thread DN15 fem. x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
23 24
ATDFCON;
Króciec redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 wewn. x
ATDMCON; Adapter fitting; brass;
drobny 15 mm; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread DN15 male x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
NrNO.
OPISDESCRIPTION
QTY. Szt.
24 25 ATDMCON;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x drobny
ATDMCON;
Adapter
fitting; brass;
15 mm;
niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
25 26 ATDMCON;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x drobny
ETDDMN; Adapter elbow; brass;
15 mm;
niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
26 27 ETDDMN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15
ETDMCON;
Adapter
elbow; brass;
zewn.;
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x compr.15 mm; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
27 28 ETDMCON;
Króciec
redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x drobny
ETDMDFN;
Adapter
elbow; brass;
15 mm;
niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
28 29 ETDMDFN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15
ETDMDFN;
Adapter
elbow; brass;
wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
29 30 ETDMDFN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15
ETEMEFN; Adapter elbow; brass;
wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN20 male x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
30 31 ETEMEFN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz;
zewn. x DN20
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded;
nickelgwint
platedDN20
brass;
wewn.;
DN25niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x DN15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
31 32 MANIF3WAY;
rozgałęźna;
mosiądz niklowany; DN25
RTDMBFN;Rura
Adapter
reduce; gwintowana;
brass;
x DN15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
32 33 RTDMBFN; Złączka
zwężkowa;
gwint DN15 zewn. x DN8
RTDMEFN; Adapter
reduce; mosiądz;
brass;
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male x DN20 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
33 34 RTDMEFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwint
DN15 zewn. x DN20
RTEMDFN; Adapter reduce; brass;
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN20 male x DN15 fem.; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TTDDDFN; adapter
tee; brass;
34 35 RTEMDFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz; gwint DN20 zewn. x DN15
wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 fem x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . . . . . . . 1
TTDDMDFN;
adapter
tee; brass;
35 36 TTDDDFN;
Trójnik
redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 wewn. x DN15
wewn.
x DN15
thread
DN15wewn.;
male xniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN15 male x DN15 fem; n. . . . . . . . . . . . . . 2
TTDMDDFN;
adapter
tee; brass;
36 37 TTDDMDFN;
Trójnik
redukcyjny;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15
thread
DN15
male xniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . . . . . . 3
zewn.
x DN15
wewn.;
38
UTFFMN;
Adapter
union;
brass;
37 TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15
thread
DN25wewn.;
x DN25niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
wewn.
x DN15
V923221002;
Checkzwężkowa;
valve brass;
38 39 UTFFMN;
Dwuzłączka
mosiądz; gwint DN25 x DN25 zewn.;
NPT 1/2" male/male; seat buna-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000004; Pressure
relief hose; mosiądz; NPT 1/2” zewnętrzny/
39 40 V923221002; Zawór
jednokierunkowy
3 x 6 length
1.2 m; buna-n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
zewnętrzny;
gniazdo
. . .3. .x .6. długość
.....1
41
WS00000008;
Copper
pipe
6 mm; length
1 meter
40 WS00000004; Nadmiarowy ciśnieniowy
przewód
giętki
42 1,2 m;
WS00000082;
Nickel
przezroczysty.
. . . pl.c
. . . . opp.
. . . . .tube
. . . . .15
. . .x. 1. . mm
.........................
. . . 6 mm;
. . . . . .długość
. . . . . . .1m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................1
type B for DPV-1
41 WS00000008;
RurkaDN100
miedziana
43
WS00000083; Nickel pl. copp. tube 15 x 1 mm
42 WS00000082; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ B do DPV-1
type C for DPV-1 DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
WS00000086; Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
43 WS00000083;
Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ C do DPV-1
type B for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 WS00000086; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ B do DPV-1
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
32
43
32
13
25
14
11
41
7
29
37
29
1
35
34
42
22
44
40
25
14
23
22
2
2
24
26
32
9
40
20
29
21
12
15
4
10
30
38
31
19
30
33
32
16
12
36
8
9
25
40
12
39
27
9
22
3
28
37
18
17
2
37
5
36
6
RYSUNEK
14
FIGURE 14
ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
EUROPEAN
CONFORMITY
DPV-1 DRY
PIPE VALVE
TRIM with STANDARD POWIETRZNEGO
ALARM TEST VALVE
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
DPV-1
with ACC-1
ACCELERATOR
ZE STANDARDOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU Z PRZYSPIESZACZEM ACC-1
—
— DN100
DN100 —
—
1
3
1
1
1
4
2
1
4
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1
Strona 20 z 30
Page 20 of 22
TFP1090_PL
TFP1090
Nr OPIS
Szt.
NO. DESCRIPTION
QTY.
1
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi). . . . . . . . . . . . . . . 1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
2
1610000210; Zawór
kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP;
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30;
2
PN30; kv=16,3; pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
1610000270; Zawór
mosiądz;
o pełnym
otwarciu;
3/4” BSP;
1610000270;kulowy;
Ball valve;
brass; full
bore; 3/4"
BSP; PN30;
3
PN30; kv=29,5;
pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kv=29.5;
pr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4
1610000600; Zawór
mosiądz;
o pełnym
2” BSP;
1610000600;kulowy;
Ball valve;
brass; full
bore; 2"otwarciu;
BSP; PN25;
4
PN25; kv=265;
ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kv=265; ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5
2162156;
Automatyczny
zawór
spustowy;
DN15;
oper.:
k=25
i
2162156; Automatic drain valve; 1/2";
5
nieoper: oper:
k=5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
6
260;6Ciśnieniowy
przełącznik
alarmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260; Alarm
pressure switch
.............................1 1
262; Lowniskociśnieniowy
pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................1 1
7
262;7Przełącznik
305105;jednokierunkowy
Check valve brassmosiądz
thread; gwint; DN15 zewn. x DN15
8
8
305105; Zawór
DN15 male x DN15 fem.; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
wewn.; niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
406012;
Elbow
3
mm
x
m5
..............................3 3
9
406012; Kolanko 3 mm/m5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry pipe valve; DPV-1;
iron;DPV-1;
6" . . żeliwo
10 kontrolno-alarmowy
. . . . . . sferoidalne:
.............1
10 Zawór
po­ductile
wie­trzny;
523111001; Accelerator; ACC-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
11
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40;
12
11 523111001;
Przyspieszacz; ACC-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
12 59304FO; Zawór
kulowy;
o pełnym
920321002;
FittingDN15;
anti flood;
3/32" otwarciu;
13
. . . . . . . . .PN40;
. . . . . otwór
..........1
odpowietrzający
gwintowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
923431012;
Air pressure gauge;
14
13 920321002;
. . . . . . .(3/32”). . . . . . . . . . . . . . ...................2 1
300 Łącznik
psi; 1/4"przeciwzalaniowy;
npt . . . . . . . . . . . .2,5 mm
14 923431012;
Wskaźnik
ciś­nie­niafitt.;
powietrza;
(300 psi),
15
A130RIID2;
malleable
reducing 21 bar
tee; BSP
thread 2"1/4”
x 2"NPT. ....1 2
16
A280I2;
malleable
fitting;
nipple male;
BSP
thread; gwint BSP
15 A130RIID2;
Łącznik
z żeliwa
ciągliwego;
trójnik
zwężkowy;
DN50 x DN50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . size 2"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
17
A291E2;
malleable
fitting; plugzłączka
male; BSP
thread;
16 A28012;
Łącznik z żeliwa
ciągliwego;
wkrętna
z gwintem
. . .galwanizowany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................1 1
size 3/4";
galvanized
zewnętrznym;
gwint
BSP DN50;
18
AP100I2;
pipe nipple;
steel; size
2"; length
100 mm;
17 A291E2;
Łącznik z żeliwa
ciągliwego;
korek
z gwintem
zewnętrznym;
...........................................1 1
galvanized
gwint BSP
DN20; galwanizowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AP120D4;
pipe
nipple;
stainless
steel
316;
size
1/2";
18 AP100I2; Złączka wkrętna; stal; DN50; długość 100 mm;
length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
galwanizowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AP120E4; wkrętna;
pipe nipple;
steel 316;
3/4";
20
19 AP120D4; Złączka
stalstainless
nierdzewna
316; size
DN15;
długość
120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
120 mm length
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2";
21
20 AP120E4; Złączka
wkrętna; stal nierdzewna 316; DN20; długość
length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN; Adapter fitting; brass;
22
21 AP60D4; Złączka
wkrętna;
stalmale;
nierdzewna
thread DN15 x DN15
nickel pl.316;
. . .DN15;
. . . . . .długość
. . . . . . .60 mm
......1 2
22 ATDDMN;
Króciec redukcyjny;
mosiądz;
23
ATDFCON;
Adapter fitting;
brass; gwint DN15 x DN15 zewn.;
niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 fem. x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
23 ATDFCON;
Króciec redukcyjny;
mosiądz;
24
ATDMCON;
Adapter fitting;
brass; gwint DN15 wewn. x drobny
15 mm; niklowany
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread DN15
male x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Nr
NO.
24
25
25
26
26
27
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
32
33
34
35
34
36
35
37
36
38
37
39
38
40
39
41
42
40
43
41
42
44
OPIS
DESCRIPTION
QTY.
ATDMCON;Adapter
Króciecfitting;
redukcyjny;
ATDMCON;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
drobny
15 mm;
thread
DN15
maleniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x compr.15 mm; n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ATDMCON;
Króciec
redukcyjny;
ETDDMN; Adapter elbow; brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
drobny
15 mm;
thread
DN15
maleniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETDDMN; Kolanko
redukcyjne;
ETDMCON;
Adapter elbow;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
DN15DN15
zewn.;
niklowane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
male
x compr.15
mm; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ETDMDFN;
brass; mosiądz; gwint DN15 zewn. x
ETDMCON;Adapter
Króciecelbow;
redukcyjny;
drobny
15 mm;
thread
DN15
maleniklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x DN15fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ETEEMN;
Adapter
elbow;
brass;
ETDMDFN;
Kolanko
redukcyjne;
mosiądz; gwint DN15 zewn. x
thread
male
x DN20 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
DN15DN20
wewn.;
niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETEMEFN;
Adapter
elbow;
brass;
ETEEMN; Kolanko redukcyjne; mosiądz; gwint DN20 zewn. x DN20
thread
male x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN20 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
zewn.;DN20
niklowane
MANIF3WAY;
Manifold;
threaded; nickel
plated
brass;
ETEMEFN; Kolanko
redukcyjne;
mosiądz;
gwint
DN20 zewn. x
DN25
x
DN15
.
.
.
.
....................................1
DN20 wewn.; niklowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTDN; Plug; brass; thread DN15 male; nickel plated . . . . . . . . . . 1
MANIF3WAY; Rura rozgałęźna; gwintowana; mosiądz niklowany;
RTDMBFN;
Adapter reduce; brass;
DN25 x DN15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PTDN;
Korek;
mosiądz; gwint DN15 zewn.; niklowany. . . . . . . . . . . .
RTDMEFN; Adapter reduce; brass;
RTDMBFN; Złączka
zwężkowa;
DN8
thread
DN15 male x DN20
fem.; n.mosiądz;
. . . . . . . gwint
. . . . . .DN15
. . . . .zewn.
. . . . . x. 2
wewn.; niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTDDDFN;
adaptertee; brass;
RTDMEFN; Złączka
zwężkowa;
mosiądz;
gwintpl.
DN15
thread
DN15 fem x DN15
fem x DN15
fem; nickel
. . . .zewn.
. . . . . x. 1
DN20 wewn.;
niklowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TTDDMDFN;
adaptertee;
brass;
TTDDDFN;
redukcyjny;
thread
DN15 Trójnik
male x DN15
male x mosiądz;
DN15 fem;gwint
n. . DN15
. . . . . .wewn.
. . . . . .x2
DN15 wewn.adaptertee;
x DN15 wewn.;
TTDMDDFN;
brass;niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thread
DN15 male
x DN15
fem x DN15
fem; nickel
. . . . zewn.
. . . . . 4x
TTDDMDFN;
Trójnik
redukcyjny;
mosiądz;
gwintpl.DN15
UTFFMN;
Adapter
union;
brass;niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN15 zewn.
x DN15
wewn.;
thread
DN25 x Trójnik
DN25 male;
nickel plated
. . . .gwint
. . . . .DN15
. . . . . zewn.
. . . . . 1x
TTDMDDFN;
redukcyjny;
mosiądz;
V923221002;
valve
brass;niklowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DN15 wewn.Check
x DN15
wewn.;
NPT
1/2"
male/male;
seat
buna-n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..1
UTFFMN; Dwuzłączka zwężkowa; mosiądz; gwint DN25. x. .DN25
WS00000004;
Pressure
relief hose;
zewn.; niklowana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3V923221002; Zawór
x 6 length 1.2 m; transparent
. . . . . . . . .mosiądz;
. . . . . . . .NPT
. . . .1/2”
......3
jednokierunkowy
WS00000008;
Copper pipe 6gniazdo
mm; length
1 meter . . . . . . . . . . . . 1
zewnętrzny/zewnętrzny;
buna-n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000086; Nickel pl.c opp. tube 15 x 1 mm
WS00000004; Nadmiarowy ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6
type B for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
długość 1,2 m; przezroczysty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000087; Nickel pl. copp. tube 15 x 1 mm
WS00000008;
miedziana
type
C for DPV-1Rurka
DN150
. . . . . . . .6 mm;
. . . . . długość
. . . . . . . .1m. . . . . . . . . . . . . . ...........1
WS00000086;Nickel
Miedziana
rura
niklowana
15 x 1 mm typ B do DPVWS00000088;
pl. copp.
tube
15 x 1 mm
1
DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . type D for DPV-1 DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
43
WS00000087; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ C do DPV1 DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
WS00000088; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm typ D do DPV1 DN150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
28
43
11
27
42
25
44
2
24
7
12
23
37
20
33
1
25
8
36
2
19
22
40
37
37
9
28
6
17
29
12
36
10
37
13
41
33
26
34
34
9
40
2
32
35
21
28
25
39
5
31
30
18
38
9
1
3
28
33
15
16
21
12
40
28
4
RYSUNEK
15
FIGURE 15
ZGODNY
Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
EUROPEAN CONFORMITY
OSPRZĘT
ZAWORU
KONTROLNO-ALARMOWEGO
DPV-1
DPV-1 DRY
PIPE VALVE
TRIM with STANDARD POWIETRZNEGO
ALARM TEST VALVE
ZE STANDARDOWYM ZAWOREM
TESTOWYM
ALARMU Z PRZYSPIESZACZEM ACC-1
with ACC-1
ACCELERATOR
—
—DN150
DN150—
—
Szt.
1
3
1
1
5
1
1
1
1
3
2
1
2
4
1
1
3
1
1
1
1
TFP1090_PL Strona 21 z 30
Składanie
zamówień
“Przełącznik sterujący” do za­wo­ru kon­trol­
ne­go turbinowego urządzenia alar­mo­we­
go,
..................................................P/N CEDPV1ASS
Zawór kontrolno-alarmowy po­wie­trzny
DPV-1 z za­mon­to­wa­nym osprzętem
zgodnym z nor­ma­mi europejskimi
Na­le­ży
określić:
Kompletny
zawór
kontrolno-alarmowy po­wie­trzny DPV-1
z zamon­to­wa­nym osprzętem zgodnym
z nor­ma­mi europejskimi P/N (Tabela D)
“Zawór nadmiarowy ciś­nie­nia powietrza
nastawiony na 3,1 bar”,
..............................................P/N 92-343-1-020.
“Turbinowe urządzenie alarmowe model
WMA-1 z czaszą dzwonka pomalowaną
na kolor czerwony”,
..............................................P/N 52-630-2-021.
Akcesoria
Na­le­ży określić: (“opis”) i numer części
(P/N).
“Etykiety A do Z ” do naklejenia na
komponenty osprzętu za­wo­ru,
................................................P/N WS00000033
“Przełącznik sterujący do za­wo­ru kon­trol­ne­
go przys­pieszacza”,
..................................................P/N CEDPV1ASS
P/N XX X XX XX X XX
ZAWÓR KONTROLNOALARMOWY Po­wie­trzny
27
Kołnierzowe/Kołnierzowe,
PN10/16
28
Kołnierzowe/Rowkowane,
PN10/16
29
Kołnierzowe/Kołnierzowe, ANSI
2A
Kołnierzowe/Rowkowane, ANSI
2B
Rowkowane/Rowkowane
00
DN100
6
DN150 (168,3 mm)
7
DN150” (165,1 mm)
00
0
BRAK
1
PS10-1A
EUR/FM z trójdrogowym zaworem
kontrolnym alarmu
89 EUR/FM stand. Zawór testowy alarmu
BRAK
01
Osprzęt za­wo­ru zgodny z nor­ma­mi
europejskimi z :
- Przyspieszaczem
- Zaworem kontrolnym przyspieszacza
49
Osprzęt za­wo­ru zgodny z nor­ma­mi
europejskimi z :
- Przełącznikiem niskociśnieniowym PS40-1A
- Bez przyspieszacza
- Bez za­wo­ru kon­trol­ne­go przyspieszacza
50
Osprzęt za­wo­ru zgodny z nor­ma­mi
europejskimi z :
- Przełącznikiem niskociśnieniowym PS40-1A
- Przyspieszaczem
- Zaworem kontrolnym przyspieszacza
OSPRZĘT
88
NA ODDZIELNE
ZAMÓWIENIE
AKCESORIA
WIELKOŚĆ
4
PRZEŁĄCZNIK
ZAWÓR ODCINAJĄCY
TABELA D
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY Po­wie­trzny DPV-1
z OSPRZĘTEM ZGODNYM Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
— KOMPLETNY —
Strona 22 z 30
TFP1090_PL
Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony. Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na celu wygodę czytelników nie
znających języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością
informacji zawartej w tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję dokumentu TFP1090, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe
w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
TFP1090_PL Strona 23 z 30
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixAAdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN100,
Three-Way
Alarm Test,
Without
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN100,
z trójdrogowym
testem
alarmu,
bez przyspieszacza
G
C
D
P
J
H
N
K
465 mm
M
B
E
F
L
A
400 mm
I. Normalne warunki:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
I.• Normal
conditions:
zablokowany.
• The main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony powietrzem
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
• The
is pressurized.
• and
Główny
zawór spustowy (F) i zawór spustowy
w dolnej
części
korpusu
(L) są
zamknięte.
• The
main
drain
valve
(F),
and low
drain valve
are closed. (E)
• body
Trójdrogowy
zawór (L)
kontrolno-alarmowy
znajduje
się w pozycji
otwartej.
• The
three-way
alarm
control valve
is in wskaźnika
the open position.
• (E)
Zawory
ciś­nie­nia (B) i (C) są
otwarte.
• The
pressure gauge valves (B) and
(C)
areprzełącznika
open.
• Zawór
ciśnieniowego (J) jest
otwarty.
• The
pressure switch valve (J) is
• open.
Zawór kontrolny po­wie­trzny (K) jest otwarty.
• The air supply control valve (K) is
• Wskaźnik ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie (G)
open.
odczytuje ciśnienie minusowe powietrza.
• System air pressure gauge (G)
• reads
Wskaźnik
ciś­nie­nia zasilania
hydraulicznego
downstream
air pressure.
w sys­te­mie (G) odczytuje ciśnienie plusowe
• Water
wody. supply pressure gauge (H)
reads the upstream water pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
ciśnienie powietrza spada po stronie minusowej
po­wie­trz­ne­go za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
II. Operation
go. Przy odpowiednim spadku ciś­nie­nia
powietrza ciśnienie wody pokona różnicę
When
one or more sprinklers
are acticiśnień utrzymującą zawór
kontrolno-alarmowy
vated,
air w położeniu
pressure iszamknięcia
reduced downpo­
wie­trzny
i zawór
stream
of the
dry pipeumożliwiając
valve. When
the
ten
ulegnie
otwarciu
napływ
air pressure
is sufficiently
reduced,
wody
do przewodów
rurowych
systemu,the
co
w konsekwencji
doprowadzi
do wyrzutu
wody
water pressure
overcomes
the differprzez
Dodatkowo,
otwarciu
po­
entialtryskacze.
holding the
dry pipepo
valve
closed
wie­
trz­the
ne­godry za­
wo­ruvalve
kontrolno-alar­
o­we­go
and
pipe
opens to m
permit
woda
przepływać
przezpiping
jego and
tylną
water będzie
flow into
the system
część uruchamiając czujnik alarmowy ciś­nie­nia
to
be
discharged
from
any
open
sprinprzepływu wody (M) i, odpowiednio, turbinowe
klers. Also,
with the dry pipe valve
urządzenie
alarmowe.
open, water flows through the alarm
port at the rear of the dry pipe valve to
actuate the waterflow pressure alarm
switch (M) and, as applicable, the
water motor alarm.
400 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
Krok
1. Na­le­ży zamknąć
główny
zawór
kontrolny
III. Removing
system
from
service:
(A), zamknąć zawór kontrolny po­wie­trzny (K) i
ustawić
zawór
kontrolno-alarmowy
Step trójdrogowy
1. Close the
main
control valve
(E)
w pozycji
(A),
closezamkniętej.
the air supply control valve
(K), 2.and
the three-way
alarm
Krok
Na­le­żplace
y odwodnić
system przy pomocy
control valve
in the closed
position.
głównego
za­wo­ru(E)
spustowego
(F) oraz
poprzez
otwarcie
pomocniczych
zaworów
Step 2. wszystkich
Drain the system
with the
main
spustowych w sys­te­mie w celu zapewnienia
drain
valve
(F)
and
by
opening
all
auxodwodnienia wszystkich przewodów głównych
iliary drainrozgałęzionych.
valves in the system to
i przewodów
make sure that cross-mains and
IV.
Ponowne
włączanie
systemu do pracy:
branch
lines
are drained.
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć pomocnicze zawory spustowe i
pozostawić
główny
spustowy
IV. Placing
thezawór
system
back(F)inw pozycji
servotwartej.
ice:
Krok
le­ży ustawić
trójdrogowy drain
zawór
Step2. 1.Na­Close
the auxiliary
kontrolno-alarmowy
(E) w pozycji
otwartej.
valves after water
ceases
to dis-
charge,
leave the
main drain
Krok
3. Na­and
le­ży wymienić
tryskacze,
które valve
zostały
(F) open. wraz z tryskaczami znajdującymi
uruchomione
się w pobliżu ognia.
Step 2. Place the three-way alarm
Krok
4. Na­
le­ży wcisnąć
pokrętło
control
valve
(E) in the
open ponownego
position.
nastawiania (P), aby umożliwić ponowne
Step 3.w gnieździe
Replace za­
the
osadzenie
wo­rusprinklers
po­wie­trz­ne­gthat
o.
have operated and the sprinklers close
Krok
5. Na­
le­ży napełnić system powietrzem do
to the
fire.
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
i Step
zamknąć
każdydown
z pomocniczych
zaworów
4. Push
on the reset
knob
spustowych
w przewodach
rurowych
ins­ta­to
la­
(P) to allow
the dry pipe
valve (D)
cji
w celu spuszczenia całej wody pozostającej
reseat.
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
Step 5. Via
the airzawór
supply
controlw dolnej
valve
częściowo
otworzyć
spustowy
części
korpusu (L) celem
upewnienia
się, air
że pion
(K) pressurize
the system
with
to
został
całkowicie
opróżniony.
Poclose
zaprzestaniu
0,7 bar,
and then
open and
each
odwadniania
należyvalves
zamknąćinzawór
auxiliary drain
the spustowy
system
(L)
w dolnej
piping
to części
drainkorpusu.
any remaining water in
trapped
sections.
Also, partially
open
Krok
6. Na­
le­ży otworzyć
zawór kontrolny
the lowpowietrzem
body drain(K)valve
(L)przywrócenia
to assure
zasilania
w celu
w sys­
mie normalnego
ciś­nie­nia powietrza.
thatte­the
riser is completely
drained.
Close
low
body drain
valve (L)
as
Krok
7. the
Na­le­
ży częściowo
otworzyć
główny
soonkontrolny
as water
to discharge.
zawór
(A),ceases
a następnie
powoli zamknąć
główny
spustowy
Step zawór
6. Open
the (F).
air supply control
valve (K) to restore the system to the
normal system air pressure.
195 mm
Krok 8. Na­le­ży całkowicie otworzyć główny
zawór
(A) iopen
zablokować
go w pozycji
Step kontrolny
7. Partially
the main
control
otwartej.
valve (A), and then slowly close the
main9.drain
(F).
Krok
Na­le­żyvalve
nastawić
ponownie panel alarmu
przeciwpożarowego i powiadomić centralną
Step
8.
Fully
open
the main control
stację alarmową.
valve (A) and lock it open.
V. Cotygodniowy test:
Step 9. Reset the fire alarm panel and
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
notify thelub
central
alarm station.
zaworów
uruchomieniem
jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
V. Weekly
test:
stację
alarmową.
Important:
to closing
any valves
Krok
1. Na­le­żPrior
y ustawić
trójdrogowy
zawór
kontrolno-alarmowy
w pozycji
otwartej,
or activating any (E)
alarms,
notify
local
sprawdzić,
czy sygnał
wywołany
security guards
and alarmowy
the central
alarm
przez
czujnik
alarmowy ciś­nie­nia przepływu
station
if applicable.
wody (M) jest widoczny na panelu alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić alarm
dźwięk
Step 1. Place
the three-way
turbinowego
urządzenia
mo­test
we­goposition,
- musi on
control valve
(E) inalar­
the
być
czysty
i nieprzerwany.
verify
that
the alarm signal created by
the waterflow
pressure
alarm switch
Krok
2. Na­le­ży ustawić
trójdrogowy
zawór
(M) is visible at the
fire panel.
If applikontrolno-alarmowy
(E) w pozycji
otwartej
oraz
cable, się,
check
the sound
of the
wateri
upewnić
że normalne
ciśnienie
zasilania
ciśnienie
te­m—
ie zostały
przywrócone.
motor w sys­
alarm
it must
be clear Jeżeli
and
ciśnienie
steady.zasilania jest poniżej normy, aby uzyskać
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
Step 2.dotyczące
Place zasilania
the three-way
alarm
instrukcje
hydraulicznego.
control valve (E) in the open position
Krok
Na­le­żthat
y zamknąć
zawórsupply
przełącznika
and 3.
verify
the normal
and
ciśnieniowego (J) i sprawdzić działanie
system
pressures
are
restored.
niskociśnieniowego przełącznika alar­mIf
o­wthe
e­go
supply pressure is below the normal,
(N).
use the instructions from the water
Krok
4. Po
że sygnał
alarmowy
supply
to sprawdzeniu,
obtain the usual
pressure.
jest widoczny na panelu alarmowym należy
Step 3. Close
the zawór
pressure
switch
z powrotem
ustawić
przełącznika
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
valve (J) and
verify operation
of the
low air pressure alarm switch (N).
Step 4. Return the pressure switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
Strona 24 z 30
TFP1090_PL
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixBBdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN150,
Three-Way
Alarm Test,
Without
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN150,
z trójdrogowym
testem
alarmu,
bez przyspieszacza
G
C
D
J
P
N
K
510 mm
H
M
L
B
E
F
A
415 mm
I. Normalne warunki:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
I.• Normal
conditions:
zablokowany.
• The main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony powietrzem
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
• The
is pressurized.
• and
Główny
zawór spustowy (F) i zawór spustowy
w dolnej
części
korpusu
(L) są
zamknięte.
• The
main
drain
valve
(F),
and low
drain valve
are closed. (E)
• body
Trójdrogowy
zawór (L)
kontrolno-alarmowy
znajduje
się w pozycji
otwartej.
• The
three-way
alarm
control valve
is in wskaźnika
the open position.
• (E)
Zawory
ciś­nie­nia (B) i (C) są
otwarte.
• The
pressure gauge valves (B) and
(C)
areprzełącznika
open.
• Zawór
ciśnieniowego (J) jest
otwarty.
• The
pressure switch valve (J) is
• open.
Zawór kontrolny po­wie­trzny (K) jest otwarty.
• The air supply control valve (K) is
• Wskaźnik ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie (G)
open.
odczytuje ciśnienie minusowe powietrza.
• System air pressure gauge (G)
• reads
Wskaźnik
ciś­nie­nia zasilania
hydraulicznego
downstream
air pressure.
w sys­te­mie (G) odczytuje ciśnienie plusowe
• Water
wody. supply pressure gauge (H)
reads the upstream water pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
ciśnienie powietrza spada po stronie minusowej
po­wie­trz­ne­go za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
II. Operation
go. Przy odpowiednim spadku ciś­nie­nia
powietrza ciśnienie wody pokona różnicę
When
one or more sprinklers
are acticiśnień utrzymującą zawór
kontrolno-alarmowy
vated,
air w położeniu
pressure iszamknięcia
reduced downpo­
wie­trzny
i zawór
stream
of the
dry pipeumożliwiając
valve. When
the
ten
ulegnie
otwarciu
napływ
air pressure
is sufficiently
reduced,
wody
do przewodów
rurowych
systemu,the
co
w konsekwencji
doprowadzi
do wyrzutu
wody
water pressure
overcomes
the differprzez
Dodatkowo,
otwarciu
po­
entialtryskacze.
holding the
dry pipepo
valve
closed
wie­
trz­the
ne­godry za­
wo­ruvalve
kontrolno-alar­
o­we­go
and
pipe
opens to m
permit
woda
przepływać
przezpiping
jego and
tylną
water będzie
flow into
the system
część uruchamiając czujnik alarmowy ciś­nie­nia
to
be
discharged
from
any
open
sprinprzepływu wody (M) i, odpowiednio, turbinowe
klers. Also,
with the dry pipe valve
urządzenie
alarmowe.
open, water flows through the alarm
port at the rear of the dry pipe valve to
actuate the waterflow pressure alarm
switch (M) and, as applicable, the
water motor alarm.
340 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
Krok
1. Na­le­ży zamknąć
główny
zawór
kontrolny
III. Removing
system
from
service:
(A), zamknąć zawór kontrolny po­wie­trzny (K) i
ustawić
zawór
kontrolno-alarmowy
Step trójdrogowy
1. Close the
main
control valve
(E)
w pozycji
(A),
closezamkniętej.
the air supply control valve
(K), 2.and
the three-way
alarm
Krok
Na­le­żplace
y odwodnić
system przy pomocy
control valve
in the closed
position.
głównego
za­wo­ru(E)
spustowego
(F) oraz
poprzez
otwarcie
pomocniczych
zaworów
Step 2. wszystkich
Drain the system
with the
main
spustowych w sys­te­mie w celu zapewnienia
drain
valve
(F)
and
by
opening
all
auxodwodnienia wszystkich przewodów głównych
iliary drainrozgałęzionych.
valves in the system to
i przewodów
make sure that cross-mains and
IV.
Ponowne
włączanie
systemu do pracy:
branch
lines
are drained.
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć pomocnicze zawory spustowe i
pozostawić
główny
spustowy
IV. Placing
thezawór
system
back(F)inw pozycji
servotwartej.
ice:
Krok
le­ży ustawić
trójdrogowy drain
zawór
Step2. 1.Na­Close
the auxiliary
kontrolno-alarmowy
(E) w pozycji
otwartej.
valves after water
ceases
to dis-
charge,
leave the
main drain
Krok
3. Na­and
le­ży wymienić
tryskacze,
które valve
zostały
(F) open. wraz z tryskaczami znajdującymi
uruchomione
się w pobliżu ognia.
Step 2. Place the three-way alarm
Krok
4. Na­
le­ży wcisnąć
pokrętło
control
valve
(E) in the
open ponownego
position.
nastawiania (P), aby umożliwić ponowne
Step 3.w gnieździe
Replace za­
the
osadzenie
wo­rusprinklers
po­wie­trz­ne­gthat
o.
have operated and the sprinklers close
Krok
5. Na­
le­ży napełnić system powietrzem do
to the
fire.
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
i Step
zamknąć
każdydown
z pomocniczych
zaworów
4. Push
on the reset
knob
spustowych
w przewodach
rurowych
ins­ta­to
la­
(P) to allow
the dry pipe
valve (D)
cji
w celu spuszczenia całej wody pozostającej
reseat.
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
Step 5. Via
the airzawór
supply
controlw dolnej
valve
częściowo
otworzyć
spustowy
części
korpusu (L) celem
upewnienia
się, air
że pion
(K) pressurize
the system
with
to
został
całkowicie
opróżniony.
Poclose
zaprzestaniu
0,7 bar,
and then
open and
each
odwadniania
należyvalves
zamknąćinzawór
auxiliary drain
the spustowy
system
(L)
w dolnej
piping
to części
drainkorpusu.
any remaining water in
trapped
sections.
Also, partially
open
Krok
6. Na­
le­ży otworzyć
zawór kontrolny
the lowpowietrzem
body drain(K)valve
(L)przywrócenia
to assure
zasilania
w celu
w sys­
mie normalnego
ciś­nie­nia powietrza.
thatte­the
riser is completely
drained.
Close
low
body drain
valve (L)
as
Krok
7. the
Na­le­
ży częściowo
otworzyć
główny
soonkontrolny
as water
to discharge.
zawór
(A),ceases
a następnie
powoli zamknąć
główny
spustowy
Step zawór
6. Open
the (F).
air supply control
valve (K) to restore the system to the
normal system air pressure.
210 mm
Krok 8. Na­le­ży całkowicie otworzyć główny
zawór
(A) iopen
zablokować
go w pozycji
Step kontrolny
7. Partially
the main
control
otwartej.
valve (A), and then slowly close the
main9.drain
(F).
Krok
Na­le­żyvalve
nastawić
ponownie panel alarmu
przeciwpożarowego i powiadomić centralną
Step
8.
Fully
open
the main control
stację alarmową.
valve (A) and lock it open.
V. Cotygodniowy test:
Step 9. Reset the fire alarm panel and
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
notify thelub
central
alarm station.
zaworów
uruchomieniem
jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
V. Weekly
test:
stację
alarmową.
Important:
to closing
any valves
Krok
1. Na­le­żPrior
y ustawić
trójdrogowy
zawór
kontrolno-alarmowy
w pozycji
otwartej,
or activating any (E)
alarms,
notify
local
sprawdzić,
czy sygnał
wywołany
security guards
and alarmowy
the central
alarm
przez
czujnik
alarmowy ciś­nie­nia przepływu
station
if applicable.
wody (M) jest widoczny na panelu alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić alarm
dźwięk
Step 1. Place
the three-way
turbinowego
urządzenia
mo­test
we­goposition,
- musi on
control valve
(E) inalar­
the
być
czysty
i nieprzerwany.
verify
that
the alarm signal created by
the waterflow
pressure
alarm switch
Krok
2. Na­le­ży ustawić
trójdrogowy
zawór
(M) is visible at the
fire panel.
If applikontrolno-alarmowy
(E) w pozycji
otwartej
oraz
cable, się,
check
the sound
of the
wateri
upewnić
że normalne
ciśnienie
zasilania
ciśnienie
te­m—
ie zostały
przywrócone.
motor w sys­
alarm
it must
be clear Jeżeli
and
ciśnienie
steady.zasilania jest poniżej normy, aby uzyskać
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
Step 2.dotyczące
Place zasilania
the three-way
alarm
instrukcje
hydraulicznego.
control valve (E) in the open position
Krok
Na­le­żthat
y zamknąć
zawórsupply
przełącznika
and 3.
verify
the normal
and
ciśnieniowego (J) i sprawdzić działanie
system
pressures
are
restored.
niskociśnieniowego przełącznika alar­mIf
o­wthe
e­go
supply pressure is below the normal,
(N).
use the instructions from the water
Krok
4. Po
że sygnał
alarmowy
supply
to sprawdzeniu,
obtain the usual
pressure.
jest widoczny na panelu alarmowym należy
Step 3. Close
the zawór
pressure
switch
z powrotem
ustawić
przełącznika
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
valve (J) and
verify operation
of the
low air pressure alarm switch (N).
Step 4. Return the pressure switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
TFP1090_PL Strona 25 z 30
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixCCdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN100,
Standard
Alarm Test, Without
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN100,
ze standardowym
testem alarmu,
bez przyspieszacza
G
C
D
P
J
H
N
K
465 mm
M
B
E
F
L
A
365 mm
I. Normalne warunki:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
I.• Normal
conditions:
zablokowany.
• The main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony powietrzem
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
• The
is pressurized.
• and
Główny
zawór spustowy (F) i zawór spustowy
w dolnej
części
korpusu
(L) są
zamknięte.
• The
main
drain
valve
(F),
and low
valve alarmu
(L) are(E)closed.
• body
Zawórdrain
testowania
znajduje się
w pozycji
otwartej.
• The
alarm
test valve (E) is in the
• closed
Zaworyposition.
wskaźnika ciś­nie­nia (B) i (C) są
otwarte.
• The
pressure gauge valves (B) and
(C)
areprzełącznika
open.
• Zawór
ciśnieniowego (J) jest
otwarty.
• The
pressure switch valve (J) is
• open.
Zawór kontrolny po­wie­trzny (K) jest otwarty.
• The air supply control valve (K) is
• Wskaźnik ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie (G)
open.
odczytuje ciśnienie minusowe powietrza.
• System air pressure gauge (G)
• reads
Wskaźnik
ciś­nie­nia zasilania
hydraulicznego
downstream
air pressure.
w sys­te­mie (G) odczytuje ciśnienie plusowe
• Water
wody. supply pressure gauge (H)
reads the upstream water pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
ciśnienie powietrza spada po stronie minusowej
po­wie­trz­ne­go za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
II. Operation
go. Przy odpowiednim spadku ciś­nie­nia
powietrza ciśnienie wody pokona różnicę
When
one or more sprinklers
are acticiśnień utrzymującą zawór
kontrolno-alarmowy
vated,
air w położeniu
pressure iszamknięcia
reduced downpo­
wie­trzny
i zawór
stream
of the
dry pipeumożliwiając
valve. When
the
ten
ulegnie
otwarciu
napływ
air pressure
is sufficiently
reduced,
wody
do przewodów
rurowych
systemu,the
co
w konsekwencji
doprowadzi
do wyrzutu
wody
water pressure
overcomes
the differprzez
Dodatkowo,
otwarciu
po­
entialtryskacze.
holding the
dry pipepo
valve
closed
wie­
trz­the
ne­godry za­
wo­ruvalve
kontrolno-alar­
o­we­go
and
pipe
opens to m
permit
woda
przepływać
przezpiping
jego and
tylną
water będzie
flow into
the system
część uruchamiając czujnik alarmowy ciś­nie­nia
to
be
discharged
from
any
open
sprinprzepływu wody (M) i, odpowiednio, turbinowe
klers. Also,
with the dry pipe valve
urządzenie
alarmowe.
open, water flows through the alarm
port at the rear of the dry pipe valve to
actuate the waterflow pressure alarm
switch (M) and, as applicable, the
water motor alarm.
400 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
Krok
1. Na­le­ży zamknąć
główny
zawór
kontrolny
III. Removing
system
from
service:
(A) oraz zawór kontrolny zasilania powietrzem
(K).
Step 1. Close the main control valve
195 mm
Krok 8. Na­le­ży nastawić ponownie panel alarmu
przeciwpożarowego
i powiadomić
Step 7. Fully open
the main centralną
control
stację alarmową.
valve (A) and lock it open.
(A), and close the air supply control
V.Step
Cotygodniowy
8. Reset test:
the fire alarm panel and
Ważne:
Przed
zamknięciem
jakichkolwiek
notify the
central
alarm station.
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
stację alarmową.
make sure that cross-mains and
V. Weekly
Krok
1. Na­le­ży test:
ustawić zawór testowania alarmu
(E)
w pozycji
czyvalves
sygnał
Important:otwartej,
Prior to sprawdzić,
closing any
alarmowy wywołany przez czujnik alarmowy
or
activating
any
alarms,
notify
local
ciś­nie­nia przepływu wody (M) jest widoczny
security
and Odpowiednio,
the central alarm
na
panelu guards
alarmowym.
należy
station ifdźwięk
applicable.
sprawdzić
turbinowego urządzenia alar­
mo­
we­go1.- musi
onthe
być alarm
czysty i test
nieprzerwany.
Step
Open
valve (E),
Krok 2. Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
valve (K).
głównego
za­wo­ru spustowego (F) oraz poprzez
otwarcie
pomocniczych
zaworów
Step 2. wszystkich
Drain the system
with the
main
spustowych
e­miebyw celu
zapewnienia
drain valvew sys­
(F) tand
opening
all auxodwodnienia wszystkich przewodów głównych
iliary drain valves in the system to
i przewodów rozgałęzionych.
branch
lines
are drained.
IV.
Ponowne
włączanie
systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć pomocnicze zawory spustowe i
pozostawić
główny
spustowy
IV. Placing
thezawór
system
back(F)inw pozycji
servotwartej.
ice:
Krok
2. Na­
y wymienić
któredrain
zostały
Step
1.le­żClose
thetryskacze,
auxiliary
uruchomione
wrazwater
z tryskaczami
znajdującymi
valves after
ceases
to dissię
w pobliżu
ognia.
charge,
and
leave the main drain valve
(F) open.
Krok
3. Na­le­ży wcisnąć pokrętło ponownego
nastawiania (P), aby umożliwić ponowne
Step
2.w gnieździe
Replace za­
the
osadzenie
wo­rusprinklers
po­wie­trz­ne­gthat
o.
have operated and the sprinklers close
Krok
4. Na­
le­ży napełnić system powietrzem do
to the
fire.
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
Step
3.
Push
on the reset
knob
i zamknąć każdydown
z pomocniczych
zaworów
(P) to allow
the dry pipe
valve (D)
spustowych
w przewodach
rurowych
ins­ta­to
la­
cji
w celu spuszczenia całej wody pozostającej
reseat.
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
Step 4. Via
the airzawór
supply
controlw dolnej
valve
częściowo
otworzyć
spustowy
(K) pressurize
the system
with
to
części
korpusu (L) celem
upewnienia
się, air
że pion
0,7 bar,
and then
open and
each
został
całkowicie
opróżniony.
Poclose
zaprzestaniu
odwadniania
należyvalves
zamknąćinzawór
auxiliary drain
the spustowy
system
(L)
w dolnej
piping
to części
drainkorpusu.
any remaining water in
trapped
sections.
Also, partially
open
Krok
5. Na­
le­ży otworzyć
zawór kontrolny
the lowpowietrzem
body drain(K)valve
(L)przywrócenia
to assure
zasilania
w celu
thatte­the
riser is completely
drained.
w sys­
mie normalnego
ciś­nie­nia powietrza.
Close the low body drain valve (L) as
Krok
le­ży częściowo
główny
soon6.asNa­
water
ceases tootworzyć
discharge.
zawór kontrolny (A), a następnie powoli zamknąć
główny
spustowy
Step zawór
5. Open
the (F).
air supply control
valve7.(K)
the otworzyć
system to
the
Krok
Na­lto
e­żyrestore
całkowicie
główny
normal
system
pressure.go w pozycji
zawór
kontrolny
(A)air
i zablokować
otwartej.
Step 6. Partially open the main control
valve (A), and then slowly close the
main drain valve (F).
verify2.that
by
Krok
Na­lthe
e­ży alarm
ustawićsignal
zawórcreated
testowania
alarmu
(E) w pozycjipressure
otwartej oraz
upewnić
się,
the waterflow
alarm
switch
że(M)
normalne
ciśnienie
zasilania
i ciśnienie
w sys­
is visible
at the
fire panel.
If applite­
mie zostały
cable,
checkprzywrócone.
the sound Jeżeli
of theciśnienie
water
zasilania
jest poniżej
normy,be aby
uzyskać
motor alarm
— it must
clear
and
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
steady.
instrukcje dotyczące zasilania hydraulicznego.
Step 2. Close the alarm test valve (E),
Krok 3. Na­le­ży zamknąć zawór przełącznika
verify that the(J)normal
supply and
sysciśnieniowego
i sprawdzić
działanie
tem pressures are
restored. If
the
niskociśnieniowego
przełącznika
alar­
mo­supwe­go
ply pressure is below the normal, use
(N).
the instructions from the water supply
Krok
4. Po the
sprawdzeniu,
że sygnał alarmowy
to obtain
usual pressure.
jest widoczny na panelu alarmowym należy
z powrotem
ustawić
przełącznika
Step 3. Close
the zawór
pressure
switch
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
valve (J) and
verify operation
of the
low air pressure alarm switch (N).
Step 4. Return the pressure switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
Strona 26 z 30
TFP1090_PL
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixDDdo
of TFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN150,
Standard
Alarm Test, Without
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN150,
ze standardowym
testem alarmu,
bez przyspieszacza
G
C
D
J
P
N
K
510 mm
H
M
L
B
E
F
A
415 mm
I. Normalne warunki:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
I.• Normal
conditions:
zablokowany.
• The main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony powietrzem
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
• The
is pressurized.
• and
Główny
zawór spustowy (F) i zawór spustowy
w dolnej
części
korpusu
(L) są
zamknięte.
• The
main
drain
valve
(F),
and low
valve alarmu
(L) are(E)closed.
• body
Zawórdrain
testowania
znajduje się
w pozycji
otwartej.
• The
alarm
test valve (E) is in the
• closed
Zaworyposition.
wskaźnika ciś­nie­nia (B) i (C) są
otwarte.
• The
pressure gauge valves (B) and
(C)
areprzełącznika
open.
• Zawór
ciśnieniowego (J) jest
otwarty.
• The
pressure switch valve (J) is
• open.
Zawór kontrolny po­wie­trzny (K) jest otwarty.
• The air supply control valve (K) is
• Wskaźnik ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie (G)
open.
odczytuje ciśnienie minusowe powietrza.
• System air pressure gauge (G)
• reads
Wskaźnik
ciś­nie­nia zasilania
hydraulicznego
downstream
air pressure.
w sys­te­mie (G) odczytuje ciśnienie plusowe
• Water
wody. supply pressure gauge (H)
reads the upstream water pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
ciśnienie powietrza spada po stronie minusowej
po­wie­trz­ne­go za­wo­ru kontrolno-alar­mo­we­
II. Operation
go. Przy odpowiednim spadku ciś­nie­nia
powietrza ciśnienie wody pokona różnicę
When
one or more sprinklers
are acticiśnień utrzymującą zawór
kontrolno-alarmowy
vated,
air w położeniu
pressure iszamknięcia
reduced downpo­
wie­trzny
i zawór
stream
of the
dry pipeumożliwiając
valve. When
the
ten
ulegnie
otwarciu
napływ
air pressure
is sufficiently
reduced,
wody
do przewodów
rurowych
systemu,the
co
w konsekwencji
doprowadzi
do wyrzutu
wody
water pressure
overcomes
the differprzez
Dodatkowo,
otwarciu
po­
entialtryskacze.
holding the
dry pipepo
valve
closed
wie­
trz­the
ne­godry za­
wo­ruvalve
kontrolno-alar­
o­we­go
and
pipe
opens to m
permit
woda
przepływać
przezpiping
jego and
tylną
water będzie
flow into
the system
część uruchamiając czujnik alarmowy ciś­nie­nia
to
be
discharged
from
any
open
sprinprzepływu wody (M) i, odpowiednio, turbinowe
klers. Also,
with the dry pipe valve
urządzenie
alarmowe.
open, water flows through the alarm
port at the rear of the dry pipe valve to
actuate the waterflow pressure alarm
switch (M) and, as applicable, the
water motor alarm.
460 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
Krok
1. Na­le­ży zamknąć
główny
zawór
kontrolny
III. Removing
system
from
service:
(A) oraz zawór kontrolny zasilania powietrzem
(K).
Step 1. Close the main control valve
210 mm
Krok 8. Na­le­ży nastawić ponownie panel alarmu
przeciwpożarowego
i powiadomić
Step 7. Fully open
the main centralną
control
stację alarmową.
valve (A) and lock it open.
(A), and close the air supply control
V.Step
Cotygodniowy
8. Reset test:
the fire alarm panel and
Ważne:
Przed
zamknięciem
jakichkolwiek
notify the
central
alarm station.
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
stację alarmową.
make sure that cross-mains and
V. Weekly
Krok
1. Na­le­ży test:
ustawić zawór testowania alarmu
(E)
w pozycji
czyvalves
sygnał
Important:otwartej,
Prior to sprawdzić,
closing any
alarmowy wywołany przez czujnik alarmowy
or
activating
any
alarms,
notify
local
ciś­nie­nia przepływu wody (M) jest widoczny
security
and Odpowiednio,
the central alarm
na
panelu guards
alarmowym.
należy
station ifdźwięk
applicable.
sprawdzić
turbinowego urządzenia alar­
mo­
we­go1.- musi
onthe
być alarm
czysty i test
nieprzerwany.
Step
Open
valve (E),
Krok 2. Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
valve (K).
głównego
za­wo­ru spustowego (F) oraz poprzez
otwarcie
pomocniczych
zaworów
Step 2. wszystkich
Drain the system
with the
main
spustowych
e­miebyw celu
zapewnienia
drain valvew sys­
(F) tand
opening
all auxodwodnienia wszystkich przewodów głównych
iliary drain valves in the system to
i przewodów rozgałęzionych.
branch
lines
are drained.
IV.
Ponowne
włączanie
systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć pomocnicze zawory spustowe i
pozostawić
główny
spustowy
IV. Placing
thezawór
system
back(F)inw pozycji
servotwartej.
ice:
Krok
2. Na­
y wymienić
któredrain
zostały
Step
1.le­żClose
thetryskacze,
auxiliary
uruchomione
wrazwater
z tryskaczami
znajdującymi
valves after
ceases
to dissię
w pobliżu
ognia.
charge,
and
leave the main drain valve
(F) open.
Krok
3. Na­le­ży wcisnąć pokrętło ponownego
nastawiania (P), aby umożliwić ponowne
Step
2.w gnieździe
Replace za­
the
osadzenie
wo­rusprinklers
po­wie­trz­ne­gthat
o.
have operated and the sprinklers close
Krok
4. Na­
le­ży napełnić system powietrzem do
to the
fire.
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
Step
3.
Push
on the reset
knob
i zamknąć każdydown
z pomocniczych
zaworów
(P) to allow
the dry pipe
valve (D)
spustowych
w przewodach
rurowych
ins­ta­to
la­
cji
w celu spuszczenia całej wody pozostającej
reseat.
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
Step 4. Via
the airzawór
supply
controlw dolnej
valve
częściowo
otworzyć
spustowy
(K) pressurize
the system
with
to
części
korpusu (L) celem
upewnienia
się, air
że pion
0,7 bar,
and then
open and
each
został
całkowicie
opróżniony.
Poclose
zaprzestaniu
odwadniania
należyvalves
zamknąćinzawór
auxiliary drain
the spustowy
system
(L)
w dolnej
piping
to części
drainkorpusu.
any remaining water in
trapped
sections.
Also, partially
open
Krok
5. Na­
le­ży otworzyć
zawór kontrolny
the lowpowietrzem
body drain(K)valve
(L)przywrócenia
to assure
zasilania
w celu
thatte­the
riser is completely
drained.
w sys­
mie normalnego
ciś­nie­nia powietrza.
Close the low body drain valve (L) as
Krok
le­ży częściowo
główny
soon6.asNa­
water
ceases tootworzyć
discharge.
zawór kontrolny (A), a następnie powoli zamknąć
główny
spustowy
Step zawór
5. Open
the (F).
air supply control
valve7.(K)
the otworzyć
system to
the
Krok
Na­lto
e­żyrestore
całkowicie
główny
normal
system
pressure.go w pozycji
zawór
kontrolny
(A)air
i zablokować
otwartej.
Step 6. Partially open the main control
valve (A), and then slowly close the
main drain valve (F).
verify2.that
by
Krok
Na­lthe
e­ży alarm
ustawićsignal
zawórcreated
testowania
alarmu
(E) w pozycjipressure
otwartej oraz
upewnić
się,
the waterflow
alarm
switch
że(M)
normalne
ciśnienie
zasilania
i ciśnienie
w sys­
is visible
at the
fire panel.
If applite­
mie zostały
cable,
checkprzywrócone.
the sound Jeżeli
of theciśnienie
water
zasilania
jest poniżej
normy,be aby
uzyskać
motor alarm
— it must
clear
and
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
steady.
instrukcje dotyczące zasilania hydraulicznego.
Step 2. Close the alarm test valve (E),
Krok 3. Na­le­ży zamknąć zawór przełącznika
verify that the(J)normal
supply and
sysciśnieniowego
i sprawdzić
działanie
tem pressures are
restored. If
the
niskociśnieniowego
przełącznika
alar­
mo­supwe­go
ply pressure is below the normal, use
(N).
the instructions from the water supply
Krok
4. Po the
sprawdzeniu,
że sygnał alarmowy
to obtain
usual pressure.
jest widoczny na panelu alarmowym należy
z powrotem
ustawić
przełącznika
Step 3. Close
the zawór
pressure
switch
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
valve (J) and
verify operation
of the
low air pressure alarm switch (N).
Step 4. Return the pressure switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
TFP1090_PL Strona 27 z 30
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixEEdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN100,
Three-Way
Alarm Test,
Withalarmu,
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN100,
z trójdrogowym
testem
z przyspieszaczem
R
Q
G
S
C
D
P
N
805 mm
H
J
K
B
M
F
E
L
A
400 mm
I.I.Normalne
Normal warunki:
conditions:
Główny
zawór valve
kontrolny
(A)
jest
•• The
main control
(A) is opened
otwarty i zablokowany, zawór kontrolny
and
locked, and the accelerator conprzyśpieszacza (S) oraz zawór kontrolny
trol
valvepowietrzem
(S) and (K)
airsąsupply
zasilania
otwarte.control
valve (K) are open.
• System tryskaczy jest napełniony powietrzem
• The
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
and is pressurized.
Główny zawór spustowy (F) i zawór spustowy
•• The
main drain valve (F), and low
w dolnej części korpusu (L) są zamknięte.
body drain valve (L) are closed.
Trójdrogowy
zawóralarm
kontrolno-alarmowy
(E)
•• The
three-way
control valve
znajduje się w pozycji otwartej.
(E) is in the open position.
Zawory
wskaźnika
ciś­nie­
nia (B)(B)
i (C)
•• The
pressure
gauge
valves
andsą
otwarte.
(C)
are open.
Zawórpressure
przełącznika
ciśnieniowego
(J) jest
•• The
switch
valve (J)
is
otwarty.
open.
Wskaźnik ciś­
nie­n
ia powietrzagauge
w sys­te­m(G)
ie (G)
•• System
air
pressure
odczytuje
ciśnienie minusowe
powietrza,
reads
downstream
air pressure,
wskaźnik
ciś­nie­nia
zasilania hydraulicznego
water
supply
pressure
gauge (H)
(H) odczytuje ciśnienie plusowe wody,
reads
the
upstream
waterprzyspieszacza
pressure,
wskaźnik ciś­nie­nia powietrza
and
accelerator
air w przyspieszaczu.
pressure gauge
(R) odczytuje
ciśnienie
(R) reads the accelerator pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
przyśpieszacz
II. Operationzaczyna działać umożliwiając
przejście ciś­nie­nia powietrza do komory
When one
orie­tmore
are actipośredniej
po­w
rz­ne­gosprinklers
za­wo­ru kontrolno-alar­
vated,
accelerator
operates
to permo­
we­go.the
To działanie
w sposób
natychmiastowy
mit system
into the
dry
znosi
zdolnośćairciś­pressure
nie­nia powietrza
w sys­
te­
mie
utrzymywania
po­wie­
trz­ne­go za­Dowo­ru
pipedovalve
intermediate
chamber.
kontrolno-alar­
o­we­go w pozycji
zamkniętejthe
bez
ing so will m
immediately
overcome
konieczności
odczekania
zaniku
ability of the
systemdoairmomentu
pressure
to
ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie do wartości
hold
the
dry
pipe
valve
closed
without
około 20% ciś­nie­nia zasilania hydraulicznego.
having
to zawór
wait for
a system air pressure
Po­
wie­trzny
kontrolno-alarmowy
otwiera
to natychmiast
decay to approximately
20%wody
of the
się
umożliwiając dopływ
do
water supply.
The systemu
dry pipe
imprzewodów
rurowych
orazvalve
jej wyrzut
mediately
to tryskaczy.
permit water
flow
ze
wszystkichopens
otwartych
Dodatkowo,
po
po­wie­trz­
ne­go za­
wo­ruto kontrolnointootwarciu
the system
piping
and
be disalar­
mo­we­gofrom
przepływ
uruchomi
czujnik
charged
anywody
open
sprinklers.
alarmowy
ciś­nthe
ie­niadry
przepływu
wody open,
(M) i,
Also, with
pipe valve
odpowiednio,
urządzenie
alarmowe.
water flowsturbinowe
to actuate
the waterflow
pressure alarm switch (M) and, as applicable, the water motor alarm.
400 mm
195 mm
III.
systemu
z pracy:
III.Wyłączanie
Removing
system
from service:
Krok
1.
Na­
l
e­
ż
y
zamknąć
główny
zawór kontrolny
Step 1. Close the main control
valve
(A), zamknąć zawór kontrolny po­wie­trzny (K),
(A),
close
the
air
supply
control
valve
zamknąć zawór kontrolny przyspieszacza (R) i
(K), close
the accelerator
control valve
ustawić
trójdrogowy
zawór kontrolno-alarmowy
(R),
and zamkniętej.
place the three-way alarm
(E)
w pozycji
Krok
le­ży częściowo
otworzyć
Step8.7.Na­Reset
accelerator
(Q) główny
using
zawór kontrolny (A), a następnie powoli zamknąć
the
instruction
on
its
resetting
label.
główny zawór spustowy (F).
Krok 2. Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
Step 2. Drain
system with
thepoprzez
main
głównego
za­wo­ruthe
spustowego
(F) oraz
drain valve
(F) andpomocniczych
by opening all
auxotwarcie
wszystkich
zaworów
spustowych
te­mie inw celu
zapewnienia
iliary drainw sys­
valves
the system
to
odwodnienia
wszystkich
przewodów głównych
make sure
that cross-mains
and
i przewodów
rozgałęzionych.
branch lines
are drained.
Step
openponownie
the main
control
Krok
10.9.
Na­lFully
e­ży nastawić
panel
alarmu
valve (A) and locki itpowiadomić
open.
przeciwpożarowego
centralną
stację alarmową.
control valve (E) in the closed position.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
IV. Placing
the system
back
in serv- i
zamknąć
pomocnicze
zawory
spustowe
ice:
pozostawić
główny zawór spustowy (F) w pozycji
otwartej.
Step 1. Close the auxiliary drain
valves
after
water ceases
to zawór
disKrok
2. Na­
le­ży ustawić
trójdrogowy
kontrolno-alarmowy
(E)the
w pozycji
charge, and leave
main otwartej.
drain valve
(F) open.
Krok 3. Na­le­ży wymienić tryskacze, które zostały
uruchomione
wraz z tryskaczami
znajdującymi
Step 2. Place
the three-way
alarm
się
w pobliżu
ognia.
control
valve
(E) in the open position.
Krok
Na­lReplace
e­ży wcisnąćthe
pokrętło
ponownego
Step4. 3.
sprinklers
that
nastawiania
(P), and
aby the
umożliwić
ponowne
have operated
sprinklers
close
osadzenie w gnieździe za­wo­ru po­wie­trz­ne­go.
to the fire.
Krok 5. Na­le­ży napełnić system powietrzem do
Step 4. Push down on the reset knob
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
to allow
the z pomocniczych
dry pipe valvezaworów
(D) to
i (P)
zamknąć
każdy
reseat.
spustowych
w przewodach rurowych ins­ta­la­
cji
w celu
spuszczenia
całej wody
pozostającej
Step
5. Via
the air supply
control
valve
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
(K)
pressurize
the
system
with
air to
częściowo otworzyć zawór spustowy w dolnej
0,7 bar,
and(L)
then
open
and close
each
części
korpusu
celem
upewnienia
się, że
pion
auxiliary
drainopróżniony.
valves inPothe
system
został
całkowicie
zaprzestaniu
piping to drain
remaining
in
odwadniania
należyany
zamknąć
zawór water
spustowy
(L)
w dolnejsections.
części korpusu.
trapped
Also, partially open
the low body drain valve (L) to assure
Krok 6. Na­le­ży otworzyć zawór kontrolny
that thepowietrzem
riser is completely
drained.
zasilania
(K) w celu przywrócenia
Close
low bodyciś­
drain
(L) as
w sys­
te­mthe
ie normalnego
nie­niavalve
powietrza.
soon as water ceases to discharge.
Krok 7. Korzystając z instrukcji umieszczonych na
Step 6.
Open
the air
supply
control
naklejce
należy
ponownie
nastawić
przyspieszacz
valve (K) to restore the system to the
(Q).
normal system air pressure.
Step 8. Partially open the main control
Krok 9. Na­le­ży całkowicie otworzyć główny
valvekontrolny
(A), and
slowly go
close
the
zawór
(A) then
i zablokować
w pozycji
main drain valve (F).
otwartej.
Step 10. Reset the fire alarm panel
notify the test:
central alarm station.
V.and
Cotygodniowy
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów
lub test:
uruchomieniem jakichkolwiek
V. Weekly
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową
ochronę
Important:
Priori,toodpowiednio,
closing anycentralną
valves
stację
alarmową. any alarms, notify local
or activating
security
guards
and the
central alarm
Krok
1. Na­
le­ży ustawić
trójdrogowy
zawór
station if applicable.
kontrolno-alarmowy
(E) w pozycji testowej,
sprawdzić,
alarmowy
Step 1. czy
the sygnał
three-way
alarmwywołany
control
przez czujnik alarmowy ciś­nie­nia przepływu
valve
(E)
in
the
test
position,
verify
that
wody (M) jest widoczny na panelu alarmowym.
the alarm signal
created
by the waterOdpowiednio,
należy
sprawdzić
dźwięk
flow pressure
alarmalar­
switch
is visturbinowego
urządzenia
mo­we­g(M)
o - musi
on
ible
at ithe
fire panel. If applicable,
być
czysty
nieprzerwany.
check the sound of the water motor
Krok 2. Na­le­ży ustawić trójdrogowy zawór
alarm — it must be clear and steady.
kontrolno-alarmowy (E) w pozycji otwartej oraz
upewnić
się,Place
że normalne
ciśnienie zasilania
Step 2.
the three-way
alarmi
ciśnienie
te­m(E)
ie zostały
Jeżeli
controlw sys­
valve
in theprzywrócone.
open position
ciśnienie
zasilania
poniżej
normy,
aby uzyskać
and verify
thatjest
the
normal
supply
and
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
system dotyczące
pressures
are restored.
If the
instrukcje
zasilania
hydraulicznego.
supply pressure is below the normal,
Krok
e­ży zamknąć zawór
przełącznika
use 3.theNa­linstructions
from the
water
ciśnieniowego
(J) the
i usual
sprawdzić
działanie
supply to obtain
pressure.
niskociśnieniowego przełącznika alar­mo­we­go
Step 3. Close the pressure switch
(N).
valve (J) and verify operation of the
Krok 4. Po sprawdzeniu, że sygnał alarmowy
low air pressure alarm switch (N).
jest widoczny na panelu alarmowym należy
z powrotem
ustawićthe zawór
przełącznika
Step 4. Return
pressure
switch
ciśnieniowego
w normalnej
otwartej.
valve (J) to (J)
the
normally pozycji
open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
Strona 28 z 30
TFP1090_PL
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixFFdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN150,
Three-Way
Alarm Test,
Withalarmu,
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN150,
z trójdrogowym
testem
z przyspieszaczem
R
Q
G
S
C
D
N
835 mm
P
J
K
M
H
L
E
B
F
A
415 mm
I.I.Normalne
Normal warunki:
conditions:
Główny
zawór valve
kontrolny
(A)
jest
•• The
main control
(A) is opened
otwarty i zablokowany, zawór kontrolny
and
locked, and the accelerator conprzyśpieszacza (S) oraz zawór kontrolny
trol
valvepowietrzem
(S) and (K)
airsąsupply
zasilania
otwarte.control
valve (K) are open.
• System tryskaczy jest napełniony powietrzem
• The
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
and is pressurized.
Główny zawór spustowy (F) i zawór spustowy
•• The
main drain valve (F), and low
w dolnej części korpusu (L) są zamknięte.
body drain valve (L) are closed.
Trójdrogowy
zawóralarm
kontrolno-alarmowy
(E)
•• The
three-way
control valve
znajduje się w pozycji otwartej.
(E) is in the open position.
Zawory
wskaźnika
ciś­nie­
nia (B)(B)
i (C)
•• The
pressure
gauge
valves
andsą
otwarte.
(C)
are open.
Zawórpressure
przełącznika
ciśnieniowego
(J) jest
•• The
switch
valve (J)
is
otwarty.
open.
Wskaźnik ciś­
nie­n
ia powietrzagauge
w sys­te­m(G)
ie (G)
•• System
air
pressure
odczytuje
ciśnienie minusowe
powietrza,
reads
downstream
air pressure,
wskaźnik
ciś­nie­nia
zasilania hydraulicznego
water
supply
pressure
gauge (H)
(H) odczytuje ciśnienie plusowe wody,
reads
the
upstream
waterprzyspieszacza
pressure,
wskaźnik ciś­nie­nia powietrza
and
accelerator
air w przyspieszaczu.
pressure gauge
(R) odczytuje
ciśnienie
(R) reads the accelerator pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
przyśpieszacz
II. Operationzaczyna działać umożliwiając
przejście ciś­nie­nia powietrza do komory
When one
orie­tmore
are actipośredniej
po­w
rz­ne­gosprinklers
za­wo­ru kontrolno-alar­
vated,
accelerator
operates
to permo­
we­go.the
To działanie
w sposób
natychmiastowy
mit system
into the
dry
znosi
zdolnośćairciś­pressure
nie­nia powietrza
w sys­
te­
mie
utrzymywania
po­wie­
trz­ne­go za­Dowo­ru
pipedovalve
intermediate
chamber.
kontrolno-alar­
o­we­go w pozycji
zamkniętejthe
bez
ing so will m
immediately
overcome
konieczności
odczekania
zaniku
ability of the
systemdoairmomentu
pressure
to
ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie do wartości
hold
the
dry
pipe
valve
closed
without
około 20% ciś­nie­nia zasilania hydraulicznego.
having
to zawór
wait for
a system air pressure
Po­
wie­trzny
kontrolno-alarmowy
otwiera
to natychmiast
decay to approximately
20%wody
of the
się
umożliwiając dopływ
do
water supply.
The systemu
dry pipe
imprzewodów
rurowych
orazvalve
jej wyrzut
mediately
to tryskaczy.
permit water
flow
ze
wszystkichopens
otwartych
Dodatkowo,
po
po­wie­trz­
ne­go za­
wo­ruto kontrolnointootwarciu
the system
piping
and
be disalar­
mo­we­gofrom
przepływ
uruchomi
czujnik
charged
anywody
open
sprinklers.
alarmowy
ciś­nthe
ie­niadry
przepływu
wody open,
(M) i,
Also, with
pipe valve
odpowiednio,
urządzenie
alarmowe.
water flowsturbinowe
to actuate
the waterflow
pressure alarm switch (M) and, as applicable, the water motor alarm.
340 mm
210 mm
III.
systemu
z pracy:
III.Wyłączanie
Removing
system
from service:
Krok
1.
Na­
l
e­
ż
y
zamknąć
główny
zawór kontrolny
Step 1. Close the main control
valve
(A), zamknąć zawór kontrolny po­wie­trzny (K),
(A),
close
the
air
supply
control
valve
zamknąć zawór kontrolny przyspieszacza (R) i
(K), close
the accelerator
control valve
ustawić
trójdrogowy
zawór kontrolno-alarmowy
(R),
and zamkniętej.
place the three-way alarm
(E)
w pozycji
Krok
le­ży częściowo
otworzyć
Step8.7.Na­Reset
accelerator
(Q) główny
using
zawór kontrolny (A), a następnie powoli zamknąć
the
instruction
on
its
resetting
label.
główny zawór spustowy (F).
Krok 2. Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
Step 2. Drain
system with
thepoprzez
main
głównego
za­wo­ruthe
spustowego
(F) oraz
drain valve
(F) andpomocniczych
by opening all
auxotwarcie
wszystkich
zaworów
spustowych
te­mie inw celu
zapewnienia
iliary drainw sys­
valves
the system
to
odwodnienia
wszystkich
przewodów głównych
make sure
that cross-mains
and
i przewodów
rozgałęzionych.
branch lines
are drained.
Step
openponownie
the main
control
Krok
10.9.
Na­lFully
e­ży nastawić
panel
alarmu
valve (A) and locki itpowiadomić
open.
przeciwpożarowego
centralną
stację alarmową.
control valve (E) in the closed position.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
IV. Placing
the system
back
in serv- i
zamknąć
pomocnicze
zawory
spustowe
ice:
pozostawić
główny zawór spustowy (F) w pozycji
otwartej.
Step 1. Close the auxiliary drain
valves
after
water ceases
to zawór
disKrok
2. Na­
le­ży ustawić
trójdrogowy
kontrolno-alarmowy
(E)the
w pozycji
charge, and leave
main otwartej.
drain valve
(F) open.
Krok 3. Na­le­ży wymienić tryskacze, które zostały
uruchomione
wraz z tryskaczami
znajdującymi
Step 2. Place
the three-way
alarm
się
w pobliżu
ognia.
control
valve
(E) in the open position.
Krok
Na­lReplace
e­ży wcisnąćthe
pokrętło
ponownego
Step4. 3.
sprinklers
that
nastawiania
(P), and
aby the
umożliwić
ponowne
have operated
sprinklers
close
osadzenie w gnieździe za­wo­ru po­wie­trz­ne­go.
to the fire.
Krok 5. Na­le­ży napełnić system powietrzem do
Step 4. Push down on the reset knob
wartości ciś­nie­nia 0,7 bar, a następnie otworzyć
to allow
the z pomocniczych
dry pipe valvezaworów
(D) to
i (P)
zamknąć
każdy
reseat.
spustowych
w przewodach rurowych ins­ta­la­
cji
w celu
spuszczenia
całej wody
pozostającej
Step
5. Via
the air supply
control
valve
w zamkniętych sekcjach ins­ta­la­cji. Na­le­ży również
(K)
pressurize
the
system
with
air to
częściowo otworzyć zawór spustowy w dolnej
0,7 bar,
and(L)
then
open
and close
each
części
korpusu
celem
upewnienia
się, że
pion
auxiliary
drainopróżniony.
valves inPothe
system
został
całkowicie
zaprzestaniu
piping to drain
remaining
in
odwadniania
należyany
zamknąć
zawór water
spustowy
(L)
w dolnejsections.
części korpusu.
trapped
Also, partially open
the low body drain valve (L) to assure
Krok 6. Na­le­ży otworzyć zawór kontrolny
that thepowietrzem
riser is completely
drained.
zasilania
(K) w celu przywrócenia
Close
low bodyciś­
drain
(L) as
w sys­
te­mthe
ie normalnego
nie­niavalve
powietrza.
soon as water ceases to discharge.
Krok 7. Korzystając z instrukcji umieszczonych na
Step 6.
Open
the air
supply
control
naklejce
należy
ponownie
nastawić
przyspieszacz
valve (K) tp restore the system to the
(Q).
normal system air pressure.
Step 8. Partially open the main control
Krok 9. Na­le­ży całkowicie otworzyć główny
valvekontrolny
(A), and
slowly go
close
the
zawór
(A) then
i zablokować
w pozycji
main drain valve (F).
otwartej.
Step 10. Reset the fire alarm panel
notify the test:
central alarm station.
V.and
Cotygodniowy
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów
lub test:
uruchomieniem jakichkolwiek
V. Weekly
urządzeń alarmowych należy powiadomić
miejscową
ochronę
Important:
Priori,toodpowiednio,
closing anycentralną
valves
stację
alarmową. any alarms, notify local
or activating
security
guards
and the
central alarm
Krok
1. Na­
le­ży ustawić
trójdrogowy
zawór
station if applicable.
kontrolno-alarmowy
(E) w pozycji testowej,
sprawdzić,
sygnał
Step 1. czy
Place
the alarmowy
three-waywywołany
alarm
przez czujnik alarmowy ciś­nie­nia przepływu
control
valve
(E)
in
the
test
position,
wody (M) jest widoczny na panelu alarmowym.
verify that thenależy
alarm signal
created
by
Odpowiednio,
sprawdzić
dźwięk
the waterflow
pressure
turbinowego
urządzenia
alar­mo­alarm
we­go - switch
musi on
(M)czysty
is visible
at the fire panel. If applibyć
i nieprzerwany.
cable, check the sound of the water
Krok 2. Na­le­ży ustawić trójdrogowy zawór
motor alarm — it must be clear and
kontrolno-alarmowy (E) w pozycji otwartej oraz
steady.się, że normalne ciśnienie zasilania i
upewnić
ciśnienie
w sys­
te­mie zostały
przywrócone.
Jeżeli
Step 2.
Place
the three-way
alarm
ciśnienie
uzyskać
controlzasilania
valve jest
(E)poniżej
in thenormy,
openaby
position
normalną wartość ciś­nie­nia należy wykonać
and verify
that the
normal
supply and
instrukcje
dotyczące
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
Krok
3. Na­
le­ży zamknąć
zawórthe
przełącznika
supply
pressure
is below
normal,
ciśnieniowego
(J) i sprawdzić
use the instructions
from thedziałanie
water
niskociśnieniowego
alar­mo­we­go
supply to obtain przełącznika
the usual pressure.
(N).
Step 3. Close the pressure switch
Krok 4. Po sprawdzeniu, że sygnał alarmowy
valve (J) and verify operation of the
jest widoczny na panelu alarmowym należy
low air pressure
alarm
switchprzełącznika
(N).
z powrotem
ustawić
zawór
ciśnieniowego
(J)
w normalnej
pozycji
Step 4. Return the pressureotwartej.
switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
TFP1090_PL Strona 29 z 30
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixGGdo
ofTFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur, consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumentem
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN100,
Standard
Alarm Test, With
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN100,
ze standardowym
testem
alarmu, z przyspieszaczem
R
Q
G
S
C
D
P
N
805 mm
H
J
K
B
M
F
E
L
A
365 mm
I.I.Normalne
Normal warunki:
conditions:
Główny
zawór valve
kontrolny
(A)
jest
•• The
main control
(A) is opened
otwarty i zablokowany, zawór kontrolny
and
locked, and the accelerator conprzyśpieszacza (S) oraz zawór kontrolny
trol
valvepowietrzem
(S) and (K)
airsąsupply
zasilania
otwarte.control
valve (K) are open.
• System tryskaczy jest napełniony powietrzem
• The
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
and is pressurized.
Główny zawór spustowy (F) i zawór spustowy
•• The
main drain valve (F), and low
w dolnej części korpusu (L) są zamknięte.
body drain valve (L) are closed.
Zawór
testowania
alarmu (E)
(E) znajduje
się
•• The
alarm
test valve
is in the
w pozycji otwartej.
closed position.
Zawory
wskaźnika
ciś­nie­
nia (B)(B)
i (C)
•• The
pressure
gauge
valves
andsą
otwarte.
(C)
are open.
Zawórpressure
przełącznika
ciśnieniowego
(J) jest
•• The
switch
valve (J)
is
otwarty.
open.
Wskaźnik ciś­
nie­n
ia powietrzagauge
w sys­te­m(G)
ie (G)
•• System
air
pressure
odczytuje
ciśnienie minusowe
powietrza,
reads
downstream
air pressure,
wskaźnik
ciś­nie­nia
zasilania hydraulicznego
water
supply
pressure
gauge (H)
(H) odczytuje ciśnienie plusowe wody,
reads
the
upstream
waterprzyspieszacza
pressure,
wskaźnik ciś­nie­nia powietrza
and
accelerator
air w przyspieszaczu.
pressure gauge
(R) odczytuje
ciśnienie
(R) reads the accelerator pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
przyśpieszacz
II. Operationzaczyna działać umożliwiając
przejście ciś­nie­nia powietrza do komory
When one
orie­tmore
are actipośredniej
po­w
rz­ne­gosprinklers
za­wo­ru kontrolno-alar­
vated,
accelerator
operates
to permo­
we­go.the
To działanie
w sposób
natychmiastowy
mit system
into the
dry
znosi
zdolnośćairciś­pressure
nie­nia powietrza
w sys­
te­
mie
utrzymywania
po­wie­
trz­ne­go za­Dowo­ru
pipedovalve
intermediate
chamber.
kontrolno-alar­
o­we­go w pozycji
zamkniętejthe
bez
ing so will m
immediately
overcome
konieczności
odczekania
zaniku
ability of the
systemdoairmomentu
pressure
to
ciś­nie­nia powietrza w sys­te­mie do wartości
hold
the
dry
pipe
valve
closed
without
około 20% ciś­nie­nia zasilania hydraulicznego.
having
to zawór
wait for
a system air pressure
Po­
wie­trzny
kontrolno-alarmowy
otwiera
to natychmiast
decay to approximately
20%wody
of the
się
umożliwiając dopływ
do
water supply.
The systemu
dry pipe
imprzewodów
rurowych
orazvalve
jej wyrzut
mediately
to tryskaczy.
permit water
flow
ze
wszystkichopens
otwartych
Dodatkowo,
po
po­wie­trz­
ne­go za­
wo­ruto kontrolnointootwarciu
the system
piping
and
be disalar­
mo­we­gofrom
przepływ
uruchomi
czujnik
charged
anywody
open
sprinklers.
alarmowy
ciś­nthe
ie­niadry
przepływu
wody open,
(M) i,
Also, with
pipe valve
odpowiednio,
urządzenie
alarmowe.
water flowsturbinowe
to actuate
the waterflow
pressure alarm switch (M) and, as applicable, the water motor alarm.
400 mm
III.
systemu
z pracy:
III.Wyłączanie
Removing
system
from service:
Krok 1. Na­le­ży zamknąć główny zawór
Step
1.
Close
the
main
controlzasilania
valve
kontrolny (A), zamknąć zawór kontrolny
powietrzem
zamknąć
kontrolny
(A), close (K)
the i air
supply zawór
control
valve
przyspieszacza
(R). the accelerator control
(K), and close
valve
Krok
2. (R).
Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
głównego
za­wo­ruthe
spustowego
(F) oraz
Step 2. Drain
system with
thepoprzez
main
otwarcie
wszystkich
zaworów
drain valve
(F) andpomocniczych
by opening all
auxspustowych w sys­te­mie w celu zapewnienia
iliary
drain
valves
in
the
system
to
odwodnienia wszystkich przewodów głównych
make sure
that cross-mains and
i przewodów
rozgałęzionych.
branch lines are drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć
pomocnicze
zawory
spustowe
IV. Placing
the system
back
in serv- i
pozostawić
główny zawór spustowy (F) w pozycji
ice:
otwartej.
Step 1. Close the auxiliary drain
Krok
2. Na­lafter
e­ży wymienić
które
valves
watertryskacze,
ceases
to zostały
disuruchomione
z tryskaczami
znajdującymi
charge, andwraz
leave
the main drain
valve
się w pobliżu ognia.
(F) open.
Krok 3. Na­le­ży wcisnąć pokrętło ponownego
Step 2. Replace
sprinklers
that
nastawiania
(P), aby the
umożliwić
ponowne
have operated
andza­
the
close
osadzenie
w gnieździe
wo­rsprinklers
u po­wie­trz­ne­
go.
to the fire.
Krok 4. Na­le­ży napełnić system powietrzem do
Step 3.ciś­Push
the reset
knob
wartości
nie­nia down
0,7 bar,on
a następnie
otworzyć
to allow
the z pomocniczych
dry pipe valvezaworów
(D) to
i (P)
zamknąć
każdy
spustowych
w przewodach rurowych ins­ta­la­
reseat.
cji w celu spuszczenia całej wody pozostającej
Step 4. Via the
air supply
valve
w zamkniętych
sekcjach
ins­ta­la­cji.control
Na­le­ży również
(K) pressurize
system
withw dolnej
air to
częściowo
otworzyćthe
zawór
spustowy
0,7 bar,
and(L)
then
open
and close
each
części
korpusu
celem
upewnienia
się, że
pion
został
całkowicie
zaprzestaniu
auxiliary
drainopróżniony.
valves inPothe
system
odwadniania
należy
zamknąć
zawór water
spustowy
piping to drain
any
remaining
in
(L)
w dolnejsections.
części korpusu.
trapped
Also, partially open
the low
valvezawór
(L) to kontrolny
assure
Krok
5. body
Na­le­żydrain
otworzyć
that thepowietrzem
riser is completely
drained.
zasilania
(K) w celu przywrócenia
Close
low bodyciś­
drain
(L) as
w sys­
te­mthe
ie normalnego
nie­niavalve
powietrza.
soon as water ceases to discharge.
Krok 6. Korzystając z instrukcji umieszczonych na
naklejce
należy
ponownie
nastawić
przyspieszacz
Step 5.
Open
the air
supply
control
(Q).
valve (K) to restore the system to the
normal
system
air pressure.
Krok
7. Na­
le­ży częściowo
otworzyć główny
zawór
kontrolny
(A),
następnie powoli
Step 6. Reset aaccelerator
(Q)zamknąć
using
główny zawór spustowy (F).
the instruction on its resetting label.
195 mm
Krok
le­ży całkowicie
otworzyć
główny
Step8.7.Na­
Partially
open the
main control
zawór kontrolny (A) i zablokować go w pozycji
valve
(A),
and
then
slowly
close
the
otwartej.
main drain valve (F).
Krok 9. Na­le­ży nastawić ponownie panel alarmu
Step 8. Fully open
the main centralną
control
przeciwpożarowego
i powiadomić
valvealarmową.
(A) and lock it open.
stację
9. Reset test:
the fire alarm panel and
V.Step
Cotygodniowy
notify the central alarm station.
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
V. Weekly
test: i, odpowiednio, centralną
miejscową
ochronę
stację alarmową.
Important: Prior to closing any valves
or activating
any zawór
alarms,
notify alarmu
local
Krok
1. Na­le­ży ustawić
testowania
(E)
w pozycji
otwartej,
czy alarm
sygnał
security
guards
andsprawdzić,
the central
alarmowy
przez czujnik alarmowy
station ifwywołany
applicable.
ciś­nie­nia przepływu wody (M) jest widoczny
Step
1. Open
the alarm
test valvenależy
(E),
na
panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
sprawdzić
dźwięk
urządzenia
verify that
the turbinowego
alarm signal
createdalar­
by
mo­
we­g
o - musi on być
czysty i nieprzerwany.
the
waterflow
pressure
alarm switch
(M) is2.visible
the firezawór
panel.testowania
If appliKrok
Na­le­żyatustawić
cable,(E)check
theotwartej
soundoraz
of upewnić
the water
alarmu
w pozycji
się,
alarm
— itzasilania
must be
clear w sys­
and
żemotor
normalne
ciśnienie
i ciśnienie
steady.
te­
mie zostały przywrócone. Jeżeli ciśnienie
zasilania jest poniżej normy, aby uzyskać
Step
2. Close
valve
(E),
normalną
wartośćthe
ciś­alarm
nie­nia test
należy
wykonać
verify that
the normal
and sysinstrukcje
dotyczące
zasilaniasupply
hydraulicznego.
tem pressures are restored. If the sup-
Krok
3. Na­le­ży is
zamknąć
przełącznika
ply pressure
below zawór
the normal,
use
ciśnieniowego
(J) from
i sprawdzić
the instructions
the water działanie
supply
niskociśnieniowego przełącznika alar­mo­we­go
to obtain the usual pressure.
(N).
Step4. 3.
the pressure
switch
Krok
Po Close
sprawdzeniu,
że sygnał alarmowy
valve
(J) and
the
jest
widoczny
na verify
panelu operation
alarmowymofnależy
low air pressure
alarm
switchprzełącznika
(N).
z powrotem
ustawić
zawór
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
Step 4. Return
the pressure
switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.
Strona 30 z 30
TFP1090_PL
Załącznik
1090 (09/2005).
AppendixHHdo
of TFP
TFP1090
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia
Summary Instructions
(If problems
occur,tem
consult
full document)
problemów
proszę zapoznać
się z dokumen­
w pełnym
brzmieniu). Zawór kontrolnoDry Pipe Valve,
DN100,
Standard
Alarm Test, With
Accelerator
alarmowy
po­wie­tDPV-1,
rzny DPV-1,
DN150,
ze standardowym
testem
alarmu, z przyspieszaczem
R
Q
G
S
C
D
N
835 mm
P
J
K
M
H
L
E
B
F
A
415 mm
I.I.Normalne
Normal warunki:
conditions:
Główny
zawór valve
kontrolny
(A)
jest
•• The
main control
(A) is opened
otwarty i zablokowany, zawór kontrolny
and
locked, and the accelerator conprzyśpieszacza (S) oraz zawór kontrolny
trol
valvepowietrzem
(S) and air
supply
zasilania
(K) są
otwarte.control
valve (K) are open.
• System tryskaczy jest napełniony powietrzem
• The
pod sprinkler
ciśnieniem.system is filled with air
and is pressurized.
Główny
zawór
spustowy
(F) i(F),
zawór
spustowy
•• The
main
drain
valve
and
low
w dolnej części korpusu (L) są zamknięte.
body drain valve (L) are closed.
Zawór
testowania
alarmu (E)
(E) znajduje
się
•• The
alarm
test valve
is in the
w pozycji otwartej.
closed position.
Zawory
wskaźnika
ciś­nvalves
ie­nia (B)(B)
i (C)
•• The
pressure
gauge
andsą
otwarte.
(C)
are open.
Zawórpressure
przełącznika
ciśnieniowego
(J) jest
•• The
switch
valve (J)
is
otwarty.
open.
Wskaźnik ciś­
nia powietrzagauge
w sys­te­m(G)
ie (G)
•• System
airnie­pressure
odczytuje
ciśnienie minusowe
powietrza,
reads
downstream
air pressure,
wskaźnik
ciś­nie­npressure
ia zasilania hydraulicznego
water
supply
gauge (H,)
(H) odczytuje ciśnienie plusowe wody,
reads
the
upstream
waterprzyspieszacza
pressure,
wskaźnik ciś­nie­nia powietrza
and
accelerator
air w przyspieszaczu.
pressure gauge
(R) odczytuje
ciśnienie
(R) reads the accelerator pressure.
II. Działanie
Po uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
przyśpieszacz
II. Operationzaczyna działać umożliwiając
przejście ciś­nie­nia powietrza do komory
When one
orie­more
are actipośredniej
po­w
trz­ne­gosprinklers
za­wo­ru kontrolno-alar­
vated,
accelerator
operates
to permo­
we­go.the
To działanie
w sposób
natychmiastowy
mit system
into the
dry
znosi
zdolnośćairciś­pressure
nie­nia powietrza
w sys­
te­
mie
utrzymywania
po­wie­
trz­ne­go za­Dowo­ru
pipedo
valve
intermediate
chamber.
kontrolno-alar­
mo­we­go w pozycji
zamkniętejthe
bez
ing so will immediately
overcome
konieczności
odczekania
zaniku
ability of the
systemdoairmomentu
pressure
to
ciś­
nie­nthe
ia powietrza
w sys­te­closed
mie do without
wartości
hold
dry pipe valve
około 20% ciś­nie­nia zasilania hydraulicznego.
having
to wait
a system air pressure
Po­
wie­trzny
zawórfor
kontrolno-alarmowy
otwiera
to natychmiast
decay to approximately
20% wody
of the
się
umożliwiając dopływ
do
water supply.
The systemu
dry pipe
valve
imprzewodów
rurowych
oraz
jej wyrzut
mediately
to permit
flow
ze
wszystkichopens
otwartych
tryskaczy.water
Dodatkowo,
po
po­wie­trz­
ne­go za­
wo­rto
u kontrolnointootwarciu
the system
piping
and
be disalar­
mo­we­gofrom
przepływ
uruchomi
czujnik
charged
anywody
open
sprinklers.
alarmowy
ciś­nthe
ie­niadry
przepływu
wodyopen,
(M) i,
Also, with
pipe valve
odpowiednio,
urządzenie
alarmowe.
water flowsturbinowe
to actuate
the waterflow
pressure alarm switch (M) and, as applicable, the water motor alarm.
460 mm
III.
systemu
z pracy:
III.Wyłączanie
Removing
system
from service:
Krok 1. Na­le­ży zamknąć główny zawór
Step
1.
Close
the
main
controlzasilania
valve
kontrolny (A), zamknąć zawór kontrolny
(A), close (K)
the iairzamknąć
supply zawór
controlkontrolny
valve
powietrzem
przyspieszacza
(R). the accelerator control
(K), and close
valve
Krok
2. (R).
Na­le­ży odwodnić system przy pomocy
głównego
za­wo­ruthe
spustowego
(F) oraz
Step 2. Drain
system with
thepoprzez
main
otwarcie
wszystkich
zaworów
drain valve
(F) andpomocniczych
by opening all
auxspustowych w sys­te­mie w celu zapewnienia
iliary
drain
valves
in
the
system
to
odwodnienia wszystkich przewodów głównych
sure
that cross-mains and
i make
przewodów
rozgałęzionych.
branch lines are drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Kiedy woda przestanie wyciekać należy
zamknąć
pomocnicze
zawory
IV. Placing
the system
backspustowe
in serv- i
pozostawić
główny zawór spustowy (F) w pozycji
ice:
otwartej.
Step 1. Close the auxiliary drain
Krok
2. Na­lafter
e­ży wymienić
valves
watertryskacze,
ceasesktóre
to zostały
disuruchomione
z tryskaczami
znajdującymi
charge, andwraz
leave
the main drain
valve
się w pobliżu ognia.
(F) open.
Krok 3. Na­le­ży wcisnąć pokrętło ponownego
Step 2. Replace the sprinklers that
nastawiania (P), aby umożliwić ponowne
have operated
andza­
the
close
osadzenie
w gnieździe
wo­rsprinklers
u po­wie­trz­ne­
go.
to the fire.
Krok 4. Na­le­ży napełnić system powietrzem do
Step 3.ciś­
Push
the reset
knob
wartości
nie­nia down
0,7 bar,on
a następnie
otworzyć
to allow
the z pomocniczych
dry pipe valve zaworów
(D) to
i (P)
zamknąć
każdy
spustowych
w przewodach rurowych ins­ta­la­
reseat.
cji w celu spuszczenia całej wody pozostającej
Step 4. Via the
air supply
control
valve
w zamkniętych
sekcjach
ins­ta­la­cji.
Na­le­ży również
(K) pressurize
system
with w dolnej
air to
częściowo
otworzyćthe
zawór
spustowy
0,7 bar,
and(L)
then
open
and close
each
części
korpusu
celem
upewnienia
się, że
pion
został
całkowicie
zaprzestaniu
auxiliary
drain opróżniony.
valves in Pothe
system
odwadniania
należy
zamknąć
zawórwater
spustowy
piping to drain
any
remaining
in
(L)
w dolnejsections.
części korpusu.
trapped
Also, partially open
the low
valvezawór
(L) to kontrolny
assure
Krok
5. body
Na­le­żydrain
otworzyć
that thepowietrzem
riser is completely
drained.
zasilania
(K) w celu przywrócenia
Close
low bodyciś­
drain
(L) as
w sys­
te­mthe
ie normalnego
nie­niavalve
powietrza.
soon as water ceases to discharge.
Krok 6. Korzystając z instrukcji umieszczonych na
naklejce
należy
ponownie
nastawić
przyspieszacz
Step 5.
Open
the air
supply
control
(Q).
valve (K) to restore the system to the
normal
air pressure.
Krok
7. system
Na­le­ży częściowo
otworzyć główny
zawór
kontrolny
(A),
następnie powoli
Step 6. Reset aaccelerator
(Q)zamknąć
using
główny
zawór spustowy
the instruction
on its(F).resetting label.
210 mm
Krok
le­ży całkowicie
otworzyć
główny
Step8.7. Na­
Partially
open the
main control
zawór kontrolny (A) i zablokować go w pozycji
valve
(A),
and
then
slowly
close
the
otwartej.
main drain valve (F).
Krok 9. Na­le­ży nastawić ponownie panel alarmu
Step 8. Fully open
the main centralną
control
przeciwpożarowego
i powiadomić
valvealarmową.
(A) and lock it open.
stację
9. Reset test:
the fire alarm panel and
V.Step
Cotygodniowy
notify the central alarm station.
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
V. Weekly
test: i, odpowiednio, centralną
miejscową
ochronę
stację alarmową.
Important: Prior to closing any valves
or activating
any zawór
alarms,
notify alarmu
local
Krok
1. Na­le­ży ustawić
testowania
(E)
w pozycji
otwartej,
czy alarm
sygnał
security
guards
andsprawdzić,
the central
alarmowy
przez czujnik alarmowy
station ifwywołany
applicable.
ciś­nie­nia przepływu wody (M) jest widoczny
Step
1. Open
the alarm
test valvenależy
(E),
na
panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
sprawdzić
dźwięk
urządzenia
verify that
the turbinowego
alarm signal
createdalar­
by
mo­
we­waterflow
go - musi on być
czysty i nieprzerwany.
the
pressure
alarm switch
(M) is2.visible
the fire zawór
panel.testowania
If appliKrok
Na­le­żyatustawić
cable,(E)check
theotwartej
soundoraz
of the
water
alarmu
w pozycji
upewnić
się,
motor
alarm
— itzasilania
must be
clear w sys­
and
że
normalne
ciśnienie
i ciśnienie
steady.
te­
mie zostały przywrócone. Jeżeli ciśnienie
zasilania jest poniżej normy, aby uzyskać
Step
2. Close
valve
(E),
normalną
wartośćthe
ciś­alarm
nie­nia test
należy
wykonać
verify that
the normal
and sysinstrukcje
dotyczące
zasilaniasupply
hydraulicznego.
tem pressures are restored. If the sup-
Krok
3. Na­le­ży iszamknąć
zawór
przełącznika
ply pressure
below the
normal,
use
ciśnieniowego
(J) from
i sprawdzić
the instructions
the water działanie
supply
niskociśnieniowego przełącznika alar­mo­we­go
to obtain the usual pressure.
(N).
Step4. 3.
the pressure
switch
Krok
Po Close
sprawdzeniu,
że sygnał alarmowy
valve
(J) and
the
jest
widoczny
na verify
panelu operation
alarmowymofnależy
low air pressure
alarm
switchprzełącznika
(N).
z powrotem
ustawić
zawór
ciśnieniowego
(J) w normalnej
pozycji otwartej.
Step 4. Return
the pressure
switch
valve (J) to the normally open position
after verifying that the alarm signal is
visible at the fire panel.

Podobne dokumenty