Zawór alarmowy DN100, DN150 i DN200, model AV-1

Komentarze

Transkrypt

Zawór alarmowy DN100, DN150 i DN200, model AV-1
Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
http://www.tyco-fireproducts.com
Model AV-1-300 Alarm Valve, DN100, DN150 & DN200
ZawórRC-1
alarmowy
DN100,
DN150 i DN200, model AV-1-300
Model
Retard
Chamber
Komora opóźniająca
European
Conformitymodel
ValveRC-1
Trim, 16 Bar
Osprzęt zaworu zgodny z normami europejskimi, 16 bar
CZĘŚCI
General
Charakterystyka
SECTIONS
Charakterystyka ogólna .............................. 1
General
Description
. . . . . . . 1 3 Description
Dane techniczne
.............................................
ogólna
Zasada działania
Technical
Data ..............................................
. . . . . . . . .3 4
Kryteria
projektowe
Operating Principles......................................
. . . . . . .4 4
Montaż ............................................................... 5
Design Criteria . . . . . . . . . . 4
Procedura nastawiania zaworu ................ 5
Installation
. . . . . ...............................12
. . . . . .5
Obsługa i konserwacja
Ograniczona
.............................13
Valve
Settinggwarancja
Procedure
. . . . .5
Składanie
zamówień ..................................14
Care
and Maintenance
. . . . 12
Streszczenie instrukcji. . . . ..Załączniki A-F
Limited Warranty . . . . . . . . 13
Ordering Procedure . . . . . . 14
Summary Instructions
. . . . . . . . . Appendices A-F
RYSUNKI
1 – Zestaw ......................................................... 2
2 - Utrata ciśnienia ......................................... 3
FIGURES
Długość zabudowy
1 3- -Assembly
. . . . zaworu
. . . . ..................
. .2 3
4 - Działanie zaworu ..................................... 4
2 - Pressure Loss . . . . . . . . 3
5 - Osprzęt zaworu DN100
3 - Valve
Take-Out
Dimensions
.3 6
z komorą
opóźniającą
.............................
4 6- -Valve
Operation
. . . . . . .4
Osprzęt
zaworu DN150
z komorą
opóźniającą
5 - Valve
Trim,
DN100 ............................. 7
7 - w/
Osprzęt
zaworu
DN200 . . . . . 6
Retard
Chamber
z komorą
opóźniającą
6 - Valve
Trim,
DN150 ............................. 8
8 - w/
Osprzęt
zaworu
DN100 . . . . . 7
Retard
Chamber
bez
komory
opóźniającej
...................... 9
7 - Valve Trim, DN200
9 - w/
Osprzęt
zaworu
DN150 . . . . . 8
Retard
Chamber
bez komory
....................10
8 - Valve
Trim, opóźniającej
DN100
10 w/o
- Osprzęt
zaworu
DN200 . . . . 9
Retard
Chamber
bez komory opóźniającej ....................11
9 - Valve Trim, DN150
w/o Retard Chamber . . . 10
10 - Valve Trim, DN200
w/o Retard Chamber
Strona 1 z 20
Page 1 of 14
. . . 11
The DN100, DN150, and DN200,
Zawory alarmowe DN100, DN150 i DN200
Model
Valves are
dimodelAV-1-300
AV-1-300 sąAlarm
to przepływowe
zawory
vided
seat oring,
rubberpierścieniu
faced clapper,
alarmowe
dzielonym
gniazda
waterflow
alarm valves
that are
inz klapą o gumowej
powierzchni
czołowej,
tended
use in wet pipe
(automatic
które sąforprzeznaczone
do wykorzystania
sprinkler)
protection
systems.
w mokrych fire
systemach
przeciwpożarowych
They
are designed to
automatically
(z automatycznymi
tryskaczami).
Sąacone
zaprojektowane
do automatycznego
urutuate
electric and/or
hydraulic alarms
chamiania
elektrycznych
i/lub
when
there alarmów
is a steady
flow of water
hydraulicznych
napływie
into
the system przy
that stałym
is equivalent
to wody
the
do systemu
równym
discharge
rate
of onewielkości
or morewypływu
sprinz
jednego
lub
więcej
tryskaczy.
klers.
W systemach
podlegających
zmianom
An
optional, Model
RC-1 Retard
wartości
ciśnienia
wymagane
jest
zastoChamber is required for installations
sowanie opcjonalnej komory opóźniającej
subject
to
variable
pressures.
It
is
model RC-1. Jest ona używana do zapoused
to help
preventalarmom
false alarms
asbiegania
fałszywym
związanym
sociated
withciśnienia
pressure
variations sysin
z wahaniami
w publicznych
public
water
supplies.
temach
zaopatrzenia
w wodę.
The
AV-1-300
Check Valve
Osprzęt
zaworuAlarm
kontrolno-alarmowego
Trim
includes
pressure
gauges moto
AV-1-300
zawiera
ciśnieniomierze
monitor
system
pressure
conditions,
a
nitorujące
warunki
ciśnieniowe
w systemie, obejściowy
zawór jednokierunkowy,
by-pass
check valve,
a main drain
głównyand
zawór
zawórThe
tesvalve,
an spustowy
alarm testoraz
valve.
towy alarmu.
zawór
bypass
check Obejściowy
valve reduces
thejednokiposerunkowy
ogranicza
możliwość
powstawasibility
of false
alarms
by permitting
nia as
fałszywych
umożliwiając
slow
well as alarmów
small transient
inpowolnyinjak
również
niewielki
chwilowy
creases
water
supply
pressure
to be
wzrost ciśnienia przepływu wody przez syspassed
to the
system
tem bezthrough
otwierania
klapy
na liniiwithout
zasilania
opening
wodą. the waterway clapper.
OSTRZEŻENIE
WARNING
Opisane
tu zawór
kontrolno-alarmowy
model
The
Model
AV-1-300
Alarm Check
AV-1 oraz
model
RC-1
Valves
andkomorę
Model opóźniającą
RC-1 Retard
Chamnależy
instalować
i konserwować
zgodnie
ber
described
herein
must be installed
z niniejszym
dokumentem,
a także
zgodnie
and
maintained
in compliance
with
this
z normami inuznawanymi
przez
instytucje
document
addition to the
standards
atestujące oraz
regulacjami
wszelkich
innych
recogized
by the
Approval
agency,
in
kompetentnych organów. Niezastosowanie
addition
to
any
other
authorities
having
się do powyższego może spowodować
jurisdiction.
Failure
to do
so may imnieprawidłowe
działanie
przedstawionych
pair
the performance of these detu urządzeń.
vices.
Za utrzymywanie swojego systemu i urządzeń
The
owner is responsible
for maintainprzeciwpożarowych
w stanie umożliwiającym
ing
fire protection
systemodpowiada
and deichtheir
prawidłowe
funkcjonowanie
vices
in proper
condition.
właściciel.
Wszelkieoperating
pytania należy
kierować
do installing
wykonawcycontractor
systemu lub
producenta
The
or manufacurządzenia.
turer
should be contacted with any
questions.
PAŹDZIERNIK, 2005
DRAFT 10/13/05
TFP990_PL
TFP990
TFP990
TFP990_PL
Strona
2014
Page 22zof
CZĘŚCI
VALVEZAWORU
PARTS
NR OPIS
SZT. PATRZ
NO.
DESCRIPTION
QTY. REF.
NW
11 Korpus
Valve zaworu
Body ......................
. . . . . . 1 NR1
otworu wy1
(c)
22 Pokrywa
Handhole
Cover
.
.
.
1
See
(c)
czystkowego .......................
3 Uszczelka
Handhole
Cover otworu
pokrywy
3
1 (a) lub (c)
wyczystkowego
Gasket . . . . ...................
. . . . . . 1 See (a) or (c)
NW
gniazda
44 Pierścień
Seat Ring
. . . .................
. . . . 1 NR1
1 (b) (b)
Clapper
. . . . . . . . . . 1 See
55 Klapa
....................................
czołowa
1 (a)
(a) or
lub(b)
(b)
Clapper Facing
. . . klapy
. 1 See
66 Powierzchnia
77 Podkładka
Clapper Washer
. . . 1 See
1 (b) (b)
klapy, .................
sześciokątną nakrętką
88 Śruba
Hex zSelf-Locking
1
(b)
samoblokującąCap Screw . ...................
. . . . . . 1 See (b)
9
1
Sworzeń
zawiasu
klapy
.......
Clapper Hinge Pin . . 1 See (b) (b)
9
10 Tuleja
sworznia
zawiasu klapy 4
NW
10
Clapper
Hinge
11 Sprężyna
(b)
klapy.....................
Pin Bushing
. . . . . . 4 NR1
11
Clapper Spring . . . . 1
See (b)
CZĘŚCI
VALVEZAWORU
PARTS
NR
NO.OPIS
DESCRIPTION
QTY. REF.SZT. PATRZ
12 Pokrywa
otworu
wyczystkowego
12
Handhole
Cover
Śruba
łbem sześciokątnym
Hex zBolt,
4
(c)
Zawory
...................................
. . . . . 4 See (c)
DN100DN100
Valves
(c)
Zawory
i DN200 ................. 6
DN150DN150
& DN200
13 Sworzeń
Valves zawiasu
. . . . . . klapy
. . . . . 6 See (c)
do rur
z łbem
kwadra13 Korek
Clapper
Hinge
Pin
towym
Square Head Pipe
ZN
Korek 3/8” NPT ................................... 1
Plug, 3/8" NPT . . . . 1 CH
CZĘŚCI ZAMIENNE
REPLACEMENT
PARTS
NR OPIS
NO.
DESCRIPTION
P/N P/N
(a) Zestaw części naprawczych
(a) zawiera
Repair 3Parts
Kit,
i6
Includes
3 &.............................
6
92-200-1-416
Zawór
DN100
DN100
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-416
92-200-1-620
Zawór
DN150
.............................
DN150
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-620
92-200-1-816
Zawór
DN200
.............................
DN200
Valve . . . . . . . . 92-200-1-816
(b) Zespół
klapy
(b) obejmuje
Clapper Assembly,
5-11
Zawór
DN100
............................. 92-200-1-423
Includes
5-11
DN100
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-423
92-200-1-623
Zawór
DN150
.............................
DN150
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-623
92-200-1-823
Zawór
DN200
.............................
(c) Zestaw
DN200części
Valve . . . . . . . . 92-200-1-823
otworu
wy(c) pokrywy
Handhole
Cover
czystkowego,
20,7bar,
bar
Parts Kit, 20,7
Zawiera elementy 2, 3, 12
Includes
2,
3,
12
Zawór DN100 ............................. 92-203-1-424
DN100
Valve
. . . . . . . . 92-203-1-424
92-203-1-624
Zawór
DN150
.............................
DN150 Valve . . . . . . . . 92-203-1-624
Zawór DN200 ............................. 92-203-1-824
DN200 Valve . . . . . . . . 92-203-1-824
UWAGI:
NOTES:
1. Zawór
K x K pokazano dla odniesienia; części
składowe
x R i K xfor
R sąreference;
wspólne.
1. F zaworów
x F valveRshown
2. NW: Niewymienne.
components for G x G and F x G
3. ZN: Zwykłe
valvesnarzędzia
are shared.
2. NR: Not Replaceable
3. CH: Common Hardware
11
1
5
10
10
9
13
6
7
4
8
3
2
12
FIGURE 11
RYSUNEK
DN100,ALARMOWY
DN150 & DN200
MODEL
AV-1-300
ZAWÓR
DN100,
DN150
i DN200ALARM
MODEL VALVE
AV-1-300
——
ASSEMBLY
—
MONTAŻ —
TFP990_PL
TFP990
Strona 3 z 20
Page 3 of 14
Dane
techniczne
Technical
Data
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
Obejściowy zawór jednokierunkowy
Water Supply Pressure Gauge
Samoczynny zawór odwadniający
System Pressure Gauge
Czujnik
alarmowy
ciśnienia
przepływu
Main
Drain
/ Alarm
Test Valve
wody
Bypass Check Valve
Komora opóźniająca, jeżeli ma ona
Automatic
Drain Valve
zastosowanie
Waterflow Pressure Alarm Switch
Retard Chamber, as applicable
Osprzęt zaworu:
0,25
DN
100
150
0,20
00
DN
0,10
0,09
0,08
DN
2
ZNAMIONOWY
SPADEK CIŚNIENIA
W bar
NOMINAL PRESSURE
DROP IN BAR
Atesty:
Zawory alarmowe DN100, DN150 i DN200
model AV-1 -300 z , lub bez komory
Approvals: zostały zatwierdzone przez
opóźniającej
Thei VDS
DN100,
DN150, zgodnym
and DN200
FM,
wraz z osprzętem
z norModeleuropejskimi
AV-1-300 Alarm
mami
(patrz Valves
Rysunki with
od 5 or
do
without Model RC-1 Retard Chamber
10).
are FM and VDS Approved with EuroZawór
alarmowy Valve Trim (Ref. Figpean Conformity
ures 5 thru
10).DN150 i DN200 model AVZawory
DN100,
1-300 z osprzętem zgodnym z normami
europejskimi
Alarm Valveprzeznaczone są do instalacji
pionowych,
(przepływ
skierowany
do góry),
The DN100,
DN150,
and DN200,
aModel
ich maksymalne
wynoAV-1-300ciśnienie
Valvesrobocze
with Eurosipean
16 bar.
Znamionowa
ciśnienia
Conformity
Valveutrata
Trim are
for
względem
przepływu pokazana
jest na
Ryvertical installations
(flow going
up),
sunku
2, natomiast
zaand they
are rateddługość
for usezabudowy
at a maxiworu
na Rysunku
3. bar. Nomimumpokazano
service pressure
of 16
nal pressure
loss versus
flow są
is shown
Złącza
kołnierzowe
wykonane
według
in Figure
2, and lub
the ANSI
valveB16.1
take-out
ISO
2084 (PN10/16)
(Klasa
dimensions
are shown
Figure 3. tam
125).
Rowkowane
złączainwylotowe,
gdzie mają one zastosowanie, są wykony-
Osprzęt zaworu pokazano na Rysunkach
Retard
Chamber:
od
5 do 10.
Osprzęt zaworu jest ujęty jako
The Retard
Chamber is cast
część
atestu laboratoryjnego
dlairon.
zaworu
alarmowego AV-1-300 i jest on niebędny
Valve
Trim:
do
prawidłowego
funkcjonowania zawoThe
Valve Trim
is illustrated
in Figures
ru
AV-1-300.
Każdy
pakiet osprzętu
za5 thrunastępujące
10. The Valve
Trim forms a part
wiera
pozycje:
of the laboratory approval of the AV• Wskaźnik
wodą
1-300
Alarmciśnienia
Valve zasilania
and is necessary
for
the proper
operation
of the AV-1• Wskaźnik
ciśnienia
w systemie
300 Alarm Valve. Each package of trim
• Spust główny/zawór
includes
the following testowy
items: alarmu
wane zgodnie ze standardową specyfikacją
Flanged connections
areSądrilled
per
rowkowania
rur stalowych.
one odpoISO 2084
(PN10/16) orz ANSI
B16.1
wiednie
do wykorzystania
rowkowanymi
(Class 125).
The grooved
connecpołączeniami
końcówek
rur umieszczonymi
tions,
applicable, aredocut
in accordna
liścieas
i zatwierdzonymi
pracy
w systemie
przeciwpożarowym.
ance
with standard groove specifications for steel pipe. They are suitable
Gwintowane złącza zaworów wykonane są
for useISO
with
grooved
end podłączenia
pipe couwedług
7/1 w
celu łatwego
plings that
are listed or approved
for
osprzętu
wyszczególnionego
na Rysunkach
fire5 protection
system service.
od
do 10.
Threadedskładowe
port connections
are per
Elementy
zaworu są pokazane
ISO
7/1
to
readily
accept
the
arna Rysunku 1. Korpus i pokrywatrim
otworu
rangements detailed
in Figures
5 thru
wyczystkowego
są wykonane
z żeliwa
sfer10.
oidalnego.
Pierścień gniazda jest wykonany
zComponents
brązu. Klapa of
jestthe
albo
odlewana,
Alarm
Valve albo
are
wykonana
z
żeliwa
sferoidalnego.
shown in Figure 1. The body and Zawory
handwe
wykorzystują
holewszystkich
cover are rozmiarach
ductile iron.
The seat
powierzchnię
czołową
klapy zis
kauczuku
ring is bronze.
The clapper
either
etylenowo-propylenowego.
cast or ductile iron. All valve sizes utilize an EPDM
clapper facing.
Komora
opóźniająca:
Komora opóźniająca wykonana jest
z żeliwa.
0,07
0,06
0,05
1000
2000
3000
5000
7000
10000
15000
FLOWPRZEPŁYWU
RATE IN LITRES
PER MINUTE
(LPM) (l/min)
PRĘDKOŚĆ
W LITRACH
NA MINUTĘ
FIGURE 22
RYSUNEK
DN100,
DN150
&
DN200
MODEL
VALVE
ZAWÓR ALARMOWY DN100,
DN150AV-1-300
i DN200 ALARM
MODEL AV-1-300
— NOMINAL PRESSURE LOSS VERSUS FLOW —
— ZNAMIONOWA UTRATA CIŚNIENIA WZGLĘDEM PRZEPŁYWU—
DN100
356 mm
356 mm
FxF,KxR
FxG,
(KxK,
lub
orRxR)
GxG
305 mm
mm
305
(FxF,
(KxK, FxG)
KxR)
311 mm
(RxR)
(GxG)
254 mm
mm
254
(FxF,
FxG)
(KxK, KxR)
260
260 mm
mm
(RxR)
(GxG)
DN150
DN200
RYSUNEK
FIGURE 3
DN100,
DN150 & DN200
MODEL
ALARMAV-1-300
VALVE
ZAWÓR
ALARMOWY
DN100,
DN150AV-1-300
i DN200 MODEL
—
DIMENSIONS
—TAKE-OUT
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY
——
TFP990_PL
TFP990
Strona
2014
Page 44zof
WATERFLOW
CZUJNIK
PRESSURE
ALARMOWY
ALARM
SWITCH
CIŚNIENIA
PRZEPŁYWU WODY
4
PO ONCE
NAPEŁNIENIU
KOMORY
RETARD
OPÓŹNIAJĄCEJ
CHAMBERAKTYWOWANE
FILLS,
SĄ
CZUJNIK
ALARMOWY
WATERFLOW PRESSURE
CIŚNIENIA PRZEPŁYWU
ALARM
AND
WODYSWITCH
I TURBINOWE
WATER MOTOR
URZĄDZENIE
ALARMOWE
ALARM ACTUATE
PRZEPŁYW
WODY
WATERFLOW
DO TURBINOWEGO
TO WATER
1
URZĄDZENIA
MOTOR
ALARM
PO SPRINKLER
WYPŁYWIE
ALARMOWEGO
UPON
WODY WATERWAY
Z TRYSKACZA
FLOW,
OTWIERA
SIĘOPENS
KLAPA NA
CLAPPER
LINII ZASILANIA WODĄ
WATERFLOW
ALARM
LINE
FILTR LINII
NAPŁYW WODY
TO SYSTEMU
SYSTEM
ALARMOWEJ
DO
STRAINER
KOMORA
RETARD
OPÓŹNIAJĄCA
CHAMBER
WSKAŹNIK
SYSTEM
CIŚNIENIA
PRESSURE
W SYSTEMIE
GAUGE
RESTRICTION
OGRANICZENIE
OBEJŚCIOWY
BY-PASS
ZAWÓR
CHECK
JEDNOKIERUNVALVE
KOWY
SAMOCZYNNY
AUTOMATIC
ZAWÓR
DRAIN VALVE
ODWADNIAJĄCY
3
W
MOMENCIE,
WHEN
FLOW
GDY PRZEPŁYW
EXCEEDS
DRAIN
WODY PRZEKRACZA
CAPACITY,
RETARD
MOŻLIWOŚCI
CHAMBER BEGINS
ODWADNIANIA KOMORA
TO FILL
OPÓŹNIAJĄCA
ZACZYNA
SIĘ NAPEŁNIAĆ
SPUST
MAINGŁÓWNY/
DRAIN/
ZAWÓR
ALARM
TEST
TESTOWY
VALVE
ALARMU
2
SUPPLY
WSKAŹNIK
PRESSURE
CIŚNIENIA
ZASILANIA
GAUGE
PRZEPŁYW
WODY
WATERFLOW
PRZEZ PIERŚCIEŃ
THROUGH
SEAT
GNIAZDA I PORT
RING GROOVE AND
ALARMOWY
ALARM PORT
FIGURE
RYSUNEK4 4
DN100,ALARMOWY
DN150 & DN200
MODEL
AV-1-300
ZAWÓR
DN100,
DN150
i DN200ALARM
MODELVALVE
AV-1-300
— OPERATION
- DZIAŁANIE —
-
Zasada
działania
Operating
Principles
Podczas początkowego wzrostu ciśnienia
w systemie przeciwpożarowym woda
będzie
do systemu
do momenWhen napływać
the fire protection
system
is intu, w którym zasilanie wodą oraz ciśnienie
itially
being
pressurized,
water
flow
w systemie ulegną zrównaniu i will
sprężyna
into
the
system
until
the
water
supply
zamknie klapę w zaworze kontrolno-alarand system
pressure become
equalmowym.
Po ustabilizowaniu
ciśnień
zaized,kontrolno-alarmowy
and the Spring closes
Clapwór
jest the
włączony
perpracy,
in theaAlarm
Valve.
Once the presdo
centralnie
umieszczony
rowek
have stabilized,
Alarm W
Valve
wsures
pierścieniu
gniazda jestthe
zamknięty.
konis in service
and the centrally
located
sekwencji,
po włączeniu
zaworu kontrolnogroove in thedo
Seat
Ring
sealed.
Conalarmowego
pracy
nieis ma
przepływu
sequently,
with the Alarm
CheckalarmoValve
przez
port alarmowy
do urządzeń
wych
(czyli
do turbinowego
alarset for
service,
there is nourządzenia
flow through
mowego
i/lub
ciśnieniowego
alarmowego
the alarm
port
to the alarm
devices
czujnika
przepływu).
(i.e., water
motor alarm and/or pressure
alarm
switch).
Jeżeli nastąpi
stały przepływ wody do
systemu
tryskaczowego
spowodowany
When there
is a steady flow
of water
zadziałaniem
tryskacza,
klapa otworzy
into the sprinkler
system
due to się,
a
jak
pokazano
na Rysunku
Woda może
wtesprinkler
operation,
the4.Clapper
opens
dy
doFigure
centralnie
umieszczonego
as napłynąć
shown in
4. Water
is then
rowka
w pierścieniu
gniazda
i na zewnątrz
permitted
to flow into
the centrally
loprzez
port
alarmowy
w
kierunku
samoczyncated groove in the Seat Ring and out
nego
zaworu
W momenthrough
the odwadniającego.
alarm port towards
the
cie, gdy napływ wody z portu alarmowego
Automatic
Drain
Valve.
When
theflow
przekroczy zdolność odprowadzania
wody
from the
alarm portzawór
exceeds
the drain
przez
samoczynny
odwadniający,
capacity
of
the
Automatic
Drain
Valve,
komora opóźniająca, (tam gdzie występuje,
Retard Chamber
provided
wthe
przypadku
systemów(where
ze zmiennym
in the case zaczyna
of systems
with variable
ciśnieniem),
się napełniać
jako
funkcja wody, która może przepłynąć przez
ograniczenie.
W następstwie
zostapressure), begins
to fill as a tego
function
of
nie
turbinowe
urządzenie
the uruchomione
amount of water
that can
pass
alarmowe/ciśnieniowy czujnik alarmowy.
through thealarmowe
Restriction.
Subsequently,
Urządzenia
będą
działać tak
the
water
motor
alarm
and/or
the
presdługo, jak długo klapa pozostanie
otwarta.
sure
alarm switch
be actuated.
The
Po
zamknięciu
klapywill
woda
z linii alarmoalarms
will continue
to be odprowadzoactuated as
wych
zostanie
automatycznie
long
as samoczynny
the Clapperzawór
remains
opened.
na
przez
odwadniający
in the
alarm lines
will automat(zWater
powodu
zaprzestania
napływu
wody do
ically drain
out through the Automatic
systemu
tryskaczowego).
Drain Valve when the Clapper closes
W(due
przypadku
systemów, in the
w flow
których
to a discontinuation
of
występują
wahania
ciśnienia,
niewielkie
i
water into the sprinkler system).
okresowe wzrosty ciśnienia zasilania wodą
In thenarastać
case of w
variable
sysmogą
systemiepressure
(przechodząc
przez
zawór
tems,obejściowy
slow as well
asjednokierunkowy)
small transient
nie
powodując
klapy. Przejściowy
increases
in otwarcia
water supply
pressure
wzrost
ciśnienia
zasilania,
który
jest
may continue
to be
built up in
the syswystarczający
otwarcia
klapy
nie spowotem (via the do
bypass
check
valve)
withduje
fałszywego
a część
przyroout opening
thealarmu,
Clapper.
A transient
stu
ciśnienia
zostanie
uwięziona
surge
in supply
pressure
whichwissystesufmie
ograniczając
w ten sposób open
możliwość
ficient
to only momentarily
the
kolejnego
otwarcia
klapy.
Każdaalarm,
ilość
Clapper will
not cause
a false
wody
w
linii
alarmowej
jest
samoczynnie
and a portion of the increase in presodprowadzana dodatkowo zmniejszając
sure will be
trapped within
the system,
możliwość
wywołania
fałszywego
alarmu
reducingkolejnego
the possibility
of another
wthus
następstwie
wzrostu
ciśnienia
opening. Any water in the alarm line is
zasilania.
automatically drained, further reducing the possibility of a false alarm due
to a successive transient surge in supply pressure.
Kryteria
Design Criteria
projektowe
In planning the installation, considera-
tion must be given to the disposal of
Projektując
instalację of
należy
the large quantities
wateruwzględnić
that may
odprowadzanie
ilości wody,
co może
be associateddużych
with draining
the system
być
związane
z
odwadnianiem
systemu
lub
or performing a flow test.
przeprowadzaniem próby przepływu.
The sprinkler system designer must be
Projektant
tryskaczowego
aware thatsystemu
the configuration
of the musi
pipmieć świadomość, że konfiguracja sieci
ing
network
and
its
tendency
to trap
rur i występująca w niej tendencja
do
pockets of
(such as
in the case of
a
tworzenia
sięairkieszeni
powietrznych,
(jak
peaked-roof
gridded
system)
can
afw przypadku sieciowego systemu kalenifect the mogą
performance
of the
syscowego)
mieć wpływ
naalarm
wydajność
tem. Although
a Jakkolwiek
slight amount
of
systemu
alarmowego.
niewielka
trapped
air is desirable
tojest
prevent
sigilość
uwięzionego
powietrza
pożądana
pressure increases
to
wnificant
celu zapobiegania
znaczącym due
wzrosthermally
expansion
of the
tom
ciśnieniainduced
wynikającym
z rozszerzania
water,
a large
trappedjednak
air in
się
wody
pod quantity
wpływemof ciepła,
duża
ilość uwięzionego
może
a system
may result inpowietrza
the possibility
stworzyć
możliwośćalarm.
wywoływania alarmu
of an intermittent
przerywanego.
The possibility of an intermittent alarm
Możliwość
alarmu
condition iswywoływania
a consequence
of theprzefact
rywanego
jestoutkonsekwencją
że
that the flow
of the systemfaktu,
through
wypływ
systemu
przez
zawór
testowy
the testz valve
or a
single
sprinkler
is
lub
pojedynczy
tryskacz
jestflow
bardzo
nievery
small relative
to the
that can
wielki
w stosunku
do wypływu,
be passed
through
the valve.który
Thismoże
difprzejść
przez
zawór. Tawith
różnica
rośnie
wraz
ference
increases
valve
size.
If
zthe
wielkością
Jeżeliofwtrapped
systemie air,
nie
systemzaworu.
were free
byłoby
uwięzionego
powietrza,
wtedy
flow in would equal flow out and the
napływ wody równałby się jej wypływowi
would always
stabilize
at
i Clapper
klapa znajdowałaby
się zawsze
w jakiejś
TFP990_PL
ustabilizowanej pozycji otwarcia (dostosowanej do wymaganego przepływu).
Jednakże, przy występowaniu powietrza
uwięzionego w systemie, najpierw klapa
otwiera się szerzej, ponieważ początkowo
system wymaga większego napływu wody
do momentu, w którym kieszenie powietrza ulegają sprężeniu (prawie do wartości
ciśnienia zasilania) i wtedy klapa powraca
na pozycję bliższą pierścieniowi gniazda.
Jeżeli objętość kieszeni powietrznych jest
duża, wtedy napływ do systemu może
być przez moment zredukowany prawie
do zera (gdy tylko kieszenie powietrzne
ulegną sprężeniu) i klapa może się zamknąć,
powodując odcięcie dopływu do urządzeń
alarmowych.
Po zamknięciu klapy, z systemu musi
wypłynąć dostateczna ilość wody, by klapa znowu się otworzyła. Powtarzanie się
wyżej opisanych warunków nazywane jest
alarmem przerywanym.
Wykorzystanie odpowietrznika, (który
może również służyć jako przyłącze testowe końca linii), umieszczonego w górnej
części rury poprzecznej, lub na końcu linii
rozgałęzienia w punkcie umiejscowionym
najdalej od zaworu kontrolno-alarmowego,
oraz powolne napełnianie systemu według
kroków opisanych w części “Procedura nastawiania zaworu” może zapobiec uwięzieniu
nadmiernej ilości powietrza w systemie.
Montaż
UWAGI
Właściwe działanie zaworów kontrolnoalarmowych model AV-1-300 jest uzależnione od ich osprzętu instalowanego
zgodnie z Rysunkami, odpowiednio, od 5
do 10. Zmiana osprzętu może uniemożliwić
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia,
a także unieważnić wykazy, atesty oraz
gwarancje producenta.
Zawory kontrolno-alarmowe należy instalować w widocznych i łatwo dostępnych
miejscach.
Zaleca się, aby zapewnić możliwość kontroli
wzrokowej wody spuszczanej z linii alarmowej
poprzez umieszczenie wylotu odwadniania
w widocznym miejscu.
Mokre systemy przeciwpożarowe muszą być
utrzymywane w temperaturze wynoszącej
minimum 4°C.
Krok 1. W przypadku montowania
osprzętu do zaworów w warunkach polowych, (tzn. osprzętu innego niż będącego
wyposażeniem fabrycznym zaworów),
przed montażem wszystkie złączki, łączniki
oraz urządzenia muszą być oczyszczone i
wolne od osadów oraz zadziorów. Szczeliwo do gwintów rurowych należy stosować
oszczędnie i tylko na rurach z gwintem
zewnętrznym.
Krok 2. Należy zaślepić wszystkie niewykorzystywane połączenia alarmowe.
Krok 3. Należy zapewnić odpowiednie
odprowadzenie wody spuszczanej z linii
alarmowej i z instalacji. Woda spuszczana
Strona 5 z 20
z instalacji musi być odprowadzana w taki
sposób, aby nie powodować szkód lub
zagrożenia.
Krok 4. Odwodnienie linii alarmowej
musi być zaprojektowane w taki sposób,
żeby nie występowało niebezpieczeństwo
zamarznięcia.
Krok 5. Zawór jednokierunkowy w zamontowanym zewnętrznie obejściu klapy
toru wodnego musi być zainstalowany ze
strzałką skierowaną do góry.
Krok 6. Zaleca się podłączanie odpowietrznika, (który może również służyć
jako przyłącze testowe końca linii), do rury
poprzecznej lub na końcu linii rozgałęzienia
w punkcie umiejscowionym najdalej od zaworu kontrolno-alarmowego. Linia odpowietrzająca powinna być podłączona do
szczytu rury poprzecznej lub na końcu linii
rozgałęzienia w najwyższym punkcie instalacji wielopoziomowej.
UWAGA
Napełnienie systemu wodą spowoduje zadziałanie przyłączonych urządzeń alarmowych. Z tego względu należy uprzednio
powiadomić właściciela oraz straż pożarną,
stację centralną oraz inne stacje sygnałowe,
do których urządzenia alarmowe są podłączone.
Krok 7. Należy zamknąć oddalone połączenie odpowietrzające wtedy, gdy napowietrzona woda przestanie wypływać ze
spustu i gdy przez co najmniej 15 sekund
woda będzie wypływać pełnym strumieniem.
Krok 8. Należy całkowicie otworzyć główny
zawór kontrolny.
Krok 9. Należy otworzyć przyłącze testowe
na końcu linii (lub zawór testowy alarmu,
jeżeli jest to dopuszczone przez kompetentne organy) i sprawdzić, czy działają
urządzenia alarmowe systemu.
Połączenie odpowietrzające może być
wykorzystywane do odprowadzania nadmiaru powietrza z systemu, a tym samym
do minimalizowania możliwości wywołania
fałszywego alarmu spowodowanego przejściowym wzrostem ciśnienia zasilania.
Kurczenie się i rozszerzanie związane z nadmierną ilością uwięzionego powietrza może również spowodować cykliczne otwieranie się i zamykanie klapy na linii wodnej
w czasie próby kontrolnej systemu lub podczas wypływu wody z jednego tryskacza.
UWAGA
Należy powiadomić stosowne władze i
wszystkie osoby, których to może dotyczyć, że
zostanie przeprowadzona próba alarmu.
Procedura nastawiania zaworu
UWAGI
Odwodnienie komory opóźniającej i
przewodów rurowych prowadzących do turbinowego urządzenia alarmowego wymaga
dostatecznej ilości czasu.
Kroki od 1 do 12 należy wykonać podczas
początkowego nastawiania zaworu kontrolno-alarmowego model AV-1-300 lub po
zadziałaniu systemu w wyniku pożaru.
Jeżeli jest to pożądane, można przycisnąć
samoczynny zawór odwadniający w celu
przyspieszenia odwodnienia komory opóźniającej.
Krok 1. Należy zamknąć główny zawór kontrolny i otworzyć główny zawór spustowy,
jak również wszystkie pomocnicze zawory
spustowe.
Krok 12. Po sprawdzeniu, że ustał wypływ
wody z odwodnienia linii alarmowej, zawór kontrolno-alarmowy jest nastawiony i
gotowy do pracy.
Krok 2. Należy dokonać sprawdzenia, czy
śruby pokrywy otworu wyczystkowego są
dokręcone. Jeżeli tak nie jest, należy kolejno dokręcić śruby umieszczone wobec siebie po przekątnej.
UWAGA
Po włączeniu systemu przeciwpożarowego
do pracy o fakcie tym należy powiadomić
stosowne władze oraz poinformować wszystkie osoby odpowiedzialne za monitorowanie
własnych i/lub centralnych stacji alarmowych.
Krok 3. Należy oczyścić filtry na linii alarmowej i otworzyć zawór kontrolny turbinowego urządzenia alarmowego.
Krok 4. Należy zamknąć główny zawór
spustowy, jak również wszystkie pomocnicze zawory spustowe i zawór testowy
alarmu.
Krok 5. Należy otworzyć połączenie
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
rurze poprzecznej lub linii rozgałęzienia
(patrz Krok 6 w części “Montaż”).
Krok 6. Należy powoli otworzyć główny
zawór kontrolny do momentu usłyszenia
odgłosu napływającej wody i wtedy należy
otworzyć zawór o jeszcze jeden obrót.
Krok 10. Należy zamknąć przyłącze testowe
na końcu linii (lub zawór testowy alarmu).
Krok 11. Należy sprawdzić, czy woda
przestała wypływać z odwodnienia linii
alarmowej. Jeżeli woda wciąż wypływa
należy zastosować procedurę naprawczą
opisaną w części “Obsługa i konserwacja”.
TFP990
TFP990_PL
Strona
2014
Page 66zof
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OPIS
NO.
SZT.
DESCRIPTION
QTY.
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) .............................................................................................................. 2
1610000210; Zawór kulowy;
mosiądz; oWater
pełnym
otwarciu;
1/2”300
BSP;
025500013;
gauge;
1/4" npt;
psiPN30;
1
. . . kv=16,3;
. . . . . . . pr
. . ................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2162156; Automatyczny
spustowy;
DN15;
oper.:
k=25
nieoper:
1610000210;
Ball
valve;
brass;
full ibore;
1/2" k=5
BSP;....................................................................
PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . .11
2 zawór
260; Ciśnieniowy przełącznik
alarmowy
..........................................................................................................................................
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . .11
3
260;SN
Alarm
switch
4 siatka
. . . . . .DN15
. . . . ..........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
305003; Filtr brąz PN20;
0,65pressure
mm; gwint
wewn.. x. .wewn.
305003;
Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem.1/2" . . . . . . . . .21
5
406012; Kolanko 3 mm/m5
...................................................................................................................................................................
406012;
Elbow
3 mm/m5
6
. . . .DN15
. . . . ...........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
460491004D; Jednokierunkowy
zawór
klapowy
odchylny
460491004D;
valve 1/2"
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Zawór kontrolno-alarmowy
wodny AV-1;Swing
21 bartype
(300check
psi); DN100
........................................................................................
Wet alarm
valve AV-1; 300 psi; DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8
522111002; Komora opóźniająca
.......................................................................................................................................................
522111002;
Retarding
chamber
9 DN15;
. . . .odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . .gwintowany
. . . . . . . . . . ............................
. . . . . . . . . . . . . .21
59304FO; Zawór kulowy;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
59304FO;
Ball valve;
size ..................................................................................................................
1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . .12
10 DN15
700484; Złączka wkrętna
z otworem
3,56 mm
11
700484; Nipple 1/2" with orifice 3.56 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
700487; Zawór testowy
i odwadniający;
DN50 wlot; DN50 wylot; DN15 urządzenie testowe .................................... 1
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
A12012; Łącznik z żeliwa ciągliwego; kolanko 45°; gwint BSP DN50 wewn.; galwanizowany. .................................... 1
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13
A341D4; Łącznik z żeliwa
ciągliwego;
dwuzłączka;
gwint
BSP
DN15
zewn.
S.N. ............................................
A341D4; malleable
fitting;
union;
BSP
thread
1/2"x wewn.;
male x fem.;
S.S. . . . . . . . . . . . . . . .11
14
AP140D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
140 mm
AP140D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size ........................................................................
1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . . .11
15
AP180D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
180 mm
AP180D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size ........................................................................
1/2"; length 180 mm . . . . . . . . . . . . . .11
16
AP200D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
200 mm
AP200D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size ........................................................................
1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . .11
17
AP200I2; Złączka wkrętna;
stal; DN50;pipe
długość
mm;
galwanizowana
AP200I2;
nipple;200
steel;
size
2"; length 200..........................................................................
mm; galvanized
18
. . . . . . . . . . . . . . . . .11
AP60D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316; DN15;
długość
60 mm
AP60D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size.............................................................................
1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . .11
19 stal
AP80D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316; DN15;
długość
80 mm
AP80D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size.............................................................................
1/2"; length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . .11
20 stal
ATDDMN;
Adapter
thread
DN15
x DN15..............................................................
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . .11
21
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwintfitting;
DN15brass;
x DN15
zewn.;
niklowany
ATDMCON;
Adapter
DN15 15
male
x compr.
15 mm;
nickel pl. . . . . . . .22
22
ATDMCON; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwintfitting;
DN15 brass;
zewn. thr.
x drobny
mm;
niklowany
.........................................
23
ETDMDFN;
Adapter
DN15wewn.;
male xniklowane
DN15 fem.;
nickel pl. . . . . . . . . . .22
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;
gwintelbow;
DN15brass;
zewn. thr.
x DN15
............................................
PTDN;
brass;
thread DN15
male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
24gwint
PTDN; Korek; mosiądz;
DN15Plug;
zewn.;
niklowany
...............................................................................................................
RTDMBFN;
Adapter
reduce;
brass;
thread
DN15niklowana
male x DN8
fem.; nickel pl. . . . . . . . .22
25
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;
gwint DN15
zewn.
x DN8
wewn.;
.................................................
RTDMEFN;
reduce;
brass;
threadwewn.;
DN15 male
x DN20
fem.; nickel pl. . . . . . . .11
26
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN20
niklowana
...............................................
27
RTEDMN;
Adapter
reduce;
brass;
threadzewn.;
DN20 niklowana
male x DN15
male; nickel pl. . . . . . . .11
RTEDMN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;
gwint DN20
zewn.
x DN15
...................................................
TTDMDDFN;
Adap
tee;DN15
brass;
thr. DN15
male
x DN15
fem wewn.;
x DN15niklowany
fem; nickel..............
pl. . . . .33
28
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;
gwint
zewn.
x DN15
wewn.
x DN15
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparant . . . . . . . . . . . . . . . 2
29
WS00000004; Nadmiarowy ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6 długość 1,2 m; przezroczysty ...................................... 2
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30
WS00000097; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm do AV1 ................................................................................................... 1
4
28
2
26
23
27
1
10
25
6
8
16
24
29
28
1
20
25
7
22
30
12
18
13
9
22
17
10
14
6
23
15
29
11
19
5
21
28
3
RYSUNEK
FIGURE
55
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
EUROPEAN
CONFORMITY
AV-1-300 ALARM VALVE TRIM
with Z
RC-1
RETARD
CHAMBER RC-1
KONTROLNO-ALARMOWEGO
AV-1-300
KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
——DN100
DN100——
TFP990_PL
TFP990
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona 7 z 20
Page 7 of 14
OPIS
NO.
SZT.
QTY.
DESCRIPTION
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) .............................................................................................................. 2
1610000210; Zawór kulowy;
mosiądz; oWater
pełnym
otwarciu;
1/2”300
BSP;psi
PN30;
025500013;
gauge;
1/4" npt;
. . .kv=16,3;
. . . . . . .pr
. . ...............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
2162156; Automatyczny
spustowy;Ball
DN15;
oper.:
k=25
nieoper:
....................................................................
1610000210;
valve;
brass;
fulli bore;
1/2"k=5
BSP;
PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . 11
2 zawór
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
260; Ciśnieniowy przełącznik
alarmowy
..........................................................................................................................................
. . . . . . DN15
. . . . ...........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
260;SN
Alarm
switch
305003; Filtr brąz PN20;4 siatka
0,65 pressure
mm; gwint
wewn..x. wewn.
305003; Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem.1/2" . . . . . . . . . 21
5 ...................................................................................................................................................................
406012; Kolanko 3 mm/m5
. . . .DN15
. . . . ..........................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
406012;
Elbow
3 mm/m5
460491004D; Jednokierunkowy
zawór
klapowy
odchylny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7
460491004D;
valve 1/2"
Zawór kontrolno-alarmowy
wodny AV-1; Swing
21 bartype
(300check
psi); DN150
........................................................................................
8
Wet alarm
valve AV-1; 300 psi; DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
522111002; Komora opóźniająca
.......................................................................................................................................................
. . . odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . . .gwintowany
. . . . . . . . . .............................
. . . . . . . . . . . . . . 21
9 DN15;
522111002;
Retarding
chamber
59304FO; Zawór kulowy;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
10
700484; Złączka wkrętna DN15 z otworem 3,56 mm.................................................................................................................. 1
700484; Nipple 1/2" with orifice 3.56 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
11
700487; Zawór testowy
i odwadniający;
DN50 wlot; DN50 wylot; DN15 urządzenie testowe .................................... 1
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
A12012; Łącznik z żeliwa
kolanko fitting;
45°; gwint
BSP
DN50
A120I2; malleable
elbow
45°;
BSPwewn.;
thread galwanizowany.
2" female; galv. ....................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
13 ciągliwego;
A341D4; Łącznik z żeliwa
złączka wkrętna
gwintBSP
zewn.
x wewn.;
BSP; DN15;
A341D4; malleable
fitting; union;
thread
1/2" male
x fem.;S.N..
S.S...................................
14 ciągliwego;
. . . . . . . . . . . . . . . 11
AP140D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
140 mm
AP140D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size........................................................................
1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
15
AP180D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
180 mm
AP180D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size........................................................................
1/2"; length 180 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
16
AP200D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
200 mm
AP200D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316;
size........................................................................
1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
17
AP200I2; Złączka wkrętna;
DN50;pipe
długość
200
mm;size
galwanizowana
AP200I2;
nipple;
steel;
2"; length 200..........................................................................
mm; galvanized
18 stal;
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AP60D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316; DN15;
długość
mm
.............................................................................
AP60D4;
pipe nipple;
stainless
steel 60
316;
size
1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19 stal
AP80D4;
pipe nipple;
stainless
steel 80
316;
size
1/2"; length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 11
20 stal
AP80D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316; DN15;
długość
mm
.............................................................................
ATDDMN;
Adapter
x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . 11
21
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwint fitting;
DN15 brass;
x DN15thread
zewn.;DN15
niklowany
..............................................................
ATDMCON;
Adapter
brass; xthr.
DN1515
male
x compr.
15 mm;
nickel pl. . . . . . . . 22
22
ATDMCON; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwint fitting;
DN15 zewn.
drobny
mm;
niklowany
.........................................
ETDMDFN;
Adapter
DN15
male xniklowane
DN15 fem.;
nickel pl. . . . . . . . . . . 22
23
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;
gwintelbow;
DN15 brass;
zewn. xthr.
DN15
wewn.;
............................................
PTDN;
brass;
thread ...............................................................................................................
DN15 male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PTDN; Korek; mosiądz;24gwint
DN15Plug;
zewn.;
niklowany
RTDMBFN;
reduce;
brass;
thread
DN15niklowana
male x DN8
fem.; nickel pl. . . . . . . . . 22
25
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN8
wewn.;
.................................................
RTDMEFN;
reduce;
brass;
thread
DN15 niklowana
male x DN20
fem.; nickel pl. . . . . . . . 11
26
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN20
wewn.;
...............................................
27
RTEDMN; Adapter reduce; brass; thread DN20 male x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . 1
RTEDMN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint DN20 zewn. x DN15 zewn.; niklowana ................................................... 1
28
TTDMDDFN; Adap tee; brass; thr. DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . 3
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny; mosiądz; gwint DN15 zewn. x DN15 wewn. x DN15 wewn.; niklowany .............. 3
29
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparant . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000004; Nadmiarowy
ciśnieniowy przewód giętki 3 x 6 długość 1,2 m; przezroczysty ...................................... 2
30
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
WS00000097; Miedziana rura niklowana 15 x 1 mm do AV1 ................................................................................................... 1
4
28
2
26
23
27
1
10
25
6
8
16
24
29
28
20
1
7
22
30
12
18
13
9
22
17
25
14
10
6
23
15
29
11
19
5
21
28
3
FIGURE
RYSUNEK66
EUROPEAN
CONFORMITY
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
AV-1-300
ALARM
VALVE
TRIM
withZRC-1
RETARD
CHAMBERRC-1
KONTROLNO-ALARMOWEGO AV-1-300
KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
— DN150 —
— DN150 —
TFP990
TFP990_PL
Strona
2014
Page 88zof
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OPIS
SZT.
025500013; WskaźnikNO.
wody;DESCRIPTION
1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ................................................................................................................ QTY.
2
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ................................................. 1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
2162156; Automatyczny
zawór
spustowy; DN15; oper.: k=25 i nieoper: k=5 ...................................................................... 1
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . 1
2
260; Ciśnieniowy przełącznik
alarmowy
............................................................................................................................................
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
305003; Filtr brąz PN20;4siatka
SNAlarm
0,65 mm;
gwint
wewn. .x. wewn.
260;
pressure
switch
. . . . . .DN15
. . . . .............................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
406012; Kolanko 3 mm/m5
5 .....................................................................................................................................................................
305003; Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem. 1/2" . . . . . . . . 12
460491005; Jednokierunkowy
zawórElbow
klapowy
odchylny
406012;
3 mm/m5
6
. . DN20
. . . . ................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zawór kontrolno-alarmowy
wodny AV-1;Swing
21 bar
(300
psi); valve
DN200
..........................................................................................
460491005;
type
check
3/4"
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
522111002; Komora opóźniająca
.........................................................................................................................................................
Wet alarm
valve AV-1; 300 psi; DN200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8
59304FO; Zawór kulowy;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
522111002;
Retarding
chamber
9 DN15;
. . . . odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . . gwintowany
. . . . . . . . . . ...............................
. . . . . . . . . . . . . . 12
59304FO;
Ball valve;
size....................................................................................................................
1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10 DN15
700484; Złączka wkrętna
z otworem
3,56 mm
700484; Nipple
1/2"wlot;
with orifice
3.56 mm
11i odwadniający;
. . urządzenie
. . . . . . . . . .testowe
. . . . . . ......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
700487; Zawór testowy
DN50
DN50 wylot;
DN15
700487; Test
& drain
valve
2" BSP
inlet;DN50
2" outlet;
1/2"galwanizowany.
test facility . . ......................................
12 ciągliwego;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A12012; Łącznik z żeliwa
kolanko
45°;
gwint
wewn.;
A120I2; malleable
fitting; elbow
45°;
BSPx thread
female;
galv.
13 ciągliwego;
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A341D4; Łącznik z żeliwa
złączka wkrętna
gwint
zewn.
wewn.;2"BSP;
DN15;
S.N......................................
A341D4; malleable
fitting; union;
BSP thread
1/2"BSP
maleDN20;
x fem.;
S.S. . . . . . . . ..............
14 ciągliwego;
. . . . . . . . 12
A596E2; Łącznik z żeliwa
korek z gwintem
zewnętrznym;
gwint
galwanizowany
A596E2;
malleable
fitting;
plug
male; 120
BSPmm
size...........................................................................
3/4"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
15 stal
AP120E4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316;
DN20;
długość
AP120E4;
pipe nipple;
stainless
steel 200
316;mm
size..........................................................................
3/4"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
16
AP200D4; Złączka wkrętna;
stal nierdzewna
316; DN15;
długość
AP200D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
17
AP200I2; Złączka wkrętna;
stal;
DN50; długość 200 mm; galwanizowana ............................................................................ 1
AP200I2; pipe nipple; steel; size 2"; length 200 mm; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18
AP250E4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN20; długość 250 mm ........................................................................... 1
AP250E4; pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4"; length 250 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
19
AP60D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 60 mm ............................................................................... 1
20
AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwint fitting;
DN15 xbrass;
DN15thread
zewn.;DN15
niklowany
................................................................
ATDDMN;
Adapter
x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . 11
21
ATEMCRN; Króciec redukcyjny;
mosiądz;Adapter
gwint DN20
drobny
18male
mm;xniklowany
............................................
ATEMCRN;
elbow;zewn.
brass;x thr.
DN20
compr.18 mm;
nickel pl. . . . . . . . 22
22
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;
gwintelbow;
DN15 zewn.
DN15
wewn.;
..............................................
ETDMDFN;
Adapter
brass; xthr.
DN15
male niklowane
x DN15 fem.;
nickel pl. . . . . . . . . . . 22
23
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN8
wewn.;
niklowana
...................................................
RTDMBFN;
reduce;
brass;
thread
DN15
male x DN8
fem.; nickel pl. . . . . . . . . 22
24
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN20
wewn.;
.................................................
RTDMEFN;
reduce;
brass;
thread
DN15niklowana
male x DN20
fem.; nickel pl. . . . . . . 11
25
RTEDMN; Złączka zwężkowa;
mosiądz;Adapter
gwint DN20
zewn.
x DN15
zewn.;
.....................................................
RTEDMN;
reduce;
brass;
thread
DN20niklowana
male x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . 33
26
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;Adap
gwint
DN15
zewn.
DN15male
wewn.
x DN15
................
TTDMDDFN;
tee;
brass;
thr. xDN15
x DN15
femwewn.;
x DN15niklowany
fem; nickel
pl. . . . . 22
27
TTEEEFN;
brass;
thr. xDN20
x DN20
fem wewn.;
x DN20niklowanyl
fem; nickel ...................
pl. . . . . . . 11
28
TTEEEFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz; Adap
gwinttee;
DN20
wewn.
DN20fem
wewn.
x DN20
TTEMEEFN;
brass;
thr.xDN20
x DN20
fem
x DN20
fem; nickel
pl. . . . . 11
29
TTEMEEFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz; Adap
gwinttee;
DN20
zewn.
DN20male
wewn.
x DN20
wewn.;
niklowany
..................
WS00000004;
Pressure
relief3hose
3 x 6 length
1.2
m; transparent
30
. . . . . . . . . . . . . . . 22
WS00000004; Nadmiarowy
ciśnieniowy przewód
giętki
x 6 długość
1,2 m;
przezroczysty
........................................
WS00000098;
Nickel
plated
copper
tube......................................................................................
18 x 1 mm for AV1 DN200 . . . . . . . . . . . . . . 11
31 rura
WS00000098; Miedziana
niklowana 18
x 1 mm
do AV1
DN200
4
27
1
12
24
6
10
30
25
8
23
26
1
19
15
24
15
26
6
29
30
7
26
22
2
18
13
9
17
14
23
16
31
28
22
11
20
5
21
27
3
FIGURE
7 7
RYSUNEK
EUROPEAN
CONFORMITY
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
AV-1-300 ALARM VALVE TRIM
with RC-1
RETARD
CHAMBER RC-1
KONTROLNO-ALARMOWEGO
AV-1-300
Z KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
— DN200
—
— DN200 —
TFP990
TFP990_PL
Strona
9 z14
20
Page
9 of
NR OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SZT.
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ............................................................................................................... 2
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ................................................ 1
2162156; Automatyczny
zawór
spustowy; DN15; oper.: k=25 i nieoper: k=5 ..................................................................... 1QTY.
NO.
DESCRIPTION
260; Ciśnieniowy przełącznik alarmowy ........................................................................................................................................... 1
1 ....................................................................................................................................................................
..2
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
406012; Kolanko 3 mm/m5
2
..1
1610000210;
Ball valve;
brass;
full ...........................................................................................
bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . 1
460491004D; Jednokierunkowy
zawór klapowy
odchylny
DN15
3 wodny
..1
2162156;
Automatic
drain
valve;
1/2";
oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . 1
Zawór kontrolno-alarmowy
AV-1;
21 bar (300
psi);
DN100
.........................................................................................
. . . . . odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . . .gwintowany
. . . . . . . . . ..............................
..............2
..1
260;
Alarm pressure
switch
59304FO; Zawór kulowy; 4DN15;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
. . . . . DN15
. . . . . urządzenie
. . . . . . . . . .testowe
. . . . . . ......................................
.................1
..2
406012; Elbow
mm/m5
5
700487; Zawór testowy i odwadniający;
DN503 wlot;
DN50. .wylot;
. . . . . . . . . . . . . ......................................
.................1
..1
6
460491004D;
Swing
type check
valve wewn.;
1/2" . . galwanizowany.
A12012; Łącznik z żeliwa ciągliwego;
kolanko
45°; gwint
BSP DN50
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 120 mm ......................................................................... 1
8
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
AP140D4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN15; długość 140 mm ......................................................................... 1
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 180 mm ......................................................................... 1
10
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP200I2; Złączka wkrętna;
DN50; długość
200 mm;
galwanizowana
...........................................................................
..1
11 stal;AP120D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316; size
1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . 1
AP80D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316;
DN15;
długośćsteel
80 mm
..1
12 stalAP140D4;
pipe
nipple;
stainless
316;..............................................................................
size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz; gwint
DN15 stainless
x DN15 zewn.;
niklowany
...............................................................
..1
13
AP180D4;
pipe nipple;
steel 316;
size 1/2";
length 180 mm . . . . . . . . . . . . 1
ATDMCON; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn.
drobny
15200
mm;
niklowany
..........................................
...............2
..1
14
AP200I2;
pipe
nipple;
steel;
sizex 2";
length
mm;
galvanized
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn.steel
x DN15
niklowane
.............................................
..1
15
AP80D4;
pipe
nipple;
stainless
316;wewn.;
size 1/2";
length 80
mm . . . . . . . . . . . . . . 2
PTDN; Korek; mosiądz; gwint
zewn.;
niklowany
..1
16 DN15
ATDDMN;
Adapter
fitting;................................................................................................................
brass; thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . 1
.....2
..2
17
ATDMCON;
Adapter
fitting;
brass;
thr.wewn.;
DN15 male
x compr.15
mm; nickel pl.
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint
DN15
zewn.
x DN8
niklowana
..................................................
..2
18
ETDMDFN;
Adapter
elbow;
brass;
thr. wewn.;
DN15 male
x DN15................................................
fem.; nickel pl. . . . . . . . . 1
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint
DN15
zewn.
x DN20
niklowana
. . . . . .niklowany
. . . . . . . . ................
........3
..1
PTDN;
Plug; gwint
brass;DN15
threadzewn.
DN15x male;
19
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;
DN15nickel
wewn.plated
x DN15 .wewn.;
..2
RTDMBFN;przewód
Adapter giętki
reduce;
thread
male x DN8 fem.;
nickel pl. . . . . . . 2
20 ciśnieniowy
WS00000004; Nadmiarowy
3 xbrass;
6 długość
1,2DN15
m; przezroczysty
.......................................
..1
Adapter
reduce;
thread DN15 male x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . 1
WS00000097; Miedziana21
rura RTDMEFN;
niklowana 15
x 1 mm
do AV1brass;
....................................................................................................
22
23
24
TTDMDDFN; Adap tee; brass; thr. DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . 3
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
8
20
5
7
13
19
23
22
1
15
20
6
17
24
9
14
10
4
22
17
2
18
8
5
18
12
23
11
21
16
22
3
RYSUNEK 8
FIGURE 8
ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
EUROPEAN CONFORMITY
KONTROLNO-ALARMOWEGO
AV-1-300
Z
KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
RC-1
AV-1-300 ALARM VALVE TRIM without RC-1 RETARD
CHAMBER
—
DN100
—
— DN100 —
Strona
20 14
Page 10
10z of
TFP990_PL
TFP990
NR OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SZT.
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ................................................................................................................ 2
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ................................................. 1
2162156; Automatyczny
zawór
spustowy; DN15; oper.: k=25 i nieoper: k=5 ...................................................................... 1QTY.
NO.
DESCRIPTION
260; Ciśnieniowy przełącznik alarmowy ............................................................................................................................................ 1
1 .....................................................................................................................................................................
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 2
406012; Kolanko 3 mm/m5
2
1610000210;
Ball valve;
brass;
full bore;
1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . .1. 1
460491004D; Jednokierunkowy
zawór klapowy
odchylny
DN15
............................................................................................
3 wodny
2162156;
Automatic
drain
valve;
1/2";
oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . .1. 1
Zawór kontrolno-alarmowy
AV-1;
21 bar (300
psi);
DN150
..........................................................................................
260;
Alarm pressure
switch
. . . . . .odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . .gwintowany
. . . . . . . . . ...............................
. . . . . . . . . . . . . . .2. 1
59304FO; Zawór kulowy; 4DN15;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
406012; Elbow
3 wlot;
mm/m5
5
. .wylot;
. . . . . DN15
. . . . . urządzenie
. . . . . . . . . .testowe
. . . . . . .......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 2
700487; Zawór testowy i odwadniający;
DN50
DN50
460491004D;
Swing
type check
valve 1/2"
. . galwanizowany.
. . . . . . . . . . . . . .......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 1
A12012; Łącznik z żeliwa 6ciągliwego;
kolanko
45°; gwint
BSP DN50
wewn.;
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 120 mm .......................................................................... 1
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
8
AP140D4; Złączka wkrętna; stal nierdzewna 316; DN15; długość 140 mm .......................................................................... 1
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 180 mm .......................................................................... 1
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10
AP200I2; Złączka wkrętna;
stal;
DN50; długość
200 mm;
galwanizowana
............................................................................
11
AP120D4;
pipe nipple;
stainless
steel 316; size
1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
AP80D4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316;
DN15;
długośćsteel
80 mm
pipe
nipple;
stainless
316;...............................................................................
size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
12 stalAP140D4;
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz; gwint
DN15stainless
x DN15 zewn.;
niklowany
................................................................
13
AP180D4;
pipe nipple;
steel 316;
size 1/2";
length 180 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
ATDMCON; Króciec redukcyjny;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn.
drobny
mm;
niklowany
...........................................
14
AP200I2;
pipe
nipple;
steel;
sizex2";
length15200
mm;
galvanized
. . . . . . . . . . . . . . . .2. 1
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;
gwint
DN15
zewn.steel
x DN15
niklowane
..............................................
15
AP80D4;
pipe
nipple;
stainless
316;wewn.;
size 1/2";
length 80
mm . . . . . . . . . . . . . . .2. 1
PTDN; Korek; mosiądz; gwint
zewn.;
niklowany
16 DN15
ATDDMN;
Adapter
fitting;.................................................................................................................
brass; thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . .1. 1
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint
DN15
zewn.
x DN8
niklowana
...................................................
17
ATDMCON;
Adapter
fitting;
brass;
thr.wewn.;
DN15 male
x compr.15
mm; nickel pl.
. . . . . .2. 2
18
ETDMDFN;
Adapter
elbow;
brass;
thr. DN15
x DN15.................................................
fem.; nickel pl. . . . . . . . . .1. 2
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint
DN15
zewn.
x DN20
wewn.;male
niklowana
19
. . . . . . niklowany
. . . . . . . . .................
. . . . . . . . .3. 1
PTDN;
Plug; gwint
brass;DN15
threadzewn.
DN15xmale;
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;
DN15nickel
wewn.plated
x DN15.wewn.;
20 ciśnieniowy
RTDMBFN;przewód
Adapter giętki
reduce;
thread1,2
DN15
male x DN8 fem.;
nickel pl. . . . . . . .2. 2
WS00000004; Nadmiarowy
3 xbrass;
6 długość
m; przezroczysty
........................................
Adapter
reduce;
thread DN15 male x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . .1. 1
WS00000097; Miedziana21rura RTDMEFN;
niklowana 15
x 1 mm
do AV1brass;
.....................................................................................................
22
23
24
TTDMDDFN; Adap tee; brass; thr. DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . 3
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
8
20
5
7
13
19
23
22
15
1
6
17
24
9
14
10
4
22
17
2
20
18
8
5
18
12
11
21
23
16
22
3
FIGURE
9 9
RYSUNEK
EUROPEAN
CONFORMITY
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
AV-1-300
ALARM VALVE TRIM
without ZRC-1
RETARD
CHAMBERRC-1
KONTROLNO-ALARMOWEGO
AV-1-300
KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
——
DN150
——
DN150
Strona
20
Page
11 11
ofz14
TFP990_PL
TFP990
NR OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SZT.
025500013; Wskaźnik wody; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) .............................................................................................................. 2
1610000210; Zawór kulowy; mosiądz; o pełnym otwarciu; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ............................................... 1
2162156; Automatyczny
zawórDESCRIPTION
spustowy; DN15; oper.: k=25 i nieoper: k=5 .................................................................... 1QTY.
NO.
260; Ciśnieniowy przełącznik alarmowy .......................................................................................................................................... 1
1 ...................................................................................................................................................................
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . 2
406012; Kolanko 3 mm/m5
2
1610000210;
Ballodchylny
valve; brass;
full.............................................................................................
bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . 1. . 1
460491005; Jednokierunkowy
zawór klapowy
DN20
3 wodny
2162156;
Automatic
drain
valve;
1/2";
oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . 1. . 1
Zawór kontrolno-alarmowy
AV-1;
21 bar (300
psi);
DN200
........................................................................................
. . . . . odpowietrzający
. . . . . . . . . . . . . . gwintowany
. . . . . . . . . . .............................
. . . . . . . . . . . . . . 2. . 1
260;
Alarm pressure
switch
59304FO; Zawór kulowy; 4DN15;
o pełnym
otwarciu;
PN40; otwór
5
. . . . . DN15
. . . . . urządzenie
. . . . . . . . . .testowe
. . . . . . .....................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . 2
406012; Elbow
mm/m5
700487; Zawór testowy i odwadniający;
DN503 wlot;
DN50. .wylot;
6
460491005; Swing type check valve 3/4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A12012; Łącznik z żeliwa ciągliwego;
kolanko 45°; gwint BSP DN50 wewn.; galwanizowany. .................................... 1
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A596E2; Łącznik z żeliwa ciągliwego; korek z gwintem zewnętrznym; gwint BSP DN20; galwanizowany ............. 2
8
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
AP120D4; Złączka wkrętna;
stal
nierdzewna 316; DN15; długość 120 mm ........................................................................ 1
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120E4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
316;fitting;
DN20;elbow
długość
mm
.........................................................................
10 stalA120I2;
malleable
45°;120
BSP
thread
2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . 1
AP200I2; Złączka wkrętna;
DN50; długość
200
mm;plug
galwanizowana
..........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . 1. . 2
11 stal;A596E2;
malleable
fitting;
male; BSP size
3/4"; galvanized
AP250E4; Złączka wkrętna;
nierdzewna
DN20;
długość
250316;
mmsize
.........................................................................
12 stalAP120D4;
pipe316;
nipple;
stainless
steel
1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . 1. . 1
ATDDMN; Króciec redukcyjny;
mosiądz; gwint
DN15 stainless
x DN15 zewn.;
niklowany
..............................................................
13
AP120E4;
pipe nipple;
steel 316;
size 3/4";
length 120 mm . . . . . . . . . . . . 1. . 1
ATEMCRN; Króciec redukcyjny;
mosiądz;pipe
gwint
DN20
zewn.
x drobny
18200
mm;mm;
niklowany
..........................................
. . . . . . . . . . . . . . . 2. . 1
14
AP200I2;
nipple;
steel;
size
2"; length
galvanized
ETDMDFN; Kolanko redukcyjne;
mosiądz;pipe
gwint
DN15
zewn. xsteel
DN15
wewn.;
niklowane
15
AP250E4;
nipple;
stainless
316;
size 3/4";
length............................................
250 mm . . . . . . . . . . . . 2. . 1
RTDMBFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN8
wewn.;
.................................................
16
ATDDMN;
fitting;
brass;
thread
DN15niklowana
x DN15 male;
nickel pl. . . . . . . . . . . . 2. . 1
17
ATEMCRN;
Adapter
elbow;
brass;
thr. wewn.;
DN20 male
x compr.
18mm; nickel pl. . . . . . 1. . 2
RTDMEFN; Złączka zwężkowa;
mosiądz; gwint
DN15
zewn.
x DN20
niklowana
...............................................
18 mosiądz;
ETDMDFN;
Adapter
thr.zewn.;
DN15niklowana
male x DN15
fem.; nickel pl. . . . . . . . . 2. . 2
RTEDMN; Złączka zwężkowa;
gwint
DN20elbow;
zewn.brass;
x DN15
...................................................
. . . . . 2. . 2
19
RTDMBFN;
reduce;
brass;
thread
DN15x male
DN8 fem.;
nickel pl.
TTDMDDFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;Adapter
gwint DN15
zewn.
x DN15
wewn.
DN15xwewn.;
niklowany
..............
20 mosiądz;
RTDMEFN;
Adapter
thread
DN15
malewewn.;
x DN20
fem.; nickel
pl. . . . . 1. . 1
TTEEEFN; Trójnik redukcyjny;
gwint
DN20reduce;
wewn.brass;
x DN20
wewn.
x DN20
niklowany
...................
21
RTEDMN;
reduce;
brass;
thread
DN20x male
DN15 male;
nickel................
pl. . . . . . 1. . 2
TTEMEEFN; Trójnik redukcyjny;
mosiądz;Adapter
gwint DN20
zewn.
x DN20
wewn.
DN20xwewn.;
niklowany
22 ciśnieniowy
TTDMDDFN;
Adap tee;
brass;
DN15 1,2
male
DN15 fem x DN15
fem; nickel pl. . 2. . 2
WS00000004; Nadmiarowy
przewód
giętki
3 x 6thr.
długość
m;xprzezroczysty
......................................
TTEEEFN; 18
Adap
thr.
DN20 fem x DN20 fem x DN20 fem; nickel pl. . . . . 1. . 1
WS00000098; Miedziana23
rura niklowana
x 1tee;
mmbrass;
do AV1
...................................................................................................
...1
TTEMEEFN; Adap tee; brass; thr. DN20 male x DN20 fem x DN20 fem; nickel pl.
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000098; Nickel plated copper tube 18 x 1 mm for AV1 DN200 . . . . . . . . . . . . . . 1
24
25
26
1
9
19
5
8
25
7
1
15
11
19
11
21
5
24
4
10
25
6
17
14
22
2
21
18
18
13
26
23
12
20
17
16
22
3
RYSUNEK1010
FIGURE
EUROPEAN
CONFORMITY
ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI
OSPRZĘT ZAWORU
AV-1-300 ALARM VALVE TRIM
without
RC-1 RETARD
CHAMBER
KONTROLNO-ALARMOWEGO
AV-1-300
Z KOMORĄ
OPÓŹNIAJĄCĄ
RC-1
—
—DN200
DN200—
—
Strona 12 z 20
Obsługa
i konserwacja
Niezależnie od szczególnych wymogów
kompetentnych
organów
konieczne
jest stosowanie podanych poniżej procedur i kontroli. Uchybienia muszą być
niezwłocznie usuwane.
Właściciel odpowiada za inspekcję, testowanie oraz konserwowanie instalacji
i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z niniejszym dokumentem oraz
obowiązującymi normami wszystkich kompetentnych organów. Wszelkie zapytania
należy kierować do wykonawcy instalacji
lub producenta urządzenia.
Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje
automatycznych
instalacji
przeciwpożarowych były przeprowadzane
przez wykwalifikowane służby kontrolne.
Zawory kontrolno-alarmowe AV-1-300
nie wymagają regularnej konserwacji.
Zaleca się jednakże okresową kontrolę
prawidłowości działania urządzeń alarmowych zgodnie z procedurą dopuszczaną
przez kompetentne organy. Uchybienia
muszą być niezwłocznie usuwane.
UWAGA
Wykonywanie
procedur
obsługi
i
konserwacji systemu spowoduje zadziałanie
przyłączonych urządzeń alarmowych. Z tego
względu należy uprzednio powiadomić
właściciela oraz straż pożarną, stację centralną
oraz inne stacje sygnałowe, do których
urządzenia alarmowe są podłączone.
TFP990_PL
Krok 4. Należy zamknąć zawór testowy
alarmu (lub przyłącze testowe na końcu
linii).
Krok 2. Należy powtórzyć Krok 1, jeżeli
wielkość wypływu ze spustu uległa widocznemu zmniejszeniu.
Krok 5. Należy sprawdzić, czy woda
przestanie wypływać z samoczynnego zaworu odwadniającego zapewniając czas
dostateczny do odwodnienia, odpowiednio, komory opóźniającej i linii alarmowej
na odcinku do turbinowego urządzenia
alarmowego.
Krok 3. Jeżeli wyciek z samoczynnego zaworu odwadniającego trwa nadal, należy
odwodnić system zgodnie z zalecaną
procedurą. Po odwodnieniu systemu należy
zdjąć pokrywę otworu wyczystkowego.
UWAGA
Jeżeli jest to pożądane, można przycisnąć
samoczynny zawór odwadniający w celu
przyspieszenia odwodnienia komory opóźniającej.
Krok 6. Należy oczyścić filtr umieszczony na
połączeniu do komory opóźniającej, jeżeli
ma to zastosowanie. Należy się upewnić,
że koszyk filtra został włożony na miejsce i
mocno dokręcić jego nakrętkę.
UWAGA
Czyszczenie filtra po każdym uruchomieniu
alarmu jest szczególnie ważne w przypadku
zasilania wodą zawierającą duże ilości
zawiesin (takiej jak, woda z jezior, czy rzek).
Zatkana linia alarmowa może uniemożliwić
funkcjonowanie urządzeń alarmowych.
Krok 7. Należy powiadomić wszystkie
władze odpowiedzialne za monitorowanie
instalacji, że system przeciwpożarowy został ponownie włączony do pracy.
Odwadnianie systemu tryskaczowego
Odwadnianie systemu tryskaczowego musi
być wykonywane według następującej procedury:
W celu
przeprowadzenia
konserwacji
systemów
przeciwpożarowych,
przed
wyłączeniem głównego zaworu kontrolnoalarmowego, który nimi steruje, należy
najpierw uzyskać zgodę stosownych władz
na wyłączenie systemów oraz zawiadomić
wszystkie osoby, których to może dotyczyć.
Krok 1. Należy zamknąć główny zawór
kontrolno-alarmowy, jeżeli nie zostało to
jeszcze zrobione.
Procedura okresowej próby uruchomienia alarmu
przepływem wody
Testy czujników alarmowych przepływu
w systemie powinny być przeprowadzane
okresowo w oparciu o wymagania kompetentnych organów.
Krok 3. Należy otworzyć główny zawór
spustowy. Należy najpierw sprawdzić, czy
woda spuszczana z instalacji nie spowoduje
szkód lub zagrożenia.
Krok 1. Należy powiadomić stosowne
władze i wszystkie osoby, których to może
dotyczyć, że zostanie przeprowadzona próba alarmu.
Krok 2. Należy otworzyć zawór testowy
alarmu (lub przyłącze testowe na końcu
linii, jeżeli jest to dopuszczone przez
kompetentne organy) i sprawdzić, czy
urządzenia alarmowe systemu działają
zgodnie z wymaganiami kompetentnych
organów. Należy sprawdzić, czy turbinowe
urządzenie alarmowe i/lub ciśnieniowy
czujnik alarmowy przepływu są aktywowane prawidłowo i w takim czasie, jaki
jest wymagany przez kompetentne organy.
Krok 3. Należy sprawdzić, czy woda wypływa
przez samoczynny zawór odwadniający.
Krok 2. Należy otworzyć połączenie
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
rurze poprzecznej lub linii rozgałęzienia
(patrz Krok 6 w części “Montaż”).
Krok 4. Przed wykonaniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych należy odczekać do
momentu, w którym wskaźnik ciśnienia
zasilania wskazywać będzie zero oraz ustanie odgłos spuszczanej wody.
Wyciek z samoczynnego zaworu
odwadniającego
Należy wykonać kroki podane poniżej
do momentu, w którym woda przestanie
wypływać z odwodnienia linii alarmowej.
Po wykonaniu każdego kroku należy
sprawdzić, czy woda przestała wyciekać.
Krok 1. Należy otworzyć główny zawór spustowy. Należy pozwolić wodzie
wypływać przez około 5 sekund, a następnie
zamknąć główny zawór spustowy. Powinno to wypłukać wszelkie luźne osady,
które mogły zostać uwięzione pomiędzy
powierzchnią czołową klapy a pierścieniem
gniazda w obszarze gniazda głównego zaworu.
Przytrzymując sprężynę za zwoje należy
wyjąć sworzeń zawiasu. Należy wyjąć
sprężynę i zespół klapy.
Krok 4. Używając latarki należy sprawdzić,
czy w rowku pierścienia gniazda nie utkwiły
jakieś osady i ewentualnie je usunąć. Należy
skontrolować, czy pierścień gniazda nie jest
uszkodzony. Jeżeli pierścień gniazda został
wyszczerbiony w poprzek gniazda, zawór
kontrolno-alarmowy będzie musiał zostać
wymieniony. Szlifowanie pierścienia gniazda w warunkach polowych jest nie do zrealizowania.
Krok 5. Należy sprawdzić, czy na powierzchni czołowej klapy nie utkwiły jakieś
osady i ewentualnie je usunąć. Jeżeli na
powierzchni czołowej klapy pojawiła się
jakaś skaza, powierzchnię czołową należy
odwrócić na drugą stronę po uprzednim
dokładnym oczyszczeniu miękką tkaniną
powierzchni z obydwu stron. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wymienić
powierzchnię czołową klapy. Należy się
upewnić, że łącznik ustalający podkładki
klapy został mocno dokręcony.
Krok 6. Należy włożyć na miejsce sprężynę
oraz zespół klapy, jak pokazano na Rysunku
1. Przytrzymując zwoje sprężyny należy
włożyć z powrotem sworzeń zawiasu.
Należy się upewnić, że sworzeń zawiasu
został całkowicie wciśnięty w tylną część
zaworu.
Krok 7. Należy założyć z powrotem pokrywę otworu wyczystkowego. Należy
ponownie włączyć do pracy zawór kontrolno-alarmowy zgodnie z krokami opisanymi
w części “Procedura nastawiania zaworu”.
Utrata nadwyżki ciśnienia w systemie
W przypadku systemu o zmiennym ciśnieniu
wskaźnik ciśnienia w systemie normalnie
powinien wskazywać ciśnienie wyższe,
niż ciśnienie wskazywane przez wskaźnik
ciśnienia zasilania. Również, wartość ta
powinna być zbliżona do wartości szczytowej ciśnienia zasilania, która wystąpiła po
włączeniu systemu do pracy.
UWAGA
Utrata nadwyżki ciśnienia w systemie
zwiększy prawdopodobieństwo wywołania
fałszywego alarmu w przypadku systemu o
zmiennym ciśnieniu.
W celu skorygowania utraty ciśnienia w systemie należy wykonać podaną poniżej
procedurę.
Krok 1. Należy sprawdzić, czy występują
ślady ciągłego wypływu wody przez samoczynny zawór odwadniający. Jeżeli
rdzawe plamy i/lub osady kamienia wodnego wskazują, że ma miejsce ciągły
wyciek, należy podjąć działania naprawcze zgodnie z procedurą opisaną w części
TFP990_PL
zatytułowanej “Wyciek z samoczynnego zaworu odwadniającego”.
Krok 2. Jeżeli nie występują ślady
ciągłego wycieku z samoczynnego zaworu
odwadniającego, należy odwodnić system
zgodnie z zalecaną procedurą, a następnie
w miarę potrzeby oczyścić lub wymienić
obejściowy zawór jednokierunkowy.
Po wymianie obejściowego zaworu jednokierunkowego, jeżeli zaszła taka potrzeba,
należy ponownie włączyć system do pracy
zgodnie z krokami opisanymi w części “Procedura nastawiania zaworu”.
Krok 3. Jeżeli utrata nadwyżki ciśnienia
w systemie nadal się utrzymuje, należy
sprawdzić, czy w systemie tryskaczowym
nie występują przecieki.
Nadwyżka ciśnienia spowodowana
rozszerzalnością cieplną.
W mokrych systemach tryskaczowych
poddawanych
oddziaływaniu
temperatury przekraczającej 38°C może
wystąpić znaczny wzrost ciśnienia spowodowany rozszerzalnością cieplną wody.
W szczególności sieciowy mokry system
tryskaczowy o stosunkowo niewielkiej
pojemności kieszeni powietrznych oraz
pozbawiony
zaworu
nadmiarowego
może być poddawany wzrostom ciśnienia
przekraczającym 6,9 bar spowodowanym
wzrostem temperatury otoczenia do około
28°C.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy
zainstalować zawór nadmiarowy ciśnienia
zgodnie z wymaganiami kompetentnych
władz, w celu automatycznego uwalniania
nadwyżek ciśnienia, które w przeciwnym
wypadku mogłyby powstać w mokrych
systemach tryskaczowych, które są wystawione na działanie znacznych wzrostów
temperatury otoczenia.
Fałszywe alarmy
Jeżeli w systemie o zmiennym ciśnieniu
występują nawracające fałszywe alarmy:
Krok 1. Należy sprawdzić, czy występują
ślady ciągłegu wypływu wody przez samoczynny zawór odwadniający i wypływ taki
zlikwidować.
Krok 2. Należy sprawdzić i oczyścić zatkany
samozamykający się zawór odwadniający.
Krok 3. Należy sprawdzić, czy występuje
utrata nadwyżki ciśnienia w systemie i
zlikwidować jej przyczynę.
Krok 4. Należy odwodnić system tryskaczowy i napełnić go ponownie zgodnie
z krokami opisanymi w części “Procedura
nastawiania zaworu”.
Alarmy przerywane
Jeżeli ciśnieniowy czujnik alarmowy podaje
stały sygnał, lecz turbinowe urządzenie
alarmowe generuje alarm przerywany,
należy sprawdzić, czy wałek napędowy turbinowego urządzenia alarmowego nie zakleszcza się.
Jeżeli turbinowe urządzenie alarmowe i/
lub ciśnieniowy czujnik alarmowy generują
alarm przerywany najprawdopodobniej jest
Strona 13 z 20
to konsekwencją nadmiernej ilości powietrza uwięzionego w systemie tryskaczowym. Należy odwodnić system tryskaczowy
i napełnić go ponownie zgodnie z krokami
opisanymi w części “Procedura nastawiania
zaworu”.
Przerywanie alarmu może też być spowodowane przez zamknięcie się klapy
na skutek nagłego spadku ciśnienia zasilania lub też wyłączenia pompy na linii
zasilającej. Problemy tego rodzaju mogą
być rozwiązane poprzez utrzymywanie
stałego ciśnienia zasilania.
Ograniczona
gwarancja
Tyco Fire & Building Products udziela
wyłącznie pierwotnemu nabywcy, na okres
dziesięciu (10) lat, gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty. Gwarancji
podlegają wady materiałowe oraz wady
wykonania, jeśli produkty te zostały
opłacone, odpowiednio zainstalowane i
konserwowane podczas ich normalnego
użytkowania i funkcjonowania. Gwarancja
traci ważność dziesięć (10) lat od daty
dostarczenia produktu przez Tyco Fire &
Building Products. Nie udziela się żadnej
gwarancji na produkty lub komponenty
wyprodukowane przez firmy nie powiązane
własnościowo z Tyco Fire & Building
Products lub na produkty i komponenty,
które były niewłaściwie użytkowane, zainstalowane, narażone na korozję lub, które
nie były zainstalowane, konserwowane lub
naprawiane zgodnie z obowiązującymi normami instytucji atestującej oraz wszelkich
innych kompetentnych organów. Materiały
uznane przez Tyco Fire & Building Products
za wadliwe będą naprawione lub wymienione według uznania Tyco Fire & Building
Products. Tyco Fire & Building Products nie
zobowiązuje siebie ani nie upoważnia innych osób do wzięcia na siebie zobowiązań
wynikających ze sprzedaży produktów lub
części produktów. Tyco Fire & Building Products nie odpowiada za błędy projektowe
systemów tryskaczowych lub niedokładne
bądź niepełne informacje udzielone przez
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy.
W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE &
BUILDING PRODUCTS NIE PONOSI
Odpowiedzialności WYNIKAJĄCEJ Z POSTANOWIEŃ UMOWY, Odpowiedzialności
DELIKTOWEJ, ABSOLUTNEJ LUB Odpowiedzialności WYNIKAJĄCEJ Z INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE,
POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE
SZKODY, W TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBOCIZNY, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY FIRMA
TYCO FIRE PRODUCTS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKICH SZKÓD I W ŻADNYM WYPADKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PRODUCTS NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI
CENY SPRZEDAŻY PRODUKTU.
POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE
OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU.
Strona 14 z 20
TFP990_PL
Składanie
zamówień
“Osprzęt odpowietrzenia alarmu” wymagany, gdy nie jest zainstalowane turbinowe
urządzenie alarmowe,
................................................P/N 52-201-1-012E
Zawór kontrolno-alarmowy AV-1-300
z zamontowanym osprzętem zgodnym
z normami europejskimi
Należy określić: Kompletny zawór kontrolno-alarmowy AV-1-300 z zamontowanym
osprzętem zgodnym z normami europejskimi P/N (Tabela A)
“Turbinowe urządzenie alarmowe model
WMA-1 z czaszą dzwonka pomalowaną na
kolor czerwony”,
................................................. P/N 52-630-2-021.
Akcesoria
Należy określić: (“opis”) i numer części (P/
N).
Etykiety A do Z do naklejenia na komponenty osprzętu zaworu,
...................................................P/N WS00000033
“Przełącznik sterujący”do zaworu kontrolnego turbinowego urządzenia alarmowego,
..................................................... P/N CEDPV1ASS
P/N XX X XX XX X XX
ZAWÓR
ALARMOWY
PRZEŁĄCZNIK
11
Rowkowane/Rowkowane
12
Kołnierzowe/Rowkowane, ANSI
13
Kołnierzowe/Kołnierzowe, ANSI
14
Kołnierzowe/Kołnierzowe,
PN10/16
15
Kołnierzowe/Kołnierzowe,
PN16(8”)
16
Kołnierzowe/Rowkowane,
PN16(8”)
17
Kołnierzowe/Rowkowane,
PN10/16
OSPRZĘT
WIELKOŚĆ
4
DN100
6
DN150 (168,3 mm)
7
DN150 (165,1 mm)
8
DN200
89
EUR
0
BRAK
1
PS10-1A
ZAWÓR ODCINAJĄCY
00
Na oddzielne
zamówienie
AKCESORIA
00
Brak
01 RC-1 Komora Opóźniająca
TABELA A
ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY AV-1-300
z OSPRZĘTEM ZGODNYM Z NORMAMI EUROPEJSKIMI
— KOMPLETNY —
Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony. Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na celu wygodę czytelników nie znających
języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością informacji zawartej
w tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję dokumentu TFP990, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są
wiążące i nie mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
TFP990_PL
Strona 15 z 20
Załącznik
990 (09/2005).
AppendixAAdo
ofTFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Summary
Instructions
(If problemswoccur,
full document)
proszę
zapoznać
się z dokumentem
pełnymconsult
brzmieniu).
Wet Alarm
Valve, AV-1-300,wodny
DN100,
With Retarding
Chamber
Zawór
kontrolno-alarmowy
AV-1-300,
DN10, z komorą
opóźniającą.
J
K
G
L
H
795 mm
D
E
C
F
B
A
330 mm
275 mm
I.I.Normalne
warunki:
Normal conditions:
Główny
zawór
kontrolny
otwarty i
•• The
main
control
valve (A)
(A)jest
is opened
zablokowany.
and
locked.
System
tryskaczy
jest napełniony
wodą
•• The
sprinkler
system
is filled with
pod ciśnieniem.
water
and is pressurized.
Zawór
testowy
główny
za•• The
alarm
testalarmu
valve (E)
(E)i and
main
wór spustowy
znajdują
drain
valve (F)(F)
are
closed.się w pozycji
zamkniętej.
• The water motor alarm control valve
• (K)
Zawór
kontrolny turbinowego urządzenia
is open.
alarmowego (K) jest otwarty.
• The
pressure gauge valve (B) is
• open.
Zawór wskaźnika ciśnienia (B) jest otwarty.pressure gauge valve (H) is
• The
• open.
Zawór wskaźnika ciśnienia (H) jest otwarty. pressure gauge (G) reads
• System
downstream
pressure.
• Wskaźnik ciśnienia
w systemie (G) odczytuje ciśnienie
minusowe.
• Water
supply
pressure gauge (C)
the ciśnienia
upstreamzasilania
pressure.
• reads
Wskaźnik
hydraulicznego w systemie (G) odczytuje ciśnienie
plusowe.
II.Działanie
Operation
II.
Po uruchomieniu jednego lub więcej trysWhenciśnienie
one or more
sprinklers
are actikaczy
po stronie
minusowej
zavated,kontrolno-alarmowego
pressure is reduced
woru
spada.downTen
streamciśnienia
of the alarm
valve.otwarcie
This reducspadek
spowoduje
klapy
tion
in pressure
will open the iclapper
w
zaworze
kontrolno-alarmowym
pozwoli
in the wpłynąć
alarm valve
allow water
to
wodzie
przez and
port alarmowy
do linii
alarmowej,
napełnić
komorę
flow through
the alarm
portopóźniającą
into the
(L),
uruchomić
czujnik
ciśnienia
alarm
line, filling
the alarmowy
retard chamber
przepływu
wody (J) ithe
turbinowe
urządzenie
(L) and operating
waterflow
presalarmowe
za pośrednictwem
zaworu
sure alarm
switch (J) and
the kontrolwater
nego turbinowego urządzenia alarmowego
motor
alarmlinia
viawodna
the water
motorotwarta
alarm i
(K).
Główna
jest teraz
control
valvedo
(K).
The main
waterway
woda
napływa
przewodów
rurowych.
is now open and water flows into the
piping system.
III.
systemu
z pracy:
III.Wyłączanie
Removing
system
from service:
Krok 1. Należy zamknąć główny zawór konStep(A)
1. oraz
Close
thekontrolny
main control
valve
trolny
zawór
turbinowego
(A) and close
water (K).
motor alarm conurządzenia
alarmowego
trol valve (K).
Krok 2. Należy odwodnić system przy poStepgłównego
2. Drain the
system
with the(F)
main
mocy
zaworu
spustowego
oraz
poprzez
otwarcie
pomocniczych
drain valve
(F), wszystkich
open all valves
in the
zaworów
systemie
celucross-mains
zapewnienia
system towmake
surewthat
opróżnienia
wszystkich
rur poprzecznych
and branch
lines are
vented and i
rozgałęzionych.
drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
IV. Placingsię
the
back in servznajdującymi
w system
pobliżu ognia.
ice:
Krok 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyStep 1. Replace
the sprinklers that
czystkowego
z zaworu kontrolno-alarmowego
(D).
Należy
sprawdzić
oczyścić
powierzchnię
have
operated
andi the
sprinklers
close
czołową
klapy i pierścień gniazda.
to the fire.
Krok
Należy
założyć
z powrotem
Step3.2.
Remove
the
handholepokrywę
cover
otworu
wyczystkowego.
from the
alarm check valve (D). Check
and 4.
clean
thezamknąć
clappergłówny
facingzawór
and seat
Krok
Należy
spusring.(F) oraz inne zawory w systemie.
towy
Step5.3.Należy
Mountoczyścić
the handhole
Krok
filtry nacover.
linii alarmowej i osprzęt turbinowego urządzenia alarStep 4. Close main drain valve (F) and
mowego.
other valves in the system.
Krok 6. Należy otworzyć połączenie
Step 5. Cleanumieszczone
the strainers
alarm
odpowietrzające
na in
oddalonej
line poprzecznej
and the water
motor
trimming.
rurze
lub linii
rozgałęzienia.
Step7. 6.
Open
the otworzyć
remote główny
cross main
Krok
Należy
powoli
zawór
or branch
vent connection.
kontrolny
(A)line
do momentu
usłyszenia odgłosu
napływającej wody i wtedy należy otworzyć
Step o7.jeszcze
Slowly
open
the main control
zawór
jeden
obrót.
valve (A) until the sound of flowing
water just begins and then open the
valve one more turn.
340 mm
Krok
Należy
zamknąć
oddalone
połączenie
Step8. 8.
Close
the remote
branch
line
odpowietrzające
wtedy,
vent connection
aftergdy
the napowietrzona
discharge of
woda
przestanie
ze spustu
i gdy
aerated
water wypływać
ceases, and
the outlet
przez
co najmniej
15atsekund
woda
będzie
has
flowed
full
for
least
15
seconds.
wypływać pełnym strumieniem.
Step 9. Fully open the main control
Krok 9. Należy całkowicie otworzyć główny
valvekontrolny
(A) and(A)
lock
it open. go w pozycji
zawór
i zablokować
otwartej.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
Control
Krok
10. Valve
Należy (K).
otworzyć zawór kontrolny
turbinowego
urządzenia
Step 11. Reset
the alarmowego
fire alarm (K).
panel
and notify
the central
station.
Krok
11. Należy
nastawićalarm
ponownie
panel
alarmu przeciwpożarowego i powiadomić
centralną stację alarmową.
Weekly test:test:
V.V.Cotygodniowy
Ważne:
PrzedPrior
zamknięciem
Important:
to closingjakichkolwiek
any valves
zaworów
lub uruchomieniem
or activating
any alarms, jakichkolwiek
notify local
urządzeń
powiadomić
security alarmowych
guards and należy
the central
alarm
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
station
if
applicable.
stację alarmową.
Krok
zawór
testowy
Step1.1.Należy
Open otworzyć
alarm test
valve
(E),
alarmu
sygnał
alarmowy
verify (E),
thatsprawdzić,
the alarmczy
signal
created
by
wywołany
przez czujnik
alarmowy
the waterflow
pressure
alarm ciśnienia
switch
przepływu
wodyat(J)the
jestfire
widoczny
(J) is visible
panel.na
If panelu
applialarmowym. Odpowiednio, należy sprawdzić
cable,
check
the
sound
of
the
water
dźwięk turbinowego urządzenia alarmowego
— it
must be clear and
- motor
musi onalarm
być czysty
i nieprzerwany.
steady.
Krok 2. Należy zamknąć zawór testowy alarStep
2. Close
the alarm
test valve
(E)
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
ciśnienie
and verify
that the
normal supply
and
zasilania
i ciśnienie
w systemie
zostały przywrócone.
ciśnienie
zasilania
jest poniżej
system Jeżeli
pressures
are
restored.
If the
normy,
uzyskać
normalną
wartość
supply aby
pressure
is below
the normal,
ciśnienia
należy
wykonać instrukcje
dotyczące
use the
instructions
from the
water
zasilania
supply hydraulicznego.
to obtain the usual pressure.
Strona 16 z 20
TFP990_PL
AppendixBBdo
ofTFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Załącznik
990 (09/2005).
Summary
Instructions
(If
problemswoccur,
full document)
proszę zapoznać się z dokumentem
pełnymconsult
brzmieniu).
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN150, With Retarding Chamber
Zawór kontrolno-alarmowy wodny AV-1-300, DN150, z komorą opóźniającą.
J
K
G
L
800 mm
H
D
E
C
F
B
A
355 mm
I. Normalne warunki:
I.• Normal
conditions:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
zablokowany.
• The
main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony wodą
pod ciśnieniem.
• The
sprinkler system is filled with
is pressurized.
• water
Zawórand
testowy
alarmu (E) i główny zawór alarm
spustowy
znajdują
w pozycji
• The
test(F)valve
(E) się
and
main
zamkniętej.
drain
valve (F) are closed.
•• The
water
motorturbinowego
alarm control
valve
Zawór
kontrolny
urządzenia
alarmowego
(K)
is open. (K) jest otwarty.
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(B) (B)
jest is
otopen.
warty.
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(H) (H)
jest is
otopen.
warty.
•• System
(G)
Wskaźnikpressure
ciśnienia wgauge
systemie
(G)reads
odczydownstream
pressure.
tuje ciśnienie minusowe.
•• Water
supply
pressure
(C)
Wskaźnik
ciśnienia
zasilaniagauge
hydrauliczreads
the
upstream
pressure.ciśnienie
nego w
systemie
(G) odczytuje
plusowe.
II. Działanie
II. Operation
Po
uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy ciśnienie po stronie minusowej zaWhen
one or more sprinklers
are actiworu kontrolno-alarmowego
spada.
Ten
vated, ciśnienia
pressure
is reduced
downspadek
spowoduje
otwarcie
klapy
stream
of kontrolno-alarmowym
the alarm valve. Thisi reducw
zaworze
pozwoli
tion in wpłynąć
pressure
willport
open
the clapper
wodzie
przez
alarmowy
do linii
in the alarm
valve and
allowopóźniającą
water to
alarmowej,
napełnić
komorę
(L),
czujnik
alarmowy
ciśnienia
flowuruchomić
through the
alarm
port into
the
przepływu
wody
(J) ithe
turbinowe
urządzenie
alarm line,
filling
retard chamber
alarmowe
za pośrednictwem
zaworu kontrol(L) and operating
the waterflow
presnego
urządzenia
sure turbinowego
alarm switch
(J) and alarmowego
the water
(K). Główna linia wodna jest teraz otwarta i
motornapływa
alarm do
viaprzewodów
the water rurowych.
motor alarm
woda
control valve (K). The main waterway
is now open and water flows into the
piping system.
300 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
III. Removing
systemgłówny
from zawór
service:
Krok
1. Należy zamknąć
kontrolny (A) oraz zawór kontrolny turbinowego
Step
1.
Close
the
main
control
valve
urządzenia alarmowego (K).
(A) and close water motor alarm con-
Krok
2. Należy
trol valve
(K). odwodnić system przy pomocy głównego zaworu spustowego (F) oraz
Step 2.otwarcie
Drain the
system with
the main
poprzez
wszystkich
pomocniczych
zaworów
w systemie
celuvalves
zapewnienia
drain valve
(F), openw all
in the
opróżnienia
wszystkich
system to make
sure rur
thatpoprzecznych
cross-mains i
rozgałęzionych.
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
znajdującymi się w pobliżu ognia.
IV. Placing the system back in serv-
Krok
ice: 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyczystkowego z zaworu kontrolno-alarmowego
Step
1. sprawdzić
Replace ithe
sprinklers
that
(D).
Należy
oczyścić
powierzchnię
czołową
klapy i pierścień
have operated
and thegniazda.
sprinklers close
to the fire.
Krok 3. Należy założyć z powrotem pokrywę
otworu
wyczystkowego.
Step 2.
Remove the handhole cover
from4.the
alarm
check główny
valve (D).
Check
Krok
Należy
zamknąć
zawór
spusand (F)
clean
and seat
towy
oraz the
inneclapper
zawory wfacing
systemie.
ring.
Krok 5. Należy oczyścić filtry na linii alarStep 3.
Mountturbinowego
the handhole
cover.alarmowej
i osprzęt
urządzenia
mowego.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other valves
in the otworzyć
system. połączenie
Krok
6. Należy
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
Steppoprzecznej
5. Clean lub
thelinii
strainers
in alarm
rurze
rozgałęzienia.
line and the water motor trimming.
Krok 7. Należy powoli otworzyć główny zawór
Step 6. (A)
Open
the remote
crossodgłosu
main
kontrolny
do momentu
usłyszenia
or branch line
vent
connection.
napływającej
wody
i wtedy
należy otworzyć
zawór o jeszcze jeden obrót.
Step 7. Slowly open the main control
Krok
8. Należy
zamknąć
oddaloneofpołączenie
valve
(A) until
the sound
flowing
odpowietrzające
wtedy,
gdy
napowietrzona
water just begins
and
then
open the
woda
ze spustu i gdy
valveprzestanie
one morewypływać
turn.
370 mm
przez co najmniej 15 sekund woda będzie
wypływać
strumieniem.
Step 8. pełnym
Close the
remote branch line
vent9.connection
after the
discharge
of
Krok
Należy całkowicie
otworzyć
główny
aerated
water(A)ceases,
and go
the
outlet
zawór
kontrolny
i zablokować
w pozycji
has flowed full for at least 15 seconds.
otwartej.
Step10.
9. Należy
Fully open
thezawór
mainkontrolny
control
Krok
otworzyć
valve (A) and
lock it open.
turbinowego
urządzenia
alarmowego (K).
Step11.
10.Należy
Open nastawić
the Water
Motor Alarm
Krok
ponownie
panel
alarmu
i powiadomić
Controlprzeciwpożarowego
Valve (K).
centralną stację alarmową.
Step 11. Reset the fire alarm panel
V.and
Cotygodniowy
test: alarm station.
notify the central
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
V. Weekly
test: i, odpowiednio, centralną
miejscową
ochronę
stację
alarmową.
Important:
Prior to closing any valves
Krok
1. Należyany
otworzyć
or activating
alarms,zawór
notifytestowy
local
alarmu
(E),guards
sprawdzić,
alarmowy
security
andczy
thesygnał
central
alarm
wywołany
czujnik alarmowy ciśnienia
station if przez
applicable.
przepływu wody (J) jest widoczny na panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić
Step 1. Open
alarm test
valve
(E),
dźwięk
urządzenia
alarmowego
verify turbinowego
that the alarm
signal created
by
- the
musiwaterflow
on być czysty
i nieprzerwany.
pressure
alarm switch
(J) is2. visible
at the fire
panel.
If appliKrok
Należy zamknąć
zawór
testowy
alarcable,
check
the sound
of theciśnienie
water
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
zasilania
i ciśnienie
motor alarm
— itw systemie
must bezostały
clear przyand
wrócone.
steady. Jeżeli ciśnienie zasilania jest poniżej
normy, aby uzyskać normalną wartość
Step 2.należy
Closewykonać
the alarm
test valve
(E)
ciśnienia
instrukcje
dotyczące
and verify
that the normal supply and
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
TFP990_PL
Strona 17 z 20
AppendixCCdo
ofTFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Załącznik
990 (09/2005).
Summary
Instructions
(If
problemswoccur,
consult
full document)
proszę zapoznać się z dokumentem
pełnym
brzmieniu).
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN200, With Retarding Chamber
Zawór kontrolno-alarmowy wodny AV-1-300, DN200, z komorą opóźniającą.
J
K
C
C
D
G
F
800 mm
H
F
B
A
390 mm
I. Normalne warunki:
I.• Normal
conditions:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
zablokowany.
• The
main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony wodą
pod ciśnieniem.
• The
sprinkler system is filled with
is pressurized.
• water
Zawórand
testowy
alarmu (E) i główny zawór alarm
spustowy
znajdują
w pozycji
• The
test(F)valve
(E) się
and
main
zamkniętej.
drain
valve (F) are closed.
•• The
water
motorturbinowego
alarm control
valve
Zawór
kontrolny
urządzenia
alarmowego
(K)
is open. (K) jest otwarty.
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(B) (B)
jest is
otopen.
warty.
•• The
pressure
gauge
valve
Zawór
wskaźnika
ciśnienia
(H) (H)
jest is
otopen.
warty.
•• System
(G)
Wskaźnikpressure
ciśnienia wgauge
systemie
(G)reads
odczydownstream
pressure.
tuje ciśnienie minusowe.
•• Water
supply
pressure
(C)
Wskaźnik
ciśnienia
zasilaniagauge
hydrauliczreads
upstream
pressure.ciśnienie
nego the
w systemie
(G) odczytuje
plusowe.
II. Działanie
II. Operation
Po
uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy ciśnienie po stronie minusowej zaWhen
one or more sprinklers
are actiworu kontrolno-alarmowego
spada.
Ten
vated, ciśnienia
pressure
is reduced
downspadek
spowoduje
otwarcie
klapy
stream
of kontrolno-alarmowym
the alarm valve. Thisi reducw
zaworze
pozwoli
tion in wpłynąć
pressure
willport
open
the clapper
wodzie
przez
alarmowy
do linii
in the alarm
valve and
allowopóźniającą
water to
alarmowej,
napełnić
komorę
(L),
czujnik
alarmowy
ciśnienia
flowuruchomić
through the
alarm
port into
the
przepływu
wody
(J) the
i turbinowe
urządzenie
alarm line,
filling
retard chamber
alarmowe
za pośrednictwem
zaworu kontrol(L) and operating
the waterflow
presnego
sure turbinowego
alarm switchurządzenia
(J) and alarmowego
the water
(K). Główna linia wodna jest teraz otwarta i
motornapływa
alarm via
the water motor
alarm
woda
do przewodów
rurowych.
control valve (K). The main waterway
is now open and water flows into the
piping system.
470 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
III. Removing
systemgłówny
from zawór
service:
Krok
1. Należy zamknąć
kontrolny (A) oraz zawór kontrolny turbinowego
Step
1.
Close
the
main
control
valve
urządzenia alarmowego (K).
(A) and close water motor alarm con-
Krok
2. Należy
trol valve
(K). odwodnić system przy pomocy głównego zaworu spustowego (F) oraz
Step 2.otwarcie
Drain thewszystkich
system with
the main
poprzez
pomocniczych
zaworów
w systemie
celuvalves
zapewnienia
drain valve
(F), openw all
in the
opróżnienia
wszystkich
system to make
sure rur
thatpoprzecznych
cross-mains i
rozgałęzionych.
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
znajdującymi się w pobliżu ognia.
IV. Placing the system back in serv-
Krok
ice: 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyczystkowego z zaworu kontrolno-alarmowego
Step
1. Replace
sprinklers
that
(D).
Należy
sprawdzić ithe
oczyścić
powierzchnię
czołową
klapy i pierścień
have operated
and thegniazda.
sprinklers close
to the fire.
Krok 3. Należy założyć z powrotem pokrywę
otworu
wyczystkowego.
Step 2.
Remove the handhole cover
from4.the
alarm
check główny
valve (D).
Check
Krok
Należy
zamknąć
zawór
spusand (F)
clean
and seat
towy
orazthe
inneclapper
zawory wfacing
systemie.
ring.
Krok 5. Należy oczyścić filtry na linii alarStep 3.
Mountturbinowego
the handhole
cover. alarmowej
i osprzęt
urządzenia
mowego.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other valves
in the otworzyć
system. połączenie
Krok
6. Należy
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
Steppoprzecznej
5. Clean lub
thelinii
strainers
in alarm
rurze
rozgałęzienia.
line and the water motor trimming.
Krok 7. Należy powoli otworzyć główny zawór
Step 6. (A)
Open
the remote
crossodgłosu
main
kontrolny
do momentu
usłyszenia
or branch line
vent
connection.
napływającej
wody
i wtedy
należy otworzyć
zawór o jeszcze jeden obrót.
Step 7. Slowly open the main control
Krok
zamknąć
oddalone
valve8. Należy
(A) until
the sound
ofpołączenie
flowing
odpowietrzające
wtedy,
napowietrzona
water just begins
andgdy
then
open the
woda
ze spustu i gdy
valveprzestanie
one morewypływać
turn.
410 mm
przez co najmniej 15 sekund woda będzie
wypływać
strumieniem.
Step 8. pełnym
Close the
remote branch line
vent 9.
connection
after the
discharge
of
Krok
Należy całkowicie
otworzyć
główny
aerated
water(A)ceases,
and go
thew outlet
zawór
kontrolny
i zablokować
pozycji
has flowed full for at least 15 seconds.
otwartej.
Step10.
9. Należy
Fully open
thezawór
main kontrolny
control
Krok
otworzyć
valve (A) and
lock it open.
turbinowego
urządzenia
alarmowego (K).
Step11.
10.Należy
Open nastawić
the Water
Motor Alarm
Krok
ponownie
panel
alarmu
i powiadomić
Controlprzeciwpożarowego
Valve (K).
centralną stację alarmową.
Step 11. Reset the fire alarm panel
V.and
Cotygodniowy
test: alarm station.
notify the central
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń alarmowych należy powiadomić
V. Weekly
test: i, odpowiednio, centralną
miejscową
ochronę
stację
alarmową.
Important:
Prior to closing any valves
Krok
1. Należyany
otworzyć
or activating
alarms,zawór
notifytestowy
local
alarmu
(E),guards
sprawdzić,
alarmowy
security
andczy
thesygnał
central
alarm
wywołany
czujnik alarmowy ciśnienia
station if przez
applicable.
przepływu wody (J) jest widoczny na panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić
Step 1. Open
alarm test
valve
(E),
dźwięk
urządzenia
alarmowego
verify turbinowego
that the alarm
signal created
by
- the
musiwaterflow
on być czysty
i nieprzerwany.
pressure
alarm switch
(J) is2.visible
the fire
panel.
If appliKrok
Należy at
zamknąć
zawór
testowy
alarcable,
check
the sound
of theciśnienie
water
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
zasilania
i ciśnienie
systemie
motor alarm
— itw must
be zostały
clear przyand
wrócone.
steady. Jeżeli ciśnienie zasilania jest poniżej
normy, aby uzyskać normalną wartość
Step 2.należy
Closewykonać
the alarm
test valve
(E)
ciśnienia
instrukcje
dotyczące
and verify
that the normal supply and
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
Strona 18 z 20
TFP990_PL
AppendixDDdo
of TFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Załącznik
990 (09/2005).
Summary Instructions (If problems occur, consult full document)
proszę
zapoznać
sięAV-1-300,
z dokumentem
w Without
pełnym brzmieniu).
Wet Alarm
Valve,
DN100,
Retarding Chamber
Zawór kontrolno-alarmowy wodny AV-1-300, DN100, bez komory opóźniającej.
G
H
D
E
C
J
410 mm
F
B
K
A
330 mm
275 mm
I. Normalne warunki:
I.• Normal
conditions:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
• The
main control valve (A) is opened
zablokowany.
•
•
•
•
••
••
••
•
•
•
•
and locked.
System tryskaczy jest napełniony wodą
The
sprinkler system is filled with
pod ciśnieniem.
water and is pressurized.
Zawór testowy alarmu (E) i główny zaThe
test(F)valve
(E) się
and
main
wór alarm
spustowy
znajdują
w pozycji
drain
valve (F) are closed.
zamkniętej.
The
water
motorturbinowego
alarm control
valve
Zawór
kontrolny
urządzenia
(K)
is open. (K) jest otwarty.
alarmowego
The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(B) (B)
jest is
otopen.
warty.
The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(H) (H)
jest is
otopen.
warty.
System pressure gauge (G) reads
Wskaźnik ciśnienia w systemie (G) odczydownstream
pressure.
tuje ciśnienie minusowe.
Water supply pressure gauge (C)
Wskaźnik ciśnienia zasilania hydrauliczreads
the
upstream
pressure.ciśnienie
nego w
systemie
(G) odczytuje
plusowe.
II. Działanie
II. Operation
Po
uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
po stronie
minusowej
zaWhenciśnienie
one or more
sprinklers
are actiworu
spada.downTen
vated,kontrolno-alarmowego
pressure is reduced
spadek
spowoduje
klapy
streamciśnienia
of the alarm
valve.otwarcie
This reducw zaworze kontrolno-alarmowym i pozwoli
tion in wpłynąć
pressure
willport
open
the clapper
wodzie
przez
alarmowy
do linii
in the alarm
valve and
allowopóźniającą
water to
alarmowej,
napełnić
komorę
flowuruchomić
through the
alarm
port into
the
(L),
czujnik
alarmowy
ciśnienia
alarm line,
operating
the waterflow
przepływu
wody
(J) i turbinowe
urządzenie
alarmowe
pośrednictwem
kontrolpressurezaalarm
switch zaworu
(J) and
the
nego
alarmowego
waterturbinowego
motor alarmurządzenia
via the water
motor
(K).
Główna
liniavalve
wodna
jestThe
teraz
otwarta
alarm
control
(K).
main
wa- i
woda
napływa
do
przewodów
rurowych.
terway is now open and water flows
into the piping system.
III. Wyłączanie systemu z pracy:
III. Removing
systemgłówny
from zawór
service:
Krok
1. Należy zamknąć
kontrolny
(A)
oraz
zawór
kontrolny
turbinowego
Step 1. Close the main control valve
urządzenia alarmowego (K).
(A) and close water motor alarm con-
trol valve
(K). odwodnić system przy poKrok
2. Należy
mocy głównego zaworu spustowego (F) oraz
Step 2.otwarcie
Drain the
system with
the main
poprzez
wszystkich
pomocniczych
drain valve
(F), openw all
in the
zaworów
w systemie
celuvalves
zapewnienia
system to make
sure rur
thatpoprzecznych
cross-mains i
opróżnienia
wszystkich
and branch lines are vented and
rozgałęzionych.
drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
znajdującymi się w pobliżu ognia.
IV. Placing the system back in serv-
ice: 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyKrok
czystkowego z zaworu kontrolno-alarmowego
Step
1. sprawdzić
Replace ithe
sprinklers
that
(D).
Należy
oczyścić
powierzchnię
have operated
and thegniazda.
sprinklers close
czołową
klapy i pierścień
to the fire.
Krok 3. Należy założyć z powrotem pokrywę
Step 2.
Remove the handhole cover
otworu
wyczystkowego.
from the alarm check valve (D). Check
Krok
Należy
spusand 4.
clean
thezamknąć
clappergłówny
facingzawór
and seat
towy (F) oraz inne zawory w systemie.
ring.
Krok 5. Należy oczyścić filtry na linii alarStep 3.
Mountturbinowego
the handhole
cover.alarmowej
i osprzęt
urządzenia
mowego.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other valves
in the otworzyć
system. połączenie
Krok
6. Należy
odpowietrzające
na in
oddalonej
Step 5. Cleanumieszczone
the strainers
alarm
rurze poprzecznej lub linii rozgałęzienia.
line and the water motor trimming.
Krok 7. Należy powoli otworzyć główny zawór
Step 6. (A)
Open
the remote
crossodgłosu
main
kontrolny
do momentu
usłyszenia
or branch line
vent
connection.
napływającej
wody
i wtedy
należy otworzyć
zawór
jeden
obrót.
Step o7.jeszcze
Slowly
open
the main control
valve
(A) until
the sound
flowing
Krok
8. Należy
zamknąć
oddaloneofpołączenie
water just begins
and
then
open the
odpowietrzające
wtedy,
gdy
napowietrzona
woda
ze spustu i gdy
valveprzestanie
one morewypływać
turn.
255 mm
przez co najmniej 15 sekund woda będzie
Step 8. pełnym
Close the
remote branch line
wypływać
strumieniem.
vent connection after the discharge of
Krok
9. Należy
aerated
watercałkowicie
ceases, otworzyć
and the główny
outlet
zawór kontrolny (A) i zablokować go w pozycji
has
flowed
full
for
at
least
15 seconds.
otwartej.
Step10.
9. Należy
Fully open
thezawór
mainkontrolny
control
Krok
otworzyć
valve (A) and
lock it open.
turbinowego
urządzenia
alarmowego (K).
Step11.
10.Należy
Open nastawić
the Water
Motor Alarm
Krok
ponownie
panel
Controlprzeciwpożarowego
Valve (K).
alarmu
i powiadomić
centralną stację alarmową.
Step 11. Reset the fire alarm panel
notify the central
V.and
Cotygodniowy
test: alarm station.
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń
alarmowych
należy powiadomić
V. Weekly
test:
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
stację
alarmową.
Important:
Prior to closing any valves
or activating
alarms,zawór
notifytestowy
local
Krok
1. Należyany
otworzyć
alarmu
(E),guards
sprawdzić,
alarmowy
security
andczy
thesygnał
central
alarm
wywołany
czujnik alarmowy ciśnienia
station if przez
applicable.
przepływu wody (J) jest widoczny na panelu
Step 1. Open
alarm test
valve
(E),
alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić
verify turbinowego
that the alarm
signal created
by
dźwięk
urządzenia
alarmowego
- the
musiwaterflow
on być czysty
i nieprzerwany.
pressure
alarm switch
(J) is2. visible
at the fire
panel.
If appliKrok
Należy zamknąć
zawór
testowy
alarcable,
check
the sound
of theciśnienie
water
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
motor
alarm
—
it
must
be
clear
and
zasilania i ciśnienie w systemie zostały przysteady. Jeżeli ciśnienie zasilania jest poniżej
wrócone.
normy, aby uzyskać normalną wartość
Step 2.należy
Closewykonać
the alarm
test valve
(E)
ciśnienia
instrukcje
dotyczące
and verify
that the normal supply and
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
TFP990_PL
Strona 19 z 20
AppendixEEdo
ofTFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Załącznik
990 (09/2005).
Summary
Instructions
(If problemswoccur,
full document)
proszę
zapoznać się z dokumentem
pełnymconsult
brzmieniu).
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN150, Without Retarding Chamber
Zawór kontrolno-alarmowy wodny AV-1-300, DN150, bez komory opóźniającej.
G
H
D
E
J
C
415 mm
F
K
B
A
355 mm
I. Normalne warunki:
I.• Normal
conditions:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
zablokowany.
• The
main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony wodą
• The
sprinkler system is filled with
pod ciśnieniem.
water and is pressurized.
• Zawór testowy alarmu (E) i główny za• The
test(F)valve
(E) się
and
main
wór alarm
spustowy
znajdują
w pozycji
zamkniętej.
drain
valve (F) are closed.
•• The
water
motorturbinowego
alarm control
valve
Zawór
kontrolny
urządzenia
(K)
is open. (K) jest otwarty.
alarmowego
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(B) (B)
jest is
otopen.
warty.
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(H) (H)
jest is
otopen.
warty.
•• System
(G)
Wskaźnikpressure
ciśnienia wgauge
systemie
(G)reads
odczydownstream
pressure.
tuje ciśnienie minusowe.
•• Water
supply
pressure
(C)
Wskaźnik
ciśnienia
zasilaniagauge
hydrauliczreads
the
upstream
pressure.ciśnienie
nego w
systemie
(G) odczytuje
plusowe.
II. Działanie
II. Operation
Po
uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
po stronie
minusowej
zaWhenciśnienie
one or more
sprinklers
are actiworu kontrolno-alarmowego spada. Ten
vated,
pressure
is
reduced
downspadek ciśnienia spowoduje otwarcie klapy
stream
of kontrolno-alarmowym
the alarm valve. Thisi reducw
zaworze
pozwoli
tion in wpłynąć
pressure
willport
open
the clapper
wodzie
przez
alarmowy
do linii
in the alarm
valve and
allowopóźniającą
water to
alarmowej,
napełnić
komorę
(L),
czujnik
alarmowy
ciśnienia
flowuruchomić
through the
alarm
port into
the
przepływu
wody
(J) i turbinowe
urządzenie
alarm line,
operating
the waterflow
alarmowe
pośrednictwem
kontrolpressurezaalarm
switch zaworu
(J) and
the
nego
alarmowego
waterturbinowego
motor alarmurządzenia
via the water
motor
(K).
Główna
linia
wodna
jest
teraz
otwarta
alarm control valve (K). The main wa- i
woda napływa do przewodów rurowych.
terway is now open and water flows
into the piping system.
300 mm
285 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
III. Removing
systemgłówny
from zawór
service:
Krok
1. Należy zamknąć
kontrolny (A) oraz zawór kontrolny turbinowego
Step
1.
Close
the
main
control
valve
urządzenia alarmowego (K).
przez co najmniej 15 sekund woda będzie
wypływać
strumieniem.
Step 8. pełnym
Close the
remote branch line
mocy głównego zaworu spustowego (F) oraz
Step 2.otwarcie
Drain the
system with
the main
poprzez
wszystkich
pomocniczych
drain valve
(F), openw all
in the
zaworów
w systemie
celuvalves
zapewnienia
opróżnienia
wszystkich
system to make
sure rur
thatpoprzecznych
cross-mains i
rozgałęzionych.
and branch lines are vented and
Step10.
9. Należy
Fully open
thezawór
mainkontrolny
control
Krok
otworzyć
valve (A) and
lock it open.
turbinowego
urządzenia
alarmowego (K).
(A) and close water motor alarm conKrok
2. Należy
trol valve
(K). odwodnić system przy po-
drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
znajdującymi się w pobliżu ognia.
IV. Placing the system back in serv-
Krok
ice: 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyczystkowego z zaworu kontrolno-alarmowego
Step
1. sprawdzić
Replace ithe
sprinklers
that
(D).
Należy
oczyścić
powierzchnię
have operated
and thegniazda.
sprinklers close
czołową
klapy i pierścień
to the fire.
Krok 3. Należy założyć z powrotem pokrywę
otworu
wyczystkowego.
Step 2.
Remove the handhole cover
from4.the
alarm
check główny
valve (D).
Check
Krok
Należy
zamknąć
zawór
spusand (F)
clean
and seat
towy
oraz the
inneclapper
zawory wfacing
systemie.
ring.
Krok 5. Należy oczyścić filtry na linii alarStep 3.
Mountturbinowego
the handhole
cover.alarmowej
i osprzęt
urządzenia
mowego.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other valves
in the otworzyć
system. połączenie
Krok
6. Należy
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
Steppoprzecznej
5. Clean lub
thelinii
strainers
in alarm
rurze
rozgałęzienia.
line and the water motor trimming.
Krok 7. Należy powoli otworzyć główny zawór
Step 6. (A)
Open
the remote
crossodgłosu
main
kontrolny
do momentu
usłyszenia
or branch line
vent
connection.
napływającej
wody
i wtedy
należy otworzyć
zawór
jeden
obrót.
Step o7.jeszcze
Slowly
open
the main control
valve
(A) until
the sound
flowing
Krok
8. Należy
zamknąć
oddaloneofpołączenie
odpowietrzające
wtedy,
gdy
napowietrzona
water just begins
and
then
open the
woda
ze spustu i gdy
valveprzestanie
one morewypływać
turn.
vent connection after the discharge of
Krok 9. Należy całkowicie otworzyć główny
aerated
water(A)ceases,
and go
the
outlet
zawór
kontrolny
i zablokować
w pozycji
has flowed full for at least 15 seconds.
otwartej.
Step11.
10.Należy
Open nastawić
the Water
Motor Alarm
Krok
ponownie
panel
Controlprzeciwpożarowego
Valve (K).
alarmu
i powiadomić
centralną stację alarmową.
Step 11. Reset the fire alarm panel
notify the central
V.and
Cotygodniowy
test: alarm station.
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń
alarmowych
należy powiadomić
V. Weekly
test:
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
stację
alarmową.
Important:
Prior to closing any valves
Krok
1. Należyany
otworzyć
or activating
alarms,zawór
notifytestowy
local
alarmu
(E),guards
sprawdzić,
alarmowy
security
andczy
thesygnał
central
alarm
wywołany
czujnik alarmowy ciśnienia
station if przez
applicable.
przepływu wody (J) jest widoczny na panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić
Step 1. Open
alarm test
valve
(E),
dźwięk
urządzenia
alarmowego
verify turbinowego
that the alarm
signal created
by
- the
musiwaterflow
on być czysty
i nieprzerwany.
pressure
alarm switch
(J) is2. visible
at the fire
panel.
If appliKrok
Należy zamknąć
zawór
testowy
alarcable,
check
the sound
of theciśnienie
water
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
motor alarm
— itw systemie
must bezostały
clear przyand
zasilania
i ciśnienie
wrócone.
steady. Jeżeli ciśnienie zasilania jest poniżej
normy, aby uzyskać normalną wartość
Step 2.należy
Closewykonać
the alarm
test valve
(E)
ciśnienia
instrukcje
dotyczące
and verify
that the normal supply and
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
Strona 20 z 20
TFP990_PL
AppendixFFdo
ofTFP
TFP990
(09/2005) Streszczenie instrukcji (w przypadku wystąpienia problemów
Załącznik
990 (09/2005).
Summary
Instructions
(If problemswoccur,
full document)
proszę
zapoznać się z dokumentem
pełnymconsult
brzmieniu).
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN200, Without Retarding Chamber
Zawór kontrolno-alarmowy wodny AV-1-300, DN200, bez komory opóźniającej.
C
D
G
E
J
H
F
K
520 mm
B
A
390 mm
I. Normalne warunki:
I.• Normal
conditions:
Główny zawór
kontrolny (A) jest otwarty i
zablokowany.
• The
main control valve (A) is opened
locked.
• and
System
tryskaczy jest napełniony wodą
• The
sprinkler system is filled with
pod ciśnieniem.
water and is pressurized.
• Zawór testowy alarmu (E) i główny za• The
test(F)valve
(E) się
and
main
wór alarm
spustowy
znajdują
w pozycji
zamkniętej.
drain
valve (F) are closed.
•• The
water
motorturbinowego
alarm control
valve
Zawór
kontrolny
urządzenia
(K)
is open. (K) jest otwarty.
alarmowego
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(B) (B)
jest is
otopen.
warty.
•• The
pressure
valve
Zawór
wskaźnikagauge
ciśnienia
(H) (H)
jest is
otopen.
warty.
•• System
(G)
Wskaźnikpressure
ciśnienia wgauge
systemie
(G)reads
odczydownstream
pressure.
tuje ciśnienie minusowe.
•• Water
supply
pressure
(C)
Wskaźnik
ciśnienia
zasilaniagauge
hydrauliczreads
the
upstream
pressure.ciśnienie
nego w
systemie
(G) odczytuje
plusowe.
II. Działanie
II. Operation
Po
uruchomieniu jednego lub więcej tryskaczy
po stronie
minusowej
zaWhenciśnienie
one or more
sprinklers
are actiworu kontrolno-alarmowego spada. Ten
vated,
pressure
is
reduced
downspadek ciśnienia spowoduje otwarcie klapy
stream
of kontrolno-alarmowym
the alarm valve. Thisi reducw
zaworze
pozwoli
tion in wpłynąć
pressure
willport
open
the clapper
wodzie
przez
alarmowy
do linii
in the alarm
valve and
allowopóźniającą
water to
alarmowej,
napełnić
komorę
(L),
czujnik
alarmowy
ciśnienia
flowuruchomić
through the
alarm
port into
the
przepływu
wody
(J) i turbinowe
urządzenie
alarm line,
operating
the waterflow
alarmowe
pośrednictwem
kontrolpressurezaalarm
switch zaworu
(J) and
the
nego
alarmowego
waterturbinowego
motor alarmurządzenia
via the water
motor
(K).
Główna
linia
wodna
jest
teraz
otwarta
alarm control valve (K). The main wa- i
woda napływa do przewodów rurowych.
terway is now open and water flows
into the piping system.
470 mm
365 mm
III. Wyłączanie systemu z pracy:
III. Removing
systemgłówny
from zawór
service:
Krok
1. Należy zamknąć
kontrolny (A) oraz zawór kontrolny turbinowego
Step
1.
Close
the
main
control
valve
urządzenia alarmowego (K).
przez co najmniej 15 sekund woda będzie
wypływać
strumieniem.
Step 8. pełnym
Close the
remote branch line
mocy głównego zaworu spustowego (F) oraz
Step 2.otwarcie
Drain the
system with
the main
poprzez
wszystkich
pomocniczych
drain valve
(F), openw all
in the
zaworów
w systemie
celuvalves
zapewnienia
opróżnienia
wszystkich
system to make
sure rur
thatpoprzecznych
cross-mains i
rozgałęzionych.
and branch lines are vented and
Step10.
9. Należy
Fully open
thezawór
mainkontrolny
control
Krok
otworzyć
valve (A) and
lock it open.
turbinowego
urządzenia
alarmowego (K).
(A) and close water motor alarm conKrok
2. Należy
trol valve
(K). odwodnić system przy po-
drained.
IV. Ponowne włączanie systemu do pracy:
Krok 1. Należy wymienić tryskacze, które
zostały uruchomione wraz z tryskaczami
znajdującymi się w pobliżu ognia.
IV. Placing the system back in serv-
Krok
ice: 2. Należy zdjąć pokrywę otworu wyczystkowego z zaworu kontrolno-alarmowego
Step
1. sprawdzić
Replace ithe
sprinklers
that
(D).
Należy
oczyścić
powierzchnię
have operated
and thegniazda.
sprinklers close
czołową
klapy i pierścień
to the fire.
Krok 3. Należy założyć z powrotem pokrywę
otworu
wyczystkowego.
Step 2.
Remove the handhole cover
from4.the
alarm
check główny
valve (D).
Check
Krok
Należy
zamknąć
zawór
spusand (F)
clean
and seat
towy
oraz the
inneclapper
zawory wfacing
systemie.
ring.
Krok 5. Należy oczyścić filtry na linii alarStep 3.
Mountturbinowego
the handhole
cover.alarmowej
i osprzęt
urządzenia
mowego.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other valves
in the otworzyć
system. połączenie
Krok
6. Należy
odpowietrzające umieszczone na oddalonej
Steppoprzecznej
5. Clean lub
thelinii
strainers
in alarm
rurze
rozgałęzienia.
line and the water motor trimming.
Krok 7. Należy powoli otworzyć główny zawór
Step 6. (A)
Open
the remote
crossodgłosu
main
kontrolny
do momentu
usłyszenia
or branch line
vent
connection.
napływającej
wody
i wtedy
należy otworzyć
zawór
jeden
obrót.
Step o7.jeszcze
Slowly
open
the main control
valve
(A) until
the sound
flowing
Krok
8. Należy
zamknąć
oddaloneofpołączenie
odpowietrzające
wtedy,
gdy
napowietrzona
water just begins
and
then
open the
woda
ze spustu i gdy
valveprzestanie
one morewypływać
turn.
vent connection after the discharge of
Krok 9. Należy całkowicie otworzyć główny
aerated
water(A)ceases,
and go
the
outlet
zawór
kontrolny
i zablokować
w pozycji
has flowed full for at least 15 seconds.
otwartej.
Step11.
10.Należy
Open nastawić
the Water
Motor Alarm
Krok
ponownie
panel
Controlprzeciwpożarowego
Valve (K).
alarmu
i powiadomić
centralną stację alarmową.
Step 11. Reset the fire alarm panel
notify the central
V.and
Cotygodniowy
test: alarm station.
Ważne: Przed zamknięciem jakichkolwiek
zaworów lub uruchomieniem jakichkolwiek
urządzeń
alarmowych
należy powiadomić
V. Weekly
test:
miejscową ochronę i, odpowiednio, centralną
stację
alarmową.
Important:
Prior to closing any valves
Krok
1. Należyany
otworzyć
or activating
alarms,zawór
notifytestowy
local
alarmu
(E),guards
sprawdzić,
alarmowy
security
andczy
thesygnał
central
alarm
wywołany
czujnik alarmowy ciśnienia
station if przez
applicable.
przepływu wody (J) jest widoczny na panelu
alarmowym.
Odpowiednio,
należy
sprawdzić
Step 1. Open
alarm test
valve
(E),
dźwięk
urządzenia
alarmowego
verify turbinowego
that the alarm
signal created
by
- the
musiwaterflow
on być czysty
i nieprzerwany.
pressure
alarm switch
(J) is2. visible
at the fire
panel.
If appliKrok
Należy zamknąć
zawór
testowy
alarcable,
check
the sound
of theciśnienie
water
mu
(E) oraz
sprawdzić,
czy normalne
motor alarm
— itw systemie
must bezostały
clear przyand
zasilania
i ciśnienie
wrócone.
steady. Jeżeli ciśnienie zasilania jest poniżej
normy, aby uzyskać normalną wartość
Step 2.należy
Closewykonać
the alarm
test valve
(E)
ciśnienia
instrukcje
dotyczące
and verify
that the normal supply and
zasilania
hydraulicznego.
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.

Podobne dokumenty