Detale - Leśnica jako rzut poziomy - Erstellt mit der pdfMachine von

Transkrypt

Detale - Leśnica jako rzut poziomy - Erstellt mit der pdfMachine von
UWAGI WYKONAWCZE:
DETAL - FRAGMENT ÚCIANY I COKOLIKA
PRZY BALUSTRADZIE
25
5
2
61
6
25
zaprawa murowa
i spoinowa
25
12
elementy stalowe
balutrady
15 6 15
21
fuga KB
12
nowa posadzka
165 3
okùadzina zewn.
œcian przyczoùka
œciana przyczóùka
podszka cementowopiaskowa
1. Wierzchni¹ warstwê klinkieru (rolka przy balustradzie)
murowaã i spoinowaã na zaprawie Sopro KMT lub Ceresit CT32
2. Przy wymianie cegùy licowej na œcianach przyczóùków
stosowaã odmiany jak najbardziej zbli¿one kolorystycznie
3. Pozostaùe prace murarskie i spoinowe wykonywaã
materiaùami jak w pos. 1 stosuj¹c siê do uwag technologicznych
producenta
4. Odsùoniête fragmenty sùupków balustrady oczyœciã z warstw
skorodowanych mechanicznie i wykonaã nowe powùoki
antykorozyjne i malarskie (farby chlorokauczukowe)
5. Remont posadzki wykonaã z cegieù klinkierowych drogowych
ukùadanych w spadku min 2% od drewnianej podùogi mostka
w kierunku alejek
6. Przy sztywnej podbudowie posadzki nowe cegùy ukùadaã
na poduszce cementowo - piaskowej. Cegùy ù¹czyã zapraw¹
Sopro KMT lub Ceresit CT32 pozostawiaj¹c miejsce ca 3,0 cm
na fugê wykonywan¹ z zaprawy KB firmy Pol - Trade (¿ywiczna)
7. Fugê KB wykonaã tak¿e na murze przy posadzce
8. Opcjonalnie - w przypadku istnienia betonu pod istn. posadzk¹
na przyczóùkach stosowaã dodatkowo jako izolacjê wodn¹
powùokê uszczelniaj¹c¹ Ceresit CR 90 Crystaliser
9. Wszystkie powierzchnie z cegùy klinkierowej i elewacyjnej oczyœciã
i zahydrofobizowaã (Ceresit CT 13, lub podobne)
10. W przypadku wyst¹pienia innej ni¿ opisana w projekcie sytuacji
skontaktowaã siê niezwùocznie z projektantem
RYS NR 7
istn. podbudowa
psadzki przyczóùka
Projekt:
REMONT ÚCIAN I POSADZKI
PRZYCZÓ£KÓW MOSTKA
Remont mostka w Parku Leœnickim
Wrocùaw - Leœnica
Inwestor: Zarz¹d Zieleni Miejskiej
50-231 Wrocùaw, ul.Trzebnicka 33
Architekt: mgr in¿. arch Piotr Grzegorz Seredyñski
nr upr. 318/88/UW; DOIA DS-0928
Nazwa pliku: Detale - Leœnica
Skala:
1 : 10 Data:
2011-09
Detal - rys. nr 7

Podobne dokumenty