Załącznik nr 2 - Raport z realizacji apetytu

Transkrypt

Załącznik nr 2 - Raport z realizacji apetytu
Załącznik nr 2
do Ujawnienia informacji z zakresu
profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczego w Ślesinie
według stanu na dzień 31.21.2015 r.
Raport z realizacji ustalonego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko wyrażonego
wskaźnikami ilościowymi
Wysokość
limitu
Nazwa limitu
Wartość
na dzień
31.12.2015 r.
Stopień
realizacji
Ryzyko kredytowe
Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym
Max 3%
1,31%
44%
Udział portfela kredytów podmiotów niefinansowych
w sumie bilansowej powiększonej o zobowiązania
pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania
Max 65%
51,41%
79,09%
Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie w portfelu kredytowym
Max 75%
52,16%
69,55%
Udział zagrożonych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie w portfelu ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie ogółem
Max 5.%
2,03%
40,60%
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu
kredytowym
Max 6%
2,79%
47%
Udział zagrożonych detalicznych ekspozycji
kredytowych w detalicznych ekspozycjach kredytowych
ogółem
Max 5%
1,56%
31%
Ilość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
od daty ostatniego raportu)
------
4 szt
-----
Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
od daty ostatniego raportu)
------
1.009 tys. zł
-----
1,70 tys. zł
-----
1444,55 zł
4,25%
Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
od daty ostatniego raportu) w relacji do średniej wartości
portfela kredytowego obliczonej wg stanów z końca
miesięcy analizowanego okresu
------
Ryzyko operacyjne
Max 5%(regulacyjnego
wymogu
kapitałowego)- na
dzień 31.12.2015 r.
jest to kwota
34 049,65 zł
Kwota start w kwartale *3
Ryzyko płynności
Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M1 (w okresie od daty ostatniego raportu)
0
0
X
Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M2 (w okresie od daty ostatniego raportu)
0
0
X
17 086 tys. zł
4 000 tys. zł
X
Kwota nadwyżki środków ponad kwotę środków
wypełniających nadzorczą miarę płynności M1
Komórka Ryzyk Bankowych i Sprawozdawczości
1
Załącznik nr 2
do Ujawnienia informacji z zakresu
profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczego w Ślesinie
według stanu na dzień 31.21.2015 r.
Udział kredytów łącznie z majątkiem trwałym w
pasywach stabilnych powiększonych o fundusze własne
Min 100%
106%
106%
Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie do 1
roku
0
0
X
Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie
powyżej 1 roku
0
0
X
Ilość przekroczeń limitu luki płynności skumulowanej
(bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych
udzielonych i otrzymanych)
0
0
X
Max 5%
0,03%
0,01%
Min 1
0,56
X
Łączny współczynnik kapitałowy
Min 16%
20,64%
129%
Współczynnik kapitału Tier I
Min 15%
20,47%
136%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
Min 15%
20,47%
136%
Udział kapitału wewnętrznego w funduszach własnych
Max 59%
55,80%
95%
Wskaźnik dźwigni finansowej
Min 10%
13,49%
135%
Ryzyko stopy procentowej
Udział pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych
z terminami przeszacowania powyżej 1 roku w sumie
bilansowej
Iloraz aktywów wrażliwych o oprocentowaniu
uzależnionym od stawek własnych Banku w pasywach
wrażliwych o oprocentowaniu uzależnionym od stawek
własnych Banku1
Ryzyko kapitałowe
1
Nie ma charakteru limitu, jest to sytuacja pożądana.
Komórka Ryzyk Bankowych i Sprawozdawczości
2