Uśmiech Ekranu 2013 - Sami-Swoi

Transkrypt

Uśmiech Ekranu 2013 - Sami-Swoi
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO
UŚMIECH EKRANU 2013
Konkurs rysunku satyrycznego o tematyce filmowej UŚMIECH EKRANU 2013
jest częścią programu „Ołtarz Kina”, realizowanego przez Galerię Za Miedzą w ramach XVII
Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.
Organizatorami Konkursu są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów
Komediowych „Sami Swoi”.
Konkurs pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.
1. Konkurs rysunku satyrycznego o tematyce filmowej UŚMIECH EKRANU 2013 ma charakter
otwarty.
2. Tematem zgłaszanych prac jest film i szeroko rozumiana twórczość filmowa.
3. Do konkursu zgłaszane mogą być rysunki, grafiki oraz inne prace plastyczne w dowolnej technice
powstałe w latach 2011 - 2013, będące oryginałami.
4. Prace biorące udział w innych konkursach nie będą dopuszczone do konkursu.
5. Format prac nie może być mniejszy niż A-4 (21cm x 29,7cm)
6. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Galeria Za Miedzą,
ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz, z dopiskiem „UŚMIECH EKRANU 2013” w nieprzekraczalnym
terminie do 17 czerwca 2013 r. (Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w
nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2013 r. ).
7. Do oryginałów prac należy dołączyć ich wersje w postaci elektronicznej (pliki graficzne np. skany,
fotografie) oraz zdjęcie lub karykaturę autora, krótką notę biograficzną - przygotowane w postaci plików
cyfrowych w formacie i jakości pozwalającej na publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do
druku. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie
swojego wizerunku.
8. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom
w terminie do 30 września 2013 r. Prace odebrane mogą być osobiście w siedzibie organizatora lub
zostaną odesłane na koszt zgłaszającego na adres wskazany w karcie zgłoszenia.
10. Kwalifikacji do wystawy i oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów.
11. O wynikach kwalifikacji autorzy prac zostaną poinformowani telefonicznie, korespondencyjnie
(pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 15 lipca 2013 r.
12. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji prac.
13. Jury zdecyduje o przyznaniu następujących nagród regulaminowych:
I nagroda - Złote Jajo - 2500 zł
II nagroda – Srebrne Jajo - 1500 zł
III nagroda – Brązowe Jajo - 1000 zł
Nagroda specjalna - Swojskie Jajo - 1500 zł
Nagroda specjalna Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury - 700 zł
Nagroda specjalna – Swojskie Jajo przyznana zostanie za najlepszy rysunek nawiązujący tematycznie do
filmowej trylogii Samych Swoich bądź innych filmów realizowanych w Lubomierzu na Dolnym Śląsku.
14. Jury i organizatorzy mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych. Przy
przyznawaniu nagród obowiązuje zasada 1 autor - 1 nagroda główna.
15. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi 15 sierpnia 2013 r. podczas uroczystego
otwarcia wystawy pokonkursowej.
16. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników oraz
ceremonii rozdania nagród.
17. Warunkiem otrzymania nagród finansowych i rzeczowych jest odebranie ich osobiście w czasie
ceremonii rozdania nagród. Autorom prac nagrodzonych nieobecnym na ceremonii zostaną przesłane
tylko informacje o przyznaniu nagrody. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę
reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora najpóźniej na
tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora organizator uzna go za
nieobecnego.
18. Nagrody finansowe wypłacone zostaną w kwotach pomniejszonych o odprowadzane podatki
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
19. Prawa autorskie prac zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie
mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego
warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną
pracy.
19. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na festiwal na zasadach ustalonych przez organizatora.
Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i częściowo wyżywienia w trakcie trwania festiwalu.
20. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają katalogi wystawy.
21. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowej wystawy przechodzą na własność
organizatorów.
22. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania
zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach masowego
przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej.
23. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.
24. Zgłoszenie pracy do konkursu rysunku satyrycznego UŚMIECH EKRANU 2013 jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego
organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt
organizatora.
Szczegółowe informacje na temat konkursu: Galeria Za Miedzą ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz; tel.
+ 48 607 43 31 27, + 48 601 57 22 43; e-mail: [email protected],
www.sami-swoi.com.pl
www.miedza.pl.