REGULAMIN AKCJI-Dzien bez samochodu

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI-Dzien bez samochodu
REGULAMIN AKCJI
„DZIEŃ BEZ SAMOCHODU ”
22 września 2012
1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorami Akcji są:
1) Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.
2) Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wydział Działalności Gospodarczej.
1.2. Akcja jest sponsorowana przez:
1) Bank PKO BP Centrum Korporacyjne w Opolu,
2) Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.,
3) Solaris Bus & Coach S.A.
2. CEL AKCJI
Celem Akcji jest zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany niekorzystnych dla zdrowia
przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków transportu, między innymi
komunikacji miejskiej. Akcja przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia
powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.
3. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3.1. Akcja „Dzień bez samochodu” odbędzie się w dniu 22 września 2012 roku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle.
3.2. Uczestnikami Akcji będą osoby, które w dniu 22 września 2012r. (sobota) zrezygnują z jazdy
samochodem i przesiądą się do komunikacji miejskiej.
3.3. Za przebieg akcji i przyznanie nagród będzie odpowiadać trzyosobowa komisja wskazana przez
Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o. o.
4. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI
4.1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w dniu 22 września 2012 r. wylegitymują się, podczas
losowego spisania przez osobę upoważnioną przez Zarząd Spółki, dowodem rejestracyjnym
pojazdu oraz dokumentem tożsamości
4.2. Podstawą udziału w Akcji jest prawidłowo wypełniony, podpisany przez Uczestnika Akcji karnet
uprawniający do wzięcia udziału w Akcji (stanowiącego załącznik nr l do niniejszego
Regulaminu).
4.3. Karnet uprawniający do wzięcia udziału w Akcji winien być niezwłocznie po wypełnieniu
przekazany osobie upoważnionej przez Zarząd Spółki, od której Uczestnik Akcji otrzymał
karnet.
4.4. W Akcji nie mogą uczestniczyć Organizatorzy Akcji oraz członkowie ich rodziny. Przez
członków rodziny rozumie się małżonków oraz ich dzieci oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
5.
5.1.
1)
2)
3)
5.2.
NAGRODA
Wśród wszystkich Uczestników Akcji zostaną rozlosowane trzy nagrody rzeczowe:
pierwsza nagroda - rower,
druga nagroda - bilet miesięczny sieciowy na okaziciela,
trzecia nagroda - plecak.
W losowaniu nagród wezmą udział tylko te osoby, które w dniu 22 września 2012 r. prawidłowo wypełnią
karnet uprawniający do wzięcia udziału w Akcji, który przekażą osobie upoważnionej przez Zarząd
Spółki, dostarczą potwierdzenie w jej udziale oraz w trakcie odbioru nagrody wylegitymują się
dokumentem tożsamości; wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5.3. Uczestnikom Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród rzeczowych w
kwotach pieniężnych.
5.4. Organizatorzy Akcji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia
warunki określone w regulaminie akcji.
5.5. Uczestnik Akcji, który do dnia 09.10.2012r. nie zgłosi się po odbiór Nagrody będzie wyłączony
z Akcji. W dniu następnym tj. 10.10.2012r. Komisja przystąpi do ponownego losowania
zwycięzcy Nagrody.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatorów, w celu organizacji Akcji oraz wydania przyznanej Nagrody. Organizatorzy
informują, iż dane osobowe Uczestnika odbierającego Nagrodę mogą być opublikowane na
stronie internetowej Organizatorów oraz w lokalnej prasie i mediach.
6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
Akcji.
6.3. Organizatorzy Akcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia
warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może zażądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów.
6.4. Regulamin Akcji jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatorów oraz na stronie
Internetowej www.mzkkk.pl , www.kedzierzynkozle.pl.
6.5. Organizatorzy Akcji zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie
trwania Akcji.
6.6. Losowanie Nagród odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2.
6.7. W sprawie Akcji należy kontaktować się z Kierownikiem Wydziału Działalności
Gospodarczej pod nr tel. 774050339 lub z Sekretariatem Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. pod nr tel. 774835252 oraz za pomocą
poczty elektronicznej: [email protected], [email protected]