KOLEKCJA ,,A" (POLSKA PO STANIE WOJENNYM 1983

Transkrypt

KOLEKCJA ,,A" (POLSKA PO STANIE WOJENNYM 1983
Kolekcja ,,A" (Polska po stanie wojennym 1983-1985)
1
KOLEKCJA ,,A" (POLSKA PO STANIE WOJENNYM 1983-1985)
A11 - PZPR: sprawy wewn~trzne 1983-1984
A12- PZPR: sprawy kadrowe 1983-1984
Al3-Sprawa T. Grabskiego, ,,Rzeczywistosci" i ZP ,,Grunwald"
A14 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 27 XI 1984
AJ5 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 6 XII 1984
A16- Polityka wewn~trzna 1982-1984 (cz. I)
Al7 - Polityka wewn~trzna 1982-1984 (cz. II)
Al8-Sprawy wyznaniowe 1983-1984
AJ9 - Problematyka mi~dzynarodowa 1983-1985
A/1 - PZPR: sprawy wewn,trzne 1983-1984
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tvtul/ opis
Rozdzielnik material6w na posiedzenia Biura Politycznego
Protok6l nr 70 z posiedzenia BP w dn. 19 III 1983
Informacja o zmianach w stanie liczebnym i klasowo-warstwowym PZPR od 13
XII 1981 do 28 II 1983
lnformacia o pracach BP i SKC od 20 X 1982 do 31 Ill 1983
Protok6l nr 78 z posiedzenia BP w dn. 31 V 1983
Projekt uchwaly BP w spr. uniewaznienia instrukcji kierowania partiq_ w
warunkach ogloszenia stanu zagrozenia bezpieczenstwa paiistwa
Ocena stanu ilosciowego i skladu PZPR
List M. Jagielskiego dot. svtuacii w latach 70-tvch.
Informacja o pracach BP i SKC od 1 IV do 30 IX 1983
Protok6l nr 95 z posiedzenia BP w dn. 18 XI 1983
Informacja o atmosferze i nastrojach wsr6d czlonk6w partii w zwiq_zku z
proponowanymi podwyzkami cen :lywnosci
Informacia o pracach BP i SKC od 1X1983 do 31I1984
Uchwala SKC w spr. publikowania dokument6w polskiego ruchu robotniczego
Protok6l nr 49 z posiedzenia SKC w dn. 12 III 1984 - wraz z decvzjami
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wsr6d uczestnik6w XVI
Plenum KC
List A. Gduli do T. Por~bskiego dot. funkcionowania aparatu partvinego
Protok6l nr 51 posiedzenia SKC w dn. 16 V 1984
Uchwala BP w sprawach archiw6w partii
Notatka dot. proponowanych przez KW PZPR termin6w kampanii politycznych
w latach 1985-1986
Motvwv odeisc z partii bvlych czlonk6w PZPR
Protok6l nr 60 posiedzenia SKC w dniu 13 III 1985 (stenogram)
Protok6l nr 61 posiedzenia SKC w dniu 20 III 1985
Protok6l nr 152a posiedzenia BP w dniu 13 V 1985
Protok6l nr 63 posiedzenia SKC w dniu 28 V 1985
Protok6l nr 155 posiedzenia BP w dniu 13 VI 1985
List otwarty K. Mljala do KC PZPR - wraz z uwagami GZP i H. Bednarskiego
Propozycje dot. prezentowania w prasie czlonk6w kierownictwa politycznego i
panstwowego
List B. Jachacza J. Gl6wczyka
Protok6l z II cz~sci posiedzenia BP w dn. 11 XI 1985
Notatki i informacje dot. sprawy S. Kociolka (3 dokumenty)
data
fb.d.]
19-03-83
22-03-83
31-03-83
31-05-83
21-07-83
29-06-83
30-09-83
18-11-83
20-11-83
01-02-84
20-02-84
12-03-84
03-04-84
04-04-84
16-05-84
[sierpien 1984]
22-10-84
[grudzien 1984)
13-03-85
20-03-85
13-05-85
28-05-85
13-06-85
[lipiec 1985]
15-08-85
02-10-85
11-11-85
flistopad 1985)
Kolekcja ,,A" (Polska po stanie wojennym 1983-1985)
2
A12- PZPR: sprawy kadrowe 1983-1984
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tvtul / opis
Wytyczne w sprawie tworzenia i wykorzystania rezerwy kadrow~i
Wytyczne w sprawie przeprowadzania przeglq,_d6w kadrowych pracownik6w instancji
partvinvch
Projekt wytycznych w sprawie opiniowania okresowego pracownik6w PZPR
Notatka o materialach dotycz~cych polityki kadrowej przedlozonych na posiedzeniu
BP 17 V 1983
Pragmatyka pracownik6w PZPR
Gl6wne zalozenia polityki kadrowej PZPR
Notatka Wydzialu Administracyjnego KC dot. statusu prawnego pracownik6w
aparatu PZPR
Informacja o dokumentach dotyczq,_cych polityki kadrowej przedlozonych na
posiedzeniu BP
Projekt trybu post~owania instancji partyjnych przy powolywaniu kadr
kierowniczych
Kodeks pracownik6w politvcznych PZPR - projekt
Wytyczne w sprawie przegl~d6w kadrowych i opiniowania okresowego pracownik6w
PZPR - proiekt
Wytyczne w sprawie tworzenia i wykorzystania rezerwy kadrowej - projekt
lnformacja z przeglq,_du kadrowego pracownik6w aparatu partyjnego w 1983 r.
data
12-05-83
12-05-83
13-05-83
14-05-83
[maj 1983]
17-09-82
23-08-83
22-09-83
22-09-83
22-09-83
22-09-83
22-09-83
09-03-84
A/3 - Sprawa T. Grabskiego, ,,Rzeczywistosci" I ZP ,,Grunwald"
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
l2
13
14
15
16
TytuJ / opis
List T. Grabskiego do POP przy ZSA Meramont w Poznaniu z 12 X 1982
Informacja dot. konferencji prasowej dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w
,;Rzeczvwistosc"
Stenogram konferencji dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w ,,Rzeczywistosc" material MSW
lnformacja o przebiegu konferencji prasowej dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w
,,Rzeczvwistosc"
List Stowarzyszenia Klub6w ,,Rzeczywistosc" do W. Jaruzelskiego
Zapis konferencii prasowei dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w ,,Rzeczywistosc"
Por6wnanie stenogram6w MSW i ,,Rzeczwywistosci" z konferencji prasowej
dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w ,,Rzeczvwistosc"
Notatka I. Krasickiego dot. konferencji prasowej dzialaczy Stowarzyszenia
Klub6w ,,Rzeczywistosc"
Notatka z rozmowy komisji BP z T. Grabskim w dn. 29 XI 1982 wraz z
oswiadczeniami T. Grabskiego
Notatka zrozmowy komisji BP z I. Krasickim w dn. 29 XI 1982
Notatka z rozmowy komisji BP z W. Myslkiem w dn. 29 XI 1982 wraz z
oswiadczeniami W. Myslka
Notatka z rozmowy komisji BP z R. Gontarzem w dn. 29 XI 1982 wraz z
oswiadczeniem R. Gontarza
lnformacja specjalna nr 7 Wydzialu Organizacyjnego KC dot. aktywu
krakowskiego ,,Rzeczywistosci"
Notatka o reakcji CKKP na naruszanie zasad statutu PZPR przez T. Grabskiego i
innych
List wladz ZP ,,Grunwald" do W. Jaruzelskiego
Listy dzialaczy Stowarzyszenia Klub6w ,,Rzeczywistosc" do W. Jaruzelskiego z
lutego i marca 1983
data
12-10-82
06-11-82
06-11-82
07-11-82
12-11-82
27-11-82
27-11-82
29-11-82
29-11-82
29-11-82
29-11-82
29-11-82
03-12-82
24-12-82
15-12-82
[marzec 1983]
Kolekcja ,,A" (Polska po stanie wojennym 1983-1985)
3
A/4 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 27 XI 1984
A/5 - Stenogram posiedzenia BP KC PZPR w dn. 6 XII 1984
A/6- Polityka wewnQtrzna 1982-1985 (cz. I)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tytul / opis
Notatka informacyjna dotyczq_ca udzialu ogniw i aktvwu FJN w PRON
Notatka w sprawie pierwszego posiedzenia Tymczasowei Rady Krajowei PRON
Notatka w sprawie wybor6w do Zgromadzenia Og6lnego PAN w 1983 r.
Informacja Wydzialu Nauki KC o sytuacji w naukach spolecznych
GZP WP: Uwagi i propozycje do informacji Wydzialu Nauki i Oswiaty KC PZPR o
svtuacji w naukach spolecznych
Wyst&,pienie :ministra ON gen. W. Jaruzelskiego podczas narady z aktywem partyjnym
Sil Zbrqjnych w dn. 18 I 1971, rozeslane czlonkom BP 3 II 1983
Informacja o dzialalnosci gospodarczej przedsiQbiorstw polonijno-zagranicznych oraz
wnioski
Informacja w sprawie realizacji postanowienia RM z dn. 28 X 1983 dot.
przeciwdzialania nieuzasadnionemu bogaceniu SiQ okreslonych srodowisk
Ocena funk<.:ionowania i rozwoju przedsiQbiorstw polonUno-zagranicznych
List wicepremiera E. Kowalczyka do W. Jaruzelskiego dot. nieprawidlowosci w
uruchamianiu przedsiQbiorstw zagranicznych
Informa<.:ia w sprawie napiQc spolecznych na tle placowym
Notatka w sprawie przeciwdzialania nielegalnemu obrotowi walutowemu i wysokim
kursom czarnorvnkowym
Warunki dzialania organizacji spolecznych (stowarzyszen). Zadania Partii
Ocena wybor6w do rad narodowych i wynikaj;:ice z niej wnioski
Oceny przebiegu XIII Powszechnego Zjazdu Historyk6w - wraz ze stenogramami
wyst&,pien R. Szeremietiewa
Notatka informacyjna o przebiegu posiedzenia Plenum KU PZPR na Politechnice
Warszawskiei
Problemy dotyczq_ce wybor6w do Sejmu PRL IX kaden<.:ii
Informa<.:ia o nowych rozwiq_zaniach ordvnacji wyborczei na W<j}grzech
Informacja o sytuacji spoleczno-politycznej i przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu
w wybranych wojew6dztwach
WstQpna ocena dzialalnosci propagandowej w kampanii wyborczej do Seimu
data
20-10-82
30-11-82
12-01-82
17-01-83
[1983]
03-02-83
20-05-83
30-12-83
05-01-84
09-01-84
15-02-84
28-05-84
05-06-84
04-07-84
10-09-84
08-11-84
11-03-85
12-03-85
02-10-85
26-10-85
A/7 - Polityka wewnQtrzna 1982-1985 (cz. II)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tytut I opis
Prognoza rozwoiu svtuacji spoleczno-politvcznei w grudniu 1982 i styczniu 1983
lnformacja o ujemnych zjawiskach wystQpujq_cych w dzialalnosci organ6w
samorzq_du pracowniczego
Prognoza rozwoju sytuacji spoleczno-politycznej w kraju w okresie od kwietnia do
czerwca 1983
Uwagi aktualizujq_ce z dn. 20 IV 1983 do prognozy rozwoju sytuacji spolecznopolitycznei w kraiu w okresie od kwietnia do czerwca 1983
Uwagi aktualizujq_ce z dn. 23 V 1983 do prognozy rozwoju sytuacji spolecznopolitycznei w kraju w okresie od kwietnia do czerwca 1983
Informacja o tresci list6w, skarg i interwencji kierowanych do KC PZPR i
terenowych instan<,:ji partyjnych w 1982 r.
Informacja o sytuacji spoleczno-politycznej na uczelniach w maju 1983
Zalozenia aktu amnestyjnego - projekt
Prognoza rozwoju sytuacji spoleczno-politycznej w kraju w okresie od sierpnia do
pazdziemika 1983
Uwagi aktualizujq_ce do prognozy rozwoju sytuacji spoleczno-politycznej w kraju
w okresie od listopada do grudnia 1983
data
16-12-82
12-04-83
07-04-83
20-04-83
23-05-83
30-05-83
14-06-83
02-07-83
01-08-83
01-12-83
Kolekcja ,,A" (Polska po stanie wojennym 1983-1985)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Analiza tzw. programu Wal~sy
Prognoza rozwoju sytuacji spoleczno-politycznej w kraju w pierwszym p6lroczu
1984 r.
Koncepcje polityczno-prawne zakonczenia post~powan karnych przeciwko
czlonkom kierownictwa KSS KOR i ekstremistycznym dzialaczom b.
,,Solidarnosci" - material MSW
List ministra sprawiedliwosci Lecha Domeradzkiego do W. Jaruzelskiego dot.
terminu ,,wi~zien polityczny''
Notatka zast<tpcy prokuratora generalnego PRL W. Sliwy dot. stanu sledztwa
przeciwko B. Lisowi i P. Mierzewskiemu
Zmiany w swiadomosci politycznej spoleczenstwa polskiego w latach 1982-1984
(syntetycznv skr6t) - mat. Wvdzialu Informacii KC
Prognoza rozwoju sytuacji spoleczno-politycznej w kraju do konca grudnia 1984
Notatka w sprawie zasad amnestii w zwiq_zku z czterdziestoleciem PRL
Sytuacja polityczna, spoleczna i gospodatcza w woiew6dztwie krakowskim
Informacja o sytuacji spoleczno-politycznej w niekt6cych zakladach, wedlug stanu
na 11 III 1985
Informacja nt. konsekwencji wyciqgni~ch wobec uczni6w i student6w uczestnik6w zajsc ulicznych w dniach 1-3 V 1985
Uwagi o oswiadczeniu L. Wal<tSY z 30 VIII 1985
Wst<tpna analiza og6Jna dokumentu pt. ,,Raport - Polska - 5 lat po sierpniu"
Wnioski i tekomendacje w sprawie opracowania: ,,Raport - Polska - 5 lat po
sietpniu" -wraz z fragmentami dyskusji na posiedzeniu SKC 24 IX 1985
Propozycje kiemnk6w dzialania w zakresie zwalczania przest~czosci przeciwko
panstwu
4
03-12-83
21-01-84
[luty 1984]
13-08-84
20-08-84
29-09-84
04-12-84
[1984]
[styczen 1985]
12-03-85
12-06-85
04-09-85
17-09-85
21-09-85
26-11-85
A/8- Sprawy wyznaniowe 1983-1984
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tvtul / opis
Zalozenia polityczno-otganizacyjne planowanej wizyty papiefa w Polsce w 1983
r.
Decyzje BP z 15 II 1983
Proiekt listu W. Jamzelskiego do J. Glempa
List papiei:a Jana Pawla II do H. Jablonskiego z 21IV1983 wraz z odpowiedziq_
z 2v1983
Notatka z posiedzenia Sztabu Centralnego w dn. 23 IV 1983 w sprawie
przvgotowania wizyty papieza
Decyzje BP z 14 VI 1983
Decyzje BP z 21 VI 1983
Decyzje BP z 25 VI 1983
Wymiana korespondencji mi~dzy Episkopatem i gen. Kiszczakiem z IV 1984
Projekty listu Episkopatu do H. Jablonskiego
List gen. C. Kiszczaka do sekretatza Episkopatu
Tezv K. Barcikowskiego dot. sytuacji w kraju na posiedzenie Komisji Wsp6lnej
Informacja 0 dzialalnosci kosciola wsr6d mlodziezv (synteza)
Informacja w sprawie naruszania zasad swieckosci szkoly
List J. Glempa do W. Jaruzelskiego dot. fundacii rolniczej
Fundacja rolnicza - podsumowanie i wnioski
data
04-02-83
15-02-83
14-02-83
02-05-83
03-05-83
14-06-83
21-06-83
25-06-83
[kwiecien 19841
[czerwiec 1984]
19-06-84
17-09-84
20-09-84
20-09-84
22-09-84
30-10-84
Kolekcja ,,A" (Polska po stanie wojennym 1983-1985)
5
A/9- Problematyka miQdzynarodowa 1983"1985
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tytut/ opis
Informacia dot. narady DKP UW, Praga 4-5 I 1983
Notatka dot. wizyty delegacii KC PZPR w Moskwie, 16-17 III 1983
Notatka o spotkaniu przedstawicieli panstw-stron UW w Moskwie, 28 VI t 983
Zapis rozmowv W. Jaruzelskiego z grup~ kongresmen6w amervkanskich
Notatka z pobytu H. Jablonskiego w Nowym Jorku, 25 IX- 1 X 1983
Notatki ze spotkania W. Jaruzelskiego z K. Rusakowem
Notatka dot. wizyty w Polsce delegacji CSRS z G. Husakiem, 30 XI - 1 XII 1983
Kierunki dzialan zagranicznych osrodk6w antykomunistycznych - mat. Wydzialu
Informacji KC
Notatka z wizyty w ZSRR W. Jaruzelskiego w dniach 4-5 V 1984
Informacja o pobycie we Wloszech delegacji na uroczystosci rocznicy bitwy o Monte
Cassino
Notatka MSZ dot. wizyty w Polsce delegacji rumunskiej z N. Ceacescu, 6-8 VI 1984
Notatka MSZ w zwi~zku z uroczystosciami w Bialym Domu z udzialem
przedstawicieli Polonii 25 VII 1984
Notatka MSZ o wizycie B. Chnioupka w Polsce 6-7 IX 1984
Notatka dot. granicv morskiei PRL-NRD
Wprowadzenie do material6w na BP dot. polityki wobec Polonii w latach 80.
Notatka o wizvcie w Polsce H. D. Genschera 6 III 1985
Notatka o spotkaniu przyw6dc6w UW w Warszawie 26 IV 1985
Zapis rozmowv W. Jaruzelskiego z B. Craxim z 28 V 1985
Notatka dot. narady DKP UW w Sofii 22-23 X 1985
Sprawozdanie z pobytu W. Jaruzelskiego na sesii ONZ 24-28 IX 1985
Notatka o spotkaniu I sekretarzy partii komunistycznych w Pradze 21XI1985
Notatka MSZ o wizvcie w ZSRR M. Orzechowskiego 5-6 XII 1985
Notatka z rozmowy W. Jaruzelskiego z F. Mitterandem 4 XII 1985
Informacja o rozmowie W. Jaruzelskiego z W. Brandtem w dniach 7-9 XII 1985
data
07-01-83
18-03-83
29-06-83
17-08-83
03-10-83
10-11-83
05-12-83
02-05-84
08-05-84
22-05-84
15-06-84
13-07-84
12-09-84
05-09-84
17-11-84
11-03-85
30-04-85
01-06-85
24-10-85
02-10-85
23-11-85
09-12-85
09-12-85
16-12-85