lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi Veļas

Transkrypt

lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija instrukcja obsługi Veļas
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
instrukcja obsługi
Veļas mašīna
Skalbyklė
Pralka
EWS 106410 W
EWS 106410 S
EWS 126410 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
SATURS
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirmā ieslēgšana
Personalizācija
Izmantošana ikdienā
Noderīgi ieteikumi un padomi
Mazgāšanas programmas
2
4
5
7
8
8
11
13
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Patēriņa lielumi
Uzstādīšana
Elektrības padeves pieslēgšana
Apsvērumi par vides aizsardzību
16
20
22
23
23
26
26
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Svarīgi rūpīgi izlasiet tos un saglabājiem
turpmākām uzziņām.
• Ierīces drošība atbilst visiem noteiktajiem
nozares standartiem un normatīvajām
prasībām par mājsaimniecības ierīču drošību. Tomēr kā ražotāji, mēs uzskatām,
ka mums ir pienākums informēt par noteiktiem drošības apsvērumiem.
• Ir ļoti svarīgi turēt šo rokasgrāmatu ierīces
tuvumā, lai Jūs varētu vienmēr tajā ieskatīties. Ja veļas mašīna tiek pārdota vai atdota jaunam īpašniekam vai ja pārceļaties
uz citu mājokli, bet ierīci atstāat, pievienojiet tai šo rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iegūt informāciju par veļas
mašīnas darbību un drošību.
• IZLASIET padomus rūpīgi pirms veļas
mašīnas uzstādīšanas vai lietošanas.
• Pirms pirmās iedarbināšanas pārliecinieties, vai veļas mašīnai nav radušies bojājumi tās pārvietošanas laikā. Nekādā gadījumā nepieslēdziet bojātu veļas mašīnu.
Ja kāda detaļa ir bojāta, sazinieties ar
piegādātāju.
• Ja veļas mašīna piegādāta ziemā, kad
gaisa temperatūra ir zem nulles: paturiet
veļas mašīnu istabas temperatūrā 24
stundas pirms pirmās lietošanas reizes.
VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR
DROŠĪBU
• Mainīt ierīces specifikācijas vai mēģināt to
pārbūvēt ir bīstami.
• Ja mazgāšana notiek, izmantojot karstu
ūdeni, durtiņu stikla lūka var sakarst. Nepieskarties tai!
• Nodrošiniet, lai mājdzīvnieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai to nepieļautu, pirms
lietošanas pārbaudiet cilindru.
• Dažādi priekšmeti, piemēram, spraužamadatas, naglas, skrūves, akmentiņi vai
citi cieti un asi materiāli var sabojāt veļas
mašīnu, tādēļ uzmanieties, lai tādi tur nenokļūst.
• Izmantojiet tikai ieteiktos mazgāšanas
līdzekļu un mīkstinātāju daudzumus.
Pārsniedzot devas, var sabojāt audumu.
Skatiet ražotāja ieteiktos mazgāšanas
līdzekļu daudzumus.
• Mazus apģērba gabalus, piemēram, zeķes, mežģīnes, jostas u.tml. ievietojiet
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā, jo
tie var iekļūt starp ierīces tvertni un veļas
tilpni.
• Nemazgājiet veļas mašīnā apģērbu, kas ir
neapvīlēts vai saplēsts.
• Pēc lietošanas, tīrīšanas vai apkopes atvienojiet veļas mašīnu no elektrotīkla un
atslēdziet ūdens piegādi.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet mašīnu remontēt pašrocīgi. Nepieredzējušas personas veikts remonts var izraisīt ievainojumus vai nopietnus ierīces darbības traucējumus. Sazinieties ar vietējo klientu atbalsta centru. Pieprasiet tikai oriģinālas
rezerves daļas.
electrolux 3
UZSTĀDĪŠANA
• Šī iekārta ir smaga. Tās pārvietošana jāveic uzmanīgi.
• Izsaiņojot pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja rodas šaubas, sazinieties ar klientu atbalsta centru.
• Pirms lietošanas noņemiet iesaiņojuma
materiālus un transportēšanai paredzētās
skrūves. Pretējā gadījumā var rasties nopietni izstrādājuma bojājumi. Skatiet attiecīgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļu.
• Pēc ierīces uzstādīšanas, pārbaudiet, vai
tā nav novietota uz ūdens ieplūdes un
aizplūdes šļūtenēm, un vai darbvirsma
nesaskaras ar strāvas kabeli.
• Ja veļas mašīna novietota uz paklāja, noregulējiet ierīces kājiņas tā, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
• Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, vai
ūdens šļūtenēm vai to savienojumiem nav
noplūdes.
• Ja ierīce tiek uzstādīta vietā ar zemu gaisa temperatūru, lūdzu, iepazīstieties ar
rokasgrāmatas sadaļā "Sasalšanas bīstamība"
• Santehnikas darbus saistībā ar veļas mašīnas uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts santehniķis vai cita zinoša persona.
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai
kvalificēts elektriķis vai cita zinoša persona.
LIETOŠANA
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā. To drīkst izmantot tikai paredzētajiem nolūkiem.
• Mazgājiet tikai tādu veļu, ko paredzēts
mazgāt veļas mašīnā. Ievērojiet norādījumus uz veļas informatīvajām etiķetēm.
• Nepārslogojiet iekārtu. Skatiet mazgāšanas programmu tabulu.
• Pirms mazgāšanas pārliecinieties, vai visas mazgājamo apģērbu kabatas ir tukšas un rāvējslēdzēji aizvilkti. Nav ieteicams mazgāt izdilušu vai saplēstu veļu,
bet traipus, piemēram, krāsas, tintes, rūsas vai zāles, pirms mazgāšanas jāapstrādā. Krūšturus ar stiprinājumiem NEDRĪKST mazgāt veļas mašīnā.
• Veļu ar gaistošu naftas produktu traipiem
nedrīkst mazgāt veļas mašīnā. Ja tiek iz-
mantoti gaistoši tīrīšanas šķidrumi, iztīriet
tos no veļas pirms ievietošanas mašīnā.
• Neraujiet elektrības kabeli, lai izvilktu kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas; bet
vienmēr velciet pašu kontaktdakšu.
• Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu,
ja bojāts strāvas kabelis, vadības panelis,
darba virsma vai ierīce bojāta tā, ka iespējams piekļūt tās iekšpusei.
BĒRNU DROŠĪBA
• Šo ierīci nedrīkst izmantot cilvēki (ieskaitot bērnus) ar samazinātu jutību, garīgi
nespējīgi, bez pieredzes un zināšanām, ja
vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti vai arī
zinoša persona viņiem nesniedz attiecīgus norādījumus.
• Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
• Iepakojuma sastāvdaļas (plēve, polistirols
u.c.) var būt bīstamas bērniem noslāpšanas riska dēļ! Uzglabājiet tos bērniem nepieejamās vietās.
• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamā vietā.
• Nodrošiniet, lai mazi bērni vai mājdzīvnieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai nepieļautu to, ka bērni un mājdzīvnieki iekļūst
tvertnē un tur iesprostojas, ierīce ir aprīkota ar īpašu funkciju. Lai ieslēgtu to, pagrieziet pogu (nenospiežot to) lūkas iekšpusē pulksteņa rādītāja virzienā, līdz atzīme ir horizontālā pozīcijā. Ja nepieciešams, izmantojiet monētu.
Lai izslēgtu to un atjaunotu iespēju aiztaisīt lūku, pagrieziet pogu pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, līdz atzīme ir vertikālā
pozīcijā.
4 electrolux
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Jūsu jaunā iekārta atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar zemu
ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu. Jaunā mazgāšanas sistēma ļauj pilnībā izmantot mazgāšanas līdzekli, kā arī samazina ūdens patēriņu un ietaupa elektroenerģiju.
1
2
3
4
5
6
1 Mazgāšanas līdzekļa dozators
2 Vadības panelis
3 Durtiņu atvēršanas rokturis
4 Tehnisko datu plāksnīte
5 Ūdens izsūknēšanas sūknis
6 Regulējamas kājiņas
IZVELKAMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS
Nodalījums mazgāšanas līdzekļiem, kas
paredzēts priekšmazgāšanas un mērcēšanas fāzei vai traipu tīrīšanas līdzeklim traipu
tīrīšanas fāzes laikā (ja tas ir paredzēts).
Priekšmazgāšanas un mērcēšanas līdzekli
pievieno mazgāšanas programmas sākumā. Traipu tīrīšanas līdzekli pievieno traipu
tīrīšanas fāzes aktivizēšanas laikā.
Veļas pulvera vai šķidrā mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu izmanto galvenajā mazgāšanas fāzē. Lietojot šķidro mazgāšanas
līdzekli, iepildiet to tieši pirms programmas
aktivizēšanas.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma
mīkstinātāja, cietinātāja) nodalījums.
Izpildiet produkta ražotāja ieteikumus par
lietošanas daudzumu un neiepildiet virs atzīmes "MAX" izvelkamajā mazgāšanas
līdzekļa dozatorā. Veļas mīkstinātāju vai cietinātāju jāiepilda nodalījumā pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
electrolux 5
PROGRAMMU LIETOŠANAS
PAMĀCĪBA
Programmu lietošanas pamācība atrodas
mazgāšanas līdzekļa atvilktnītes priekšpusē.
Programmu lietošanas pamācības citās valodās atrodas maisiņā kopā ar lietošanas instrukciju. (Ne visām ierīcēm ir vairākas programmu lietošanas pamācības.)
Lai nomainītu programmu lietošanas pamācību:
1. Izvelciet to aiz labās puses no atvilktnītes.
2. Ielieciet vietā jauno programmu lietošanas pamācību.
VADĪBAS PANELIS
Tālāk ir redzams vadības paneļa attēls. Attēlā ir parādīts programmu pārslēgs, kā arī
taustiņi, indikatori un displejs. Šie elementi turpmākajās lappusēs ir apzīmēti ar attiecīgiem skaitļiem.
1
2
1 Programmu izvēles pārslēgs
2 TEMPERATŪRAS taustiņš
3 CENTRIFŪGAS apgriezienu samazināšanas taustiņš
4 PRIEKŠMAZGĀŠANAS taustiņš
5 PAPILDU SKALOŠANAS taustiņš
PROGRAMMAS IZVĒLES PĀRSLĒGS
Tas ļauj ieslēgt/izslēgt ierīci un/vai izvēlēties
programmu.
TEMPERATŪRA
Šis taustiņš ļauj palielināt vai samazināt
mazgāšanas temperatūru.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
Nospiežot šo taustiņu, varat mainīt izvēlētās
programmas centrifūgas apgriezienu ātrumu vai izvēlēties iespēju Skalošanas pauze
vai Bez veļas izgriešanas.
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9 10
ATLIKTĀ STARTA taustiņš
Displejs
SĀKT/PAUZE taustiņš
LŪKA NOBLOĶĒTA indikators
Funkcijas LAIKA VADĪBA taustiņi
BEZ IZGRIEŠANAS
Izvēloties šo papildfunkciju, visas veļas izgriešanas fāzes tiks apturētas, un lai nepieļautu veļas saburzīšanos, tiks aktivizēta
ūdens izsūknēšanas funkcija. Ieteicams īpaši trausliem, jutīgiem audumiem. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot
lielāku ūdens daudzumu.
SKALOŠANAS AIZTURE
Ja izvēlēta šī iespēja, pēdējās skalošanas
ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai
pasargātu veļu no krokošanās. Pirms lūkas
6 electrolux
atvēršanas, jāizsūknē ūdens. Lai izsūknētu
ūdeni, izlasiet nodaļu "Programmas beigās".
min. 2 stundām un tad pa 1 stundai līdz
maksimāli 20 stundām.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
Izvēloties šo iespēju, mašīna pirms pamatmazgāšanas fāzes izpilda priekšmazgāšanas ciklu. Mazgāšanas laiks tiks pagarināts.
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai.
SĀKT/PAUZE
Šis taustiņš ļauj aktivizēt vai apturēt izvēlēto
programmu.
PAPILDU SKALOŠANA
Šī ierīce samazina elektroenerģijas patēriņu.
Ja nepieciešams skalot veļu, izmantojot lielāku ūdens daudzumu (papildu skalošana),
izvēlieties šo iespēju. Tiks veiktas vairākas
papildu skalošanas. Šī iespēja ieteicam cilvēkiem, kam ir alerģiska reakcija uz mazgāšanas līdzekļiem, un vietās, kur ūdens ir ļoti
mīksts.
ATLIKTAIS STARTS
Mazgāšanas programmu ar šī taustiņa palīdzību var aizkavēt uz 30 min. - 60 min. - 90
FUNKCIJA LAIKA VADĪBA
Šie taustiņi ļauj mainīt ierīces automātiski
noteikto programmas darbības ilgumu.
DURTIŅU BLOĶĒŠANAS INDIKATORS
Aktivizējot programmu, iedegsies indikators
9, tādējādi norādot, ka lūku var atvērt:
• indikators iedegas: durtiņas nevar atvērt.
Veļas mašīnas darbība tiek apturēta, neizsūknējot no veļas tvertnes ūdeni.
• indikators nodzisis: durtiņas var atvērt.
Programma ir pabeigta vai arī ūdens ir izsūknēts.
• indikators mirgo: durtiņas ir atvērtas
DISPLEJS
7.4
7.5
7.3
Displejs rāda šādu informāciju:
7.1:
• Izvēlētās programmas ilgums
Pēc programmas izvēles redzams tās izpildes laiks stundās un minūtēs (piemē). Ilgums tiek aprēķināts autoram,
mātiski, ņemot vērā maksimālo ieteicamo
katram auduma veidam atbilstošo veļas
ielādes daudzumu. Pēc programmas aktivizēšanas atlikušais laiks tiek atjaunināts
katru minūti.
• Atliktais starts
Atliktā starta laiks, kas iestatīts, piespiežot attiecīgo taustiņu, dažas sekundes
7.1
7.2
redzams displejā un pēc tam tiek parādīts
iepriekš izvēlētās programmas izpildes
laiks.
• Brīdinājuma kodi
Nepareizas ierīces darbības gadījumā redzams attiecīgais brīdinājuma kods, pie(skat. lietošanas instrukcimēram,
jas sadaļu „Ko darīt, ja...”).
• Kļūdaina papildiespējas izvēle
Ja izvēlēta ar iestatīto mazgāšanas programmu nesaderīga papildfunkcija, displejā uz dažām sekundēm būs redzams
paziņojums Err (Kļūda) un sāks mirgot
sarkanais 8. taustiņa indikators.
electrolux 7
• Programmas beigas
Programmai beidzoties, displejā parādās
trīs mirgojošas nulles, iedegsies 9. taustiņa indikators, nodzisīs 8. taustiņa indikators un varēs atvērt durvis.
7.2: mazgāšanas programmas fāžu ikonas
• Mazgāšana
• Skalošanas
• Ūdens izsūknēšana
• Veļas izgriešana
Izvēloties mazgāšanas programmas, displeja apakšpusē tiek parādītas aktivizētās programmas mazgāšanas fāžu ikonas. Pēc
tam, kad ir nospiests taustiņš 8, deg vienīgi
aktivizētās fāzes ikona.
7.3: ūdens sakarsēšanas fāze
Mazgāšanas cikla laikā ekrānā izgaismojas
temperatūras ikona, kas norāda, ka veļas
mazgājamā mašīna ir uzsākusi ūdens sildīšanas fāzi tilpnē.
7.4: netīrības pakāpes ikonas
• Intensīva
• Normāla
• Ikdienas
• Viegla
• Ātrā
• Īpaši ātrais režīms
• Atsvaidzināšana
• Īpaši ātrā atsvaidzināšana
Izvēloties programmu, displejā parādīsies
ikona, kas norāda uz veļas mašīnas automātiski piedāvāto veļas netīrības līmeni.
7.5: aizsargierīce bērnu drošībai
(skatiet sadaļu "Bērnu drošības ierīce").
APZĪMĒJUMU TABULA
= Kokvilna
= Segas
= Sintētika
= Temperatūra
= Smalki audumi
= Mazgāšana aukstā ūdenī
= Vilna
= Bez izgriešanas
= Zīds
= Skalošanas pauze
= Dāmu veļa
= Priekšmazgāšana
= Mērcēšana
= Papildu skalošana
= Skalošana
= Atliktais starts
= Ūdens izsūknēšana
= Sākt/Pauze
= Izgriešana centrifūgā
= Bērnu drošības ierīce
= Enerģijas taupīšanas programma (Ekonomiskā)
= Lūka bloķētas
= Viegla gludināšana
= Time Manager
= Džinsi
PIRMĀ IESLĒGŠANA
• Pārliecinieties, vai elektriskais un
ūdens pieslēgums atbilst uzstādīšanas instrukcijām.
• Pārliecinieties, vai tvertne ir tukša.
• Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas
līdzekļa dozatora atvilktnes pamat, lai aktimazgāšanas nodalījumā
8 electrolux
vizētu ECO vārstu. Tad iedarbiniet
kokvilnas mazgāšanas režīmu, izvēloties visaugstāko temperatūru un
neielādējot veļas mašīnā veļu, lai attīrītu ierīci no ražošanas procesā pāri
palikušajiem netīrumiem. Ielejiet 1/2
no mazgāšanas līdzekļa devas pamatmazgāšanas nodalījumā un iedarbiniet veļas mašīnu.
PERSONALIZĀCIJA
SKAŅAS SIGNĀLI
Mašīna aprīkota ar akustisku ierīci, kas izdala skaņas signālus šādos gadījumos:
• programmas darbības beigās
• ja rodas kļūda.
Vienlaikus nospiežot 4. un 5. taustiņu 6 sekundes, skaņas signāls tiek aktivizēts (izņemot ierīces nepareizas darbības gadījumus).
Piespiežot šos 2 taustiņus vēlreiz, skaņas
signāls tiek atkārtoti aktivizēts.
BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
Šī ietaise nodrošina iespēju atstāt ierīci bez
uzraudzības neuztraucoties, ka bērni var
nejauši savainoties vai sabojāt veļas mašīnu. Šī funkcija saglabājas aktīva arī tad, ja
veļas mašīna nedarbojas.
Ir divi šīs iespējas iestatīšanas veidi:
1. Pirms taustiņa 8 nospiešanas: veļas
mašīnu nevarēs ieslēgt.
2. Pēc taustiņa 8 nospiešanas: nebūs iespējams mainīt programmu vai iespējas.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju,
vienlaikus nospiediet 5 un 6 taustiņus, turiet
tos nospiestus aptuveni 6 sekundes, līdz
.
displejā parādās vai izdziest ikona
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Veļas ievietošana
Atveriet durtiņas, uzmanīgi pavelkot to rokturi uz sevi. Ielieciet veļu pa vienam gabalam tilpnē, pirms tam izpurinot to. Aizveriet
durtiņas.
Pārliecinieties, vai veļa neiesprūst starp blīvējumu un durvīm. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūdes un veļas bojājumi.
Nomēriet mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzumu
Izbīdiet mazgāšanas līdzekļu dozatoru līdz
tas atduras. Nosakiet nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, iepildiet to galvevai attiecīnajā mazgāšanas nodalījumā
gajā nodalījumā, ja to pieprasa izvēlētā programma/iespēja (skatiet papildinformāciju
sadaļā "Mazgāšanas līdzekļu dozatora nodalījums").
Ja nepieciešams, iepildiet veļas mīkstināšanas līdzekli atvilktnītes nodalījumā, kas apzī(izmantotais līdzekļa daudzums
mēts ar
nedrīkst pārsniegt atvilktnītes esošo atzīmi
"MAX"). Lēnām iebīdiet dozatoru atpakaļ
tam paredzētajā vietā.
electrolux 9
atkārtoti, lai palielinātu vai samazinātu temperatūru.
SAMAZINIET CENTRIFŪGAS
APGRIEZIENU SKAITU, NOSPIEŽOT 3.
TAUSTIŅU
Kad vajadzīgā programma izvēlēta, iekārta
automātiski izvēlēsies šai programmai atbilstošu maksimālo izgriešanas ātrumu.
Ja vēlaties iestatīt citu veļas izgriešanas
ātrumu, nospiediet atkārtoti 3. taustiņu, lai
mainītu veļas izgriešanas ātrumu. Izgaismosies attiecīgs indikators.
IZVĒLIETIES NEPIECIEŠAMO
PROGRAMMU, PAGRIEŽOT
PROGRAMMU IZVĒLES PĀRSLĒGU (1)
Pagrieziet programmas izvēles pārslēgu, lai
izvēlētos vajadzīgo programmu. Mašīna piedāvās temperatūru un automātiski izvēlēsies centrifūgas apgriezienu skaitu jūsu izvēlētajai programmai. Ar attiecīgajiem taustiņiem varat mainīt iestatījumus. Sāks mirgot 8. taustiņa zaļais indikators.
Programmas izvēles pārslēgu var pagriezt
, lai
abos virzienos. Pagrieziet stāvoklī
atiestatītu programmu/izslēgtu veļas mašīnu.
Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī
, lai izslēgtu veļas mašīnu.
Uzmanību Ja veļas mašīnas darbības
laikā pagriežat programmu izvēles
pārslēgu uz citu programmu,
sarkanais 8. taustiņa indikators
iemirgosies trīs reizes un displejā būs
redzams paziņojums Err(kļūda), kas
norādīs, ka veikta nepareiza izvēle.
Veļas mašīna neaktivizēs no jauna
izvēlēto programmu.
PROGRAMMAS IESPĒJU TAUSTIŅI
Atkarībā no programmas var apvienot dažādas funkcijas. Papildfunkcijas jāizvēlas
pēc nepieciešamās programmas izvēles, taču pirms 8. taustiņa nospiešanas.
IZVĒLIETIES TEMPERATŪRU,
NOSPIEŽOT 2. TAUSTIŅU
Izvēloties programmu, ierīce automātiski
piedāvās noklusējuma temperatūru.
Ja vēlaties, lai veļa tiktu mazgāta, izmantojot citu temperatūru, nospiediet šo taustiņu
IZVĒLIETIES PIEEJAMO
PAPILDIESPĒJU, NOSPIEŽOT
ATTIECĪGI 3., 4. UN 5. TAUSTIŅU.
Atkarībā no izvēlētās programmas, pirms
taustiņa 8 nospiešanas var apvienot dažādas funkcijas. Izvēloties papildiespēju, iedegsies attiecīgais indikators.
Ja tiek izvēlēta nepareiza papildiespēja,
sarkanais 8. taustiņa indikators iemirgosies
3 reizes un displejā uz dažām sekundēm
parādīsies kļūdas paziņojums Err.
Par saderību mazgāšanas programmu
un iespēju starpā skatiet nodaļu "Mazgāšanas programmas".
PIESPIEŽOT TAUSTIŅU 6, IZVĒLIETIES
IESPĒJU ATLIKTĀ IESLĒGŠANA
Pirms programmas aktivizēšanas, ja vēlaties
atlikt ieslēgšanu, nospiediet atkārtoti 6. taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo laika aizkavi. Attiecīgais indikators nodziest.
Izvēlētais aizkaves laiks (līdz 20 stundām)
tiks parādīts displejā aptuveni dažas sekundes, un tad atkārtoti būs redzams programmas ilgums.
Šī papildfunkcija ir jāizvēlas pēc programmas iestatīšanas, taču pirms 8. taustiņa
nospiešanas.
Atlikto ieslēgšanu var mainīt vai atcelt jebkurā brīdī, pirms 8. taustiņa nospiešanas.
Atliktā starta iestatīšana:
1. Izvēlieties programmu un nepieciešamās iespējas.
2. Nospiežot 6. taustiņu, izvēlieties papildfunkciju Atliktā ieslēgšana.
10 electrolux
3. Nospiediet 8. taustiņu:
– veļas mašīna uzsāks atliktā laika atskaite.
– Programma sāksies pēc tam, kad izvēlētais laiks būs pagājis.
Atliktās ieslēgšanas atcelšana pēc 8. taustiņa nospiešanas:
1. nospiežot 8. taustiņu, iestatiet veļas
mašīnu pauzes režīmā.
2. Nospiediet 6. taustiņu, līdz displejā parādās apzīmējums 0'.
3. Lai aktivizētu programmu, vēlreiz nospiediet 8. taustiņu.
Svarīgi Izvēlēto mazgāšanas atlikšanas
laiku var mainīt tikai pēc tam, kas no jauna
izvēlēta mazgāšanas programma.
Papildfunkcija Atliktā ieslēgšana nav paredzēta programmai Ūdens izsūknēšana.
AKTIVIZĒJIET PROGRAMMU,
NOSPIEŽOT 8. TAUSTIŅU
Lai aktivizētu izvēlēto programmu, nospiediet 8. taustiņu, zaļais 8. taustiņa indikators
nodzisīs.
Lai apturētu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu: sāks mirgot zaļais indikators.
Lai turpinātu programmas izpildi no tās vietas, kur tā tika pārtraukta, nospiediet vēlreiz
8. taustiņu. Ja izvēlēta atliktā ieslēgšana,
veļas mašīna sāks skaitīt atlikušo laiku. Ja ir
izvēlēta nepareiza papildfunkcija, 3 reizes
iemirgosies sarkanais 8. taustiņa indikators
un displejā uz vairākām sekundēm būs redzams paziņojums Err (kļūda).
IZVĒLIETIES LAIKA VADĪBAS
FUNKCIJU, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU 10
Nospiežot šo taustiņu atkārtoti, mazgāšanas cikla laiku var palielināt vai samazināt.
Displejā parādīsies ikona, kas norāda uz
noteikto netīrumu līmeni. Šī papildfunkcija ir
pieejama vienīgi ar programmām Kokvilna,
Sintētika un Smalki audumi.
Netīrības
pakāpe
Ikona
Auduma veids
Intensīva
Ļoti netīrai veļai
Normāla
Vidēji netīrai veļai
Ikdienas
Netīrai ikdienas veļai
Viegla
Nedaudz netīrai veļai
Netīrības
pakāpe
Ikona
Auduma veids
Ātrā
Mazliet netīrai veļai
Īpaši ātrais režīms 1)
Veļai, kas valkāta
neilgi
Atsvaidzināšana 1)
2)
Vienīgi veļai, ko jāatsvaidzina
Īpaši ātrā atsvaidzināšana
2)
Vienīgi dažiem veļas
gabaliem, ko jāatsvaidzina
1)
1) Ieteicams samazināt ievietojamās veļas daudzumu
(skatiet mazgāšanas programmu tabulu).
2) Izvēloties šo iespēju, īsu brīdi parādās attiecīgā ikona
un tad nekavējoties pazūd.
IESPĒJAS VAI DARBOJOŠĀS
PROGRAMMAS MAIŅA
Jebkuru opciju var mainīt pirms programmas aktivizēšanās.
Pirms veikt izmaiņas, iestatiet ierīci pauzes
režīmā, nospiežot 8. taustiņu (ja vēlaties
mainīt papildiespēju Time Manager, jāatceļ
aktivizētā programma un jāveic atkārtota izvēle).
Darbojošās programmas maiņa ir iespējama tikai to atceļot. Vispirms pagrieziet proun pēc
grammu izvēles pārslēgu pozīcijā
tam no jauna izvēlētās programmas pozīcijā. Aktivizējiet jauno programmu, nospiežot
vēlreiz taustiņu 8. Mazgāšanas ūdens no
tvertnes netiek izsūknēts.
PROGRAMMAS PĀRTRAUKŠANA
Lai pārtrauktu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu; sāks mirgot attiecīgais
indikators.
Lai restartētu programmu, nospiediet taustiņu vēlreiz.
PROGRAMMAS ATCELŠANA
Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu po, lai atceltu aktivizēto programmu.
zīcijā
Tagad varat izvēlēties jaunu programmu.
LŪKAS ATVĒRŠANA
Pēc programmas aktivizēšanas (vai atliktās
ieslēgšanas laikā) lūka tiek bloķēta; ja tā ir
jāatver, vispirms iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā, nospiežot 8. taustiņu.
Pēc dažām minūtēm indikators 9 nodzisīs
un lūku varēs atvērt.
Ja indikators nenodziest, tas nozīmē, ka veļas mašīna aktivizējusi ūdens sakarsēšanas
electrolux 11
procesu vai arī ūdens līmenis ir par augstu.
Nemēģiniet atvērt lūku ar spēku!
Ja nevarat atvērt veļas mašīnas lūku, taču
tas tomēr ir nepieciešams, izslēdziet ierīci,
pagriežot programmu izvēles pārslēgu pozīcijā O. Pēc dažām minūtēm lūku varēs atvērt (lūdzu, pievērsiet uzmanību ūdens
līmenim un temperatūrai!).
Pēc lūkas aizvēršanas, nepieciešams vēlreiz
izvēlēties programmu un papildfunkcijas un
nospiest 8. taustiņu.
PROGRAMMAS IZPILDES BEIGĀS
veļas mazgājamā mašīna apstājas automātiski. Displejā parādās trīs mirgojošas 0.00,
un taustiņa 8 indikators nodziest. Atskan
skaņas signāls.
Ja izvēlēta programma vai papildiespēja,
kas beidzas neizsūknējot no veļas tilpnes
ūdeni, lūka paliks bloķēta, norādot, ka
pirms tās atvēršanas jāizsūknē ūdens.
Pirms ūdens izsūknēšanas veļas tilpne turpina darbību regulāros intervālos līdz ūdens
izsūknēšanai.
Gaidīšanas režīms : tiklīdz programma
būs beigusies, pēc dažām minūtēm tiks aktivizēta enerģijas taupīšanas sistēma. Tiks
Ievērojiet turpmāk sniegtās norādes par
ūdens izsūknēšanu:
1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu
pozīcijā O.
2. Izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai izgriešanas programmu.
3. Ja nepieciešams, nospiediet attiecīgo
taustiņu un samaziniet izgriešanas ātrumu.
4. Nospiediet vēlreiz taustiņu 8.
Programmas beigās lūka tiek atbloķēta un
to var atvērt. Pagrieziet programmas izvēles
pārslēgu pozīcijā O, lai izslēgtu veļas mašīnu.
Izņemiet veļu no tilpnes un rūpīgi pārbaudiet, vai veļas tilpne ir pilnīgi tukša. Ja veļu
vairāk nemazgāsiet, aizgrieziet ūdens krānu.
Atstājiet lūkas durtiņas atvērtas, lai veļas
tilpnē neveidotos pelējums vai nepatīkama
smaka.
samazināts displeja spilgtuma līmenis. Nospiežot jebkuru taustiņu, ierīcē tiks deaktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
VEĻAS ŠĶIROŠANA
Ievērojiet norādījumus uz veļas uzlīmēm un
ražotāja mazgāšanas norādījumus. Šķirojiet
veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika,
smalkveļa, vilnas izstrādājumi.
PIRMS VEĻAS IEVIETOŠANAS
Nemazgājiet baltu un krāsainu veļu kopā.
Baltā veļa mazgāšanas laikā var zaudēt savu "baltumu.
Jauna krāsota veļa var zaudēt krāsu pirmās
mazgāšanas laikā; tāpēc tā pirmajā reizē jāmazgā atsevišķi.
Aizpogājiet spilvendrānas, aizveriet rāvējslēdzējus, āķīšus u.c. Sasieniet jostas un garas
lentas.
Pirms mazgāšanas iztīriet stiprus traipus.
Apstrādājiet ļoti netīras vietas ar īpašu tīrīšanas līdzekli vai pastu.
Īpaši rūpīgi apejieties ar aizkariem. Noņemiet āķus, vai ielieciet tos maisiņā vai tīkliņā.
TRAIPU TĪRĪŠANA
Stipri ieēdušos traipus, iespējams, nevar iztīrīt ar ūdeni un parastiem mazgāšanas līdzekļiem. Tāpēc ieteicams tos apstrādāt
pirms mazgāšanas.
Asinis: apstrādājiet svaigus traipus ar aukstu ūdeni. Iekaltušus traipus apstrādājiet, iemērcot veļu ūdenī, kam pievienots īpašs
līdzeklis, pēc tam ieberziet tos ar ziepēm un
ūdeni.
Eļļas krāsa: samitriniet ar benzola traipu tīrītāju, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas drānas un apstrādājiet traipu; atkārtojiet to vairākas reizes.
Sakaltušu taukvielu traipi: samitriniet ar
terpentīnu, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas
drānas un apstrādājiet traipu ar pirkstiem un
kokvilnas drāniņu.
Rūsa: karstā ūdenī šķīdināta skābeņskābe
vai aukstā veidā izmantots rūsas tīrīšanas
līdzeklis. Esiet uzmanīgi ar veciem rūsas
traipiem, jo celulozes struktūra jau būs bo-
12 electrolux
jāta, kā rezultātā audumā var rasties caurumi.
Pelējuma traipi: apstrādājiet ar balinātāju,
rūpīgi izskalojiet (tikai baltai un krāsainai veļai).
Zāles traipi: apstrādājiet ar nelielu daudzumu ziepju un balinātāju (tikai baltai un krāsainai veļai).
Lodīšu pildspalvas tinte un līme: samitriniet ar acetonu 1)uzlieciet veļas gabalu uz
mīkstas drānas un apstrādājiet traipu.
Lūpu krāsa: samitriniet ar acetonu kā
aprakstīts iepriekš, tad apstrādājiet plankumus ar denaturātu. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Sarkanvīns: mērcējiet ūdenī un mazgāšanas līdzeklī, izskalojiet un apstrādājiet ar
etiķskābi vai citronskābi, tad izskalojiet. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Tinte: atkarībā no tintes veida samitriniet
audumu vispirms ar acetonu 1), tad ar etiķskābi; atlikušos traipus uz baltiem audumiem apstrādājiet ar balinātāju un tad rūpīgi
izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrādājiet ar traipu noņēmēju, metilspirtu vai benzīnu, un
pēc tam ar tīrīšanas pastu.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI UN
PAPILDLĪDZEKĻI
Labi mazgāšanas rezultāti atkarīgi arī no
mazgāšanas līdzekļa izvēles un to pareiza
daudzuma izmantošanas, lai nepiesārņotu
vidi.
Lai arī sabrūkoši, mazgāšanas līdzekļi satur
vielas, kas lielos daudzumos var izjaukt līdzsvaru dabā.
Mazgāšanas līdzekļa izvēle atkarīga no auduma veida (smalkveļa, vilna, kokvilna u.c.),
krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes.
Šajā veļas mazgājamā mašīnā var izmantot
visus parastos mazgāšanas līdzekļus:
1) neizmantojiet acetonu mākslīgā zīda audumiem
• veļas pulverus visu veidu audumiem
• pulverveida veļas mazgāšanas līdzekļi
maigiem audumiem (60°C maks.) un vilnai
• šķidri mazgāšanas līdzekļi programmām
mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C
maks.) visu viedu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
Mazgāšanas līdzeklis un papildlīdzekļi jāievieto pareizajos dozatora nodalījumos pirms
mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Ja lietojat koncentrētus pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez priekšmazgāšanas.
Veļas mazgājamā mašīnā ir atkārtotas cirkulācijas sistēma, kas ļauj optimāli izmantot
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ievērojiet uz līdzekļu iepakojuma sniegtos
ražotāja norādījumus par to lietošanas
daudzumu un nepārsniedziet atzīmi
"MAX" uz mazgāšanas līdzekļu atvilktnītes.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DAUDZUMS
Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums
atkarīgs no auduma veida, veļas svara, netīrības pakāpes un ūdens cietības.
Ievērojiet ražotāja norādījumus par izmantojamiem daudzumiem.
Izmantojiet mazāk mazgājamā līdzekļa, ja:
• mazgājot nelielu daudzumu
• veļa ir nedaudz netīra
• mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES
Ūdens cietību iedala tā saucamajās cietības
"pakāpēs. Informāciju par ūdens cietību jūsu rajonā var iegūt no ūdens piegādātāja vai
pašvaldības. Ja ūdens cietības līmenis ir vidējs vai augsts, ieteicams pievienot ūdens
mīkstinātāju, ievērojot ražotāja norādījumus.
Ja ūdens ir mīksts, pārskatiet mazgāšanas
līdzekļu daudzumu.
electrolux 13
MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
KOKVILNA un LINI
90° - Mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1000
apgr./min. (EWS106410W-106410S)
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1200
apgr./min. (EWS126410W)
Maks. ielāde 6 kg – samazināta ielāde 3 kg 1)
Balti un krāsaini kokvilnas audumi (vidēji netīra veļa).
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
SINTĒTIKA
60° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 900 apgr./
min.
Maks. ielāde 3 kg – samazināta ielāde 1,5 kg 1)
Sintētiski vai jaukta materiāla audumi: apakšveļa,
krāsoti audumi, krekli, kas nesaraujas, blūzes.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
SMALKVEĻA
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 700 apgr./
min.
Maks. ielāde 3 kg – samazināta ielāde 1,5 kg 1)
Smalki audumi: akrils, viskoze, poliesteris.
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
VILNA
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums: 1000 apgr./min.
(EWS106410W-106410S)
Maksimālais izgriešanas ātrums: 900 apgr./min.
(EWS126410W)
Maks. ielāde 1 kg
Veļas mazgāšanas programma vilnas izstrādājumiem,
kurus drīkst mazgāt veļas mašīnā, kā arī vilnas izstrādājumiem un smalkveļai, uz kuru etiķetes ir norāde
„mazgāt ar rokām”. Piezīme: Viens vai liela apjoma
priekšmets var izjaukt līdzsvaru. Ja ierīce beigās neizgriež veļu, pievienojiet papildu veļu, izkārtojiet veļu vēlreiz un tad izvēlieties veļas izgriešanas programmu.
2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA VADĪBAS
FUNKCIJA
2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA VADĪBAS
FUNKCIJA
2)
PAPILDU SKALOŠANA
LAIKA VADĪBAS
FUNKCIJA
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
14 electrolux
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
ZĪDS
30° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 700 apgr./
min.
Maks. ielāde 1 kg
Saudzīga mazgāšanas programma, kas piemērota zīda un jauktiem sintētiskajiem izstrādājumiem.
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
DĀMU VEĻA
40° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums: 1000 apgr./min.
(EWS106410W-106410S)
Maksimālais izgriešanas ātrums: 900 apgr./min.
(EWS126410W)
Maks. ielāde 2 kg
Šī programma ir piemērota smalkveļai, piemēram, sieviešu apakšveļai, krūšturiem un apakšveļai. Maksimālais izgriešanas ātrums tiek automātiski samazināts.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
MĒRCĒŠANA
30°
Priekšmazgāšana – mērcējiet aptuveni 40 minūtes –
apturiet mazgāšanu, neizsūknējot no tvertnes ūdeni.
Maks. ielāde 6 kg
Īpaša programma ļoti netīrai veļai. Veļas mašīna veic
mērcēšanu pie 30°C temperatūras. Pēc tam mašīnas
darbība tiks automātiski apturēta, neizsūknējot ūdeni.
Pirms jaunas fāzes sākšanas nepieciešams izsūknēt
ūdeni šādā veidā:
• Tikai ūdens izsūknēšana: pagrieziet programmu
pārslēgu līdz ūdens izsūknēšanas programmai (nospiediet taustiņu 8).
• Ūdens izsūknēšana un veļas izgriešana: pagrieziet programmu pārslēgu līdz izgriešanas programmai, samaziniet apgriezienu skaitu, nospiežot taustiņu 3, un pēc tam nospiediet taustiņu 8.
Svarīgi! Šo programmu nevar izmantot smalkveļas,
piemēram, zīda vai vilnas izstrādājumu mazgāšanai.
Iepildiet mērcēšanas programmai paredzēto mazgāšanas līdzekli attiecīgajā nodalījumā. Mērcēšanas beigās (pēc ūdens izsūknēšanas) varat izvēlēties mazgāšanas programmu (vispirms pagrieziet programmu iz, pēc tam uz programmu
vēles pārslēgu pozīcijā
un nospiediet taustiņu 8).
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
electrolux 15
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
SKALOŠANA
Skalošana – ilgā izgriešana
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1000
apgr./min. (EWS106410W-106410S)
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1200
apgr./min. (EWS126410W)
Maks. ielāde 6 kg
Izmantojot šo programmu, var skalot un izgriezt ar
rokām izmazgātu kokvilnas veļu. Lai skalošanu pastiprinātu, izvēlieties iespēju PAPILDU SKALOŠANA.
Mašīna izpildīs papildu skalošanu.
Iespējas
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PAPILDU SKALOŠANA
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens izsūknēšana
Maks. ielāde 6 kg
Lai izsūknētu ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, ja
ir izvēlēta iespēja, ka cikla beigās ūdens no tvertnes
netiek izsūknēts.
IZGRIEŠANA CENTRIFŪGĀ
Ūdens izsūknēšana un ilgā izgriešana
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1000
apgr./min. (EWS106410W-106410S)
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1200
apgr./min. (EWS126410W)
Maks. ielāde 6 kg
Atsevišķa izgriešana, kas paredzēta ar rokām izmazgātai veļai, kā arī pēc programmām ar papildfunkciju
Skalošanas pauze vai Bez izgriešanas. Centrifūgas
apgriezienu skaitu katram veļas veidam var izvēlēties,
nospiežot attiecīgo taustiņu.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
KOKVILNAS EKONOMISKĀ
90° - 40°
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1000
apgr./min. (EWS106410W-106410S)
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 1200
apgr./min. (EWS126410W)
Maks. ielāde 6 kg
Balta un viegli krāsota kokvilnas veļa
Šo programmu var izmantot, mazgājot mazliet un vidēji netīru kokvilnas veļu. Temperatūra samazināsies
un mazgāšanas laiks paildzināsies. Tādējādi tiek iegūta laba mazgāšanas kvalitāte, vienlaikus ietaupot enerģiju.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
2)
PAPILDU SKALOŠANA
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
16 electrolux
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
VIEGLI GLUDINĀT
60° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 900 apgr./
min.
Maks. ielāde 1 kg
Šī programma ir paredzēta izstrādājumiem no sintētikas un jaukta materiāla audumiem, kas jāgludina. Veļa
tiek saudzīgi izmazgāta un izgriezta, lai nepieļautu saburzīšanos. Tādejādi tiek atvieglota gludināšana. Mašīna veiks arī vairākas papildu skalošanas.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
DŽINSI
60° – mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums: 1000 apgr./min.
(EWS106410W-106410S)
Maksimālais izgriešanas ātrums: 1200 apgr./min.
(EWS126410W)
Maks. ielāde 3 kg
Izmantojot šo programmu, var mazgāt džinsu bikses,
kreklus un jakas, kā arī adījumus no moderno tehnoloģiju materiāliem. (PAPILDU SKALOŠANAS funkcija
tiks aktivizēta automātiski).
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
BEZ IZGRIEŠANAS
SKALOŠANAS PAUZE
PRIEKŠMAZGĀŠANA
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
2)
PAPILDU SKALOŠANA
2)
SEGAS
40° -30°
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits: 700 apgr./
min.
Maks. ielāde 2 kg
Īpaša programma vienai mazgājamai sintētiskai segai
vai dūnu segai.
/IZSLĒGT
Lai atceltu aktivizētu programmu vai izslēgtu veļas mašīnu.
1) Ja izvēlaties ātro vai īpaši ātro režīmu, nospiežot taustiņu 10, mēs iesakām samazināt maksimālo ielādi, kā
norādīts. Var ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas var ietekmēt mazgāšanas rezultātu. Ja izvēlaties
atsvaidzināšanas vai īpaši ātrās atsvaidzināšanas režīmu, mēs iesakām vēl vairāk samazināt maksimālo ielādi.
2) Ja lietojat šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez PRIEKŠMAZGĀŠANAS.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
KATLAKMENS NOŅEMŠANA
Ūdens, ko lietojam ikdienā, parasti satur
kaļķi. Ieteicams periodiski izmantot ūdens
mīkstināšanas pulveri. Veiciet to atsevišķi
no veļas mazgāšanas, kā arī saskaņā ar
ūdens mīkstināšanas pulvera ražotāja norā-
dījumiem. Tas neļaus veidoties kaļķa nogulsnēm.
PĒC KATRAS MAZGĀŠANAS
Atstājiet durtiņas uz kādu brīdi atvērtas. Tas
novērsīs pelējuma un nepatīkama aromāta
veidošanos veļas mašīnā. Durtiņu atstāšana
vaļā pēc mazgāšanas palīdzēs saglabāt arī
durvju blīvējumu.
electrolux 17
APKOPES MAZGĀŠANA
Ja izmantosiet mazgāšanu zemā temperatūrā, iespējams, ka veļas tilpnes iekšienē
uzkrāsies nogulsnes.
Ieteicams regulāri veikt apkopes mazgāšanu.
Lai veiktu apkopes mazgāšanu:
• No cilindra jāizņem veļa.
• Izvēlieties kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūras iestatījumu.
• Izmantojiet parastu mazgāšanas līdzekļa
devu, lietojiet pulveri ar bioloģiskām īpašībām.
Iztīriet dozatora atvilktnes iekšpusi ar birsti.
KORPUSA TĪRĪŠANA
Tīriet veļas mazgājamās mašīnas ārpusi tikai
ar ziepēm un ūdeni, un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
Svarīgi veļas mazgājamās mašīnas
ārpuses tīrīšanai neizmantojiet metilspirtu,
šķīdinātājus vai līdzīgus izstrādājumus.
DOZATORA ATVILKTNES TĪRĪŠANA
Mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktne regulāri jātīra.
Mazgāšanas pulvera un piedevu dozatora
atvilktne regulāri jātīra.
Piespiežot fiksatoru lejup un velkot uz āru,
izņemiet atvilktni.
MAZGĀŠANAS CILINDRS
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens.
Svarīgi Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni
ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai
dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.
1. Rūsu no veļas tilpnes notīriet ar nerūsošam tēraudam paredzētu tīrīšanas līdzekli.
2. Veiciet vienu mazgāšanas ciklu bez veļas, lai izskalotu tīrīšanas līdzekļa atlikumus.
Programma: Īslaicīga kokvilnas programma, izmantojot maksimālu temperatūru un pievienojot aptuveni. 1/4 mērtrauka mazgāšanas līdzekļa.
Noskalojiet to zem ūdens strūklas, lai notīrītu visas uzkrājušās pulvera paliekas.
Lai atvieglotu tīrīšanu, piedevu nodalījuma
augšpusi var noņemt. Nomazgājiet visas
daļas ar ūdeni.
DURTIŅU BLĪVĒJUMS
Laiku pa laikam pārbaudiet durtiņu blīvējumu un noņemiet svešķermeņus, kas var būt
ieķērušies locījumā.
18 electrolux
3. piespiediet divas sviras un pavelciet uz
priekšu noplūdes vadu, lai ļautu ūdenim
izplūst;
SŪKNIS
Regulāri pārbaudiet sūkni un pārliecinieties,
ka tas ir tīrs.
Regulāri tīriet sūkni un/vai gadījumos, ja:
• ierīce neizsūknē ūdeni;
• veļas tilpne negriežas;
• no ierīces atskan neparasts troksnis, kuru
rada aizsērējis sūknis;
• rodas problēma ar ūdens izsūknēšanu
(skatiet sadaļu "Ko darīt, ja ...", lai iegūtu
plašāku informāciju).
Brīdinājums
1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Neizņemiet filtru, kamēr ierīce darbojas. Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē
ir karsts. Lai varētu tīrīt sūkni, ūdenim jābūt aukstam.
Lai iztīrītu sūkni:
1. atveriet sūkņa durtiņas;
4. kad konteiners ir pilns, ievietojiet noplūdes vadu atpakaļ un iztukšojiet konteineru; atkārtojiet 3. un 4. soli, līdz no
sūkņa vairs neplūst ūdens;
5. pavelciet atpakaļ noplūdes cauruli;
6. noskrūvējiet filtru un izņemiet to;
1
2. novietojiet konteineru zem sūkņa dobuma, lai savāktu visu izplūstošo ūdeni;
2
7. izņemiet no sūkņa pūkas un svešķermeņus;
electrolux 19
8. pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis
griežas; ja tas negriežas, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru;
9. notīriet filtru zem tekoša ūdens un ievietojiet to atpakaļ sūknī, izmantojot īpašās
vadotnes;
10. pārliecinieties, ka filtrs ir pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes;
3. Ar cietu suku iztīriet šļūtenes filtru.
4. Pievienojiet šļūteni krānam.
5. Atvienojiet šļūteni no veļas mašīnas.
Novietojiet uz grīdas lupatu iespējamai
ūdens savākšanai.
6. Iztīriet vārsta filtru, izmantojot cietu suku
vai drāniņu.
1
2
11. aizveriet sūkņa durtiņas.
Brīdinājums
Neatveriet sūkņa pārsegu mazgāšanas cikla
laikā - pagaidiet, līdz cikls ir beidzies, un veļas mašīna ir tukša. Liekot sūkņa pārsegu
atpakaļ, pārliecinieties, vai tas ir cieši nostiprināts, lai nerastos sūce un lai mazi bērni
nevarētu to noņemt.
ŪDENS IEPLŪDES FILTRU TĪRĪŠANA
Ja pamanāt, ka veļas mašīnā ūdens ieplūst
ilgāk nekā parasti, pārbaudiet, vai filtrs un
ūdens ieplūdes šļūtene nav nosprostojusies.
1. Aizgrieziet ūdenskrānu.
2. Noskrūvējiet ūdens ieplūdes cauruli.
7. Pievienojiet šļūteni veļas mašīnai un
pārbaudiet, vai savienojums ir hermētisks.
8. Atgrieziet krānu.
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA AVĀRIJAS
GADĪJUMĀ
Ja ūdens no veļas mašīnas neaizplūst, rīkojieties šādi:
1. izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ūdens krānu;
3. ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens
atdziest;
4. atveriet sūkņa durtiņas;
5. novietojiet konteineru uz grīdas zem
sūkņa dobuma;
6. piespiediet divas sviras un pavelciet uz
priekšu noplūdes vadu, lai ļautu ūdenim
izplūst;
7. kad konteiners ir pilns, ievietojiet noplūdes vadu atpakaļ un iztukšojiet konteineru;
atkārtojiet šīs darbības, līdz ūdens vairs
neizplūst;
8. ja nepieciešams, iztīriet sūkni (skatiet
sadaļu "Sūknis");
20 electrolux
9. aizveriet sūkņa durtiņas.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:
1. Ielejiet galvenajā mazgāšanas līdzekļa
dozatora nodalījumā divus litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu
ūdeni.
AIZSARDZĪBA PRET SASALŠANU
Ja mašīna uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var kristies zemāk par 0°C, izlaidiet
atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
1. atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ūdens krānu;
3. noskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni no
krāna;
4. ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus
konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no
šļūtenes;
5. iztukšojiet sūkni kā aprakstīts sadaļā
"Avārijas ūdens izsūknēšana".
6. kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
Brīdinājums
Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka
par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.
KO DARĪT, JA ...
Dažas problēmas var rasties nepietiekamas
apkopes rezultātā, un tās var vienkārši novērst, neizsaucot speciālistu. Pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, lūdzu, veiciet tālāk minētās pārbaudes.
Veļas mašīnas ekspluatācijas laikā, iespējams, ka sāks mirgot sarkanais 8. taustiņa
indikators, atskanēs skaņas signāls un displejā parādīsies kāds no tālāk minētajiem
kļūdu kodiem, norādot, ka ierīce darbojas
neperaizi:
Kļūme
Veļas mazgājamā mašīna
neieslēdzas.
•
: problēma ar ūdens piegādi.
•
: problēma ar ūdens aizplūdi.
•
: atvērta lūka.
Tiklīdz esat radušos traucējumu novērsuši,
nospiediet 8. taustiņu, lai restartētu programmu. Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl aizvien saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, norādot modeļa
nosaukumu un sērijas numuru.
Iespējamais iemesls/risinājums
Durtiņas nav aizvērtas. E40
• Cieši aizveriet lūku.
Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.
• Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Kontaktligzdā nav strāvas.
• Pārbaudiet mājas elektroinstalāciju.
Galvenais drošinātājs ir bojāts.
• Nomainiet drošinātāju.
Nav pareizi pagriezts programmu pārslēgs un nav nospiests 8.
taustiņš.
• Lūdzu, pagrieziet programmu izvēles pārslēgu un vēlreiz nospiediet taustiņu 8.
Ir izvēlēta atliktā ieslēgšana.
• Ja vēlaties veļu mazgāt tūlīt, atceliet atlikto ieslēgšanu.
Aktivizēta bērnu aizsardzības ierīce.
• Deaktivizējiet bērnu aizsardzības ierīci.
electrolux 21
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna nepiepildās ar
ūdeni:
Aizgriezts ūdenskrāns. E10
• Atgrieziet ūdenskrānu.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir salocījusies vai saspiesta. E10
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Nosprostojies ūdens ieplūdes šļūtenes vai ieplūdes vārsta filtrs.
E10
• Iztīriet ūdens ieplūdes filtrus (skat. sadaļu "Ūdens ieplūdes filtru
tīrīšana”).
Durtiņas nav pareizi aizvērtas. E40
• Cieši aizveriet lūku.
Ūdens no veļas mašīnas
netiek izsūknēts un/vai nenotiek veļas izgriešana:
Ūdens aizplūdes šļūtene ir salocījusies vai saspiesta. E20
• Pārbaudiet ūdens aizplūdes šļūtenes savienojumu.
Izplūdes filtrs ir aizsērējis. E20
• Iztīriet izvades filtru.
Izvēlēta iespēja vai programma, kas beidzas ar ūdens atstāšanu
cilindrā, vai tas izslēdz visas izvēlētās izgriešanas fāzes.
• Izvēlieties ūdens izvades vai izgriešanas programmu.
Veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtojusies.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Ūdens uz grīdas:
Izmantots pārāk liels daudzums mazgāšanas līdzekļa vai tas ir nepiemērots(veidojas pārāk daudz putu).
• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes savienojumā nav ūdens noplūde.
To ne vienmēr ir viegli atklāt, tāpēc; ar roku pārbaudiet, vai šļūtene
nav slapja.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Ūdens izsūknēšanas vai ieplūdes šļūtene ir bojāta.
• Nomainiet ar jaunu.
Pēc tīrīšanas avārijas ūdens izsūknēšanas filtra vāciņš nav uzlikts
atpakaļ uz filtra vai arī filtrs nav pareizi ieskrūvēts tam paredzētajā
vietā.
• Uzlieciet atpakaļ avārijas ūdens izsūknēšanas filtra vāciņu vai ieskrūvējiet filtru līdz galam.
Neapmierinoši mazgāšanas
rezultāti:
Izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa vai tas ir nepiemērots.
• Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu.
Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas nav tikuši apstrādāti.
• Apstrādājiet traipus pirms mazgāšanas ar speciāli šim nolūkam
paredzētiem traipu tīrīšanas līdzekļiem.
Nav izvēlēta pareizā temperatūra.
• Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā temperatūra.
Pārmērīga veļas ielāde.
• Samaziniet veļas daudzumu.
Lūka neatveras:
Programma joprojām darbojas.
• Pagaidiet, līdz beidzas mazgāšanas cikls.
Durvju slēdzene nav atbrīvota.
• Pagaidiet, līdz nodzisīs taustiņa 9 indikators.
Veļas tilpnē ir ūdens.
• Lai izsūknētu ūdeni, izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu.
22 electrolux
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna vibrē, darbojas trokšņaini:
Nav noņemti transportēšanas stiprinājumi un iepakojuma materiāli.
• Pārbaudiet, vai veļas mašīna uzstādīta pareizi.
Nav noregulētas veļas mašīnas kājiņas
• Pārbaudiet, vai veļas mašīna nolīmeņota pareizi.
Veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtojusies.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Tilpnē ir ļoti maz veļas.
• Mazgājiet lielāku veļas daudzumu.
Veļas izgriešana sākas vēlu
vai nemaz:
Ir aktivizējusies elektroniskā balansa noteikšanas ierīce, jo veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtota. Veļa tiek pārkārtota, pagriežot tvertni
pretējā virzienā. Tas var notikt vairākas reizes, līdz disbalanss tiek
novērsts un ierīce var atsākt normālu veļas izgriešanas procesu. Ja
apmēram pēc 10 minūtēm veļa vēl aizvien nav vienmērīgi izkārtojusies cilindrā, mašīna negriezīsies. Šādā gadījumā izkārtojiet veļu ar
rokām un izvēlieties izgriešanas programmu.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
veļas ir par maz.
• Ielieciet vēl kādu veļas priekšmetu, pārkārtojiet veļu tilpnē un izvēlieties izgriešanas programmu.
Mašīna rada neparastus
trokšņus:
Ierīce ir aprīkota ar motora veidu, kas, salīdzinot ar tradicionālajiem
motoriem, darbojas ar neierastu troksni. Šis jaunā veida motors
vienmērīgi ieslēdzas un veļas izgriešanas laikā nodrošina vienmērīgāku veļas izkārtojumu tilpnē, tādējādi palielinot arī ierīces stabilitāti.
Veļas tilpnē nav redzams
ūdens:
Mūsdienu tehnoloģiju veļas mašīnas darbojas ekonomiski, patērējot ļoti nelielu ūdens daudzumu, taču tajā pat laikā nodrošinot nevainojamu mazgāšanas rezultātu.
Ja nevarējāt atklāt vai novērst kļūmi, sazinieties ar klientu atbalsta centru. Pirms sazināties ar klientu atbalsta centru, lūdzu,
pierakstiet ierīces modeli, sērijas numuru un
iegādes datumu: klientu atbalsta centram šī
informācija būs nepieciešama.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Platums / augstums / dziļums
60 / 85 / 44 mm
Elektrības padeves pieslēgšana
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
220-230V
2000 W
10 A
50 Hz
Ūdens padeves spiediens
Minimālais
Maksimālais
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Aizsardzības līmenis pret cietu daļiņu un mitruma iekļūšanu
IPX4
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens
Maksimālais veļas daudzums
Kokvilna
6 kg
electrolux 23
Veļas izgriešanas ātrums
Maksimālais
1000 apgr./min.
(EWS106410W-S)
1200 apgr./min.
(EWS126410W)
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4” vītni.
PATĒRIŅA LIELUMI
Programma1)
Enerģijas patēriņš (kWh)2)
Ūdens patēriņš (litri)2)
Baltā kokvilnas veļa 90 °C
2.10
62
Kokvilna 60 °C
1.30
59
Kokvilna 40 °C
0.75
59
Sintētika 40 °C
0.50
45
Smalkveļa 40 °C
0.55
55
Vilnas izstrādājumi / mazgāšana ar rokām
30 °C
0.30
50
1) Programmu laiku var aplūkot displejā.
2) Šajā tabulā norādītie patēriņa lielumi ir informatīvi. Tie var būt atkarīgi no veļas daudzuma un veida, ūdens padeves
temperatūras un gaisa temperatūras telpā.
Standarta programmas
elektroenerģijas patēriņa marķējumam
Kokvilnas 60 °C ekonomiskā un kokvilnas
40 °C ekonomiskā ir standarta kokvilnas
programmas vidēji netīrai kokvilnas veļai.
Tās piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas
mazgāšanai un ir visefektīvākās program-
mas apvienotā enerģijas un ūdens patēriņa
ziņā šāda veida kokvilnas veļas mazgāšanai.
Atbilst EN60456.
Reālā ūdens temperatūra var atšķirties
no norādītās cikla temperatūras.
UZSTĀDĪŠANA
IZSAIŅOŠANA
Pirms ierīces lietošanas jānoņem tās iesaiņojums un transportēšanas skrūves.
Ieteicams saglabāt transportēšanas aprīkojumu, lai to varētu uzstādīt gadījumā, ja ierīce atkal jāpārvieto.
1. Pēc iepakojuma noņemšanas uzmanīgi
nolieciet ierīci ar tās mugurpusi uz leju,
lai noņemtu polistirēna pamatni.
2. Noņemiet strāvas padeves kabeli,
ūdens ieplūdes un izvades šļūtenes no
turētājiem ierīces aizmugurē.
24 electrolux
3. Izskrūvējiet trīs skrūves.
gulēšanu var veikt ar uzgriežņatslēgu. Pareiza nolīmeņošana novērš vibrāciju, troksni
un veļas mašīnas izkustēšanos.
2
1
Uzmanību Nekādā gadījumā
nemēģiniet izlīdzināt mašīnas stāvokli,
novietojot zem tās koka gabalus,
kartonu vai tamlīdzīgus materiālus.
4. Izņemiet plastmasas starplikas.
ŪDENS IEPLŪDE
Brīdinājums Šī veļas mašīna
jāpieslēdz aukstā ūdens piegādei.
5. Ievietojiet mazākajā augšējā atverē un
divās lielākajās plastmasas aizbāžņus,
kas atrodas maisiņā kopā ar lietošanas
pamācību.
1. Pievienojiet ierīces komplektācijā esošo
ūdens ieplūdes šļūteni pie ūdens krāna,
izmantojot ¾ collu vītni. Izmantojiet tikai
komplektā ietilpstošo šļūteni.
Svarīgi Neizmantojiet pievienošanai pie
ūdens vada jau lietotas šļūtenes.
NOVIETOŠANA
Uzstādiet veļas mašīnu uz cietas un līdzenas grīdas. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācijai
ap mašīnu netraucē paklāji, lupatas utt.
Pārbaudiet, vai mašīna nepieskaras sienai
vai citām virtuves ierīcēm. Nolīmeņojiet veļas mašīnu, paaugstinot vai pazeminot ierīces kājiņas. Lai veļas mašīna būtu stabila
un nolīmeņota, kājiņām JĀBŪT pareizi noregulētām. Ja nepieciešams, pārbaudiet veļas mašīnas novietojumu ar līmeņrādi. Re-
electrolux 25
2. Otru ūdens ieplūdes šļūtenes galu, kas
tiek pievienota veļas mašīnai, var pagriezt tā, kā tas parādīts attēlā.
Nenovietojiet ūdens ieplūdes šļūteni virzienā uz leju.
Novietojiet šļūteni leņķī pa labi vai kreisi
atkarībā no ūdens krāna stāvokļa.
• Pārliekot pāri izlietnes malai un nostiprinot to ar plastmasas fiksatoru, kas ietilpst ierīces komplektācijā. Izvēloties šo
pievienošanas variantu, ievērojiet, lai
ūdens izsūknēšanas laikā šļūtenes gals
neatāķētos no izlietnes. Drošības nolūkos
piesieniet to pie krāna ar auklas gabalu
vai piestipriniet pie sienas.
45°
35°
3. Uzstādiet šļūteni pareizi, atslābinot gredzenveida uzgriezni. Kad šļūtene ir novietota pareizā stāvoklī, pievelciet gredzenveida uzgriezni, lai nepieļautu
ūdens noplūdi.
Ieplūdes šļūteni var pagarināt. Ja tā ir pārāk
īsa, un nevēlaties pārvietot krānu, jāiegādājas jauna, garāka šļūtene, kas īpaši paredzēta šāda veida izmantošanai.
Svarīgi Pirms mašīnas pieslēgšanas jauna
cauruļvadam vai cauruļvadam, kas nav
kādu laiku izmantots, ļaujiet ūdenim kādi
brīdi tecēt, lai izskalotu visu gružus, kas var
būt uzkrājušies caurulēs.
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens aizplūdes šļūtenes galu var uzstādīt
trīs veidos.
• Izlietnes novadcaurules atsevišķā atzarā. Atzara atverei jābūt tādā augstumā,
lai izplūdes šļūtenes izliekums atrastos
vismaz 60 cm virs zemes.
• Ievietojot ūdens izplūdes šļūteni tieši
izlietnes novadcaurulē, vismaz 60 cm
augstumā, taču ne augstāk par 90 cm.
Aizplūdes šļūtenes galu vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes
novadcaurules diametram jābūt platākam
nekā ūdens aizplūdes šļūtenes ārējam
diametram. Ūdens aizplūdes šļūtene nedrīkst būt salocījusies.
Izplūdes šļūtenes kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 metrus. Garākas izplūdes šļūtenes un savienojumus var iegādāties klientu atbalsta centrā.
26 electrolux
ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGŠANA
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu plāksnītes ierīces durtiņu sānu malā.
Pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkls ir
piemērots maksimālajai jaudai, ņemot vērā
arī citas lietotās elektroierīces.
Pievienojiet ierīci sazemētai
kontaktligzdai.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
bojājumiem vai nelaimes
gadījumiem, kas radušies šo
drošības noteikumu neievērošanas
rezultātā.
Pēc ierīces uzstādīšanas jābūt
nodrošinātai brīvai piekļuvei tās
strāvas padeves kabelim.
Ja veļas mašīnas strāvas kabelis ir
jānomaina, sazinieties ar klientu
atbalsta centru.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
IEPAKOJUMA MATERIĀLI
Visi materiāli, kas marķēti ar apzīmējumu
, ir otrreiz pārstrādājami.
>PE<= polietilēns
>PS<= putuplasts
>PP<= polipropilēns
Tas nozīmē, ka tos var nodot otrreizējai pārstrādei, un tie jāievieto attiecīgajās atkritumu
savākšanas tvertnēs.
IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI
Lai ekonomētu ūdens un strāvas patēriņu,
kā arī palīdzētu aizsargāt vidi, mēs iesakām
ievērot šādus padomus:
• Vidēji netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas, tādējādi ekonomējot mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku (sniegsiet savu ieguldījumu arī vides aizsardzībā!).
• Ierīces darbība ir daudz ekonomiskāka, ja
mazgā maksimāli pieļaujamo veļas
daudzumu.
• Ar atbilstošu priekšapstrādi var iztīrīt traipus un netīrumus; veļu tad var mazgāt arī
zemākā temperatūrā.
• Mazgāšanas līdzekļa daudzums jānosaka
saskaņā ar ūdens cietības pakāpi, mazgājamās veļas netīrības pakāpi un tās
daudzumu.
electrolux 27
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Naudojantis pirmąkart
Signalizavimas
Naudinga informacija ir patarimai.
Skalbimo programos
27
29
30
32
33
36
38
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jei...
Techniniai duomenys
Sąnaudos
Įrengimas
Elektros įvado prijungimas
Aplinkosauga
41
45
47
47
48
50
50
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Svarbu Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite
ateičiai
• Jūsų įsigyto prietaiso sauga atitinka buities prietaisų saugos pramoninius standartus ir teisinius reikalavimus. Tačiau
mes, gamintojai, jaučiame prievolę pateikti Jums šias saugos nuorodas.
• Labai svarbu išsaugoti šį naudojimo vadovą, kad, reikalui esant, vėliau galėtumėte pasitikslinti informaciją. Jeigu prietaisą parduosite ar perduosite kitam naudotojui, arba pakeisite gyvenamąją vietą,
o prietaisą paliksite, visuomet patikrinkite,
ar vadovas lieka su prietaisu, kad naujasis naudotojas irgi galėtu susipažinti su
prietaiso naudojimo ir atitinkamais perspėjimais.
• Prieš įrengdami šį prietaisą, BŪTINAI atidžiai perskaitykite šį vadovą.
• Prieš pirmąkart paleisdami patikrinkite, ar
prietaisas nepažeistas transportavimo
metu. Jokiu būdu neįjunkite apgadinto
prietaiso. Jeigu bet kurios dalys pažeistos, kreipkitės į tiekėją.
• Jeigu prietaisas atgabentas žiemą, kai
oro temperatūra žemiau nulio: prieš naudodami pirmąkart, palaikykite prietaisą 24
valandas kambario temperatūroje.
BENDROSIOS SAUGOS NUOSTATOS
• Keisti šios skalbyklės techninius duomenis ar bet kokiu būdu bandyti modifikuoti
šią skalbyklę pavojinga.
• Skalbiant su aukštos temperatūros programomis, skalbyklės durelių stiklas gali
įkaisti. Nesilieskite prie jo!
• Skalbyklės būgną reikia apsaugoti, kad į jį
neįliptų maži naminiai gyvūnai ir vaikai.
Kad taip neatsitiktų, prieš naudodami
skalbyklę patikrinkite būgną.
• Tokie daiktai kaip monetos, smeigtukai,
sąvaržėlės, vinys, varžtai, akmenys ar kiti
kieti ir aštrūs daiktai gali padaryti daug
žalos, todėl į skalbyklę jų dėti negalima.
• Naudokite tik rekomenduojamą audinių
minkštiklio ir skalbiklio kiekį. Per didelis
skalbimo priemonių kiekis gali pakenkti
audiniams. Naudokite tiek skalbimo priemonių, kiek yra nurodyta gamintojo rekomendacijose.
• Smulkius daiktus, pvz., puskojines, nėrinius, skalbiamus diržus ir kt., skalbdami
sudėkite į skalbimo maišelį arba pagalvės
užvalkalą, kad skalbimo metu jie nepakliūtų į ertmę tarp skalbimo kameros ir vidinio būgno.
• Neskalbkite skalbyklėje gaminių su banginių ūsų plokštelėmis, neapsiūtų ar įplyšusių audinių.
• Po naudojimo skalbyklę visada išjunkite iš
elektros maitinimo tinklo, užsukite vandens čiaupą, skalbyklę išvalykite ir atlikite
priežiūros darbus.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti skalbyklės
patys. Jei skalbyklę remontuoja nepatyrę
žmonės, gali kilti sužalojimų ar rimtų prietaiso gedimų pavojus. Susisiekite su savo
vietiniu klientų aptarnavimo centru. Visuo-
28 electrolux
met reikalaukite naudoti originalias atsargines dalis.
SKALBYKLĖS MONTAVIMAS
• Šis buitinis elektros prietaisas yra sunkus.
Skalbyklę perstumkite atsargiai.
• Išpakuodami skalbyklę apžiūrėkite, ar ji
nepažeista. Jei kyla abejonių, skalbyklės
nenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
• Prieš pradėdami skalbyklę naudoti, patikrinkite, kad būtų pašalinti visi transportavimo varžtai ir įpakavimo medžiagos. Nesilaikant šių nurodymų, gali būti padaryta
rimta žala ir skalbyklei, ir kitam turtui.
Skaitykite atitinkamą naudotojo vadovo
skyrių.
• Pastačius skalbyklę, reikia patikrinti, kad ji
nestovėtų ant vandens įleidimo ir išleidimo žarnų, ir kad ji neprispaustų prie sienos elektros maitinimo kabelio.
• Jei skalbyklė stovi ant kilimu uždengtų
grindų, sureguliuokite jos kojeles taip, kad
po skalbykle būtų užtikrinta pakankama
oro cirkuliacija.
• Sumontavę skalbyklę neužmirškite patikrinti, ar iš žarnų ir jų jungčių neprateka
vanduo.
• Jei skalbyklė pastatyta tokioje vietoje, kurioje gali susidaryti neigiamos temperatūros, perskaitykite skyrių "Užšalimo pavojus".
• Visus vandentiekio prijungimo darbus privalo atlikti kvalifikuotas santechnikas arba
kompetentingas asmuo.
• Visus elektros prijungimo darbus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
SKALBYKLĖS NAUDOJIMAS
• Ši skalbyklė skirta naudoti buityje. Skalbyklės negalima naudoti kitiems tikslams,
negu nurodyta.
• Skalbkite tik automatiniam skalbimui skirtus audinius. Laikykitės kiekvieno drabužio etiketėje esančių nurodymų.
• Skalbyklės neperkraukite. Žiūrėkite skalbimo programų lentelę.
• Prieš skalbdami patikrinkite, ar tuščios
visų drabužių kišenės, ar užsegtos sagos
ir užtrauktukai. Neskalbkite skalbyklėje
stipriai sudėvėtų ar sudriskusių rūbų;
prieš skalbdami pasistenkite išvalyti dažų,
rašalo, rūdžių ar žolės dėmes. Skalbyklėje
NEGALIMA skalbti liemenėlių su vielos
įtvirčiais.
• Skalbyklėje negalima skalbti drabužių, išteptų lakiais naftos produktais. Jei naudojote lakius valiklius, prieš skalbimą juos
reikia nuo drabužių pašalinti.
• Skalbyklės maitinimo kabelio kištuko niekada netraukite iš elektros maitinimo tinklo kištukinio lizdo laikydami už kabelio;
visada laikykite tik už kabelio kištuko.
• Nedirbkite su skalbykle, jeigu yra pažeistas elektros maitinimo kabelis, valdymo
skydelis, darbinis paviršius arba pagrindas, dėl ko gali tapti prieinamas skalbyklės vidus.
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai arba
žmonės, kurie dėl prastesnių fizinių ar
protinių sugebėjimų, arba dėl patirties ir
skalbyklės pažinimo stokos negali naudoti šio prietaiso saugiai, jeigu jų veiksmų
nestebi ir jiems nevadovauja už juos atsakingas asmuo, kuris galėtų užtikrinti tinkamą prietaiso naudojimą.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
šiuo buitiniu prietaisu.
• Pakuotės dalys (pvz., plastmasinė plėvelė, polistirenas) vaikams gali būti pavojingi
– jie gali uždusti! Laikykite juos vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas skalbimo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Užtikrinkite, kad vaikai arba naminiai gyvūnai negalėtų įlįsti į skalbyklės būgną.
Siekiant išvengti vaikų ir naminių gyvūnų
užsidarymo būgno viduje, šioje skalbyklėje įrengta speciali funkcija. Jai suaktyvinti,
sukite durelėse esantį mygtuką (nespausdami) pagal laikrodžio rodyklę, kol griovelis bus horizontaliai. Jeigu reikia, naudokite monetą.
Jei šį apsaugos įtaisą norite išjungti, kad
skalbyklės dureles vėl galima būtų užda-
electrolux 29
ryti, pasukite mygtuką prieš laikrodžio rodyklę, kol jo griovelis atsidurs vertikalioje
padėtyje.
GAMINIO APRAŠYMAS
Jūsų naujoji skalbyklė atitinka visus šiuolaikinės skalbinių priežiūros reikalavimus ir užtikrina veiksmingą drabužių priežiūrą mažomis vandens, energijos ir skalbimo priemonių sąnaudomis. Ši nauja skalbimo sistema padeda visiškai sunaudoti skalbimo priemones ir sumažina vandens sąnaudas bei taupo energiją.
1
2
3
4
5
6
1 Skalbimo priemonių stalčiukas
2 Valdymo skydelis
3 Durelių rankena
SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS
Skyrelis skalbimo priemonėms, naudojamoms pirminiam skalbimui ir mirkymui arba dėmių valikliui, naudojamam dėmių valymo fazės metu (jeigu tokia yra). Mirkymo ir
pirminio skalbimo priemonės įdedamos
skalbimo programos pradžioje. Dėmių valiklio įdedama dėmių valymo fazės metu.
Skystų ir miltelinių skalbimo priemonių
skyrius pagrindiniam skalbimui. Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, pripilkite
jos prieš pat paleisdami programą.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo) skyrius.
Naudokite gamintojo rekomendacijose nurodytą kiekį ir pildami neviršykite žymės
„MAX“, esančios ant skyrelio skalbimo
priemonėms sienelės. Audinių minkštiklio
arba krakmolo pilama į skyrių prieš paleidžiant skalbimo programą.
4 Specifikacijų lentelė
5 Vandens išleidimo siurblys
6 Reguliuojama kojelė
30 electrolux
PROGRAMŲ INSTRUKCIJA
Programų instrukcija pateikta skalbimo priemonės stalčiuko priekinėje pusėje.
Programų instrukcija kitomis kalbomis pateikta vartotojo vadove, esančiame atsarginių dalių maišelyje. (Programų instrukcija
įvairiomis kalbomis pateikiama ne su visais
prietaisais).
Norėdami pakeisti programų instrukciją:
1. ištraukite ją iš dešinės pusės ir išimkite
ją.
2. Įdėkite naują programų instrukciją.
VALDYMO SKYDELIS
Žemiau yra valdymo skydelio paveikslėlis. Jame nurodytas programų parinkties ratukas, mygtukai, kontrolinė lemputė ir ekranas. Kiekviena dalis pažymėta atitinkamais
numeriais ir aprašyta paskesniuose puslapiuose.
1
2
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Mygtukas TEMPERATŪRA
3 GRĘŽIMO greičio mažinimo mygtukas
4 Mygtukas PIRMINIS SKALBIMAS
5 Mygtukas PAPILDOMAS SKALAVIMAS
PROGRAMŲ PARINKTIES RATUKAS
Ja prietaisas įjungiamas bei išjungiamas ir
(arba) išrenkama programa.
TEMPERATŪRA
Šiuo mygtuku galima padidinti arba sumažinti skalbimo temperatūrą.
GRĘŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS
Spausdami šį mygtuką, jūs galite pakeisti
gręžimo greitį pasirinktai programai arba
pasirinkti skalavimo sulaikymo arba negręžti
parinktį.
3
4
5
6
7
8
9 10
Mygtukas ATIDĖTI PALEIDIMĄ
Ekranas
Mygtukas PALEISTI / PAUZĖ
Indikacinė lemputė DURELĖS UŽRAKINTOS
10 Mygtukai LAIKO PLANAVIMAS
6
7
8
9
BE GRĘŽIMO
Jei nurodysite šią parinktį, sustabdysite visas gręžimo fazes jas pakeisdami vandens
nuleidimu; taip skalbiniai nesusiglamžys.
Rekomenduojama ypač gležniems audiniams. Su kai kuriomis programomis skalaujant bus naudojama daugiau vandens.
SKALAVIMO SULAIKYMAS
Pasirinkus šią funkciją, paskutinio skalavimo
vanduo iš būgno nenuleidžiamas, tad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Prieš
atidarant dureles būtina išleisti vandenį.
Apie vandens išleidimą skaitykite "Programos pabaiga".
electrolux 31
PIRMINIS SKALBIMAS
Pasirinkus šią parinktį, prieš pagrindinio
skalbimo fazę mašina atliks pirminio skalbimo ciklą. Skalbimo laikas pailgės. Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant labai suteptus skalbinius.
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
Ši prietaisas naudoja mažai energijos. Pasirinkite šią funkciją, jei norite skalauti skalbinius naudodami papildomą vandens kiekį
(papildomas skalavimas). Skalbyklė skalbinius keliskart papildomai išskalauja. Ši parinktis rekomenduotina skalbimo priemonėms alergiškiems žmonėms regionuose,
kur vanduo labai minkštas.
STARTAVIMO DELSA
Šiuo mygtuku programos startavimą galima
atidėti 30 min. - 60 min. - 90 min., 2 val. ir
po to kas valandą iki 20 valandų.
STARTAS/PAUZĖ
Šiuo mygtuku galima paleisti arba nutraukti
pasirinktos programos vykdymą.
LAIKO PLANAVIMAS
Šiais mygtukais galite keisti automatiškai
skalbyklės siūlomą skalbimo trukmę.
KONTROLINĖ LEMPUTĖ "DURELĖS
UŽBLOKUOTOS"
Kontrolinė lemputė 9 šviečia, kai prasideda
programa ir nurodo, ar galima atidaryti dureles:
• lemputė dega: durelių atidaryti negalima.
Mašina veikia arba buvo sustabdyta, neišleidus iš būgno vandens.
• lemputė nedega: galima atidaryti dureles.
Programa yra baigta arba buvo nuleistas
vanduo.
• lemputė mirksi: dureles galima atidaryti
EKRANAS
7.4
7.5
7.3
Ekrane rodoma ši informacija:
7.1:
• Pasirinktos programos trukmė
Kai pasirenkate programą, jos trukmė
bus rodoma valandomis ir minutėmis (pa). Trukmė apskaičiuojama
vyzdžiui,
automatiškai, pagal didžiausią rekomenduojamą kiekvieno tipo skalbinių kiekį.
Paleidus programą, likusio programos
vykdymo laiko vertė atnaujinama kas minutę.
• Atidėtas paleidimas
Ekrane kelias sekundes bus rodomas atitinkamu mygtuku nustatytas paleidimo
7.1
7.2
atidėjimas, po to vėl bus rodoma pasirinktos programos trukmė.
• Įspėjamieji kodai
Iškilus prietaiso veikimo problemoms,
ekrane gali būti atvaizduoti kai kurie įspė(žr.
jimų signalų kodai, pavyzdžiui,
skyrių „Ką daryti, jeigu...“).
• Klaidingos parinkties nustatymas
Nustačius parinktį, kuri negalima su pasirinkta skalbimo programa, ekrano apačioje kelias sekundes rodomas pranešimas „Klaida“ ir ima mirksėti integruota
raudona mygtuko 8 lemputė.
• Programos pabaiga
32 electrolux
Programai pasibaigus pasirodys trys
mirkčiojantys nuliai, užges 9 kontrolinė
lemputė ir 8 mygtuko kontrolinė lemputė;
bus galima atidaryti dureles.
7.2: Skalbimo programų fazių piktogramos
• Skalbimas
• Skalavimai
• Vandens išleidimas
• Gręžimas
Pasirinkus skalbimo programą, ekrano apatinėje dalyje yra parodomi tos skalbimo programos fazių piktogramos, atitinkančios
skirtingas fazes. Paspaudus mygtuką 8,
šviečia tik vykdomos fazės piktograma.
7.3: Šildymo fazė
Skalbimo ciklo metu ekrane rodomas temperatūros simbolis reiškia, kad prietaisas
pradėjo vandens būgne šildymo fazę.
7.4: Nešvarumo laipsnių simboliai
• Stiprus
• Normalus
• Kasdienis
• Lengvas
• Greitas
• Itin greitas
• Atnaujinimas
• Pagerintas atnaujinimas
Renkantis programą ekrane atsiranda piktograma, rodanti užterštumo laipsnį, kurį mašina pasiūlo automatiškai.
(žr. pa7.5: Vaikų saugos užraktas
straipą „Vaikų saugos užraktas“).
SIMBOLIŲ LENTELĖ
= Medvilnė
= Antklodė
= Sintetika
= Temperatūra
= Gležni audiniai
= Skalbimas šaltu vandeniu
= Vilna
= Be gręžimo
= Šilkas
= Skalavimo sulaikymas
= Moteriškas apatinis trikotažas
= Pradinis skalbimas
= Mirkymas
= Papildomas skalavimas
= Skalavimas
= Atidėtas paleidimas
= Vandens išleidimas
= Paleidimas / pristabdymas
= Gręžimas
= Vaikų saugos užraktas
= Energijos taupymas (ekonominė programa)
= Užrakintos durelės
= Lengvas lyginimas
= Time Manager
= Džinsai
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
• Patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo instrukciją.
• Patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.
• Į pagrindinio skalbimo skyrelį
įpilkite 2 litrus vandens, kad suaktyvintumėte ECO vožtuvą. Tada, kad iš
būgno ir kameros būtų pašalinti prie-
electrolux 33
taiso gamybos metu likusios medžiagos, į prietaisą nedėdami skalbinių ir
nustatę aukščiausią temperatūrą paleiskite medvilnės skalbimo ciklą. Į
pagrindinio skalbimo skyrelį įpilkite
pusę skalbiklio normos ir įjunkite
skalbyklę.
SIGNALIZAVIMAS
GARSO SIGNALAI
Prietaisas turi garso plokštę, paduodančią
signalus šiais atvejais:
• ciklo pabaigoje
• gedimo atveju.
Vienu metu nuspauskite ir palaikykite apie 6
sekundes 4 ir 5 mygtukus - garso signalas
išaktyvinamas (išskyrus gedimo atvejus. Dar
kartą paspaudus šiuos 2 mygtukus, garso
signalai vėl įjungiami.
VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS
Šis įtaisas leidžia palikti prietaisą be priežiūros nesibaiminant, kad juo susižeis arba jį
sugadins vaikai. Ši funkcija veikia ir kai skalbyklė išjungta.
Šią parinktį galima nustatyti dvejopai:
1. Nepaspaudus mygtuko 8: skalbyklės
įjungti negalima.
2. Paspaudus mygtuką 8: skalbyklės negalima perjungti į kitą programą ar funkciją.
Šiai parinkčiai įjungti arba išjungti, vienu metu maždaug 6 sekundėms nuspauskite
mygtukus 5 ir 6, kol ekrane pasirodys arba
.
išnyks piktograma
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Skalbinių sukrovimas
Atsargiai patraukę rankeną atgal, atidarykite
dureles. Po vieną sukraukite skalbinius į
būgną, stengdamiesi juos kuo mažiau suglamžyti. Uždarykite dureles.
Įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių. Tokiu atveju gali pratekėti
vanduo arba skalbiniai būti pažeisti.
Jeigu reikia, audinių minkštiklio įpilkite į skyrelį, pažymėtą
(minkštiklio nepilkite daugiau stalčiuko atžymos "MAX"). Atsargiai
uždarykite stalčiuką.
Reikiamo skalbiklio ir minkštiklio kiekio
nustatymas
Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką, kol
sustos. Atmatuokite reikiamą skalbiklio
kiekį, įpilkite jo į pagrindinio skalbimo skyrelį
arba į atitinkamą skyrelį, jeigu to reikia
pagal pasirinktą programą/parinktį (išsamiau žr. "Skalbimo priemonių stalčiukas").
34 electrolux
REIKALINGĄ PROGRAMĄ PARINKITE
NAUDODAMIESI PROGRAMŲ
PARINKIMO RATUKU (1)
Pasukite programų parinkties diską ties reikiama programa. Skalbyklė nustatys programai rekomenduojamą temperatūrą ir automatiškai rinks maksimalų gręžimo greitį,
rekomenduojamą pasirinktai programai.
Šias vertes galite keisti atitinkamai mygtukais. Pradeda mirksėti žalia mygtuko 8
lemputė.
Parinkties ratuką galima sukti prieš arba papadėtį,
gal laikrodžio rodyklę. Pasukite į
kad nustatytumėte programą iš naujo / išjungtumėte prietaisą.
Programos pabaigoje programų parinkties ratuką reikia pasukti į padėtį
ir išjungti skalbyklę.
Atsargiai Jeigu perjungsite programų
pasirinkties rankenėlę į kitą programą
skalbyklei veikiant, 3 kartus sumirksės
raudona mygtuko 8 lemputė, o ekrane
matysite užrašą Err; tai reiškia
neteisingą pasirinktį. Skalbyklė
nevykdys naujai nustatytos programos.
PROGRAMŲ PARINKČIŲ MYGTUKAI
Priklausomai nuo programos, galima pasirinkti įvairias papildomas funkcijas. Jos turi
būti parenkamos po to, kai pasirinksite norimą programą, ir dar prieš tai, kai nuspausite
8 mygtuką.
PASIRINKITE TEMPERATŪRĄ
MYGTUKU 2
Pasirinkus programą, prietaisas automatiškai siūlo skalbti numatytąja temperatūra.
Pakartotinai spauskite šį mygtuką, jei norite
sumažinti arba padidinti temperatūrą (jei norite, kad būtų skalbiama kitos temperatūros
vandenyje, nei nustatyta pasirinktoje programoje).
PASPAUSDAMI 3 MYGTUKĄ,
SUMAŽINKITE GRĘŽIMO GREITĮ
Išrinkus reikiamą programą, prietaisas automatiškai siūlo naudoti šiai programai tinkamą didžiausią gręžimo greitį.
Pakartotinai spauskite 3 mygtuką, jei norite,
kad jūsų skalbiniai būtų gręžiami skirtingu
greičiu. Užsidegs atitinkama lemputė.
PASPAUSDAMI MYGTUKUS 3, 4 IR 5,
PASIRINKITE GALIMĄ PARINKTĮ
Priklausomai nuo pasirinktos programos,
prieš paspaudžiant mygtuką 8, galima suderinti skirtingas funkcijas. Pasirinkus parinktį ims šviesti atitinkama kontrolinė lemputė.
Jei pasirinkta netinkama parinktis, integruota raudona mygtuko 8 kontrolinė lemputė
blykstelės 3 kartus ir kelioms sekundėms
ekrane atsiras Klaida pranešimas.
Norėdami daugiau sužinoti apie skalbimo programų ir parinkčių derinimą, žr.
skyrių "Skalbimo programos".
PASPAUSDAMI MYGTUKĄ 6 IŠRINKITE
PALEIDIMO ATIDĖJIMĄ
Prieš paleisdami programą, jei norite atidėti
jos pradžią, pakartotinai spauskite 6 mygtuką, kad išrinktumėte paleidimo atidėjimo
trukmę. Ims šviesti atitinkama kontrolinė
lemputė.
Ekrane kelias sekundes bus rodoma pasirinkta paleidimo atidėjimo trukmė (iki 20
val.), o po to vėl bus rodoma pasirinktos
programos trukmė.
Turite nurodyti šią parinktį po to, kai nustatysite programą ir prieš paspausdami 8
mygtuką.
Atidėjimo laiką galite panaikinti arba pakeisti
bet kuriuo metu, prieš paspausdami 8 mygtuką.
Atidėto paleidimo pasirinkimas:
1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas
parinktis.
2. Paspausdami mygtuką 6, išrinkite paleidimo atidėjimo trukmę.
3. Nuspauskite 8 mygtuką:
– skalbyklė pradeda atgalinę laiko atskaitą.
– Programa prasidės, kai baigsis nustatyta atidėto paleidimo trukmė.
Paleidimo atidėjimas atšaukiamas, paspaudus mygtuką 8:
1. skalbyklei laikinai sustabdyti (PAUZĖ)
paspauskite mygtuką 8.
2. Spauskite mygtuką 6 tol, kol pasirodys
0' simbolis
3. Dar kartą paspauskite mygtuką 8 ir paleiskite programą.
electrolux 35
Svarbu Pasirinktas atidėjimo laikas gali būti
pakeistas tik po to, kai vėl bus pasirinkta
skalbimo programa.
Paleidimo atidėjimo negalima pasinkti, jei
naudojate Vandens nuleidimo programą.
PASPAUSDAMI MYGTUKĄ 8,
PALEISKITE PROGRAMĄ
Pasirinktai programai paleisti, paspauskite 8
mygtuką; mygtuko 8 žalia kontrolinė lemputė nustos mirksėti.
Norėdami pertraukti vykdomą programą
spauskite mygtuką 8: ima mirksėti žalia
kontrolinė lemputė.
Norėdami pratęsti programos veikimą nuo
tos fazės, kurioje ji buvo nutraukta, dar kartą paspauskite 8 mygtuką. Jeigu nustatyta
startavimo delsa, prietaisas pradės atgalinę
laiko atskaitą. Pasirinkus netinkamą parinktį,
triskart sumirksės raudona 8 mygtuko
kontrolinė lemputė ir ekrane kelias sekundes rodoma žinutė Err.
LAIKO PLANAVIMO PARINKTĮ
IŠRINKSITE PASPAUSDAMI
MYGTUKUS 10
Pakartotinai spaudžiant šiuos mygtukus,
galima ilginti arba trumpinti skalbimo ciklą.
Ekrane bus parodyta užterštumo laipsnio
piktograma, kad matytumėte, koks buvo
parinktas užterštumo laipsnis. Ši parinktis
galima tik su programomis Medvilnė, Sintetika ir Gležni audiniai.
Nešvarumo
laipsnis
Piktograma
Audinio tipas
Stiprus
Labai suteptiems
skalbiniams
Normalus
Vidutiniškai suteptiems skalbiniams
Kasdienis
Kasdieniams drabužiams
Lengvas skalbimas
Mažai suteptiems
skalbiniams
Greitas
Labai mažai suteptiems skalbiniams
Itin greitas 1)
Skalbiniams, kurie
buvo dėvėti ar naudoti labai trumpai.
Atnaujinimas
1)
2)
Tik skalbinių gaivumui atnaujinti.
Nešvarumo
laipsnis
Pagerintas atnaujinimas 1)
Piktograma
2)
Audinio tipas
Tik labai mažam
skalbinių kiekiui atnaujinti
1) Rekomenduojame dėti mažiau skalbinių (žr.
lentelę„Skalbimo programos“).
2) Pasirinkus šią parinktį, ekrane trumpam pasirodo
atitinkama piktograma, paskui ji tuoj pat dingsta.
PARINKTIES ARBA VYKDOMOS
PROGRAMOS KEITIMAS
Prieš programai atliekant tam tikras parinktis, jas galima pakeisti.
Prieš darydami bet kokį pakeitimą, sustabdykite skalbyklę 8 mygtuku (jeigu norite pakeisti laiko planavimo parinktį, turite atšaukti
vykdomą programą ir dar kartą nustayti
programą ir parinktis.
Pakeisti vykdomą programą galima tik atšaukus vykdomą programą. Programų pa, po to
sirinkimo rankenėle nustatykite
naują programą. Naują programą paleiskite
dar kartą paspausdami 8 mygtuką. Skalbimo vanduo nebus išleidžiamas iš būgno.
PROGRAMOS NUTRAUKIMAS
Norėdami nutraukti vykdomą programą,
spauskite mygtuką 8; ims mirksėti atitinkama žalia kontrolinė lemputė.
Iš naujo startuokite programą, dar kartą
paspausdami mygtuką.
PROGRAMOS ATŠAUKIMAS
Jei norite atšaukti veikiančią programą, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į pa.
dėtį
Dabar galite pasirinkti naują programą.
DURELIŲ ATIDARYMAS
Po programos paleidimo (arba naudojant
paleidimo atidėjimo funkciją) durelės yra užblokuojamos. Jei reikia jas atidaryti, pirmiausiai nustatykite skalbyklę į PAUZĖS būseną, paspausdami mygtuką 8.
Po kelių minučių kontrolinė lemputė 9 užges
ir bus galima atidaryti dureles.
Jei ši kontrolinė lemputė lieka šviesti, tai
reiškia, kad mašina jau šildoma arba įleisto
vandens lygis yra per didelis. Jokiu būdu
nebandykite durelių atidaryti jėga!
Jei durelių atidaryti negalite, bet jums reikia
jas atidaryti, teks išjungti mašiną pasukant
36 electrolux
programų pasirinkimo ratuką iki O. Po kelių
minučių galėsite atidaryti dureles (atkreikite dėmesį į vandens lygį ir temperatūrą!).
Uždarę dureles, būtinai turite vėl nurodyti
programą ir parinktis ir paspausti mygtuką
8.
PROGRAMOS VYKDYMO PABAIGOJE
Mašina sustoja automatiškai. Ekrane pasirodo trys žybsintys 0.00, o indikacinė mygtuko 8 lemputė užgęsta. Pasigirs garsiniai
signalai.
Jei buvo pasirinkta programa arba parinktis,
pagal kurią vanduo paliekamas būgne, durelės liks užrakintos – tai reiškia, kad prieš
atidarant dureles būtina išleisti vandenį.
Prieš išleidžiant vandenį, būgnas sukasi vienodais intervalais, kol vanduo išleidžiamas.
Budėjimo režimas: kai tik baigiasi programa, po kelių minučių įjungiama energijos
taupymo sistema. Sumažėja ekrano ryšku-
Norėdami išleisti vandenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. Pasukite programų pasirinkimo ratuką į
parinktį O.
2. Pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą.
3. Jei reikia, naudodamiesi atitinkamu
mygtuku sumažinkite gręžimo greitį.
4. Paspauskite mygtuką 8.
Programai pasibaigus, durelės yra atblokuojamos ir jas galima atidaryti. Norėdami
mašiną išjungti, pasukite programų parinkimo ratuką į O padėtį.
Išimkite skalbinius iš būgno ir atidžiai patikrinkite, ar jame nieko neliko. Jei neketinate
daugiau skalbti, užsukite vandens čiaupą.
Palikite dureles praviras, kad neatsirastų
pelėsių ir nemalonių kvapų.
mas. Paspaudus bet kurį mygtuką, išjungiamas energijos taupymo režimas.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
SKALBINIŲ RŪŠIAVIMAS
Vadovaukitės kiekvieno drabužio etiketėje
esančiais skalbimo kodų simboliais ir gamintojo skalbimo nuorodomis. Skalbinius
rūšiuokite taip: balti, spalvoti, sintetiniai, ploni, vilnoniai.
PRIEŠ SUKRAUNANT SKALBINIUS
Niekuomet neskalbkite baltų ir spalvotų
skalbinių kartu. Balti skalbiniai skalbimo metu gali nusidažyti.
Naujus spalvotus gaminius skalbkite pirmiausia; pirmąkart juos irgi reikia skalbti atskirai.
Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Suriškite
dirželius ar ilgas juostas.
Prieš skalbimą, specialiomis priemonėmis
apdorokite dėmes.
Suteptas vietas nuvalykite specialiu valikliu
ar valymo pasta.
Su užuolaidomis elkitės itin atsargiai. Nuimkite užuolaidų kabliukus arba sudėkite jas į
maišelį ar tinklelį.
DĖMIŲ ŠALINIMAS
Įsisenėjusias dėmes išskalbti vien tik vandeniu ir skalbikliu gali būti sunku. Todėl prieš
skalbiant patartina jas valyti papildomai.
Kraujas: šviežias dėmes išplaukite šaltu
vandeniu. Pridžiuvusias dėmes pamirkykite
vandenyje su specialiu skalbikliu, tada patrinkite muiliname vandenyje.
Aliejiniai dažai: sudrėkinkite benzininiu dėmių valikliu, patieskite drabužį ant švelnaus
audeklo ir nuvalykite dėmę; pakartokite procedūrą kelis kartus.
Pridžiuvusios purvo dėmės: sudrėkinkite
terpentinu, patieskite drabužį ant švelnaus
paviršiaus ir pirštų galais nuvalykite dėmę
medvilnine šluoste.
Rūdys: oksalo rūgštimi, ištirpinta karštame
vandenyje, arba specialiu šaltu rūdžių valikliu. Atsargiai elkitės su senomis rūdžių dėmėmis - celiuliozės struktūra jau bus pažeista, tad drabužis gali lengvai suplyšti.
Dirvožemio dėmės: apdorokite balikliu,
gerai išskalaukite (tik baltus ir neblunkančius
spalvotus).
Žolė: lengvai pamuilinkite ir apdorokite balikliu (tik baltus ir neblunkančius spalvotus).
electrolux 37
Tušinuko dėmės ir klijai: sudrėkinkite
acetonu 2), patieskite drabužį ant švelnaus
audeklo ir nuvalykite dėmę.
Lūpdažis: sumirkykite acetonu, kaip aprašyta pirmiau, po to apdorokite dėmes denatūruotu spiritu. Likučius apdorokite balikliu.
Raudonasis vynas: pamirkykite vandenyje
su skalbikliu, nuskalaukite ir apdorokite acto
arba citrinos rūgštimi, po to nuskalaukite.
Likučius apdorokite balikliu.
Rašalas:priklausomai nuo rašalo tipo, pirmiausia sudrėkinkite drabužį acetonu 2), po
to acto rūgštimi; Bet kokius likusius baltų
audinių sutepimus valykite balikliu, po to
kruopščiai išskalaukite.
Dervos dėmės: pirmiausia apdorokite dėmių valikliu, denatūruotu spiritu arba benzinu, po to patrinkite valymo pasta.
SKALBIKLIAI IR SKALBIMO PRIEDAI
Geri skalbimo rezultatai priklauso ir nuo pasirinkto skalbiklio bei tinkamo jo kiekio naudojimo, kad nebūtų teršiama aplinka.
Net biologiškai skaidžiuose skalbikliuose yra
medžiagų, kurių dideli kiekiai gali pažeisti
trapią gamtos pusiausvyrą.
Rinkitės skalbiklį pagal audinių tipą (gležti,
vilnoniai, medvilniniai ir pan.), spalvą, skalbimo temperatūrą ir nešvarumo laipsnį.
Šiame prietaise galite skalbti visais standartiniais skalbikliais automatinėms skalbyklėms:
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais visų tipų
audiniams
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais
gle˛niems audiniams (iki 60°C) ir vilnai
• skystiems skalbikliams, skirtiems skalbti
ne itin karštame vandenyje (60°C) visų
tipų audiniams arba tik vilnai.
2) nenaudokite acetono dirbtiniam šilkui
Skalbiklį ir naudojamus priedus prieš startuojant skalbimo programą reikia supilti į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiuko skyrius.
Jei naudojate skystus skalbiklius, pasirinkite
programą be pirminio skalbimo.
Preitaisas turi recirkuliacijos sistemą, užtikrinančią optimalų koncentruotų skalbiklių panaudojimą.
Vadovaukitės priemonės gamintojo kiekio
nuorodomis ir nepilkite priemonės daugiau skalbimo priemonių stalčiuko
"MAX" žymos.
KIEK REIKIA SKALBIKLIO
Skalbiklio kiekį ir rūšį rinkitės pagal audinių
tipą, kiekį, nešvarumo laipsnį ir vandens kietumą.
Kiek priemonės reikia, vadovaukitės jos gamintojo nuorodomis.
Naudokite mažiau skalbiklio, jei:
• skalbiate mažai skalbinių
• skalbiniai mažai sutepti
• skalbimo metu susidaro daug putų.
VANDENS KIETUMO LAIPSNIAI
Vandens kietumas klasifikuojamas kietumo
laipsniais. Informaciją apie vandens kietumą
Jūsų gyvenamojoje vietoje galite sužinoti
savo vandentiekio įmonėje arba vietos savivaldybėje. Jeigu vanduo yra vidutinio kietumo arba kietas, patariame naudoti vandens
minkštiklį, būtinai vadovaujantis gamintojo
nuorodomis. Jeigu vanduo minkštas, atitinkamai pritaikykite skalbiklio kiekį.
38 electrolux
SKALBIMO PROGRAMOS
Programa
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
Parinktys
MEDVILNĖ ir LINAS
90° – skalbimas šaltame vandenyje
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 6 kg – sumaž. svoris 3 kg1)
Balta ir spalvota medvilnė (vidutiniškai sutepti skalbiniai).
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
SINTETIKA
60° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 900 aps./min
Didž. svoris 3 kg – sumaž. svoris 1,5 kg1)
Sintetiniai arba įvairūs audiniai: apatiniai, spalvoti
drabužiai, neglamžūs marškiniai, palaidinės.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
TIME MANAGER
GLEŽNI AUDINIAI
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 700 aps./min
Didž. svoris 3 kg – sumaž. svoris 1,5 kg1)
Gležni audiniai: akrilas, viskozė, poliesteris.
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
VILNA
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 900 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 1 kg
Skalbimo programa skalbykle skalbiamai vilnai bei rankomis skalbiamiems vilnoniams gaminiams ir gležniems audiniams su priežiūros simboliu „Skalbimas
rankomis“. Pastaba: Dėl vieno arba didelio skalbinio
gali atsirasti disbalansas. Jei prietaisas nevykdo galutinio gręžimo fazės, įdėkite daugiau skalbinių, perskirstykite skalbinius rankomis ir pasirinkite gręžimo programą.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
Skalbiklis
Skyrius
electrolux 39
Programa
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
Parinktys
ŠILKAS
30° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 700 aps./min
Didž. svoris 1 kg
Tausojanti skalbimo programa, tinkanti šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
MOTERIŠKAS APATINIS TRIKOTAŽAS
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 900 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 2 kg
Ši programa tinka skalbti labai gležnus skalbinius, pavyzdžiui, moterišką apatinį trikotažą, liemenėles, apatinius baltinius ir pan. Didžiausias gręžimo greitis automatiškai sumažinamas.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
MIRKYMAS
30°
Pirminis skalbimas – mirkymas apie 40 minučių – sustabdymas su vandeniu būgne
Didž. svoris 6 kg
Speciali programa smarkiai suteptiems skalbiniams.
Mašina mirko skalbinius 30° C temperatūros vandenyje. Pasibaigus šiam laikui, prietaisas automatiškai nustoja veikęs ir būgne paliekamas vanduo.
Prieš pradedant naują skalbimo fazę, reikia išleisti vandenį iš būgno:
• Tik išleidžiant vandenį: programų pasirinkimo
rankenėlę pasukite į programos „Vandens išleidimas“ padėtį. (Paspauskite mygtuką 8).
• Išleisdami vandenį ir išgręždami: Programų parinkimo rankenėlę pasukite į programos „Gręžimas“
padėtį, mygtuku 3 sumažinkite gręžimo greitį ir tada
paspauskite mygtuką 8.
Svarbu! Šia programa negalima skalbti labai gležnų
audinių, pavyzdžiui, šilko ar vilnos. Pilkite skalbimo
priemonės mirkymui į pažymėtą skyrių. Pasibaigus
mirkymo programai (išleidus vandenį), galite pasirinkti
skalbimo programą. (Pirmiausia pasukite programų
, po to nustatykite
pasirinkimo rankenėlę į padėtį
norimą programą ir paspauskite mygtuką 8).
Skalbiklis
Skyrius
40 electrolux
Programa
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
SKALAVIMAS
Skalavimas – ilgas gręžimas
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 6 kg
Ši programa skirta skalauti ir gręžti rankomis išskalbtus medvilninius drabužius. Norėdami intensyvesnio
skalavimo, pasirinkite parinktį PAPILDOMAS SKALAVIMAS. Prietaisas skalaus skalbinius papildomai.
Parinktys
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
VANDENS IŠLEIDIMAS
Vanduo išleidžiamas
Didž. svoris 6 kg
Paskutinio skalavimo vandeniui išleisti, naudojant programas su pasirinkta funkcija, dėl kurios vanduo paliekamas būgne.
GRĘŽIMAS
Vandens išleidimas ir ilgas gręžimas
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 6 kg
Atskira gręžimo programa rankomis išskalbtiems drabužiams ir po programų su pasirinktomis funkcijomis
„Skalavimo sulaikymas“ arba „Be gręžimo“. Paspaudę
atitinkamą mygtuką, galite nustatyti gręžimo greitį, tinkamą gręžiamiems audiniams.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
MEDVILNĖ, EKONOMINIS REŽIMAS
90° - 40°
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 6 kg
Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė
Šią programą galima naudoti norint skalbti mažai ar vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius. Skalbiama
žemesnėje temperatūroje, pailginama skalbimo trukmė. Taip gaunami geri skalbimo rezultatai ir taupoma
energija.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
Skalbiklis
Skyrius
electrolux 41
Programa
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
Parinktys
LENGVAS LYGINIMAS
60° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 900 aps./min
Didž. svoris 1 kg
Šią programą galima naudoti sintetiniams ir mišriems
audiniams, kurie bus lyginami. Skalbiniai švelniai skalbiami ir gręžiami, kad nesusiglamžytų. Tokius skalbinius lengviau lyginti. Taip pat mašina skalbinius papildomai išskalauja.
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
DŽINSAI
60° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 1000 aps./min.
(EWS106410W-106410S)
Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
(EWS126410W)
Didž. svoris 3 kg
Šia programa galima skalbti džinsines kelnes, marškinius ir sportinius marškinėlius su moderniųjų technologijų medžiagomis. (Automatiškai bus įjungta funkcija
„PAPILDOMAS SKALAVIMAS“).
GRĘŽIMO GREIČIO
MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
SKALAVIMO SULAIKYMAS
PIRMINIS SKALBIMAS 2)
Skalbiklis
Skyrius
ANTKLODĖ
40° -30°
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis: 700 aps./min
Didž. svoris 2 kg
Speciali programa trumpajam ciklui sintetiniams apklotams ar antklodėms.
/ IŠJUNGTA
Atšaukti vykdomą programą arba išjungti skalbyklę.
1) Jei parinktį spartus arba sparčiausias skalbimas pasirenkate paspausdami mygtuką 10, rekomenduojama
sumažinti didžiausią įkrovą, kaip nurodyta. Galima skalbti ir didžiausią skalbinių kiekį, tačiau skalbimo rezultatai bus
šiek tiek prastesni. Jei pasirenkate parinktį „Atnaujinimas“ arba „Pagerintas atnaujinimas“, rekomenduojame dar
labiau sumažinti skalbinių įkrovą.
2) Naudojant skystas skalbimo priemones, reikia pasirinkti programą be funkcijos PIRMINIS SKALBIMAS.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Prieš atliekant su skalbykle
bet kokius valymo ar techninio
aptarnavimo darbus, ją būtina išjungti iš
elektros tinklo.
KALKIŲ PAŠALINIMAS
Mūsų buitiniame vandenyje paprastai yra
kalkių. Tad į skalbyklę pravartu periodiškai
įdėti vandens minkštiklio. Dėkite vandens
minkštiklio be skalbinių, kaip nurodo van-
dens minkštiklio gamintojas. Tai padės išvengti kalkių nuosėdų.
PO KIEKVIENO SKALBIMO
Kurį laiką palikite dureles atviras. Taip išvengsite pelėsių ir nemalonių kvapų susidarymo prietaiso viduje. Po skalbimo paliekant
dureles atviras, saugoma ir durelių tarpinė.
42 electrolux
SKALBYKLĖS PRIEŽIŪROS PLOVIMAS
Skalbiant žemos temperatūros vandenyje,
skalbyklėje gali susidaryti nuosėdų.
Patariame reguliariai atlikti skalbyklės priežiūros plovimą.
Tai reiškia:
• į būgną nededama skalbinių.
• Pasirenkama medvilnės skalbimo karščiausiu vandeniu programa.
• Naudojamas įprastas bioskalbimo miltelių
kiekis.
IŠORĖS VALYMAS
Prietaiso korpuso išorę valykite vandeniu su
muilu, kruopščiai nusausinkite.
Išvalykite dalytuvo stalčių šepečiu.
Svarbu Skalbyklės vidinių paviršių valymui
nenaudokite denatūruoto spirito, tirpiklių ar
panašių produktų.
SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKO
VALYMAS
Skalbimo priemonių stalčiuką reikia reguliariai valyti.
Skalbimo priemonių stalčiuką, į kurį pilama
skalbiklio ir kitų priedų, reikia reguliariai valyti.
Paspauskite fiksatorių ir ištraukite stalčiuką.
SKALBIMO BŪGNAS
Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl
rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje.
Svarbu Nevalykite būgno rūgštiniais
nukalbinimo chemikalais, abrazyvinėmis
priemonėmis su chloru arba plieniniais
šveitikliais.
1. Rūdžių nuosėdas nuo būgno nuvalykite
nerūdijančio plieno valikliu.
2. Valiklio likučius nuplaukite paleidę skalbimo ciklą be skalbinių.
Programa: Trumpa medvilninės skalbimo programa esant maksimaliai temperatūrai ir įpylus apytikriai 1/4 matavimo
puodelio skalbiklio.
Išskalaukite jį po tekančiu vandeniu, pašalinkite skalbiklio liekanas.
Valydami priedų skyrelį, nuimkite jo dangtelį.
Visas dalis išplaukite vandeniu.
DURELIŲ TARPIKLIS
Kartkartėmis patikrinkite durų tarpinę ir ištraukite daiktus, kurie gali būti patekę tarp
klosčių.
electrolux 43
VANDENS IŠLEIDIMO SIURBLYS
Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo
siurblį, ar jis švarus.
Siurblį valykite reguliariai ir (arba), jeigu:
• iš prietaiso vanduo neišleidžiamas;
• būgnas negali suktis;
• prietaisas kelia neįprastą triukšmą dėl užkimšto vandens išleidimo siurblio;
• aptikta vandens išleidimo triktis (daugiau
informacijos rasite skyriuje „Ką daryti, jeigu...).
Įspėjimas
1. Ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Neišimkite filtro prietaisui veikiant.
Nevalykite vandens išleidimo siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo
yra karštas. Prieš valant vandens
išleidimo siurblį, vanduo turi atvėsti.
Norėdami išvalyti vandens išleidimo siurblį:
1. Atidarykite siurblio dureles.
4. Kai bakelis pilnas vandens, vėl įtaisykite
išleidimo lataką ir išpilkite iš bakelio
vandenį. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol
iš vandens išleidimo siurblio nebetekės
vanduo.
5. Patraukite išleidimo lataką atgal.
6. Atsukite filtrą ir ištraukite jį.
1
2
7. Išvalykite iš siurblio pūkelius ir pašalinius daiktus.
2. Po vandens išleidimo siurblio išėma padėkite indą, kad į jį subėgtų ištekėjęs
vanduo.
3. Paspauskite dvi svirteles ir patraukite išleidimo lataką pirmyn, kad ištekėtų vanduo.
8. Patikrinkite, ar siurblio rotorius gali suktis. Jeigu ne, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
9. Išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu ir
vėl įtaisykite jį į specialias siurblio kreipiamąsias.
44 electrolux
10. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad
nebūtų nuotėkio.
6. Nuvalykite vožtuvo filtrą kietų šerių šepetėliu arba audinio šluoste.
1
2
11. Uždarykite išleidimo siurblio dureles.
7. Tvirtai prisukite žarną prie prietaiso.
8. Atsukite vandens čiaupą.
VANDENS ĮVADO ŽARNOS FILTRŲ
VALYMAS
Jeigu pastebite, kad skalbyklė ilgiau pila
vandenį, patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens įvado filtras.
1. Užsukite vandens čiaupą.
2. Atsukite vandens įvado filtrą.
3. Išvalykite žarnoje esantį filtrą šepečiu
kietais šeriais.
AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS
Jeigu prietaisas neišleidžia vandens, jį ištuštinti galite šiuo būdu:
1. ištraukite kištuką iš elektros lizdo;
2. užsukite vandens čiaupą;
3. jeigu reikia, palaukite, kol atvės vanduo;
4. atidarykite siurblio dureles;
5. ant grindų, po išleidimo siurblio išėma
padėkite indą;
6. paspauskite dvi svirteles ir patraukite išleidimo lataką pirmyn, kad ištekėtų vanduo;
7. kai indas bus pilnas vandens, vėl įtaisykite išleidimo lataką ir išpilkite iš indo
vandenį;
kartokite procedūrą, kol nustos bėgti
vanduo;
8. jeigu reikia, išvalykite siurblį (žr. skyrių
„Išleidimo siurblys“);
9. uždarykite išleidimo siurblio dureles.
Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl
įjungti vandens išleidimo sistemą:
1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų
išleistas.
4. Užsukite žarną atgal ant čiaupo.
5. Nusukite žarną nuo prietaiso. Turėkite
pasiruošę šluostę, nes gali išbėgti šiek
tiek vandens.
APSAUGA NUO UŽŠALIMO
Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur
temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir išleidimo
siurblyje likusį vandenį.
1. ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo
lizdo;
2. užsukite vandens čiaupą;
3. atsukite vandens įleidimo žarną nuo
čiaupo;
4. įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žarnos;
Įspėjimas
Niekuomet neišimkite siurblio dangtelio
skalbimo ciklo metu, visuomet palaukite, kol
prietaisas baigs ciklą ir ištuštės. Patikrinkite,
ar gerai užsukote siurblio dangtelį, kad pro jį
nesisunktų vanduo ir jo nepajėgtų nusukti
maži vaikai.
electrolux 45
5. ištuštinkite išleidimo siurblį, kaip aprašyta skyriuje „Avarinis vandens išleidimas“;
6. kai vandens išleidimo siurblys tuščias,
vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.
Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl
žemos temperatūros.
Įspėjimas
KĄ DARYTI, JEI...
Tam tikras problemas, kylančias dėl paprastos priežiūros stokos ar nepastabumo,
galima išspręsti nekviečiant inžinieriaus.
Prieš kreipdamiesi į vietos techninio aptarnavimo centrą, atlikite šią patikrą.
Skalbyklei veikiant, gali imti mirksėti mygtuko 8 raudona kontrolinė lemputė, ekrane
rodomas vienas iš toliau pateiktų pavojaus
kodų ir kas 20 sekundžių pasigirsta garsinis
signalas - tai reiškia, kad skalbyklė neveikia:
Problema
•
: vandens padavimo problemos.
•
: vandens nuleidimo problemos.
•
: neuždarytos durelės.
Pašalinę problemą paspauskite mygtuką 8
programai paleisti. Jeigu, atlikus visas patikras, problema išlieka, kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
Galima priežastis/sprendimas
Skalbyklė neįsijungia:
Neuždarytos durelės. E40
• Tvirtai uždarykite dureles.
Kištukas blogai įkištas į maitinimo lizdą.
• Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Maitinimo lizdas neveikia.
• Patikrinkite namų elektros instaliaciją.
Perdegė pagrindinis elektros saugiklis.
• Pakeiskite saugiklį.
Netaisyklingai nustatyta programos pasirinkimo rankenėlė ir nebuvo paspaustas mygtukas 8.
• Pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ir vėl paspauskite
mygtuką 8.
Pasirinktas atidėtas paleidimas.
• Jeigu norite skalbti iškart, atšaukite paleidimo atidėjimą.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.
• Išjunkite apsaugos nuo vaikų užraktą.
Į mašiną neteka vanduo:
Užsuktas vandens čiaupas. E10
• Atsukite vandens čiaupą.
Sulenkta arba prispausta vandens įleidimo žarna. E10
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį.
Užsikišo vandens įleidimo žarnos arba vožtuvo filtras. E10
• Išvalykite vandens įvado filtrus (išsamiau žr. skyriuje „Vandens
įvado filtrų valymas“).
Netinkamai uždarytos durelės. E40
• Tvirtai uždarykite dureles.
Mašina neišleidžia vandens
ir (arba) negręžia:
Sulenkta arba prispausta vandens išleidimo žarna. E20
• Patikrinkite vandens išleidimo žarnos jungtį.
Užsikimšo vandens išleidimo filtras. E20
• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Pasirinkta parinktis arba programa, kurią įvykdžius vanduo iš būgno neišleidžiamas arba panaikinami visi gręžimo ciklai.
• Pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Išskirstykite skalbinius.
46 electrolux
Problema
Galima priežastis/sprendimas
Ant grindų yra vandens:
Įpiltas pernelyg didelis kiekis skalbiklio arba naudojama netinkama
skalbimo priemonė (kyla per daug putų).
• Įpilkite mažesnį skalbiklio kiekį arba naudokite kitos rūšies skalbimo priemonę.
Patikrinkite, ar vanduo neprateka per įvado žarnos jungtis. Kartais
sunku nustatyti, ar jungtys hermetiškos, nes žarna teka vanduo;
patikrinkite, ar ji nėra drėgna.
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį.
Pažeista vandens įleidimo žarna.
• Pakeiskite žarną nauja.
Neuždėtas avarinio vandens išleidimo žarnos dangtelis arba filtras
nebuvo tinkamai įsuktas po valymo.
• Vėl užsukite dangtelį ant avarinio vandens išleidimo žarnos arba
iki galo prisukite filtrą.
Skalbiniai blogai išskalbiami:
Įpilta per mažai skalbiklio arba naudojama netinkama skalbimo
priemonė.
• Įpilkite daugiau skalbiklio arba naudokite kitą skalbimo priemonę.
Įsisenėjusios dėmės prieš skalbiant nebuvo apdorotos.
• Apdorokite įsisenėjusias dėmes specialiomis priemonėmis, kurias galite įsigyti parduotuvėje.
Nustatyta netinkama temperatūra.
• Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą temperatūrą.
Įdėta per daug skalbinių.
• Sumažinkite skalbinių kiekį.
Neatsidaro durelės:
Programa dar veikia.
• Palaukite, kol baigsis skalbimo ciklas.
Durelės dar neatrakintos.
• Palaukite, kol kontrolinė lemputė 9 užges.
Būgne yra vandens.
• Išleiskite vandenį, pasirinkdami vandens išleidimo arba gręžimo
programą.
Skalbyklė vibruoja ir kelia
triukšmą:
Neišimti gabenimo varžtai ir pakuotės dalys.
• Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai sumontuotas.
Nesureguliuotos atraminės kojelės
• Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai sulygiuotas.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Išskirstykite skalbinius.
Būgne per mažai skalbinių.
• Įdėkite daugiau skalbinių.
Gręžti pradedama pavėluotai arba skalbyklė negręžia:
Įsijungė elektroninis disbalanso detektorius, nes skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. Skalbiniai perskirstomi, pasukus būgną atgal. Tai gali būti atliekama kelis kartus, kol nusistovi pusiausvyra ir
gali būti pradėtas normalus gręžimas. Jeigu po 10 minučių skalbiniai vis dar netolygiai pasiskirstę būgne, skalbyklė negręš. Tokiu atveju perskirstykite skalbinius rankomis ir paleiskite gręžimo programą.
• Išskirstykite skalbinius.
Per mažai skalbinių.
• Įdėkite daugiau skalbinių, tada perskirstykite skalbinius ir paleiskite gręžimo programą.
Mašina kelia neįprastus
garsus:
Skalbyklės variklis yra specialaus tipo ir jo skleidžiamas garsas skiriasi nuo tradicinių variklių garso. Šis naujas variklis švelniau įsijungia, skalbiniai tolygiau pasiskirsto būgne gręžimo metu ir padidėja
skalbyklės stabilumas.
electrolux 47
Problema
Būgne nesimato vandens.
Galima priežastis/sprendimas
Pagal šiuolaikines technologijas pagamintos skalbyklės veikia labai
taupiai ir naudoja labai mažai vandens, o skalbimo kokybė dėl to
nenukenčia.
Jei negalite rasti ar išspręsti problemos,
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Prieš skambindami užsirašykite prietaiso
modelį, serijos numerį ir pirkimo datą, nes
techninės priežiūros centro darbuotojas paprašys šios informacijos
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis
60 / 85 / 44 mm
Elektros prijungimas
Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis
Mažiausias
Didžiausias
0,5 baro (0,05 MPa)
8 barai (0,8 MPa)
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygis
IPX4
Vandens tiekimas 1)
Šaltas vanduo
Didžiausias skalbinių kiekis
Medvilnė
6 kg
Gręžimo greitis
Didžiausias
1000 aps./min.
(EWS106410W-S)
1200 aps./min.
(EWS126410W)
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
SĄNAUDOS
Programa1)
Energijos sąnaudos
(kWh)2)
Vandens sąnaudos
(litrais)2)
Balta medvilnė 90 °C
2.10
62
Medvilnė 60 °C
1.30
59
Medvilnė 40 °C
0.75
59
Sintetika 40 °C
0.50
45
Gležni 40 °C
0.55
55
Vilna / skalbimas rankomis 30 °C
0.30
50
1) Programos trukmė rodoma ekrane.
2) Šioje lentelėje pateikta informacija apie sąnaudas yra nurodomojo pobūdžio. Ji gali skirtis atsižvelgiant į skalbinių
kiekį ir rūšį, tiekiamo vandens temperatūrą ir aplinkos temperatūrą.
Standartinės programos energijos
ženklinimo suvartojimo vertėms
Programos „Medvilnė 60 °C ekonomiška“ ir
„Medvilnė 40 °C ekonomiška“ yra standartinės medvilnės skalbimo programos, skirtos
vidutiniškai suteptiems skalbiniams skalbti.
Jos tinkamos vidutiniškai suteptiems medvilniniams skalbiniams skalbti; tai veiksmingiausios programos energijos ir vandens
48 electrolux
sąnaudų atžvilgiu, skalbiant šio tipo medvilninius skalbinius.
Jos atitinka standarto EN60456 reikalavimus.
Faktinė vandens temperatūra gali skirtis
nuo deklaruotos skalbimo ciklo temperatūros.
ĮRENGIMAS
IŠPAKAVIMAS
Prieš naudojimą, pašalinkite visus gabenimo
varžtus ir pakuotės medžiagas.
Patartina išsaugoti visas gabenimo detales,
jas galėsite pritvirtinti, jei norėsite pergabenti
prietaisą į kitą vietą.
1. Pašalinę visas pakuotės medžiagas, atsargiai paguldykite prietaisą ant galinio
skydo ir nuimkite polistireninį pakuotės
pagrindą.
3. Išsukite tris varžtus.
2
1
4. Ištraukite atitinkamus plastikinius tarpiklius.
2. Ištraukite maitinimo kabelį ir įvado ir
nuotako žarną iš specialių laikiklių ant
galinio prietaiso skydo.
5. Mažesnes kiaurymes apačioje ir didesniąsias viršuje užkimškite tinkamomis
aklėmis, kurios yra maišelyje kartu su
naudotojo vadovu.
PADĖTIES PARINKIMAS
Įrenkite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Patikrinkite, ar oro apytakos aplink
electrolux 49
prietaisą neblokuoja kilimai, audiniai ir kt.
Patikrinkite, ar skalbyklė nesiliečia prie sienos ar kitų virtuvės prietaisų ar baldų. Skalbyklę išlyginkite pakeldami arba nuleidami
kojeles. Kojeles gali būti sunku reguliuoti,
nes jos turi savaime užsitvirtinantį varžtą,
bet mašina PRIVALO būti pastatyta lygiai ir
stabiliai. Jei būtina, naudokite gulsčiuką lygumui patikrinti. Reguliuoti galima naudojant veržliaraktį. Tiksliai išlygiuota mašina
veikdama nevibruos, nekels triukšmo ir nejudės.
Atsargiai Niekuomet nemėginkite
išlyginti grindų, po prietaisu pakišdami
lentų, kartono ar panašių medžiagų.
2. Kitą, prie skalbyklės jungiamą įvado
žarnos galą galima pakreipti paveikslėlyje parodyta kryptimi.
Neprisukite įvado žarnos apačioje.
Nukreipkite žarną į kairę arba į dešinę,
priklausomai nuo vandens čiaupo padėties.
45°
35°
3. Tinkamai nukreipkite žarną, atpalaidavę
žiedinę veržlę. Nukreipę žarną, vėl užveržkite žiedinę veržlę, kad nepratekėtų
vanduo.
Įvado žarnos ilginti nepatartina. Jeigu ji per
trumpa, o Jūs nenorite perkelti čiaupo, nusipirkite naują, ilgesnę žarną, specialiai pritaikytą šiai paskirčiai.
VANDENS ĮVADAS
Įspėjimas Šis prietaisas jungiamas
prie šalto vandens įvado.
1. Mašinos komplekte esančią vandens
įvado žarną prijunkite prie vandens
čiaupo, kurio sriegis ¾. Visuomet naudokite su prietaisu tiekiamą žarną.
Svarbu Nenaudokite vandeniui prijungti
savo senos skalbyklės žarnos.
Svarbu Prieš jungdami skalbyklę prie naujo
vandentiekio ar prie ilgai nenaudoto
vandentiekio, nuleiskite pakankamai didelį
kiekį vandens, kad pasišalintų nuosėdos,
galėjusios susikaupti vamzdžiuose.
VANDENS NUOTAKAS
Nuotako žarnos galą galima įrengti trejopai.
• Užkabinus ant plautuvės krašto, naudojant specialų lenktą laikiklį, tiekiamą
kartu su prietaisu. Šiuo atveju būtina taip
įtvirtinti žarnos galą, kad jis nenusprūstų
prietaisui nuleidžiant vandenį. Žarnos galą
galima pririšti virve prie vandens čiaupo
arba pritvirtinti prie sienos.
50 electrolux
• Į plautuvės nutekamojo vamzdžio atšaką. Ši atšaka turi būti virš nuotako, kad
linkis būtų maždaug 60 cm virš grindų.
• Tiesiogiai į kanalizacijos vamzdį, kurio
aukštis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 90
cm virš grindų Nuotako žarnos galas turi
būti nuolat vėdinamas, pvz., kanalizacijos
vamzdžio vidaus skersmuo turi būti didesnis už nuotakos žarnos išorinį skersmenį. Nuotako žarna neturi būti sulenkta.
Galima pailginti nuotako žarną, bet ne daugiau nei iki 4 metrų. Vietos techninės priežiūros
skyriuje galite įsigyti papildomą nuotako žarną ir jungiamąjį elementą.
ELEKTROS ĮVADO PRIJUNGIMAS
Informacija apie elektros įvadą pateikta
techninių duomenų lentelėje, esančioje ant
prietaiso durelių vidinio krašto.
Patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas
yra pakankamo galingumo, turint omenyje,
kad yra įjungti ir kiti prietaisai.
Junkite prietaisą į įžemintą elektros
lizdą.
išvardytų saugos nuorodų
nesilaikymas.
Elektros kabelis po prietaiso
prijungimo turi būti lengvai
prieinamas.
Jeigu reikia pakeisti elektros
kabelį, tai turi atlikti vietos
techninio aptarnavimo centras.
Gamintojas neatsako už žalą arba
sužeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
SKALBYKLĖS ĮPAKAVIMO
MEDŽIAGOS
pažymėtos medžiagos gali būti
Simboliu
perdirbtos.
>PE<=polietilenas
>PS<=polistirenas
>PP<=polipropilenas
Tai reiškia, kad jas galima perdirbti, jei jos
bus išmestos į atitinkamus atliekų surinkimo
konteinerius.
electrolux 51
APLINKOSAUGINIAI PATARIMAI
Siekiant taupyti vandenį, elektros energiją ir
saugoti aplinką, rekomenduojame laikytis
šių patarimų:
• Siekdami mažiau sunaudoti skalbiklio,
vandens ir laiko (taip pat saugodami
aplinką!), vidutiniškai išteptus skalbinius
skalbkite be pradinio skalbimo.
• Skalbyklė dirba ekonomiškiau, jeigu ji yra
pilnai užkrauta skalbiniais.
• Naudodami atitinkamas valymo priemones, prieš skalbimą galite išvalyti dėmes ir
kai kurių tipų nešvarumus; Po tokio dėmių išvalymo skalbinius galima plauti žemesnės temperatūros vandenyje.
• Naudojamo skalbiklio kiekį nustatykite,
priklausomai nuo vandens kietumo, skalbinių užterštumo laipsnio ir skalbinių kiekio.
52 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 52 Konserwacja i czyszczenie
Opis urządzenia
54 Co zrobić, gdy …...
Panel sterowania
55 Dane techniczne
Pierwsze użycie
58 Parametry eksploatacyjne
Dopasowanie ustawień
59 Instalacja
Codzienna eksploatacja
59 Podłączenie do sieci elektrycznej
Przydatne rady i wskazówki
62 Ochrona środowiska
Programy prania
64
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
67
71
73
74
74
77
77
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ważne! Instrukcję należy uważnie
przeczytać i zachować do wykorzystania w
przyszłości.
użyciem należy przechowywać pralkę w
temperaturze pokojowej przez 24 godziny.
• Urządzenie spełnia normy branżowe oraz
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń gospodarstwa domowego. Jednakże jako producenci czujemy
się zobowiązani do przedstawienia następujących wskazówek bezpieczeństwa.
• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi wraz z urządzeniem, aby umożliwić
w przyszłości sprawdzenie informacji. W
razie sprzedaży lub przekazania urządzenia innemu użytkownikowi, bądź w razie
przeprowadzki i pozostawienia go na
miejscu, należy pamiętać o przekazaniu
nowemu użytkownikowi niniejszej instrukcji, aby umożliwić mu zapoznanie się z
funkcjonowaniem urządzenia i zasadami
bezpieczeństwa.
• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpieniem do użytkowania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić urządzenie pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie. Nie wolno podłączać
uszkodzonego urządzenia do zasilania.
W przypadku uszkodzenia elementów
urządzenia należy skontaktować się z dostawcą.
• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
podczas miesięcy zimowych przy ujemnych temperaturach: Przed pierwszym
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Podczas prania w wysokich temperaturach drzwi pralki mogą się nagrzewać.
Nie wolno ich dotykać!
• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym celu należy przed użyciem sprawdzić zawartość
bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować znaczne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może spowodować uszkodzenie tkanin. Informacje o
odpowiednich ilościach środków piorących znajdują się w zaleceniach producenta.
• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp. należy włożyć do specjalnej torebki lub poszewki na poduszkę,
ponieważ mogą się one dostać do wnętrza pralki.
electrolux 53
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych lub rozdartych brzegach.
• Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy zawsze odłączać
urządzenie od źródła zasilania i zamknąć
dopływ wody.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub wadliwe działanie urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się użycia oryginalnych części zamiennych.
INSTALACJA
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
• Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy pralka nie została uszkodzona.
W przypadku wątpliwości nie należy uruchamiać pralki, lecz skontaktować się z
serwisem.
• Przed włączeniem pralki należy usunąć
wszystkie materiały opakowaniowe i
wszystkie blokady założone na czas
transportu. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia
pralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział w
instrukcji obsługi.
• Po zainstalowaniu pralki należy sprawdzić, czy nie stoi na wężu dopływowym
lub wężu odpływowym, oraz czy blat nie
przycisnął przewodu zasilającego do
ściany.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować wysokość w taki
sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pod urządzeniem.
• Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na temperatury poniżej zera, należy przeczytać rozdział "Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody".
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego hydraulika albo inną kompetentną osobę.
• Wszelkie prace elektryczne związane z
instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
EKSPLOATACJA
• Pralka jest przeznaczona do użytku w
gospodarstwie domowym. Urządzenie
należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz
"Tabela programów".
• Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub podartych ubrań. Przed praniem należy zaprać
plamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być
prane w pralce automatycznej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed umieszczeniem ich w pralce.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; należy zawsze
chwycić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli przewód zasilający, panel sterowania, blat lub
podstawa są uszkodzone w taki sposób,
że widoczne jest wnętrze pralki.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
• To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzie-
54 electrolux
ci – niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Detergenty należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna. Pralka
posiada specjalne zabezpieczenie przed
zamknięciem się dzieci lub zwierząt w
bębnie Aby uruchomić to zabezpieczenie, należy obrócić (bez naciskania)
trzpień znajdujący się wewnątrz drzwi w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie znajdzie się w położeniu poziomym. Można w tym celu użyć
monety.
Aby wyłączyć zabezpieczenie oraz przywrócić możliwość zamknięcia drzwi, należy obrócić trzpień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie znajdzie się w położeniu pionowym.
OPIS URZĄDZENIA
Zakupione przez Państwa urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów. Nowy system piorący pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz
znacznie zmniejsza zużycie wody oraz energii.
1
2
3
4
5
6
1 Szuflada na detergenty
2 Panel sterowania
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
electrolux 55
SZUFLADA NA DETERGENTY
Komora na detergenty wykorzystywane
w praniu wstępnym i fazie namaczania lub
do usuwania plam podczas fazy odplamiania (jeżeli dotyczy). Detergent do prania
wstępnego jest dozowany na początku
programu prania. Odplamiacz jest dozowany w fazie odplamiania.
Komora na detergent w proszku lub płynie wykorzystywany do prania zasadniczego. W przypadku korzystania z płynnego
detergentu należy go wlać do komory tuż
przed rozpoczęciem programu.
Komora na dodatkowe środki w płynie
(płyn zmiękczający, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergenty. Płyn zmiękczający lub krochmal należy dodać do komory przed rozpoczęciem programu prania.
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH
Przewodnik po programach znajduje się na
przedniej stronie szuflady dozownika detergentu.
Przewodniki po programach w innych językach znajdują się w torebce z instrukcją ob-
sługi. (nie wszystkie urządzenia posiadają
kilka przewodników po programach)
Wymiana przewodnika po programach:
1. Wyciągnąć go z prawej strony i wyjąć
całkowicie.
2. Wsunąć nowy przewodnik po programach.
PANEL STEROWANIA
Poniżej znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło wyboru programów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Oznaczone zostały one odpowiednimi
cyframi na kolejnych stronach.
56 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk TEMPERATURA
3 Przycisk zmniejszania prędkości
wirowania
4 Przycisk PRANIE WSTĘPNE
5 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
6 Przycisk opóźnionego rozpoczęcia
programu
Wyświetlacz
7
8 Przycisk START/PAUZA
9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE
10 Przyciski TIME MANAGER
POKRĘTŁO WYBORU PROGRAMÓW
Służy do włączenia/wyłączenia urządzenia i/
lub do wyboru programu.
odpompowania wody należy przeczytać informacje podane w rozdziale "Po zakończeniu programu".
TEMPERATURA
Ten przycisk służy do podwyższania lub
obniżania temperatury prania.
PRANIE WSTĘPNE
Wybranie tej opcji powoduje, że pralka wykona cykl prania wstępnego przed rozpoczęciem prania zasadniczego. Czas prania
zostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana
dla mocno zabrudzonych rzeczy.
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
Za pomocą tego przycisku można zmienić
prędkość wirowania dla wybranego programu lub ustawić opcje "Stop z wodą" lub
"Bez wirowania".
BEZ WIROWANIA
Wybranie tej opcji spowoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania (pralka jedynie
odpompuje wodę), aby nie pognieść bielizny. Zalecane w przypadku bardzo delikatnych tkanin. W niektórych programach płukanie jest wykonywane z większą ilością
wody.
STOP Z WODĄ
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego
płukania nie jest odprowadzana co zapobiega wygnieceniu prania. Przed otwarciem
drzwi należy odpompować wodę. W celu
DODATKOWE PŁUKANIE
To urządzenie zaprojektowano z myślą o
oszczędności energii. Opcję tę należy wybrać, jeśli konieczne jest płukanie prania w
większej ilości wody (Dodatkowe płukanie).
Pralka wykona dodatkowe cykle płukania.
Opcja ta jest szczególnie polecana dla
osób, które są uczulone na detergenty oraz
do prania w bardzo miękkiej wodzie.
OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE
Rozpoczęcie programu prania można opóźnić w zakresie od 30 min - 60 min - 90
min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż
do maks. 20 godzin za pomocą naciśnięcia
tego przycisku.
electrolux 57
START/PAUZA
Ten przycisk umożliwia przerwanie wybranego programu.
KONTROLA CZASU
Te przyciski umożliwiają dostosowanie czasu prania w danym programie, automatycznie zasugerowanego przez pralkę.
• kontrolka włączona: nie można otworzyć
drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z
wodą pozostającą w bębnie.
• kontrolka wyłączona: można otworzyć
drzwi. Program został zakończony lub
woda została odpompowana.
• kontrolka pulsuje: drzwi się otwierają
KONTROLKA "DRZWI
ZABLOKOWANE"
Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć
drzwi:
WYŚWIETLACZ
7.4
7.5
7.3
Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:
7.1:
• Czas trwania wybranego programu
Po wybraniu programu na wyświetlaczu
pokazywany jest czas trwania programu
w godzinach i minutach (na przykład
). Czas trwania programu jest obliczany automatycznie na podstawie maksymalnego ciężaru prania, jaki zaleca się
dla każdego rodzaju tkaniny. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany co minutę.
• Opóźnione rozpoczęcie programu
Czas opóźnienia ustawiony za pomocą
odpowiedniego przycisku pojawi się na
wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie ponownie pojawi się komunikat o długości wybranego programu.
• Kody alarmowe
W razie problemów z działaniem urządzenia mogą być wyświetlane kody alarmo-
7.1
7.2
(patrz rozdział „Rozwiązywe, np.
wanie problemów”).
• Nieprawidłowy wybór opcji
W przypadku wybrania opcji niezgodnej z
wybranym programem przez kilka sekund w dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat Err i zacznie migać
czerwona kontrolka przycisku 8.
• Koniec programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu widoczne są trzy migające cyfry zero.
Po zgaśnięciu kontrolki 9 oraz kontrolki
przycisku 8 można otworzyć drzwi.
7.2: Ikony faz programu prania
• Pranie zasadnicze
• Płukania
• Odpompowanie
• Wirowanie
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikony poszczególnych faz programu prania tworzą-
58 electrolux
cych wybrany program. Po naciśnięciu
przycisku 8 pozostaje zapalona tylko ikona
bieżącej fazy programu.
7.3: Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania na wyświetlaczu pojawi się ikona temperatury, co oznacza, że
urządzenie rozpoczęło podgrzewanie wody
w bębnie.
7.4: Ikony stopni zabrudzenia
• Intensywne
• Normalne
• Codzienne
• Lekkie
• Szybkie
• Super szybkie
• Odświeżanie
• Super odświeżanie
W trakcie wybierania programu na wyświetlaczu pojawi się ikona wskazująca stopień
zabrudzenia prania automatycznie sugerowany przez pralkę.
7.5: Zabezpieczenie przed uruchomie(patrz rozdział „Zaniem przez dzieci
bezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci”).
TABELA SYMBOLI
= Bawełniane
= Koc
= Syntetyczne
= Temperatura
= Delikatne
= W niskiej temperaturze
= Wełniane
= Bez wirowania
= Jedwabne
= Wstrzymanie płukania
= Bielizna
= Pranie wstępne
= Namaczanie
= Dodatkowe płukanie
= Płukanie
= Opóźnione rozpoczęcie programu
= Odpompowanie
= Start/Pauza
= Wirowanie
= Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
dzieci
= Energooszczędne (Ekonomiczne)
= Drzwi zablokowane
= Łatwe prasowanie
= Time Manager
= Jeans
PIERWSZE UŻYCIE
• Upewnić się, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Upewnić się, czy bęben jest pusty.
• Wlać 2 litry wody do komory prania
w szufladzie na dezasadniczego
tergenty, aby uruchomić zawór EKO.
Następnie wybrać program dla tka-
nin bawełnianych w najwyższej temperaturze bez wkładania ubrań do
pralki, aby usunąć z bębna i zbiornika pozostałości z procesu produkcji.
Wsypać 1/2 dawki detergentu do
komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
electrolux 59
DOPASOWANIE USTAWIEŃ
SYGNAŁY AKUSTYCZNE
Pralka została wyposażona w moduł emitujący sygnały akustyczne. Dźwiękiem sygnalizowane są następujące operacje:
• po zakończeniu cyklu
• wystąpienie błędu.
Jednoczesne naciśnięcie przycisków 4 i 5
przez około 6 sekund pozwala wyłączyć
sygnał akustyczny (z wyjątkiem sytuacji, w
których pojawiają się problem eksploatacji).
Po ponownym wciśnięciu tych dwóch przycisków sygnał zostaje przywrócony.
ciała u dzieci lub uszkodzenie pralki. Funkcja ta jest również aktywna, gdy pralka nie
pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
1. Przed naciśnięciem przycisku 8: nie będzie możliwe uruchomienie urządzenia.
2. Po naciśnięciu przycisku 8: nie będzie
możliwa zmiana programu ani opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 6 sekund przyciski 5 i 6, aż pojawi się
.
lub zniknie ikona
BLOKADA URUCHOMIENIA PRZEZ
DZIECI
Niniejsza pralka umożliwia pozostawienie jej
bez nadzoru, bez obawy o ryzyko obrażeń
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Załadowanie prania
Drzwi należy otwierać ostrożnie, delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, jednocześnie
uważając, aby nie było zbite. Zamknąć
drzwi.
Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką.
Mogłoby to skutkować wyciekiem wody lub
uszkodzeniem pranych rzeczy.
Można również dodać płyn zmiękczający
(nie
do tkanin do komory oznaczonej
przekraczać znaku "MAX" w szufladzie).
Delikatnie zamknąć szufladę.
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladę na detergenty. Wsypać odpowiednio odmierzoną
ilość detergentu do komory prania zasadnilub do odpowiedniej komory, jeczego
żeli wymaga tego dany program/opcja (więcej szczegółów w rozdziale "Szuflada na
detergenty").
60 electrolux
WYBRAĆ ŻĄDANY PROGRAM ZA
POMOCĄ POKRĘTŁA WYBORU
PROGRAMÓW (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie z wybranym programem. Pralka zaproponuje temperaturę i automatycznie dobierze maksymalną prędkość wirowania przewidzianą dla wybranego programu. Można
zmienić te wartości przy pomocy odpowiednich przycisków. Zacznie migać zielona lampka przycisku 8.
Pokrętło wyboru programów można obracać zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym. Ustawić pokrętło w położeniu
, aby anulować program / wyłączyć
urządzenie.
Po zakończeniu programu pokrętło wyboru programów należy z powrotem
, aby wyłączyć urządzeustawić na
nie.
Uwaga! Jeśli podczas pracy
urządzenia pokrętło wyboru
programów zostanie ustawione na inny
program, czerwona lampka przycisku
8 zaświeci się 3 razy, a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat Err,
sygnalizujący niewłaściwe ustawienie.
Pralka nie wykona nowego programu.
PRZYCISKI OPCJI PROGRAMÓW
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne funkcje. Należy je wybrać po ustawieniu żądanego programu, ale przed wciśnięciem
przycisku 8.
USTAWIĆ TEMPERATURĘ ZA
POMOCĄ PRZYCISKU 2
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną
temperaturę dla danego programu.
Nacisnąć kilka razy ten przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, w przypadku, gdy pranie ma być wykonane w innej temperaturze.
ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA PRZYCISKIEM 3
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną
prędkość wirowania dla danego programu.
Nacisnąć przycisk 3 kilkakrotnie, aby zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma
zostać odwirowane z inną prędkością. Zapali się odpowiednia kontrolka.
WYBÓR DOSTĘPNYCH OPCJI
PRZYCISKAMI 3, 4 LUB 5
W zależności od wybranego programu,
przed naciśnięciem przycisku 8 można ustawić jednocześnie różne funkcje. W momencie wybrania danej opcji zapali się odpowiednia kontrolka.
W przypadku wybrania niewłaściwej funkcji,
3 razy mignie czerwona kontrolka przycisku 8 i przez kilka sekund na wyświetlaczu
widoczny będzie komunikat Err.
Informacje dotyczące możliwości uruchomienia poszczególnych funkcji z
programami prania podano w rozdziale
"Programy prania".
WYBÓR OPCJI "OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU" ZA
POMOCĄ PRZYCISKU 6
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem, przed uruchomieniem programu należy kilka razy nacisnąć przycisk 6 tak, aby
ustawić odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Informacja o wybranym opóźnieniu rozpoczęcia programu (do 20 godzin) pojawi się
na wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie powróci komunikat o długości czasu
prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu programu, lecz przed wciśnięciem przycisku 8.
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie przed wciśnięciem
przycisku 8.
Wybór opóźnienia rozpoczęcia programu:
1. Wybrać dany program i wymagane
funkcje.
2. Wybrać funkcję "Opóźnienie rozpoczęcia programu" za pomocą przycisku 6.
3. Nacisnąć przycisk 8:
– pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinnym).
– Pranie rozpocznie się po upływie ustawionego czasu.
Anulowanie opóźnionego rozpoczęcia programu po naciśnięciu przycisku 8:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 8.
electrolux 61
2. Jeden raz nacisnąć przycisk 6, aż pojawi się symbol 0'.
3. Ponownie nacisnąć przycisk 8, aby rozpocząć program.
Ważne! Wybrane opóźnienie można
zmienić jedynie po ponownym wybraniu
programu prania.
Funkcja "Opóźnienie rozpoczęcia programu" nie może być wybrana z programem
ODPOMPOWANIE.
URUCHOMIĆ PROGRAM NACISKAJĄC
PRZYCISK 8
Aby rozpocząć wybrany program, należy
nacisnąć przycisk 8. Odpowiednia zielona
lampka kontrolna przycisku 8 przestanie
migać.
Aby przerwać wykonywany program, należy
wcisnąć przycisk 8: odpowiednia zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby wznowić program od miejsca, w którym został przerwany, należy ponownie
wcisnąć przycisk 8. Jeśli wybrano opcję
Opóźnione uruchomienie, rozpocznie się
odliczanie czasu na wyświetlaczu. W przypadku wybrania niewłaściwej opcji, 3 razy
włączy się czerwona lampka kontrolna
przycisku 8 i przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat Err.
WYBÓR FUNKCJI „TIME MANAGER”
PRZYCISKAMI 10
Kilkukrotne naciśnięcie tych przycisków pozwala na skrócenie lub wydłużenie czasu
trwania programu. Na wyświetlaczu pojawi
się ikona zabrudzenia wskazująca wybrany
stopień zabrudzenia. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku programów Bawełniane, Syntetyczne oraz Delikatne.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do normalnie zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Szybkie
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych przez krótki
czas
1)
Odświeżanie
2)
Jedynie do odświeżania ubrań
2)
Jedynie do odświeżania niewielu rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
1) Zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu (patrz tabela
„Programy prania”).
2) W przypadku wybrania tej opcji pojawi się na chwilę
odpowiednia ikona a następnie zniknie.
ZMIANA OPCJI LUB WŁĄCZONEGO
PROGRAMU
Istnieje możliwość zmiany niektórych opcji
zanim taka opcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany konieczne jest ustawienie PAUZY poprzez naciśnięcie przycisku 8 (jeżeli chce się zmienić
opcję "Time Manager", należy anulować
bieżący program i ponownie dokonać wyboru).
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie.
Ustawić pokrętło wyboru programów w po, a następnie wybrać nowe ustałożeniu
wienie. Uruchomić nowy program, ponownie naciskając przycisk 8. Woda z prania
pozostaje w pralce.
ZATRZYMANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 8 , odpowiednia zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Aby wznowić program, należy ponownie
nacisnąć przycisk.
ANULOWANIE PROGRAMU
Aby anulować wykonywany program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w
.
pozycji
Teraz można wybrać nowy program.
62 electrolux
OTWIERANIE DRZWI
Po rozpoczęciu programu (lub w trakcie
opóźnienia rozpoczęcia programu) drzwi są
zablokowane. Aby je otworzyć, należy najpierw ustawić PAUZĘ naciskając przycisk
8.
Po kilku minutach kontrolka 9 gaśnie i można otworzyć drzwi.
Jeśli kontrolka pozostaje zapalona, oznacza
to, że pralka rozpoczęła podgrzewanie wody lub poziom wody jest zbyt wysoki. W
żadnym przypadku nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia drzwi,
należy wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów na O. Po upływie kilku
minut można otworzyć drzwi (uwaga na
poziom i temperaturę wody!).
Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie nacisnąć przycisk 8.
PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU
Pralka zatrzymuje się automatycznie. Na
wyświetlaczu pojawią się trzy migające 0.00
i zgaśnie kontrolka przycisku 8. Słychać będzie kilka sygnałów dźwiękowych.
Jeśli wybrano program lub opcję z funkcją
zatrzymania wody, drzwi pozostaną zabloTryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
kowane, aby przypomnieć o potrzebie odpompowania wody przed ich otwarciem.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, obraca się
on w regularnych odstępach czasu do
chwili jej odpompowania.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów
na O.
2. Wybrać program odpompowania lub
wirowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 8.
Po zakończeniu programu drzwi zostaną
odblokowane i będzie można je otworzyć.
Aby wyłączyć pralkę, należy ustawić pokrętło wyboru programów na O.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić, czy bęben jest pusty. Jeśli było to ostatnie pranie, należy zamknąć zawór wody.
Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec
powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
SORTOWANIE PRANIA
Należy przestrzegać umieszczonych na
metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Ubrania posortować w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełniane.
PRZED WŁOŻENIEM PRANIA
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją "biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamki
błyskawiczne. Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamerki i żabki lub umieścić je w woreczku
bądź siatce do prania.
USUWANIE PLAM
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się
ich usunięcie przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej wodzie przez noc z detergentem, a następnie
zaprać w wodzie z mydłem.
electrolux 63
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem
do wywabiania plam na bazie benzyny, położyć tkaninę na suchej szmatce i usunąć
plamę poprzez poklepywanie tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej powierzchni i usunąć plamę poklepując tkaninę opuszkami palców przy użyciu bawełnianej ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek do usuwania rdzy na zimno. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają tendencję do dziurawienia
tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe
i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: przetrzeć acetonem 3), położyć tkaninę na suchej ściereczce i usunąć plamę przez poklepywanie
tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego. Pozostałości plam należy usunąć przy pomocy
wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam należy
usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem 3), a następnie kwasem octowym; pozostałości plam
na białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza, a następnie dobrze
wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić środkiem odplamiającym, spirytusem skażonym
lub benzyną, a następnie wyczyścić proszkiem do prania.
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić środowisko naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu uzależniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna,
wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubrań
przeznaczonych do prania.
Do prania w pralce można używać wszystkich dostępnych detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych (maksymalnie 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty
tylko do tkanin wełnianych.
Detergenty i płyn zmiękczający należy umieszczać we właściwych komorach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w
płynie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergenty.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy;
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich zakładach wodociągowych lub od
właściwych władz lokalnych. Jeśli stopień
twardości wody jest średni lub wysoki, zale-
3) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
64 electrolux
camy dodawanie zmiękczacza wody, przestrzegając przy tym zawsze zaleceń produ-
centa. Jeśli woda jest miękka, należy dostosować ilość detergentu.
PROGRAMY PRANIA
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj tkaniny
Opcje
BAWEŁNIANE i LNIANE
90° – Pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 6 kg - Zmniejsz. wsad 3 kg1)
Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (średnio zabrudzone).
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
DODATKOWE PŁUKANIE
TIME MANAGER
SYNTETYCZNE
60° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/min
Maks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg1)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubrania kolorowe, niezbiegające się koszule, bluzki.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
DODATKOWE PŁUKANIE
TIME MANAGER
DELIKATNE
40° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/min
Maks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1,5 kg1)
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
DODATKOWE PŁUKANIE
TIME MANAGER
WEŁNIANE
40° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 1 kg
Program prania dla ubrań wełnianych, które można
prać w pralce, jak również dla rzeczy wełnianych pranych ręcznie i tkanin delikatnych oznaczonych symbolem „Prać ręcznie”. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub
rzeczy o dużej objętości mogą powodować problemy
z wyważeniem prania. Jeśli urządzenie nie przeprowadza końcowego cyklu wirowania, należy dodać więcej
rzeczy i rozłożyć pranie w bębnie, a następnie wybrać
program wirowania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
Przegródka
na detergent
electrolux 65
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj tkaniny
Opcje
JEDWABNE
30° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/min
Maks. wsad 1 kg
Delikatny program przeznaczony do prania tkanin jedwabnych i mieszanych syntetycznych.
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
BIELIZNA
40° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 2 kg
Ten program jest przeznaczony do prania rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna, biustonosze, figi
itp. Maksymalna prędkość wirowania zostaje automatycznie zredukowana.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
NAMACZANIE
30°
Pranie wstępne – Namaczanie przez ok. 40 minut –
Zatrzymanie wody w bębnie
Maks. wsad 6 kg
Specjalny program do mocno zabrudzonego prania.
Pralka przeprowadza namaczanie w temperaturze
30°C. Po jego zakończeniu pralka automatycznie się
zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy opróżnić bęben z wody poprzez:
• Tylko odpompowanie: ustawić pokrętło wyboru
programów w położeniu „Odpompowanie”. (Nacisnąć przycisk 8).
• Odpompowanie i odwirowanie: ustawić pokrętło
wyboru programów na program „Wirowanie”,
zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem 3, a
następnie nacisnąć przycisk 8.
Ważne! Tego programu nie można używać do namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub
wełnianych. Dodać detergent do programu namaczania do komory oznaczonej symbolem . Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można wybrać program prania. (Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na
, a następnie wybrać program
i nacisnąć przycisk 8).
Przegródka
na detergent
66 electrolux
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj tkaniny
PŁUKANIE
Płukanie – Długie wirowanie
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 6 kg
Ten program służy do płukania i wirowania rzeczy bawełnianych uprzednio wypranych ręcznie. Aby zintensyfikować proces płukania, należy wybrać opcję DODATKOWE PŁUKANIE. Urządzenie doda dodatkowe
cykle płukania.
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE PŁUKANIE
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 6 kg
Funkcja ta służy do odpompowania wody po ostatnim
płukaniu w programach, dla których wybrano opcję
pozostawienia wody w bębnie.
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 6 kg
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z wybraną opcją „Stop z wodą” i „Bez
wirowania”. Prędkość wirowania można ustawić za
pomocą odpowiedniego przycisku, aby dostosować
ją do tkanin, które mają być odwirowywane.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BAWEŁNA EKO
90° - 40°
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 6 kg
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach
Ten program można wybrać dla lekko lub średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych Temperatura zostanie obniżona, a czas prania wydłużony. Pozwala to
uzyskać dobre wyniki prania przy jednoczesnej
oszczędności energii.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
DODATKOWE PŁUKANIE
Przegródka
na detergent
electrolux 67
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj tkaniny
Opcje
ŁATWE PRASOWANIE
60° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/min
Maks. wsad 1 kg
Ten program można wybrać dla tkanin syntetycznych
i mieszanych przeznaczonych do prasowania. Rzeczy
są delikatnie prane i wirowane, tak aby nie dopuścić
do ich zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.
Ponadto pralka wykonuje dodatkowe cykle płukania.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
DODATKOWE PŁUKANIE
JEANS
60° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min
(EWS106410W-106410S)
Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min
(EWS126410W)
Maks. wsad 3 kg
Ten program umożliwia pranie dżinsowych spodni,
koszul i kurtek oraz swetrów wykonanych z nowoczesnych tkanin. (Opcja DODATKOWE PŁUKANIE
zostanie uruchomiona automatycznie).
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
BEZ WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE 2)
Przegródka
na detergent
KOCE
40° -30°
Pranie zasadnicze – Płukania
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/min
Maks. wsad 2 kg
Program specjalny do pojedynczych, nadających się
do prania syntetycznych koców lub kołder.
/WYŁ.
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia urządzenia.
1) Po wybraniu opcji „Szybkie” lub „Super szybkie” za pomocą przycisku 10 zalecane jest zmniejszenie
maksymalnego wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, jednak efekty prania będą nieco mniej
zadowalające. W przypadku wybrania opcji „Odświeżanie” lub „Super odświeżanie” zalecamy dalsze zmniejszenie
wsadu.
2) W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
USUWANIE KAMIENIA
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środka zmiękczającego wodę. Należy to robić
poza praniem ubrań i stosować się do zaleceń producenta środka zmiękczającego.
Pozwoli to zapobiec osadzaniu się kamienia.
PO KAŻDYM PRANIU
Zostawić na chwilę drzwi otwarte. Pomaga
to zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.
68 electrolux
Pozostawianie otwartych drzwi po praniu
pomoże również zabezpieczyć uszczelkę
przy drzwiach.
PRANIE KONSERWACYJNE
Pranie w niskiej temperaturze może spowodować gromadzenie się osadów wewnątrz
bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin bawełnianych o najwyższej temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
ZEWNĘTRZNYCH
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć.
Aby ułatwić czyszczenie, należy zdjąć górną
część przegródki na dodatki. Wypłukać
wszystkie elementy pod wodą.
Komorę szuflady wyczyścić za pomocą
szczotki.
Ważne! Do czyszczenia obudowy nie
wolno stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani innych, podobnych
środków czyszczących.
CZYSZCZENIE SZUFLADY NA
DETERGENTY
Szufladę na detergenty należy regularnie
czyścić.
Szufladę na proszek i dodatki do prania należy regularnie czyścić.
Wyjąć szufladę, naciskając blokadę do dołu
i pociągając ją do siebie.
BĘBEN PRALKI
Osady rdzy zbierające się na bębnie mogą
być spowodowane rdzewiejącymi ciałami
obcymi obecnymi w praniu lub osadami żelaza w wodzie.
Ważne! Nie wolno czyścić bębna za
pomocą żrących środków do usuwania
kamienia, środkami do szorowania
zawierającymi chlor ani metalowymi
myjkami.
1. Usunąć wszelkie osady rdzy z bębna
za pomocą środka czyszczącego do
stali nierdzewnej.
2. Wykonać program prania bez żadnych
rzeczy, aby usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących.
Program: Krótki program do prania tkanin bawełnianych w maksymalnej temperaturze z dodatkiem ok. 1/4 miarki
detergentu.
Wypłukać pod bieżącą wodą, aby usunąć
wszelkie pozostałości nagromadzonego
proszku.
USZCZELKA DRZWI
Sprawdzać okresowo, czy w fartuchu drzwi
nie ma ciał obcych. Jeśli są, należy je usunąć.
electrolux 69
3. Nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć do
przodu przewód odpływowy, aby
umożliwić wypłynięcie wody.
POMPA OPRÓŻNIAJĄCA
Należy regularnie sprawdzać pompę opróżniającą i pilnować, aby była czysta.
Czyścić regularnie pompę, a w szczególności gdy:
• Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Bęben nie może się obrócić.
• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy z
powodu zablokowania pompy opróżniającej.
• Wystąpił problem z odprowadzeniem wody (więcej informacji można znaleźć w
rozdziale „Rozwiązywanie problemów”).
Ostrzeżenie!
1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje. Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Przed rozpoczęciem czyszczenia pompy opróżniającej woda musi ostygnąć.
4. Gdy naczynie napełni się wodą, zamocować przewód odpływowy i opróżnić
je. Powtarzać kroki 3 i 4 dopóki z pompy opróżniającej przestanie wypływać
woda.
5. Przesunąć do tyłu przewód odpływowy.
6. Odkręcić filtr i wyjąć go.
Czyszczenie pompy opróżniającej:
1. Otworzyć klapkę pompy.
1
2
7. Usunąć zabrudzenia i obiekty z pompy.
2. Umieścić naczynie pod wnęką pompy
opróżniającej, aby zebrać wypływającą
wodę.
70 electrolux
8. Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można go obrócić, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
2. Odłączyć wąż dopływowy.
3. Oczyścić filtr w wężu szczotką o twardym włosiu.
9. Wyczyścić filtr pod bieżącą wodą i włożyć go do pompy, wsuwając w specjalne prowadnice.
10. Upewnić się, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.
4. Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
5. Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze
jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wyciekającej wody.
6. Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
1
2
11. Zamknąć klapkę pompy opróżniającej.
Ostrzeżenie!
Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Należy zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę pompy, należy upewnić się, że jest dobrze dokręcona, aby zapobiec przeciekom i uniemożliwić jej odkręcenie przez dzieci.
CZYSZCZENIE FILTRÓW DOPŁYWU
WODY
Jeśli napełnianie pralki wodą trwa dłużej niż
zwykle, należy sprawdzić, czy filtr węża dopływowego wody nie jest zatkany.
1. Zamknąć zawór wody.
7. Przykręcić wąż z powrotem do pralki i
sprawdzić szczelność połączenia.
8. Otworzyć zawór wody.
AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY
Jeśli urządzenie nie może odpompować
wody, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego;
2. zamknąć zawór wody;
3. w razie potrzeby odczekać, aż woda
ostygnie;
4. otworzyć klapkę pompy;
5. umieścić na podłodze naczynie pod
wnęką pompy opróżniającej;
6. nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć do
przodu przewód odpływowy, aby
umożliwić wypłynięcie wody;
7. gdy naczynie napełni się wodą, zamocować przewód odpływowy i opróżnić
je;
powtarzać te czynności, aż cała woda
zostanie odprowadzona;
8. w razie potrzeby oczyścić pompę (patrz
punkt „Pompa opróżniająca”);
electrolux 71
9. zamknąć klapkę pompy opróżniającej.
Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić
układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do głównej komory
prania dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby odpompować
wodę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej
0°C, należy usunąć pozostałą wodę z węża
dopływowego oraz z pompy opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zamknąć zawór wody.
3. Odkręcić wąż dopływowy od zaworu
wody.
4. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda
spłynie z węża.
5. Opróżnić pompę opróżniającą jak opisano w punkcie „Awaryjne odprowadzanie wody”.
6. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
Ostrzeżenie!
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura wynosi powyżej 0°C.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia
spowodowane niskimi temperaturami.
CO ZROBIĆ, GDY …...
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych
lub przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu.
Przed skontaktowaniem się z lokalnym
punktem serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.
W czasie pracy pralki może się zdarzyć, że
zacznie migać czerwona lampka kontrolna
przycisku 8, na wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących kodów alarmów i jednocześnie co 20 sekund emitowany będzie
Problem
Urządzenie nie uruchamia
się:
sygnał akustyczny wskazując, że urządzenie nie działa:
•
: problem z dopływem wody.
•
: problem z odpływem wody.
•
: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie
uruchomić program wciskając w tym celu
przycisk 8. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy zwrócić
się do lokalnego serwisu.
Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie
Drzwi nie zostały zamknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczki nie włożono prawidłowo do gniazda elektrycznego.
• Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe elektrycznym.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się główny bezpiecznik.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętła wyboru programów nie ustawiono we właściwej pozycji i
nie naciśnięto przycisku 8.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć
przycisk 8.
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, wyłączyć funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
Włączono blokadę uruchomienia.
• Wyłączyć blokadę uruchomienia.
72 electrolux
Problem
Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie pobiera wody:
Zawór wody jest zamknięty. E10
• Otworzyć zawór wody.
Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy. E10
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Zatkany filtr w wężu dopływowym lub filtr w zaworze dopływu wody w urządzeniu. E10
• Wyczyścić filtry dopływu wody (więcej informacji na ten temat
można znaleźć w punkcie „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte. E40
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Urządzenie nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty. E20
• Sprawdzić podłączenie węża spustowego.
Filtr spustowy jest zatkany. E20
• Oczyścić filtr spustowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem
wody w bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Wyciek wody na podłodze:
Użyto zbyt dużo detergentu lub jego niewłaściwy rodzaj (tworzy się
nadmierna ilość piany).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowań
węża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż
woda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest wilgotny.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na awaryjnym wężu spustowym nie została ponownie
założona lub filtr nie został prawidłowo przykręcony po czyszczeniu.
• Założyć z powrotem zatyczkę na awaryjny wąż spustowy lub
dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające efekty
prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trudne do usunięcia plamy nie zostały odpowiednio wywabione
przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam należy stosować
produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano odpowiedniej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Nie można otworzyć drzwi:
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca programu prania.
Blokada drzwi nie została zwolniona.
• Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić wodę.
electrolux 73
Problem
Prawdopodobna przyczyna/rozwiązanie
Drgania lub głośna praca
urządzenia:
Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.
Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowane.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
Wirowanie rozpoczyna się z
opóźnieniem bądź pralka
nie wiruje:
Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Zmiana rozmieszczenia prania następuje poprzez obrót bębna w przeciwnym
kierunku. Czynność ta może zostać powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeśli po upływie 10 minut pranie nadal nie jest równomiernie
rozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie wirować. W takim przypadku należy ręcznie rozłożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt mała ilość prania.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie wybrać program wirowania.
Urządzenie wydaje nietypowy dźwięk:
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje
inne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnik
zapewnia łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone w
bębnie podczas wirowania. W konsekwencji zwiększa się stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele mniej
wody bez wpływu na parametry pracy.
Jeśli nie można usunąć problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zanotować model, numer produktu
oraz numer seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje te są wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość/wysokość/głębokość
60/85/44 mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min.
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci
IPX4
Dopływ wody 1)
Zimna woda
74 electrolux
Maks. wsad
Bawełna
6 kg
Prędkość wirowania
Maks.
1000 obr/min (EWS106410WS)
1200 obr/min (EWS126410W)
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Program1)
Zużycie energii (kWh)2)
Zużycie wody (litry)2)
Białe tkaniny bawełniane 90°C
2.10
62
Bawełniane 60°C
1.30
59
Bawełniane 40°C
0.75
59
Syntetyczne 40°C
0.50
45
Delikatne 40°C
0.55
55
Wełniane/Pranie ręczne 30°C
0.30
50
1) Czas trwania programu można sprawdzić na wyświetlaczu.
2) Informacje na temat zużycia przedstawione w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi. Mogą one różnić się w
zależności od ilości i typu prania, od temperatury wody oraz temperatury otoczenia.
Standardowe programy do określenia
parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej
Programy ekonomiczne 60°C i 40°C dla
tkanin bawełnianych są standardowymi
programami do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Nadają się one
do prania średnio zabrudzonych tkanin ba-
wełnianych i są najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i
energii dla tego typu prania.
Są one zgodne z normą EN60456.
Rzeczywista temperatura wody może
różnić się od deklarowanej dla programu.
INSTALACJA
ROZPAKOWANIE
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia urządzenia.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć urządzenie na tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
2. Zdjąć przewód zasilający oraz wąż dopływowy i spustowy z uchwytów znajdujących się z tyłu urządzenia.
electrolux 75
3. Odkręcić trzy śruby.
2
1
4. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
5. Do małego górnego otworu i dwóch
większych otworów należy włożyć odpowiednie plastikowe zaślepki dostarczone w torebce zawierającej instrukcję
obsługi.
wiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek
może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w nich samoblokującą się nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i stać stabilnie. W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy pomocy poziomnicy. Wszelkie konieczne regulacje można wykonać przy pomocy klucza. Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy.
Uwaga! Nigdy nie podkładać pod
urządzenie kartonu, drewna lub
podobnych materiałów w celu
wyrównania ewentualnych nierówności
posadzki.
PODŁĄCZENIE WĘŻA
DOPŁYWOWEGO WODY
Ostrzeżenie! Pralkę należy
podłączyć do sieci wodociągowej z
zimną wodą.
1. Podłączyć wąż dopływowy dołączony
do pralki do zaworu zimnej wody, z
gwintem 3/4 cala. Należy zawsze używać węża dostarczonego w komplecie.
USTAWIENIE
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez
wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy
urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń
kuchennych. Wypoziomować pralkę, odpo-
Ważne! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego
urządzenia.
76 electrolux
2. Drugi koniec węża dopływowego (od
strony pralki) może zostać poprowadzony zgodnie z rysunkiem.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół.
Skierować wąż w lewo lub w prawo w
zależności od położenia zaworu dopływu wody.
• Na krawędzi zlewozmywaka, za pomocą kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z pralką. Ważne jest, aby powstająca podczas wylewania wody siła
odrzutu nie spowodowała ześlizgnięcia
się kolanka z krawędzi zlewozmywaka.
Można przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem drutu do baterii lub przymocować go do ściany.
45°
35°
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji, poluzowując nakrętkę. Po ułożeniu węża
dopływowego dokręcić nakrętkę, aby
nie doszło do wycieków.
Nie można przedłużać węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż, przeznaczony specjalnie do
tego celu.
Ważne! Jeżeli rury kanalizacyjne, do
których podłączana jest pralka są nowe lub
nie korzystano z nich od dłuższego czasu,
zaleca się otworzyć zawór wodny,
odczekać pewien czas, aż spora ilość wody
spłynie z instalacji i dopiero wówczas
przymocować wąż dopływowy.
• Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby zakrzywiona część węża znalazła się na poziomie nie niższym niż 60 cm od posadzki.
• Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża odpływowego, tzn. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej musi być większa niż zewnętrzna
średnica węża odpływowego. Wąż odpływowy nie może być zagięty.
PODŁĄCZENIE WĘŻA
ODPŁYWOWEGO WODY
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach.
Wąż odpływowy może zostać wydłużony maksymalnie do 4 metrów długości. Dodatkowy wąż oraz element łączący są dostępne w lokalnym centrum serwisowym.
electrolux 77
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie z innych urządzeń gospodarstwa
domowego.
Podłączyć pralkę do gniazdka z
uziemieniem.
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa.
Po zainstalowaniu pralki przewód
zasilający musi być łatwo
dostępny.
Wymiany przewodu zasilającego
można dokonać wyłącznie w
punkcie serwisowym.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE
nadają
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKOLOGII
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być
prana bez prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni; Następnie można wykonać
cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
78 electrolux
electrolux 79
www.electrolux.com/shop
132946062-A-432011

Podobne dokumenty