memoria-viva

Transkrypt

memoria-viva
Spis treści
Od redakcji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
*
Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Wstęp: Z Trzesieki w świat . . . .
11
*
Grażyna Rutkowska (Poznań), Wspomnienie o Izie . . . . .
Anna Sochacka (Poznań), Od czasów studenckich: Napijmy się
Anna Adamska (Utrecht), Nasza Iza . . . . . . . . . . .
Paweł Kras (Lublin), Dekada współpracy i przyjaźni . . . . .
. . . .
herbatki...
. . . .
. . . .
25
34
39
43
Bibliografia prac Izabeli Skierskiej . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Adamska (Utrecht), O dorobku naukowym Izabeli Skierskiej . . .
48
63
*
*
Marco Mostert (Utrecht), Christianising the Landscape: The Example of
the County of Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Marcin R. Pauk (Warszawa), Radix omnium malorum: taberny i pijaństwo
w tzw. statutach księcia czeskiego Brzetysława I . . . . . . . . . . .
88
Dániel Bagi (Pecs), Rex autem cognoscebat, quod filius suus absque voluntate
ducis post obitum suum regnare non posset – Do krytyki rozdziałów 91 i 92
Kroniki węgierskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jerzy Kłoczowski (Warszawa), O debatach historyków wokół przemian
w chrześcijaństwie średniowiecznym . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tomasz Jasiński (Poznań), Cursus velox cum consillabicatione w Kronice
polskiej Galla Anonima i w Translacji św. Mikołaja Mnicha z Lido . . . 114
6
Spis treści
Jan Wroniszewski (Toruń), Mistrz Wincenty a ród Janinów . . . . .
Jan Andrzej Spież (Warszawa), Poselstwo świętego Dominika „ad marchias”.
Epizod z dziejów kontaktów hiszpańsko-polskich? . . . . . . . . .
Jerzy Rajman (Kraków), Exemplaris tu columpna. Z problematyki kultu
świętej Jadwigi Śląskiej w średniowiecznej Małopolsce . . . . . . . .
Michał Kaczmarek (Wrocław), W sprawie falsyfikatów lubiąskich raz
jeszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Rabiej (Kraków), Dokument Bolesława Wstydliwego dla rycerza
Abrahama z 27 maja 1278 roku . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavel Krafl (Brno), Konkubinát kleriků v moravském diecézním zákonodárství 13.–15. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Oliński (Toruń), Umowy modlitewne mniszek z klasztorów benedyktynek-cysterek w państwie zakonu krzyżackiego . . . . . . . . .
Tomasz Jurek (Poznań), Kilka dokumentów odpustowych biskupów krakowskich z przełomu XIII i XIV wieku . . . . . . . . . . . . . .
Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Confiteri possit layco et eciam mulieri. Problem spowiedzi u osoby świeckiej w średniowieczu . . . . . . . . .
Andrzej Marzec (Kraków), Krakowski dokument sądowy z kwietnia
1358 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ivan Hlaváček (Praha), Mnichovský soupis notářských signetů a veřejných
notářů a jeho česko-polská reflexe . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewa Wółkiewicz (Warszawa), Kariery „w cieniu katedry”. Oficjałowie wrocławscy w średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdeňka Hledíková (Praha), Rukopisná drobnost ke stopám Matouše z Krakova v Římě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franciszek Sikora (Kraków), Stadnina koni w Kościelnikach pod Krakowem
w latach 1384-1436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacek Laberschek (Kraków), Rola rzeki Rudawy w gospodarce średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcin Starzyński (Kraków), Do genezy Metryki Koronnej . . . . . .
Stanisław Bylina (Warszawa), Opieszali goście Wieczerzy Pańskiej . . .
Martin Nodl (Praha), Clandestinum matrimonium . . . . . . . . .
Paweł Kras (Lublin), O biskupich inkwizytorach w Polsce i w Czechach:
przyczynek do dyskusji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marek Walczak (Kraków), Uwagi o pierwotnej dekoracji malarskiej prezbiterium gotyckiej katedry w Krakowie . . . . . . . . . . . . . .
Leszek Zygner (Ciechanów), Kilka uwag w sprawie synodów diecezji lubuskiej w średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
146
175
190
207
216
221
232
247
261
275
285
309
316
332
347
361
370
382
401
415
Spis treści
Małgorzata Wilska (Warszawa), Kościoły i parafie mazowieckie powstałe
w czasach księcia Janusza I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
424
Andrzej Radzimiński (Toruń), Uwagi na temat pogaństwa Prusów w późniejszym średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Maciej Zdanek (Kraków), Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w najstarszej zachowanej księdze oficjalatu krakowskiego (1410-1412, 1421-1424)
445
Tomasz Gidaszewski (Poznań), Krąg rodzinny biskupa Andrzeja Łaskarza
z Gosławic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459
Adam Kozak (Poznań), Zapiski z akt czynności biskupich Andrzeja
Łaskarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
Adam Szweda (Toruń), Anna Adamska (Utrecht), Notariusz przy pracy.
Akcja transumowania dokumentów krzyżackich jesienią 1421 roku . . .
487
Maciej Wilamowski (Kraków), Polscy rycerze w Hiszpanii w latach 13791439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Jan Hrdina (Praha), Multa neccessaria vobiscum tractare habeo et expecto
vos cum auca… Korespondence nižších duchovních v katolických Čechách
husitského věku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549
Janusz Szyszka (Kraków), Starostowie ruscy w latach 1431-1450. Wokół
kwestii objęcia urzędu przez Piotra Odrowąża ze Sprowy . . . . . . . 557
Marek Daniel Kowalski (Kraków), Baptysty Enriciego z Rzymu, biskupa
Camerino, legacja do Polski w 1448 roku . . . . . . . . . . . . . 573
Maria Koczerska (Warszawa), O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza
do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 roku . . . . . . . . . .
589
Karol Nabiałek (Kraków), Średniowieczne spory wikariuszy wieczystych
katedry płockiej z miastem Radziejowem do 1459 roku . . . . . . .
610
Hanna Zaremska (Warszawa), Rabin Mojżesz z Halle i jego konflikt z gminą
żydowską Poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
631
Halina Manikowska (Warszawa), Memoria i pompa funebris w piętnastowiecznym Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Krzysztof Mikulski (Toruń), O starszeństwie dzieci w rodzinie Koperników,
czyli jak Bornbach sprowadził historyków na manowce . . . . . . . . 653
Stanisław A. Sroka (Kraków), Polacy w Bolonii u schyłku średniowiecza
w świetle diariusza Gaspare Codibò z lat 1471-1504 . . . . . . . . .
667
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Stanisław Bużeński i Maciej ze Służewa.
Z badań prozopograficznych nad personelem kancelarii króla Kazimierza
Jagiellończyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
Paweł Dembiński (Poznań), Kłopoty z biskupimi nepotami czyli perypetie
Piotra ze Śmigla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
8
Spis treści
Janusz Tandecki (Toruń), Proskrypcja i banicja w średniowiecznych miastach pruskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marian Wolski (Kraków), Jan Zembocki herbu Radwan, penitencjarz apostolski, kanonik poznański, płocki i przemyski. Kariera i krąg rodzinny .
Roman Czaja (Toruń), Statut o obronności Królewca z początku
XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krystyna Górska-Gołaska (Poznań), Narzeczeństwo czy małżeństwo? Proces
w poznańskim konsystorzu w latach 1509-1510 . . . . . . . . . .
Paweł Stróżyk (Poznań), Tablica herbowa z kościoła Bożego Ciała
w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waldemar Bukowski (Kraków), O przysiędze na słońce raz jeszcze. Przysięga w postępowaniu granicznym w księstwie zatorskim w 1529 roku . .
Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin), Dysponowanie dochodami ze stacji przez króla Zygmunta Starego w świetle zapisów w Metryce Koronnej
(1507-1548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerzy Strzelczyk (Poznań), Humanistka, heretyczka, heroina. O życiu i twórczości Olimpii Fulwii Moraty. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hubert Łaszkiewicz (Lublin), Źródła zamożności. Czy można lepiej opowiedzieć historię obrotu majątkami ziemskimi (także gospodarstwami chłopskimi) w średniowieczu i epoce nowożytnej? . . . . . . . . . . . .
Tomasz Wiślicz (Warszawa), Dzień święty w prawie wiejskim w Polsce od
połowy XVI do końca XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Wünsch (Passau), Kamel und Turban: Zur Dramatik der Aneignung osmanischer Kultur in Polen im Zeitalter der Türkenkriege . . .
Bogumił Szady (Lublin), Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa
Jana Feliksa Szaniawskiego z lat 1726-1729. Repertorium protokołów . .
Edmund Kizik (Gdańsk), Kary za łamanie ordynacji świątecznej w Gdańsku w XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Węcowski (Warszawa), Aleksandra Gieysztora początki zainteresowań
paleografią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcin Baster, Krzysztof Ożóg (Kraków), Utrata dokumentów fundacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie drugiej wojny światowej. . .
703
712
728
736
747
789
805
826
831
842
854
871
882
897
906
*
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
916

Podobne dokumenty