RESPONS - National raport PL

Transkrypt

RESPONS - National raport PL
RESPONS – Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami – doskonalenie umiejętności
kadry kierowniczej i właścicieli
539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP
National Field Research Report
Country: Polska
Author: Michał Długosz
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Foundation for Promotion of Entrepreneurship
www.frp.lodz.pl
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Rozdział 1. Badanie
W ramach projektu RESPONS, w badaniu przeprowadzonym przez Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości wzięło udział 20 przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Wszystkie przedsiębiorstwa
znajdują się na terenie miasta Łódź. Badanie zostało wykonane drogą mailową
(rozsyłanie kwestionariuszy) oraz podczas indywidualnych spotkań z menedżerami.
W ten sposób otrzymano 20 wypełnionych kwestionariuszy – 10 od menedżerów
hoteli i hosteli oraz 10 od menedżerów z branży gastronomicznej (w tym jedna firma
cateringowa).
Kwestionariusz użyty w badaniu składał się z 5 sekcji. Pierwsza sekcja zawiera
informacje dotyczące ankietowanych przedsiębiorstw (nazwa firmy, lokalizacja, adres
strony internetowej oraz mailowy). Sekcja 2 dotyczyła branży, w której
przedsiębiorstwo działa, jego rodzaju, średniego rocznego zatrudnienia. Ponadto w
tej sekcji zawarte zostało pytanie czy firma jest rodzinna. Jedynie 30 procent
przebadanych przedsiębiorstw to firmy rodzinne (3 z 10 w obu branżach).
8
7
liczba odpowiedzi
6
5
4
3
2
1
0
HOTEL
HOSTEL
Zakwaterowanie
KLASYCZNA
SPECJALISTYCZNA
BAR/FAST FOOD
CATERING
Restauracje
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Wykres 1 Rodzaj działalności.
Jak widać na wykresie, wśród ankietowanych z sektora hotelarskiego, nie było
przedstawicieli pensjonatów, moteli i willi. W sektorze gastronomicznym zabrakło
restauracji z programem artystycznym.
Grupą docelową były małe i średnie przedsiębiorstwa, jednak, co widoczne jest
szczególnie w branży gastronomicznej, przeważają firmy zatrudniające mniej niż 10
pracowników. Tylko 3 z 10 ankietowanych restauratorów zatrudnia większą liczbę
pracowników.
6
liczba odpowiedzi
5
4
Hotele
3
Restauracje
2
1
0
>5
5-9
10-20
21-50
Wykres 2 Średnie zatrudnienie w roku.
Rozdział 2. Znaczenie aspektów wpływających na działalność
małych I średnich przedsiębiorstw z branży HORECA
Metodyka analizy danych (opracowana przez prof. Andrzeja Boczkowskiego,
2010, EU-GRAD: Krajowa analiza przypadku – Polska, numer referencyjny
projektu: 510579-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-ECUE)
W badaniu wykorzystany został jeden kwestionariusz zawierający pytania adekwatne
zarówno dla branży hotelarskiej jak i gastronomicznej. Spójny obraz stanu
świadomości reprezentantów firm z obu branż w zakresie aspektów wpływających na
działanie przedsiębiorstw i potrzeb szkoleniowych uzyskano poprzez dokonanie
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
pewnych zabiegów standaryzacyjnych umożliwiających wiarygodną i miarodajną
interpretację zgromadzonych danych.
Każdej odpowiedzi/ocenie zamieszczonej przez respondenta w kwestionariuszu
przypisane zostały punkty będące w istocie liczbowymi symbolami poszczególnych
pozycji na skali ocen. I tak w kwestionariuszu „Nieważne” oznaczony został jako „0”,
„dość ważne” – 1, „ważne” – 2, „bardzo ważne” – 3. W przypadku odpowiedzi na
każde pytanie obliczona została średnia arytmetyczna, zaś dla umożliwienia
ewentualnych porównań między opiniami przedstawicieli hoteli i restauracji oraz dla
ułatwienia interpretacji obliczony został zestandaryzowany wskaźnik wysokości ocen
ukazujący stopień w jakim dany czynnik może stanowić – w zbiorowej opinii
reprezentantów obu badanych środowisk – barierę dla mobilności absolwentów.
Wskaźnik ten jest ilorazem średniej ocen i oceny maksymalnej. Zawiera się
pomiędzy zerem a jednością. Im wyższy wskaźnik, tym silniejsze przekonanie
badanej zbiorowości, że dany aspekt ma wpływ na funkcjonalność przedsiębiorstwa.
Hotele
3.1 WEB 2.0
3.8 Bezpieczne warunki pracy
3.9 Równe warunki pracy
3.10 Odpowiedzialny pracodawca
3.7 Rozwój zasobów ludzkich
3.2 Usługi online
3.3 Zindywidualizowana oferta
hotelowa
3.12 Inicjatywy społeczne
3.4 Ekologiczne miejsca i menu
3.11 Ekologiczne miejsce pracy
3.6 Zdrowa żywność I styl życia
3.5 Oferta wellness
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,57
0,53
0,5
0,43
0,4
0,23
Dla menedżerów hoteli najważniejszymi aspektami wpływającymi na działanie hoteli
są bezpieczne i równe warunki pracy. Ponadto ważna jest odpowiedzialność
pracodawcy, Web 2.0 i rozwój zasobów ludzkich. Najmniej istotnymi aspektami są
zdrowa żywność i styl życia oraz oferta wellness.
Restauracje
3.9 Równe warunki pracy
3.2 Usługi online
3.1 WEB 2.0
3.8 Bezpieczne warunki pracy
0,83
0,83
0,8
0,73
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
3.10 Odpowiedzialny pracodawca
3.7 Rozwój zasobów ludzkich
3.3 Zindywidualizowane menu
3.12 Inicjatywy społeczne
3.11 Ekologiczne miejsce pracy
3.6 Zdrowa żywność I styl życia
3.4 Ekologiczne miejsca i menu
3.5 Oferta wellness
0,73
0,63
0,6
0,4
0,4
0,3
0,23
0,2
Menedżerowie restauracji cenią sobie innowacyjne aspekty, takie jak WEB 2.0 i
usługi online. Równe i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiedzialność
pracodawcy są także pośród najczęściej wybieranych aspektów, uzyskując
współczynnik powyżej 0,7. Najmniej ważne aspekty to ekologiczne miejsca i
menu oraz oferta wellness.
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
a
yw
at
j
c
i
In
a
zn
ec
ł
o
sp
ic
og
ol
k
E
em
zn
jsc
ie
cy
ra
p
e
ca
a
rt
fe
o
a
an
w
izo
al
u
d
wi
dy
n
Zi
g
łu
Us
e
in
nl
O
i
w
lo
ue
t
ho
m
a/
u
en
og
ol
Ek
m
ne
icz
jsc
ie
m
ai
u
en
O
rta
fe
W
w
ro
Zd
a
s
es
le ln
w
ży
ść
no
ow
dr
iz
t
ys
cia
ży
l
y
Ro
Hotele
z
ój
zw
ów
ob
as
ich
zk
d
lu
ie
zp
Be
ne
cz
w
ar
Restauracje
y
ac
pr
i
k
un
w
Ró
ne
zi
ied
w
po
Od
yp
aln
w
da
co
a
r
y
ac
pr
i
nk
ru
wa
Usługi, problemy i luki w wiedzy - znaczenie
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
W
EB
0
2.
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Rozdział 3. Aspekty wymagające treningu
Potrzeby treningowe pracowników sektora HORECA zostały zmierzone w taki sam
sposób jak aspekty w rozdziale 2. Im większy wskaźnik, tym większe doświadczenie
firmy, tj. mniejsza potrzeba szkolenia.
Hotele
3.9 Równe warunki pracy
0,67
3.10 Odpowiedzialny pracodawca
0,63
3.8 Bezpieczne warunki pracy
0,57
3.1 WEB 2.0
0,5
3.3 Zindywidualizowana oferta hotelowa
0,37
3.4 Ekologiczne miejsca i menu
0,33
3.2 Usługi online
0,3
3.12 Inicjatywy społeczne
0,3
3.7 Rozwój zasobów ludzkich
0,27
3.11 Ekologiczne miejsce pracy
0,27
3.5 Oferta wellness
0,1
3.6 Zdrowa żywność I styl życia
0,1
Jak wynika z przeprowadzonego badania, pracownicy hoteli i hosteli są
doświadczeni w kwestii równych i bezpiecznych warunków pracy oraz
odpowiedzialności pracodawcy. Aspekty ekologiczne, oferta wellness i rozwój
zasobów ludzkich zdecydowanie wymagają polepszenia.
Restauracje
3.8 Bezpieczne warunki pracy
0,66
3.1 WEB 2.0
0,66
3.2 Usługi online
0,6
3.9 Równe warunki pracy
0,47
3.7 Rozwój zasobów ludzkich
0,43
3.10 Odpowiedzialny pracodawca
0,4
3.12 Inicjatywy społeczne
0,4
3.11 Ekologiczne miejsce pracy
0,37
3.3 Zindywidualizowane menu
0,3
3.6 Zdrowa żywność i styl życia
0,27
3.4 Ekologiczne miejsca i menu
0,23
3.5 Oferta wellness
0,17
Pracownicy restauracji i barów posiadają doświadczenie w obszarach systemów
rezerwacji online i promocji w mediach społecznościowych. Wymagają
natomiast podniesienia kwalifikacji w zakresie zdrowej żywności i ekologicznych
miejsc i menu.
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
a
yw
at
j
c
i
In
na
cz
łe
o
sp
Ek
e
zn
gic
o
ol
m
ie
y
ac
pr
e
jsc
ca
w
po
Od
ln
zi a
ied
aw
od
ac
r
yp
W
a
du
wi
y
d
Zin
ow
liz
EB
0
2.
U
O
gi
słu
in
nl
e
an
rta
fe
o
a
w
elo
tu
o
h
m
a/
u
en
E
gic
lo
o
k
zn
em
jsc
ie
m
ai
u
en
ta
er
Of
W
Zd
w
ro
s
es
ln
el
yw
aż
n
ow
dr
iz
ć
oś
ia
yc
lż
y
t
ys
Hotele
ów
ob
as
z
ój
zw
Ro
k
dz
lu
ich
e
zn
ec
pi
z
Be
w
ar
ki
un
Restauracje
y
ac
pr
w
Ró
ne
p
ki
un
r
wa
cy
ra
Usługi, problemy i luki w wiedzy - doświadczenenie
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Rozdział 4. Innowacyjne umiejętności
Sekcja 4 kwestionariusza wymienia niektóre innowacyjne umiejętności, które mogą
posiadać menedżerowie sektora HORECA. Zastosowana została ta sama metodyka,
co w poprzednich rozdziałach. Im większy wskaźnik, tym większa samoocena
menedżerów,
Hotele
4.3 Umiejętność pracy w zespole
4.2 Znajomość języków obcych
4.5 Adaptowanie się do zmian
4.6 Rozwiązywanie problemów
4.1 Zarządzanie międzykulturowe
4.7 Komputer/ICT
4.8 Dostosowanie do nowej sytuacji pracy
4.4 Innowacyjność
0,8
0,63
0,63
0,63
0,6
0,6
0,6
0,53
Mendżerowie hoteli i hosteli czują się doświadczeni w kwestii pracy w zespole.
Pozostałe umiejętności zostały sklasyfikowane bardzo wąsko. Wskaźnik wahał się
między 0,53 a 0,63.
Restauracje
4.3 Umiejętność pracy w zespole
4.2 Znajomość języków obcych
4.7 Komputer/ICT
4.6 Rozwiązywanie problemów
4.4 Innowacyjność
4.1 Zarządzanie międzykulturowe
4.8 Dostosowanie do nowej sytuacji pracy
4.5 Adaptowanie się do zmian
0,77
0,77
0,77
0,7
0,7
0,67
0,63
0,5
Właściciele/menedżerowie restauracji i barów czują się doświadczeni w kwestii
innowacyjnych umiejętności. Jedynie zdolność adaptowania się do zmian w
środowisku biznesowym wymaga dodatkowego treningu.
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Rozdział 5. Nauka i Szkolenia
Celem sekcji 5 kwestionariusza było zidentyfikowanie trudności i barier w kwestii
szkoleń i rozwoju. W tym pytaniu ankietowani mieli możliwość zaznaczenia wielu
odpowiedzi. Niestety, w dostarczonym kwestionariusza brakowało jednego pytania
dotyczącego preferowanych form treningu/szkolenia (było ono dostępne tylko w
kwestionariuszu online). Jednak biorąc pod uwagę takie trudności jak brak motywacji
i czasu, szkolenia online wydają się najłatwiej dostępną i najwygodniejszą formą
szkolenia.
10
9
liczba odpowiedzi
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Brak motywacji
Harmonogram
programów
szkoleniowych
Dopasowanie
dostępnych
programów
szkoleniowych do
potrzeb organizacji
Koszt szkolenia
Czas potrzebny na
szkolenie
brak informacji o
programach
szkoleniowych
Brak miejsca do
przeprowadzenia
szkolenia
Hotele
Restauracje
Wykres 5. Samoocena umiejętności menedżerów HORECA
Analiza danych wykazała, że najczęstszą przeszkodą w rozwoju pracowników są
koszty szkoleń (opcja ta została wybrana przez 6 z 10 menedżerów branży
hotelarskiej i 9 z 10 z branży gastronomicznej). Innymi, widocznymi barierami są:
brak informacji na temat dostępnych programów szkoleniowych (12 odpowiedzi), ich
jakość i dopasowanie do potrzeb firm (13 odpowiedzi) oraz brak czasu na
przeprowadzenie szkoleń (10 odpowiedzi).
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Rozdział 6. Podsumowanie
Wyniki badania przeprowadzonego wśród menedżerów hoteli, hosteli, restauracji i
barów w Łodzi wykazują, że obecnie dostępne programy szkoleniowe są niespójne,
niedostosowane do potrzeb w/w przedsiębiorstw. W obu sektorach, menedżerowie
napotykają wiele przeszkód, które blokują zarówno ich, jak i ich pracowników przed
rozwojem. Ponadto czują się niepewnie w ciągle zmieniającym się środowisku
biznesowym i wymagają podniesienia kompetencji w kwestii umiejętności
innowacyjnych. Analizując aspekty z sekcji 2 i 3 kwestionariusza, rozwój zasobów
ludzkich wydaje się najbardziej zaniedbany (wysoka ważność danego aspektu, przy
jednoczesnym niskim doświadczeniu). Ponadto, menedżerowie w obu sektorach nie
zwracają uwagi na kwestie ekologii, co powinno zostać uwzględnione przy
przygotowywaniu programów szkoleniowych.
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Aneks 1.
Tabele
Tabela 1. Usługi, problemy i luki w wiedzy – znaczenie
RESTAURACJE
HOTELE
Sekcja Pytanie
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Nieważne
Ilośc
W%
odpowiedzi
0
0
0
0
0
0
3
30
4
40
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
Nieważne
Sekcja Pytanie
Ilośc
%
odpowiedzi
3.1
0
0
3.2
1
10
3.3
2
20
3.4
2
20
3.5
4
40
3.6
1
10
3
3.7
0
0
3.8
0
0
3.9
0
0
3.10
0
0
3.11
2
20
3.12
0
0
Dość ważne
Ważne
Bardzo ważne
Liczba
Ilośc
W
Ilośc
W
Ilośc
W odpowiedzi
odpowiedzi % odpowiedzi % odpowiedzi %
0
0
6
60
4
40
10
0
0
5
50
5
50
10
6
60
4
40
0
0
10
7
70
0
0
0
0
10
6
60
0
0
0
0
10
9
90
0
0
0
0
10
2
20
7
70
1
10
10
1
10
6
60
3
30
10
0
0
5
50
5
50
10
0
0
5
50
4
40
10
7
70
1
10
1
10
10
5
50
2
20
1
10
10
Dość ważne
Ważne
Bardzo ważne
Liczba
Ilośc
Ilośc
Ilośc
odpowiedzi
%
%
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi %
1
10
4
40
5
50
10
1
10
7
70
1
10
10
2
20
3
30
3
30
10
3
30
3
30
2
20
10
5
50
1
10
0
0
10
7
70
1
10
1
10
10
2
20
5
50
3
30
10
0
0
6
60
4
40
10
2
20
3
30
5
50
10
0
0
6
60
4
40
10
4
40
3
30
1
10
10
6
60
2
20
2
20
10
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Tabela 2. Usługi, problemy i luki w wiedzy - doświadczenie
HOTELE
Sekcja Pytanie
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
RESTAURACJE
Sekcja Pytanie
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Brak doświadczenia Początkujący
Kompetentny
Doświadczony
Liczba
Ilośc
Ilośc
Ilośc
Ilośc
%
%
%
% odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
0
0
2
20
6
60
2
20
10
0
0
4
40
4
40
2
20
10
2
20
7
70
1
10
0
0
10
6
60
2
20
1
10
1
10
10
5
50
5
50
0
0
0
0
10
3
30
6
60
1
10
0
0
10
0
0
7
70
3
30
0
0
10
1
10
3
30
1
10
5
50
10
0
0
2
20
6
60
2
20
10
0
0
3
30
6
60
1
10
10
0
0
9
90
1
10
0
0
10
3
30
5
50
2
20
0
0
10
Brak doświadczenia Początkujący
Kompetentny
Doświadczony
Liczba
Ilośc
Ilośc
Ilośc
Ilośc
%
%
%
% odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
0
0
2
20
6
60
2
20
10
0
0
4
40
4
40
2
20
10
2
20
7
70
1
10
0
0
10
6
60
2
20
1
10
1
10
10
5
50
5
50
0
0
0
0
10
3
30
6
60
1
10
0
0
10
1
10
7
70
3
30
0
0
10
0
0
3
30
1
10
5
50
10
0
0
2
20
6
60
2
20
10
0
0
3
30
6
60
1
10
10
1
1
9
90
1
10
0
0
10
3
30
5
50
2
20
0
0
10
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
Tabela 3. Samoocena umiejętności
Brak doświadczenia
HOTELE
Sekcja Pytanie
4
Doświadczony
Ilość
ospowiedzi
%
Ilośc
odpowiedzi
%
Ilośc
odpowiedzi
%
Ilośc
odpowiedzi
%
4.1
0
0
2
20
6
60
2
20
10
4.2
0
0
0
0
7
70
3
30
10
4.3
0
0
0
0
7
70
3
30
10
4.4
0
0
6
60
3
30
1
10
10
4.5
1
10
4
40
4
40
1
10
10
4.6
0
0
1
10
7
70
2
20
10
4.7
0
0
1
10
5
50
4
40
10
4.8
0
0
2
20
7
70
1
10
10
Brak doświadczenia
RESTAURACJE
Kompetentny
Ilośc
odpowiedzi
Początkujący
Kompetentny
Doświadczony
Ilośc
%
odpowiedzi
Ilośc
%
odpowiedzi
%
Ilość
ospowiedzi
4
40
4
40
2
20
10
0
3
30
5
50
2
20
10
0
0
1
10
4
40
5
50
10
4.4
0
0
6
60
2
20
2
20
10
4.5
0
0
4
40
3
30
3
30
10
4.6
0
0
2
20
7
70
1
10
10
4.7
0
0
3
30
6
60
1
10
10
4.8
0
0
2
20
8
80
0
0
10
Sekcja Pytanie
4
Początkujący
Ilośc
odpowiedzi
%
Ilośc
odpowiedzi
4.1
0
0
4.2
0
4.3
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Podobne dokumenty