w rviar`ę w nabycie władzy prawomocnej mocą prawnego lub boski

Transkrypt

w rviar`ę w nabycie władzy prawomocnej mocą prawnego lub boski
;łx
M. Weber
Na rrrieiScu chal.yzmatycznego twtlr.zenia pl.aw oL.'aZ zarządza_
nilL Spl.,Łł\Ą/()waneg() pL,zez nosiciela chal'yzmy iub administrację o kwalifikaclach clrar.yzmatycznych poi.awia się autol'ytet ..utrwalonego mnlemarria'. (Prci.judtzten) i pt'ecedensow-. ktor.vch pot'zqdki te bronią lub też. ktore
ztlstają inr prz5zpisane. (2) Pr-;przez pr'zekształcenie Się charyzmatycznego
zespołlt zarządzającegrl. zespołu uczniow lub zlł,'olenniktlw. \^I zespÓł legalnr- lub stanrlwy. r,n; drtldze zawł'aszczenia welł,nętt,znych lub zespcllonycIl z pr.zvwileiami (1enna. pr'ebend5') prar,'', władzy. (3) P<>przez pfzekształcenie SenSu sernrei chat.vzntr,. Decydulącv jest tu sposrib rozstrzlignięcia paiącei . Ze względow ideologicznych a także (często gł wnie) mater.ia1n.,vch. kuestii sukcesjt. Kwestię tę mozna rozstrzygać na rozne Sposob5l: bier.rre oczekir,t'anie na pojawienie się ll()wego rvładcy. ktor'egcl' cechy
char.yz-n.ratyczne Są ,iuz uvlierzytelnione lub ktore on po prostu posiada.
zmienia się w aktywne działanie na L-ZecZ,znalezienia go. szczegolnie. gdy
jego PrzViści'esię odwleka. a z trwałościqo.rgan\zac1i panowania wiqz4 Się
pol.Ządkć)u'.
powazne intelesy.
Działanie to przvbiera postać:
a) poszukiwania oznak kwalifikacji charyzmatycznych. Omal czystym
typem takiegrl postępowani,a jest poszukiwanie nowego Dalai Lamy. Ściś1e
clsobrlwv. niezwykły charak.ter charyzm"n" przekształca Się w ten sposÓb
w pewnq iakość.ktÓrei występowanie ustala się w oparciu o zasady:
b) od.wołania się do wY]'oczni. do losu lub innych technik desygnowania. Wiara w osobę wyposazoną w kwalifikacie charyzmatyczne przekształca się w ten sposob w wiafę w odpowi'edniq technikę:
c) desygnow,ania osoby posiadaiAcej kwalifikacie charyzmatyczne, czego dokonują:
1) sam nosiciel charyzmy desygnowani.e następcy. forma bardzo
często stosowana zarÓwno p72ez prorokÓw iak przez władcÓw woiennych.
Wiar:a w prawomocność samej charyzrny przekształca się w ten sposÓb
w rviar'ę w nabycie władzy prawomocnej mocą prawnego lub boski'ego
or-zeczenia:
2) uczniowie 1ub zwolennicy posiadajqcy kwalifikacje charyzmatyczne
pod warunkiem. że doł4cza się do tego' uznanie wspÓlrroty religiinej iub
militarnei. Przekonanie. że chodzi tu o prawo ..wyboru'' lub .,wyboru
wstępnego'' iest SpTawa w tym postępowaniu wtÓrnq. To wspołczesne pojęcie jest zgoła owei procedurze nie 'Znane. Nie chodzi tu. w myśipierwo'tnei idei. o ..głosowanie'' na kandydatÓw. między ktorvmi moal,a dokonać
swobodnego wybol.u, lecz o ustalenie i uznanie ..tolościlłego,,'uvładcy, po,tlsoł,anego .iako człorviek o kwalifikacjach charyzmatycznych, by być następcą. ..Fałszywy'' wybÓ1 byłby więc nieprawościąv(7ymagajqcą pokulv.
Obowiązywał tu istotny postulat jednomyślności.jej bl.'ar byłby błqdzenienr i sł.abościa'

Podobne dokumenty