Europejska Sieć Migracyjna Rada Europejska w sprawie tragedii na

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Rada Europejska w sprawie tragedii na
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/11229,Rada-Europejska-w-sprawie-tragedii-na-Lampedusie.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:23
Rada Europejska w sprawie tragedii na
Lampedusie
„Zapobieganie, ochrona i solidarność” to trzy zasady, którymi
kierować się będzie Rada Europejska planując działania w celu
zapobieżenia kolejnej tragedii na Morzu Śródziemnym.
Podczas ostatniego spotkania
przywódcy państw unijnych
(w dniach 24-25 października
br.) podkreślili również
potrzebę:
●
●
●
●
●
zajęcia się podstawowymi
przyczynami przepływów
migracyjnych poprzez
zacieśnienie współpracy z
© Designer_Andrea - Fotolia.com
krajami pochodzenia,
tranzytu (w tym poprzez unijne wsparcie rozwojowe i skuteczną
politykę powrotową),
ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi (w
szczególności UNHCR i IOM) w zainteresowanych państwach trzecich,
zintensyfikowania zwalczania handlu ludźmi i przemytu ludzi na
terytorium państw członkowskich UE, ale również w krajach
pochodzenia i tranzytu,
nasilenia działań unijnej agencji ds. ochrony granic Frontexu w
rejonie Morza Śródziemnego i wzdłuż południowo-wschodnich granic
oraz
szybkiego wdrożenia nowego europejskiego systemu nadzorowania
granic (EUROSUR), który przyczynić się ma do lepszego wykrywaniu
statków i nielegalnych wjazdów.
W perspektywie krótkoterminowej, Rada Europejska podjęła decyzję o
lepszym wykorzystaniu obecnie istniejących i realizowanych unijnych
polityk i narzędzi w zakresie przeciwdziałania nielegalnej imigracji oraz
ochrony granic. W tym celu, zobowiązała nowo utworzoną grupę
zadaniową ds. Morza Śródziemnego (kierowaną przez Komisję
Europejską i angażującą państwa członkowskie, agencje UE i ESDZ) do
przygotowaniem konkretnych propozycji działań priorytetowych, na
podstawie których Rada podejmie decyzje operacyjne na kolejnym
posiedzeniu w dniach 5–6 grudnia 2013 r.
Kwestie migracji i azylu w szerzej i bardziej długoterminowej
perspektywie politycznej mają być następnie omawiane w czerwcu
2014 r. – wtedy też określone zostaną strategiczne wytyczne
dotyczące dalszego planowania ustawodawczego i operacyjnego w
obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
STRONA GŁÓWNA EMN
Podsumowując spotkanie, przewodniczący Rady Herman Van Rompuy
podkreślił, że "wszyscy przywódcy zgodzili się, że trzeba dzielić
odpowiedzialność z krajami najbardziej dotkniętymi problemem
migracji". W istocie, doszło do widocznej zmiany w retoryce wyrażanej
podczas spotkań Rady Europejskiej i po raz pierwszy wszyscy unijni
przywódcy podzielili tak otwarcie ideę solidarności w „dzieleniu się”
odpowiedzialnością za przepływy migracyjne do UE. Faktyczną
gotowość do wcielenia tej idei w życie pokażą jednak kolejne tygodnie.
Pełen tekst przyjętych przez Radę Europejską konkluzji znajdą Państwo
tutaj.