Bez wiary nie ma Ŝadnej sprawiedliwości

Transkrypt

Bez wiary nie ma Ŝadnej sprawiedliwości
TV - Program z 10.08.2008 (Nr. 793)
Bez wiary nie ma Ŝadnej sprawiedliwości*
Von Pastor Wolfgang Wegert ©
Kazanie: „UwaŜamy bowiem, Ŝe człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę,
niezaleŜnie od uczynków zakonu."
(Rzymian 3, 28)
Przypomnijmy sobie główny tekst dla tej części kazania z Rzymian 8, 30, który opisuje w
kolejności zbawienne doświadczenie a brzmi on: „A których przeznaczył, tych i powołał, a
których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił”.
Ostatnio rozmawialiśmy o wyśmienitym usprawiedliwieniu, które otrzymaliśmy jako
niezasłuŜony podarunek od Chrystusa. PoniewaŜ my sami nie moŜemy zasłuŜyć przed Bogiem
na obowiązującą przed nim sprawiedliwość, Pan po prostu przeniósł na nas sprawiedliwość
Chrystusa i zapisał nam ją dla naszego dobra. Ten waŜny, sądowy akt pociąga za sobą taki
skutek, Ŝe jesteśmy przed WszechpotęŜnym Bogiem tak samo sprawiedliwi jak Chrystus.
Pomiędzy sprawiedliwością Chrystusa a sprawiedliwością, którą nam przypisał z łaski nie ma,
więc Ŝadnej róŜnicy!
Uczyliśmy się równieŜ, Ŝe warunek usprawiedliwienia związany jest z wiarą, dlatego nasz
wejściowy werset brzmi: „UwaŜamy bowiem, Ŝe człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę,
niezaleŜnie od uczynków zakonu” (Rzymian 3, 28). Co jednak dokładnie oznacza - „być
usprawiedliwionym przez wiarę”?
Wiara jest kanałem
MoŜemy sobie wiarę przedstawić jako kanał lub wodociąg, przez który płynie do nas BoŜa
sprawiedliwość.
Wyobraźcie sobie, Ŝe przeprowadziliście się do nowego domu i potrzebujecie wody z
przedsiębiorstwa wodociągowego. Przyjmijmy, Ŝe to przedsiębiorstwo byłoby dla was tak hojne,
Ŝe dostarczałoby wam wodę bezpłatnie, podobnie jak Bóg podarował nam sprawiedliwość
Chrystusa za darmo i w wolności. Ale jak wodę dostarczyć do domu? W filiŜance? Nie - jest do
tego potrzebne przedsiębiorstwo wodociągowe, połączenie, przez które moŜe płynąć woda. To
stanowi warunek dopływu.
Arche
Gemeindend Missionswerk ARCHE e.V.
Doerriesweg 7 • D-22525 Hamburg (Sterlingen)
Tel.: +49 (0)40/54 70 50 • Fax: +49 (0)40/54 70 52 99
[email protected] • www.arche-gemeinde.de
Bankverbindungen
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel • Konto-Nr. 113522 • BLZ 210 602 37
Schweiz: Postgiroamt Basel • Konto-Nr. 40-10270-9
Österreich: P.S.K. Österreichische Postsparkasse • Konto-Nr. 7726.796
Strona 2 - TV-Program / 793 „Bez wiary nie ma Ŝadnej sprawiedliwości“
Podobnym rozwiązaniem dopływu sprawiedliwości Chrystusa do naszych serc a jest nasza wiara. Tak jak bez wodociągu nie popłynie Ŝadna woda, tak bez wiary nie popłynie Ŝadna
sprawiedliwość, dlatego Hebrajczyków 11, 6 mówi: „Bez wiary zaś nie moŜna podobać się
Bogu”.
Oznacza to, Ŝe kto chce od Boga otrzymać zbawienie i błogosławieństwo, ten musi wierzyć,
musi mieć jedna drogę, jeden kanał, jedne drzwi, przez które moŜe popłynąć błogosławieństwo
od Boga. Ale jak moŜe dojść do ciebie ten BoŜy podarunek, jeśli ty sam się marnujesz,
zamykasz się, i nie wierzysz? Dlatego w Słowie BoŜym jest powiedziane: „Albowiem sercem
wierzy się ku usprawiedliwieniu” (Rzymian 10, 10).
Więc przychodzi to przez wiarę, poniewaŜ przed Bogiem nie moŜna być sprawiedliwym
poprzez dobre uczynki, lecz tylko przez wiarę. Ludzie, którzy tej wiary nie mają, nigdy nie
będą mogli utrzymać się przed Bogiem, nawet, jeśli są dobrymi ludźmi.
Wiara nie jest zasługą
Teraz musimy zwrócić uwagę na często występujące nieporozumienie. Wielu rozumie wiarę
tak, jakby była ona powodem sprawiedliwości, jakby własna wiara usprawiedliwiała. Dlatego
próbują, podobnie jak przez uczynki - z samych siebie wytworzyć wystarczającą ilość wiary.
Ale nie nasza wiara nas usprawiedliwia, lecz Bóg nas usprawiedliwia, dając nam środki, aby
wierzyć.
Jeszcze raz weźmy to porównanie o przedsiębiorstwie wodociągowym. Ono powiadamia ciebie,
Ŝe chce do ciebie dostarczyć za darmo wodę, podobnie jak Bóg bezpłatnie, podarowuje tobie
sprawiedliwość Chrystusa. Ale to nie wystarcza. Przedsiębiorstwo wodociągowe dodatkowo
chce załoŜyć tobie bezpłatnie instalację do domu. Tak samo Bóg dostarcza nie tylko swą
sprawiedliwość w wolności, lecz równieŜ instalację. Do podarowanej sprawiedliwości instaluje
takŜe wiarę jako kanał, przez który przepływa do ciebie sprawiedliwość Jezusa. To oznacza, Ŝe
wiara jest wolnym, niezapracowanym podarunkiem, dlatego Biblia mówi: „Albowiem łaską
zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: BoŜy to dar” (Efezjan 2, 8).
Jeśli wiary nie rozumiemy jako podarunek ale jako dzieło, to np.: przedsiębiorstwo
zaopatrywania w wodę powiadomi ciebie : „Jeśli połoŜyłeś wodociąg pod swój dom, to my
dostarczymy tobie bezpłatnie wodę!” Analogicznie Bóg do nas powie: „Jeśli przydzieliłeś
wystarczającą ilość wiary ja dostarczę tobie bezpłatnie sprawiedliwość”. Ale Bóg tak nie mówi,
Jego przesłaniem jest: „Ja dostarczam tobie zarówno sprawiedliwość jak i wiarę!” Czy nie jest
to wspaniałe?
Ludzie, którzy tego prawdziwie nie zrozumieli, chcą sami kierować wyznaniem wiary,
zakładając, Ŝe wprowadzając wielką wiarę zaimponują Bogu i zapracują na swoją
sprawiedliwość. Kto tak działa, czyni z Biblijnej wiary ludzkie dzieło i w końcu dobra
działalność staje się tym, przez co chce się być zbawionym.
Ewangelia jednak objawia: To wszystko jest łaską. Sprawiedliwość Chrystusa jest podarunkiem
i takŜe to, co kieruje wodociągiem, a mianowicie wiara, przez którą płynie sprawiedliwość, jest
nam zainstalowana w wolności i bezpłatnie. Podsumowując: Obie są waŜne i obie podarowuje
Bóg: woda i rurociąg, czyli sprawiedliwość i wiara! Nie uratuje nas nasza wiara, lecz ratuje nas
Bóg - poprzez wiarę.
„Co ja mam wtedy robić?” – nie którzy wołają w swoich sercach. To całkiem proste: odkręć
kran i pozwól przez wiarę płynąć sprawiedliwości! Ciesz się z tego wspaniałego zaopatrzenia,
które Bóg daje tobie bez twojej pracy. Módl się, chwal Boga i dziękuj mu.
Dlaczego Bóg wybrał wiarę?
Dlaczego Bóg wybrał akurat wiarę, przez którą ma do nas płynąć usprawiedliwienie? Dlaczego
sprawiedliwość przychodzi do nas tylko przez wiarę? Dlaczego nie jest powiedziane, Ŝe Bóg
usprawiedliwia tych, którzy Go miłują? Albo są radośni? Albo, dlaczego obowiązująca przed
Bogiem sprawiedliwość nie przychodzi przez pokorę? Dlaczego przychodzi tylko za
pośrednictwem wiary?
Strona 3 - TV-Program / 793„Bez wiary nie ma sprawiedliwości“
Bóg wybrał wiarę, poniewaŜ przez nią stwarza właściwy charakter serca, który jest
przeciwieństwem wiary w samego siebie. Jak przychodzimy do Chrystusa mówimy wówczas:
„Poddaję się! Nie chcę więcej polegać na sobie samym i budować na moich dobrych uczynkach.
Nie chcę nigdy więcej być uzaleŜnionym od samego siebie, poniewaŜ nie mogę sam siebie
uczynić sprawiedliwym przed Bogiem. Dlatego polegam całkowicie i w pełni na Tobie, Jezu.
Jesteś moją sprawiedliwością, którą powaŜa niebiański Ojciec”.
PoniewaŜ istota wiary polega na tym, Ŝe nie buduję dłuŜej na sobie, lecz potrafię być całkowicie
uzaleŜniony od Boga, a On w odpowiedzi jest szczególnie dobry i podarowuje BoŜą sprawiedliwość.
Wiara zaświadcza: „Ja nic nie mogę, ja nic nie mam, ja jestem bankrutem!” Potem wiara
błagalnie wyciąga swoje ramiona do Jezusa i woła: „Potrzebuję twojej sprawiedliwości, proszę
podaruj mi ją z łaski!” Taka postawa serca podoba się Bogu. Dlatego tak mówi Biblia: „Przeto
obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski”(Rzymian 4, 16).
Z tego powodu reformatorzy tak niesamowicie na to połoŜyli nacisk, Ŝe nasze usprawiedliwienie
nie przychodzi przez wiarę plus jakieś dodatkowe dobre uczynki, lecz tylko przez samą wiarę.
Chciałbym jeszcze pozwolić wypowiedzieć się biblijnym słowom: „Albowiem łaską zbawieni
jesteście przez wiarę, i to nie z was; BoŜy to dar: Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”
(Efezjan 2, 8-9). W Liście do Galacjan czytamy: „Wiedząc wszakŜe, Ŝe człowiek zostaje
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w
Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z
uczynków zakonu, poniewaŜ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony Ŝaden człowiek”
(Galacjan 2, 16).
Z tego powodu w historii kościoła zawsze była kłótnia - czy wiara idzie wraz z tradycją,
kościelnym rytuałem, religijnym przepisem lub szczególnym zachowaniem. JeŜeli prawdziwie
chcemy zrozumieć Ewangelię to jej kwintesencją jest: sama wiara bez uczynków zakonu. Dla
Ap. Pawła było to bardzo waŜne.
Dzisiaj, jak dawniej chrześcijańscy nauczyciele wykładają zawsze w tradycji, modnych statusach
i regułach, Ŝe, aby podobać się Bogu, musimy na to sobie zasłuŜyć. Ale Ap. Paweł powiedział:
„Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej którą
myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty” (Galacjan 1, 8). To znaczy: Kto do Ewangelii
chce wmieszać konieczność uczynków i ludzkie zasługiwanie, ten chce wypaczyć BoŜe
zbawienie.
Kto ma większe szanse na wejście do nieba: wysoce powaŜany odbiorca Nagrody Nobla czy
jakiś kryminalista?
Jeden duŜo uczynił, aby przeciwdziałać biedzie socjalnej społeczeństw na świecie, podczas gdy
ten drugi ma moŜe nawet ludzkie Ŝycie na sumieniu. Kto wypadnie lepiej przed Bogiem? Ten
dobry człowiek, czy ten zły? Ja wam mówię: Bóg nie robi róŜnicy w spojrzeniu na osobę. Jak
ktoś chce być zbawiony to nie idzie przez dobre uczynki, lecz tylko przez łaskę wiary:
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: BoŜy to dar” (Efezjan 2, 8).
Gdy Jezus spotkał paru ludzi, którzy pozwolili sobie mierzyć swoją poboŜność na podstawie
dobrych uczynków, opowiedział im następujące porównanie: „Dwóch ludzi weszło do świątyni,
aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się modlił w duchu: BoŜe,
dziękuje Ci,Ŝe nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołoŜnicy albo teŜ jak ten oto celnik.
Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka
i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: BoŜe bądź miłościw
mnie grzesznemu! Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś
nie: bo kaŜdy, kto siebie wywyŜsza będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony”
(Łukasz 8, 10-14)
Strona 4 - TV-Program/ 793 „ Bez wiary nie ma sprawiedliwości”
Kto polega na sobie samym i swoich uczynkach, ten jest zgubiony. Ale kto wyznaje: „Ja nie jestem
nic warty, BoŜe bądź miłościw mnie grzesznemu!”, ten całkowicie polega na zasłudze Chrystusa,
który jest usprawiedliwieniem. W imieniu Jezusa! Amen.
*Przekład z języka niemieckiego; kazanie prof. Wolfgang Wegert © z Hamburga (Niemcy)
*Uwaga – wszystkie dotychczasowe kazania dostępne są takŜe na stronie internetowej: www.arka-misja.pl
Teraz moŜesz takŜe zamówić sobie bezpłatny Newsletter. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie!