Prezes Stowarzyszenia „Lokomotywa” ogłasza nabór na specjalistę

Transkrypt

Prezes Stowarzyszenia „Lokomotywa” ogłasza nabór na specjalistę
Projekt „Kobieta przedsiębiorcza to Ja”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Prezes Stowarzyszenia „Lokomotywa”
ogłasza nabór na specjalistę ds. księgowych w ramach projektu partnerskiego
pn. „Kobieta przedsiębiorcza to Ja”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr sprawy: SL-PZP/1/POKL/286/13
Poszukujemy osoby na następujące stanowisko w projekcie:
1. Specjalista ds. księgowych
Wymagania niezbędne
wykształcenie minimum średnie (preferowany profil ekonomiczny);
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe;
min.3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą finansowoksięgową;
znajomość zasad rachunkowości, (preferowana wiedza w zakresie obsługi finansowo –
księgowej organizacji pozarządowych; w tym znajomość zasad ewidencjonowania
wydatków zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013);
znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Microsoft
Word, Excel i umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
Wymagania dodatkowe:
umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy;
Zakres umowy:
1) realizacja zadań związanych z obsługą finansowo-księgową projektu
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej na zasadach określonych
w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013;
przyjmowanie i ewidencja dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg
operacji;
prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji księgowej;
weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
sprawdzanie i opisywanie dokumentów finansowo-księgowych;
przygotowywanie danych księgowych do sporządzania bieżących sprawozdań, rozliczeń,
raportów;
Projekt „Kobieta przedsiębiorcza to Ja”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
monitorowanie wydatkowania budżetu projektu na poszczególnych zadaniach
i przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji budżetu projektu;
sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości o wydatkach
strukturalnych;
inne zadania nie wymienione powyżej a związane z obsługą finansowo - księgową
projektu.
Warunki zatrudnienia :
umowa zlecenie: w okresie od 1 marca 2013r. do 31 sierpnia 2013r. (wymagane min 12
godz. pracy miesięcznie)
Środki na sfinansowanie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Osoby spełniające powyższe warunki i zainteresowane współpracą powinny złożyć ofertę
wraz z dokumentami aplikacyjnymi (CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające
posiadane kwalifikacje i wykształcenie, zdobyte doświadczenie lub referencje, oświadczenie
o niekaralności, ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania) w zamkniętych
kopertach w siedzibie Stowarzyszenia „Lokomotywa”, Konary 72, 55-340 Udanin,
w godzinach od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r.
Na kopercie powinno być dopisane: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty
ds. księgowych”.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 668-83-69-92, lub adresem mailowym:
[email protected]
Prezes Stowarzyszenia „Lokomotywa”
Konary, dnia 20.02.2013 r.
Projekt „Kobieta przedsiębiorcza to Ja”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Dot. postęp. nr SL-PZP/1/POKL/286/13
Załącznik nr 1
OFERTA
Ja/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
z
siedzibą:......................................................................................................................................
składamy
niniejszą
ofertę
na
stanowisko
specjalisty
ds.
księgowych
w ramach projektu „Kobieta przedsiębiorcza to Ja” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- zgodnie
z zapytaniem ofertowym z dnia 20.02.2013 r.
Oferta na:
Stanowisko specjalisty ds. księgowości
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
….............................................. zł brutto* w tym cena za 1 godzinę …………zł brutto przy założeniu:
Liczba miesięcy -6
Maksymalna miesięczna liczba godzin-12
* W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena podana w
ofercie składanej przez taki podmiot jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny
zostaną potracone koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów
Zamawiający zobowiązany jest takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy).
........................................................
miejscowość i data
...............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy