MS EXCEL ΠPOZIOM zaawansowany

Komentarze

Transkrypt

MS EXCEL ΠPOZIOM zaawansowany
KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN, ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu
Nr referencyjny programu
pomocowego:
Nr projektu
Miejsce organizacji
Termin realizacji projektu
„Profesjonalna identyfikacja potrzeb szkoleniowych szansą na rozwój
pracowników”
Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1/POKL/8.1.1/2008
Projekt organizowany na terenie województwa mazowieckiego
od
01.07.2009 r.
do
31.10.2010 r.
Deklarujemy udział pracownika/ów
Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………..….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….......
Telefon:………………………………………………… E-mail:………………………………………….
NIP: …………………………………….. REGON: …………………………………. PKD: ………….…
Rodzaj przedsiębiorstwa: małe/średnie/duŜe1
w szkoleniu:
MS EXCEL – POZIOM ZAAWANSOWANY
Organizowanym w ramach Projektu szkoleniowego „Profesjonalna identyfikacja potrzeb szkoleniowych
szansą na rozwój pracowników” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
TERMIN SZKOLENIA: 26-27 sierpnia 2010r.
MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Edukacji Sp. z o. o., Płock, ul. Kobylińskiego 25
DANE UCZESTNIKÓW:
1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………….. E-mail:…………………………………………
2. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………….. E-mail:…………………………………………
3. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………….. E-mail:…………………………………………
UDZIAŁ PRACOWNIKA W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
NIEZALEśNIE OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis konferencyjny podczas przerw, lunch oraz
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają przedsiębiorstwa,
które biorą udział we wszystkich 3 etapach projektu.
……………………………………………………………………………….
Podpis i Pieczątka
1
niepotrzebne skreślić
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
1
MS EXCEL POZIOM ZAAWANSOWANY
1. Optymalizacja środowiska pracy:
a. zarządzanie paskami narzędzi
b. zarządzanie ustawieniami osobistymi uŜytkownika
c. opcje wyświetlania arkuszy, obiektów i danych
d. ustawienia przeliczania.
2. Budowanie złoŜonych funkcji:
a. adresowanie komórek w formułach i funkcjach
b. zagnieŜdŜanie funkcji
c. funkcje własne uŜytkownika
d. narzędzie szukania wyniku.
3. Praca z bazami danych:
a. operacje na danych w tabelach
b. złoŜone filtrowanie tabel
c. kwerendy baz danych
d. budowanie i stosowanie formularzy
e. stosowanie tabel przestawnych.
4. Praca z danymi zewnętrznymi:
a. import danych z róŜnych formatów plików
b. ustawienia importu danych
c. łącza do danych zewnętrznych
d. konsolidacja danych pochodzących z wielu arkuszy
e. import danych ze stron www
f. praca grupowa w sieci komputerowej
g. z wykorzystaniem narzędzia solver.
5. Graficzna prezentacja danych:
a. wykresy złoŜone (dwuosiowe)
b. analiza linii trendu i jej dopasowania
c. wykresy oparte na tabelach przestawnych.
6. Stosowanie makropoleceń:
a. rejestrowanie czynności powtarzalnych
b. wywoływanie makra z poziomu arkusza
c. wykorzystanie elementów sterujących
d. wprowadzenie do języka VBA.
7. MS Excel w biznesie:
a. wyliczenia amortyzacji
b. kalkulacja oprocentowania kredytów i lokat
c. szacowanie wartości przyszłych i obecnych inwestycji
d. kalkulacje okresu zwrotu
e. analizy sprzedaŜy, kosztów, naleŜności
f. budowanie modeli wielowariantowych z uŜyciem scenariuszy
g. zadania optymalizacyjne.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
2