Katralog ZERUST Flange Savers

Transkrypt

Katralog ZERUST Flange Savers
Osłony antykorozyjne ZERUST VCI kołnierzy i zaworów
WYDŁUŻENIE ŻYCIA KOŁNIERZY, ZAWORÓW I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH
K lie nc i NTIC z b ranż y
ropy i g azowej
t
t
t
t
t
t
t
t
t
1FUSPCSBT#SB[ZMJB
&NJSBUFT1FUSPMFVN1SPEVDUT
$PNQBOZ&11$0
;KFEOPD[POF
Emiraty Arabskie
$POPDP1IJMJQT64"
4IFMM.BMF[KB
4IFMM'JMJQJOZ
&YYPO.PCJM64"
#BLFS)VHIFT64"
)BMMJCVSUPO64"
4DIMVNCFSHFS.BMF[KB
FLANGE SAVERS™ –
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
;OBD[OFTLSØDFOJFD[BTV
konserwacji
.PƒMJXPžŗ[NOJFKT[FOJBLPT[UØX
konserwacji o ponad połowę*
4[ZCLJJ’BUXZNPOUBƒPSB[
wymiana
/JFTŕXZNBHBOFƒBEOF
urządzenia elektryczne ani
ogrzewanie
.POUBƒOJFXZNBHB
specjalistycznego treningu ani
certyfikacji
$[BTFLTQMPBUBDKJEPXZNJBOZ
1-2 lata
[BMFƒZPEXZNBHBŴLMJFOUB
%PTUŢQOFXLPMPSBDI
umożliwiających dopasowanie
do rurociągów
-PUOFJOIJCJUPSZLPSP[KJTŕ
[BBLDFQUPXBOFQS[F['%"64"
jako nietoksyczne
0EQPSOFOBQSPNJFOJPXBOJF67
i trudne warunki klimatyczne
*Wyniki uzyskane przez różnych klientów
mogą się różnić
0905-00426_20080818 - Zerust Flange Savers Brochure_PL_KRS.indd 1
Informacja o produkcie
Odcinki rurociągów do przekazu ropy, gazu i innych produktów są łączone za pomocą kołnierzy
i połączFŴTQBXBOZDIS؃OJŕDZDITJŢXJFMLPžDJŕCVEPXŕJNBUFSJB’BNJ.JFKTDBQP’ŕD[FŴD[ŢTUPVMFHBKŕ
korozji pod wpływem agresywnego otoczenia przemysłowego i trudnych warunków pracy będących
ƑSØE’FNQPXBƒOZDIQSPCMFNØXFLTQMPBUBDZKOZDIJQSPCMFNØX[XJŕ[BOZDI[CF[QJFD[FŴTUXFNLUØSF
OJFS[BELPQSPXBE[ŕEPQPOPT[FOJBQS[F[mSNZLPT[UØXS[ŢEVNJMJPOØXEPMBSØXSPD[OJF
Konwencjonalne metody zapobiegania korozji zewnętrznej obejmują malowanie kołnierzy, zaworów
i po’ŕD[FŴTQBXBOZDI/B’PƒPOFQPX’PLJTŕD[ŢTUPXTQPNBHBOFQS[F[PQBTLJPT’POZUBžNZQJBOLJMVC
LVCLJ[BXJFSBKŕDFTNBS.JNPUPXT[ZTULJF[XZNJFOJPOZDINFUPEPLB[B’ZTJŢ[BSØXOPOJFXZTUBSD[BKŕDF [ QPXPEV EVƒFK BXBSZKOPžDJ KBL J ESPHJF o KFžMJ LPT[UZ NBUFSJB’PXF J SPCPDJ[OZ Tŕ QSBXJE’PXP
PLSFžMPOF
4UBOEBSEPXF QSPHSBNZ LPOTFSXBDKJ OBKD[ŢžDJFK PCFKNVKŕ QS[ZHPUPXBOJF QPXJFS[DIOJ J XJFMPLSPUOF
SFHVMBSOF OBL’BEBOJF QPX’PLJ OB PCT[BSZ [ P[OBLBNJ LPSP[KJ 1PNJNP UP VT[LPE[FOJB QPXPEPXBOF
LPSP[KŕQPEXJFMPNBXBSTUXBNJQPX’PLJOBEBMQPTUŢQVKŕĽSVCZJOBLSŢULJLP’OJFS[ZOBMFƒZXZNJFOJBŗ
co 1-2 lata, a z upływem lat korozja postępuje aż do momentu, gdy konieczne jest odcięcie i wymiana
LP’OJFS[Z*OTUBMBDKFXNJFKTDBDIUBLJDIKBLQMBUGPSNZXJFSUOJD[FSBmOFSJF[BL’BEZDIFNJD[OFJPD[ZT[D[BMOJFžDJFLØXTŕOBKD[ŢžDJFKOBSBƒPOFOBUFHPSPE[BKVQSPCMFNZ[LPSP[Kŕ
RUROCIĄGI Z WIDOCZNĄ ZAAWANSOWANĄ
KOROZJĄ
NIESKUTECZNE ROZWIĄZANIA DO MINIMALIZACJI
KOROZJI
Korozja szczelinowa i osłabione połączenia spawane zagrażają wyciekami,
a zamarznięte łączniki wymagają czasochłonnej konserwacji
0XJKBOJFUBžNŕOJF
[BCF[QJFD[BžSVCBOJ
nakrętek, ani spawanych
szyjek
Malowanie zwykle jedynie
ukrywa skalę problemu
ROZWIĄZANIE ZERUST®
Od ponad 30 lat produkty Zerust®, zawierające lotne inhibitory korozji, skutecznie zabezpieczają podłoƒB NFUBMPXF X XJFMV HB’Ţ[JBDI QS[FNZT’V /PXF SP[XJŕ[BOJB ;FSVTU¥ 'MBOHF 4BWFST™ UP TQFDKBMOJF
[BQSPKFLUPXBOF PT’POZ [BJNQSFHOPXBOF JOIJCJUPSFN P X’BTOFK GPSNVMF ;FSVTU¥ [BQFXOJBKŕDZN
EPTLPOB’F[BCF[QJFD[FOJFQS[FELPSP[KŕLP’OJFS[Z[BXPSØXJQP’ŕD[FŴTQBXBOZDI
Flange Saver™ rura-rura
Flange Saver™ rura-zawór-rura
Cząsteczki
Metal
Technologia VCI
W trakcie przyznawania patentu
3P[XJŕ[BOJB;FSVTU¥'MBOHF4BWFST™TŕEPTUŢQOFXS؃OZDISP[NJBSBDIBCZVNPƒMJXJŗNPOUBƒOBSVSBDI
PS؃OFKžSFEOJDZEMBS؃OZDIDJžOJFŴPSB[EP[BXPSØXJLP’OJFS[Z[HPEOZDI[NJŢE[ZOBSPEPXZNJOPSNBNJ /JFTUBOEBSEPXF LT[UB’UZ J SP[NJBSZ NPHŕ CZŗ XZLPOBOF OB ƒZD[FOJF LMJFOUB 3P[XJŕ[BOJB 'MBOHF
4BWFST™NPHŕCZŗTUPTPXBOFXS؃OZDISPE[BKBDI[BL’BEØXQS[FUXØSTUXBDIFNJD[OFHPOQw rafineSJBDIQMBUGPSNBDIXJFSUOJD[ZDIUFSNJOBMBDI[BL’BEBDIDIFNJD[OZDIPD[ZT[D[BMOJBDIžDJFLØXJUE
2009-05-13 15:58:09
PR Z Y K Ł ADY
I N S TA L A C J I
SKUTKI KOROZJI
Awaria kołnierza spowodowana korozją może powodować wyciek produktu prowadzący do pożaru,
wybuchu i poważnych szkód w środowisku. W ramach działań mających na celu zapobieganie problemom tego typu firmy wydają miliony dolarów na programy konserwacji i kontroli obejmujące wyłączanie
i oczyszczenie rurociągów, czyszczenie, przygotowanie powierzchni, napełnianie i malowanie. Koszty
materiałowe i koszty robocizny związane z tymi pracami wydają się niewysokie w skali pojedynczego
urządzenia, jednak liczba wszystkich kołnierzy w zakładzie może wynosić tysiące, a po dodaniu do tego
wysokości strat z tytułu przestoju koszty osiągają znaczne wartości.
t
t
t
Terminal lądowy – ropociągi
t
t
t
t
Straty w twardej walucie
,PT[UZSPCPDJ[OZJ[BS[ŕE[BOJBQPOJFTJPOFX[XJŕ[LV
z konserwacją i wymianą
,PT[UCJFƒŕDZDINFUPE[BQPCJFHBOJB
,PT[UD[ŢžDJ[BNJFOOZDI
Koszty niematerialne
,PT[UZ[XJŕ[BOF[FTUSBUBNJQSPEVLDKJQPED[BT
konserwacji/przestoju z powodu usterki
;BHSPƒFOJFBXBSJŕ[BXPSØXJMVCSVSPDJŕHØXPEVƒZN
znaczeniu,
1PUFODKBMOFLPT[UZVTVXBOJBT[LØEXžSPEPXJTLV
,PT[UZCF[QJFD[FŴTUXBQSBDPXOJLØXJQPUFODKBMOF
koszty sądowe
Szacunkowa
wartość (USD)
#
Rodzaj kosztu
1
Koszt kołnierzy zamiennych
2
Koszt nakrętek i śrub
$8,00
3
Koszt farby
$4,00
$17,50
Szacunkowe roczne bezpośrednie koszty robocizny
Rodzaj kosztu
#
Szacunkowa
wartość (USD)
1
Przygotowanie, napełnianie i malowanie
$1,25
2
Zaplanowana wymiana kołnierzy
$2,00
3
Cięcie, spawanie śrub/kołnierzy
$4,00
Szacunkowy roczny koszt na 1 kołnierz = 36,40 $
Założenia:
t
t
t
Szacunkowe roczne bezpośrednie koszty materiałów
1S[FDJŢUOBžSFEOJDBSVSPDJŕHVwJQBSBLP’OJFS[Z"1*"$MBTTPLPT[DJF
1S[FDJŢUOJFMBUEPVTUFSLJLP’OJFS[B[QPXPEVLPSP[KJT[D[FMJOPXFK
[FTUBXØXOBLSŢUFLJžSVCEPLP’OJFS[BSVSBSVSBXDFOJF64%[FTUBX
wymieniane co 3 lata
t
t
t
(PE[JOPXBTUBXLB[BSPCPDJ[OŢ64%HPE[
,P’OJFS[F[BNSPƒPOF[QPXPEVLPSP[KJOBMFƒZPEDJOBŗJXZNJFOJBŗDPMBU
,PT[UZOJFPCFKNVKŕTUSBU[UZUV’VD[BTVQS[FTUPKØX[XJŕ[BOZDI[LPOTFSXBDKŕ
wyciekami, awariami, procesami prawnymi itd.
SKUTECZNOŚĆ ROZWIAZANIA ZERUST VCI
Platforma wiertnicza – rurociąg wody
przeciwpożarowej
t
Temperatura: 20ºC - 55ºC
t
Wilgotność względna: do 100%
t
Czas pracy: 11 miesięcy
t
Materiał kołnierza: stal węglowa
t
Korozyjne środowisko przemysłowe:
Obecność CI¯, H 2S, SO 2 i CO 2
Prędkość korozji (mm/rok)
Zerust® Flange Savers™ to wynik wielu lat prób w wymagających warunkach laboratoryjnych oraz w terenie, na platformach wiertniczych, przybrzeżnych terminalach oraz w rafineriach lądowych.
0,213
0,041
0,004
Przybrzeżne
SPECYFIKACJE ZAMÓWIENIA
0,008
Morskie
Bez Zerust® Flange Savers™
0,021
0,002
Lądowe
Z Zerust® Flange Savers™
Rozwiązania Zerust® Flange Savers™ są dostępne w rozmiarach zgodnych z międzynarodowymi normami.
Należy wybrać odpowiednią wielkość z tabeli poniżej:
Terminal przybrzeżny – ropociąg
z zaworem zasuwowym
Produkt:
N o r t h e r n Te c h n o l o g i e s
International Corporation
Wyłącznym partnerem joint-venture
w Polsce jest firma:
EXCOR Sp. z o.o.
94-204 Łódź, ul. Jarzynowa 50
Tel: + 48 42 633 53 73
Fax: + 48 42 633 10 45
e-mail: [email protected]
www. excor.pl
0905-00426_20080818 - Zerust Flange Savers Brochure_PL_KRS.indd 2
Nr
katalogowy
osłony
ZERUST VCI
DANE KOMPATYBILNOŚCI FLANGE SAVER™
Rodzaj
osłony
Śr. zewn. Klasa ciśnienia
(PSI)
(cale)
Śr. zewn. Klasa ciśnienia Śr. zewn. Klasa ciśnienia
(mm)
(bar)
(mm)
(kg/cm2)
czas
pracy
osłony
ZERUST
VCI
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Kołnierz
rura-rura (PTP)
1-2 lata
Zawór +
kołnierze (PVF)
Zawór +
kołnierze (PVF)
1-2 lata
1-2 lata
*MOQ – Minimalna wielkość zamówienia (obejmuje taśmę uszczelniającą, paski ściągające, pistolet do pasków, etykiety konserwacyjne itd.).
MOQ może podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
UWAGA: Inne rozmiary i modele będą dostępne wkrótce, prosimy kontaktować się w sprawie zapytań
dotyczących konkretnych wymagań.
©2008 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Wszystkie prawa zastrzeżone. NTIC jest właścicielem następujących nazw handlowych:
/5*¥ /*$¥ ;&3645¥ 5IF ;&3645 1FPQMF¥ ."5$) 5&$)¥ $PS5BC¥ 1MBTUBCT¥ *$5™ $034$*¥ ;$*44. PSB[ [BTUS[FƒPOFHP LPMPSV o ƒØ’UFHP &9$03¥
7"-&/0¥"#3*(0¥J6/*$0¥Tŕ[BTUS[FƒPOZNJOB[XBNJIBOEMPXZNJmSNZ&9$03(NC)QBSUOFSBKPJOUWFOUVSFmSNZ/5*$
2009-05-13 15:58:11

Podobne dokumenty