Stanowisko - zamienniki

Transkrypt

Stanowisko - zamienniki
Stanowisko w zakresie możliwości zastępowania leków wskazanych
w zleceniu lekarskim zamiennikami.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej
wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na wykonywaniu świadczeń
zdrowotnych, w szczególności na realizacji zleceń lekarskich w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Przez „zlecenie” rozumieć należy
„powierzenie komuś czegoś do zrobienia”, „polecenie komuś wykonania
czegoś”. Znaczenie tego słowa, w mojej ocenie, nie pozwala na jakąkolwiek
dowolność. Realizacja zlecenia sprowadza się do wykonania go zgodnie z jego
treścią, tj. dosłownie.
Obowiązek wykonywania zlecenia zgodnie z jego treścią wynika z art. 15
ustawy, w myśl którego „Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie
zapisane w dokumentacji medycznej”. Ustawodawca przewidział i zawarł w ust.
2 niniejszego artykułu wyjątek od obowiązku jego stosowania, ale jedynie
w zakresie dokonywania zapisu w dokumentacji medycznej i to w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Mając na uwadze powyższe nie widzę możliwości, w ramach realizacji zlecenia
przez pielęgniarkę, zastępować wskazanych przez lekarza leków ich
zamiennikami.
Na marginesie wskazać należałoby, iż ewentualną odpowiedzialność za
wystąpienie następstw zastosowania zamiennika ponosiłaby pielęgniarka, która
wbrew zaleceniu lekarskiemu - osoby opowiedzianej za wynik procesu leczenia,
podała zamiennik w miejsce wskazanego przez lekarza leku, działając przy tym
bez podstawy prawnej.
Wioletta Cichosz
Radca Prawny