szafa oœwietleniowa typu “rsou 02.01..zpue prod. zpue w£oszczowa

Transkrypt

szafa oœwietleniowa typu “rsou 02.01..zpue prod. zpue w£oszczowa
ZEGAR
CPA 3.1
5
250
400
400
WYCI¥Æ OTWÓR
I WSTAWIÆ SZYBÊ
DO ODCZYTU
LICZNIKA
1 0 2
ZAMEK
ENERGETYKI
SM 363
1746
TL-3f
CzÊŒÆ
ODBIORCY
900
CzÊŒÆ
ENERGETYKI
FIRM A US
USLUG
UG
PRA COWN I A
TEC HN IC ZN YC H
PROJEKTOWA
CZELA DZ
• U L . PU £ A SK IEGO 2 9
SZAFA OŒWIETLENIOWA TYPU “RSOU 02.01..ZPUE
PROD. ZPUE W£OSZCZOWA
N A Z W A IN W E S T Y C J I :
O S W IE T L E N IE Z E W N E T R Z N E N A O S IE D L U D O M K O W J E D N O R O D Z IN N Y C H W R E J O N IE
U L . G M IN N E J ( U L . B O C IA N O W I U L . B A Z A N T O W ) W B O B R O W N IK A C H .
O B IE K T :
L IN IA K A B L O W A O S W IE T L E N IO W A .
IN W E S T O R :
U R Z A D G M IN Y B O B R O W N IK I
U L . G M IN N A 8 .
PROJEK TOW AL :
in z. A . J ed r y c h o w s k i
OPRACOW AL :
B . Sp yrk a
S P R A W D Z IL :
in z. J . Z y g u ls k i
NA ZW A RYS. :
S Z A F A O S W IE T L E N IA – W ID O K .
B RANZA :
EL EK TRYCZNA
SK AL A :
DATA :
1 : 10
I KW.
2009 r.
N R R Y S .:
E - 4

Podobne dokumenty