kalendarz roku szkolnego 2015/2016 kalendarz roku szkolnego

Transkrypt

kalendarz roku szkolnego 2015/2016 kalendarz roku szkolnego
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2015/2016
Zespó³ Szkó³ Katolickich im. œw. Siostry Faustyny w Trzciance
64-980 Trzcianka, ul. Spokojna nr 2
[email protected]
www.katolik.trzcianka.com.pl
Rozpoczêcie zajêæ dydaktycznowychowawczych: 1 wrzeœnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.)
Zimowa przerwa œwi¹teczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.)
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn.zm.)
Wiosenna przerwa œwi¹teczna: 24 – 29 marca 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.)
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
5 kwietnia 2016 r.
dodatkowy termin sprawdzianu: 2 czerwca 2016 r.
terminy ustali³a Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
© 2015 WWW.KATOLIK.TRZCIANKA.COM.PL
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 wrzeœnia1991 r.
o systemie oœwiaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z póŸn. zm.)
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
terminy ustali³a Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
- czêœæ humanistyczna: 18 kwietnia 2016 r.
- czêœæ matematyczno-przyrodnicza: 19 kwietnia 2016 r.
- czêœæ z jêzyka obcego nowo¿ytnego: 20 kwietnia 2016 r.
dodatkowy termin:
- czêœæ humanistyczna: 1 czerwca 2016 r.
- czêœæ matematyczno-przyrodnicza: 2 czerwca 2016 r.
- czêœæ z jêzyka obcego nowo¿ytnego: 3 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z póŸn. zm.)
Zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.)
Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póŸn. zm.)

Podobne dokumenty