PPUH „TRAK” Kwaśnik Tomasz, Przerwa Zdzisław

Transkrypt

PPUH „TRAK” Kwaśnik Tomasz, Przerwa Zdzisław
PPUH
„TRAK”
K w a ś n i k To m a s z , P r z e r w a Z d z i s ł a w
Spółka z o.o.
Garbatka Długa 02-03-2015
OGŁOSZENIE
W związku z realizacją projektu: „Wzrost konkurencyjności i rozwój PPUH TRAK poprzez
uruchomienie nowoczesnej linii i wprowadzenie nowych produktów”
w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
2007-2013
Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu.
Ogłaszamy wszczęcie postępowania na zakupu maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Dana zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „TRAK” sp. z o.o. Tomasz Kwaśnik, Zdzisław
Przerwa
Przedmiot zamówienia
- Rębak-rozdrabniacz
- Linia do sortowania drewna średniowymiarowego
- Linia do przecierania drewna średniowymiarowego
Kryteria wyboru:
1. Cena – 70%
2. Termin dostawy – 20%
3. Okres gwarancji – 10%
Oferty prosimy przesyłać:
- drogą pocztową na adres: Garbatka Długa 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub
- drogą emailową na adres: [email protected]
- drogą faksową na numer telefonu – 48 6211112
Termin składania ofert mija 21-03-2015
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Kwaśnik
Garbatka-Długa 1
62 111 11
26-930 Garbatka-Letnisko
(048)62 111 12
NIP 812-17-61-475
tel.
REGON 672716198
fax.
(048)

Podobne dokumenty