2010/2011 10 lat w polsce 10 years

Transkrypt

2010/2011 10 lat w polsce 10 years
10 lat
w polsce
10 years
in poland
2010/2011
europejski znak innowacyjności
w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych
Aby nauczanie i uczenie się
języków w całej Europie
było bardziej skuteczne,
normą powinno stać się
kształcenie różnojęzyczne
(czyli język ojczysty
i dwa inne); należy też
powszechniej stosować
zintegrowane nauczanie
języka i przedmiotu,
a także tworzyć lub rozwijać
uczenie się nieformalne,
poza klasą szkolną.
In order for the language teaching and learning
to be more effective throughout Europe,
plurilingual education
(i.e. mother tongue plus two)
should become the norm,
contentbased language learning
hould be introduced more widely and informal learning
outside the classroom created or developed.
Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego ds. wielojęzyczności. Zalecenia dla polityki promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej.
Civil Society Platform on Multilingualism. Policy Recommendations for the Promotion of Multilingualism in the European Union.
B
10 lat
w polsce
10 years
in poland
2010/2011
europejski znak innowacyjności
w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych
Spis treści | Table of Contents
3
Wstęp | Introduction
3
Słowo wstępne
Preface
Katarzyna Hall
4
10 lat innowacyjnych projektów językowych
10 Years of Innovative Language Projects
Anna Grabowska
10
European Language Label z perspektywy Komisji Europejskiej
European Language Label. An European Commission Perspective
Manola Peschieri
11
Prezentacja Komitetu Selekcyjnego ELL
Presentation of ELL Competition Jury
11
Radość trudnych decyzji
Satisfaction with Tough Choices
Hanna Komorowska
14
10 projektów /10 lat | 10 Projects /10 Years
26
2010
28
Konkurs projektów instytucjonalnych
Competition for Institutions
44
Konkurs projektów nauczycielskich
Competition for Individual Teachers
56
Konkurs projektów indywidualnych
Competition for Individual Language Learners
58
2011
60
Konkurs projektów instytucjonalnych
Competition for Institutions
80
Konkurs projektów nauczycielskich
Competition for Individual Teachers
94
Konkurs projektów indywidualnych
Competition for Individual Language Learners
96
Nagroda honorowa ell | ell Certificate of Merit
2
Szanowni Państwo,
w 2011 roku szkoły, uczelnie, placówki oświatowe, inne instytucje edukacyjne, nauczyciele i uczniowie z Polski
już po raz dziesiąty uczestniczyli w organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo
Edukacji Narodowej konkursie „Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków
obcych” (European Language Label). Konkurs ten jest jedną z wielu inicjatyw, stanowiących odpowiedź na
wezwanie Rady Europejskiej do nauki co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. Nagradzane
w konkursie projekty wzbogacają i uatrakcyjniają dotychczasowe krajowe praktyki nauczania i uczenia się
języków obcych poprzez wprowadzanie autorskich programów kształcenia językowego, nowatorskie metody
nauczania oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Promują one także językową
różnorodność Unii Europejskiej.
Dobra znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się nimi to dziś kluczowa kompetencja niezbędna
do funkcjonowania we współczesnym świecie i na rynku pracy. Nauka języka obcego nie sprowadza się jedynie
do przyswojenia zasad gramatycznych danego języka, lecz jest powiązana z poznawaniem i opisywaniem
wydarzeń, problemów i zjawisk współczesnego świata i to już od najmłodszych lat.
Warto tu przypomnieć, że celem inicjatywy flagowej Unii Europejskiej „Mobilna młodzież” jest umożliwienie
do 2020 r. każdemu młodemu Europejczykowi odbycia części swojej edukacji za granicą. Ważne jest też stanowisko Parlamentu Europejskiego, który w rezolucji w sprawie wielojęzyczności podkreślił, że zdobywanie
różnorodnych umiejętności językowych uważane jest za bardzo ważne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, ponieważ pozwala im czerpać pełnię korzyści ekonomicznych, społecznych i kulturowych wynikających
ze swobody przemieszczania się wewnątrz Unii.
Dlatego polska prezydencja wspiera prace dotyczące kompetencji językowych, będących istotnym warunkiem
mobilności edukacyjnej i zawodowej. Kompetencje te muszą być rozwijane już od najwcześniejszego etapu
kształcenia, by zapobiec powstawaniu nowych nierówności społecznych. Znajomość języków jest bowiem
nie tylko kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, ale także zwiększania osobistej
mobilności w celu nauki, podjęcia pracy lub uczestnictwa w kulturze.
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
Minister of Education
Ladies and Gentlemen,
In 2011 schools, Higher Education Institutions, educational institutions, teachers and students from Poland
for the tenth time participated in the European Language Label competition organised by the Foundation
for the Development of the Education System and the Ministry of National Education. This competition is one
of many initiatives that respond to the European Council’s call to learn at least two foreign languages from the
very early age. Awarded projects enrich and make existing practice of language teaching and learning more attractive by introduction of school-specific language curricula, innovative teaching methods and use of modern
communication technology. They also promote linguistic diversity of the European Union.
Today good command of foreign languages and ability to use them is a key competence required to function
in the modern world and labour market. Learning a foreign language cannot be reduced merely to learning
the rules of grammar of a given language but is related to exploring and describing events, issues and phenomena
of the modern world, and starting at a very early age.
It is worth recalling that the flagship initiative of the European Union “Youth on the Move” aims at enabling
every young European by 2020 to complete part of education abroad. Of importance here is also the position
of the European Parliament which in the resolution on multilingualism highlighted that the acquisition of various
linguistic skills is crucial for all European Union citizens as it allows them to fully benefit economically, socially
and culturally from freedom of movement within the European Union.
Therefore the Polish presidency of the Council of the European Union supports work on language skills as
an important element of educational and professional mobility. These competences need to be developed from
the earliest stage of education to prevent emergence of new social inequalities. Knowledge of languages
is not only a key economic growth and competitiveness factor but also a factor in increasing personal mobility
for education, employment and participation in culture.
3
10 lat innowacyjnych projektów językowych
Anna Grabowska
european language label
Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym,
nieznanym, fascynującym światem. To również sposób na poznanie i zrozumienie innych, odczytanie tego,
co jest ukryte między słowami, gestami, symbolami. Niezależnie od tego w jakim celu uczymy się języków
obcych – czy to z pasji, ciekawości, czy też z chęci rozwoju kariery zawodowej – każde nowo poznane słowo
lub wyrażenie przybliża nas do odkrycia otaczającego nas wielojęzycznego świata. Dlatego też nauka języków
obcych coraz rzadziej kojarzona jest ze żmudnym przyswajaniem deklinacji, koniugacji i kolokacji, a coraz
częściej postrzegana jest jako szansa na rozwój osobisty, naukowy, społeczny i ekonomiczny, szansa na
poznanie i stworzenie czegoś nowego, kreatywnego i innowacyjnego.
W Polsce pasjonaci nowatorskich sposobów nauki języków obcych, nie tylko tych najbardziej popularnych,
takich jak: angielski, niemiecki czy francuski, ale i tych bardziej egzotycznych, takich jak: szwedzki, hebrajski
czy arabski, od 10 lat nagradzani są w drodze konkursu europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie
nauczania i uczenia się języków obcych – european language label (ell).
Konkurs ell jest prowadzony w naszym kraju przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję
programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. ell jest przyznawany w trzech
kategoriach: konkurs projektów instytucjonalnych, konkurs indywidualny dla nauczycieli oraz konkurs dla
osób uczących się języków pod hasłem Języki to moja pasja. O certyfikat ell mogą ubiegać się nauczyciele
języków i osoby uczące się oraz wszystkie typy przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych
i innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Laureaci konkursu
otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez polskiego ministra edukacji oraz przez komisarza ue ds.
kultury, edukacji, wielojęzyczności, młodzieży i sportu.
Przystąpienie Polski do programu European Language Label 10 lat temu nie było przypadkowe. Wraz ze
zwiększającą się liczbą państw członkowskich w zjednoczonej Europie rodziła się potrzeba stworzenia spójnej
polityki językowej. Różnorodność językowa stawała się nieodłączoną częścią europejskiej tożsamości. I tak
w lutym 2002 roku Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rezolucję w sprawie wspierania różnorodności językowej
i nauki języków obcych, w której podkreślono, że znajomość języków jest jedną z podstawowych umiejętności,
Koordynatorka programu
Programme Coordinator
10 Years of Innovative Language Projects
Learning a language that represents a culture different than your own is a great adventure, an encounter with
the unknown, unfamiliar and fascinating. It is also a way for meeting and understanding other people, discovering the meaning of words, gestures and symbols. Regardless of the motivation for learning a language; be
it passion, curiosity or ambition to advance a professional career, each new word and phrase brings us closer
to discovering the multilingual world. This is why learning a language is no longer associated with painstaking
memorising of declinations, conjugations and collocations, but rather viewed as an opportunity for personal,
scientific, social and economic development, and a chance for learning and making something new, creative
and innovative.
For 10 years, enthusiasts and promoters of innovative language learning methods in Poland have participated in
the european language label competition, which awards the most innovative projects in language teaching
and learning. The competition is open to all the languages, both the more popular ones like English, German
and French, and less frequently used and taught ones, such as Swedish, Hebrew and Arabic.
In Poland, ell competition is managed by the Foundation for the Development of the Education System (frse),
which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education.
European Language Label is awarded in three distinct categories: competition for institutions, competition
for individual teachers, and competition for learners under the banner Języki to moja pasja [Languages are
my Passion]. All types of preschools, primary and secondary schools, higher education institutions, as well
as other educational institutions and providers focused on language teaching to children, youth and adults,
along with language teachers and learners can enter the European Language Label competition. Laureates of
the competition obtain certificates signed by Polish Minister for Education and eu Commissioner for Culture,
Education, Multilingualism, Youth and Sports.
Joining the European Language Label programme by Poland 10 years ago was no accident. With the growing
number of Member States, the united Europe saw the need for the development of a coherent language policy.
Linguistic diversity has become an inherent element of European identity. Therefore in February 2002, the Council
of the European Union has adopted a Resolution on the promotion of linguistic diversity and language learning,
which emphasised that the knowledge of languages is one of the basic skills which each citizen needs to acquire.
4
które powinni posiadać Europejczycy. Kilka tygodni później obradująca w Barcelonie Rada Europejska wezwała
rządy państw członkowskich do podjęcia działań służących lepszemu opanowywaniu umiejętności podstawowych, w szczególności przez nauczanie wszystkich dzieci od najmłodszych lat dwóch języków obcych. W 2006
roku sformułowania te zostały powtórzone i wzmocnione w kolejnym dokumencie Rady w sprawie europejskiego
wskaźnika kompetencji językowych, w którym mówi się, że umiejętność posługiwania się językami obcymi nie
tylko sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między narodami, lecz jest także podstawowym warunkiem mobilności
pracowników, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Dalszy rozwój
polityki językowej Unii Europejskiej to powołanie w 2007 roku komisarza ds. wielojęzyczności, ogłoszenie
przez Komisję Europejską w roku 2008 komunikatu pt. Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie
oraz uchwalenie przez Radę w listopadzie tego samego roku Rezolucji w sprawie strategii europejskiej na rzecz
wielojęzyczności. Wszystkie te działania udowodniły, że popularyzacja nauki języków obcych stanowi priorytet
dla krajów ue, a program European Language Label jest jednym z narzędzi jego realizacji.
Ale wielojęzyczność to nie tylko jeden z postulatów zawartych w dokumentach określających politykę Unii
Europejskiej, lecz jej rzeczywistość. Mimo iż obecnie kwestie związane z promowaniem wielojęzyczności leżą
w gestii komisarza odpowiedzialnego również za sprawy edukacji, kultury i młodzieży, zagadnienia kształcenia
językowego nie straciły na znaczeniu, lecz stanowią podstawę wszelkich działań i reform podejmowanych
w dziedzinie edukacji i szkolenia wszystkich grup wiekowych obywateli ue. Najlepszym tego dowodem jest
fakt, że głównym priorytetem polskiej prezydencji w Radzie ue w obszarze edukacji jest kształcenie językowe wzmacniające ideę mobilności. Priorytet ten ma swoje odzwierciedlenie w międzynarodowej konferencji
pt.: Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego zorganizowanej w ramach oficjalnej
2% Język polski jako obcy | Polish
48% Język angielski | English
as a foreign language
5% Język hiszpański | Spanish
Język projektu
Language of Project
18% Język francuski | French
27% Język niemiecki | German
A few weeks later, at a meeting in Barcelona, the European Council called the governments of Member States
to take actions aimed at better acquisition of basic skills, mainly by teaching all the children two foreign language from the young age. In 2006, this call was reaffirmed in another document issued by the Council and
pertaining to European indicator of language competence, which stipulates that foreign language skills, as
well as helping to foster mutual understanding between people, are a prerequisite for a mobile workforce and
contribute to the competitiveness of the European Union economy. As part of further development of language
policy of the European Union, in 2007 a Commissioner for Multilingualism was appointed. In 2008 the European
Commission issued a communication entitled Multilingualism: an Asset for Europe and a Shared Commitment
and the Council adopted in November that year the Resolution on a European Strategy for Multilingualism. All
these activities have proven that promotion of language learning is a priority for all eu member states and the
European Language Label programme is a quality tool for its implementation.
However, multilingualism is not only a postulate included in documents describing the policy of the European
Union, but also a reality. Although the Commissioner responsible for education, culture and youth is also responsible for the promotion of multilingualism, the issues of language education not only have not lost on their
importance, but have constituted the basis for all actions and reforms in the field of education and training addressed to eu citizens representing all age groups. This is best reflected by the fact that a top priority of Polish
presidency in the Council of the European Union in the scope of education is language education for mobility.
The significance of this priority is emphasised by an international conference entitled Multilingual Competences
for Professional and Social Success in Europe organised as part of the official programme of Polish presidency
in September 2011. The recognition of the importance of language knowledge by politicians in Poland and other
5
agendy przewodnictwa Polski w ue we wrześniu 2011 roku. Docenienie przez polityków wagi znajomości języków
w Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich przekłada się na: dążenie do tego, aby młodzież
oprócz języka ojczystego posługiwała się co najmniej dwoma językami obcymi; promowanie różnorodności
językowej na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia; podkreślenie roli nauczycieli uczących języków
obcych i ich przygotowania oraz doskonalenia zawodowego; podnoszenie kompetencji językowych innych
nauczycieli w celu promowania nauczania przedmiotów pozajęzykowych w językach obcych (zintegrowane
kształcenie przedmiotowo-językowe — clil); umożliwianie migrantom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, nauki
języka państwa przyjmującego w celu ich lepszej integracji i zwiększenia ich szans na znalezienie pracy; doskonalenie uczenia się języków przez całe życie w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej;
różnicowanie oferty językowej i zapewnienie wysokiej jakości nauczania języków w szkołach; zachęcanie
do uczenia się języków przy wykorzystaniu cyfrowych technologii komunikacyjnych i metod uczenia się na
odległość; zwiększenie znaczenia umiejętności językowych w rozwoju kariery pracowników; promowanie
wykorzystywania do oceny własnych kompetencji językowych narzędzi, takich jak: Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz paszport językowy Europass etc.
Wymieniona wyżej lista obszarów rozwoju kształcenia językowego nie jest tylko przedmiotem teoretycznych
dyskusji europejskich ekspertów i polityków, lecz od 10 lat stanowi element codziennego życia wielu polskich
szkół, uczelni i środowisk lokalnych, które dzięki konkursowi European Language Label zyskują uznanie za
wysiłek włożony w rozwój edukacji językowej oraz mogą pokazać swoje innowacyjne rozwiązania innym.
Kiedy w 2002 roku ogłoszono pierwszą edycję ell, wnioski na konkurs złożyły głównie duże instytucje edukacyjne
zajmujące się opracowywaniem programów nauczania i pomocy dydaktycznych, takie jak: Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne czy uczelnie wyższe. Uzyskanie certyfikatu ell traktowane
było przez nie jako otrzymanie znaku jakości dla opracowanego przez siebie produktu. Było to zresztą zgodne
z samą ideą konkursu ell, który ma nagradzać najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia językowe.
Ponadto projekty językowe nadsyłane na konkurs ell w latach 2002–2004 zazwyczaj skoncentrowane były na
nauczaniu jednego języka i realizowane były w większości przez specjalistów od jego nauczania.
Wraz z wejściem Polski do ue i zwiększoną mobilnością obywateli z i do naszego kraju wzrosła potrzeba coraz
lepszego przygotowania językowego nauczycieli i uczniów do funkcjonowania w wielonarodowej rzeczywistości.
eu Member States translates into efforts aimed at making sure that young European citizens, apart from their
mother tongue, speak at least two other languages. Linguistic diversity is promoted at all levels of education
and training. The role language teachers play and the importance of their training and in-service training are
also emphasised. Teachers of other subjects consistently improve their linguistic competencies in order to
promote Content and Language Integrated Learning (clil). Migrant workers, and their children in particular, are
provided with opportunities to learn the language of the host country in order to better integrate and enhance
their employability. Lifelong language learning as part of formal, informal and non-formal education is strongly
promoted. Language teaching offer is diversified and top quality teaching is ensured at schools. Learners are
encouraged to learn languages with the use of ict tools and distance learning methods. Linguistic skills play
increasingly important role in the development of professional career. Last, but not least, the use of tools for
self-assessment of linguistic competencies, such as Common European Framework of Reference for Languages
developed by the Council of Europe and Europass language passport, is strongly promoted.
The elements contributing to the development of language education in Europe listed above are not only the
subject of theoretical discussions held by European experts and politicians, but more importantly for the past 10
years have been components of every day life of many schools, HEIs and local communities across Poland who
thanks to the European Language Label competition win recognition for their efforts on behalf of the development of language education and share their innovative solutions with others.
When the first ell competition was announced in 2002, entries were submitted mainly by large educational institutions whose activity focuses on the development of curricula and teaching aids, to mention codn (In-Service
Teacher Training Centre), educational publishers and higher education institutions. Winning an ell certificate
was perceived as quality assurance for the developed product, which in fact was consistent with the idea of
ell competition designed to award the best and the most innovative initiatives related to language teaching
and learning. ell competition entries in 2002–2004 focused mainly on the teaching of one language and were
implemented by specialists.
With Poland’s accession to the European Union and with enhanced mobility from and into our country, we
have observed a growing need for better language training of teachers and learners so that they can be successful in internationalised reality. Every year, ell projects have been more multilingual and interdisciplinary.
6
Z roku na rok projekty ell stawały się bardziej wielojęzyczne i interdyscyplinarne. Nauczanie języków obcych
przestało być domeną jedynie nauczycieli językowców, którzy w swoje przedsięwzięcia zaczęli angażować
fizyków, historyków czy muzyków. Do dziś wśród projektów nadsyłanych na konkurs ell przeważają inicjatywy realizowane w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim, jednak coraz częściej pojawiają
się inicjatywy dotyczące nauki języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak: szwedzki, hebrajski,
japoński oraz języków dialektycznych, np. gwary kociewskiej.
Obchody 10-lecia ell w Polsce skłaniają do refleksji, czy projekty nagradzane certyfikatem ell przyczyniły się
do podniesienia poziomu kształcenia językowego w Polsce. Nie były prowadzone badania mające wykazać, czy
program ell wpłynął na poprawę jakości edukacji językowej ani czy miał wpływ na wzrost liczby osób uczących
się języków. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że w szkołach, na wyższych uczelniach i w społecznościach lokalnych, w których realizowano projekty ell, wzrosła motywacja do nauki języków. Tym bardziej, że
edukacja językowa przestała być kojarzona z uczeniem się jedynie formuł gramatycznych, a stała się elementem
innowacyjnego kształcenia w każdej dziedzinie nauki, kultury czy sportu. Coraz częściej nauczyciele szkół technicznych, którzy przy braku na rynku podręczników do nauki języków specjalistycznych opracowują programy
autorskie przygotowujące do mobilności zawodowej przyszłych kucharzy, inżynierów lub farmaceutów.
Nieodłącznym elementem projektów nadsyłanych na konkurs ell są nowoczesne technologie. Na poziomie
przedszkola i szkoły podstawowej może to oznaczać porozumiewanie się w języku obcym, przy pomocy
skype’a lub e-maila, z rówieśnikami mieszkającymi w innych krajach. Na poziomie uniwersyteckim oznacza
naukę np. języka angielskiego na odległość przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych i metod
e-learningu uwzględniających nowy profil studentów, tzw. pokolenia sieci.
40
35
30
25
20
Laureaci ell
15
ell Laureates
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Language teaching has ceased to be the province of language teachers who have started to commit physics,
history and music teachers in the process. Although still majority of ell projects are implemented in English,
German, French and Spanish, we more and more frequently observe initiatives focused on less frequently used
and taught languages, such as Swedish, Hebrew and Japanese, as well as dialects.
Celebrations of the 10th anniversary of European Language Label in Poland is the time for reflection whether
projects awarded ell certificate have contributed to enhancing the quality of language education in Poland.
Although no survey has been staged to prove that ell has affected the quality of language education in Poland
or the number of language learners, certainly you can say that the motivation for language learning has been
boosted at schools, HEIs and in local communities where ell projects have been implemented. And what is more
important, language learning has ceased to be associated with memorising grammar and become an intrinsic
element of innovative education in any field of science, culture and sports.
Over the past decade, the implementation of ell programme in Poland has been accompanied by rapid development of technology. This is why the use of the latest ict innovations in language teaching and learning is
another characteristic of projects awarded with ell certificate. At preschools and primary schools, this stands
for communicating with peers from abroad with the use of skype or e-mail. At HEIs, the use of ict means for
example distance learning English courses with the use of state-of-the-art technology and e-learning methods,
which provide for a new profile of students who are representatives of the web generation. Modern technologies
constitute an indispensable element of projects entered for ell competition by teachers at technical schools
who due to the lack of textbooks teaching specialist vocabulary develop original study programmes preparing
future chefs, engineers or pharmacists for work-related mobility.
7
Obniżenie przez men wieku rozpoczynania nauki pierwszego języka obcego zaowocowało, szczególnie
w latach 2008–2011, projektami dotyczącymi kształcenia językowego najmłodszych. Wśród laureatów ell
znalazło się wiele przedszkoli i szkół podstawnych, których nauczyciele z wielkim zaangażowaniem uczą
swoich podopiecznych poprzez zabawę, angażując w proces kształcenia językowego rodziców i pokazując
dzieciom korzyści płynące z posiadania umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Zyskujące coraz
większe znaczenie i popularność wśród uczniów i rodziców zintegrowane nauczania przedmiotu i języka (clil)
przyczyniło się również do wzrostu liczby projektów ell składanych przez nauczycieli ze szkół dwujęzycznych
lub szkół z oddziałami dwujęzycznymi.
Wiele zmian w tematyce i jakości składanych projektów przyniosła jubileuszowa edycja konkursu ell. Wśród
rekordowej liczby zgłoszonych inicjatyw dużą część stanowiły wnioski złożone przez nauczycieli, którzy otrzymują certyfikat ell za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia językowego. Ustanowienie przez ke na
lata 2010–2011 priorytetów tematycznych ell niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem metodyki nauczania
języków obcych, tj.: umiejętności językowe jako przygotowanie do pracy zawodowej oraz nauka języków jako
sposób na aktywizację i integrację społeczności lokalnej, skłoniło do udziału w konkursie również instytucje
spoza systemu edukacji, takie jak: biblioteki, organizacje pozarządowe, władze lokalne i urzędy pracy.
Podsumowując 10 lat European Language Label w Polsce nie sposób nie wspomnieć o zmianach, które zaszły w sposobie zarządzania tym programem. Obecnie polska Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” oprócz
obsługi administracyjnej konkursu ell aktywnie wspiera rozwój kształcenia językowego. Wspólnie z programami
Comenius, Leonardo da Vinci i Europass organizowane są seminaria dla nauczycieli języków ze wszystkich typów
szkół i instytucji edukacyjnych. Przy organizacji takich spotkań dział ell współpracuje z partnerami zewnętrznymi:
44
Uniwersytety | Universities
39
Ponadgimnazjalne | Higher Secondary Schools
32
Gimnazja | Lower Secondary Schools
Instytucje koordynujące
Coordinating Institutions
40
Szkoły podstawowe | Primary Schools
16
Przedszkola | Nursery Schools
24
Ośrodki doskonalenia | In-service Teacher Training Centres
16
Szkoły języków obcych | Foreign Language Schools
Inne | Other
13
Lowering by the Ministry of Education the age limit for commencing compulsory learning of the first foreign language has resulted in a bigger number of projects focusing on early childhood language education submitted
in the years 2008–2011. Among ell laureates, there have been many preschools and primary schools whose
teachers with great commitment instruct the young learners through play, commit their parents to the process
and demonstrate the benefits resulting from the ability to communicate in a foreign language.
The growing popularity, both among learners and their parents, of Content and Language Integrated Learning
(clil) has contributed to the growth in the number of ell projects entered by teachers at bilingual schools and
schools with bilingual sections.
The jubilee edition of ell competition has seen many improvements in terms of the topics and quality of the
projects. We have seen a record number of entered initiatives, a large part of which have been submitted by
teachers who are awarded the certificate for outstanding achievements in language teaching. European priorities
for 2010–2011 Label campaigns established by the European Commission, which are not directly related with
the development of language teaching methodology and include language skills as a preparation for work and
language learning in the community, have encouraged institutions operating outside the system of education,
such as libraries, non-governmental organisations, local authorities and job centres, to enter the competition.
When re-examining the ten years of European Language Label in Poland, we must mention the changes in the
programme’s management and administration. Today, the National Agency of the Lifelong Learning Programme in
Poland, apart from providing administrative support to ell competition, actively promotes the development of language education as part of all LLP’s sub-programmes. In cooperation with Comenius, Leonardo da Vinci and Europass
programmes, seminars for language teachers working at all types of schools and educational institutions are staged.
8
Przedstawicielstwem ke w Polsce, men-em, ore, wcies-em, Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, Goethe-Institut, British Council, Longman Pearson, Huber Polska. Rokrocznie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków prowadzone są warsztaty informujące o możliwościach realizacji działań
związanych z nauką języków obcych w ramach europejskich programów edukacyjnych. Organizowana jest
też konferencja poświęcona zagadnieniom wielojęzyczności w Europie. Ponadto wydawane są publikacje
prezentujące przykłady najlepszych projektów językowych, działa również strona internetowa ell promująca
nie tylko konkurs, ale i wiele innych polskich i europejskich inicjatyw językowych. Na łamach jows co rok
zamieszczany jest artykuł prezentujący laureatów danej edycji konkursu. W roku 2009 przy frse powołana
została również grupa ekspertów ds. kształcenia językowego, której głównym celem jest analiza potencjału
europejskich programów edukacyjnych w dziedzinie promowania idei wielo- i różnojęzyczności w Polsce
oraz opracowanie zaleceń mających na celu lepsze wykorzystanie możliwości jakie te programy stwarzają
beneficjentom w doskonaleniu ich kompetencji językowych.
Jednak największą wartość ponad 600 projektów nadesłanych przez ostatnie 10 lat na konkurs ell stanowi
nowatorskie podejście do nauki języków obcych, jak również fakt, że wielojęzyczność przestała być jedynie
postulatem ke. Przełamano prymat języka angielskiego jako lingua franca, wielu nauczycieli zrozumiało, że
celem nauki języków nie jest jedynie dobre przygotowanie uczniów do egzaminu, ale przede wszystkim wyposażenie ich w kompetencje językowe, które pomogą im w przyszłości studiować na zagranicznych uczelniach
i korzystać z ofert pracy na całym świecie. Do wyboru mamy ponad 6000 języków. Wystarczy tylko rozpocząć
naukę jednego z nich a świat stanie przed nimi i nami otworem.
Tymczasem zachęcam Państwa do lektury niniejszej publikacji poświęconej dekadzie funkcjonowania programu European Language Label w naszym kraju. Mam nadzieję, że zainspiruje ona Państwa do podjęcia
własnych inicjatyw językowych i że zgodnie z hasłem konkursu, nauka języków obcych stanie się prawdziwą
pasją. Czego sobie i Państwo życzę!
When hosting such events, ell team cooperates with external partners, such as European Commission’s Representation in Poland, Ministry of National Education, Centre for Education Development (ore), Centre for Innovations and Training (wcies), Department of Education at Warsaw City Hall, Goethe-Institut, British Council,
Longman Pearson, and Hueber Polska. Each year, as part of the celebrations of European Day of Languages,
workshops informing about the opportunities for taking actions related to language education as part of European
educational programmes are staged. We also organise a conference on multilingualism in Europe. Publications
presenting good practices in language projects are regularly published and the ell website promotes not only
the competition, but also many other Polish and European initiatives related to language teaching. Each year,
Języki Obce w Szkole (Languages at School) periodical features an article presenting ell laureates. In 2009,
a team of language education experts has been established at frse. The team analyses the potential of European educational programmes for promoting the idea of multilingualism and linguistic diversity in Poland and
develops recommendations aimed at better use of the opportunities the programmes offer to beneficiaries in
relation to the improvement of their linguistic competencies.
However, the biggest value of more than 600 projects entered for the ell competition over the past ten years has
been innovative approach to language learning and the fact that multilingualism has ceased to be a postulate of
the European Commission and became reality. The pre-eminence of English as the lingua franca has been abolished
and many teachers have understood that the goal of language teaching is not only preparing students for taking
examinations, but first and most of all equipping them with linguistic competencies, which in the future will be
helpful in studying abroad and searching for employment all over the world. We have more than 6,000 languages
to choose from. All you have to do is to start learning one of them and the world is your oyster!
I would like to encourage the readers to become acquainted with the publication devoted to the first decade of
the operations of the European Language Label programme in Poland. I hope that these good practice examples
will serve as an inspiration for you in taking original initiatives related to language teaching and learning. I wish
you the best of luck and every success in future initiatives!
9
European Language Label z perspektywy Komisji Europejskiej
Manola Peschieri
policy officer
multilingualism policy unit
Dyrekcja Generalna
ds. Edukacji i Kultury
Directorate-General
Education and Culture
W 1998 r. Komisja Europejska wprowadziła w życie rekomendacje przedstawione w Białej Księdze z 1995 r. w sprawie
nauczania i uczenia się. W ramach realizacji Celu 4: Innowacyjne sposoby uczenia się języków obcych, wdrożyła
projekt pilotażowy „European Label” ukierunkowany na upowszechnianie innowacyjnych projektów w dziedzinie
edukacji językowej na poziomie europejskim. Już na etapie pilotażowym projekt okazał się ogromnym sukcesem
we wszystkich uczestniczących krajach, dlatego też podjęto decyzję o wprowadzeniu od 2001 r. europejskiej
inicjatywy pod nazwą „European Language Label”. Nagrody ell przyznawane są projektom realizowanym przez
wszystkie sektory edukacji. Co roku ogłaszane jest zaproszenie do zgłaszania do konkursu ell projektów, które
charakteryzują się innowacyjnością w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Zwycięskie projekty
wybierane są na podstawie jednolitych kryteriów uzgodnionych na poziomie europejskim. Ponadto istnieje
możliwość zastosowania kryteriów krajowych, pod warunkiem, że są one zgodne z kryteriami europejskimi.
W planie działania „Wspieranie nauki języków obcych i różnorodności językowej” przyjętym przez Komisję
Europejską w 2003 r. przewidziano, że konkurs ell zostanie rozbudowany przez „wprowadzenie w każdym
kraju lub regionie dorocznej nagrody indywidualnej dla osób uczących się języków obcych, które poczyniły
największe postępy w nauce oraz nagrody indywidualnej dla najlepszych nauczycieli języków obcych”. Te dwie
nowe kategorie zostały wprowadzone, aby doceniać i rozpowszechniać uwieńczone sukcesem projekty związane
z kształceniem językowym. Poszczególne kraje same decydują o charakterze nagród: na przykład przyznaje się
je wybitnym osobistościom pełniącym funkcję ambasadorów uczenia się języków.
Komisja Europejska koordynuje działania związane z konkursem ell, lecz konkursem zarządzają poszczególne
państwa członkowskie, które mianują krajowe komitety selekcyjne przyznające nagrody. ke stworzyła bazę
wszystkich nagrodzonych projektów dostępną na stronie internetowej ell. Baza obecnie zawiera ponad 1400
projektów, będących przykładem dobrej praktyki w dziedzinie edukacji językowej, dzięki czemu służy ona jako
źródło inspiracji dla praktyków i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki językowej. Dlatego też ke
zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z tego niezwykle ważnego narzędzia, które pozwala dzielić
się sukcesami i przyczynia się do zwiększania wymiaru europejskiego, który jest jednym z najważniejszych
kryteriów, jakie projekty muszą spełnić, aby otrzymać Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania
i uczenia się języków obcych.
European Language Label. An EC perspective
In 1998, the European Commission followed the recommendations of the 1995 White Paper on Teaching and
Learning (Objective 4: Innovative ways to learn languages), and launched the pilot project “European Label”,
the aims of which were to identify and disseminate innovative projects in language teaching and learning at
European level. Since, during the pilot phase, the project proved itself to be very successful across all participating countries, a decision was taken to create an Europe-wide initiative called “European Language Label” as
from 2001. The European Language Label concerns every level of education and training. Every year a public call
for projects is announced at national level, to award a European Label to current projects showing innovation
in language teaching and learning. Projects are selected against common criteria agreed at European level, but
national priorities can also be added, provided they are in line with the European criteria.
The Action Plan for language learning and linguistic diversity, approved by the Commission in 2003, proposed
that the Label initiative be extended by “introducing in each country or region an annual prize for the individual
having made the most progress in foreign language learning, and the best language teacher”. The aim of these
two new activities was to acknowledge and publicise success stories related to language learning or teaching. The
countries are free to define the nature of these awards: i.e. whether they are granted to renowned personalities
acting as ambassadors for language learning or in order to recognise a particular contribution to languages. The
Label is co-ordinated by the ec, but it is managed by the individual Member States, with national juries deciding
on the detailed criteria. A database is available on the ell website, which contains all projects (over 1,400 of
them) validated during the years by the ec.
Its main purpose is to inspire practitioners, stakeholders and language policy makers by presenting “best
practices” in the field of language education. The European Commission therefore invites all those concerned
to take advantage of this useful and important instrument in order to share their respective success stories and
contribute to the growth of that European dimension, which is one of the most important criteria that must apply
to all projects awarded the European Language Label.
10
prezentacja komitetu selekcyjnego ell | presentation of ell competition jury
Radość trudnych decyzji
Konkurs European Language Label, zapoczątkowany w Polsce w roku 2002 obchodzi swoje 10. urodziny. Certyfikaty
przyznaje po głosowaniu Komitet Selekcyjny ell, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Konkurs ell to jedna
z inicjatyw europejskich zmierzających do wspierania nauki języków. Dzieje się tak nie bez powodu – języki to
doskonała inwestycja kulturowa i cywilizacyjna. Opanowywanie języków pobudza ciekawość poznawczą, zwiększa
otwartość na nową wiedzę, pomaga poznawać inne kraje, innych ludzi i inne style życia, a tym samym podważa
szkodliwe stereotypy, toruje drogę życzliwości, współpracy i demokracji. Znajomość języków to także droga do
modernizacji oświaty, gdyż pozwala integrować materiał różnych przedmiotów nauczania, wykorzystując do tego
celu nowe technologie informatyczne. Od początku konkursu w Polsce liczba nadsyłanych wniosków jest znaczna.
Dowodzi ona dużego zainteresowania, a zatem i potrzeby konkursu tego typu. Wnioski te napływają z ośrodków
dużych i małych, wielkomiejskich i wiejskich, z przedszkoli, szkół wyższych i uniwersytetów trzeciego wieku,
ze szkół i z muzeów. Wszystkie łączy ogromna aktywność, pomysłowość, gotowość do uruchamiania inicjatyw
i umiejętność poszukiwania partnerów swych działań. Wybór projektów, które zasługują na wyróżnienie nie jest
więc zadaniem łatwym – jednocześnie jednak daje olbrzymią satysfakcję.
prof. zw. dr hab. | professor
Hanna Komorowska
Instytut Anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
Institute of English Studies,
University of Warsaw
Satisfaction with Tough Choices
European Language Label competition, which was launched in Poland in 2002, celebrates its 10 th birthday.
Certificates are awarded by a jury, over which I am pleased to preside. ell competition is a European initiative
aimed at the promotion of language learning. It has been introduced for a good reason; language learning is
an excellent investment in cultural and civilisational terms. Knowing languages stimulates cognitive curiosity,
promotes openness to new knowledge, and is conducive to discovering different countries, meeting new people
and learning about diverse lifestyles. At the same time it overcomes harmful stereotypes, paves the way for
friendliness, cooperation and democracy. Languages are also a way for modernising education, as they help
integrate contents taught as part of various subjects, also with the use of the latest ict tools. From the very
beginning, the competition has enjoyed great popularity in Poland, which confirms the fact that such initiatives
are not only welcome, but also needed. Competition entries are submitted by institutions operating in large and
small cities, towns and villages. Various institutions, ranging from preschools, higher education institutions and
third age universities to schools and museums enter the competition. They all share certain features and are
characterised by great activity, inventiveness, readiness to launch new initiatives and talent for finding partners
for their activities. Deciding on the projects that should be awarded the ell certificate is a tough choice, but at
the same time gives enormous satisfaction.
11
Grażyna Czetwertyńska_Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego | Institute
for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw
Odkąd przyznawany jest certyfikat ell, ngrodzonych zostało bardzo wiele świetnych projektów, które nie tylko sprzyjały
poznawaniu języków i kultur, ale też istotnie wpływały na środowisko lokalne. Powstawały pożyteczne obcojęzyczne przewodniki po okolicy opracowane przez dzieci, młodzież odkrywała tajemnice wielokulturowej i wielojęzycznej przeszłości
regionu sięgając do źródeł archiwalnych, organizowano festyny i festiwale, przedstawienia teatralne otwarte dla szerokiej
publiczności. Wiele inicjatyw miało charakter stałej współpracy pomiedzy instytucjami i organizacjami, zawsze z ideą
upowszechniania nauki języka w tle.
Since ell certificates have been introduced many great projects, which not only promote learning languages and discovering
other cultures, but also positively affect local communities, have been awarded the Label. Project results have included useful guides to individual regions developed by children in foreign languages. Young people have discovered multicultural and
multilanguage past of their regions and read archival documents. Many festivals, festive events, and theatre performances have
been staged for the broad public. Numerous initiatives which focused on the promotion of language learning have transformed
into a long-standing cooperation between individual institutions and organisations.
Małgorzata Skórka_Ministerstwo Edukacji Narodowej | Ministry of National Education
Dla dzieci w wieku przedszkolnym udział w konkursie ell to jeden z etapów budowania mocnego fundamentu na bazie,
którego będą zdobywały wiedzę w kolejnych latach nauki. To również szansa na kreowanie wśród nich postaw tolerancji
i szacunku wobec innych kultur i narodowości. Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystąpienie do konkursu ell to
jedna z możliwości poznania samych siebie i odkrycia własnych zdolności. Jednocześnie, w trakcie realizacji projektów
konkursowych uczniowie zmieniają swoje nastawienie do szkoły, którą zaczynają postrzegać, jako środowisko przyjazne
rozwijaniu ich zainteresowań, talentów i pasji, co jednocześnie sprzyja integracji całej społeczności szkolnej.
For preschoolers, participation in ell competition is one of elements, with which a solid basis for further learning in the years
to come is built. It is also an opportunity to instil in them tolerance and respect for other cultures and nations.
For primary and secondary school students, entering ell competition serves as an opportunity to explore their personality and
discover their skills. In the course of project implementation, they change their attitude to school, which they start to perceive
as an environment conducive to the development of individual interests, talents and passions. The projects are also conducive
to the integration of school community.
Jolanta Urbanik_Uniwersytet Warszawski | University of Warsaw
Dane opublikowane przez Eurostat wskazują, że liczba uczących się języków wśród uczestników kształcenia zawodowego
stale rośnie. Jedną z przyczyn takiego stanu może być fakt, iż uczący się w sektorze kształcenia zawodowego i szkoleń
najlepiej zdają sobie sprawę ze znaczenia znajomości języków dla mobilności zawodowej, doskonalenia zawodowego,
a także dla zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Wydaje się, że konkursy ell mają istotne znaczenie dla wzrostu świadomości
znaczenia kształcenia językowego dla sukcesu zawodowego i społecznego uczących się. Priorytety europejskie konkursu
ell w 2011 r. zachęcały do przedstawiania projektów odnoszących się do umiejętności językowych przygotowujących do
pracy zawodowej. Upowszechnienie proponowanych w konkursie rozwiązań przyczyni się z całą pewnością do zwiększenia
atrakcyjności i efektywności kształcenia językowego w sektorze kształcenia zawodowego.
Data published by Eurostat indicate, that the number of people learning languages among vocational education students is
constantly rising since 2000. One of the reasons of this state may be the fact that students of vocational education sector and
trainings are well aware of the importance of knowledge of languages for mobility, professional development, as well as finding
and holding of employment. It seems that the ell awards are of great value for development of language learning for professional and social success of learners. The European priorities of ell in 2011 have encouraged to present projects relating to
language skills that are preparing for professional employment. Disseminating the solutions proposed in the competition will
surely boost the attractiveness and effectiveness of language learning in the vocational education sector.
12
Monika Knapkiewicz_British Council
Konkurs ell daje instytucjom takim jak stowarzyszenia czy szkoły językowe fantastyczną okazję do podzielenia się swoimi
doświadczeniami i rozwiązaniami w dziedzinie edukacji i zainspirowania innych do podjęcia podobnych działań. Zasiadając
w komitecie selekcyjnym ell byłam wielokrotnie zaskakiwana bogactwem pomysłów, wyobraźnią i niejednokrotnie, wytrwałością w realizacji projektów, jakimi wykazywały się te instytucje i osoby w nich pracujące. Wyróżnienie w postaci certyfikatu
ell stawia instytucję w szeregu tych, którym po prostu „się chce”, tych, na które trzeba zwrócić uwagę np. podczas wyboru
szkoły językowej. Certyfikat oznacza, że instytucja dąży do tego, by się doskonalić, rozwijać, wdrażać nowe pomysły oraz
że takiej instytucji warto zaufać.
European Language Label competition serves as a splendid opportunity for various associations and language schools to share
their experiences and solutions related to language education. It also inspires other institutions to take similar actions. Being
a member of the national jury ell competition in Poland, I have been repeatedly surprised by the diversity of ideas, imagination, and persistence in project implementation displayed by individual persons and institutions they work for. Institutions
who are awarded European Language Label certificate are ones who simply want to do things. It is worth looking for institutions
displaying the label when deciding on a language school, as the ell certificate is a guarantee that a given institution consistently develops, improves and introduces new ideas. In other words, ell is a confirmation that you can place trust in its holder.
Maria Bołtruszko_Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministry of Science and Higher Education
O ile znajomość języków obcych jest sprawą ważną dla każdego Europejczyka, to dobra znajomość komunikowania się w językach obcych staje się dziś absolutnie niezbędną kompetencją każdego człowieka poszukującego zajęcia wymagającego
kwalifikacji na poziomie wyższym. Dlatego szkoły wyższe przywiązują dużo uwagi zarówno do umiejętności językowych swoich
absolwentów, jak też do tego, by ciągle poszerzać swoją ofertę zajęć prowadzonych w językach obcych. Także w procesie prowadzenia badań, jak i w procesach oceny dorobku naukowego dobra znajomość języków obcych jest wartością, którą trudno
przecenić. W tym kontekście konkurs European Language Label stanowi bodziec wspierający działania uczelni. Warto, aby szkoły
wyższe korzystały z niego tworząc projekty dla rozwoju własnej dydaktyki, ale także dla dobra innych poziomów nauczania.
Language skills are important for any European, and proficient knowledge of foreign languages is an indispensable competence
to be displayed by any person looking for a job that requires higher education qualifications. This is why heis attach importance
both to language skills of their students and to expanding language offer designed for them. Also in the process of conducting research and making assessment of scientific output, foreign language proficiency is a value not to be underestimated. In
this context, European Language Label competition is an impulse that supports hei’s activity. It is important that heis use this
opportunity to develop projects that contribute to the development of the teaching offer related to languages and other fields.
Ewa Orłowska_Ośrodek Rozwoju Edukacji | Centre for Education Development
Dla nauczycieli to jedyna w swoim rodzaju okazja do zaprezentowania szerzej projektów, realizowanych najczęściej w gronie kilkudziesięciu uczniów i często nieznanych bliżej nawet na terenie macierzystej szkoły. Bycie zauważonym to jedna
z podstawowych potrzeb człowieka, tak często niezaspokojona u nauczycieli realizujących ambitne projekty. Nagrodzone
projekty European Language Label to kopalnia nowych pomysłów i inowacyjnych rozwiązań. Laureaci tworzą unikalne grono
kreatywnych i dynamicznych nauczycieli, wielu z nich co roku pojawia się w konkursie z nowym projektem. Jak widać takie
wyróżnienie z rąk uznanych autorytetów jest nie tylko prawdziwą przyjemnością ale i inspiracją.
For teachers, it is a rare opportunity to present to a wider public their projects, usually implemented in medium-sized groups
of students and often unfamiliar even at their home institutions. Recognition is one of the most basic human needs, and it is
often unsatisfied in case of teachers implementing ambitious projects. ell-winning projects are a goldmine of ideas and innovative solutions. Laureates form a unique group of creative and dynamic teachers, many of them enter the contest with new
projects every year. As you can see, such a distinction from the hands of respected authorities is not only a genuine pleasure,
but also an inspiration.
13
10 projektów / 10 lat
10 projects / 10 years
1/
Przedszkolaki odkrywają tajniki nauki
///////Preschoolers Discover the Secrets of Science
en
The three year project was addressed to 4-, 5- and 6-year-olds and sought
to broaden the preschoolers’ knowledge of the world around them and
the laws of nature. During weekly meetings, the children supervised by
an English teacher engaged in simple experiments in physics, chemistry
and biology, each of which ended with a brief summary prepared by the
pupils themselves. The project also included long-term experiments,
such as culturing mould or measuring the amount of rainfall. Different
topics were scheduled for each month of the school year. For example,
in January, the children discovered the functions of the senses, and
in May, they learnt about the properties of water and its circulation in
nature. Learning took place through play and experimentation.
The popularity of the classes among children contributed to the development of cooperation with parents. An additional project activity
was introduced, which involved monthly ‘homework’ done with the
participation of parents. The results of activities were discussed on an
Internet forum and underpinned further integration of pre-school groups.
tytuł projektu_
Young Scientist
laureat 2009_
Dwujęzyczne Przedszkole „Tęczowy Ogród”
prowadzone przez Greenwich School of English
w Warszawie; Ewa Mach i Tatiana Machowska
język projektu_
angielski
pl
Trwający trzy lata projekt adresowany był do 4-, 5- i 6-letnich dzieci,
i miał na celu poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat otaczającego je świata i praw rządzących naturą. Podczas cotygodniowych
spotkań dzieci pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego wykonywały proste doświadczenia z pogranicza fizyki, chemii i biologii,
zakończone krótkim, samodzielnym podsumowaniem. Projekt obejmował również doświadczenia długoterminowe, takie jak hodowanie
pleśni lub pomiar opadów deszczu. Na każdy miesiąc roku szkolnego
zaplanowano inną tematykę, np. w styczniu dzieci odkrywały funkcje
zmysłów, a w maju poznawały właściwości wody oraz jej obieg w przyrodzie. Nauka odbywała się poprzez zabawę i eksperymentowanie.
project title_
Young Scientist
laureate 2009_
Rainbow Garden Bilingual Pre-school run
by Greenwich School of English in Warsaw;
Ewa Mach and Tatiana Machowska
project language_
English
Popularność zajęć wśród dzieci przyczyniła się do rozwoju współpracy
z rodzicami. Wprowadzono dodatkową formę realizacji projektu polegającą na wykonywaniu comiesięcznych zadań domowych z udziałem
rodziców. Wyniki tych działań były omawiane na forum internetowym
i stanowiły podstawę dalszej integracji grup przedszkolnych.
16
2/
Angielski pod strzechą
///////English under a Thatched Roof
pl
Autorzy projektu Crossing the bridge zaproponowali ciekawą formę
motywowania uczniów do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem
ścieżek międzyprzedmiotowych, w ramach których uczestnicy poznali
zwyczaje i tradycje Lubelszczyzny.
Chałupy pokryte strzechą, izba z paleniskiem, a przed domem żuraw
do czerpania wody – w takiej scenerii uczniowie lubelskich gimnazjów
przygotowywali zajęcia w języku angielskim, podczas których wcielili
się w zamieszkujące niegdyś w domach rodziny. Przebrani w stroje
ludowe opowiadali o budynkach, tłumaczyli na angielski ludowe przyśpiewki, przysłowia oraz opowiadali o przygotowanej własnoręcznie
potrawie regionalnej. Całość przedsięwzięcia wyreżyserował native
speaker, który wcielił się w rolę asystenta Stevena Spielberga.
tytuł projektu_
Crossing the bridge
laureat 2005 _
Gimnazjum nr 7 w Lublinie;
Monika Kapuśniak
język projektu_
angielski
project title_
Crossing the bridge
laureate 2005_
No. 7 Lower Secondary School
in Lublin; Monika Kapuśniak
project language_
English
en
The authors of the Crossing the Bridge project presented an interesting
method of motivating students to learn English by using interdisciplinary
pathways to teach about the customs and traditions of the Lublin region.
Thatched cottages, a hearth, and a crane to draw water outside. In
such a setting, lower secondary school students in Lublin prepared for
their English classes, during which they impersonated past families.
Dressed in folk costumes, they talked about buildings, translated folk
chants and proverbs into English, and described the regional dish they
prepared. The whole project was directed by a native speaker of English
who played the role of an assistant to Steven Spielberg.
17
3/
Językowe spotkania z ekologią
///////Linguistic Reunion with Ecology
tytuł projektu_
Rzeka zabiera – rzeka daje
laureat 2002_
lo Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia
w Opolu; Barbara Jaworowska, Elżbieta Tracz,
Beata Bujak
język projektu_
angielski, fiński
project title_
The River Proposes – the River Disposes
laureate 2002_
tak Upper Secondary School in Opole;
Barbara Jaworowska,
Elżbieta Tracz, Beata Bujak
project language_
English, Finnish
pl
en
Przed wymianą uczniowie obserwowali ptaki wodne, badali czystość
Odry, uczęszczali na warsztaty językowe i kulturowe. Przygotowali
też dla fińskich rówieśników wystawę Powódź w Opolu, natomiast
po wymianie – wystawy My i Finlandia oraz Z Sokratesem do Europy.
Before the exchange the Polish students watched the water birds, examined the cleanness of the Oder, and attended cultural and linguistic
workshops. They also prepared an exhibition Flood in Opole for their
Finnish peers, and following their visit to Finland, two other exhibitions:
Us and Finland and To Europe with Socrates.
Celem rocznego projektu prowadzonego we współpracy z partnerską
szkołą z Finlandii było poznanie sytuacji ekologicznej Opola i Rukki, wprowadzenie pojęć naukowych w języku angielskim, poznanie
podstaw języków narodowych, a także historii i kultury oraz wspólna
działalność naukowa i artystyczna młodzieży podczas dwutygodniowej
wymiany w obu krajach.
Podczas pobytu w Finlandii Polacy zwiedzali Helsinki i Laponię, zapoznali się z problemem utylizacji śmieci, odwiedzili obóz uchodźców
w Rukki, obserwowali ptaki nad rzeką Siikajoki i na wyspie Hailuoto, tworzyli rzeźby z lodu i uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych
w szkole. W czasie trwania projektu młodzi Finowie poznawali język
polski, a podczas pobytu w Polsce uczestniczyli w lekcjach chemii
i języka angielskiego, zwiedzali Warszawę, Kraków i Auschwitz oraz
obserwowali polską przyrodę podczas wycieczki na Górę św. Anny.
The objective of the one-year project conducted in collaboration with
a partner school in Finland was to study the environmental situation of
the towns of Opole and Rukki, introduction of relevant scientific terms
in English, learning the basics of both languages as well as facts about
the history and culture, and collaborative educational and artistic activities of the young people during a two-week exchange in both countries.
During their stay in Finland, the Polish students visited Helsinki and
Lapland, became acquainted with the local waste disposal problems,
visited a refugee camp in Rukki, did bird watching on the Siikajoki River
and Hailuoto Island, carved ice sculptures and participated in classes at
host school. Within the project the Finnish students learned the basics
of Polish, and during their stay in Poland they took part in chemistry
and English classes, visited Warsaw, Krakow and Auschwitz, and went
trekking to St. Anne’s Mountain where they observed Polish nature.
18
4/
Wirtualne gry z językiem polskim
///////Virtual Games with the Polish Language
pl
Celem międzynarodowego projektu było opracowanie metodologii
i materiałów przeznaczonych do uczenia się przez internet języków
rzadziej nauczanych (estońskiego, fińskiego, litewskiego, portugalskiego i polskiego). Zespół polski przygotował materiały dydaktyczne
do wirtualnego kursu języka polskiego dla początkujących, zamieścił
te materiały na wspólnej dla całego projektu platformie sieciowej
oraz opublikował podręcznik z płytą cd Powiedz to po polsku. Say it
the Polish way.
Próby pilotażowe pierwszej wersji przeprowadzono wśród słuchaczy
kursów językowych w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ.
Efekty projektu Oneness City, Poland są dostępne pod adresem internetowym www.oneness.vu.lt. Ta wirtualna szkoła językowa oferuje
ćwiczenia i testy językowe. W kawiarence internetowej można nawiązać
kontakt z innymi osobami uczącymi się języka polskiego oraz sięgać
do rozmaitych źródeł pomocniczych. Strona www funkcjonuje do dziś,
oferując kompleksowe materiały językowe i pomoc merytoryczną dla
wszystkich pragnących uczyć się polskiego.
en
The aim of the international project was to develop a methodology and
materials for learning less commonly taught languages via the Internet
(Estonian, Finnish, Lithuanian, Portuguese, and Polish). The Polish
team prepared teaching materials for a virtual Polish language course
for beginners, posted them on a shared on-line platform, and published
a textbook with a cd Powiedz to po polsku. Say it the Polish way.
Pilot trials of the first version were conducted among the students of
language courses at the Summer School of Polish Language and Culture
at the Jagiellonian University.
Project result, i.e. the Oneness City, Poland, is available on the Internet
at www.oneness.vu.lt. This virtual language school offers exercises
and language tests. At the Internet café, you can contact other Polish
learners and refer to various resources. The website operates to this day
offering comprehensive linguistic materials and technical assistance to
all willing to learn Polish.
tytuł projektu_
Oneness
laureat 2008_
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ w Krakowie;
dr Waldemar Martyniuk
język projektu_
polski jako obcy
project title_
Oneness
laureate 2008_
School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian
University in Kraków; Dr. Waldemar Martyniuk
project language_
Polish as a foreign language
19
5/
Wielojęzyczni seniorzy
///////Multilingual Seniors
en
The project aimed to promote intercultural and intergenerational dialogue
through use of culture and arts and to motivate people of all ages to
learning the foreign languages. It was one of possible answers to the
challenges of an aging population. Within the project the students of
the University of the Third Age staged a legend on Gdansk Ship in the
Coat of Arms in English for an international audience. The same legend
was staged also in the international cast.
The University employees organised an international folk event, participants of which were wearing folk costumes representing different regions
of Europe. During the event the participants could become acquainted
with cultures of five European countries: Poland, Lithuania, Italy, Sweden
and Austria, taste traditional Polish dishes prepared by the students
of the University of the Third Age, and had an opportunity to talk in six
languages (also in Russian). Representatives of each country presented
a national song and a folk dance.
Moreover, an international team working in English prepared a dictionary of basic terms and phrases used on daily basis in five countries
participating in the project.
tytuł projektu_
Polak mały czy Litwin duży – zawsze niech
kulturze służy!
laureat 2008_
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Daniela
Chodowieckiego; Arleta Pławska
język projektu_
angielski, niemiecki, szwedzki, litewski, włoski
pl
Projekt miał na celu wspieranie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego przy wykorzystaniu kultury i sztuki oraz motywowanie
do poznawania języków obcych przez osoby w każdym wieku. Jest to
jedna z możliwych odpowiedzi na wyzwania związane ze starzejącym
się społeczeństwem. W ramach projektu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystawili na scenie przed międzynarodową publicznością
legendę o Gdańsku Okręt w herbie w języku angielskim. Ta sama legenda
została wystawiona także w obsadzie międzynarodowej.
Pracownicy uczelni zorganizowali międzynarodowy wieczór ludowy,
podczas którego wszyscy przebrani byli w stroje ludowe z różnych regionów Europy. Podczas wieczoru uczestnicy mieli możliwość zapoznania
sie z elementami kultury pięciu państw europejskich: Polski, Litwy,
Włoch, Szwecji i Austrii, skosztowania własnoręcznie przygotowanych
przez słuchaczy utw tradycyjnych potraw polskich oraz rozmawiania
w sześciu językach (także po rosyjsku). Każde uczestniczące w wieczorze państwo zaprezentowało także pieśń narodową oraz taniec ludowy.
project title_
A Pole or Lithuanian – We Share a Passion for
Culture!
laureate 2008_
School of Social Science and Economics in Gdańsk
Daniel Chodowiecki University of Third Age;
Arleta Pławska
project language_
English, German, Swedish, Lithuanian, Italian
Ponadto w międzynarodowym zespole pracującym w języku angielskim
powstał słownik zwrotów używanych na co dzień w pięciu państwach
europejskich biorących udział w projekcie.
20
6/
Języki romańskie przy filiżance kawy
///////Romance Languages over a Cup of Coffee
pl
Dzięki projektowi Diálogo Café powstała internetowa platforma edukacyjna zrzeszająca entuzjastów języków romańskich. Zaistniała
możliwość zbudowania społeczności internetowej wokół zagadnień
związanych z językami: hiszpańskim, włoskim, portugalskim oraz
francuskim. Rozwiązanie to zintensyfikowało kontakt ucznia z native
speakerami, zachęcając do dzielenia się wiedzą i ułatwiając przepływ informacji.
Platforma umożliwiła również kursantom dostęp do bardziej zróżnicowanej oferty językowej. Oprócz doskonalenia danego języka romańskiego na zajęciach prowadzonych w sposób tradycyjny, uczestnicy
mogli poznawać jego związki z innymi językami z tej samej grupy.
en
Thanks to Diálogo Café project an educational web platform uniting enthusiasts of Romance languages was created. An on-line community was
built around issues related to Spanish, Italian, Portuguese, and French.
This solution intensified students’ contacts with native speakers, encouraged them to share knowledge and facilitated the information flow.
The platform has also ensured students access to a more varied language
offer. In addition to improving the Romance language of choice during
traditional classes, project participants could learn about its relationships with other languages of the same group.
tytuł projektu_
Diálogo Café
laureat 2006_
Diálogo. Szkoła Języków Romańskich,
Lublin; Tomasz Chudak
język projektu_
hiszpański, włoski, francuski,
portugalski
project title_
Diálogo Café
laureate 2006_
Diálogo. Romance Language School
in Lublin; Tomasz Chudak
project language_
Spanish, Italian, French, Portuguese
21
7/
Germaniści doskonalą swój warsztat
///////Germanists Improve Their Linguistic Proficiency
pl
Projekt delfort – czyli cykl warsztatów dla nauczycieli języka niemieckiego – obejmował swoim zasięgiem całą Polskę. W każdym
z regionów działał koordynator rekomendowany przez men. Program
warsztatów obejmował takie tematy jak: kształcenie na poziomie
wczesnoszkolnym, nauczanie dwujęzyczne, nauczanie w szkołach
zawodowych, przygotowanie do egzaminu maturalnego, wykorzystanie
multimediów w dydaktyce oraz staże zagraniczne.
Regionalni koordynatorzy byli odpowiedzialni za planowanie i organizację szkoleń, czuwali nad zapewnieniem odpowiedniej jakości
warsztatów według opracowanych standardów. Kursy odbywały się
we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi
partnerami w regionie.
en
The country-wide delfort project featured a series of language workshops for German teachers. A programme co-ordinator recommended
by the Ministry of Education was appointed for each of the regions. The
workshop programme included early education, bilingual education,
vocational school teaching, preparing for the final secondary education
examination, the use of multimedia in teaching, and training abroad.
Regional coordinators were responsible for the planning and organisation
of training and supervised the quality of training according to developed
standards. The courses were held in cooperation with in-service teacher
training centres and other partners in the regions.
The delfort in-service German teacher training programme continues
its operations until now.
Program dokształcania nauczycieli języka niemieckiego delfort
funkcjonuje do dziś.
tytuł projektu_
delfort-regio
laureat 2002_
codn oraz Goethe-Institut
w Warszawie; Małgorzata Multańska,
Roland Dittrich
język projektu_
niemiecki
project title_
delfort-regio
laureate 2002_
In-Service Teacher Training Centre
(codn) and the Goethe-Institut
in Warsaw; Małgorzata Multańska,
Roland Dittrich
project language_
German
22
8/
Francuski w lokalnej sieci
///////French Caught in the Local Web
pl
Projekt miał na celu stworzenie platformy doskonalenia zawodowego
i forum wymiany doświadczeń nauczycieli języka francuskiego w regionie. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nowoutworzonych
„klas frankofońskich” mających zapewnić skuteczną naukę języka
francuskiego do poziomu b2.
Szkolenia obejmowały: zapoznanie nauczycieli z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Europejskiego
Portfolio Językowego, naukę korzystania w czasie lekcji z nowoczesnych
technologii, tworzenie własnych materiałów i narzędzi dydaktycznych
oraz promowanie kultury frankofońskiej.
Uczestniczący w projekcie nauczyciele mieli możliwość dzielenia się
doświadczeniami i sposobami rozwiązywania problemów, a także
uświadomili sobie konieczność nowego podejścia w promowaniu
języka francuskiego.
tytuł projektu_
Klasy frankofońskie na Śląsku
laureat 2007_
Polskie Stowarzyszenie „Europa Języków i Kultur”;
Renata Klimek-Kowalska, Elżbieta Paniczek,
Grażyna Majchrowska
język projektu_
francuski
project title_
French Speaking Classes in Silesia
laureate 2007_
Polish Association „Europe: Languages and
Culture”; Renata Klimek-Kowalska,
Elżbieta Paniczek, Grażyna Majchrowska
project language_
French
en
The project aimed to create an in-service training platform and a forum
for exchange of experiences by French teachers in the region. Training was
staged for teachers working at newly established French-speaking classes
designed to ensure effective teaching of French up to the level of b2.
The training included: familiarising teachers with the objectives of the
Common European Framework of Reference for Languages and
​​
the European Language Portfolio, learning how to use modern technology in
the classroom, create their own materials and teaching tools, and the
promotion of the francophone culture.
Teachers participating in the training shared their experiences and
methods for solving problems, and also realised the need for new approaches in promoting the French language.
23
9/
Język na służbie
///////Language on Duty
pl
Aby umożliwić pracującym w Polsce cudzoziemcom szybką adaptację
w środowisku zawodowym, opracowane zostały specjalne programy
do zintegrowanego nauczania języka polskiego jako obcego.
Projekt ten przyczynił się do wprowadzenia zmiany jakościowej w metodyce nauczania, włączając języki specjalistyczne do programu ogólnego
języka polskiego. W ten sposób cudzoziemcy mogli równolegle nabywać umiejętności komunikowania się w sytuacjach życia codziennego,
w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym oraz nawiązywać nowe,
zawodowe kontakty.
Specyfika projektu polegała także na wykorzystaniu języka polskiego
jako obcego do poznawania, a przez to rozumienia kulturowej, religijnej
i krajoznawczej różnorodności Polski, jak również do poszukiwania
w Europie wartości uniwersalnych, które zbliżają ludzi i narody.
Do przygotowania programów wykorzystano nowatorskie metody,
które opracowano na podstawie wyników szczegółowej analizy potrzeb
komunikacyjnych uczących się.
en
tytuł projektu_
Programy specjalistycznych kursów języka polskiego
jako obcego dla duchowieństwa, przewodników
i celników
laureat 2003_
Fundacja Nauki Języków Obcych Centrum Nauczania
Języka Polskiego dla Cudzoziemców Linguae Mundi
w Warszawie; Magda Szmyt, Mariola Zajączkowska
język projektu_
polski jako obcy
project title_
Specialist Courses in Polish as a Foreign Language
for the Clergy, Tourist Guides and Customs Officers
laureate 2003_
Foreign Language Teaching Foundation at the
Linguae Mundi Polish Language Centre for
Foreigners; Magda Szmyt, Mariola Zajączkowska
project language_
Polish as a foreign language
Specialist programmes for integrated teaching of Polish as a foreign
language have been designed to enable foreigners working in Poland
quick adaptation to their new professional environment.
By incorporating specialist vocabulary into general Polish teaching curriculum, the project has brought about a profound change in the methodology. Thus foreigners could acquire communication skills required
for everyday situations, and at the same time fully participate in their
professional life and make new professional contacts.
The unique features of the project also included the fact that Polish as
a foreign language was used to learn about and understand the cultural,
religious and geographical diversity of Poland, as well as to seek Europe’s
universal values, which bring people and nations together.
Innovative methods developed on the basis of a detailed analysis of learners’ communication needs were used during curriculum development.
24
10/
Hiszpański w latynoskich rytmach
///////Spanish in the Rhythm of Latin Music
en
The project formed an attempt to overcome the Eurocentric way of looking
at the world and broaden the horizons of students by showing culture
from the Mesoamerican perspective.
Educational activities for children and youth were organised; film screenings, cultural meetings, and thematic lectures conducted by experts
were staged, accompanied by exhibitions on ethnology and archaeology: Guatemalan Market – an ethnographic exhibition presenting
a traditional Indian market, In the World of the Maya – a photography
exhibition with a commentary by archaeologist Dr. Jarosław Źrałka,
a Maya expert, and museum lessons: On the Trail of the Jaguar and The
Indian Market in Guatemala. In addition, various workshops were held,
to mention: Hablamos y Cantamos – language and music workshops
with the teaching of Latin American Spanish, The mysterious Path of
Cocoa – an educational game based on the knowledge of botany and
zoology, and archaeological workshops Discovering the Treasures of
the Maya – an Archaeological Journey.
pl
Aby przełamać europocentryczny sposób patrzenia na świat i poszerzyć
horyzonty uczniów, powstał projekt pokazujący kulturę z perspektywy
mezoamerykańskiej.
Also, the fourth thematic volume of the Museum’s Educational Publication Guatemala Makes Me Crazy, was published along with a multimedia
presentation. The project helped students realise that a language was
not only about vocabulary and grammar, but above all the whole context
in which it was used: history, people, traditions ... It was a starting point
to engage in a cultural dialogue and an attempt to provide an answer
to the question of origins of cultural diversity.
Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
pokazy filmowe, spotkania kulturalne oraz wykłady tematyczne prowadzone przez specjalistów. Powstały też wystawy etnologiczno-archeologiczne: Gwatemalskie targowisko – wystawa etnograficzna
przedstawiająca tradycyjne targowisko indiańskie i W świecie Majów
– wystawa fotograficzna z komentarzem autorskim archeologa, badacza cywilizacji Majów dra Jarosława Źrałki. Przygotowano dwie
lekcje muzealne: Szlakiem jaguara i Na indiańskim targu w Gwatemali.
Ponadto odbyły się różnorodne warsztaty: Hablamos y cantamos
– warsztaty językowo-muzyczne z nauką języka hiszpańskiego w wersji
latynoamerykańskiej, Tajemnicze ścieżki kakaowca – gra edukacyjna
bazująca na wiedzy z botaniki i zoologii oraz warsztaty archeologiczne
Odkrywamy skarby Majów – archeologiczna wędrówka.
tytuł projektu_
Gwatemala mnie powala
laureat 2008_
Muzeum Miejskie w Żorach;
Anita Czerner
język projektu_
hiszpański
project title_
Guatemala Makes Me Crazy
laureate 2008_
Municipal Museum in Żory;
Anita Czerner
project language_
Spanish
Wydano także tematyczny czwarty tom Muzealnych Zeszytów Edukacyjnych Gwatemala mnie powala wraz z prezentacją multimedialną.
Projekt pozwolił uświadomić uczniom, że język to nie tylko słówka
i gramatyka, ale przede wszystkim cały kontekst, w którym się go
używa: historia, ludzie, tradycje… Stanowi punkt wyjścia do podjęcia
dialogu kulturowego oraz jest próbą zmierzenia się z odpowiedzią na
pytanie o podłoże różnorodności kulturowej.
25
26
laureaci european language label
european language label laureates
27
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools
tytuł | title_
Dni anglojęzyczne i polsko-angielskie w naszym przedszkolu.
Dni obcojęzyczne w każdym przedszkolu
English Speaking Days at Our Preschool.
Introducing Foreign Language Days at Each Preschool
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka podczas zajęć z języka
▸▸ Promoting general development of children during English classes;
▸▸ Introducing elements of English speaking countries’ culture, such
angielskiego;
▸▸ wprowadzanie na zajęciach elementów kultury anglojęzycznej:
świąt, zwyczajów, potraw, muzyki, malarstwa, bohaterów literatury dziecięcej, z uwzględnieniem kształtowania postawy tolerancji
wobec tej i innych kultur;
▸▸ tworzenie w ramach edukacji anglojęzycznej niekonwencjonalnych
zajęć w formie zabawy, nauki, pracy, a służących odkrywaniu i kreowaniu otaczającej rzeczywistości.
W każdym dniu realizowany był określony temat według przygotowanych przez koordynatorów wytycznych. Dzień anglojęzyczny wymagał
od nauczyciela języka angielskiego i pozostałych nauczycieli wprowadzenia tematycznego na odbywających się wcześniej zajęciach.
Temat związany był z wybranym elementem kultury lub elementem
otaczającego świata, który jest przybliżany dzieciom w ramach zajęć
z języka angielskiego.
Każdemu dniu anglojęzycznemu towarzyszyły zmiany w oprawie dekoracyjnej szatni, przygotowanie strojów oraz przyswojenie nowego
słownictwa i zwrotów. Dzieci śpiewały znane piosenki lub uczyły się
nowych, tańczyły, brały udział w konkursach, grach i zabawach. Odbyły
się także warsztaty praktyczne, zajęcia plastyczne, prace grupowe
i indywidualne oraz zajęcia wspierające rozwój, które prowadzone były
w języku angielskim. W ramach dni anglojęzycznych zorganizowano
m.in.: St. Patrick’s Day, Scottish Day, April Fools’ Day, Daffodil National
Wales Day, Halloween – Orange Pumpkin Crazy Day, The Beatles Party,
Tartan Scottish Climates, English Cooking Day, Pyjamas Party.
as Christmas celebrations, food, music, painting, and fairy tale
characters, with a view of shaping tolerance towards this and other
cultures;
▸▸ Development of an unconventional offer of English classes encompassing play, learning, working, and allowing to discover and shape
the reality.
On each English speaking day a new topic was introduced in accordance with guidelines prepared by project coordinators. English teacher
and other teachers introduced the topic during the previous classes.
The topics were related to the selected element of culture and the surrounding world discussed during English classes.
On each English speaking day, the cloakroom was specially decorated
and children wore special costumes. In order to acquire new vocabulary and phrases, children sang songs and danced to new or familiar
songs. They participated in competitions, games and plays, as well as
workshops and arts classes staged in the form of team and individual
work. Activities aimed at promoting general development of children
were staged in English. As part of English speaking days, the following
thematic festivals were held: St. Patrick’s Day, Scottish Day, April Fools’
Day, Daffodil National Wales Day, Halloween – Orange Pumpkin Crazy
Day, The Beatles Party, Tartan Scottish Climates, English Cooking Day,
and Pyjamas Party.
28
koordynator_
Małgorzata Kielan
instytucja_
Przedszkole Niepubliczne
i Punkt Przedszkolny
„Akademia Małych Geniuszy”
w Poznaniu
język_
angielski
coordinator_
Małgorzata Kielan
institution_
Akademia Małych Geniuszy
Non-Public Preschool and Playgroup
in Poznań
language_
English
pl
en
Projekt zrealizował projakościowe dążenia w zakresie wykorzystanych
różnorodnych form, metod i technik pracy mających przy tym na celu
zwiększenie efektywności nauki języka angielskiego z jednoczesnym
wspieraniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
The project succeeded in offering top quality and diversified activities,
work methods and techniques aimed at enhancing the effectiveness of
English teaching and promoting general development of preschoolers.
Ponadto przeprowadzano w języku angielskim zajęcia terapeutyczne
wspierające ogólny rozwój dzieci. Wykorzystywano w tym celu metody
Weroniki Sherborne, Dennisona (kinezjologia edukacyjna), Dziamskiej
(edukacja przez ruch), Batti Strauss. Stosowano też: terapeutyczne
techniki parateatralne, bajkoterapię wg Molickiej, clownadę, śmiechoterapię, relaksację wg Polender, muzykoterapię, masażyki, ekspresję plastyczną indywidualną np. mandale, prace w glinie, kolaż,
czy malowanie palcami.
Moreover, various therapeutic activities aimed at promoting the development of children were staged in English. For this purpose, methods
developed by Weronika Sherborne, Dennison (educational kinesiology),
Dziamska (education through movement), and Batti Strauss were used.
Also drama therapy techniques, fairy tale therapy techniques by Molicka,
clown therapy, laughter therapy, relaxation techniques developed by
Polender, music therapy, massage therapy, individual artistic expressions; e.g. mandalas, clay works, collage, and painting with fingers,
were applied.
29
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools
tytuł | title_
climates – Creative Language Learning
and Multicultural Activities Together in European Schools
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ wyposażenie młodych obywateli w narzędzia, które rozwiną ich
▸▸ Equipping young European citizens with tools, which will develop
kompetencje wielokulturowe i będą promować umiejętność efektywnego współdziałania w środowiskach różnorodnych kulturowo;
▸▸ zwiększenie roli twórczego podejścia do wczesnego nauczania
języka obcego;
▸▸ wdrażanie nowoczesnych metod w celu promowania wielojęzyczności;
▸▸ kształtowanie postaw empatycznych;
▸▸ budzenie u dzieci ciekawości świata.
their multicultural competencies and promote the skills of effective
cooperation in diversified culture environments;
▸▸ Enhancing the importance of creative approach to early childhood
language learning;
▸▸ Introducing modern methods to promote multilingualism;
▸▸ Shaping emphatic attitudes;
▸▸ Arousing the curiosity of the world in children.
30
koordynator_
Anneta Sadowska-Martyka
instytucja_
Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie
język_
angielski
coordinator_
Anneta Sadowska-Martyka
institution_
No. 81 Primary School in Warsaw
language_
English
pl
en
W pierwszej fazie realizacji projektu climates uczniowie tworzyli
The Travelling Suitcase (Podróżującą Walizeczkę) zawierającą pomoce
niezbędne do zapoznania swoich rówieśników ze szkół partnerskich
z Polską. Dzieci spisały i zilustrowały legendy o smoku wawelskim
oraz Lechu, Czechu i Rusie, wybierały stroje ludowe, przygotowywały gry i zabawy, puzzle, układanki oraz prezentacje multimedialne.
W ciągu dwóch lat trwania projektu „walizeczki” były prezentowane
przez nauczycieli odwiedzających szkoły współpracujące w ośmiu
krajach europejskich, którzy przeprowadzili zaprojektowane ze swoimi
uczniami lekcje kultury i języka polskiego, z wykorzystaniem metod
aktywizujących.
At the first stage of the climates project implementation, pupils created
The Travelling Suitcase, which contained all the materials indispensable
for making the peers from partner schools familiar with Poland. Children
wrote stories about Polish legend characters, such as the Wawel Dragon,
and Lech, Czech and Rus, selected folk costumes to be presented,
and prepared games, plays, puzzles, and multimedia presentations.
During the two years of project implementation, travelling suitcases
were presented by teachers visiting partner schools in eight European
countries. The teachers staged presentations on Polish language and
culture with the use of materials developed by pupils and applying
activation methods.
Prezentacje przygotowywane na spotkania wykonane były w języku
angielskim, lecz wybrane słowa i zwroty zawsze przedstawiano też
w języku ojczystym, z wersją audio nagraną przez uczniów. Nauczyciele przygotowywali gry i zabawy dla dzieci skłaniające do refleksji,
uważnego słuchania i porównywania języków.
The presentations prepared for the meetings were made in English,
but featured selected words and phrases in Polish in the form of audio
recordings made by the pupils. Teachers also designed plays and games
for children that made them carefully listen to, reflect on and compare
the languages.
Samodzielne projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych
oraz zmiana sposobu organizacji pracy w klasie przy zastosowaniu
technik pracy w grupach przyczyniły się do znacznego podniesienia
motywacji dzieci do nauki języków obcych oraz zainteresowania się
zagadnieniami związanymi z kulturą innych państw świata. Projekt
wpłynął pozytywnie na atmosferę w szkole i pogłębił współpracę
nauczycieli i rodziców uczniów.
Designing and making the teaching aids, as well as a different organisation of class work, which focused on team work, boosted young pupils’
motivation for language learning and their interest in culture of other
countries of the world. The project positively affected atmosphere at
the school and enhanced cooperation between teachers and parents.
Projekt climates był oparty na międzynarodowej współpracy szkół.
Prace projektowe prowadzone były równolegle w 12 instytucjach
i zorganizowano je wokół 12 zagadnień tematycznych. Wszystkie
przygotowane przez instytucje partnerskie materiały, ćwiczenia i pomoce zostały zebrane w przewodnik zawierający scenariusze lekcji,
karty pracy, materiały dodatkowe i zamieszczone na stronie projektu.
The climates project was based on international cooperation of schools.
Project works were implemented simultaneously at 12 institutions and
focused on 12 themes. All the materials, exercises and teaching aids
developed by partner institutions as part of the project have been published in a form of a guide featuring lesson scenarios, work charts and
additional materials, and were posted on the project website.
31
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
tytuł | title_
Razem w Europie
Together in Europe
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ aktywizacja osób bezrobotnych i ich integracja ze społecznością
▸▸ Activation of the unemployed and their integration with local commu-
lokalną poprzez udział w kursach językowych prowadzonych
przez uczniów;
▸▸ doskonalenie znajomości języków obcych i obsługi komputera przez
uczniów Zespołu Szkół dzięki nauczaniu osób dorosłych;
▸▸ wsparcie osób bezrobotnych w ich powrocie na rynek pracy;
▸▸ budowanie w młodych ludziach poczucia własnej wartości, wiary
we własne siły;
▸▸ poznanie przez młodych ludzi specyfiki pracy nauczyciela;
▸▸ kształtowanie w młodych ludziach postaw przedsiębiorczości,
odpowiedzialności i empatii;
▸▸ wsparcie uczniów w diagnozowaniu własnych uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
▸▸ przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w kontaktach dwóch grup
społecznych.
nity thanks to participation in language courses staged by students;
▸▸ Improving the knowledge of languages and computer literacy by
students thanks to teaching adults;
▸▸ Assisting the unemployed in their return to the labour market;
▸▸ Promoting self-esteem and self-confidence in the young people;
▸▸ Learning about the teaching profession by students;
▸▸ Shaping the attitude of entrepreneurship, responsibility and empathy
in the young people;
▸▸ Supporting students in identifying their talents, interests and predispositions for a future career;
▸▸ Abandoning stereotypes and prejudice in contacts of the two social groups.
Praca nad projektem była koordynowana przez trzy instytucje. Urząd
Pracy miał za zadanie zrekrutować osoby bezrobotne zainteresowane
kontynuowaniem nauki w celu poszerzenia wiedzy i zwiększenia szans
na zatrudnienie. Zwykle byli to zarejestrowani bezrobotni w wieku
18–55 lat, głównie kobiety z podstawowym i średnim wykształceniem.
The project was coordinated by three institutions. The Job Centre was
responsible for recruiting the unemployed interested in continuing education with a view of expanding knowledge and enhancing employability.
The group was composed of job seekers aged 18–55, mainly women,
graduates of primary and secondary school education.
Stowarzyszenie koordynowało i monitorowało projekt. Ze strony placówki oświatowej w projekcie uczestniczyło trzech nauczycieli oraz
uczniowie-wolontariusze w wieku 16–19 lat. Zajęcia odbywały się
w salach lekcyjnych i pracowni komputerowej dwa razy w tygodniu
i były prowadzone przez dwóch uczniów równocześnie. Każdy kursant
wziął udział w 50 godzinach zajęć.
The Association coordinated and monitored project works. The school
compound was represented by three teachers and student volunteers
aged 16–19. Classes were staged twice a week at the school rooms and
computer laboratory by two students working together. The language
course comprised 50 hours.
32
Uczniowie doskonalili
znajomość języków
obcych dzięki nauczaniu
osób dorosłych
koordynator_
Monika Andrzejewska
instytucja_
Zespół Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach przy
współpracy ze Stowarzyszeniem na
rzecz Zespołu Szkół oraz Powiatowym
Urzędem Pracy w Policach
język_
angielski
pl
coordinator_
Monika Andrzejewska
institution_
Ignacy Łukasiewicz School Compound
in Police in cooperation with School
Compound Association and Poviat Job
Centre in Police
language_
English
Wspólna realizacja projektu przyniosła korzyści wszystkim zaangażowanym. Uczniowie nauczający osoby bezrobotne musieli zweryfikować własne umiejętności, zastanowić się jak interesująco przekazać
posiadaną wiedzę, dobrać materiał i ćwiczenia do potrzeb kursantów,
a na koniec lekcji obiektywnie ocenić ich postępy. Osoby bezrobotne, zdobywając umiejętności językowe, zwiększyły swoje szanse na
ponowne zatrudnienie. Fakt, że to uczniowie byli ich nauczycielami
zmniejszał dystans, ułatwiał kontakty i lepiej motywował do nauki.
en
Joint implementation of the project was beneficial to all the parties
involved. Students teaching the job seekers could verify their language
skills, worked to render their knowledge in an interesting way, adapted
the material and exercises to the needs of course participants, and assessed the progress made. Thanks to improving their language skills,
the job seekers boosted their employability. The fact that young students
taught course participants was conducive to creating relaxed atmosphere,
closer contacts and boosted motivation for work.
33
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools
tytuł | title_
Opoczyńscy policjanci podbijają Europę
– integracyjne warsztaty językowe
Opoczno Policemen Conquer Europe
– Integration Language Workshops
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ nabywanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku
▸▸ Acquiring and improving skills of communicating in a foreign language
obcym;
▸▸ podnoszenie kompetencji zawodowych potencjalnych i obecnych
policjantów z gmin Drzewica i Opoczno;
▸▸ nauczanie języka obcego rozszerzone o słownictwo i struktury
specyficzne dla zawodu policjanta;
▸▸ motywowanie uczestników projektu do poszerzania znajomości
języka angielskiego i niemieckiego pod kątem jego przydatności
w późniejszej karierze zawodowej;
▸▸ zwiększanie szans zdobycia pracy na rynku europejskim;
▸▸ podniesienie aktywności społeczności lokalnej;
▸▸ wyrównywanie szans edukacyjnych dla mieszkańców obszarów
wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców;
▸▸ promowanie dialogu międzypokoleniowego i integracja specyficznej
grupy zawodowej.
Uczniowie klas o profilu policyjnym w zsp w Drzewicy i czynni zawodowo
policjanci z gmin Drzewica i Opoczno wzięli udział w integracyjnych
warsztatach językowych. Warsztaty te zorganizowano w czterech
grupach – trzech angielskojęzycznych i jednej z językiem niemieckim.
Zajęcia dydaktyczne poza nauką języka obcego obejmowały także
zagadnienia z tematyki policyjnej (np. wygląd posterunku, sprzęt
i wyposażenie, rodzaje przestępstw, typy przestępców, kary, rysopis
podejrzanego, raport policyjny) i ogólnej (np. cv i list motywacyjny).
Głównym źródłem pomysłów był internet (np. lekcja pt. International
co-operation interpol, podczas której przeglądano strony internetowe
interpol-u). Autorzy projektu wykorzystali również filmy kryminalne
w oryginalnej wersji językowej, do których prowadzący zajęcia opracowali zestawy ćwiczeń oraz podręcznik English for Law Enforcement.
and professional competencies (of future and professionally active
policemen working in Drzewica and Opoczno);
▸▸ Teaching general and specialist vocabulary related to police work;
▸▸ Motivating project participants to expand their knowledge of English
and German in order to boost their professional career;
▸▸ Enhancing employability in the European market;
▸▸ Increasing social activity of local community;
▸▸ Bridging educational gap between residents of rural areas, small
towns and towns with a population reaching 25,000;
▸▸ Promoting intergenerational dialogue and integration of a specific
professional group.
Police school students at Post-Secondary School in Drzewica and professionally active policemen from the municipalities of Opoczno and
Drzewica attended integration language workshops. The workshops
were organised for four groups – three English-speaking and one German-speaking. In addition to learning a foreign language, the classes
covered police-related themes (such as police station design, equipment and supplies, types of crimes, types of offenders, punishment,
suspect description, police report), and general topics (e.g. cv and
motivational letter).
The main source of ideas was the Internet (e.g. the lesson entitled International co-operation interpol, during which interpol website was
viewed). The authors also used detective films in the original version,
for which the teachers had developed sets of exercises and a textbook,
English for Law Enforcement.
34
koordynator_
Anna Niemczyk-Więckowska
instytucja_
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy
język_
angielski i niemiecki
coordinator_
Anna Niemczyk-Więckowska
institution_
Post-Secondary School Compound
in Drzewica
language_
English and German
pl
Dzięki udziałowi w warsztatach cztery osoby przystąpiły do egzaminów
zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje językowe certyfikatem
– First Certificate in English i Zertifikat Deutsch. Wzajemna wymiana
doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu miała wymiar nie tylko
językowy. Uczniowie poszerzyli wiedzę praktyczną o zawodzie policjanta, natomiast policjanci dowiedzieli się więcej o problemach młodzieży.
en
Through participation in the project, four people took external examinations to confirm their qualifications with a language certificate – First
Certificate in English and Zertifikat Deutsch. Thanks to exchange of
experiences between project participants, the project focused not only
on languages. Students expanded their knowledge of police work, and
policemen became acquainted with current problems of today’s youth.
35
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools
tytuł | title_
Shakespearean Day – Dzień Szekspira
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ poszerzenie wiedzy o epoce i sztukach Szekspira;
▸▸ rozwijanie umiejętności językowych i motywowanie do nauki języków
▸▸ Broadening knowledge on the times and works of Shakespeare;
▸▸ Developing language skills and motivating for language learning
▸▸ kształcenie umiejętności pracy w grupie;
▸▸ motywowanie do porozumiewania się w języku obcym;
▸▸ łączenie nauki języków obcych z technikami dramy, pracami tech-
▸▸ Shaping teamwork skills;
▸▸ Motivating for communicating in foreign languages;
▸▸ Combining language learning with drama, practical and arts works;
▸▸ Improving the quality of English teaching and learning;
▸▸ Developing students’ acting, directing, stage design, technical and
obcych poprzez pracę samodzielną i pod kierunkiem nauczyciela;
nicznymi i plastycznymi;
▸▸ podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka angielskiego;
▸▸ rozwijanie wśród uczniów zdolności aktorskich, reżyserskich, scenograficznych, technicznych i plastycznych;
▸▸ przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień w języku
angielskim.
Projekt rozwijający zainteresowania humanistyczne i językowe uczniów
obejmował postać i twórczość Williama Szekspira. Poprzez kolejne
etapy uczniowie poszerzali wiedzę o Szekspirze i jego epoce, poznając
pasję, bogactwo charakterów postaci i ponadczasowość jego dzieł.
Uczniowie brali udział w wielu wydarzeniach związanych z życiem
i twórczością Williama Szekspira, co zaowocowało zorganizowaniem
przez uczniów i nauczycieli Dnia Szekspirowskiego.
Dzień Szekspirowski poprzedzony był cyklem lekcji wprowadzających
słownictwo związane z epoką i dramatem szekspirowskim oraz teatrem
elżbietańskim. Przez kilka tygodni przygotowywano przedstawienia,
prace plastyczne oraz dekoracje. Ponadto uczniowie wzięli udział
w warsztatach szekspirowskich Johna Cudaka i przedstawieniu I Love
Shakespeare zorganizowanym przez europejski program edukacyjny
Nauka Bez Granic w Centralnym Basenie Artystycznym w Warszawie.
Uczniowie próbowali przekazać swoją pasję szekspirowską w różnoraki
sposób. Gimnazjaliści prezentowali wykonane przez siebie makiety
The Globe Theatre i plakaty. Zorganizowano też konkurs na najlepszą
czaszkę przygotowaną na zajęciach technicznych. Każda klasa przedstawiła własną interpretację wybranego fragmentu sztuki, skecz lub
wywiad z Szekspirem. Scenografia, reżyseria przedstawień i obsługa
sceny zostały przygotowane przez uczniów.
through individual work and under teacher’s supervision;
artistic talents;
▸▸ Preparing students for public speaking in English.
The project promoting humanities and languages focused on the life
and work of William Shakespeare. Students developed their knowledge
on the playwright’s life, his times, his passion, varied protagonists and
timelessness of his works. Students attended many events devoted to
the life and work of William Shakespeare, which resulted in staging the
Shakespearean Day at the school.
Prior to the Shakespearean Day, several lessons were held to introduce
the vocabulary related to the Shakespearean era, drama, and Elizabethan theatre. Over a few weeks, theatre performances, arts works and
decorations were prepared. Moreover, students attended Shakespearean workshop staged by John Cudak and a performance entitled I Love
Shakespeare staged by Learning Without Borders European Educational
Programme at Centralny Basen Artystyczny in Warsaw.
Students expressed their passion for Shakespeare’s works in different
forms. Lower secondary school students exhibited models of the Globe
Theatre and posters. Also a competition for the best skull prepared during craft classes was staged. Each form presented their interpretation
of a selected fragment of Shakespeare’s works, sketch or interview with
Shakespeare. Students were responsible for preparing stage design,
directing and staging the performances.
36
pl
Uczestnictwo w przedsięwzięciu wpłynęło na zmianę sposobu myślenia
o twórczości Szekspira, ukazując go i jego dzieła jako pełne energii,
humoru, tajemnicy i znajomości ludzkich charakterów. Organizacja
przedstawień przygotowywała uczniów do wystąpień publicznych
oraz korzystnie wpłynęła na rozwój słownictwa, wymowy i dynamikę
wypowiedzi.
en
Project implementation has resulted in changed perception of Shakespeare’s works thanks to presenting them as full of energy, witty, mysterious and showing true nature of man. Staging the performances has
helped students to practice public presentations and positively affected
the acquisition of vocabulary, improved pronunciation and dynamism
of speaking in English.
koordynator_
Dominika Domczyk
instytucja_
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14
i Społecznego
Gimnazjum nr 4 w Warszawie
język_
angielski
coordinator_
Dominika Domczyk
institution_
Upper Secondary School Compound
of No. 14 Private Primary School and
No. 4 Lower Secondary School in
Warsaw
language_
English
37
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions
tytuł | title_
Hippocampus academy – docendo discimus
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ motywowanie do nauki języka obcego za pomocą metody nauczania
▸▸ Motivating for language learning with the use of LdL teaching method
LdL, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych:
platformy Moodle, forum studenckiego i tworzenia dokumentów
w Google Docs;
▸▸ wykorzystanie potencjału i zdolności językowych studentów przy
tworzeniu materiałów dydaktycznych;
▸▸ przybliżanie studentom języka specjalistycznego i uświadomienie
znaczenia jego znajomości pod kątem przydatności w późniejszej
karierze zawodowej;
▸▸ wszechstronne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu
nauczyciela języka angielskiego poprzez wzbogacenie ich doświadczeń o pracę z grupami osób starszych.
Projekt zainicjowany został w październiku 2009 roku jako forma
wspierania studentów filologii angielskiej o specjalności nauczycielskiej
i tłumaczeniowej w celu lepszego przygotowania ich do pracy zawodowej. Główna idea projektu opierała się na metodologii learning by
teaching (niem. Lernen durch Lehren, LdL), która zakłada, że studenci
uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych.
Studenci filologii angielskiej zachęceni zostali do prowadzenia zajęć
jako wolontariusze dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku założonego przez Fundację Kromka Chleba. Działania te pozwoliły studentom spróbować swoich sił w roli nauczyciela i egzaminatora oraz
umożliwiły aktywizację i integrację społeczności lokalnej z uczelnią.
Studenci samodzielnie stworzyli materiały dydaktyczne oraz, w celu
utworzenia bazy tekstów specjalistycznych, opracowali słownik on-line, materiały ćwiczeniowe z dziedziny prawa i ekonomii. Przygotowali
testy modułowe z gramatyki i słownictwa.
Projekt umożliwił studentom: zdobycie doświadczeń zawodowych
przed aktualnym podjęciem pracy, skorzystanie z doświadczeń koleżanek i kolegów, uzyskanie informacji o ważnych dla studentów
działaniach, konferencjach i konkursach. Pomógł także w zaangażowaniu studentów w działalność na rzecz ludzi starszych i maturzystów
w środowisku lokalnym.
and state-of-the-art teaching aids: Moodle platform, students’ forum
and preparing files with the use of Google Docs;
▸▸ Using language skills and potential of students for preparing teaching aids;
▸▸ Teaching specialist vocabulary to students and making them aware
of importance of knowing specialist jargon for the future career;
▸▸ Preparing students for English teaching profession thanks to handson experience in work with the elderly.
The project was initiated in October 2009 to support English philology
students who majored in teaching and translation. It was aimed at
preparing them for their future career. The project was based on the
learning by teaching methodology (German: Lernen durch Lehren, LdL),
which assumes that students learn best by teaching others.
English philology students were encouraged to act as volunteers and
teach students of the Third Age University established by Kromka Chleba
Foundation. This volunteer work helped the students gain practical
experience in the teaching profession, and was conducive to activating
and integrating the local community and the school.
Students have developed original teaching materials and on-line dictionary based on specialist texts they worked on, as well as exercises
in the field of law and economics. They prepared modular grammar and
vocabulary tests.
The project allowed students gain professional experience prior to taking up paid employment. They shared their work experiences, obtained
feedback from the students, attended conferences and participated in
competitions, and became actively involved in work on behalf of the
elderly and secondary school-leavers in the local community.
38
koordynator_
Sabina Nowak
instytucja_
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
język_
angielski
coordinator_
Sabina Nowak
institution_
School of Higher Vocational Education
in Tarnów
language_
English
Główna idea projektu
opierała się na metodologii
learning by teaching,
która zakłada, że studenci
uczą się najlepiej poprzez
nauczanie innych.
39
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions
tytuł | title_
(Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem,
fotoksiążkami, nowoczesnymi technologiami oraz rodzicami
(Very) Early Childhood Language Learning Aided
by a Teddy Bear, Photo Books, Latest Technologies and Parents
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ rozwijanie wrażliwości językowej i interkulturowej od wczesnego
▸▸ Developing sensitivity to other languages and cultures from early
etapu życia;
▸▸ promowanie wielojęzyczności;
▸▸ kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych języków i kultur;
▸▸ informowanie rodziców o korzyściach płynących z wczesnej nauki języków obcych i zachęcanie ich do współuczestnictwa w tym procesie;
▸▸ testowanie nowatorskiego środka dydaktycznego – książeczek
fotograficznych;
▸▸ wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (clil);
▸▸ wprowadzanie elementów technologii informacyjno-komunikacyjnych;
▸▸ przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie
przyszłości.
koordynator_
prof. Sławomir Koziej, Joanna
Karczewska, Izabela Jaros, Anna
Pasternak, Anna Matyjasek
instytucja_
Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Kochanowskiego i Przedszkole
Samorządowe nr 40 w Kielcach
język_
angielski, niemiecki, hiszpański
childhood;
▸▸ Promoting multilingualism;
▸▸ Enhancing curiosity and openness towards other languages andcultures;
▸▸ Informing parents about the benefits of early childhood language
learning and encouraging them to active participation in the process;
▸▸ Verifying usefulness of photo books as an innovative teaching aid;
▸▸ Implementing Content and Language Integrated Learning (clil);
▸▸ Incorporating elements of information and communications technology into the education process;
▸▸ Preparing children for living in the society of the future.
coordinator_
Prof. Sławomir Koziej,
Joanna Karczewska, Izabela Jaros,
Anna Pasternak, Anna Matyjasek
institution_
Institute of School Education at Jan
Kochanowski University and No. 40
Local Government Preschool in Kielce
language_
English, German, Spanish
40
pl
Główną ideą projektu jest popularyzowanie nauki języków obcych
od trzeciego roku życia z wykorzystaniem innowacyjnego środka
dydaktycznego – książeczek fotograficznych, wykonywanych przez
rodziców wspólnie z dziećmi. Koordynatorzy projektu zaproponowali
następujące obszary tematyczne: części ciała, części twarzy, ubrania,
zabawki, kolory, liczebniki, rodzina, w parku, zwierzęta domowe,
zwierzęta hodowlane, święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
Projekt skierowany jest do studentów przygotowujących się do roli
nauczyciela języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym lub
nauczyciela edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego,
czynnych nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz języków obcych,
jak również rodziców dzieci.
Język angielski wprowadzony został jako pierwszy we wszystkich grupach, a następnie dodano język hiszpański oraz niemiecki. Nauczyciel
włączał treści językowo-przedmiotowe każdego dnia podczas zabaw,
gier, piosenek, historyjek czy wierszyków związanych z kręgiem tematycznym opracowywanym w języku polskim.
Wykonywanie książeczek fotograficznych zachęciło rodziców do
uczestnictwa w procesie dydaktycznym, a jednocześnie zwiększyło
motywację dzieci do nauki języków obcych.
en
The main concept behind the project was the promotion of early language learning (starting at the age of three) with the use of an innovative
teaching aid: photo books made by parents and the children. Project
coordinators proposed the following project themes: parts of the body,
parts of the face, clothes, toys, colours, numbers, family, park, pets,
farm animals, Christmas and Easter.
The project was addressed to students preparing for the teaching
profession at the first stage of education and for work as preschool
and integrated education teachers. The target group also included
professionally active language and preschool teachers, and parents
of the preschoolers.
English was the first foreign language introduced in all the groups.
Next, Spanish and German were added. The form teachers introduced
new vocabulary and contents on everyday basis through various fun
activities, games, songs, stories and poems and integrated them with
the content taught in Polish.
Making the photo books served as an encouragement for parents to
actively participate in the teaching process and boosted children’s
motivation to learn languages.
41
2010
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Instytuty kultury | Institutes for Culture
tytuł | title_
Deutsch-Wagen-Tour
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ zainteresowanie uczniów nauką języków obcych – w tym przypadku
▸▸ Promoting German language learning;
▸▸ Raising language teaching standards;
▸▸ Reaching learners, students’ parents, headmasters and local level
językiem niemieckim;
▸▸ podniesienie standardów nauczania języka obcego;
▸▸ dotarcie do polskich uczniów, rodziców, dyrektorów szkół oraz osób
podejmujących decyzje na szczeblu lokalnym;
▸▸ wzrost popularności języka niemieckiego w Polsce i jednocześnie
promowanie wielojęzyczności.
decision makers across Poland;
▸▸ Improving the popularity of German language across Poland and
promoting multilingualism.
42
koordynator_
Magdalena Zaręba
instytucja_
Goethe-Institut w Warszawie
język_
niemiecki
coordinator_
Magdalena Zaręba
institution_
Goethe-Institut in Warsaw
language_
German
pl
Projekt Deutsch-Wagen-Tour to ogólnopolski program promujący język
i kulturę niemiecką. Nowatorstwo projektu polega na przeprowadzaniu
różnego rodzaju niekonwencjonalnych zajęć językowych przez profesjonalnie przygotowanych lektorów. Podczas zajęć wykorzystywano
nowoczesne materiały i pomoce naukowe uwzględniające zróżnicowany poziom znajomości języka oraz wiek uczestników. Nauka języka
wzbogacana była informacjami dotyczącymi niemieckiej kultury i stylu
życia. Lektorzy docierali nawet do najdalej położonych placówek edukacyjnych pięcioma kolorowymi samochodami – „Deutschwagenami”
– które wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe. W pierwszym roku
trwania projektu lektorzy odwiedzili aż 700 placówek edukacyjnych
(przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, centra edukacyjne)
i przeprowadzili zajęcia dla ponad 50 000 uczestników.
Na potrzeby projektu została przygotowana strona internetowa w dwóch
wersjach językowych zawierająca informacje o projekcie, wypowiedzi
uczestników zajęć oraz blog prowadzony przez lektorów. Na stronie
znajdują się również elementy edukacyjne – interaktywne gry językowe
pozwalające sprawdzić i rozwinąć umiejętności językowe.
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli dwt miały bardzo luźny i swobodny charakter, znacząco odbiegający od tradycyjnych zajęć szkolnych,
co wpływało motywująco na uczniów. W zajęcia włączani byli również
rodzice i dziadkowie, którzy towarzyszyli dzieciom podczas wizyt lektorów w szkołach bądź w trakcie imprez plenerowych. Lektorzy brali
również udział w spotkaniach z rodzicami, informując o korzyściach
wynikających ze znajomości języka niemieckiego oraz przekonywali, że
nauka języków obcych, coraz bardziej niezbędnych we współczesnym
świecie, może być przyjemna i efektywna.
en
Deutsch-Wagen-Tour (dwt) is a programme promoting German culture
and language throughout Poland. The novelty of the idea lies in various
unconventional language activities. dwt teachers use original professional materials and educational aids that take into consideration
participants’ different age and language knowledge. Pupils also learn
about German culture and lifestyle. With five colourful Deutschwagens
equipped with modern teaching aids teachers reached the most distant
educational institutions in various parts of Poland. During the first year
of project implementation dwt teachers visited 700 educational institutions (preschools, schools, higher education institutions and educational
centres) and more than 50,000 participants attended the activities.
A part of the project is a website developed in two languages (Polish
and German) where among other things you can find information on
the project, participants’ opinions and a blog, where DWT teachers
give account of visits in educational institutions and upload photos.
The website also features educational elements: interactive language
games, which allow students and pupils to verify and develop their skills.
Activities are staged in relaxed and casual atmosphere, so different
from traditional school classes. In such a friendly environment pupils
are more motivated. Parents and grandparents who accompany children
during activities with dwts in schools and outdoors are also invited
to participate. dwt teachers meet parents and explain the benefits
of speaking German. They try to convince them that learning foreign
languages can be pleasurable and that good command of languages
has become indispensable in today’s world.
43
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools
2010
tytuł | title_
Volunteering Club – Give Something from Yourself!
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ wspieranie twórczego podejścia do uczenia się języków obcych;
▸▸ dawanie uczniom szansy praktycznego wykorzystania języka angiel-
▸▸ Promoting creative approach to language learning;
▸▸ Giving students opportunity to practice English thanks to contacts
Podczas projektu uczniowie zostali zainspirowani ideą pomocy innym
i stworzyli pod okiem nauczyciela własne pomysły, które zaowocowały
ciekawymi działaniami edukacyjnymi takimi jak: anglojęzyczne przedstawienie dla innych uczniów w szkole, stworzenie i prowadzenie anglojęzycznej biblioteki dla klas iii–vi, projekt czytania anglojęzycznych
lektur młodszym kolegom, spotkanie z wolontariuszami z Hiszpanii,
Ukrainy i Belgii, warsztaty z wolontariuszką z Belgii na temat praw
człowieka czy warsztaty anglojęzyczne z wolontariuszem z Malezji.
Poprzez realizację projektu na zasadzie wolontariatu chciano dać
uczniom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia
zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia organizacyjnego. Ogromną
motywacją do zogniskowania przedsięwzięcia wokół tej tematyki jest
świadomość, że takie działania uczą okazywania bezinteresownej
pomocy drugiemu człowiekowi.
As part of project implementation, students were inspired to provide
support to others and put their original ideas in practice under teacher’s
supervision, which resulted in attractive educational activities, such
as a performance in English shown to other students at the school,
establishing and running a library with materials in English for students
from grades iii–vi, a project consisting in reading stories in English to
younger pupils, staging meetings with volunteers from Spain, Ukraine and
Belgium, participating in workshop devoted to human rights staged by
a volunteer from Belgium and an English workshop staged by a volunteer
from Malaysia. Thanks to the volunteering character of the project, students have had an opportunity to use their skills, pursue their interests
and gain organisational experience. The project has motivated students
and taught them how to provide disinterested support to others.
skiego poprzez kontakt z zagranicznymi wolontariuszami, przeprowadzenie wywiadu w języku angielskim czy wystąpienia teatralne;
▸▸ nauka języka angielskiego poprzez zabawę i praktyczne zastosowanie poznawanych na lekcjach zagadnień językowych;
▸▸ wspieranie kreatywności młodych ludzi i realizacja ich pomysłów;
▸▸ rozwijanie przedsiębiorczości uczniów poprzez umacnianie umiejętności wykorzystywania i doskonalenia własnych pomysłów i inicjatyw, zwiększanie aktywności, rozwój ambicji i dążenie do realizacji
celów oraz rozpoczętych działań;
▸▸ pobudzanie uczniów do kreatywnych działań ściśle związanych
z uczeniem się języka angielskiego.
Innowacyjność elementów wprowadzonych do nauczania języka opiera
się na różnorodności podejmowanych działań w ramach pracy z wolontariuszami. Uczniowie, angażując się w konkretne działania, rozwijali
zarówno swoje kompetencje społeczne, jak i umiejętności komunikacji
w języku angielskim w zależności od kontekstu sytuacyjnego.
with volunteers from abroad, staging interviews and performances
in English;
▸▸ Learning English through play and using structures learnt during
classes;
▸▸ Supporting creativity of the young people and helping them realise
their dreams;
▸▸ Promoting entrepreneurship of students, improving their skills
of using and perfecting ideas and initiatives, enhancing activity,
developing ambitions and promoting goal realisation, as well as
successful implementation of tasks;
▸▸ Stimulating students’ creative activity related to English learning.
Innovativeness of the project lies in a broad variety of activities related
to language teaching and learning taken and the use of volunteering in
the process. Thanks to active commitment to specific activity students
developed their social and linguistic skills in English.
44
koordynator_
Agnieszka Grzesiak
instytucja_
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma
z Rotterdamu w Poznaniu
język_
angielski
coordinator_
Agnieszka Grzesiak
institution_
No. 7 Erazm z Rotterdamu Primary
School in Poznań
language_
English
45
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
2010
tytuł | title_
Be green – think green, czyli co gimnazjaliści
wiedzą o ochronie środowiska
Be Green – Think Green, or What Lower Secondary School
Students Know about Environmental Protection
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ rozwijanie umiejętności językowych w nowej dziedzinie;
▸▸ łączenie nauki języka angielskiego z technikami multimedialnymi;
▸▸ rozwijanie wśród uczniów zdolności aktorskich, informatycznych,
▸▸ Developing language skills in a new field;
▸▸ Learning English with the use of multimedia technologies;
▸▸ Building acting, it, and journalism skills in students;
▸▸ Preparing students for public speaking in English;
▸▸ Raising awareness of the importance of English for career prospects;
▸▸ Combining language learning with natural science teaching;
▸▸ Promoting environmental protection.
dziennikarskich;
▸▸ przygotowanie ucznia do prezentacji publicznych w języku angielskim;
▸▸ uświadamianie znaczenia znajomości języka angielskiego w zdobywaniu pracy;
▸▸ nauczanie języka poszerzone o pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych;
▸▸ podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Projekt obejmował działania na rzecz redukcji odpadów poprzez
zmianę postaw konsumenckich i wskazanie kryteriów odróżniających produkty bezpieczne od uciążliwych dla środowiska. Wynikiem
projektu była prezentacja badań, ekologiczny pokaz mody, premiera
filmu przyrodniczego, festiwal piosenek przyrodniczych w języku
angielskim oraz debata ekologiczna Co zmieniło się we mnie?, mająca
na celu promowanie zdrowego stylu życia.
Zrealizowano również konkurs na logotyp projektu i zbiórkę nakrętek
plastikowych na cele charytatywne. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Rhymes and Songs Festival promującym zdrowy
styl życia oraz dokonali analizy odpadów wytwarzanych przez szkołę.
Przez cały okres trwania projektu zorganizowano kilka debat ekologicznych w ramach działalności koła języka angielskiego. W dyskusji
Nowa architektura amerykańska: architektura jako system ekologiczny
udział wzięli przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej w Warszawie.
The project aimed at promoting waste reduction by changing consumer
attitudes and identifying criteria that distinguish safe products from these
that are harmful to environment. Project results included a presentation
of study, eco-fashion show, screening of a nature film, festival of nature
songs in English, and a debate on ecology aimed at promoting healthy
lifestyle entitled What Has Changed in Me?.
Project activities included a competition for project logo and collection of plastic bottle tops for charity purposes. Students participated
in a Poland-wide Rhymes and Songs Festival contest, which promoted
healthy lifestyle and made an analysis of waste produced by the school.
Throughout the project, the school’s English Club staged several debates
on ecology. Representatives of American Embassy in Warsaw were invited
to the discussion entitled New American Architecture: Architecture as
an Ecological System.
The project was crowned with a performance entitled Eco-Easter and
a screening of a nature film in English, which summed up the activities taken.
Projekt zakończył się wystawieniem spektaklu Eko-Easter z okazji
świąt wielkanocnych oraz prezentacją filmu przyrodniczego w języku
angielskim, podsumowującą całokształt działań.
46
pl
W czasie realizacji projektu uczniowie byli skupieni wokół jednego
zagadnienia wykraczającego poza standardowy program nauczania.
Uczyli się promowania nowych wartości w życiu społecznym najbliższego otoczenia. Poprzez zabawę, sztukę i teatr poznali język naukowy związany z tematem ochrony środowiska. Uczestniczyli w wielu
spotkaniach i warsztatach językowych o tematyce ekologicznej oraz
w zajęciach biologii w języku angielskim z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej oraz innych źródeł multimedialnych.
en
When working on the project, students focused on one topic which was
not included in the standard curriculum. They learnt to promote new
values for the society and local community. Through play, fine arts and
theatre they learnt vocabulary related to environmental protection. They
attended several meetings and language workshops on ecology, as well
as biology classes in English, during which interactive whiteboard and
other multimedia tools were used.
koordynator_
Magdalena Szpryngier
instytucja_
Gimnazjum nr 81
im. prof. W. Doroszewskiego
w Warszawie
język_
angielski
47
coordinator_
Magdalena Szpryngier
institution_
No. 81 Prof. W. Doroszewski
Lower Secondary School in Warsaw
language_
English
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
2010
tytuł | title_
Science in English
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ doskonalenie umiejętności językowych uczestników zajęć;
▸▸ zwiększenie zainteresowania uczestników zajęć językami obcymi
▸▸ Improving language skills;
▸▸ Promoting interest in languages and sciences as fields in which
oraz nauką jako dziedziną pozwalającą szkole na wypromowanie
przyszłych specjalistów na wymagającym rynku pracy;
▸▸ wzbogacenie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu biologii, fizyki
oraz chemii;
▸▸ wprowadzenie, utrwalanie oraz aktywne używanie nowoczesnych
technologii informacyjnych przez uczestników zajęć.
Projekt obejmował naukę przedmiotów ścisłych takich jak fizyka,
biologia oraz chemia w języku obcym. W zajęciach wzięła udział eksperymentalna grupa młodzieży, która zdecydowała się uczęszczać
na ćwiczenia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. W ramach
projektu odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami pragnącymi
rozwijać swoje umiejętności językowe oraz naukowe poprzez zabawę
i doświadczenie.
future specialists sought after in the demanding labour market
should be proficient;
▸▸ Enhancing and consolidating knowledge in biology, physics and
chemistry;
▸▸ Learning to use latest ict tools in everyday work.
The project focused on teaching biology, physics and chemistry in
English. A group composed of volunteer students attended classes in
these subjects taught exclusively in English. Project works included
weekly meetings with students who wanted to develop their language
and science related skills through playing and experimenting.
48
W ramach projektu odbywały
się cotygodniowe spotkania
z uczniami pragnącymi rozwijać
swoje umiejętności językowe
oraz naukowe
poprzez zabawę
i doświadczenie.
koordynator_
Sylwia Piekarczyk
instytucja_
Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Wrodarczyka w Radzionkowie
język_
angielski
coordinator_
Sylwia Piekarczyk
institution_
Ojciec Ludwik Wrodarczyk
Lower Secondary School in Radzionków
language_
English
pl
en
Niezmiernie istotnym elementem zajęć była praca z nowoczesnymi
technologiami informatycznymi. Uczniowie współtworzyli blog: www.
spiekarczyk.blogspot.com i zamieszczali tam wyniki swoich eksperymentów oraz badań, prezentowali rozwiązania zadań domowych,
tworzyli prezentacje PowerPoint oraz komentowali i dzielili się swoimi
spostrzeżeniami. Udział w zajęciach pozwolił młodym ludziom podnieść poziom umiejętności językowych, rozwinąć swoje zdolności
informatyczne i wiedzę przedmiotową oraz pozytywnie wpłynął na
rezultaty osiągane na kolejnych etapach kształcenia.
The use of the latest information and communications technology
constituted an important element of project works. Students wrote
a blog at www.spiekarczyk.blogspot.com where they posted results of
their experiments and research, uploaded they homework, PowerPoint
presentations, and commented on and shared their opinions. Thanks
to attending the science classes in English, the students improved
their language skills, raised their ict skills and enhanced knowledge
in sciences, which positively affected their attainment at later stages
of education.
Wszelkie materiały tj.: prezentacje multimedialne, ćwiczenia, notatki,
kserokopie i filmy edukacyjne były samodzielnie przygotowywane
przez nauczyciela prowadzącego we współpracy z nauczycielami
przedmiotów ścisłych. Wszystkie tematy zostały opracowane w języku
angielskim, w formie wykładów oraz pracy w grupach. Zadania wykonywane były metodami projektowymi, organizowano także dyskusje
i eksperymenty, jak np. postawienie hipotezy oraz udowodnienie właściwości przewodnictwa korzenia selera naciowego czy eksperyment
z rozpuszczalnością soli i cukru.
All teaching aids, multimedia presentations, exercises, notes, abstracts
and educational films were developed by the leading teacher in cooperation with the teachers of individual science subjects. All the topics
were presented in English; instruction took form of lectures and group
work. The tasks were implemented with the use of project methods, and
discussions and experimenting have also been used. Students made
hypotheses and verified them in practice. For example they wanted to
know if celery displays conduction properties, and made experiments
related to solubility of sugar and salt.
49
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Lower Secondary Schools
2010
tytuł | title_
Auf nach Berlin – międzykontynentalna,
interaktywna współpraca na platformie Moodle
Auf nach Berlin – Intercontinental,
Interactive Cooperation with the Use of Moodle Platform
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ uwrażliwienie na inne kultury i propagowanie postawy otwartości;
▸▸ stworzenie realnych sytuacji komunikacyjnych;
▸▸ zwiększenie efektywności nauczania dzięki zastosowaniu nowo-
▸▸ Sensitising to other cultures and promoting openness;
▸▸ Providing authentic communication situations;
▸▸ Improving effectiveness of teaching thanks to the use of the latest
czesnych technologii: platformy Moodle i narzędzi Web 2.0 (forum,
chat, wiki i inne);
▸▸ aktywizacja uczniów poprzez włączenie ich w proces podejmowania decyzji;
▸▸ wykształcenie aktywnego podejścia uczniów do nabywania kompetencji językowych i kluczowych, świadomość konieczności uczenia
się przez całe życie;
▸▸ umiejętność prezentowania własnego regionu, miasta i społeczności lokalnej w języku obcym, przygotowanie do roli pośrednika
językowego;
▸▸ umiejętność pracy z wielonarodową grupą w języku obcym.
Projekt realizowany był w ramach przygotowań do partnerskiej wymiany ze szkołą w Niemczech. W ramach planowanego przedsięwzięcia
nawiązano kontakt z przebywającymi w Berlinie uczniami z rpa. Celem
współpracy miała być wymiana doświadczeń i przygotowanie strony
polskiej do udziału w wyjeździe.
W pierwszej fazie opracowany został kurs e-learningowy na platformie
Moodle, gdzie zamieszczono moduły poświęcone poznawaniu się
i wymianie międzykulturowej. W komunikacji na odległość uczniowie, używając nowoczesnych narzędzi takich jak skype, forum, chat,
prezentacje PowerPoint, przedstawiali siebie oraz swoją najbliższą
okolicę, szkołę i kraj. W kolejnej części projektu – Uczenie interkulturowe – brały udział studentki z nkjo w Cieszynie, które przygotowały
podcasty na temat tradycji bożonarodzeniowych i systemu edukacji
w Polsce. Natomiast partnerzy z rpa zamieścili na YouTube krótkie
filmy przybliżające Berlin, wraz z zadaniami dla polskich uczniów.
technologies: Moodle platform and Web 2.0 tools (forum, chat,
wiki and other);
▸▸ Activating students by committing them to decision making process;
▸▸ Shaping active attitudes to acquiring language and key competencies and raising the awareness of the need for lifelong learning;
▸▸ Learning the skills of presenting the region, town and local community
in a foreign language, preparing for the role of a language mediator;
▸▸ Learning the skills of working in a foreign language and within an
international group.
The project was implemented as part of the preparations for partner
exchange with a school in Germany. Contact has been established
with students from South Africa who stayed in Berlin. The cooperation
aimed at exchange of experiences and preparing Polish students for
a mobility abroad.
At the first stage of project implementation, an e-learning course for
Moodle platform was developed. It included modules devoted to making
friends and intercultural exchanges. With the use of Skype, forum, chat,
and PowerPoint presentations, students introduced themselves, their
school, region and the country. At the next stage of project implementation entitled Intercultural Learning, students of Teacher Training College
in Cieszyn prepared podcasts on Christmas celebrations and system
of education in Poland. Partners from South Africa posted on YouTube
short videos on Berlin, which included tasks for students from Poland.
50
koordynator_
Justyna Sobota
instytucja_
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Ewangelickiego przy współpracy
z Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Cieszynie
język_
niemiecki
coordinator_
Justyna Sobota
institution_
Towarzystwo Ewangelickie
Upper Secondary School
in cooperation with
Teacher Training College in Cieszyn
language_
German
pl
en
Dzięki projektowi nauka języka niemieckiego stała się nowoczesna
i wydajna. Uczniowie nauczyli się planowania i realizacji projektów międzynarodowych oraz promowania własnego regionu w języku obcym.
Thanks to the project, learning German was effective and encompassed
the use of the latest technologies. Students have learnt to design and
implement international projects and to promote their region in a foreign language.
Materiały, narzędzia i zdobytą wiedzę wykorzystano podczas wymiany
ze szkołami partnerskimi w Berlinie i Poczdamie oraz przy ewaluacji
projektu, w ramach której powstały pamiętniki, zdjęcia, trasy zwiedzania ze zdjęciami oraz scenariusze filmów rozgrywających się Berlinie,
pisane wspólnie przez polskich i południowoafrykańskich uczniów.
Materials, tools and knowledge acquired in the project were used during exchanges with partner schools in Berlin and Potsdam and during
project evaluation as part of which diaries were written, photos taken,
sightseeing trips designed and film scenarios on Berlin written by students from Poland and South Africa.
51
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools
2010
tytuł | title_
www.czacki.moodle.waw.pl
jako wsparcie nauczania języka angielskiego w xxvii Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
www.czacki.moodle.waw.pl
as a Tool Supporting English Teaching at No. xxvii
Tadeusz Czacki Upper Secondary School in Warsaw
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ indywidualizacja toku nauczania;
▸▸ poprawienie kontaktu i przepływu informacji między uczniami
▸▸ Individualisation of the teaching process;
▸▸ Improving contacts and flow of information between students and
▸▸ umożliwienie korzystania z ćwiczeń powtórzeniowych on-line,
▸▸ Promoting the use of on-line consolidation exercises, which enabled
a nauczycielem;
w taki sposób, aby nauczyciel mógł monitorować czas i poziom ich
wykonania;
▸▸ stworzenie możliwości przesyłania prac pisemnych w uporządkowany, zintegrowany z wewnętrznym dziennikiem postępów w nauce
sposób;
▸▸ zachęcenie uczniów do wykorzystania zasobów internetowych
w celach edukacyjnych.
W ramach projektu powstała platforma nauczania zdalnego, która
jest składową portalu szkoły. Na platformie publikowane są zadania
on-line dla uczniów oraz testy służące do samooceny. Uczniowie mogą
częściej sprawdzać swoją wiedzę i otrzymywać informację zwrotną
o postępie w nauce.
Platforma jest wykorzystywana głównie do prowadzenia kursów
z języka angielskiego. W jej ramach prowadzone są kursy dla każdej
klasy, także kursy on-line do zajęć fakultatywnych, takich jak fakultety
maturalne, koło zainteresowań przygotowujące do Olimpiady Języka
Angielskiego, a także zajęcia Biology in English przygotowujące uczniów
klas biologiczno-chemicznych do studiowania w języku angielskim.
Uczniowie mogą pobierać z portalu materiały do samodzielnej pracy,
wykonywać testy on-line, dyskutować na zadane tematy na forum
i przesyłać prace domowe. Rolą nauczyciela w ramach platformy Moodle
jest przede wszystkim bycie przewodnikiem uczniów w samodzielnych
poszukiwaniach.
the teacher;
the teacher monitoring the time needed to complete them and attainment level;
▸▸ Providing tools for sending written assignments in a structured way,
integrated with internal progress register;
▸▸ Encouraging students to use Internet resources for educational
purposes.
As part of the project, a distance learning platform was developed and
incorporated into the school’s website. On the platform, on-line assignments and self-assessment tests are posted and accessed by students
who can verify their knowledge and obtain feedback on their progress.
The platform is used mainly to teach English and features courses for
each form, including on-line assignments for optional classes, such as
additional classes for students preparing for the final examinations;
English Club where students prepare for the participation in English
contest; and Biology in English class attended by students of biology
and chemistry oriented forms who intend to continue their studies in
English. Students can download materials for individual work, do on-line
tests, discuss with peers topics posted on the forum, and upload their
homework. The teacher working on the Moodle platform is a mentor to
students who guides them in their individual work.
52
koordynator_
Marcin Stanowski
instytucja_
xxvii Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
język_
angielski
coordinator_
Marcin Stanowski
institution_
No. xxvii Tadeusz Czacki Upper
Secondary School in Warsaw
language_
English
pl
en
Uczniowie szkoły korzystają z przygotowanych modułów, a także
samodzielnie tworzą kursy internetowe, np. Learning by singing and
laughing – zbiór zasobów dotyczących nauki języka angielskiego
poprzez humor i piosenki oraz Trening maturalny – repozytorium
materiałów do matury z angielskiego.
Students work on the available modules and develop new ones, to mention Learning by Singing and Laughing module featuring English learning
materials and Trening Maturalny, a repository of materials useful for
preparing for matura examinations in English.
Główne zadania realizowane w ramach projektu to: przygotowanie
podręcznika i regulaminu użytkownika serwisu, stworzenie projektu
graficznego strony Moodle, opracowanie tutorialu dla nauczycieli, aby
zainteresowani mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z funkcjonowaniem platformy oraz promocja idei uczenia się przez internet
i korzystania z serwisu wśród nauczycieli i uczniów.
The main project tasks include preparing a guidebook and the rules
for website users, designing the graphics for Moodle website, and
designing a tutorial for teachers so that they can easily navigate on the
platform. Other project objectives include the promotion of learning on
the Internet and the propagation of using the platform by other school
teachers and students.
53
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools
2010
tytuł | title_
Glueckskekse – ciasteczko edukacyjne
Glueckskekse – Educational Cookie
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ zwrócenie uwagi mieszkańców Siedlec na możliwość i potrzebę
▸▸ Drawing the attention of Siedlce residents to the need and oppor-
nauki języka niemieckiego;
▸▸ zaangażowanie młodych przedstawicieli lokalnej społeczności;
▸▸ motywowanie obu stron – kursantów i mieszkańców Siedlec do
nauki języka;
▸▸ cedowanie na uczniów odpowiedzialności za postępy w nauce;
▸▸ integracja grupy;
▸▸ przeniesienie lekcji języka niemieckiego poza mury szkoły, uatrakcyjnienie metod i form nauczania.
Projekt został przygotowany przez grupę 12 kursantów Deutsche
Schule w wieku 14–18 lat. Uczniowie realizowali projekt społeczny,
którego celem było zachęcenie mieszkańców do nauki języka niemieckiego. Przygotowano wróżby w języku niemieckim i umieszczono je
w bio-ciasteczkach, które następnie rozdawano na ulicach miasta
w godzinach szczytu.
Projekt realizowany był w kilku fazach. W pierwszej kolejności przygotowano treść wróżb. W kilku trzyosobowych grupach opracowywano
zakres tematyczny. Wróżby zawierały poznane wcześniej struktury
gramatyczno-leksykalne – celem tego zadania było ich powtórzenie
i utrwalenie.
Kolejnym etapem było znalezienie przez każdego ze słuchaczy niemieckojęzycznego przepisu na kruche ciasteczka oraz przekonanie
pozostałych uczestników grupy do wybrania właśnie jego przepisu.
Zwycięzca nagrał film instruktażowy dla grupy, wykorzystany na kolejnych zajęciach podczas wspólnego pieczenia ciasteczek.
W ramach przygotowań do finalizacji projektu wykonane zostały
koszulki z flagą Niemiec, a następnie przystąpiono do rozdawania
ciastek na ulicach miasta. Akcja spotkała się z zainteresowaniem
mieszkańców Siedlec. Uczniowie pomagali przetłumaczyć wróżbę,
odpowiadali na pytania związane z nauką niemieckiego, a od starszej
generacji dowiedzieli się wiele o stosunkach polsko-niemieckich
w przeszłości. Zamknięciem projektu było omówienie wrażeń z akcji
i stworzenie pamiątkowej kroniki.
tunities for learning German;
▸▸ Committing young representatives of local community;
▸▸ Motivating course participants and Siedlce residents to learn German;
▸▸ Making students responsible for their learning and progress;
▸▸ Integrating the group of learners;
▸▸ Teaching German outside the school, making teaching and learning
more attractive.
The project was prepared by a group of 12 teenage students of the
Deutsche Schule aged 14–18 with a view to encouraging the residents
of Siedlce to learn German. Students prepared ‘prophecies’ in German,
which were placed in cookies distributed in the streets in peak hours.
The project was implemented in several phases. First, groups of three
agreed the thematic scope of prophecies, in which they used grammatical and lexical structures learnt during the course. This helped the
students review and consolidate their knowledge.
The next step was to find a recipe for the cookies by each student and
to convince other group members to decide on it. The winner was asked
to record an instructional video for the group, which was used in subsequent classes when baking the cookies.
Students also prepared T-shirts with German flag, which they wore
when handing out the cookies in the streets. The cookie campaign
received great attention from the inhabitants of Siedlce and the media.
The students helped translate the prophecies, answered questions
related to learning German, and learnt a lot from the older generation
about Polish-German relations in the past. The project was rounded off
with a discussion on campaign experiences and creation of a memorial chronicle.
54
koordynator_
Anna Kizeweter
instytucja_
Deutsche Schule – Ośrodek Szkolenia
Języka Niemieckiego w Siedlcach
język_
niemiecki
coordinator_
Anna Kizeweter
institution_
Deutsche Schule – German Language
Centre in Siedlce
language_
German
pl
Dzięki projektowi uczniowie są w stanie wykorzystać zdobyte umiejętności językowe w praktyce i jasno, mimo wieku sprecyzować cel nauki.
Dla lektorów przedsięwzięcie stało się iskrą do tworzenia nowych,
kreatywnych metod pracy. W wyniku akcji utworzona została także
początkująca grupa języka niemieckiego dla osób dorosłych.
en
Thanks to project implementation, students put the acquired knowledge
in practice, and despite their young age could clearly define the purpose
of their learning. For teachers, the initiative was a driving force for the
development of new, creative work methods. As a result, a new German
course for adult learners was offered at the school.
55
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla osób uczących się języków obcych | Competition for Individual Language Learners
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
2010
tytuł | title_
Dla Janka i Isabell
For Janek and Isabell
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ pomoc obcokrajowcom w poznaniu miasta;
▸▸ doskonalenie umiejętności językowych uczestników projektu;
▸▸ promowanie wizerunku miasta wśród obcokrajowców;
▸▸ zastosowanie znajomości języka niemieckiego w praktyce;
▸▸ zachęcanie młodych ludzi do uczenia się języka niemieckiego.
▸▸ Helping visitors from abroad discover the town;
▸▸ Improving language skills by project participants;
▸▸ Promoting the town among visitors from abroad;
▸▸ Encouraging to putting German in practice;
▸▸ Motivating young people to learn German.
Pomysł na projekt zrodził się z praktycznej potrzeby pomocy językowej
dwójce wolontariuszy z Niemiec, którzy co roku odwiedzają Siedlce.
W ramach projektu przygotowano w języku niemieckim porady i sugestie dotyczące podstawowego słownictwa codziennego, informacje
o wydarzeniach kulturalnych, usługach, komunikacji, a także lokalach
gastronomicznych w Siedlcach. W pierwszej kolejności nawiązano
kontakt z wolontariuszami i stworzono subiektywny słowniczek polsko-niemiecki z podstawowymi zwrotami w języku polskim i tłumaczeniem
na niemiecki. W celu przygotowania przewodnika po restauracjach
przeprowadzono ankietę wśród 200 osób (uczniów i znajomych) i wyselekcjonowano lokale, a następnie dokonano tłumaczenia ich oferty
na język niemiecki. Ponadto do przewodnika opracowana została
baza sklepów (adres, opis asortymentu oraz godziny pracy), rozkład
jazdy komunikacji miejskiej, informacje o sławnych osobach mających
związki z Siedlcami. Na forum powstał Dekalog przetrwania w Siedlcach z poradami rodowitych mieszkańców na temat specyfiki miasta.
The project was a result of a practical need to provide linguistic assistance
to two volunteers from Germany who visit Siedlce each year. As part of
the project, basic advice and information on cultural events, services,
transport and restaurants in Siedlce were prepared in German. First, in
cooperation with the volunteers a Polish-German phrasebook with the
most indispensable phrases agreed upon was prepared. In order to issue
a restaurant guide, 200 respondents (students and their friends) were
interviewed. Having agreed on the selection, the offer of the restaurants
was translated into German. The rough guide also included a list of
shops featuring their addresses, descriptions of goods on offer and
opening hours, as well as local buses’ timetables, and information on
famous Poles coming from Siedlce. A Siedlce Survival Kit with practical
advice from indigenous population was posted on an Internet forum.
Nowatorstwo projektu polega na uczeniu się języka poprzez działanie
społeczne. Uczestnicy projektu, zbierając materiały do przewodnika
po Siedlcach, nie tylko angażowali się w wyszukiwanie informacji
i opis miejsc, ale także musieli przetłumaczyć pozyskany materiał na
język niemiecki i komunikować się w tym języku z wolontariuszami.
Uczestnictwo w procesie tworzenia materiału rozwijało ich sprawności
komunikacyjne.
The innovative character of the project is learning a language through
social activity. When collecting information for the Siedlce Guide, project
participants not only looked for information and described individual
venues, but also translated it into German and communicated with the
volunteers. Active commitment to the process helped them improve
their communication skills.
The presented language learning method is easy to use and adaptable
to any level of language proficiency, and more importantly may result in
committing young people to work on behalf of local community.
Przedstawiony sposób na uczenie się języka obcego jest łatwy do
wykorzystania przez uczniów każdego języka i poziomu zaawansowania, a ponadto może zaowocować zaangażowaniem młodych ludzi
w działania społeczności lokalnej.
56
koordynator_
Karolina Kościesza z zespołem
instytucja_
Deutsche Schule OSJN w Siedlcach
język_
niemiecki
coordinator_
Karolina Kościesza with the team
institution_
Deutsche Schule in Siedlce
language_
German
57
58
laureaci european language label
european language label laureates
59
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools
tytuł | title_
Dziecko między kulturami świata
The Child Among the Cultures of the World
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ motywowanie nauczycieli, studentów dzieci i rodziców do nauki
▸▸ Motivating teachers, students, preschoolers and their parents to
języków;
▸▸ stworzenie dzieciom otoczenia umożliwiającego naukę poprzez
zanurzenie w języku;
▸▸ rozwijanie wrażliwości językowej od wczesnego etapu życia dzieci;
▸▸ rozbudzanie idei tolerancji, ciekawości i otwartości poznawczej
nauczycieli i dzieci na inne kultury i języki świata;
▸▸ promowanie edukacji dwujęzycznej.
koordynator_
Kinga Kuźma-Gołdanowska,
Hanna Domańska, Alicja Ochmińska,
dr Marcin Bąkiewicz,
dr Barbara Pietrzak-Szymańska,
dr Waldemar Pytel
instytucja_
Przedszkole Our Preschool
we współpracy z Wyższą Szkołą
Pedagogiczną TWP
język_
angielski
language learning;
▸▸ Creating an environment that helps children learn through immersion in the language;
▸▸ Developing sensitivity to languages from early childhood;
▸▸ Shaping tolerance, curiosity and cognitive openness to other cultures
and languages in children and teachers;
▸▸ Promoting bilingual education.
coordinator_
Kinga Kuźma-Gołdanowska,
Hanna Domańska, Alicja Ochmińska,
Dr. Marcin Bąkiewicz,
Dr. Barbara Pietrzak-Szymańska,
Dr. Waldemar Pytel
institution_
‘Our Preschool’ in cooperation with
TWP School of Pedagogy
language_
English
60
pl
Projekt Dziecko między kulturami świata to kompleksowa, zintegrowana
i wewnętrznie spójna autorska koncepcja pracy przedszkola, aktywizująca środowisko lokalne oraz akademickie. Wykorzystywane metody
nauczania języka obcego oparte są na zasadach psycholingwistyki.
Dzieciom stwarzane są możliwości poznawania różnych odmian języka
angielskiego, charakterystycznych dla różnych kultur. Język angielski
jest środkiem, a nie celem do poznania świata i jego różnorodności,
co dodatkowo motywuje dzieci do nauki, podobnie jak specyficzny,
oddziałujący na wyobraźnię wielokulturowy wystrój wnętrz i kontakt
z nauczycielami obcokrajowcami. Główną ideą projektu jest atrakcyjne, odpowiadające potrzebom współczesnego dziecka, prowadzenie
nauki języka angielskiego w grupach profilowanych wg zainteresowań
i predyspozycji dzieci, w ścisłym powiązaniu i korelacji z treściami
realizowanymi przez nauczycieli wychowawców. Program realizowany
jest w różnych grupach wiekowych, co umożliwia nauczanie poziome
„dziecko–dziecko”, nie tylko „nauczyciel–dziecko”. Wprowadzone
metody nauczania, techniki oraz elementy technologii informacyjnej są
odpowiednio dobierane do procesu nauczania na etapie przedszkolnym.
Dzięki programowi dzieci osiągnęły poziom rozumienia żywego języka
i jego różnorakich akcentów prezentowanych przez nauczycieli z różnych
krajów. Obserwowany jest również wzrost poziomu czynnego komunikowania się dzieci poprzez zapamiętywanie całych struktur językowych
i ich świadome używanie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnych.
en
The project entitled the Child Among the Cultures of the World is a comprehensive, integrated and coherent author concept for the operations
of a preschool, which activates local and academic community. Applied
language teaching methods are based on the principles of psycholinguistics. Children are offered opportunities for learning different varieties
of English typical for specific cultures. English is a means and not an
objective of learning about the world and its diversity, which as a result
is an additional motivator for learning. The same purpose is achieved by
original and multicultural interior decoration affecting the imagination
and contact with native speakers of English. The main idea behind the
project is to teach English in an attractive way, meeting the needs of
today’s children, and to offer education to groups of children according
to their interests and aptitudes. Contents taught by individual teachers
are interrelated and coordinated. Children learn in mixed age groups,
which promotes child-to-child and not only teacher-to-child teaching.
The applied teaching methods, techniques and ICT tools are adapted
to the needs of the teaching process at the preschool level.
Thanks to the programme, children have acquired understanding of
real-life language and became used to different accents with which
teachers coming from different countries spoke. Children have memorised and learnt to actively use language structures for specific communication situations.
61
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools
tytuł | title_
Lepiej niż w domu jest tylko
w naszym szewieńskim przedszkolu
There is no Place Like Our Szewna Preschool
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka angielskiego;
▸▸ zapewnienie dzieciom dobrego szkolnego startu językowego;
▸▸ nabycie umiejętności pracy w grupie;
▸▸ podniesienie samooceny dzieci, pokonanie bariery strachu i lęku
▸▸ Inspiring and strengthening motivation for learning English;
▸▸ Providing children with a good start in language learning;
▸▸ Acquiring team work skills;
▸▸ Boosting children’s self-esteem, overcoming fear and anxiety in new
▸▸ korygowanie wad postawy ciała, wymowy oraz rozwijanie uzdolnień
▸▸ Correcting the curvature of the spine and speech defects, and de-
W ramach projektu zorganizowane były zajęcia z języka angielskiego
w powiązaniu z zajęciami z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, tanecznych, sportowych oraz zajęć na pływalni. Nauka
języka angielskiego odbywała się głównie poprzez zabawę, dzięki
czemu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach i łatwej zapamiętywali przekazywane treści. Na zajęciach wykorzystywano metodę Total
Physical Response (tpr) opartą na założeniu, że w czasie nauki języka
obcego jest on przyswajany podczas procesu „łamania systemu/kodu”
(ang. codebreaking process) podobnego jak w nauce języka ojczystego.
Proces ten pozwala na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się)
oraz rozwijania zrozumienia zanim dojdzie do komunikacji. W metodzie tej uczniowie wykonują komendy nauczyciela, które wymagają
ruchu; dzieci reagują całym ciałem na polecenia, kojarzą czynności
z gestami, zapamiętują wzrokowo. Działanie według zasady „zrobię
sam i zapamiętam” przynosi największe rezultaty.
As part of the project implementation, English classes were combined
with these in eurhythmics, physiotherapy exercises, speech-therapy,
dance, sports and swimming activities. English was taught mainly through
play. As a result, pupils were more willing to participate in the classes
and better assimilated knowledge. During the classes, Total Physical
Response (tpr) method was used, which is based on the assumption
that language is internalised as part of a code breaking process, which
is similar to the one observed during the acquisition of mother tongue.
This process involves an extensive period of being exposed to, listening
and developing comprehension prior to starting communication. This
method provides for pupils responding to commands given by teacher
with physical movement. They associate commands and gestures, and
use their sight to remember. Acting in accordance with the rule ‘I do it
on my own and retain’ brings the best results.
w nowej sytuacji, umacnianie wiary we własne siły i możliwości;
i zainteresowań dzieci uczęszczających do szkoły.
Dzięki projektowi udało się zwiększyć szanse edukacyjne dzieci
zdolnych. Na etapie przedszkolnym usuwane są przyczyny niechęci
do mówienia. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie rówieśniczej prowadzi do traktowania nauki jako zabawy. Istotnym efektem pracy było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
wzbogacenie ich poczucia tożsamości kulturowej oraz opracowanie
przyszłych ścieżek edukacyjnych.
situations, enhancing self-confidence;
veloping skills and interests of pupils.
Thanks to the project, educational opportunities of gifted children have
been boosted at the preschool level. Children were ensured a sense of
security and acceptance on the part of peer group, which led to enjoying
learning as much as playing. An important result of project work was developing the imagination and creativity of children, enriching their sense
of cultural identity and setting the direction for future educational paths.
62
koordynator_
Beata Majcher
instytucja_
Zespół Szkół Publicznych w Szewnie
język_
angielski
coordinator_
Beata Majcher
institution_
Public School Compound in Szewna
language_
English
63
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools
tytuł | title_
Moje kreatywne wakacje
My Creative Holidays
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ promowanie idei tolerancji i pokoju;
▸▸ nauka języków obcych;
▸▸ aktywizacja działań wolontariuszy;
▸▸ szerzenie idei wolontariatu;
▸▸ poznawanie różnic i podobieństw kulturowych.
▸▸ Promoting tolerance and peace;
▸▸ Language learning;
▸▸ Activating volunteers;
▸▸ Propagating volunteerism;
▸▸ Identifying differences and similarities in cultures.
koordynator_
Agnieszka Grzesiak,
Agnieszka Skorniak
instytucja_
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
język_
angielski
coordinator_
Agnieszka Grzesiak,
Agnieszka Skorniak
institution_
No. 7 Erazm z Rotterdamu
Primary School in Poznań
language_
English
64
pl
W czasie wakacji w placówce szkolnej został zorganizowany międzynarodowy workcamp. W ramach spotkania odbyły się zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci. Były one prowadzone przez międzynarodową
grupę wolontariuszy. Uczestnicy projektu pracowali w małych grupach
z wolontariuszami, skupiając się na wykonaniu poszczególnych zadań.
Były to między innymi zajęcia mające na celu przybliżenie uczniom kraju
pochodzenia wolontariuszy. Uczniowie mieli na podstawie rozmów
z wolontariuszami oraz przywiezionych przez nich map, broszur czy
widokówek przedstawić w formie plastycznej charakterystyczne cechy
danego kraju, ciekawostki i informacje praktyczne. Innym zadaniem
o podobnym charakterze była praca w grupach podejmująca tematykę
praw człowieka. Uczestnicy mieli też za zadanie stworzyć swoją wyspę
i ustalić prawa oraz obowiązki dla harmonijnego życia mieszkańców.
Dzięki pracy zespołowej dzieci rozwinęły takie umiejętności jak: podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie
własnych opinii, słuchanie innych osób, poszukiwanie kompromisów,
dyskutowanie, dokonywanie oceny pracy swojej i innych.
en
During summer holidays, an international work camp was organised at
the school, which offered arts and sports activities staged by an international group of volunteers. Project participants worked in small groups
on specific tasks set by the volunteers. Many of these tasks aimed at
becoming acquainted with volunteers’ countries of origin. As part of
project work, pupils, presented with the use of different forms of expression characteristic features of individual countries, practical information
and tips concerning them, based on interviews with volunteers, maps,
brochures and postcards brought by them. Other tasks performed in
groups focused on human rights. Project participants designed an island
and set the rules and regulations for it, which provided for harmonious
co-existence of its residents.
Through teamwork, pupils developed skills of taking decisions as
a group, conflict solving, expressing opinions, listening to others, striking compromise, staging discussion, making assessment of one’s own
work and this of others.
65
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
tytuł | title_
Korzenie europejskiej tożsamości
w twórczości ludowej
The Roots of European Identity in Folklore
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ poznanie wartości innych krajów na podstawie baśni i legend oraz
▸▸ Learning the values observed in other countries from their fables
wymiana poglądów z innymi szkołami partnerskimi;
▸▸ doskonalenie umiejętności językowych (język angielski i niemiecki);
▸▸ rozwijanie zdolności opracowywania treści w formie prezentacji
multimedialnych;
▸▸ pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
▸▸ uświadamianie wagi współpracy i umiejętności interpersonalnych
w pracy nad danym zadaniem;
▸▸ analiza różnic i podobieństw pomiędzy różnymi kulturami (Wschodu
i Zachodu).
and legends and exchanging views with other partner schools;
▸▸ Improving language skills in English and German;
▸▸ Improving the skills of making multimedia presentations;
▸▸ Improving the skills of using various sources of information;
▸▸ Making aware of the importance of cooperation and interpersonal
skills in working on a specific task;
▸▸ Analysing differences and similarities in cultures of the east and
the west.
66
koordynator_
Bogumiła Puzoń, Wioleta Dandyk
instytucja_
Zespół Szkół w Zebrzydowicach
język_
angielski
pl
Projekt miał na celu przeanalizowanie czynników decydujących o tożsamości Polaków, Turków, Węgrów, Czechów, Hiszpanów i Niemców.
Punktem wyjścia do dyskusji była szczegółowa analiza bajek i legend
narodów europejskich. Uczestnicy projektu omawiali wartości mające
znaczenie dla poszczególnych narodowości, a następnie porównywali je
z rodzimymi legendami. Tezy zostały zaprezentowane w postaci kolaży,
plakatów oraz krótkich felietonów. Produktem końcowym projektu było
stworzenie Europejskiego kwiatu wartości w formie cyfrowej mapki.
Zostały tam zamieszczone bajki, legendy i komentarze do legend.
Interaktywna mapka wartości pokazująca podobieństwa i różnice
pomiędzy poszczególnymi narodami była efektem pracy uczniów
w grupach międzynarodowych, co stanowiło dla nich wyzwanie także
pod względem językowym.
en
coordinator_
Bogumiła Puzoń, Wioleta Dandyk
institution_
School Compound in Zebrzydowice
language_
English
The project aimed at analysing factors that determine national identity of Poles, Turks, Hungarians, Czechs, Spaniards and Germans. The
analysis of fables and legends of individual European nations served
as a starting point for the discussion. Project participants discussed
the values that are of importance to individual nations and compared
them to their native legends. The theses have been presented in the
form of collages, posters and short commentaries. The end product
of the project was the European Value Flower in the form of a digital
map containing fairy tales, legends, and commentaries to them. The
interactive map of values showing similarities and differences between
individual nations was a result of work of international student groups,
which was also a linguistic challenge.
67
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
tytuł | title_
Czartoryska Wieża Babel – teatr językowy
Czartoryska Tower of Babel – Language Theatre
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ zachęcanie uczniów do nauki różnych języków obcych, motywowa-
▸▸ Encouraging students to language learning, motivating and develop-
nie i rozwijanie ich zainteresowań poprzez innowacyjne działania;
▸▸ kształtowanie umiejętności językowych i interkulturowych;
▸▸ przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się
języka obcego;
▸▸ kształtowanie i rozwój umiejętności współpracy w zespole;
▸▸ rozwijanie zainteresowań, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
ing students’ interests with the use of innovative actions;
▸▸ Improving linguistic and intercultural skills;
▸▸ Preparing students for independent language learning;
▸▸ Making students aware of the need to learn foreign languages;
▸▸ Instilling and developing team working skills;
▸▸ Developing interests, openness and tolerance for other cultures.
koordynator_
Agnieszka Tymińska
instytucja_
Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli
Czartoryskiej w Warszawie
język_
angielski, francuski, niemiecki,
rosyjski, włoski
coordinator_
Agnieszka Tymińska
institution_
No. 93 Księżna Izabela Czartoryska
Lower Secondary School in Warsaw
language_
English, French, German, Russian,
Italian
68
pl
Projekt to szereg działań mających na celu przygotowanie wielojęzycznych przedstawień teatralnych i promocję nauki języków obcych:
angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
W tej konwencji przygotowano dwa przedstawienia: Romeo i Julia oraz
Opowieść wigilijna. Uczniowie płynnie przechodzili od partii mówionych
w różnych językach obcych. Ponadto przedstawieniom towarzyszyły
konkursy na plakat teatralny i scenografię. Przygotowywana została
także promocja wydarzenia (zdjęcia, prezentacja, film, reportaż) oraz
zapewniono obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie, efekty
specjalne i dźwiękowe, nagrania muzyki, prezentacje z napisami do
scen obcojęzycznych).
Uczniowie rozwinęli umiejętność współpracy i przejęli odpowiedzialność za realizację swoich zadań. Dzięki przedsięwzięciu poszerzyli
swoje zainteresowania, uświadomili sobie konieczność nauki języków obcych, a przede wszystkim doskonalili umiejętności językowe
i interkulturowe.
en
The project involved a number of activities aimed at staging theatre
performances in several languages and promotion of learning English,
French, German, Russian, and Italian. Romeo and Juliet and A Christmas Carol were rendered for theatre by students who at the stage
easily switched from one language to another. The performances were
accompanied by a competition for the best poster and stage design.
Students worked on the promotion of the shows (photos, presentations,
video, documentary) and secured technical services (lighting, sound,
special and sound effects, music recordings, subtitles for scenes in
foreign languages).
Thanks to project implementation, students learnt to cooperate and
took responsibility for implemented tasks. In the process, they developed their interests, realised the importance of language learning and,
most importantly, improved their linguistic and intercultural skills.
69
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper-Secondary Schools
tytuł | title_
Mali paryżanie małym warszawiakom
From Little Parisians to Little Varsovians
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ pogłębienie znajomości języka francuskiego;
▸▸ poznanie strategii komunikacyjnych w języku docelowym;
▸▸ uwrażliwienie uczniów na aspekty kulturowe języka;
▸▸ rozwijanie u uczniów kompetencji interpersonalnych poprzez współ-
▸▸ Improving knowledge of French;
▸▸ Learning communication strategies in the target language;
▸▸ Making students sensitive to cultural aspects of language;
▸▸ Developing in students interpersonal competencies though work
▸▸ rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych młodzieży licealnej.
▸▸ Developing students’ scientific passions and interests.
pracę z małymi dziećmi;
with children;
koordynator_
Radosław Kucharczyk
instytucja_
XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie
język_
francuski
coordinator_
Radosław Kucharczyk
institution_
No. XXI H. Kołłątaj
Upper Secondary School in Warsaw
language_
French
70
pl
W czasie realizacji projektu uczniowie z liceum ogólnokształcącego
nawiązali współpracę ze szkołą podstawową w Fontenay-aux-Roses
we Francji. Dzieci napisały w języku francuskim opowiadanie Była
sobie raz chmurka, które zostało przetłumaczone na język polski przez
uczniów liceum. Młodzież przygotowała także rysunki ilustrujące
opowiadanie. Całość wydano w dwóch wersjach językowych. Ważną
częścią projektu było przygotowanie i przeprowadzenie przez młodych
ludzi warsztatów literacko-plastycznych na podstawie książeczki dla
dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 404 w Warszawie.
Rezultaty tego projektu zostały upowszechnione wśród nauczycieli
warszawskich szkół oraz na stronie internetowej. Zainteresowanie
projektem było tak duże w dzielnicy, że dyrektor szkoły podjęła decyzję
o utworzeniu w roku szkolnym 2010/2011 klasy językowo-kulturoznawczej z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego.
en
During project implementation, students established cooperation with
primary school in Fontenay-aux-Roses in France. French children wrote
a story in French entitled Once Upon a Time There Was a Cloud, which
was translated into Polish by the upper secondary school students, The
young people also made illustrations to the story. The resulting book was
published in the two language versions. Literature and Arts Workshop
staged by students for preschoolers at no. 404 Integration Preschool in
Warsaw based on the book formed an important element of the project.
Project results have been disseminated among teachers at schools in
Warsaw and on the website. The project has become a huge success in
the district and the headmaster has decided to establish a language
and culture oriented form in the school year 2010/2011 where intensive
French course is offered.
71
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper-Secondary Schools
tytuł | title_
część i: Wielokulturowa Łódź – wczoraj i dziś – wiosna języków
część ii: Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi obywatelami świata
part i: Multicultural Łódź Yesterday and Today
part ii: Students of No. xxiii Prof. Józef Tischner Upper
Secondary School in Łódź – Citizens of the World
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ poznanie rodzinnego miasta, jego przeszłości i współczesności
▸▸ Learning about the home town, its history and present times in the
w kontekście dialogu międzykulturowego;
▸▸ uczenie tolerancji i zrozumienia dla innych kultur poprzez działanie:
poznawanie historii i tradycji krajów pochodzenia, osobiste kontakty
z przedstawicielami tych kultur, wymiana doświadczeń, wspólne
spędzanie czasu oraz nauka języków ojczystych cudzoziemców;
▸▸ kształtowanie umiejętności prezentowania swoich poglądów na
szerszym forum;
▸▸ motywowanie do nauki języków obcych, zarówno uczniów i ich
rodziców, jak i społeczności lokalnej.
W projekcie skupiono się na wielokulturowości XIX-wiecznej Łodzi oraz
na współczesnym mieście, któremu kolorytu nadają przebywający
tam cudzoziemcy ze 144 krajów świata. Uczniowie, poznając historię
Łodzi, przyswajali niemieckie słownictwo, by zaprezentować swoje
miasto rówieśnikom z niemieckiej szkoły. Opracowane przez młodzież
informacje, wzbogacone wykonanym przez uczniów albumem, zostały
zaprezentowane Niemcom w Międzynarodowym Domu Spotkań Krzyżowa. Poznawanie przebywających obecnie w Łodzi przedstawicieli
innych kultur oraz ich języków ojczystych, np. greckiego czy chińskiego, zainspirowało młodych ludzi do zainteresowania się studiami
kulturoznawczymi i lingwistycznymi.
W części drugiej podjęto szereg różnorodnych działań o zasięgu
regionalnym (udział uczniów w debacie na temat tolerancji; dyskusje
prowadzone były w lokalnych mediach z udziałem m.in. rzecznika
prasowego Festiwalu Czterech Kultur), europejskim (wizyta i udział
w obradach w Parlamencie Europejskim w Strasburgu) i światowym
(udział w debacie Polska–Afryka. Szanse i Perspektywy, w której
uczestniczyli ambasadorzy Nigerii i Angoli).
context of intercultural dialogue;
▸▸ Teaching tolerance and understanding for other cultures through
action; learning the history and traditions of various countries,
making contacts with representatives of various cultures, exchanging experiences, spending time together and learning languages
spoken by immigrants;
▸▸ Practicing the skill of presenting opinions in public forum;
▸▸ Motivating students, their parents and people in local community
for language learning.
The project focused on both the nineteenth-century multicultural Łódź
and the contemporary city, where foreigners representing 144 countries
reside. While learning about the history of Łódź, the students absorbed
German vocabulary in order to present their city to peers from a German
school. Information prepared by the youngsters, complete with an album,
was presented to the Germans at the Krzyżowa International Meeting
House. Exploring the cultures of the present residents of Łódź and their
mother tongues, such as Greek or Chinese, inspired the youth to take
interest in culture and language studies.
As the second stage of project implementation, several initiatives
with regional scope were taken; students participated in a debate on
tolerance; discussions were aired by local media and attended by the
spokesperson for the Łódź of Four Cultures Festival, on the European
level (visit to and observing a session of European Parliament in Strasbourg) and with the global reach (participation in the debate entitled
Poland-Africa. Opportunities and Perspectives, in which ambassadors
of Nigeria and Angola participated).
72
koordynator_
Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk
instytucja_
xxiii Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi
język_
niemiecki i języki imigrantów
pl
Projekt był ciekawą formą zintegrowanego nauczania języka niemieckiego i historii, a jednocześnie nauką języka poprzez działanie w kontekście międzykulturowym. Ponadto przedsięwzięcie przygotowało
młodych ludzi do wyboru zawodu oraz było przykładem aktywnej
współpracy z instytucjami europejskimi.
coordinator_
Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk
institution_
No. xxiii Prof. Józef Tischner
Upper Secondary School in Łódź
language_
German and Languages Spoken by Immigrants
en
The project was an interesting form of integrated learning of German
and history through action and in an intercultural context. The project
prepared young people for the choice of profession, and served as an
example of active cooperation with European institutions.
73
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions
tytuł | title_
Once Upon a Time
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ rozwijanie profesjonalnych umiejętności w zakresie nauczania
▸▸ Developing English teaching skills;
▸▸ Encouraging students to look at the public space as a possible place
języka angielskiego;
▸▸ zachęcanie studentów do postrzegania otaczającej ich przestrzeni
publicznej jako ewentualnego miejsca ich rozwoju zawodowego;
▸▸ uwrażliwianie studentów na potrzebę lokalnych działań charytatywnych na rzecz chorych dzieci.
for professional development;
▸▸ Sensitising students to the need for local charitable activity on
behalf of hospitalised children.
74
koordynator_
Anna Bąk-Średnicka
instytucja_
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Sandomierzu
język_
angielski
pl
Inspiracją do opracowania projektu było bardzo bliskie sąsiedztwo
uczelni i szpitala. Wstępne rozmowy zarówno z władzami uczelni jak
i ordynatorem oddziału dziecięcego o ewentualnej współpracy i jej
formie spotkały się z serdecznym odzewem. Pomysł polegał na wykorzystaniu umiejętności i chęci studentów, przyszłych nauczycieli języka
angielskiego i niemieckiego, do opracowania i przeprowadzania zajęć
z chorymi dziećmi. Po przygotowaniu terminarza spotkań rozpoczęły
się cotygodniowe wizyty u małych pacjentów.
Pierwsza edycja projektu trwała od kwietnia do czerwca 2010 roku.
Spotkania odbywały się w szpitalnej świetlicy. Każda lekcja traktowała o wybranych postaciach z międzynarodowych bajek, legend czy
opowiadań i przeprowadzona była według autorskiego scenariusza.
Wszystkie konspekty zajęć zamieszczono na stronie internetowej
projektu. Druga edycja projektu, która nosi nazwę Karaoke, rozpoczęła
się w marcu 2011 roku. Podczas spotkań studenci wykorzystywali
piosenki w autorskim opracowaniu.
Projekt przyniósł pozytywne efekty każdej ze stron. Dzięki współpracy
uczelni ze szpitalem poszerzyła się oferta praktyki metodycznej o dobrowolne lekcje językowe w szpitalu. Studenci zdobyli doświadczenie
w prowadzeniu lekcji poza klasą szkolną oraz z grupą dzieci w różnym
wieku i na nierównym poziomie językowym, natomiast mali pacjenci
mogli, mimo choroby, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.
coordinator_
Anna Bąk-Średnicka
institution_
School of Higher Vocational Education
in Sandomierz
language_
English
en
Immediate proximity of the school and a hospital was an inspiration
for this project. School authorities and the head of children’s ward
at the local hospital enthusiastically ventured upon cooperation. The
idea was to use the skills and willingness of students, future teachers
of English and German, to develop and conduct weekly classes for
hospitalised children.
The first stage of project implementation lasted from April to June 2010.
Meetings were staged at a hospital day room. Each original lesson of
the first edition was devoted to certain characters of international fairy
tales, legends and stories. All lesson scenarios can be found on the
project website. The second stage of project implementation, which
commenced in March 2011, was entitled Karaoke. During the meetings
with hospitalised children students used songs, for which they prepared
original exercises.
The project has brought positive results for all parties involved. Thanks to
cooperation between the school and the hospital, the practical training
offer for students has expanded. The students have gained experience in
conducting classes outside the classroom and with a group of children
of different age and at different language level, while the young patients
could participate in educational activities in spite of illness.
75
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools
tytuł | title_
life™ Foundation Programme
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka angielskiego ogól-
▸▸ Designing and launching general English programme for all proficiency
nego na wszystkich poziomach zaawansowania, w celu podniesienia
kompetencji językowych;
▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka angielskiego pod
kątem studiów na wyższej uczelni, którego celem jest zdanie egzaminu Academic ielts na poziomie umożliwiającym studia w języku
angielskim;
▸▸ opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego do nauki
wybranego(-ych) przedmiotu(-ów) studiów w języku angielskim na
pierwszym roku, aby umożliwić studentom dobry start na studiach;
▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka polskiego jako
obcego, którego celem jest zdobycie podstawowych umiejętności
komunikowania się.
levels in order to raise linguistic competencies;
▸▸ Designing and launching English programme preparing for entering
hei studies in English and aimed at taking Academic ielts tests, the
passing of which confirms linguistic aptitude for taking up studies
in English;
▸▸ Designing and launching a study programme preparing for studying
specific courses in English at the first year of hei studies in order to
ensure future students a good start in their studies;
▸▸ Designing and launching a study programme in Polish as a foreign
language, aimed at teaching basic communication skills.
koordynator_
Jolanta Kulik, Katarzyna Szczepaniak,
Urszula Migdał
instytucja_
Worldwide School Spółka z o.o.
język_
angielski, polski jako obcy
coordinator_
Jolanta Kulik, Katarzyna Szczepaniak,
Urszula Migdał
institution_
Worldwide School Spółka z o.o.
language_
English, Polish as a foreign language
76
pl
life™ to międzynarodowy projekt edukacyjny stworzony z myślą
o promowaniu edukacji międzykulturowej w Polsce. W projekcie wzięli
udział studenci z Polski, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Wietnamu,
Iranu oraz Jemenu. Od roku 2008 do chwili obecnej miały miejsce
trzy edycje projektu. Liczba studentów rosła z roku na rok – w sumie
wzięło w nim udział 250 osób.
W ramach projektu realizowane są roczne programy przygotowujące
studentów zagranicznych do podjęcia studiów w Polsce na wydziałach
z wykładowym językiem angielskim. Nauka w nowym kręgu kulturowym
to dla wielu ogromne wyzwanie, dlatego program wykracza poza rozwijanie kompetencji językowych studentów. Głównym założeniem jest
pomoc w budowaniu efektywnych strategii zarządzania konfliktem na
tle kulturowym, religijnym czy etnicznym, ale również promocja Polski
jako miejsca, gdzie warto studiować. Nieocenioną rolę w programie
pełnią polscy studenci, którzy są autorami wielu imprez integracyjnych,
w wyniku których szybko nawiązują się przyjaźnie długo trwające po
zakończeniu programu.
Studenci biorący udział w projekcie osiągają wyniki umożliwiające im studiowanie nauki na renomowanych uczelniach polskich
i zagranicznych.
en
life™ is an international educational project designed to promote
intercultural education in Poland. Project participants were students
from Poland, the Kingdom of Saudi Arabia, Vietnam, Iran and Yemen.
Since 2008, three editions of the project have been staged and enjoyed
growing popularity. In total, 250 people participated in it.
As part of the project, one-year courses preparing students from abroad
for taking up studies in Poland at faculties offering courses in English
have been staged. Studying in a new country and a different culture is
an enormous challenge, therefore the programme concentrates not only
on developing linguistic competencies of the students, but also helps
them build effective strategies for managing conflicts resulting from
cultural, religious, and ethnic differences. It also promotes Poland as
an attractive place to study in. Polish students, who organised a lot of
integration events leading to making long-lasting friendships, play an
invaluable role in the programme implementation.
Having completed the course, students participating in the project are
capable of taking up studies at prestigious universities in Poland and
other European countries.
77
2011
kategoria | category_
Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions
▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools
tytuł | title_
FunEnglish.pl – Stworzenie i promocja e-kursu angielskiego
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Online English Course for Young Children
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ nawiązanie trwałych więzi między przedstawicielami społeczności
▸▸ Tightening ties between representatives of local community and
lokalnych a uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły;
▸▸ podniesienie świadomości społecznej w kontekście edukacyjnego
potencjału jaki tkwi w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
w nauczaniu języków obcych;
▸▸ zapewnienie uczestnikom programu dostępu do technologii edukacyjnych.
Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i dotyczy nauki języka angielskiego z wykorzystaniem e-learningu. Autorzy
projektu współpracują z edukacyjnymi instytucjami publicznymi
i organizacjami non profit. Dzięki kontaktom z powyższymi podmiotami organizowane są warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców
i uczniów z zakresu wykorzystania nowych technologii w nauczaniu
języka angielskiego.
Działania opracowane w projekcie składają się ze zbioru interaktywnych
lekcji, z których każda to cztery multimedialne moduły: film, fotolekcja,
piosenka oraz gra. W przyjętej metodzie zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Są to: blended learning, czyli łączenie tradycyjnego
sposobu nauki z interaktywnym kursem. Kąpiel językowa polegająca
na otoczeniu dziecka językiem angielskim oraz komunikatami w języku
obcym, natural immersion to uczenie myślenia po angielsku, multireprezentacja, czyli prezentowanie fraz i słówek w różnej formie – za
pośrednictwem obrazu, tekstu, dźwięku oraz innych multimedialnych
metod przekazu. Każde zagadnienie wykorzystywane jest również
w licznych kontekstach i przykładach.
W projekcie bierze udział ponad 30 szkół podstawowych z województw:
dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego.
Dzięki stworzeniu innowacyjnej platformy e-learningowej zwiększyła
się motywacja dzieci do nauki języka angielskiego.
pupils, their parents and school staff;
▸▸ Raising social awareness of the educational potential of using the
latest technologies in language teaching;
▸▸ Providing programme participants with access to educational
technologies.
The project targeting school pupils focuses on teaching English with
the use of e-learning. Project authors cooperate with public educational
institutions and non-profit organisations. Thanks to these contacts,
workshops and training for teachers, parents and pupils are staged
to show them how to use the latest technologies in English teaching
and learning.
Project results include a set of interactive lessons, each comprising four
multimedia modules: video, photo lesson, song and game. The method
has applied several innovative solutions, including blended learning,
which combines traditional forms of instruction with an interactive
e-course. Language immersion stands for exposing the child to English
and communication in the language. Natural immersion means teaching the children to think in English, and multirepresentation is used to
present words and phrases in various forms, be it image, text, sound
and other multimedia. Each topic is presented in various contexts, for
which several examples are given.
More than 30 schools from the Dolnośląskie, Wielkopolskie, Małopolskie
and Mazowieckie Provinces participate in the project. The innovative
e-learning platform developed under the project has boosted children’s
motivation for learning English.
78
koordynator_
Krzysztof Wojewodzic
instytucja_
Szkoła Językowa FunEnglish
we Wrocławiu
język_
angielski
coordinator_
Krzysztof Wojewodzic
institution_
FunEnglish English School
language_
English
79
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools
2011
tytuł | title_
Technologie multimedialne
w nauczaniu języka angielskiego
Multimedia Technologies in English Teaching
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-
▸▸ Use of the latest ict and Internet resources in teaching and learn-
kacyjnych i zasobów internetu w nauczaniu i uczeniu się języka
angielskiego;
▸▸ wprowadzenie zagadnień kulturowych i poszerzenie wiadomości
o obszarze nauczanego języka;
▸▸ rozwijanie umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych
oraz świadomości kultury i umiejętności jej wyrażania.
ing English;
▸▸ Introducing elements of culture and expanding knowledge of English
speaking countries;
▸▸ Developing learning skills, it competencies and cultural awareness
and expression.
W projekcie komputer i tablica interaktywna są narzędziami wspierającymi ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się oraz nauczania języka
angielskiego. Dzięki zastosowaniu programów komputerowych do nauki
języka, opcji nagrywania wypowiedzi i sprawdzania wykonywanych
ćwiczeń uczniowie na bieżąco oceniają swoje postępy, zyskują większą
autonomię i są lepiej przygotowani do samodzielnej nauki. Wyszukując informacje w internecie, rozwijają ciekawość świata i poszerzają
wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Uczniowie zyskują także
dostęp do dokumentów oraz materiałów wizualnych i muzycznych, co
zwiększa atrakcyjność lekcji oraz motywację do nauki języka obcego.
In the project, computers and interactive whiteboard are the tools used
to support pupils and teachers in the process of English teaching and
learning. Thanks to the use of language learning software featuring options for recording oral expression and verifying exercises, pupils on an
ongoing basis monitor their progress, are given greater autonomy, and
are better prepared for independent learning. By searching for information on the Internet, they develop their curiosity of the world and expand
knowledge about the culture of English speaking countries. Pupils also
have access to documents, and video and audio recordings, which
enhances the attractiveness of individual lessons and motivation for
language learning.
Na zajęciach uczniowie uczą się jak korzystać z poczty internetowej,
pisać blog, tworzyć prezentacje multimedialne, voki, komiksy, historyjki
obrazkowe i proste animacje. Poznają obsługę takich programów jak
Photo Story, Monkey Jam oraz Power Point.
During the classes, pupils learn how to use e-mail, write a blog, make
multimedia presentations, vokis, comic strips, cartoons and simple
animations. They learn to use Photo Story, Monkey Jam and Power
Point software.
Autorzy projektu przeprowadzili także szkolenia dla rodziców, ucząc
ich w jaki sposób nawet bez znajomości języka obcego mogą wspierać
swoje dzieci w podnoszeniu kompetencji językowych.
Project authors have also staged training for parents to show them how
to support their children in improving language competencies, even if
the parents themselves do not speak a foreign language.
80
Uczniowie rozwijają
ciekawość świata
i poszerzają wiedzę
o kulturze krajów
anglojęzycznych
koordynator_
Iwona Przemyk
instytucja_
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Studzienicach
język_
angielski
coordinator_
Iwona Przemyk
institution_
School and Preschool Compound
in Studzienice
language_
English
81
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
2011
tytuł | title_
Digital Natives uczą się języka obcego
i przedmiotów ogólnokształcących na lekcjach informatyki
Digital Natives Learn Languages
and General Education Subjects as part of IT Classes
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ skorelowanie nauczania języka obcego z przedmiotami ogólno-
▸▸ Combining language learning with general education subjects;
▸▸ Teaching students how to use ict, pc, Internet, and mobile informa-
kształcącymi;
▸▸ wdrożenie uczniów do wykorzystania technologii informatycznych:
pc, internet, mobilne nośniki informacji podczas lekcji i pracy domowej;
▸▸ komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych;
▸▸ opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych
liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
tion media in the classroom and when doing homework;
▸▸ Communicating with the use of a computer and ict;
▸▸ Preparing digital images, texts, numerical data, motives, animations,
and multimedia presentations.
koordynator_
Justyna Nierada
instytucja_
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów
Polskich w Gliwicach
język_
niemiecki
coordinator_
Justyna Nierada
institution_
No. 3 Noblistów Polskich Lower
Secondary School in Gliwice
language_
German
82
pl
W ramach projektu wprowadzono zintegrowane nauczanie języka
niemieckiego i informatyki. Uczniowie na zajęciach z technologii
informacyjnej posługiwali się językiem niemieckim zarówno podczas
korzystania z narzędzi komunikacyjnych, jak i rozwiązywania zadań
z przedmiotów ogólnych. Rezultaty prac dokumentowane były przy
użyciu telefonów komórkowych, aparatów, dyktafonów, laptopów
i narzędzi internetowych poznawanych na lekcjach informatyki.
W trakcie realizacji projektu nauka języka odbywała się w muzeach,
obiektach architektonicznych, zakładach przemysłowych, ogrodach
botanicznych i parkach, salach koncertowych i wystawowych oraz
podczas wyjazdów edukacyjnych. Zadaniem uczestników projektu
było dokumentowanie w dwóch wersjach językowych poznawanego
materiału w formie elektronicznej. Istotny punkt przedsięwzięcia
stanowiła także wymiana informacji między członkami grupy projektowej za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
wykształcenie umiejętności korzystania z „lustrzanych materiałów”
w języku angielskim oraz niemieckim.
en
As part of the project, integrated teaching of German and it was introduced. Students during it classes used German to complete general
subject assignments and operated communications software in the
language. The results of their work were documented with the use of
mobile phones, cameras, recorders, laptops and Internet tools introduced during IT classes.
During project implementation, language classes were staged in museums, buildings featuring interesting architecture, industrial plants,
botanic gardens and parks, concert halls and exhibitions sites, as well
as during educational trips. Students’ work under the project consisted
in recording in digital form and in two language versions the material
taught during classes. An important element was exchange of information
by project group participants with the use of ict tools and practicing the
skill of using ‘mirror’ materials in English and German.
Actions taken as part of the project have contributed to developing students’ language and ict skills and motivated them to search for other
methods of informal language learning.
Podjęte działania przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności językowych i informatycznych wśród uczniów, a także zachęciły do poszukiwań
własnych sposobów nieformalnej nauki języków obcych.
83
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools
2011
tytuł | title_
Jobbörse
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ zaangażowanie uczniów w świadome poszukiwanie swojej drogi
▸▸ Committing students to deciding on a career after graduation;
▸▸ Developing creativity;
▸▸ Identifying strengths, aptitudes for specific professions and making
zawodowej po ukończeniu szkoły;
▸▸ rozwijanie kreatywności;
▸▸ szukanie mocnych cech, predyspozycji zawodowych oraz badanie
rynku;
▸▸ tworzenie stron internetowych na niemieckim serwerze;
▸▸ posługiwanie się w praktyce fachowym językiem niemieckim;
▸▸ stymulacja współpracy i zdrowej rywalizacji.
Jobbörse to projekt stymulujący młodzież do podejmowania samodzielnych decyzji związanych z przyszłością zawodową i uczący posługiwania się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym
na rynku pracy. Uczniowie klas drugich zostali podzieleni na dwie
grupy: liderów i osoby poszukujące pracy. Pierwszą grupę zaproszono
na dwugodzinne warsztaty z pr-u, natomiast „osoby bezrobotne”
uczestniczyły w spotkaniu poświęconym rozmowom kwalifikacyjnym
i pisaniu listów motywacyjnych. „Liderzy” mieli za zadanie stworzenie własnych firm, nazwanie ich, opracowanie logotypu, wizytówki,
reklamy i strony internetowej na serwerze niemieckim, na której
umieszczać będą wszystkie informacje o swoim przedsiębiorstwie.
„Bezrobotni” przygotowali bazę pytań, które mogą zostać zadane
podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także pracowali nad własnym
wizerunkiem oraz uczyli się pisać cv i listy motywacyjne. Finałem projektu była giełda pracy, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczniowie
zaangażowani w projekt oraz klasy pierwsze. „Liderzy” przedstawili
profile swoich firm. Publiczność poprzez głosowanie wybrała najlepsze przedsiębiorstwa. „Bezrobotni”, którzy zdaniem właścicieli firm
napisali najciekawsze listy motywacyjne, mogli ubiegać się o pracę
w wytypowanych firmach.
Uczniowie nauczyli się odpowiadać za efekty własnych przedsięwzięć.
Zdobyli wiedzę dotyczącą zakładania firm, tworzenia biznesplanów,
praw rządzących wolnym rynkiem, nauczyli się pisać listy motywacyjne, pokonywać stres w czasie symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej,
oceniać i wskazywać swoje mocne strony. Zakładając strony internetowe na serwerze niemieckim, poznali słownictwo jakiego nie znajdą
w podręcznym słowniku polsko-niemieckim.
labour market research;
▸▸ Establishing websites on a German server;
▸▸ Using specialist German vocabulary;
▸▸ Making simulations of cooperation and competition.
Jobbörse is a project designed to motivate young people to take independent decisions related to the selection of a career and to teach
German vocabulary useful in the labour market. Second grade students
were divided into two groups: leaders and job seekers. The former
group was invited to a two-hour pr workshop, whereas the job seekers
attended a meeting devoted to job interviews and writing motivational
letters. Next, leaders were asked to set up their own businesses, choose
a name for them, design a logo, business cards, advertisements and
construct websites on a German server, where they posted information
on their companies. The job seekers made a list of questions asked during job interviews, worked on their image and learnt to write cvs and
motivational letters. As a project round-up, a work fair was organised,
to which students participating in the project and first grade students
were invited. During the fair, leaders presented their businesses to the
audience who voted for the best company. The job seekers who in the
opinion of company owners wrote the most appealing motivational
letters could apply for work at selected companies.
Thanks to the project implementation, students have learnt to take
responsibility for their actions. They have acquired knowledge on how
to set up a company and write a business plan. They have discovered
the rules that govern the free market, and learnt to write motivational
letters and to manage stress during the mock job interview. They have
also learnt to identify and emphasise their strengths. When constructing the websites on a German server, they became acquainted with
vocabulary that is hard to be found in a pocket Polish-German dictionary.
84
koordynator_
Anna Kizeweter
instytucja_
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. K. Wielkiego w Siedlcach
język_
niemiecki
coordinator_
Anna Kizeweter
institution_
No. 4 Kazimierz Wielki School
Compound in Siedlce
language_
German
Finałem projektu była
giełda pracy, na którą
zostali zaproszeni
wszyscy uczniowie
zaangażowani
w projekt.
85
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions
2011
tytuł | title_
Kuźnia kadr 2
Internacjonalizacja biznesu
Breeding Ground for Fresh Talent 2
Internationalisation of Business
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ doskonalenie umiejętności językowych, kwalifikacji i kompetencji
▸▸ Improving language skills and professional qualifications and com-
zawodowych w zakresie komunikacji handlowej i negocjacji osób
dorosłych;
▸▸ przygotowanie do pracy zawodowej, nawiązywania i realizowania
kontaktów z partnerem zagranicznym i wykonywania swoich obowiązków;
▸▸ poznawanie standardów kulturowych oraz przełamywanie barier,
stereotypów i uprzedzeń;
▸▸ aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;
▸▸ stworzenie pracującym dorosłym z dużym doświadczeniem zawodowym szansy zdobywania i doskonalenia umiejętności językowych
z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi metodyki i dydaktyki
nauczania osób dorosłych.
Zaproponowane w projekcie szkolenia były wynikiem diagnozy potrzeb
i możliwości regionalnego rynku pracy. Biorąc pod uwagę położenie
geograficzne Dolnego Śląska, przygotowano szeroką ofertę otwartych
szkoleń niemieckojęzycznych oraz uzupełniającą ofertę otwartych
szkoleń anglojęzycznych w ramach kształcenia ustawicznego.
petencies of adult learners in the scope of business communication
and negotiations;
▸▸ Preparing for work, establishing and furthering business contacts
with partners abroad, performing professional duties, becoming
acquainted with cultural standards, overcoming barriers, stereotypes and prejudice;
▸▸ Activation and integration of local community;
▸▸ Providing people who are active in the labour market for a long
time with an opportunity to acquire and develop language skills
with the use of state-of-the-art methodology and tools for teaching
adult learners.
The training offered as part of the project resulted from the diagnosis of
the needs and opportunities offered by the labour market in the region.
Taking into consideration the geographic location of the Lower Silesia
Region, a broad offer of open continuous learning German and English
courses was prepared.
86
koordynator_
Agnieszka Pietrus-Rajman
instytucja_
Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
język_
niemiecki, angielski
coordinator_
Agnieszka Pietrus-Rajman
institution_
School of Languages,
Wrocław University of Economics
language_
German, English
pl
Wszystkie zajęcia umożliwiały łączenie umiejętności językowych z doskonaleniem zawodowym. Dzięki uwzględnieniu modułów z zakresu
interkulturowości uczestnicy obcojęzycznych szkoleń mieli możliwość poznania innych kultur oraz przełamania barier, stereotypów
i uprzedzeń. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane przede
wszystkim z myślą o rozwoju zawodowym mieszkańców regionu.
Doskonalenie umiejętności językowych w połączeniu z praktyczną
wiedzą ułatwiającą wykonywanie zawodu pozwoliły uczestnikom
przełamać bariery utrudniające praktyczne wykorzystanie znajomości
języka w pracy zawodowej.
en
All the courses offered under the project provided for combining language
skills with in-service training. Thanks to including modules devoted to
interculturalism, language course participants learnt about other cultures
and overcame barriers, stereotypes and prejudice. The training was
designed especially for and offered to local residents so that they could
improve their professional skills. Improving language skills combined
with practical knowledge allowed the participants overcome barriers
that hinder practical language use at work.
87
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Ośrodki doskonalenia nauczycieli | In-Service Teacher Training Centres
2011
tytuł | title_
Multimedialne warsztaty języka angielskiego
„multilanguage”
multilanguage Multimedia English Workshop
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ nabywanie praktycznych umiejętności językowych w zakresie ję-
▸▸ Acquiring practical language skills in English in the scope of four
zyka angielskiego w obszarach czterech umiejętności kluczowych:
słuchania, czytania, mówienia, pisania;
▸▸ kształtowanie prawidłowej wymowy w języku angielskim;
▸▸ rozwijanie umiejętności pracy w grupie rówieśników;
▸▸ poszerzanie zdolności artystycznych przy jednoczesnej nauce
języka angielskiego;
▸▸ wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych przy nauce
języka angielskiego.
Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli
wszystkich przedmiotów pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez interaktywną naukę języka angielskiego. Na zajęcia
regularnie uczęszczało około stu osób.
key competencies: listening, reading, speaking, writing;
▸▸ Improving English pronunciation;
▸▸ Developing team working skills;
▸▸ Developing artistic skills while learning English;
▸▸ Using the latest multimedia technology in English learning.
The project is addressed to primary school pupils and teachers of all
subjects willing to improve their professional qualifications through
interactive English learning. The classes offered are attended by one
hundred participants.
koordynator_
Magdalena Pabian
instytucja_
dodn w Jeleniej Górze
język_
angielski
coordinator_
Magdalena Pabian
institution_
dodn (In-Service Teacher Training
Centre) in Jelenia Góra
language_
English
88
pl
en
Dzięki warsztatom zaobserwowano wśród uczniów poprawę kluczowych umiejętności językowych, znaczne zwiększenie zasobu słownictwa, poprawę wymowy angielskiej, rozwój społeczny i kulturowy,
poszerzenie umiejętności artystyczno-manualnych oraz korzystania
z nowoczesnych metod nauki. Warsztaty zmobilizowały także nauczycieli, którzy stworzyli autorskie scenariusze lekcji i na ich podstawie
prowadzili zajęcia w ośrodku szkoleniowym.
Thanks to the participation in the workshop all key language skills
of the pupils have been improved. Both their English vocabulary and
pronunciation have improved, as well as social and cultural skills. They
have developed their artistic talents and improved manual dexterity,
and learnt to use the latest learning tools. The workshops also motivate
teachers to write original lesson scenarios and based on them stage
courses at the in-service training centre.
W ramach zajęć i warsztatów językowych wykorzystywane były różnorodne narzędzia technologicznie. Wprowadzano interaktywne
programy edukacyjne MultiKid oraz Quartet, zaprezentowane zostały
ćwiczenia na tablicy interaktywnej oraz klocki K’nex, za pomocą których
młodsi uczniowie poprzez zabawę tworzyli własne figury, rozwijając
wyobraźnię przestrzenną i umiejętność pracy w grupie.
Various technologies and tools are used during language classes and
workshops. Exercises are displayed on interactive whiteboard, multikid and quartet interactive learning software is used, along with
K’nex digital building blocks, with the use of which younger students
create figures, develop spatial imagination and team work skills, all
through play.
Dzięki warsztatom
zaobserwowano
wśród uczniów
poprawę kluczowych
umiejętności
językowych
89
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Stowarzyszenia i instytucje kulturalne | Associations and Institutes of Culture
2011
tytuł | title_
Wykorzystanie technik teatralnych
w nauczaniu języka francuskiego
Teaching French by Theatre
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ zachęcanie młodzieży do nauki języka francuskiego przy zastoso-
▸▸ Motivating young people to learn French with the use of activation
waniu metod aktywizujących;
▸▸ zindywidualizowanie procesu nauczania języka;
▸▸ poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów
krajów frankofońskich oraz na temat literatury frankofońskiej;
▸▸ propagowanie teatru i podstawowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania na scenie;
▸▸ przełamywanie bariery językowej na scenie;
▸▸ wdrażanie umiejętności współpracy w grupie – rozwój społeczny
uczniów.
methods;
▸▸ Individualisation of language teaching process;
▸▸ Expanding students’ knowledge on the literature, culture, traditions
and customs of the French speaking countries;
▸▸ Promoting theatre and teaching basic knowledge of stage acting;
▸▸ Overcoming language barrier on stage;
▸▸ Introducing team working skills and promoting social development
of students.
koordynator_
Janina Serdakowska-Słowik
instytucja_
Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim
język_
francuski
coordinator_
Janina Serdakowska-Słowik
institution_
Młodzieżowy Dom Kultury
(Youth Culture Centre)
in Aleksandrów Łódzki
language_
French
90
pl
en
Dynamika, ruch, działanie, kreowanie postaci i sytuacji uruchamiało
wyobraźnię uczniów i inspirowało ich do nauki języka. W projekcie
realizowane były spektakle na podstawie tekstów pisanych przez
koordynatora projektu oraz przez młodzież. Integralną częścią były
recytacje poezji i prozy francuskiej oraz krótkie formy inscenizacji
tematycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej. Projekt obejmował
różne działania artystyczne w języku francuskim: koncert kolęd francuskich, inscenizacje tematyczne na Dzień Kobiet czy Dzień Nauczyciela,
humorystyczne prezentacje mody francuskiej, śpiewanie piosenek
Edith Piaf czy Celine Dion, inscenizacje dla dzieci z lokalnych szkół
i przedszkoli.
Dynamism, motion, action, and creation of characters and situations
fire students’ imagination and inspire them to learn the language. As
part of the project, performances based on texts written by the project
coordinator and the young people are staged. An integral part of the project are recitations of poetry and prose in French, as well as short drama
exercises for primary school pupils. The project involves various forms of
artistic activity in French; a concert of French carols, stage productions
on the occasion of Women’s or Teachers’ Day, French fashion parody
shows, singing songs by Edith Piaf and Celine Dion, and performances
for children at local schools and preschools.
Projekt edukacyjny adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych,
młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów, którzy w w ramach
zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w warsztatach teatralnych.
Uczestniczący w projekcie uczniowie nabrali odwagi w używaniu
języka obcego oraz śmiałości w różnych sytuacjach życiowych. Młodzi ludzie uświadomili sobie znaczenie znajomości języków i wielu
z nich będzie kontynuowało naukę języka francuskiego na kolejnych
etapach edukacji.
The educational project is addressed to primary school pupils, as well
as lower and upper secondary school, and HEI students who attend
theatre classes as part of after-school activities.
Students participating in the project have gained confidence in using
the foreign language and developed self-confidence in various every day
life situations. The young people have become aware of the importance
of speaking languages and many of them intend to continue learning
French at further stages of their education.
91
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers
▸ ▸ ▸ Stowarzyszenia i instytucje kulturalne | Associations and Institutes of Culture
2011
tytuł | title_
The Blue Angel
– projekt edukacyjno-artystyczny z piosenkami Marleny Dietrich
The Blue Angel
– Education and Arts Project with Songs by Marlena Dietrich
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ popularyzacja języka niemieckiego;
▸▸ poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów
▸▸ Promoting the German language;
▸▸ Expanding students’ knowledge on the culture, traditions and cus-
Projekt jest przedstawieniem edukacyjno-artystycznym z piosenkami
Marleny Dietrich. Spektakl prezentuje historię życia słynnej niemieckiej
aktorki w kontekście wydarzeń historycznych i ma na celu popularyzację języka niemieckiego i kultury Niemiec.
The project consists in staging an educational and artistic performance
featuring the songs by Marlena Dietrich. The show presents the life
of the famous German actress and the times she lived in and aims at
propagating the German language and culture.
Nauka języka niemieckiego odbywała się w sposób wykraczający poza
ramy tradycyjnych form kształcenia językowego. W przedstawieniach
teatralnych materiał dydaktyczny w formie piosenek i narracji prezentowany był w języku niemieckim i polskim. Na ekranie znajdującym się
scenie wyświetlane były teksty utworów w języku oryginalnym, a po
spektaklu widzowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących
życia sławnej śpiewaczki.
Learning German takes form different than these offered by traditional
language education. The show encompasses teaching material in the
forms of songs and narration presented in German and Polish. On the
screen, which forms a part of stage decoration, lyrics of the songs are
displayed in German and after the show the audience can ask questions
about the life of the famous actress singer.
krajów niemieckojęzycznych.
W przyszłości planowane jest rozbudowanie materiału dydaktycznego o zaproszenia zawierające teksty utworów w oryginalnej wersji
językowej wraz z polskim tłumaczeniem. Planowane jest także zaangażowanie uczniów, którzy będą mogli zaśpiewać piosenki na scenie
wraz z artystami.
toms of German speaking countries.
There are plans to expand the teaching material by invitations including original song lyrics and their translations into Polish. Future plans
also include inviting students to sing the songs on stage together with
the artists.
The project has contributed to greater interest in German in local community and enhanced young people’s motivation to learn the language.
Projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania językiem
niemieckim społeczności lokalnej, a także zmotywował młodzież do
nauki tego języka.
92
koordynator_
Marlena Uziębło
instytucja_
Stowarzyszenie ProDeutsch
w Siedlcach
język_
niemiecki
coordinator_
Marlena Uziębło
institution_
ProDeutsch Association in Siedlce
language_
German
93
kategoria | category_
Konkurs indywidualny dla osób uczących się języków obcych | Competition for Individual Language Learners
▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools
2011
tytuł | title_
Health and Body e-learning
pl
en
cele_
objectives_
▸▸ nauka i doskonalenie znajomości języka angielskiego;
▸▸ przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego;
▸▸ poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, która stanowi
▸▸ Learning and improving the knowledge of English;
▸▸ Preparing for final Lower Secondary School examination in English;
▸▸ Enhancing knowledge on healthy lifestyle, which is one of the topics
jeden z tematów katalogowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych.
Autorka, wykorzystując bezpłatne narzędzia dostępne w sieci, stworzyła stronę internetową w języku angielskim poświeconą zdrowiu,
budowie ciała ludzkiego oraz zdrowemu stylowi życia. Health and
Body e-learning poprzez zabawę motywuje do nauki specjalistycznego
języka angielskiego. Materiały zamieszczone w witrynie pomagają
ćwiczyć umiejętności czytania, pisania i słuchania w języku angielskim
na poziomie A2–B1. Wśród zadań znajdziemy: krzyżówki, domino,
dyktanda, anagramy, fiszki oraz ankiety. Warto podkreślić, że żadne
z narzędzi internetowych wykorzystanych w projekcie nie jest objęte
programem nauczania informatyki w gimnazjum. Instrukcje obsługi
tych narzędzi są dostępne tylko w języku angielskim. Uczennica opanowała umiejętność posługiwania się nimi samodzielnie, jednocześnie
w sposób praktyczny ucząc się języka angielskiego.
Koledzy ze szkoły korzystają z materiałów opracowanych przez autorkę
projektu. Dzięki tym działaniom zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem narzędzi internetowych
do tworzenia własnego środowiska nauczania i wzbogacania zajęć
materiałami multimedialnymi.
included in the examination questions catalogue.
The author used free tools available online to construct a website in
English devoted to health, parts of human body and healthy lifestyle.
Health and Body e-learning motivates to learn specialist English vocabulary through play. The materials posted on the website help to practice
reading, writing and listening skills in English at the A2–B1 proficiency
level. The tasks to be completed include crosswords, domino, dictation exercises, anagrams, information cards and surveys. It should
be emphasised that none of the Internet tools used in the project are
covered by Lower Secondary School IT curriculum. Instructions for use
of these tools are available only in English. The student has learnt to use
the tools on her own and at the same time used her English in practice.
Dorota’s peers use the materials developed by the author. Thanks to
her project, both students and teachers have been motivated to use
Internet tools to build individual learning environment and create attractive multimedia materials for the classes.
94
koordynator_
Dorota Kowalik
instytucja_
Gimnazjum nr 14 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Gliwicach
język_
angielski
coordinator_
Dorota Kowalik
institution_
No. 14 Lower Secondary School
with Bilingual Sections in Gliwice
language_
English
95
nagroda honorowa ell | ell certificate of merit
Izabela Jaros
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jan Kochanowski University in Kielce
pl
W 2011 roku przyznany został pierwszy w historii konkursu honorowy
certyfikat European Language Label za całokształt działań w dziedzinie kształcenia językowego. Laureatka wyróżnienia, Izabela Jaros
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zrealizowała wiele
projektów, które były nagrodzone w latach poprzednich znakiem ell.
Poniżej krótki opis tych przedsięwzięć.
▸▸ W 2005 roku nagrodzony został projekt Język angielski z klockami
Cuisenaire’a, który powstał w celu testowania przydatności matematycznych pomocy dydaktycznych w nauce języka angielskiego oraz
popularyzacji idei wykorzystania liczb w procesie uczenia się języka.
▸▸ Portfolio kreatywnego nauczyciela języków obcych w kształceniu
zintegrowanym to projekt nagrodzony w 2007 roku. Miał on na celu
opracowanie zbioru pomocy dydaktycznych dla nauczycieli języków
obcych pracujących z dziećmi w wieku 6–9 lat.
▸▸ Kolejny projekt T-shirt edukacyjny nagrodzony w 2008 roku za
opracowanie pomocy dydaktycznej w postaci koszulki zawierającej
ilustracje do wprowadzanego słownictwa w języku obcym. Projekt
był wdrażany przez studentów pedagogiki w przedszkolu samorządowym w Kielcach.
▸▸ Główną ideą projektu (Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem, fotoksiążkami, nowoczesnymi technologiami oraz rodzicami
z 2010 roku jest popularyzowanie nauki języków obcych od trzeciego
roku życia z wykorzystaniem innowacyjnego środka dydaktycznego – książeczek fotograficznych wykonywanych przez rodziców
wspólnie z dziećmi.
▸▸ Projekt „Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym (clil)” z 2011 roku
realizowany był we współpracy ze szkołą podstawową. W ramach
projektu zostały opracowane materiały służące do nauki języków
obcych podczas zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
en
In 2011, for the first time in the history of the competition, European
Language Label Certificate of Merit for the Special Achievements in the
Scope of Language Teaching was awarded to Izabela Jaros of Jan Kochanowski University in Kielce who had implemented five ell certificate
winning projects. Here is the list of the ell certificate winning projects
implemented by Izabela Jaros.
▸▸ In 2005, English with Cuisenaire Rods project was awarded with
the Label. The project was designed to test mathematical teaching
aids in English language learning and to promote the idea of ​​using
numbers in the process of language learning.
▸▸ The next project entitled Portfolio of a Creative Language Teacher
for Integrated Teaching was awarded the label in 2007. The project
aimed to develop teaching aids for language teachers working with
children aged 6–9.
▸▸ Educational T-shirt was the project awarded with ell in 2008. It consisted in the development of a teaching aid taking form of T-shirts
presenting illustrations to vocabulary taught in English. The project
was implemented by students of pedagogy at a preschool in Kielce.
▸▸ The main idea behind the project entitled (Very) Early Childhood
Language Learning Project Aided by a Teddy Bear, Photo Books, Latest Technologies and Parents, which won the certificate for 2010 is
promoting language learning by children aged 3 and more with the
use of an innovative teaching aid: photo books made by parents
and the children.
▸▸ The project entitled Creative Use of Interactive Whiteboard in Content
and Language Integrated Learning (clil), which was awarded the certificate in 2011 is implemented in cooperation with a primary school.
As part of the project, educational contents have been developed
for teaching foreign languages during classes in other subjects.
96
Tytuł | Title
European Language Label 2010–2011
10 lat w Polsce | 10 Years in Poland
Koncepcja i redakcja | Concept and editing
Anna Grabowska , Małgorzata Janaszek
Współpraca wydawnicza | Editing cooperation
Jan Andrzej Nicał
Tłumaczenie | Translation
Anna Podoracka , Poliglota Biuro Tłumaczeń
Opracowanie graficzne, skład i łamanie | Graphic design, typesetting and formating
Anita Wasik
Druk | Printing
Drukarnia Top Druk Ryszarda Zelkowskiego
Wydawca | Publisher
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Foundation for the Development of the Education System
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. 48 22 46 31 263, fax. 48 22 46 31 105
e-mail: [email protected]
www.ell.org.pl
www.frse.org.pl
ISBN 978-83-62634-52-1
Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. | The publication is financed by
the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may
be made of the information contained in the publication.
Zdjęcia zamieszczone na stronach 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74,
95 pochodzą z archiwum Europejskiego Dnia Języków. | All the pictures contained on
pages 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74, 95 come from the European
Day of Languages archives.
Publikacja nie powstałaby bez pomocy stażystek programu ell w składzie: | We would
like to thank the ell trainees for their cooperation:
Weronika Skaczkowska, Maja Witkowska, Agnieszka Ziółkowska
Publikacja bezpłatna | Free copy
Warszawa 2011
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 463 12 63; mail: [email protected]
isbn 978-83-62634-52-1

Podobne dokumenty