Pobierz całą treść - BIP Konstancin

Transkrypt

Pobierz całą treść - BIP Konstancin
URZĄD MIASTA i GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANC”IN-JEZIORNA, ul. Warszawska 32
tel. 022 756 48 10, 022 756 42 50, fax 022 756 48 85
Konstancin-Jeziorna, dn.18.01.2012r.
SE.0003. 145.2012
URZĄD M!ASTA I GMINY
Koii ti ri Ci fl J ii z o rn
RyJ” ?..ijkieJ
3Wr
Pani
Izabela Skonecka
Radna Rady Miejskiej
w/wm
I
Nrdz.
( H
3D
ndnr
Szanowana Pani,
Odpowiadając na Pani Interpelację z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącą przedstawienia
wykazu czynszów w lokalach nienależących do gminy Konstancin-Jeziorna informuję, co
następuje:
• W dniu 5 grudnia 2011 r. zwróciłem się do zarządców budynków mieszkalnych na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna, nienależących do gminnego zasobu mieszkaniowego,
aby w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. przedłożyli dane dotyczące stawek czynszu za I
półrocze 2011 r. i w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. dane dotyczące stawek za II
półrocze 201 ir. w administrowanych zasobach mieszkaniowych, według wzoru ustalonego
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r.
• Pisma o których mowa wyżej zostały wysłane (za potwierdzeniem odbioru) do:
a) „Zarządca” Sp. z o.o. ‚00-763 Warszawa ul. Sobieskiego 9,
b) „Properytpłus” 02-763 Warszawa ul. Katalońska 3/49,
c) „Posesja” 02-370 Warszawa ul. Bialobrzeska 15/39,
d) „Wspólny Dom” 05-500 Piaseczno ul. Młynarska 6/6,
e) „,AD UNI DOM” 01-141 Warszawa ul. Wolska 84/86,
1) „ADOM” 05-5 20 Konstancin-Jeziorna Al. Wojska Polskiego 20,
g) .„Administracja i Zarządzanie” Elżbieta Pijarczyk 05-5 10 Konstancin-Jeziorna
Chylice ul. Piaskowa liC,
h) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Literatów I 4A/6A 05-520 Konstancin-Jeziorna,
i) Zarząd wspólnoty Mieszkaniowej Literatów 14/3 05-520 Konstancin-Jeziorna.
• Do dnia 18.0 1 .20 12 r. wpłynęła tylko informacja od Wspólnoty Mieszkaniowej ul.
Literatów 14 A.
2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Zarządcy w terminie do końca
• Zgodnie z
stycznia roku następnego określają dane dotyczące czynszów i przekazują je do urzędu
gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
Gmina w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego sporządza zestawienie
i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Zestawienie o którym mowa wyżej zostanie sporządzone przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Spraw Lokalowych tut. Urzędu.
/
Z poważaniem
rnr Kaz.
Określenie danych dotyczących
...
Dz.U.2007.250. 1873 wersja: 2008-01 -01
2. Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy
właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:
1) za pierwsze półrocze do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze do końca stycznia roku następnego.
-
-
3. Gmina sporządza zestawienie danych dotyczących czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
rozporządzenia i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie określonym w aL4autJ ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina może
również udostępniać zestawienie tych danych, na stronach internetowych urzędu gminy, także za półrocze danego roku.
4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
C
System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 48/2011
Ochrona praw lokatorów
Dz.U.2005.31 .266 wersja: 20J 1-1 1-16
-
1. Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku
Art. 4a.
następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
2 powierzchni użytkowej
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 m
użytkową lokalu i jego
oraz
powierzchnią
technicznym
lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem
standardem.
3. Gmina, sporządzając zestawienie, o którym mowa w ust. 1, korzysta z danych przekazanych przez zarządców
nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i
lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę
potrzebę cyklicznego przekazywania oraz kompletność tych danych;
2) wzór zestawienia oraz sposoby publikacji i udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę
zapewnienia ich aktualności i jawności.
C
System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 48/2011