Zestaw do prostowania blach i giętarka hydrauliczna HYD400

Transkrypt

Zestaw do prostowania blach i giętarka hydrauliczna HYD400
Zestaw do prostowania blach i giętarka hydrauliczna
- HYD400
Przed uŜyciem narzędzia hydraulicznego prosimy o uwaŜne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją.
INSTRUKCJA
hydraulicznej.
OBSŁUGI
zestawu
do
prostowania
blachy (debosselage)
i
giętarki
Rysunek
Dla modelu:
HYD400
HYD400-02
HYD400-03
ZC 3950
ZC 3945
Z 07 1201
UWAGA!!
ZESTAW DO PROSTOWANIA BLACHY –
4 TONY
PODNOŚNIK PCHAJĄCY (POUSSEUR) – 4 TONY
POMPA RĘCZNA
TŁOK CIĄGNĄCY – 5 TON
PODNOŚNIK KRÓTKI
PCHAJĄCY– 10 TON
ZESTAW DO PROSTOWANIA BLACHY–10 TON
Prosimy nie wyrzucać dokumentu i przekazać go uŜytkownikowi.
Ryzyko ogólne:
- Istnieje moŜliwość, Ŝe w trakcie transportu powietrze wróci do układu hydraulicznego, co
sprawi, Ŝe cylinder nie będzie juŜ działał w optymalny sposób. W tym wypadku konieczne jest
oczyszczenie układu hydraulicznego.
Zastosowanie urządzenia:
- Zestaw do prostowania blachy:
- Tłok ciągnący:
- Podnośnik:
- Giętarka hydrauliczna:
do prasowania elementów, mającego na celu
oddzielenie od siebie części wybrzuszonych.
uŜywany do współdziałania z pompą hydrauliczną
w celu przyciągania do siebie części.
uŜywany do współdziałania z pompą hydrauliczną
w celu oddzielania od siebie części.
do hydraulicznego gięcia materiału rury.
Smarowanie:
Nie naleŜy nigdy uŜywać róŜnego rodzaju smarów w tym samym czasie.
UŜywać hydraulicznego oleju mineralnego o lepkości 22-32.
Nie naleŜy nigdy uŜywać oleju hamulcowego, gliceryny, oleju silnikowego ani uŜywanych
olejów, które mogą uszkodzić cylinder.
Regularnie sprawdzać tłok cylindra.
W przypadku wystąpienia rdzy, naleŜy oczyścić zestaw natłuszczoną tkaniną.
-1-
Konserwacja:
•
•
•
•
Sprawdzać regularnie narzędzia hydrauliczne pod kątem wycieków oleju.
Sprawdzać, czy wszystkie kołki zabezpieczające, łańcuchy, haki, rurki, śruby i
nakrętki są w dobrym stanie, jeśli narzędzie jest wyposaŜone w te elementy. W
przeciwnym wypadku naleŜy je wymienić.
Regularnie smarować części ruchome urządzenia.
Części zuŜywające się stanowią część zestawu naprawczego wyszczególnionego na
rysunku eksplozyjnym. By zmniejszyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby uŜytkujące,
instalujące, naprawiające, wymieniające części lub pracujące przy urządzeniu są
zobowiązane przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności do uwaŜnego
zapoznania się z niniejszą instrukcją.
Instrukcje związane z bezpieczeństwem uŜytkowania narzędzi hydraulicznych:
Celem firmy Z-INTERNATIONAL outils hydrauliques jest zaoferowanie Państwu
urządzenia odpowiadającego najwyŜszym wymogom bezpieczeństwa. Niemniej jednak
wiadomo, Ŝe Państwo stanowicie najlepszy system bezpieczeństwa. Gwarancją Państwa
bezpieczeństwa jest zachowanie ostroŜności i właściwa ocena sytuacji. Niniejsze
urządzenie oraz jego akcesoria nie mogą być zmieniane i muszą być uŜywane przez
wykwalifikowany personel.
Celem uzyskania dalszych informacji w zakresie przepisów bezpieczeństwa,
moŜecie Państwo zasięgnąć informacji:
•
•
•
U pracodawcy lub w przedstawicielstwie
W Radzie Wspólnoty Europejskiej i/lub w normach krajowych
„ Safety requirements for mobile or movable jacks and associated lifting eqipment”
(EN1494) dostępne w Europejskiej Komisji Normalizacyjnej, Rue de Stassart 36,
1050 Bruksela, Belgia.
Ryzyko związane z rozprzestrzenianiem odpadów i działaniem urządzenia:
•
•
•
•
•
SpręŜony olej moŜe być przyczyną cięŜkich obraŜeń, z tego względu naleŜy zawsze
odłączać narzędzie, gdy nie jest uŜywane lub gdy przystępuje się do wymiany części.
Główną przyczyną zranienia są poślizgnięcia, potknięcia i upadki.
Utrzymywać ciało zawsze w pozycji równowagi, przy zastosowaniu odpowiedniego
podparcia na podłoŜu.
UŜytkownik i personel przeprowadzający konserwacje musi dysponować odpowiednią
siłą fizyczną, by utrzymać gabaryty i cięŜar oraz wytrzymać siłę działania narzędzia.
Urządzenie nie nadaje się do uŜytkowania w wybuchowej atmosferze i nie posiada
izolacji zabezpieczającej przed zetknięciem ze źródłami energii elektrycznej.
Informacja dodatkowa w zakresie bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
naleŜy zawsze dokładnie sprawdzać, czy rury, połączenia i zawory są w dobrym
stanie i czy są prawidłowo przymocowane.
Nie naleŜy wprowadzać zmian do narzędzia i jego akcesoriów.
Nie naleŜy przekraczać maksymalnego udźwigu.
Nigdy nie naleŜy uŜywać urządzenia w wybuchowej atmosferze.
Zapewnić solidne i równe podłoŜe, poniewaŜ zarówno cylinder, jak i akcesoria
potrzebują dobrego kontaktu z podłoŜem, tak, by nie mogły się ślizgać nawet przy
duŜych naciskach.
Przy uŜyciu zestawu do prostowania blachy (4 lub 10 ton), nie stosować nigdy
przedłuŜacza, poniewaŜ pod wpływem duŜego nacisku przedłuŜacze mogą się
zginać.
Charakterystyka techniczna narzędzia:
Obrót w lewo; kurek jest otwarty.
Obrót w prawo; kurek jest zamknięty.
Otworzyć kurek pompy w taki sposób, aby usunąć z niej ciśnienie, zamontować zawór na
końcu rury łączącej z cylindrem, naleŜy dołoŜyć starań, by zawór był dobrze przymocowany,
zapobiegając wyciekom oleju, następnie przymocować akcesoria do cylindra; tak, by
wszystko było dobrze dopasowane.
Po zamknięciu kurka moŜna przystąpić do pracy. Po zakończeniu pracy, naleŜy w pierwszej
kolejności otworzyć kurek na wyjściu, by usunąć ciśnienie z pompy i cylindra. Następnie
wyłączyć cylinder. Gdy nie uŜywa się narzędzia, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć.
-2-