Przekaż podatku

Transkrypt

Przekaż podatku
Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000029580
P r ze k a ż
p o d at k u
pomóż uzdolnionym
uczniom szkoły
przy
Łowieckiej
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego
we Wrocławiu
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne propagowanie edukacji
muzycznej, a w szczególności:
♫ wspieranie Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu,
♫ dbałość o rozwój życia muzycznego
i doskonalenie umiejętności
muzycznych wśród uczniów szkoły,
♫ popieranie i promocja różnych form
edukacji muzycznej.
Przekazując 1% podatku na rzecz naszego
stowarzyszenia należy w formularzu PIT
odnaleźć punkt: „Wniosek o przekazanie
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
i wpisać:
• w pozycji „Numer KRS”: 0000029580
• w pozycji „Wnioskowana kwota”: kwotę
równą 1% podatku

Podobne dokumenty