Międzyszkolny konkurs na najładniejszego Baranka Wielkanocnego

Transkrypt

Międzyszkolny konkurs na najładniejszego Baranka Wielkanocnego
Międzyszkolny konkurs na
najładniejszego Baranka
Wielkanocnego
I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 314,
im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie, ul. Porajów 3.
II.
Cel konkursu:
 kultywowanie polskich tradycji wielkanocnych
 kształtowanie wrażliwości na piękno i podniosłość Świąt Wielkiej Nocy
 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności uczniów
 promowanie młodych talentów plastycznych
III.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest dla dzieci z klas I-III.
IV.
Przedmiot konkursu - Baranek wielkanocny:
 praca przestrzenna
wysokość baranka nie powinna przekraczać 30cm
V.
Kryteria oceny
Baranki wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów:
 ogólne wrażenie artystyczne
 fantazja i pomysłowość twórców
 dobór i wykorzystanie materiałów
 wkład pracy
 estetyka pracy
 samodzielność wykonania pracy
VI.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs dotyczy wyłącznie prac indywidualnych.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być opatrzone metryczką:
 imię i nazwisko autora, klasa
 dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail
 imię i nazwisko opiekuna
Prosimy o dołączenie imiennego wykazu wszystkich autorów prac i opiekunów.
3. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu prosimy
składać do dnia 16.03.2016r. w Szkole Podstawowej nr 314 w godzinach 7.00 –16.00.
4. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla
każdej kategorii wiekowej.
5. Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej
Dodatkowo placówki zostaną poinformowane drogą e-mailową.
6. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 03.04.2016r.,
po Mszy Świętej o godz.10.15 w Parafii NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100
7.Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych.
Anna Magiera