Odwołanie od decyzji Dziekana do Rektora UKSW

Transkrypt

Odwołanie od decyzji Dziekana do Rektora UKSW
………...............................................
Warszawa, dnia ....................................... 201… r.
Imię i nazwisko studenta
………...............................................
Nr albumu
rok studiów
Prof. UKSW dr hab. Anna FIDELUS
prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW
za pośrednictwem
dr Szymona Pawłowskiego
Zastępcy Dyrektora Instytutu
Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej
i Stosunków Międzynarodowych
ODWOŁANIE OD DECYZJI DZIEKANA
W związku z decyzją Dziekana WPiA z dnia ...............................201...... r. znak ……….…………………
dotyczącą
………………..………............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
zwracam się z prośbą ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Załączniki:
1.
…………………………………………………………….
3.
…………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………….
.....................................................................
podpis studenta

Podobne dokumenty