Załącznik - PWSZ Konin

Transkrypt

Załącznik - PWSZ Konin
Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2015 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa,
Mechaniki i Inżynieria Środowiska
Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunki kształcenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii
Środowiska w roku akademickim 2016/2017
1.1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny (WR); o jego wartości decydują
wyniki egzaminu maturalnego (uzyskanego w kraju lub za granicą) z części pisemnej lub ustnej.
Wskaźnik rekrutacyjny (WR) = JO+M+PD dla kandydatów z „nową maturą”
Wskaźnik rekrutacyjny (WR) = JP+JO+PW dla kandydatów
ze „starą maturą”
Kierunek
1. Budownictwo
2. Inżynieria środowiska
3. Mechanika i budowa
maszyn
4. Energetyka
Przedmioty objęte punktacją
w postępowaniu kwalifikacyjnym
Kandydaci z „nową maturą”
Kandydaci ze „starą maturą”
(JP) język polski – część ustna (JO) język obcy – egzamin pisemny
lub pisemna - ocena wyższa
– poziom podstawowy (mnożnik x 1)
(mnożnik x 2).
lub rozszerzony (mnożnik x 2) .
(JO) język obcy – część ustna
lub pisemna - ocena wyższa
(mnożnik x 2).
(M) matematyka – egzamin pisemny –
poziom podstawowy (mnożnik x 1)
lub rozszerzony (mnożnik x2).
(PW) przedmiot do wyboru
(1 spośród 5: matematyka,
fizyka, chemia, biologia
i geografia) - część ustna lub
pisemna - ocena wyższa
(mnożnik x 2).
(PD) przedmiot dodatkowy
(1 spośród 5: fizyka i astronomia,
informatyka, chemia, geografia,
biologia) – egzamin pisemny –
poziom podstawowy (mnożnik x 1)
lub rozszerzony (mnożnik x 2).
1.2. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego
pisemnego lub ustnego (dotyczy kandydatów ze starą maturą), do wskaźnika rekrutacyjnego będzie brany
wynik z egzaminu korzystniejszego dla kandydata.
1.3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z więcej niż jednego z w/wym. przedmiotów
do wyboru albo przedmiotów dodatkowych, do wskaźnika rekrutacyjnego brany będzie ten przedmiot,
który daje kandydatowi większą liczbę punktów.
1.4. Brak oceny z w/wym. przedmiotów branych do wskaźnika rekrutacyjnego nie wyklucza kandydata
z postępowania rekrutacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów.
1.5. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa kandydatów od najwyższej liczby punktów
do wypełnienia limitu przyjęć wyznaczonego przez Uczelnię.
1.6. Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani na studia laureaci i finaliści eliminacji
centralnych następujących olimpiad: Matematycznej, Fizycznej, Chemicznej, Informatycznej, Wiedzy
Technicznej, Innowacji Technicznych, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej, Wiedzy elektrycznej i elektronicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Techniki
Samochodowej.