tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Transkrypt

tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI
Numer egzemplarza:
1
PROTOKÓŁ
DORAŹNEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka kontrolowana:
Termin kontroli:
Gmina Ujazd
20.04.-12.05.2006 roku
Kontrolujący (imię,
Aneta Michniewska – inspektor
nazwisko, stanowisko
Wanda Jeziorska – inspektor
słuŜbowe):
Okres objęty kontrolą
Numer i data upowaŜnienia:
2004-2005
WK 601-2/27/2006 z dnia
10.04.2006 roku
Uwaga!
Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), z
ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
I.
INFORMACJE WSTĘPNE
DANE O JEDNOSTCE
Gmina Ujazd połoŜona jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego w
2
powiecie tomaszowskim. Gmina Ujazd rozciąga się na powierzchni 96,96 km i graniczy
z pięcioma gminami powiatu tomaszowskiego: Będków, Rokiciny, Lubochnia, Budziszewice,
Tomaszów Mazowiecki oraz z gminą Wolbórz z powiatu piotrkowskiego i gminą Koluszki
z powiatu łódzkiego wschodniego. Gmina leŜy w odległości 12 km od Tomaszowa
Mazowieckiego, natomiast odległość od pozostałych waŜnych ośrodków woj. łódzkiego wynosi:
od Łodzi – 40 km , do Piotrkowa Trybunalskiego – 35 km .
Gminę zamieszkują 8034 osoby w tym: kobiet - 4142, męŜczyzn – 3892. Według informacji
uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. na terenie gminy zamieszkuje
obecnie 756 osób bezrobotnych, w tym: kobiety – 359, męŜczyźni - 397, z czego z prawem do
zasiłku 175 osób.
Administracyjnie obszar gminy jest podzielony na 22 sołectwa i 40 miejscowości.
Układ komunikacyjny Gminy Ujazd tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Podstawową dostępność do gminy zapewnia sieć:
- dróg wojewódzkich o łącznej długości 17 km (droga 713 i droga 715),
- dróg powiatowych o długości 36,5 km,
- dróg gminnych – 50 km, w tym 42,67 km to drogi o nawierzchni twardej.
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę odbywa się ze studni głębinowych oraz płytkich
studni kopanych. Gmina Ujazd posiada 4 ujęcia komunalne wody obsługujące prawie wszystkie
miejscowości w gminie (miejscowość Zaosie oraz część miejscowości Ujazd zaopatrywana jest
z ujęcia wody stanowiącego własność ZSP Niewiadów, część wsi Wólka Krzykowska
zaopatrywana jest z ujęcia w śywocinie gm. Wolbórz). Według stanu na dzień 31.12.2005 roku
łączna długość sieci wodociągowej wynosi 54.041 mb. Do chwili obecnej nie jest
zwodociągowania częściowo 1 miejscowość .
Siedzibą władz Gminy jest budynek Urzędu Gminy zlokalizowany w Ujeździe przy
Placu Kościuszki 6, 97-225 Ujazd.
Regon Gminy – 590648014, NIP Gminy – 773-22-22-057.
Regon Urzędu Gminy – 000550999, NIP Urzędu Gminy – 773-16-50-302.
Informacja o Gminie Ujazd stanowi załącznik nr 1 protokołu kontroli.
Kontrola ma charakter kontroli doraźnej, obejmującej w swym zakresie gospodarowanie
nieruchomościami.
II.
USTALENIA OGÓLNE
1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Przewodniczący rady gminy
Uchwałą Rady Gminy nr I/1/02 z dnia 19 listopada 2002 roku na stanowisko Przewodniczącego
Rady Gminy wybrano p. SŁAWOMIRA TOMCZYKA. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy są:
p. ARKADIUSZ WOJCIECH DUTKIEWICZ oraz p. GRZEGORZ WILKOWSKI wybrani na
podstawie uchwały Rady Gminy nr I/2/02 z dnia 19 listopada 2002 roku.
_____________________________________________________
2
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
Wójt gminy
Wójtem Gminy Ujazd jest p. WŁODZIMIERZ TADEUSZ GOŹDZIK wybrany w wyborach
bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o
wyborze na stanowisko wójta z dnia 10 listopada 2002 roku)
Wójt Gminy zarządzeniem nr 48/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku powołał na stanowisko
zastępcy wójta p. MIROSŁAWA MICHALAKA, który odwołany został z dniem 30.11.2005 roku
na podstawie zarządzenia Wójta Gminy nr 45/05 z dnia 30 listopada 2005 roku.
Skarbnik gminy
Skarbnikiem Gminy jest p. ELśBIETA SZKLAREK powołana na to stanowisko uchwałą Rady
Gminy nr VIII/94/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku.
Sekretarz gminy
Sekretarzem Gminy jest p. CECYLIA SZYMAŃSKA powołana na to stanowisko uchwałą Rady
Gminy nr III/12/90 z dnia 26 czerwca 1990 roku.
2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI
Na terenie Gminy Ujazd, zgodnie z załącznikiem nr 1 do statutu z dnia 24 stycznia 2003 roku,
funkcjonują niŜej wymienione jednostki organizacyjne:
−
Gminna Biblioteka Publiczna – samodzielna instytucja kultury,
−
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe – jednostka budŜetowa,
−
Przedszkole Samorządowe w Ujeździe - jednostka budŜetowa,
−
Przedszkole Samorządowe w Niewiadowie - jednostka budŜetowa,
−
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie – zakład budŜetowy,
−
Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Ujeździe – jednostka budŜetowa,
−
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe – jednostka budŜetowa,
−
Publiczne Gimnazjum w Niewiadowie – jednostka budŜetowa,
−
Szkoła Podstawowa w Ujeździe - jednostka budŜetowa,
−
Szkoła Podstawowa w Niewiadowie - jednostka budŜetowa,
−
Ośrodek Kultury w Ciosnach – samodzielna instytucja kultury,
−
Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Ujeździe – publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Rejestr jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Wójt Gminy (§ 14 ust.2 statutu).
3. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE
Statut gminy
Statut Gminy Ujazd został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr V/27/03 z dnia 24 stycznia 2003
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd. Statut został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 49 poz. 459 z dnia 12 marca 2003 roku.
_____________________________________________________
3
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
Zmiany do Statutu wprowadzono uchwałą Rady Gminy nr XXV/262/05 z dnia 28 kwietnia 2005
roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 169 poz. 1716 z dnia
30 maja 2005 roku.
Regulamin organizacyjny urzędu
W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Ujeździe obowiązywał Regulamin
Organizacyjny przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2003 z dnia 8 października 2003 roku.
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
W okresie objętym kontrolą funkcjonowała instrukcja obiegu dowodów księgowych
wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/95 z dnia 8 października 1995 roku.
Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym
Rada Gminy Ujazd nie podjęła uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres
zwykłego
zarządu,
dotyczących
określenia
zasad
nabycia,
zbycia
i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy
niŜ trzy lata.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu
terroryzmu została podjęta zarządzeniem Wójta Gminy nr 4/05 z dnia 21 stycznia 2005 roku.
Zasady składania oświadczeń woli – pełnomocnicy.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa kaŜdorazowo Wójt (jednoosobowo).
III.
3.1.
DOCHODY Z MAJĄTKU
Informacje ogólne
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Ujeździe, nadanym
zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2003 z dnia 8 października 2003 roku (zmiana zarządzeniem
Wójta Gminy nr 47/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku, nr 01/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku, 47/05
z dnia 2 grudnia 2005 roku) do Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa naleŜy prowadzenie spraw
m.in: w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (§ 22 ust. 4) oraz w zakresie
gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii (§ 22 ust. 17).
Sprawy dotyczące m.in.:
- przygotowywania
nieruchomości,
materiałów
związanych
z
gospodarowaniem
gminnym
zasobem
- prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
- sporządzanie i przekazywanie
przeznaczonych do sprzedaŜy,
przygotowywania
dokumentów
przeprowadzaniem przetargu,
do
publicznej
związanych
wiadomości
z
wykazu
ogłaszaniem,
nieruchomości
organizowaniem,
_____________________________________________________
4
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
- przygotowywania decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd,
- przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
- przygotowywanie dokumentów w zakresie wydzierŜawiania i nieodpłatnego przekazania
składników mienia komunalnego,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przez
biegłego i dokumentów zwianych z Ŝądaniem zwrotu kwoty równej bonifikacie, w przypadku
sprzedaŜy przez nabywcę przed upływem 10 lat,
- przygotowywanie decyzji w sprawie wypowiadania dotychczasowych stawek opłaty rocznej z
tytułu uŜytkowania wieczystego i ustalenie nowej stawki,
- przyjmowanie wniosków o aktualizację opłat za uŜytkowanie wieczyste,
- prowadzenia rokowań w sprawie ceny wywoławczej nieruchomości,
- przyjmowania wniosków o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo
własności,
- przygotowywania decyzji w sprawie stwierdzenia uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia
prawa uŜytkowania wieczystego,
- zabezpieczenia naleŜności związanych z opłatą za przekształcenie prawa uŜytkowania
wieczystego powierzono p. Grzegorzowi Zimnickiemu – inspektorowi (zakres czynności z dnia
20.01.2000 roku, z dnia 22.12.2004 roku).
Z dniem 1.01.2005 roku powierzono ww. osobie obowiązki Kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa przypisując zadania związane nadzorem merytorycznym i koordynacją
prac referatu.
Zakres obowiązków przypisanych p. Zimnickiemu przed dniem 1.01.2005 nie został nikomu
powierzony w związku z objęciem stanowiska kierownika. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
przez p. Zimnickiego wykonuje on nadal czynności powierzone mu w okresie wcześniejszym.
W czasie kontroli pismem z dnia 24.04.2006 roku Wójt Gminy powierzył p. G. Zimnickiemu
zakres czynności z okresu wcześniejszego tj. sprzed dnia 1.01.2005 roku.
Sprawy dotyczące m.in:
- przygotowywanie projektu wieloletniego programu gospodarki mieszkaniowej,
- przygotowywanie regulaminu w sprawie zasad wynajmowania lokali,
- tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowanie nim,
- przygotowywanie umów najmu,
- wykonywanie obowiązków wynajmującego,
- przygotowywanie umów najmu lokalu socjalnego zawieranych na czas oznaczony,
- przygotowywanie projektu ugody z najemcą lokalu, który posiada zaległości w opłatach za
najem lokalu,
- przygotowywanie wypowiedzenia umów najmu
powierzono p. Urszuli Zimnickiej – inspektorowi (zakres czynności z dnia 3.01.2000 roku, z
dnia 22.12.2004 roku).
Rada Gminy Ujazd nie podjęła uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres
zwykłego
zarządu,
dotyczących
określenia
zasad
nabycia,
zbycia
i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy
niŜ trzy lata.
_____________________________________________________
5
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
3.2.
Dochody z tytułu sprzedaŜy nieruchomości
Dochody ze sprzedaŜy nieruchomości lub ich części (w tym lokali)
Plan po zmianach 2004
113 201,00 zł
Wykonanie 2004
28 522,00 zł
Plan po zmianach 2005
9 405,00 zł
Wykonanie 2005
7 794,00 zł
W latach 2004 – 2005 Gmina Ujazd nie zbywała lokali.
Liczba sprzedanych nieruchomości
2004 rok
Ilość ogółem
W tym:
w trybie
bezprzetargowym
2005 rok
14
9
Ilość ogółem
w tym:
w trybie
bezprzetargowym
1
1
Tabele sporządzono na podstawie informacji przedłoŜonej przez Kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
stanowiącej załącznik nr 2 protokołu kontroli.
Kontroli poddano dokumentację dotyczącą sprzedaŜy następujących nieruchomości:
1. działki nr 1042/4, 1041/2, 1041/1, 1040/2, 1046/3, 1046/9, 1046/7 i 1047/2 o łącznej
powierzchni 0,4592 ha połoŜone w Ujeździe, obręb geodezyjny Ujazd,
2. nieruchomość zabudowana (hydrofornia) o powierzchni 0,2698 ha, połoŜona na terenie
byłego PGR Niewiadów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/3.
nieruchomość nr 1:
-
operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości gruntowej – działek
niezabudowanych:
nr 1042/4 o pow. 0,0010 ha ,
nr 1041/2 o pow. 0,0076 ha ,
nr 1041/1 o pow. 0,0086 ha ,
nr 1040/2 o pow. 0,0789 ha ,
nr 1046/3 o pow. 0,2364 ha ,
nr 1046/9 o pow. 0,0228 ha ,
nr 1046/7 o pow. 0,0498 ha ,
nr 1047/2 o pow. 0,0541 ha ,
został sporządzony w dniu 29 grudnia 2003 roku przez p. Ryszarda Gembusa rzeczoznawcę
majątkowego nr uprawnień 3068. Łączna wartość działek zgodnie z operatem została
ustalona w kwocie 13 500,00 zł ;
- w dniu 27 lutego 2004 roku Rada Gminy Ujazd podjęła uchwałę nr XIV/150/04 w sprawie
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie przetargu nieograniczonego ww. działek. W § 1 ust. 2
uchwały zapisano, iŜ przez nieruchomość przebiega kolektor sanitarny, który stanowi odrębny
od gruntu przedmiot własności i nie jest przedmiotem sprzedaŜy. Cenę nieruchomości
ustalono w wysokości 14 964,00 zł , tj. zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z późn. zm.). Rada Gminy upowaŜniła Wójta do składania oświadczeń woli i innych
czynności formalnoprawnych związanych ze sprzedaŜą przedmiotowej nieruchomości;
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy z dnia 1 marca 2004 roku obejmujący
działki będące przedmiotem kontroli został podpisany przez p. Włodzimierza Goździka Wójta
Gminy. W wykazie zawarto informacje wymagane w art. 35 ust. 2 ww. ustawy. Niniejszy
wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 01.03. do 13.04.2004 r.
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie Dziennik Łódzki
Wiadomości Dnia w dniu 30 marca 2004 roku. Nie podano natomiast do publicznej
_____________________________________________________
6
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
-
-
-
-
-
-
wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
o czym stanowi art. 35 ust. 1 ww. ustawy;
w dniu 20 kwietnia 2004 roku Wójt Gminy Ujazd ogłosił przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaŜ ww. nieruchomości. Przedmiotowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie od 20 kwietnia do 7 maja 2004 roku oraz ukazało się
w prasie – Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia w dniu 27 kwietnia 2004 roku;
termin przetargu ustalono na dzień 11 maja 2004 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy
15
w Ujeździe o godz. 13 . Wysokość wadium w kwocie 2 000 zł przyjęto zgodnie z § 4 ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9 poz. 30 z późn.
zm.);
zarządzeniem nr 16/04 z dnia 10 maja 2004 roku Wójt Gminy powołał komisję przetargową
do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ ww. nieruchomości
w składzie: p. Grzegorz Zimnicki – Przewodniczący Komisji, p. ElŜbieta Szklarek – Sekretarz
Komisji i p. Stanisława Lasota – członek Komisji, oraz ustalił regulamin przeprowadzania
przetargu. Postąpienie określono w wysokości 1 000 zł, zgodnie z § 13 ust. 4 ww.
rozporządzenia;
protokół z przetargu przeprowadzonego w dniu 11 maja 2004 roku podpisali wszyscy
członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca, która jako jedyna
wpłaciła wadium w kwocie 2 000 zł w terminie określonym w ogłoszeniu i stała się
uczestnikiem postępowania. W postępowaniu osiągnięto cenę 15 964,00 zł ;
pismem znak 7252/4/04 z dnia 25 maja 2004 roku poinformowano nabywcę o terminie
i miejscu podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości;
podpisanie aktu notarialnego (Repertorium „A” Nr 4900/2004) – warunkowej umowy
sprzedaŜy nastąpiło w dniu 8 czerwca 2004 roku. Przedstawiciele Gminy Ujazd oświadczyli,
Ŝe niezabudowaną nieruchomość połoŜoną we wsi i gminie Ujazd o łącznym obszarze
2
4592 m sprzedają za cenę brutto 19 476,08 zł (w tym wartość gruntu netto w kwocie
1
15 964,00 zł , VAT 22% - 3 512,08 zł) (…) pod warunkiem, Ŝe Agencja Nieruchomości
Rolnych, której słuŜy prawo pierwokupu na zasadzie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) prawa tego nie wykona.
Stawiający oświadczyli, Ŝe oznaczona wyŜej cena została przez kupujących w całości
zapłacona;
Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 21 czerwca 2004 roku poinformowała, Ŝe nie
skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości;
pismami znak 7252/04/04 z dnia 28 lipca, a następnie 1 września 2004 roku powiadomiono
nabywcę o terminie i miejscu podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości;
akt notarialny Repertorium „A” Nr 6537/2004 – umowa przeniesienia własności, został
sporządzony w dniu 9 września 2004 roku. Kupujący oświadczyli, Ŝe na nabytej
nieruchomości ustanawiają nieodpłatnie słuŜebność gruntową, polegającą na prawie
przejazdu i przechodu w kaŜdym czasie do kolektora sanitarnego, w celu zapewnienia jego
prawidłowej eksploatacji i konserwacji i zagospodarowanie terenu nie moŜe kolidować
z przebiegiem przedmiotowego kolektora.
nieruchomość nr 2
1
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
7
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
2
- pismem z dnia 17 listopada 2003 roku (…) zwrócił się do Wójta Gminy Ujazd z prośbą o
przekazanie budynku hydroforni wraz z wyposaŜeniem i działką, połoŜoną we wsi Niewiadów
(data wpływu do Urzędu Gminy 4 grudnia 2003 rok);
- w odpowiedzi na ww. wniosek p. Włodzimierz Goździk Wójt Gminy Ujazd pismem znak
3
7252/18/03-04 z dnia 5 stycznia 2004 roku poinformował (…) , iŜ działka na której
zlokalizowana jest hydrofornia, oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/3 o powierzchni 0,2698
ha moŜe zostać zbyta w drodze bezprzetargowej, po uprzednim oszacowaniu jej wartości i
podjęciu przez Radę Gminy Ujazd uchwały o jej sprzedaŜy. W związku
z koniecznością dokonania oszacowania wartości przedmiotowej nieruchomości przez
4
rzeczoznawcę majątkowego poproszono (…) o wpłatę zaliczki na ww. wycenę w kwocie
500,00 zł na konto Urzędu Gminy. Wnioskodawca dokonał przelewu ww. kwoty
w dniu 13 stycznia 2004 roku. Zasady ustalania zaliczek na dokonywanie wycen
nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd przeznaczonych do sprzedaŜy zostały
określone przez Wójta Gminy Ujazd zarządzeniem nr 24/02 z dnia 31 grudnia 2002 roku.
Jako podstawę ustalenia zaliczek wskazano art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543
z późn. zm.), dotyczący gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, w tym m.in.
zapewnienia wyceny tych nieruchomości. Zgodnie z zarządzeniem przy sprzedaŜy na wniosek
nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd pobiera się od wnioskodawcy zaliczkę
na poczet sporządzenia operatu szacunkowego. Wysokość zaliczki określa się uznaniowo na
podstawie porównania cen operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców
majątkowych na zlecenie Wójta Gminy Ujazd w przeciągu ostatniego roku licząc od dnia
wpłynięcia wniosku. Zaliczka zaliczona zostaje na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku
sprzedaŜy na rzecz innego podmiotu podlega zwrotowi;
- operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej
obiektami ujęcia wody został sporządzony w dniu 24 lutego 2004 roku przez p. Ryszarda
Gembusa rzeczoznawcę majątkowego nr uprawnień 3068. Aktualizacja wartości
nieruchomości została dokonana w dniu 5 października 2005 roku. Według dokonanej
wyceny wartość rynkowa nieruchomości stanowi kwotę 16 920,00 zł, w tym: działka nr 11/3
o pow. 0,2698 ha – 7 280,00 zł, studnia głębinowa – 3 140,00 zł, budynek hydroforni –
6 500,00 zł ;
- uchwałą nr XV/165/04 z dnia 24 marca 2004 roku Rada Gminy Ujazd wyraziła zgodę na
sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym 11/3, połoŜonej w miejscowości Niewiadów PGR, obręb geodezyjny PGR
Niewiadów – Mącznik. W § 1 ust. 2 uchwały zapisano, Ŝe sprzedaŜ nieruchomości ma na celu
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej
przedmiot zbycia. W podstawie prawnej uchwały przywołano m.in. przepis art. 37 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), zgodnie z którym nieruchomość jest zbywana
w drodze bezprzetargowej, jeŜeli przedmiotem zbycia są części nieruchomości, niezbędne do
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność
lub oddanej w uŜytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć, jeŜeli nie mogą
2
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
3
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
4
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
8
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
być zbyte jako odrębne nieruchomości. W badanej sprawie wnioskodawca był
właścicielem i dzierŜawcą gospodarstwa rolnego połoŜonego w miejscowości
Niewiadów PGR. W skład ww. gospodarstwa wchodziła nieruchomość oznaczona
nr ewidencyjnym 11/4, przylegająca do działki będącej przedmiotem kontroli.
Nieruchomość nr 11/3 to działka zabudowana z wjazdem i dojściem pieszym
wydzieloną działką nr 11/2 dochodzącą do drogi gminnej we wsi Niewiadów PGR.
Działka nr 11/3 mogła być zbyta jako odrębna własność, a więc omawiana sprawa nie
wyczerpywała przesłanek zawartych w art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd przedmiotowa
nieruchomość stanowiła tereny ujęcia wody we wsi Niewiadów PGR. Naniesienia na
działce były uŜytkowane wyłącznie przez gospodarstwo rolne we wsi Niewiadów PGR,
5
prowadzone przez (…) . Biorąc pod uwagę powyŜsze oraz włączenie całości zasobów
mieszkaniowych byłego PGR w Niewiadowie do gminnej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, zgodnie z wyjaśnieniami p. Skarbnik, postanowiono o sprzedaŜy
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Zastosowanie powyŜszego trybu
sprzedaŜy, według wyjaśnień p. Grzegorza Zimnickiego, było spowodowane równieŜ
tym, Ŝe „przedmiotowe ujęcie wody jest wykorzystywane zgodnie z uzasadnieniem
wnioskodawcy i posiada parametry zapewniające niezbędne zabezpieczenie w/w
gospodarstwa w odpowiednie zaopatrzenie w wodę”, poza tym Kierownik Referatu
nadmienił, Ŝe „w/w wniosek był jedynym jaki wpłynął do tut. Urzędu o nabycie
przedmiotowej nieruchomości, pomimo podania do publicznej wiadomości informacji
o zamiarze jej zbycia”. Wyjaśnienia Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w przedmiotowej sprawie stanowią
załącznik nr 3 protokołu kontroli;
- cenę nieruchomości ustalono w wysokości 17 957 zł , zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy;
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy obejmujący działkę nr 11/3 został
podpisany przez p. Włodzimierza Goździka Wójta Gminy. Przedmiotowy wykaz zawiera
informacje wymagane w art. 35 ust. 2 ustawy. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w dniach od 06.04.2004 r. do 18.05.2004 r. Informacja o wywieszeniu
niniejszego wykazu została zamieszczona w prasie Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia w dniu
4 maja 2004 roku. Nie podano natomiast do publicznej wiadomości informacji
o wywieszeniu wykazu w inny sposób zwyczajowo przyjęty, o czym stanowi art. 35 ust.
1 ww. ustawy;
- pismem znak 7252/18/03-04 z dnia 20 maja 2004 roku Wójt Gminy Ujazd poinformował
6
(…)
o zakończeniu procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaŜy
w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz poprosił o sprecyzowanie sposobu płatności,
zgodnie z uchwałą nr IX/108/03 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie
określenia wysokości umownych stawek oprocentowania stosowanych przy sprzedaŜy
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
z wyłączeniem lokali mieszkalnych, podjętej na podstawie art. 70 ust. 2 i 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ww. uchwałą sprzedaŜ nieruchomości w trybie
bezprzetargowym moŜe odbywać się za gotówkę lub na raty. Na wniosek nabywcy cena
nieruchomości moŜe być rozłoŜona na raty, płatne przez okres do 10 lat. Wierzytelność
Gminy Ujazd w stosunku do nabywcy z tytułu sprzedaŜy na raty podlega zabezpieczeniu
hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niŜ do dnia zawarcia umowy,
5
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
6
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
9
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
-
-
-
-
-
a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie do 31 marca kaŜdego
roku. Pierwsza rata nie moŜe być niŜsza niŜ 10% ceny nieruchomości. Oprocentowanie rat
jest stałe i wynosi 6% od niespłaconej naleŜności;
7
pismem z dnia 23 czerwca 2004 roku (data wpływu do Urzędu 28.06.2004 r.) (…) zaoferował
kupno nieruchomości w ratach płatnych przez okres 10 lat i wyraził zgodę na pozostałe
warunki płatności zgodne z uchwałą Rady Gminy;
w dniu 23 września 2004 roku Wójt Gminy wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych
z wnioskiem o odstąpienie od zwrotu na rzecz Agencji aktualnej wartości pienięŜnej
nieruchomości oznaczonej nr 11/3, na co w piśmie z dnia 5 października 2004 roku Agencja
wyraziła zgodę,
protokół uzgodnień w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/3 został podpisany w dniu 17 lutego
8
2005 roku przez p. Włodzimierza Goździka Wójta Gminy oraz (…) nabywców
nieruchomości. Strony ustaliły wysokość pierwszej opłaty w kwocie 1 795,70 zł , na poczet
której zaliczono kwotę 500 zł wpłaconą przez nabywcę tytułem zaliczki na wycenę
przedmiotowej nieruchomości;
pismem z dnia 8 marca 2005 roku znak 7252/18/03-05 Wójt Gminy poinformował nabywcę
nieruchomości o terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego;
w dniu 23 marca 2005 roku został spisany akt notarialny Repertorium „A” Nr 1469/2005 umowa warunkowa sprzedaŜy działki nr 11/3. Z treści aktu wynika, Ŝe Gmina sprzedaje
9
działkę (…) pod warunkiem, Ŝe Agencja Nieruchomości Rolnych, której słuŜy prawo
pierwokupu
ww.
nieruchomości
na
zasadzie
art.
3
ust.
4
ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) prawa
tego nie wykona. W dniu 4 kwietnia 2005 roku Agencja poinformowała na piśmie, Ŝe nie
skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu;
pismem z dnia 17 maja 2005 roku Wójt Gminy Ujazd poinformował nabywcę o terminie
i miejscu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości;
akt notarialny Repertorium „A” Nr 2949/2005 został sporządzony w dniu 2 czerwca 2005 roku.
Kupujący zapłacił I ratę ceny sprzedaŜy w kwocie 1 795,70 zł, a celem zabezpieczenia
pozostałej naleŜności w wysokości 16 161,30 zł wraz z naleŜnymi odsetkami ustanowił na
nabytej nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd hipotekę zwykłą i wyraził zgodę na wpis tej
hipoteki do księgi wieczystej. W dniu 30 marca 2006 roku nabywca dokonał wpłaty II raty
ceny nieruchomości (bez odsetek) w kwocie 1 795,70 zł. Pismem znak RB.7252/18/03-06
10
z dnia 18 kwietnia 2006 roku wezwano (…) do uiszczenia naleŜnych odsetek w kwocie
969,69 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz przesłano plan spłaty naleŜności
wraz z odsetkami za ww. nieruchomość w latach następnych. Do zakończenia kontroli
nabywca nie uiścił naleŜnych odsetek.
7
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
8
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
9
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
10
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
10
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
2.2. Dochody z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości,
uŜytkowania, zarządu
Dochody z uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu.
Plan po zmianach 2004
6 711,00
Wykonanie 2004
6 711,00
Plan po zmianach 2005
6 713,00
Wykonanie 2005
7 198,00
Liczba nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie, zarząd.
2004 rok
Liczba nieruchomości
oddanych w
uŜytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych w
uŜytkowanie
3
-
2005 rok
Liczba nieruchomości
oddanych w
uŜytkowanie wieczyste
Liczba nieruchomości
oddanych w zarząd
Liczba nieruchomości
oddanych w
uŜytkowanie
*Na rzecz ZGKiM w Niewiadowie przekazano kolejne
i kanalizacyjnej, oddanej w trwały zarząd w latach poprzednich.
części
1
patrz uwagi*
sieci
2**
wodociągowej
** W roku 2005 przekazano w uŜytkowanie:
1) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie:
- sieć wodociągową bez ujęcia wody,
- budynek mieszkalny w ½ części, 11 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali uŜytkowych wraz
z udziałami w gruncie,
2) na rzecz młodzieŜy wiejskiej lokal uŜytkowy bez udziału w gruncie, zlokalizowany
w budynku byłej szkoły, na cele potrzeb świetlicy wiejskiej.
PowyŜsze tabele sporządzono na podstawie informacji przedłoŜonej przez Kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
stanowiącej załącznik nr 4 protokołu kontroli.
Podczas kontroli p. Grzegorz Zimnicki przedłoŜył wykazy nieruchomości przekazanych
przez Gminę Ujazd w uŜytkowanie. Wszystkie nieruchomości zostały przekazane
w uŜytkowanie nieodpłatne. Z uwagi na podmiot, na rzecz którego dokonano przekazania,
Gmina Ujazd na koniec 2004 oraz 2005 roku posiadała 6 uŜytkowników.
Wykazy nieruchomości przekazanych w uŜytkowanie według stanu na dzień 31.12.2004 r.
i 31.12.2005 r. stanowią załącznik nr 5 protokołu.
UŜytkowanie wieczyste
Według rejestru prowadzonego przez pracowników Referatu Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu, Gmina Ujazd
na czas przeprowadzania kontroli posiadała 14 uŜytkowników wieczystych.
Kontroli poddano przekazanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 654 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Ujeździe.
Podczas kontroli ustalono, iŜ Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ujeździe
pismem z dnia 2 sierpnia 1995 roku wystąpiła do Urzędu Gminy w Ujeździe z wnioskiem
2
o ustanowienie na jej rzecz wieczystego uŜytkowania gruntu o powierzchni 1995 m nr działki
654, połoŜonego w Ujeździe oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na
tym gruncie budynków, a mianowicie: budynku magazynu zboŜowego, budynku magazynu
skupu, budynku sklepu nr 22, wiaty, budynku byłego sklepu 24 oraz garaŜy. Wnioskodawca
zaświadczył, Ŝe w dacie 5 grudnia 1990 roku był uŜytkownikiem ww. gruntu. Na dowód
powyŜszego Spółdzielnia przedłoŜyła decyzję Naczelnika Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia
_____________________________________________________
11
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
1986 roku znak 8226/1/86 w sprawie ustalenia opłaty z tytułu uŜytkowania gruntów
państwowych o pow. 5,45 ha połoŜonych w obrębie wsi: Bronisławów, Skrzynki, Ciosny, Ujazd,
Bielina, Niewiadów oraz wezwanie do dobrowolnej zapłaty naleŜności z tytułu uŜytkowania ww.
gruntu wraz z odsetkami za zwłokę. W przedmiotowym wniosku Spółdzielnia podnosi, Ŝe
następujące budynki: budynek sklepu nr 22, wiaty, budynek byłego sklepu nr 24 oraz garaŜe
zostały wybudowane z jej środków własnych, natomiast jeśli chodzi o pozostałe budynki, to
wartość poniesionych przez wnioskodawcę kosztów adaptacyjnych i remontowych znacznie
przekracza wartość tych budynków według ich stanu z daty podjęcia w nich działalności
gospodarczej przez wnioskodawcę. Ponadto Zarząd i główny księgowy GS „Samopomoc
Chłopska” w dniu 2 sierpnia 1995 roku złoŜyli oświadczenia w sprawie sfinansowania ze
środków własnych budowy obiektów przy ul. Mostowej 1 w Ujeździe takich jak: budynek sklepu
nr 22, budynek byłego sklepu nr 24, garaŜy i wiaty magazynowej oraz nabycia budynków
2
magazynu zboŜowego i magazynu skupu skór wraz z działką 1995 m . Z ww. oświadczeń
wynika, Ŝe budynek sklepu nr 22 był budowany w latach 1971-1975, a garaŜe, wiata i budynek
sklepu nr 24 w latach 1962-1963. Spółdzielnia nie dysponuje pełnymi źródłowymi
dokumentami dotyczącymi sfinansowania w/w budynków i urządzeń, poniewaŜ „po 5 latach
w następstwie archiwowania zostały one zniszczone”. Składający oświadczenie stwierdzili, Ŝe
w sprawozdaniach finansowych (bilansach) Spółdzielni za lata 1962-1963, 1971-1975 nie
występowały dotacje ze Skarbu Państwa ani Urzędu Gminy na budowę w/w obiektów. Źródłem
sfinansowania w/w budynków były własne środki obrotowe. Przejęte w 1951 roku budynki
magazynu zboŜowego i magazynu skupu wymagały duŜych nakładów. Nakłady na remonty
i mechanizację w/w budynków przekraczały znacznie ich wartość z dnia przejęcia, poniewaŜ
były zdewastowane, zawilgocone a budynek główny musiał być dostosowany do
przechowywania zboŜa. Zgodnie z ww. oświadczeniami, według posiadanych dokumentów
w dwóch sklepach głównego budynku były wymienione podłogi i sufity i ściany zabezpieczające
przed zawaleniem. Z przedmiotowych oświadczeń wynika, Ŝe wartość ewidencyjna budynków
na dzień 5 grudnia 1990 roku wynosiła 28 684,06 zł, a na dzień 1 stycznia 1995 roku 68 741,73
zł .
W dokumentacji przedłoŜonej do kontroli znajdują się:
- zaświadczenie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ujeździe (znak L.410/55), Ŝe
2
działka o powierzchni 1995 m wraz z budynkami w Ujeździe przy ul. Mostowej nr 1 jest
w posiadaniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe, nadana przez
lokalizację szczegółową dla Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi za
nr 260 z dnia 2 lutego 1951 roku;
- pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi Wydział Budownictwa z dnia
4 grudnia 1952 roku informujące, Ŝe odnośnie nieruchomości przy ul. Mostowej w Ujeździe
została na ten teren wydana lokalizacja szczegółowa dla Centrali Rolniczej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Łodzi za nr 260 z dnia 5 lutego 1951 roku;
- opinia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi (pismo znak L-II/660/32/53 z dnia
12 kwietnia 1953 roku), zawierająca stwierdzenie, Ŝe nabycie przez Gminną Spółdzielnię
2
„Samopomoc Chłopska” w Ujeździe działki o powierzchni 1995 m wraz z budynkami jest
celowe i gospodarczo uzasadnione. Działka ta połoŜona przy ul. Mostowej w Ujeździe była
11
własnością (…) ;
- zaświadczenie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ujeździe z dnia 21 października
1968 roku, Ŝe Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe od czasu wyzwolenia
tj. od 1945 roku uŜytkuje budynki i plac w Ujeździe przy ul. Mostowej nr 2.
Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzją znak G.III 7224-4/513/95 z dnia
28 grudnia 1995 roku stwierdził nabycie przez Gminę Ujazd z mocy prawa, nieodpłatnie,
własności nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 654 wraz
11
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
12
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
z budynkami o powierzchni 0,31 ha. Integralną część niniejszej decyzji stanowi karta
inwentaryzacyjna nr 39. Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji sporządzony spis
inwentaryzacyjny mienia ogólnonarodowego, obejmujący nieruchomość opisaną w karcie
inwentaryzacyjnej, był wyłoŜony do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Gminy Ujazd
w okresie od dnia 1 do 30 listopada 1995 roku. O wyłoŜeniu spisu do publicznego wglądu
i moŜliwości zgłaszania zastrzeŜeń do komisji inwentaryzacyjnej, zainteresowane osoby
powiadomiono przez wywieszenie ogłoszenia. Inwentaryzacji dokonała komisja w składzie:
12
(…) . Według karty inwentaryzacyjnej nieruchomości na działce nr 654 o powierzchni 0,31 ha
były naniesione budynki o następującej wartości:
- budynek magazynowo – zboŜowy – 43 514,81 zł ,
- magazyn sklepowy – 11 491 zł ,
- sklep meblowy i skup opakowań – 10 000 zł ,
- budynek sklepu nr 22 – 5 157,60 zł .
Na zlecenie Urzędu Gminy Ujazd – w grudniu 1996 roku został sporządzony operat
szacunkowy działek oznaczonych nr ewid. 148, 157, 285, 425 i 654, stanowiących własność
Gminy Ujazd. Operat sporządzili p. Stefan Gołaszewski rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia
nr 400) oraz p. Stanisław Wuls biegły ds. szacowania nieruchomości. Celem opracowania było
oszacowanie wartości gruntów dla naliczenia opłat z tytułu wieczystego uŜytkowania lub
zarządu. Według opisu nieruchomości działka nr 654 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego została oznaczona Up – usługi przemysłu. Działka posiada kształt wieloboku
nieforemnego, na długości 40 m przylega do ul. Mostowej (droga Łódź – Tomaszów Maz.)
i na długości około 120 m sąsiaduje z korytem rzeki Piasecznicy. Działka posiada dostęp
do uzbrojenia technicznego: drogi asfaltowej, energii elektrycznej, wodociągu, urządzeń
teletechnicznych. Wartość gruntu przedmiotowej działki została oszacowana na kwotę 7300 zł .
Sprawa nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminnej Spółdzielni
w Ujeździe była przedmiotem posiedzenia Zarządu Gminy w dniu 31 grudnia 1996 roku –
protokół nr 22/96. Na ww. posiedzeniu Zarząd Gminy postanowił wniosek Gminnej Spółdzielni
w całości załatwić pozytywnie tj. przekazać w uŜytkowanie wieczyste grunty oraz nieodpłatnie
przekazać znajdujące się na nich budynki. Na posiedzenie Zarządu Gminy w dniu 7 lutego
1997 roku zaproszono Zarząd Gminnej Spółdzielni, celem uzgodnienia warunków ustanowienia
uŜytkowania wieczystego. W tym samym dniu tj. 7 lutego 1997 roku został spisany protokół
uzgodnień dotyczący przekazania nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste pomiędzy
Zarządem Gminy w Ujeździe reprezentowanym przez p. Bernarda Korzeniowskiego Wójta
Gminy i p. Cecylię Szymańską Zastępcę Wójta a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”
w Ujeździe reprezentowaną przez p. Kazimierza Michała Borysławskiego Prezesa Zarządu GS
„SCh” i p. Krystynę Teresę Stroińską członka Zarządu GS „SCh”. Zgodnie z ww. protokołem
strony ustaliły, Ŝe Zarząd Gminy w Ujeździe przekazuje w uŜytkowanie wieczyste na okres 99
2
lat nieruchomość zabudowaną o pow. 3100 m oznaczoną w ewidencji gruntów nr 654
połoŜoną w obrębie gm. Ujazd, dla której została urządzona Księga Wieczysta nr 36719.
Na nieruchomości znajdują się niŜej wymienione naniesienia:
- budynek magazynowo – zboŜowy o wartości 18 077,37 zł,
- magazyn skupu – o wartości 4 787,94 zł,
- budynek sklepu meblowego (ze skupem butelek) o wartości 4 955,25 zł ,
- budynek sklepu nr 22 o wartości 863,50 zł.
Wartość obiektów ustalono według stanu na dzień 5 grudnia 1990 roku – łącznie 28 684,06 zł .
Wartość gruntu według wyceny biegłego rzeczoznawcy stanowiła kwotę 7 300,00 zł .
W punkcie 5 protokołu zapisano, Ŝe zwalnia się Spółdzielnię z uiszczenia pierwszej opłaty
rocznej i Ŝe „Gminna Spółdzielnia SCh w Ujeździe udowodniła, Ŝe obiekty budowlane
opisane w punkcie 2 niniejszych rokowań wybudowała z własnych środków”. Opłaty
12
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
13
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
roczne z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu ustalono w wysokości 3% ceny ustalonej przez
biegłego rzeczoznawcę – 219,00 zł.
Informacja Wójta Gminy o podpisanych protokołach uzgodnień z Zarządem Gminnej
Spółdzielni „SCh” w Ujeździe w sprawie przekazania w wieczyste uŜytkowanie gruntów pod
budynkami stanowiącymi własność Gminnej Spółdzielni – działki nr 285, nr 148, nr 654,
nr 440/2 i 194/2 – 5 została przedstawiona na XXIX sesji Rady Gminy Ujazd w dniu 28 lutego
1997 roku. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie
uŜytkowania wieczystego i nieodpłatne przeniesienie własności naniesionych
budynków, zgodnie natomiast z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) do
wyłącznej właściwości rady gminy naleŜało podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad zbycia
i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy
niŜ na trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd
moŜe dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy (aktualnie tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, 1591 z późn. zm).
Umowa o oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne przeniesienie
własności budynków – akt notarialny Repertorium „A” Nr 3246/79 – została zawarta w dniu
8 maja 1997 roku. W imieniu i na rzecz Gminy Ujazd działali p. Cecylia Szymańska Zastępca
Wójta i p. Kazimierz Tomasz Bala Zastępca Wójta. W imieniu i na rzecz Gminnej Spółdzielni
„SCh” działali p. Kaziemierz Michał Borysławski Prezes Zarządu Spółdzielni i p. Krystyna
Teresa Stroińska członek Zarządu. W akcie notarialnym zapisano, iŜ przedstawiciele Gminy
2
Ujazd oświadczyli, Ŝe działkę nr 654 o powierzchni 3100 m oddają w uŜytkowanie wieczyste
na 99 lat Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe i przenoszą nieodpłatnie
własność budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. W umowie
wskazano, Ŝe wartość budynków zgodnie z opinią biegłego oszacowano na kwotę
28 684,06 zł , które zostały wybudowane ze środków własnych Spółdzielni.
Dla działki nr 654 o obszarze 31 a urządzono księgę wieczystą nr 40436. W pozycji
cięŜary i ograniczenia wskazano roszczenie przysługujące Gminie Ujazd z tytułu zapłaty
pierwszej opłaty rocznej, w przypadku zbycia uŜytkowania wieczystego przed upływem 10 lat
od jego ustanowienia.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy stanowi załącznik nr 6 protokołu kontroli.
Zgodnie z art. 2c ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce
gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.) spółdzielni,
związkowi spółdzielczemu i innym osobom prawnym, które w dniu 5 grudnia 1990 r. były
uŜytkownikami gruntu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r.
Nr 30, poz. 127 z późn. zm.), stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy, przysługiwało
roszczenie o ustanowienie uŜytkowania wieczystego gruntu oraz o przeniesienie własności
znajdujących się na nim budynków i innych urządzeń oraz lokali. Termin na złoŜenie wniosków
zawierających te roszczenia został ustalony w art. 2c ust. 5 ww. ustawy do dnia 31 grudnia
1996 roku. W badanej sprawie wniosek roszczeniowy został złoŜony w określonym wyŜej
terminie tj. 2 sierpnia 1995 roku. We wniosku tym nie wskazano całej powierzchni działki
2
2
nr 654 (3100 m ), tylko 1995 m . Z dokumentacji przedłoŜonej do kontroli wynika, Ŝe
2
13
powierzchnię 1995 m stanowiła działka będąca wcześniej własnością (…) , a nadana
przez lokalizację szczegółową dla Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc
13
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
14
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
Chłopska” w Łodzi za nr 260 z dnia 5 lutego 1951 roku. O złoŜenie wyjaśnień
w przedmiotowej sprawie poproszono p. Celinę Szymańską Sekretarz Gminy, która
oświadczyła, Ŝe „w trakcie prowadzonego przez Gminę postępowania w sprawie
przekazania na rzecz Gminnej Spółdzielni „SCh” uŜytkowania wieczystego
przedmiotowej nieruchomości ustalono, Ŝe:
- we wniosku roszczeniowym Gminna Spółdzielnia mylnie podała powierzchnię działki
654. We wniosku roszczeniowym podano powierzchnię działki przekazanej Gminnej
Spółdzielni w roku 1952, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w Ujeździe wynosiła w dacie przekazania nieruchomości
2
1995 m . … Według wyjaśnień Prezesa GS działka ta dotyczyła wyłącznie terenu pod
obecnym budynkiem skupu i magazynu zboŜowego. W okresie uŜytkowania
przedmiotowej nieruchomości Gminna Spółdzielnia wybudowała pozostałe budynki tj.
sklep nr 22, sklep nr 24, wiaty i garaŜe;
- na podstawie wizji w terenie stwierdzono, Ŝe w celu właściwej obsługi wszystkich
budynków Gminna Spółdzielnia faktycznie korzysta z całej powierzchni działki tj.
z powierzchni ujawnionej w ewidencji gruntów, a powierzchnia o której mowa we
wniosku roszczeniowym nie zabezpiecza nawet gruntu zajętego pod wszystkie
uŜytkowane przez GS budynku (wg ewidencji gruntów BR wynosi 0,21 ha)”.
Wyjaśnienia Sekretarz Gminy dotyczące przekazania w uŜytkowanie wieczyste działki nr 654
stanowią załącznik nr 7 protokołu.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 roku w sprawie
przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami
będącymi dotychczas w ich zarządzie lub uŜytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 97 z późn. zm.)
właściwy organ zawiera ze spółdzielnią, na jej wniosek, umowę o oddanie gruntu
w uŜytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków
i innych urządzeń oraz lokali po stwierdzeniu przez ten organ prawa do uŜytkowania
nieruchomości przez spółdzielnię, według stanu na dzień 5 grudnia 1990 r. Paragraf 6 ust. 1
cyt. rozporządzenia stanowił, iŜ stwierdzenia prawa uŜytkowania nieruchomości przez
spółdzielnię dokonuje się na podstawie co najmniej jednego z następujących dokumentów:
1) decyzji o przekazaniu spółdzielni nieruchomości w uŜytkowanie,
2) decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania nieruchomości.
W omawianym przypadku Spółdzielnia przedstawiła decyzję Naczelnika Gminy Ujazd z dnia
10 kwietnia 1986 roku znak 8226/1/86 w sprawie ustalenia opłaty z tytułu uŜytkowania gruntem
państwowym, a więc ten warunek został spełniony.
Art. 2c ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości stanowił, Ŝe zawarcie umowy o oddanie
gruntu w uŜytkowanie wieczyste następuje bez przetargu. Przeniesienie własności
budynków i innych urządzeń oraz lokali następuje odpłatnie chyba, Ŝe obiekty te zostały
wybudowane lub nabyte ze środków własnych spółdzielni lub ich związków. Opłatę
z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu oraz cenę budynków i innych urządzeń oraz lokali
ustala się według przepisów rozdziału 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości, z wyłączeniem pierwszej opłaty rocznej. Na poczet ceny zalicza się opłaty
poniesione z tytułu uŜytkowania budynków i innych urządzeń oraz lokali.
W sprawie będącej przedmiotem kontroli stwierdzono, Ŝe Gminna Spółdzielnia „SCh” na
działce nr 654 wybudowała z własnych środków finansowych następujące obiekty: budynek
sklepu nr 22, budynek byłego sklepu nr 24, garaŜe oraz wiatę magazynową, natomiast
2
budynek magazynu zboŜowego i magazynu skupu skór wraz z działką 1995 m przejęła
w posiadanie w związku z ustaleniem lokalizacji szczegółowej dla Centrali Rolniczej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi za nr 260 z dnia 5 lutego 1951 roku. Biorąc
powyŜsze pod uwagę naleŜy stwierdzić, iŜ Spółdzielnia nie wybudowała ani nie nabyła
ze środków własnych budynku magazynu zboŜowego i magazynu skupu skór, a więc
przeniesienie własności ww. budynków mogło nastąpić jedynie odpłatnie. Podjęcie
przez Zarząd Gminy decyzji o przeniesieniu nieodpłatnie własności budynków, które nie
_____________________________________________________
15
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
zostały wybudowane ani nabyte ze środków własnych Spółdzielni było naruszeniem
art. 2c ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce
gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości.
W związku z zainteresowaniem mieszkańców Ujazdu projektem zagospodarowania
obiektu magazynu zboŜowego zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 654 przy ul. Mostowej w Ujeździe p. Włodzimierz Goździk Wójt Gminy Ujazd pismem znak
7253/7/95-04 z dnia 27 stycznia 2004 roku zwrócił się do Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości zwrotu powyŜszej nieruchomości
do zasobów mienia komunalnego Gminy Ujazd. Pismem znak Ldz. P/33/04 z dnia 23 lutego
2004 roku Gminna Spółdzielnia „SCh” udzieliła odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy.
W przedmiotowym piśmie Spółdzielnia podnosi, Ŝe „nie moŜe być tak, Ŝe raz przekazuje się
nieruchomość, a po 8 latach Ŝąda się jej zwrotu”. Ponadto władze Spółdzielni wyraziły
gotowość udostępnienia niezagospodarowanego magazynu zboŜowego „dla celów
miejscowego społeczeństwa, a więc dla promocji i reklamowania swoich wyrobów przez
miejscowych wytwórców i rolników”. W tym przypadku jako właściciel obiektu – budynku,
udostępniając go do celów jak wyŜej, Spółdzielnia oczekuje zwolnień podatkowych ze strony
Wójta Gminy, pod warunkiem, Ŝe takie porozumienie miałoby miejsce. Ww. pisma stanowią
załącznik nr 8 protokołu kontroli.
W dniu 4 maja 2006 roku inspektorzy kontroli RIO w obecności Wójta Gminy, Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy i Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni dokonali oględzin budynku –
magazynu skupu i magazynu skór. Notatka słuŜbowa z ww. oględzin stanowi załącznik nr 9
protokołu kontroli.
W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość ustalenia wysokości opłat z tytułu
uŜytkowania wieczystego oraz terminowość ich uiszczania przez Gminną Spółdzielnię „SCh”.
Art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami
i wywłaszczeniu nieruchomości stanowił, iŜ opłatę z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu oraz
cenę budynków i innych urządzeń oraz lokali ustala się według przepisów rozdziału 5 ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, z wyłączeniem pierwszej opłaty
rocznej. Podczas kontroli stwierdzono, Ŝe opłatę roczną ustalono w wysokości 3% ceny gruntu
ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29
kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity
Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz.127 z późn. zm.). Termin płatności opłaty rocznej określono do dnia
31 marca kaŜdego roku. Według art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości w razie zbycia uŜytkowania
wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia, spółdzielnia uiszcza pierwszą opłatę
roczną w wysokości określonej w dniu zbycia według przepisów rozdziału 5 ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. W akcie notarialnym – umowie
o oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste, spisanej w dniu 8 maja 1997 roku, ustalono
wysokość pierwszej opłaty rocznej, która płatna będzie w razie zbycia uŜytkowania wieczystego
przed upływem 10 lat od jego ustanowienia. Wysokość pierwszej opłaty, to 20% ceny gruntu
obowiązującej dla ustalenia opłat rocznych.
Na okoliczność kontroli uiszczania opłat przez uŜytkownika wieczystego działki nr 654
sprawdzono karty kontowe obejmujące okres 2001 – 2006 oraz księgi rachunkowe (dziennik
obrotów) za rok 2001 i 2002. Zgodnie z oświadczeniem p. Haliny Miler inspektora ds.
księgowości podatkowej dokumenty dotyczące opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów –
urządzenia księgowe zadań własnych, obejmujące lata 1997 – 2000 zostały za zgodą
Archiwum Państwowego w Łodzi nr 298/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku zbrakowane.
Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 10 protokołu kontroli.
Kontrola wykazała nieprawidłowości polegające na nieterminowym uiszczaniu opłat rocznych
przez GS w następujących latach:
- 2001 – 25 czerwca 2001 r., wezwanie do zapłaty naleŜności wraz z odsetkami przekazano
Prezesowi Zarządu GS w dniu 20 kwietnia 2001 roku (pismo znak 3324/1/2001 z dnia 17
_____________________________________________________
16
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
kwietnia 2001 roku), uŜytkownik wieczysty uiścił tylko kwotę główną tj. 219 zł (naleŜało
pobrać odsetki za okres od 1 kwietnia do 25 czerwca 2001 roku w kwocie 15,48 zł ),
- 2002 – 6 maja 2002 r., wezwanie do zapłaty naleŜności wraz z odsetkami przekazano
Spółdzielni w dniu 6 maja 2002 roku (pismo znak 3324/4/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 roku),
uŜytkownik wieczysty uiścił kwotę główną tj. 219 zł wraz z odsetkami (13 zł od naleŜności
głównej - 634 zł za uŜytkowanie wieczyste działek nr 148, 654, 157,166),
- 2006 – w dniu 13 kwietnia 2006 r. uŜytkownik uiścił kwotę główną tj. 219 zł, pismem znak
3328/3/2006 z dnia 5 maja 2006 roku wystosowano do Gminnej Spółdzielni wezwanie do
zapłaty odsetek za zwłokę od nieterminowej wpłaty w kwocie 1,63 zł (łącznie od opłaty rocznej
za wszystkie grunty będące w uŜytkowaniu wieczystym Spółdzielni).
Zgodnie z kartą kontową uŜytkownika wieczystego opłaty roczne za okres 2003 – 2005 były
uiszczane w terminie do 31 marca danego roku.
W roku 2004 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe dokonała
2
2
podziału działki nr 654 na cztery nowe działki: nr 654/1 (854 m ), 654/2 (1430 m ), 654/3
2
2
(141 m ) i 654/4 (218 m ) pod drogę wewnętrzną. Łączna powierzchnia działek po podziale
2
wynosi 2643 m .
W trakcie kontroli poproszono o wykaz nieruchomości przekazanych Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe w uŜytkowanie wieczyste. Z powyŜszego
zestawienia wynika, Ŝe Gmina Ujazd na skutek złoŜenia przez Spółdzielnię wniosków
roszczeniowych przekazała jej w uŜytkowanie wieczyste 10 nieruchomości oraz przeniosła
nieodpłatnie własność naniesionych budynków. Jeden wniosek złoŜony przez GS w dniu
12.12.1996 roku jest w trakcie realizacji. Spółdzielnia dokonała sprzedaŜy prawa uŜytkowania
wieczystego 7 nieruchomości przed upływem 10 lat od daty ustanowienia tego prawa.
Z przedłoŜonego wykazu wynika, Ŝe Spółdzielnia we wszystkich 7 przypadkach uiściła pierwszą
opłatę roczną, zgodnie z art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Wykaz nieruchomości przekazanych
GS „Samopomoc Chłopska” w Ujeździe w uŜytkowanie wieczyste stanowi załącznik nr 11
protokołu kontroli.
Trwały zarząd
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez pracowników Referatu Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy,
przekazano nieruchomości w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym Gminy:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie:
- oczyszczalnia ścieków wraz z przynaleŜną siecią kanalizacyjną,
- stacje wodociągowe wraz z przynaleŜną siecią wodociągową,
- Przedszkole Samorządowe w Ujeździe – budynek przedszkola,
2
- Przedszkole Samorządowe w Niewiadowie – lokal uŜytkowy o powierzchni 567,20 m ,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Niewiadowie – budynek szkoły wraz
z budynkiem gospodarczym,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Ujeździe – budynek szkoły.
Wszystkie nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony.
W stosunku do szkół i placówek publicznych nie ustalono opłat z tytułu zarządu, zgodnie
z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Na podstawie rejestru ustalono, Ŝe w odniesieniu do
pozostałych nieruchomości tj. oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz stacji
wodociągowych wraz z siecią wodociągową przyjęto stawkę opłaty rocznej w wysokości 0,3%
wartości nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.).
W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przekazania Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie w trwały zarząd oczyszczalni ścieków
_____________________________________________________
17
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
wraz z przynaleŜną siecią kanalizacyjną. Ustalono, Ŝe przekazanie nieruchomości następowało
na wniosek Zakładu, w drodze decyzji Wójta Gminy (wcześniej Zarządu Gminy) po wyraŜeniu
zgody przez Radę Gminy. Na okoliczność przekazania sporządzano protokół zdawczo
odbiorczy. Opłatę roczną przyjęto w wysokości 0,3% ceny ustalonej na podstawie operatu
szacunkowego bądź opinii o wartości budowli. Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku
wartość oczyszczalni ścieków wraz z przynaleŜną siecią kanalizacyjną stanowiła kwotę
6 636 640,00 zł, stawka opłaty rocznej 19 909,92 zł. W grudniu 2003 roku ZGKiM
w Niewiadowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie 90% bonifikaty od opłat rocznych za 2004 rok
z tytułu trwałego zarządu sieci kanalizacji sanitarnej. Uchwałą nr XIII/146/03 z dnia 29 grudnia
2003 roku Rada Gminy Ujazd na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami wyraziła zgodę na udzielenie ww. bonifikaty. W związku z ww. uchwałą Wójt
Gminy decyzją nr 7242/1/2004 z dnia 2 stycznia 2004 roku udzielił bonifikaty w wysokości 90%
tj. kwoty 17 918,92 zł od opłat rocznych za 2004 rok. W dniu 31 marca 2004 roku ZGKiM
dokonał wpłaty na konto Urzędu Gminy Ujazd kwoty 1990,99 zł. Za rok 2005 w związku
z wnioskiem Zakładu, Rada Gminy uchwałą nr XXII/233/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku
wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych w wysokości 90%, a następnie Wójt
Gminy decyzją nr 7242/1/2005 z dnia 3 stycznia 2005 roku udzielił bonifikaty w kwocie
17 918,92 zł . Zakład dokonał wpłaty w dniu 30 marca 2005 roku w kwocie 1 991,00 zł.
Z dniem 20 września 2005 roku przekazano w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
1 501,60 mb połoŜonej w Ujeździe, obejmującej ul. 11 listopada, ul. Antolin i ul. Parkową oraz
stację zlewczą ścieków w wersji kontenerowej. Wartość przekazanych budowli to 512 800,00 zł
(łącznie z wcześniej przekazaną oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacyjną 7 149 440,00 zł ).
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna za okres od 20
września do końca 2005 roku została naliczona proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do
wykorzystania okresu trwałego zarządu w kwocie 433,63 zł. W związku z wnioskiem ZGKiM,
Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/312/05 z dnia 4 listopada 2005 roku wyraziła zgodę na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych w wysokości 90%, a następnie Wójt Gminy decyzją
nr RB.7242/5/2005 z dnia 7 listopada 2005 roku udzielił bonifikaty w kwocie 390,27 zł. Zakład
dokonał wpłaty w dniu 18 listopada 2005 roku w kwocie 484,10 zł, w tym 433,63 zł z tytułu
trwałego zarządu sieci kanalizacyjnej. Powstała nadpłata w wysokości udzielonej bonifikaty
została wykazana na koncie trwałego zarządcy w roku 2005 i 2006.
Za rok 2006 opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
sanitarnej ustalono w kwocie 21 448,32 zł (0,3% od kwoty 7 149 440,00 zł). Rada Gminy
uchwałą nr XXX/332/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, na wniosek ZGKiM, wyraziła zgodę na
udzielenie 90% bonifikaty. Wójt Gminy Ujazd decyzją nr RB.7242/6/2005 z dnia 30 grudnia
2005 roku udzielił bonifikaty w kwocie 19 303,49 zł. Zakład dokonał wpłaty opłaty rocznej
w dniu 30 marca 2006 roku w kwocie 2 144,83 zł.
3.4.
Dochody z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości
Plan po zmianach 2004
147.730 zł
Wykonanie 2004
147.808 zł
Plan po zmianach 2005
152.143 zł
Wykonanie 2005
151.128 zł
Najem lokali uŜytkowych.
W latach 2004-2005 na terenie Gminy obowiązywała uchwała Rady Gminy nr
XXVII/138/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu
za lokale uŜytkowe stanowiące własność Gminy. W załączniku nr 1 do ww. uchwały określono
2
wielkość miesięcznej stawki czynszu za 1 m lokalu w budynkach komunalnych w zaleŜności
od:
- rodzaju prowadzonej działalności handlowo-usługowej,
- rodzaju zajmowanego lokalu bądź budynku.
_____________________________________________________
18
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
Zgodnie z postanowieniami uchwały stawki podlegają podwyŜszeniu z tytułu wyposaŜenia
lokalu.
Punkt V. uchwały przewidywał, Ŝe stawki za czynsz ulegają podwyŜszeniu o wskaźnik inflacji
opublikowany przez Prezesa GUS.
Zgodnie z prowadzonym rejestrem:
- w 2004 roku jednostka pobierała dochody z tytułu 9 zawartych umów,
- w 2005 roku jednostka pobierała dochody z tytułu 9 zawartych umów.
W okresie 2004-2005 Gmina Ujazd nie zawierała umów o najem lokali uŜytkowych.
Kontrolą objęto wpłaty dokonane w 2005 roku z tytułu umów o najem lokali uŜytkowych
zawartych pomiędzy Gminą Ujazd a następującymi podmiotami:
1. Agencja Usług Finansowych „Hossa” Gabriela Szaban,
14
2. (…) .
Ad. 1. Umowa najmu lokalu została zawarta w dniu 30.04.2003 roku na okres 3 lat tj. do dnia
30.04.2006 roku. Czynsz wynosił 357,44 zł + VAT tj. 436,08 zł i płatny był miesięcznie w ciągu
2
7 dni od dnia otrzymania faktury od wynajmującego. Powierzchnia lokalu wynosi 45,36 m .
WyposaŜony jest on w energię elektryczną oraz wodę. Aneksem nr 1/05 z dnia 31.01.2005
2
roku podwyŜszono wysokość czynszu do kwoty 369,68 zł (45,36 zł x 8,15zł/m ) + VAT z dniem
1.02.2005 roku. Lokal znajduje się w Ujeździe i jest wykorzystywany na prowadzenie agencji
usług finansowych. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Gminy.
Ad. 2. Umowę najmu lokalu została zawarta w dniu 30.10.2003 roku na okres 3 lat od dnia
1.11.2003 roku do dnia 31.10.2006 roku. Czynsz wynosił 88,65 zł + VAT. Czynsz płatny był
miesięcznie w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wynajmującego.
2
Powierzchnia lokalu wynosi 11,25 m . Lokal wyposaŜony jest w energie elektryczną, wodę, c.o.
Aneksem nr 1/05 z dnia 31.01.2005 roku podwyŜszono do kwoty 91,70 zł (kwota została
2
2
zaokrąglona )+ VAT (8,15 zł zł/m x 11,25 m ). Z dniem 1.02.2005 roku. Lokal znajduje się w
Ośrodku Zdrowia w Niewiadowie i wykorzystywany jest na gabinet lekarski. W imieniu Gminy
umowę podpisał Wójt Gminy.
2
Stawka za 1 m ustalana była narastająco począwszy od dnia podjęcia uchwały w
sprawie miesięcznych stawek czynszu za lokale uŜytkowe. Stawka w 2005 roku wynosiła 8,15
zł, tj. 7,88 x 3,5 % (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w
2004 roku wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2005 roku opublikowanego w Dz.
U. nr 5 poz. 63).
Na podstawie przedłoŜonych dokumentów źródłowych ustalono, co następuje:
- nie udokumentowano potwierdzenia dostarczenia faktur wystawionych dla firmy „Hossa” oraz
15
dla (…) . Zgodnie z informacjami uzyskanymi od p. Skarbnik faktury były dostarczane
osobiście przez pracownika Urzędu Gminy bądź wysyłane zwykłym listem. W związku z
powyŜszym niemoŜliwe jest sprawdzenie przestrzegania postanowień umowy w zakresie
terminowości wpłat czynszu;
14
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
15
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
19
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
- czynsz płacony przez firmę „Hossa” był w prawidłowej wysokości (zgodnie z przedłoŜoną
kartą kontową nr 10 i dowodami wpłat). Na dzień 31.12.2005 roku istniała zaległość w
wysokości 369,68 zł + VAT (czynsz za XII), która została uiszczona w dniu 25.01.2006 roku;
16
- w dniu 27.05. 2005 roku (…) dokonała wpłaty kwoty 360,70 zł która została zaliczona na
zaległość (88,65 zł) z 2004 roku oraz czynsz za styczeń i luty (88,65 zł + 91,70 zł bez VAT),
kwiecień 2005 roku (91,70 zł bez VAT). W dniu 29.12.2005 roku wpłacone kwotę 191,88 zł,
która została zaliczona na bieŜący czynsz za grudzień (91,70 zł + VAT) oraz zaległy podatek
VAT (80,01 zł) za miesiąc I, II, IV. Zgodnie z dowodem wpłat czynsz za kwiecień został
uregulowany w dniu 09.05.2005 roku (91,70 +VAT) zgodnie z fakturą nr 46/2005, która
przywołana jest na przelewie bankowym. W związku z tym wpłacona w dniu 27.05.2005 roku
kwota powinna obejmować czynsz za miesiąc maj, zaś wpłata w dniu 29.12.2005 roku powinna
obejmować VAT za miesiąc maj. Suma nieuiszczonego podatku VAT za zaległy czynsz z 2004
roku (19,50 zł), za miesiąc styczeń, luty i maj 2005 roku (19,50 zł + 20,17 zł x 2) wynosiła 79,34
zł. Na przelewie z dnia 29.12.2005 roku określono nieprawidłowo wysokość zaległego VAT-u
na 80,01 zł za miesiąc styczeń, luty, kwiecień. Pozostałe wpłaty czynszu były dokonywane
sukcesywnie w trakcie roku w prawidłowej wysokości.
Przypis na 2005 rok z tytułu czynszu wynosiła 1.097,35 zł. Wpłaty dokonano na kwotę 1.189,05
zł. Przypis z tytułu podatku VAT zaległego oraz z 2005 roku wynosił 260,87. Wpłaty dokonano
na 281,71 zł. Od wpłaconej w dniu 27.05.2005 roku kwoty 88,65 zł z tytułu zaległości z
2004 roku nie pobrano odsetek.
Najem lokali mieszkalnych
W okresie 2004-2005 obowiązywała uchwała Rady Gminy nr XXXI/207/01 z dnia 19 marca
2001 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych na
terenie Gminy Ujazd.
2
Zgodnie z ww. uchwałą miesięczna stawka czynszu za 1 m powierzchni uŜytkowej lokalu
mieszkalnego:
- dla lokali połoŜonych w Ujeździe oraz na Osiedlu Niewiadów wynosi 1,53 zł,
- dla lokali połoŜonych w pozostałych miejscowościach Gminy wynosi 1,53 zł i podlega
obniŜeniu o 5%,
- dla lokali socjalnych naleŜących do zasobu Gminy wynosi 1,53 zł, która podlega obniŜeniu o
80%.
Uchwała przewiduje obniŜenie podstawowej stawki o 5% w zaleŜności od braków w
wyposaŜeniu mieszkania np. w urządzenia wodociągowe.
Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/215/01 z dnia 26 kwietnia 2001 roku wprowadzono zamiany do
uchwały marcowej dotyczące wejścia w Ŝycie przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z prowadzonym rejestrem:
- w 2004 roku jednostka osiągnęła dochody z tytułu 32 umów najmu lokali.
- w 2005 roku jednostka osiągnęła dochody z tytułu 29 umów najmu lokali.
W 2005 roku zawarto 2 umowy o najem lokali:
16
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
20
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
17
1. z dnia 15.11.2005 roku nr 71403/35/05 z (…) na najem lokalu połoŜonego w Wyknie
2
składającego się z jednej izby o łącznej powierzchni 16 m . Lokal jest wyposaŜony w
energię elektryczną. Czynsz w wysokości 17 zł płatny jest do 10-tego kaŜdego
miesiąca na konto Urzędu Gminy. Umowę zawarto na czas nieoznaczony. W imieniu
gminy umowę podpisał Wójt Gminy. Zgodnie z notatką słuŜbową z dnia 18.11.2005
roku przydzielone mieszkanie zostało przeznaczone na lokal dla mieszkańców wsi
18
Wykno. Przyznano (…) lokal obok wcześniej przyznano po uprzednim remoncie:
wymianie okien, malowaniu, uzupełnieniu podłogi. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia
01.03.2006 roku wydanie najemcy lokalu nastąpiło w dniu 1.03.2006 roku. Stawka za
2
1 m po obniŜeniu wynosiła 1,06 zł. Stawka została określona nieprawidłowo.
2
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka 1,53 zł/m mogła być obniŜona na
2
podstawie § 1.2 o 20% i na podstawie § 2.2 o 5 % i powinna wynosić 1,14 zł m .
Czynsz za lokal powinien wynosić 18,30 zł.
19
2. z dnia 9.11.2005 roku nr 71403/34/05 z (…) na najem lokalu połoŜonego w Ujeździe
2
składającego się z 2 izb o powierzchni 30 m . Lokal wyposaŜony jest w energię
elektryczną. Czynsz w wysokości 36,60 zł płatny jest do 10-tego kaŜdego miesiąca na
2
konto Urzędu Gminy. Stawka za 1 m po obniŜeniu o 20% na podstawie § 1.2 uchwały
Rady Gminy z powodu braków w wyposaŜeniu lokalu, wynosiła 1,22 zł.
20
Zgodnie z kartami kontowymi (…) nie uiściła czynszu za grudzień 2005 roku oraz za okres
styczeń-kwiecień 2006 roku. Zaległość na koniec 2004 roku wynosiła 36,60 zł. Zaległość w
2006 roku wynosi 183 zł. W związku z nieuiszczaniem czynszu nie wysyłano najemcy lokalu
upomnień. Zgodnie z postanowieniami umowy w sytuacji, gdy najemca zalega z zapłatą
czynszu za okres 3 miesięcy wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia (§ 10).
W czasie trwania kontroli wystosowano do najemcy wezwania nr 3328/9/2006 z dnia
10.05.2006 roku do zapłaty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 188,03 zł.
DzierŜawa nieruchomości gruntowych
W okresie 2004-2005 na terenie Gminy obowiązywała uchwała Rady Gminy nr XVII/112/2000 z
dnia 17 marca 2000 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu dzierŜawę
nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ujazd.
Na podstawie rejestru dzierŜawców w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy osiągnięto
dochody z tytułu:
- 17 umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w 2004 roku,
17
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
18
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
19
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
20
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
21
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
- 18 umów dzierŜawy nieruchomości gruntowych w 2005 roku.
Kontrola objęto postępowanie na wydzierŜawienie targowiska z parkingiem połoŜonych w
Ujeździe.
Rada Gminy Ujazd uchwałą nr XXV/266/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku podjęła decyzję o
wydzierŜawieniu targowiska (nr ewidencyjny działki 596 o powierzchni 2,38 ha) oraz parkingu
(nr ewidencyjny działki 586, 600 o łącznej powierzchni 1,22 ha) połoŜonych w Ujeździe.
W przetargu mogli brać udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które
złoŜą dokumenty potwierdzające tą działalność w wyznaczonym terminie. Okres dzierŜawy
określono od dnia wejścia w Ŝycie umowy dzierŜawy do dnia 31.12.2007 roku.
Rada Gminy uchwałą nr XXV/265/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku wyznaczyła teren
połoŜony przy placu targowym w Ujeździe jako parking i ustaliła zasady korzystania z niego
oraz z targowiska. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku określono uchwałą
Rady Gminy nr XXV/267/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
Wójt Gminy pismem z dnia 2.05.2005 roku przeznaczył działki o nr: 596 o powierzchni 2,38 ha i
586, 600 o łącznej powierzchni 1,22 ha połoŜonych w Ujeździe na dzierŜawę w drodze
przetargu ograniczonego. W wykazie w pozycji „cena wywoławcza nieruchomości w zł.” podano
wysokość miesięcznego czynszu dzierŜawnego – 6.000 zł + VAT. W wykazie nie określono
terminu wnoszenia opłat. Zgodnie z adnotacją na wykazie był on wywieszono w dniach
02.05.2005 roku – 16.06.2005 roku. Wykaz był opublikowany w prasie lokalnej („Dziennik
Łódzki”). Wykaz nie był podany w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
W dniu 21.06.2005 roku Wójt Gminy ogłosił przetarg ustny ograniczony na dzierŜawę
targowiska gminnego z parkingiem połoŜonych w miejscowości Ujazd. W wykazie posłuŜono
się nazwą „przetarg ograniczony”.
Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tekst jednolity z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późn. zm.):
- wyznaczono termin przetargu na dzień 26.07.2005 roku, godz. 13.00,
-podano informacje, które zawierał wykaz, tj. m.in. „cenę wywoławcza” (czyli opłatę z tytułu
dzierŜawy) w wysokości 6.000 zł + VAT, tj. 7.320 zł miesięcznie,
- określono miejsce przetargu – sala posiedzeń Urzędu Gminy w Ujeździe,
Na podstawie dokumentacji źródłowej nie moŜna ustalić, iŜ ogłoszenie zostało
wywieszono w siedzibie urzędu oraz Ŝe podano je do publicznej wiadomości w inny
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr
207 poz. 2108) wadium określono w wysokości 1.000 zł, które naleŜało wpłacić w gotówce do
dnia 22.07.2005 roku na konto Urzędu Gminy. W przetargu mogą brać udział tylko podmioty,
które prowadzą działalność gospodarczą, które w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu złoŜą dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności. Ogłoszenie zostało
opublikowane w prasie lokalnej („Dziennik Łódzki”). W dokumentacji źródłowej nie znajduje
się potwierdzenie, Ŝe ogłoszenie nie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
Komisja przetargowa do przeprowadzenia tego przetargu została powołana w drodze
zarządzenia Wójta Gminy nr 23/05 z dnia 17 czerwca 2005 roku. W załączniku nr 1 określono
regulamin przetargu.
Na podstawie przedłoŜonej dokumentacji źródłowej ustalono, Ŝe podmiotami, które złoŜyły
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz wadium były:
- firma SIS sp z o.o,
_____________________________________________________
22
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
- firma DIAMAX Michał śak,
- firma MBN Michał Nowakowski.
Dokumenty stanowiły kserokopie, które nie były potwierdzone przez pracownika Urzędu Gminy.
Wadia zostały wpłacone w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
Ponadto w dokumentacji znajdują się kserokopie przelewu bankowego na kwotę 1.000 zł z
tytułu wadium w przedmiotowym przetargu, które zostały wpłacone przez:
-firmę SUN-BEL Izabela Łomińska-Trela,
- Arkadiusza Banaszka.
Ww. podmioty nie dostarczyły w wymaganym terminie
potwierdzających prowadzoną działalność gospodarczą.
odpowiednich
dokumentów
Firma MILEX Kazimierz Miejski przesłała faxem (18.07.2005 roku) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej nie dokonując jednocześnie wpłaty wadium.
Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół podpisany przez wszystkich
członków komisji przetargowej oraz firmę, która w drodze licytacji wygrała przetarg. Zgodnie z
protokołem wadium wpłaciło 5 podmiotów, których toŜsamość potwierdziła komisja
przetargowa (załącznik nr 1 – lista uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium). Uczestnicy
postępowania określili minimalną wysokość postąpienia w wysokości 100 zł. Do przetargu
dopuszczono 4 podmioty: nr 1– A. Banaszek, nr 2 DIAMAX, nr 3 SIS sp z o.o, nr 4 - MBN M.
Nowakowski, nr 5 – SUN BEL, co ustalono, poprzez uwidocznione podpisy uczestników
przetargu w załączniku nr 3 – określenie wysokości minimalnego postąpienia. W protokole (pkt
10) określono tylko liczbę podmiotów (4) dopuszczonych do przetargu bez podania ich nazwy.
P. A. Banaszek został dopuszczony do przetargu mimo, Ŝe nie złoŜył wymaganych
dokumentów. Zgodnie z wyjaśnieniem złoŜonym przez p. G Zimnickiego prowadzona przez
oferenta działalność gospodarcza jest zarejestrowana w tutejszym Urzędzie Gminy i na
podstawie takiej informacji mógł on brać udział w przetargu. Wyjaśnienie p. G. Ziminickiego
stanowi załącznik nr 12 protokołu kontroli.
W pkt 11 protokołu z przeprowadzonego przetargu określono, Ŝe jeden podmiot nie
został dopuszczony do przetargu ze względu na brak wymaganych dokumentów bez podania
jego nazwy. Z dokumentacji, tj. z przywołanego załącznika nr 3 wynika, Ŝe była to firma SUNBEL. W załączniku nr 2 – formularz postąpień - podano zalicytowane kwoty przez
poszczególnych oferentów. W wyniku dokonanych postąpień najwyŜszą wylicytowaną kwotę
zaproponował podmiot oznaczony nr 3 (7.200 zł netto). Zgodnie z załącznikiem nr 1 była to
firma SIS sp z o.o.
Umowę dzierŜawy zawarto w dniu 22.08.2005 roku pomiędzy Gminą Ujazd
reprezentowaną przez Wójta Gminy a SIS sp. z o.o reprezentowaną przez prezesa zarządu.
Działka nr 596 będzie wykorzystywana na targowisko zaś działki nr 586 i 600 na parking
samochodowy. Czynsz dzierŜawny ustalono w wysokości 7.200 zł + VAT, który płatny jest do
10-tego kaŜdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy. DzierŜawca zobowiązany jest do
prowadzenia targowiska w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Umowa została zawarta na czas określony: od 1.09.2005 roku do 1.12.2007 roku. Zgodnie z
protokołem z przeprowadzonego przetargu wpłacone wadium miało zostać zaliczone na poczet
pierwszej raty czynszu dzierŜawnego.
W związku z tym, iŜ dzierŜawca jest jednocześnie inkasentem opłaty oraz dokonuje
poboru opłaty rezerwacyjnej i parkingowej zawarto odrębną umowę zlecenia w dniu 22.08.2005
roku. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy firma SIS sp z o.o zobowiązana była do:
- odprowadzania zryczałtowanej kwoty w wysokości 300 zł + VAT na konto Gminy tytułu poboru
opłaty rezerwacyjnej wraz z czynszem dzierŜawnym do 10-tego kaŜdego miesiąca,
- odprowadzania zryczałtowanej kwoty w wysokości 100 zł + VAT na konto Gminy z tytułu
poboru opłaty parkingowej wraz z czynszem dzierŜawnym do 10-tego kaŜdego miesiąca,
- odprowadzania pobranych opłat targowych.
_____________________________________________________
23
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
Kontroli poddano terminowość i wysokość wpłat z tytułu czynszu dzierŜawnego w 2005 roku.
Opłaty uiszczono w dniu:
- 3.10.2005 roku w wysokości 6.200 zł + 1.584 zł VAT za miesiąc wrzesień,
- 24.10. 2005 roku w wysokości 7.200 zł + 1.58 zł VAT za miesiąc październik,
- 29.11.2005 roku w wysokości 7.200 zł + 1.58 zł VAT za miesiąc listopad,
- 2.01.2006 roku w wysokości 7.200 zł + 1.58 zł VAT za miesiąc grudzień.
Wadium w wysokości 1.000 zł zostało zaliczone na poczet czynszu dzierŜawnego za miesiąc
wrzesień. Zgodnie z kartą kontową przypis naleŜności za 2005 rok wynosił 28.800 zł, wpłaty na
dzień 31.12.2005 roku wynosiły 21.600 zł, saldo 7.200 zł,
W związku z nieterminowymi wpłatami czynszu dzierŜawnego nie pobrano odsetek za
zwłokę, czym naruszono § 5 ust. 2 umowy, który stanowi, Ŝe w przypadku zwłoki w
zapłacie wydzierŜawiającemu słuŜy prawo naliczania odsetek w wysokości
przewidzianej ustawami. W czasie trwania kontroli dłuŜnikowi wysłano wezwanie do
zapłaty z dnia 26.04.2006 roku nr 3328/1/2006 oraz z dnia 10.05.2005 roku nr 3328/7/2006.
Łączna kwota naliczonych odsetek wynosiła 176,40 zł. Zaległość w kwocie 168,92
została zapłacona przelewem w dniu 9.05.2006 roku.
3.5.
Inne dochody z majątku
Zgodnie z oświadczeniem p. G. Zimnickiego w okresie 2004-2005 nie dokonywano
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności oraz nie dokonywano
zamiany gruntów.
Oświadczenie w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 protokołu kontroli.
IV.
EWIDENCJA MAJĄTKU GMINY. INWENTARYZACJA.
Ewidencja gruntów, działek, dróg prowadzona jest w formie księgi inwentarzowej.
Ostania inwentaryzacja składników majątkowych została przeprowadzona na podstawie
zarządzenia Wójta Gminy nr 49/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku.
Na podstawie dokonanych spisów wartość składników w „Protokole z rozliczenia wyników
inwentaryzacji” wynosiła:
- konto 011 + 020 – 10.230882,38 zł,
- konto 013 + 020 – 226.688,19 zł.
Zgodnie z instrukcja inwentaryzacyjną wprowadzoną zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/05 z
dnia 30 grudnia 2005 roku, wzór Protokołu (załącznik nr 12) nie zawierał zapisów dotyczących
wartości ujętych na koncie 020. Zgodnie z wyjaśnieniami p. R. Andryszak w „Protokole z
rozliczenia wyników inwentaryzacji” ujęto razem z kontem 011 wartości niematerialne i prawne
powyŜej 3.500 zł, zaś razem z kontem 013 wartości niematerialne i prawne poniŜej 3.500 zł.
Kwoty te zgodnie są z kwotami uwidocznionym na arkuszach spisu z natury. Wyjaśnienie p. R.
Andryszak stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.
RóŜnic inwetaryzacyjnych nie stwierdzono.
Inwentaryzację gruntów, budynków, pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych dokonano metodą spisu z natury (arkusz spisu z
natury str 1-21). Zgodnie z § 12 ust.1 pkt 3 instrukcji inwentaryzację gruntów
stanowiących mienie komunalne przeprowadza się przez porównanie danych
ewidencyjnych ze stanem wynikającym z dowodów księgowych. Załącznik nr 4
instrukcji – Harmonogram inwentaryzacji - do instrukcji przewidywał, Ŝe wartości
_____________________________________________________
24
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
niematerialne i prawne powinny zostać zinwentaryzowane w drodze weryfikacji sald na
dzień 31.12.2005 roku.
Zgodnie z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku saldo
konta:
011 Wn- wynosiło 10.197.261,62 zł,
013 Wn – 219.249,59 zł,
020 Wn – 41.059,36 zł.
Suma sald równa się kwotom uwidocznionym w „Protokole z rozliczenia wyników
inwentaryzacji”.
V.
EGZEKWOWANIE NALEśNOŚCI W ZAKRESIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU
NIERUCHOMEGO.
Zestawienie dochodów z majątku na dzień 31.12. 2004 r.
Lp
.
Nazwa
Zaległość
początkow
a (w zł)
Nadpłata
Przypis
Odpis
Wpłata
Zaległość
Nadpłata
Odsetki
Początkow
a (w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
1.
Czynsze za
lokale
22.241,08
144,38
79.016,6
8
-
78.339,6
5
22.941,3
6
167,63
8,56
2.
Opłaty z
tytułu
uŜytkowania
wieczystego
2.310
2,70
1.302,6
-
969,90
2.640
-
8,80
3.
Opłaty z
tytułu
dzierŜawy
2.367,06
-
73.818,1
0
-
69.468,6
8
6.716,48
-
3,43
4.
Opłaty z
tytułu
trwałego
zarządu
-
-
57.414,9
2
51.673,4
3
5.741,49
-
-
-
Zestawienie dochodów z majątku na dzień 31.12. 2005 r.
Lp
.
Nazwa
Zaległość
Nadpłata
Przypis
Odpis
Wpłata
Zaległość
Nadpłata
Odsetki
Początkow
a (w zł)
Początkow
a (w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)
( w zł)
1
Czynsze za
lokale
22.941,36
167,63
80.210,2
7
10.085,3
0
78.453,0
2
15.055,2
7
609,59
9,26
2
Opłaty za
uŜytkowanie
wieczyste
2.640
-
1.302,6
-
972,60
2.970
-
14,25
3
Opłaty z
tytułu
dzierŜawy
6.716,48
-
80.113,0
1
6.954,57
72.674,9
2
7.200
-
691,55
_____________________________________________________
25
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
4
VI.
Opłaty z
tytułu
trwałego
zarządu
-
-
57.899,0
4
52.109,1
2
6.225,61
-
435,69
INNE USTALENIA
W ramach prowadzonej kontroli zebrano informacje dotyczące zagadnienia
dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców osiedla w Niewiadowie (Wspólnota
Mieszkaniowa nr III) i jego rozliczania za okres 1998-2000 przez zakład budŜetowy – Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie.
Na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych od zakładu ustalono, Ŝe ZGKiM utworzony
został uchwałą Rady Gminy w Ujeździe z dnia 27 października 1995 roku na bazie zasobów
mienia komunalnego Gminy, przejętych od Zakładu Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w
Niewiadowie. Przekazanie od ZSP Niewiadów S.A. Gminie Ujazd gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i
społecznej nastąpiło na mocy porozumienia z dnia 12.09.1995 roku.
Kierownikiem zakładu był p. Marian Gmerek powołany na to stanowisko uchwałą
Zarządu Gminy Ujazd z dnia 23 września 1997 roku, zaś odwołany uchwałą Zarządu Gminy z
dnia 29 października 2002 roku. Główną księgową była p. Ewa Zimnicka powołana na to
stanowisko w 1995 roku. Funkcję sprawowała do 2005 roku.
SprzedaŜ pierwszego mieszkania przez Gminę Ujazd nastąpiła w 1996 roku. W okresie 19982000 sprzedano 81 mieszkań. W okresie 1998-2000 nie uchwalono statutu Wspólnoty nr III
oraz nie określono zasad prowadzenia ewidencji księgowej. W 2005 roku została
przeprowadzona kontrola w ZGKiM przez obecną Skarbnik Gminy p. E. Szklarek i zastępcę
Wójta p. M.Michalaka. Zgodnie z protokołem z dnia 30.09.2005 roku przedmiotem kontroli było
sprawdzenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w latach 1998-2000 i od 2002 roku.
Kontrola ustaliła m.in., Ŝe nie wyodrębniono księgowości dla wspólnot mieszkaniowych i była
ona prowadzona w urządzeniach księgowych dla zakładu jako subkonta analityczne oraz, Ŝe
prowadzony był jeden rachunek bankowy dla zakładu oraz wspólnot. Ponadto ustalono, Ŝe w
latach 1998-2000 zakład nie prowadził księgowości dla określenia kosztów związanych z
przesyłaniem energii cieplnej.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nr III w Niewiadowie z
dnia 31.03.2000 roku, plan rzeczowo-finansowy na 2000 rok w części dotyczącej kosztów
utrzymania nieruchomości wspólnej – remonty, przewidywał remont instalacji c.o. na kwotę
93.854 (pozycja 1.3. ). Kierownik ZGKiM przedstawiając plan na 2000 rok określił do realizacji
m.in. budowę kotłowni olejowej (pkt II protokołu nr 1/2000/6 z zebrania Wspólnoty
Mieszkaniowej nr III z dnia 31.03.2000 roku).
Wspólnota Mieszkaniowa nr III na posiedzeniu w dniu 30.03.2001 roku w drodze
uchwały oceniła pozytywnie pracę zarządu (tj. ZGKiM w Niewiadowie) i udzieliła mu
absolutorium (protokół nr 1/2001/17)
W okresie 1998-2000 energia cieplna dla wszystkich mieszkańców osiedla była
dostarczana na podstawie umowy nr 1 TC/97 z dnia 30.10.1996 roku zawartej między
Zakładami Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A w Niewiadowie a ZGKiM w Niewiadowie.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące m.in. miejsc dostarczenia ciepła, rozliczeń za
dostarczone ciepło, zasad zapłaty za pobraną energię w ciągu przez ZGKiM, zasad odczytu
wskazań liczników. Umowę zawarto na czas 5 lat z moŜliwością przedłuŜenia na okresy
następne. Strony mogły wypowiedzieć umowę za jednorocznym wypowiedzeniem
rozpoczynającym się na koniec okresu grzewczego. W przypadku wcześniejszego rozwiązania
umowy odbiorca dokona ostatecznego rozliczenia za energię cieplna w ciągu 14 dni od dnia
rozwiązania umowy. Załącznik nr 1 określał ceny brutto energii cieplnej. Umowę w imieniu
ZGKiM podpisali: kierownik p. Radosław Kwek oraz główny księgowy – p. Ewa Zimnicka. Do
_____________________________________________________
26
-
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
powyŜszej umowy zawarto aneksy (nr 1-3) dotyczące ceny brutto energii cieplnej umowy
zawarto aneksy. W aneksie nr 5 zmieniono termin rozliczenia się z pobranej energii oraz
częstotliwości rozliczeń i odczytów liczników. PowyŜsza umowa została uchylona poprzez
zawarcie umowy nr 30/TE/99 z dnia 20.10.1999 roku między Zakładami Sprzętu Precyzyjnego
Niewiadów S.A w Niewiadowie a ZGKiM w Niewiadowie. Umowa zawierała postanowienia
dotyczące: przedmiotu i czasu trwania umowy, techniczno organizacyjnych warunków umowy,
rozliczeń finansowych, praw i obowiązków stron. Umowę w imieniu ZGMiK podpisali: kierownik
p. Marian Gmerek, główny księgowy – p. Ewa Zimnicka oraz radca prawny - p. Ireneusz
Łukowiak. Załącznik nr 1 określał ceny i stawki opłat za dostawę ciepła.
ZGKiM w Niewiadowie zawierał równieŜ umowy o dostarczanie energii cieplnej z innymi
21
22
podmiotami np. (…) właścicielem sklepu mięsnego w Niewiadowie, (…) właścicielką
23
pawilonu handlowo-usługowego w Niewiadowie, (…)
właścicielem kiosku owocowowarzywnego w Niewiadowie.
Na podstawie § 1 pkt 7 umowy ZSP Niewiadów S.A. rozwiązał z dniem 30.09.2000
roku ww. umowę (pismo nr TE/5/03/00 z dnia 23.03.2000 roku). ZGKiM przyjął wypowiedzenie
umowy i jednocześnie odesłał projekt nowej umowy o dostarczanie ciepła przygotowanej przez
ZSP Niewidadów S.A.
W latach 1998-2000 ZGKiM obowiązywały zawarte z najemcami bądź właścicielami
2
umowy , które przewidywały m.in. opłaty za centralne ogrzewanie wg stawki za 1 m . Z tytułu
zawarcia umów pomiędzy najemcami i właścicielami nawiązały się stosunki cywilno-prawne.
Wszystkie ewentualne roszczenia wynikające z zawartych umów m.in. dotyczące
prawidłowości rozliczeń z tytułu opłat za energię cieplną podlegają dochodzeniu w drodze
powództwa cywilnego przed sądem powszechnym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od
obecnego kierownika ZGKiM w dokumentacji znajdującej się w zakładzie nie znajdują się
pisma dotyczące rozliczeń z mieszkańcami osiedla w sprawie niedopłaty bądź nadpłaty za
dostarczoną na ich rzecz energie cieplną. Ustalenie istnienia ewentualnej nadpłaty z tytułu
wniesionych opłat w stosunku do kosztów zakupu energii cieplnej w kontekście sfinansowania
budowy kotłowni olejowo-gazowej przez ZGKiM w 2000 roku oraz sposobu prowadzenia ksiąg
rachunkowych w zakładzie pozwoliłoby na rozstrzygnięcie z jakich środków finansowych
powyŜsze zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
W okresie 1998-2000 funkcję zarząd nieruchomością sprawował ZGKiM w
Niewiadowie wybrany na posiedzeniu wspólnoty nr III w dniu 7.05.1996 roku (protokół nr 1).
Protokół podpisany został przez sekretarza oraz przewodniczącego zebrania. Zgodnie z
protokołem nr 1/2001/7 z dnia 30.03.2001 roku wybrano nowy – pięcioosobowy- zarząd
wspólnoty, który miał pełnić swoją funkcję społecznie. Na zarządcę wspólnoty wybrano ZGKiM
w Niewiadowie. Wspólnota nr III na posiedzeniu w wrześniu 2001 roku odwołała ZGKiM w
Niewiadowie z funkcji zarządcy, którą to funkcję z dniem 1.10.2001 roku przejęła wspólnota.
W roku 1999 ZGKiM w Niewiadowie zawarł umowy: na zakup liczników ciepła w ilości
24 szt (umowa nr 2/99 z dnia 19.08.1999 roku z firmą ENVIROTECH sp. z o.o)) oraz na
21
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
22
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
23
Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia
art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału
Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.
_____________________________________________________
27
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
dzierŜawę elektronicznych podzielników kosztów na okres 10 lat (umowa nr 860132199 z dnia
18.11.1999 roku).
Zasady ustalania opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę uŜytkową dla osiedla
Niewiadów ustalono uchwałą Zarządu Gminy nr 64/56/01 z dnia 24 stycznia 2001 roku.
Od roku 2003 rozliczania z tytułu dostarczania energii cieplnej są dokonywane na podstawie
umowy z dnia 2.01.2003 roku nr 1/2003 o sprzedaŜy ciepła między Wspólnotą nr III w
Niewiadowie a ZGKiM w Niewiadowie.
VII.
USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.
Protokół zawiera ... ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli
odnotowano w ksiąŜce kontroli pod pozycją 1/2006.
W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby:
−
ElŜbieta Szklarek – Skarbnik Gminy,
−
Cecylia Szymańska – Sekretarz Gminy,
−
Grzegorz Zimnicki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami.
−
Halina Miler - inspektor
−
Romana Andryszak – inspektor.
Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:
1.
2.
Charakterystyka Gminy Ujazd.
Informacja dotycząca dochodów ze sprzedaŜy oraz liczby sprzedanych nieruchomości
w latach 2004 – 2005.
3. Wyjaśnienie Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr
11/3.
4. Informacja dotycząca dochodów oraz liczby nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste,
uŜytkowanie i zarząd w latach 2004 – 2005.
5. Wykazy nieruchomości przekazanych w uŜytkowanie według stanu na dzień 31.12.2004 r.
i 31.12.2005 r.
6. Dokumentacja dotycząca przekazania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości nr 654 wraz z
nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Ujeździe.
7. Wyjaśnienia Sekretarz Gminy w sprawie przekazania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości nr
654.
8. Pisma Wójta Gminy Ujazd i Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ujeździe dotyczące zagospodarowania
budynku magazynu zboŜowego.
9. Notatka słuŜbowa z oględzin budynku – magazynu skupu i magazynu skór.
10. Oświadczenie p. Haliny Miler w sprawie zbrakowania dokumentów dotyczących opłat za
uŜytkowanie wieczyste gruntów.
11. Wykaz nieruchomości przekazanych Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ujeździe w uŜytkowanie
wieczyste.
12. Wyjaśnienie p. G. Zimnickiego w sprawie dopuszczenia do przetargu na dzierŜawę targowiska p. A.
Banaszeka.
_____________________________________________________
28
PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE UJAZD
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10
90-431 Łódź, tel. 42-6366896, fax 6367424
13. Oświadczenie p. G.Zimnickiego w sprawie uzyskiwania przez Gminę dochodów z tytułu
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochodów z tytułu zamiany
gruntów.
14. Wyjaśnienie p. R. Andryszak w sprawie inwentaryzacji.
.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano
w dniu 14 czerwca 2006 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami
pozostawiono w Urzędzie Gminy w .Ujeździe.
Kierownika jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania
protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do
przyczyn tej odmowy.
Kontrolujący:
Jednostka kontrolowana:
......................................
(Aneta Michniewska)
......................................
(Wanda Jeziorska)
Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:
.....................................................................
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
_____________________________________________________
29