Plan Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku na 2016

Transkrypt

Plan Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku na 2016
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11 z 30.03.2016r.
Plan Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku na 2016 rok
Misja i cele
Mierniki określające stopień realizacji
celów
Promocja zatrudnienia poprzez udzielanie
Poziom stopy bezrobocia
pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w znalezieniu
zatrudnienia i pracodawcom
w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników
Wartości mierników
2016r.:
VI – 14%, XII – 17%
2017r.:
VI – 14%, XII – 17%
2018r.:
VI – 14%, XII – 17%
Efektywność
Utrzymanie efektywności do 31.12.2016r. na
poziomie nie mniejszym niż 50%
Koszt ponownego zatrudnienia
2016r. – 13,5 tys. zł
2017r. – 13,0 tys. zł
2018r. – 13,0 tys. zł
Zadania służące realizacji celów
Planowana liczba osób
do aktywizacji
Planowana kwota
do wydatkowania
w tys. zł
Częstotliwość
pomiaru
Stanowisko/osoba
odpowiedzialna za
realizację zadania
Podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na
podjęcie zatrudnienia w ramach organizacji szkoleń grupowych,
indywidualnych, udzielania pożyczek szkoleniowych, finansowania
kosztów egzaminów lub licencji, studia podyplomowe, bony
szkoleniowe
62
289,4
raz na
kwartał
Specjaliści ds. rozwoju
zawodowego
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez organizację
szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
zajęć aktywizacyjnych i programów specjalnych
32
-
j.w.
Kierownicy komórek
organizacyjnych
wchodzących w skład
CAZ
Rozwijanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w
ramach organizacji staży i bonów stażowych
126
1.099,8
j.w.
Specjalista ds. programów
Organizacja prac społecznie użytecznych
44
70,0
j.w.
Specjalista ds. programów
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez udzielanie wsparcia
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
21
492,0
j.w.
Specjalista ds. programów
Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy
700
-
co pół roku
Doradcy klienta
instytucjonalnego
Liczba utworzonych przy współpracy bezrobotnych i poszukujących
pracy Indywidualnych Planów Działania
3.550
-
j.w.
Doradcy klienta
indywidualnego
Liczba osób korzystających
z usług poradnictwa indywidualnego
100
-
j.w.
Doradcy zawodowi
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym grupowym
52
-
raz na rok
Doradcy zawodowi
Liczba osób korzystających
z informacji zawodowej indywidualnej
250
-
co pół roku
Doradcy zawodowi
Liczba osób korzystających z informacji zawodowej grupowej
120
-
j.w.
Doradcy zawodowi
Wspieranie pracodawców poprzez refundowanie części kosztów
zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach organizacji prac
interwencyjnych.
70
994,4
raz na
kwartał
Specjalista ds. programów
Wspieranie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producentów rolnych poprzez
refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy osoby bezrobotnej
17
396,1
j.w.
Specjalista ds. programów
Roboty publiczne
38
505,6
j.w.
Specjalista ds. programów
Utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, w tym wizyty
w zakładach pracy
300
-
j.w.
Doradcy klienta
instytucjonalnego
Nawiązanie współpracy
z nowymi przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu
100
-
raz na rok
Doradcy klienta
instytucjonalnego
Organizacja konferencji dla pracodawców w celu promocji usług
urzędu.
2
-
j.w.
Kierownik działu PP