stADA MIJS1A - BIP Konstancin-Jeziorna.pl

Transkrypt

stADA MIJS1A - BIP Konstancin-Jeziorna.pl
stADA MIJS1A
Konstancin-Jeziorn
U C H W A Ł A NR 386/VI/32/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin
-Jeziorna siużebności przesyłu na rzecz Netia Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 w obrębie 0001
Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1 990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Konstancin
-Jeziorna uchwała, co następuje:
O
1. Wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności na rzecz Netia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 w obrębie 0001 Bielawa,
gmina Konstancin-Jeziorna.
2. Służebność ustanowiona jest w cełu wybudowania przyłącza telekomunikacyjnego
i umożliwienia dostępu, napraw i konserwacji.
3. Przebieg służebności został oznaczony na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej
uchwały.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr 386/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia przez Gminę
Konstancin-Jeziorna siużebności przesyłu na rzecz Netia Spólka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 943/”7 w obrębie
0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
O
O
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wystąpiła z prośbą o wydanie
zezwolenia na zlokalizowanie przyłącza telekomunikacyjnego na nieruchomości stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 943/7 w obrębie 0001 Bielawa, będącej
własnością Gminy
Konstancin-Jeziorna.
Zgodnie z art. 305” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomość
można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność
stanowią urządzenia, którym mowa w art. 49
1, prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gmin, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należą do
wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
_________
_________
______
-
\
-.„
-
)Ą\\
1)
4
-
-
ci\a .
3
N
,.,jVI
r
/
2O13
r.
—„
S
j
iJ do
zdnia
S
S
l
I
—
Lając,;
\
\u
Przebieg służebności
q
PROJEKTOWANE PRZYŁACZE KABLOWE NETu
-
(j
4----I
I
L
n.
\
„
1
-
„
- -
—-
„
-
Z PRZEWODEM LOKAL)ZACYJNYM
GRANICA CZAUO
NUMER DZIAŁKI
Budynek
\\
.-
7
I
-7
IJ
k
/
S
„7,
„/Y/SS/
/
j
-—
Ł
/
/J//”
( \„ !
7
- -—----
OiO9..
/
-
.
.
-
7)
4
J
/
J
7/
j
u
\
--
-
1
I
\
I/
0332
„
ł
/ /
/„\„
ł
L
Zbla
-i,:
--S.-
\
—--S
„
-E
-
—
I
—
- -
-
-
-
\„\
-1
—
/I”
-„-S
M
-.
II
. ..
-„
-
-
-
I_11 i
)
-:
6
O
7
bro3-32_
1——
--
(
-+
/511/
-
\„„Jją41..
-
7
Obr. 03-32
Obr. 03-32
-.
J;/,4fl.
jsJ)f
O
-
--5
i
ObrO3-32 9
::-
11)44
--
i)/”,i1Ą :;ii*1
-
)
———
—S
T-+1”7
.
—--.
--
•-•
/)
—-S
-
t
[]/A4
!”.- JL%Ą
„-
1”
-
-
-
:
-
-
0b03-32
J(.)J
—S
ul .Warszawska 171
/! łtĄ _JH”
/
.
S
-..„
_..
IV
/
.fj
\
j
5/
„
-
\
I
-
\
—
/
/
5:
u\
:
/
.„M”-””
/
J
/
1/
S
T
\
—usługo\lyo
Ł I tj r()JI(
„Piotr i Payyeł
\Ę
u
-
-
1
——
—
---H
—
I
--
-.--
___._7
-
.-
-
_---S
I
-
/
1-
„-
1-
-
„:
VOjC1ECH Z. BJ5RE/K1!
-
Obr. 00-01
00-0i\
dr Inż
automatYl<8 metrOlogIa!
telekOm1Jn1Il8d)a teletran5iS4”a/
Upraw- Pro1ekt0w0”°
awy
- W
5
S17I U,MS”
nr 85
2054
U
1 Puf
Nr 001
W.Burdecki Sp.
-4
I
r. 00-01
uL
Z o.o
Strąkowa 36 Ol-367 Warszawa
tel.(O-22) 665 39 17 fax. 665 83 86
—