fizjologia rośl.drzew.1 - Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Transkrypt

fizjologia rośl.drzew.1 - Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Nazwa programu
kształcenia (kierunku)
Leśnictwo
Poziom i forma studiów
studia I stopnia niestacjonarne
Specjalność:
Gospodarowanie na obszarach
przyrodniczo cennych
Ścieżka dyplomowania:
Ogólnoakademicka
Nazwa przedmiotu:
Fizjologia roślin drzewiastych
Kod przedmiotu:
LN2011
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
obieralny
Semestr:
I
C-
L- 20
W - 20
Punkty ECTS
P-
4
Ps-
Wpisz przedmioty lub "-"
Sbotanika
Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi w komórce, roślinie i
środowisku leśnym.
Założenia
i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności badania i analizy wpływu czynników środowiskowych na procesy fizjologiczne.
Forma zaliczenia
Treści
programowe:
Wykład - egzamin pisemney Ćwiczenia - wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz obliczeń i analiz
uzyskanych wyników (50%), zaliczenie kolokówiów (50%)
Organizacja strukturalno-funkcjonalna komórki roślinnej. Pobieranie i transport wody. Bilans wodny
roślin. Odżywianie mineralne i transport substancji u roślin. Procesy anaboliczne i kataboliczne.
Fotosynteza - istota, lokalizacja procesu. Oddychanie komórkowe - istota, lokalizacja procesu. Wzrost
i rozwój roślin wraz zmechanizmami regulacji hormonalnej i adaptacjami środowiskowymi.
Efekty kształcenia
Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.
Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny.
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
EK1
wymienia organelle komórkowe i opisuje ich budowę i funkcje
L1_W06
EK2
wyjaśnia mechanizmy umożliwiające pobieranie i transport
wody w roślinie
L1_W01, L1_U02
EK3
definiuje proces fotosyntezy i opisuje parametry wpływające
na jego funkcjonowanie
L1_W06
EK4
definiuje proces oddychania komórkowego i opisuje parametry
wpływające na jego funkcjonowanie
L1_W06
EK5
EK6
EK7
identyfikuje i klasyfikuje związki mineralne występujące u
roślin oraz wskazuje na ich rolę
dokonuje pomiarów i opisuje parametry świadczące o
wzroście i rozwoju roślin
posiada umiejętność samodzielnej interpretacji uzyskanych
wyników i analizy zachodzących zjawisk
L1_W01, L1_U02
L1_W06, L1_U01
L1_07
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)
Wskaźniki
ilościowe
Udział w wykładach
10x2
20
Udział w ćwiczeniach
10x2
20
Opracowanie sprawozdań
10x2
20
Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami
10x1
10
Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych.
10x2
10+2
20
12
RAZEM:
102
Przygotowanie do zaliczenia wykładów i obecność na zaliczeniu
ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 20+20+10+2
52
2,5
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
20+20+10+20+10
80
4
Literatura
podstawowa:
Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin.PWN, Warszawa, 2002.
Kozłowska M.: Fizjologia roślin. PWRiL, Poznań, 2007.
Szweyjowska A.: Fizjologia roślin. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2002.
Literatura
uzupełniająca:
Czerwiński W.: Fizjologia roślin. PWN, Warszawa, 1981.
Domański R.: Fizjologia roślin z elementami biochemii. Wyd. Akademii Rolniczer, Poznań, 2002.
Nr efektu
kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
W
EK1
zaliczenie wykładów
EK2
zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
W,L
EK3
zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
W,L
EK4
zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
W,L
EK5
zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
W,L
EK6
zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych
W,L
Jednostka
realizująca:
ZWL w Hajnówce
Osoby prowadzące:
dr Elżbieta Oksiejczuk
Data opracowania
programu:
15.02.2012
Program opracował(a):
dr Elżbieta Oksiejczuk