Wspólnota Mazurska - wkład własny

Transkrypt

Wspólnota Mazurska - wkład własny
Lp.
1.
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
Wspólnota
Mazurska
Giżycko, dnia 31.10.2013 r.
Tytuł zadania publicznego
„COP Giżycko na rzecz aktywności
społecznej III – wkład własny FIO
2013”
Ocena formalna oferty
Oferta spełnia
Oferta podlega
wymogi formalne
uzupełnieniu
(tak/nie)
(tak/nie)
NIE
NIE
Uwagi/ do uzupełnienia
1. Oferta nie spełnia kryterium oceny
formalnej nie podlegającego
uzupełnieniu tj. maksymalnej wysokości
dofinansowania jednego wkładu
własnego do projektu.
Zgodnie z zasadami konkursu
maksymalna wysokość dofinansowania
jednego wkładu własnego do projektu
wynosi 60% i nie więcej niż 2.000 zł.
Stowarzyszenie wnioskuje o dotację na
dofinansowanie wkładu własnego
w wysokości 7.500 zł, zaś zgodnie
z w/w zasadami może to być
maksymalnie 2.000 zł.
2. Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego
lub nieodpłatnego wykonania zadania
publicznego.